Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00665 012629 7902282 na godz. na dobę w sumie
Pieniądze z Unii Europejskiej 2014-2020 - ebook/pdf
Pieniądze z Unii Europejskiej 2014-2020 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-37-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Unijne pieniądze przyznawane są na konkretne cele i obszary wsparcia. Dlatego najważniejsze jest, by przedsiębiorca określił, czemu ma służyć inwestycja, oraz branżę/dziedzinę, której dotyczy, np. rozwojowi przedsiębiorstwa – stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, ochronie środowiska – zmniejszeniu zużycia energii, poprawie funkcjonowania firmy – szkoleniu pracowników etc. Do różnych dziedzin wsparcia przypisane są różne programy i różne instytucje pośredniczące. Nasz poradnik informuje kto i o jakie środki może się starać z nowych dotacji unijnych. Gdzie złożyć i jak wypełnić wniosek. Ile otrzyma dofinansowania i w jakiej branży. Zawiera informacje o nowych środkach finansowych przeznaczonych dla firm w latach 2014 – 2020. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Pieniądze z Unii Europejskiej 2014-2020 nowe zasady finansowania ● Jak i gdzie zdobyć pieniądze z UE ● Dla kogo nowe dotacje ● Na co najłatwiej dostać dofinansowanie ● Jak poprawnie wypełnić wniosek ● Branże, które zyskają najwięcej Zamów prenumeratę i korzystaj... Non stop bez limitu: Elektroniczne archiwum Dziennika Gazety Prawnej 2002–2013 GRATIS Codziennie: Specjalistyczne tygodniki niedostępne w kiosku (7 w tygodniu) Kilka razy w miesiącu: Książki, poradniki, płyty multimedialne w prenumeracie Premium Dodatkowo: 30 zniżki na e-wydanie DGP piszemy odpowiedzialniepatrzymy obiektywniewww.gazetaprawna.pl/oferta2014tel. 22 761 31 27, prenumeratadgp@infor.pl BIBLIOTEKA Pieniądze z Unii Europejskiej 2014-2020 nowe zasady finansowania ● Jak i gdzie zdobyć pieniądze z UE ● Dla kogo nowe dotacje ● Na co najłatwiej dostać dofinansowanie ● Jak poprawnie wypełnić wniosek ● Branże, które zyskają najwięcej Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Beata Tomaszkiewicz Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, maj 2014 r. ISBN 978-83-64085-37-6 Spis treści Rozdział 1. Kto i jak może się ubiegać o dotacje  .........................................5 1. Programy operacyjne i instytucje pośredniczące ........................................5 2. Zasady przyznawania pomocy .......................................................................... 7 3. Wypłata pieniędzy ...............................................................................................10 4. Definicje i dokumenty ....................................................................................... 17 5. Konkursy ..............................................................................................................23 Rozdział 2. Konkursy i działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) .................................................................................................35 1. Plan konkursów ....................................................................................................36 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ....................................................39 Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych ..................................49 Załącznik nr 2. Katalog kosztów niekwalifikowalnych ............................53 Załącznik nr 3. Informacja dla beneficjenta ................................................54 2. Inne inicjatywy ...................................................................................................54 Rozdział 3. HORYZONT 2020 – środki dostępne dla małych i średnich firm bezpośrednio w Brukseli ...................................................57 1. Miliardy euro do wzięcia ..................................................................................57 2. Konstrukcja programu ...................................................................................... 60 3. Dlaczego przedsiębiorcy powinni szukać wsparcia w Brukseli ............62 4. Przygotowanie wniosku ....................................................................................66 5. Procedura składania wniosków .......................................................................69 6. Co decyduje o przyznaniu dotacji ................................................................... 71 7. Obowiązek upowszechniania wyników .......................................................72 8. Koszty kwalifikowalne ....................................................................................... 73 9. O czym mówią poszczególne cele szczegółowe w ramach priorytetów ........................................................................................... 77 10. Oficjalne dokumenty programu Horyzont 2020 ...................................104 Rozdział 4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) .... 107 1. Kapitał ludzki ......................................................................................................108 2. Będą pożyczać na nowych zasadach ............................................................108 Rozdział 5. Bank Gospodarstwa Krajowego ..............................................113 1. Inicjatywa JEREMIE ...........................................................................................113 2. De minimis ...........................................................................................................131 3. JESSICA .................................................................................................................. 133 Rozdział 6. Fundusze europejskie 2014–2020 ..........................................135 1. Programy krajowe .............................................................................................. 135 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ................................................136 3. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój ......................................138 4. Regionalne programy operacyjne ................................................................139 3 Rozdział 1. Kto i jak może się ubiegać o dotacje  1. Programy operacyjne i instytucje pośredniczące Unijne pieniądze przyznawane są na konkretne cele i obszary wsparcia. Dlatego najważniejsze jest, by przedsiębiorca określił, czemu ma służyć inwe- stycja, oraz branżę/dziedzinę, której dotyczy, np. rozwojowi przedsiębiorstwa – stworzeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, ochro- nie środowiska – zmniejszeniu zużycia energii, poprawie funkcjonowania fir- my – szkoleniu pracowników etc. Do różnych dziedzin wsparcia przypisane są różne programy i różne instytucje pośredniczące. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje z różnych programów, np. kra- jowych: Innowacyjna Gospodarka – z którego pieniądze przeznaczane są na inwestycje w firmach, Kapitał Ludzki – środki przeznaczane są m.in. na szko- lenia, Rozwój Obszarów Wiejskich, oraz 16 regionalnych programów opera- cyjnych – wsparcie kierowane jest wyłącznie do firm działających lub mają- cych siedzibę w danym województwie. Instytucjami pośredniczącymi, do których przedsiębiorcy występują o do- tacje, są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Cen- trum Badań i Rozwoju (NCBiR). Obie dzielą środki krajowe. Agencja Restruk- turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zarządza pieniędzmi z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Na poziomie województw pienią- dze z programów regionalnych kierują do przedsiębiorców jednostki wskaza- ne przez władze regionów, o czym będzie poniżej. Oprócz pomocy bezzwrotnej, jaką są dotacje unijne z programów regional- nych i krajowych, została także wydzielona pula środków na pomoc zwrotną – pożyczki, preferencyjne kredyty, gwarancje kredytowe. Pieniędzmi zarzą- dzają m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), PARP czy regionalne insty- tucje finansujące (RIF), o czym obszerniej napiszemy w kolejnych rozdziałach. WAŻNE n Fundusze strukturalne – ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i mo- dernizacji gospodarek krajów UE. Są one kierowane do tych sektorów gospo- darki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego UE. n Fundusz Spójności – jest instrumentem finansowym UE należącym do fundu- szy strukturalnych i wdrażany jest na poziomie wybranych państw, a nie regio- nów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętym krajom, poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znacze- niu ponadregionalnym. 5 Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020 Narodowa Strategia Spójności Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce na lata 2007–2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS). To dokument wskazują- cy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Fundusz Spójności w Polsce, w ra- mach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Zaznaczyć należy, że państwa członkowskie UE na realizację inwestycji, ko- rzystanie i rozliczenie środków z budżetu 2007–2013 mają czas do końca 2015 r. Stąd środki, choć już nie w takich ilościach jak w latach poprzednich, są na- dal dzielone. Łączna kwota środków zaangażowanych w  realizację NSS w  latach 2007–2013 wyniosła ok. 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro pochodziło z budżetu UE, reszta zaś z budżetu krajowego. Narodowa Strategia Spójności realizowana jest za pomocą następujących programów operacyjnych: 1. Program Infrastruktura i Środowisko 2. Program Kapitał Ludzki 3. Program Innowacyjna Gospodarka 4. Program Rozwój Polski Wschodniej 5. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 6. Program Pomoc Techniczna 7. 16 regionalnych programów 27,9 mld euro 9,7 mld euro 8,3 mld euro 2,3 mld euro 0,7 mld euro 0,5 mld euro 16,6 mld euro W kolejnym budżecie UE na lata 2014–2020 zmieniają się nazwy niektórych programów, a co za tym idzie cel przyznawania wsparcia, a także kwoty środ- ków do podziału, o czym będzie mowa dalej. WAŻNE ADRESY n Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – www.mir.gov.pl n Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.mnisw.gov.pl n Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl n Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl n Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbr.gov.pl 6 Rozdział 1. Kto i jak może się ubiegać o dotacje SERWISY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH RPO W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH n Dolnośląskie – www.rpo.dolnyslask.pl n Kujawsko-pomorskie – www.kujawsko-pomorskie.pl n Lubelskie – www.rpo.lubelskie.pl n Lubuskie – www.lrpo.lubuskie.pl n Łódzkie – www.rpo.lodzkie.pl n Małopolskie – www.rpomalopolskie.pl n Mazowieckie – www.rpo.mazovia.pl n Opolskie – www.rpo.opolskie.pl n Podkarpackie – www.wrota.podkarpackie.pl n Podlaskie – www.rpowp.wrotapodlasia.pl n Pomorskie – www.dpr.woj-pomorskie.pl n Śląskie – www.rpo.slaskie.pl n Świętokrzyskie – www.rpo-swietokrzyskie.pl n Warmińsko-mazurskie – www.rpo.warmia.mazury.pl n Wielkopolskie – www.wrpo.wielkopolskie.pl n Zachodniopomorskie – www.rpo.wzp.pl 2. Zasady przyznawania pomocy Każdy program operacyjny składa się z osi priorytetowych lub priorytetów, których cele są bardziej zawężone niż program. Każda oś priorytetowa zawie- ra jedno lub kilka działań. W ramach działań zaś następują poddziałania, ob- szary wsparcia lub schematy. Aby ustalić, w którym konkursie starać się o do- tację, przedsiębiorca powinien ustalić taką najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi jego projektu inwestycyjnego. Należy pamiętać, że przygotowanie i wysłanie wniosku jeszcze nie gwa- rantuje dotacji. Najpierw wniosek przechodzi ocenę formalną. Jest weryfiko- wany pod kątem kryteriów obowiązujących w danym działaniu i obszarze wsparcia. Jeśli spełni te kryteria, przechodzi do oceny merytorycznej. Na tym etapie sprawdzana jest treść projektu, w jakim stopniu przedsiębiorca zamie- rza realizować cele wskazane przez program, z którego środki zamierza po- zyskać. Jednak nawet w tym przypadku pozytywna weryfikacja nie oznacza otrzymania dotacji. W trybie konkursowym każdy wniosek otrzymuje okre- śloną liczbę punktów. Wnioski są porównywane pod względem liczby zdoby- tych punktów. Ponieważ pule w poszczególnych konkursach są ograniczone, a chętnych na dotacje zazwyczaj więcej niż pieniędzy do podziału, tworzona jest lista rankingowa, a dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty. Pozo- stałe, które zostały pozytywnie zweryfikowane, ale niżej sklasyfikowane, tra- fiają na listę rezerwową. Gdy któryś ze zwycięzców zrezygnuje z całości lub części inwestycji lub gdy realizował ją nieprawidłowo, wówczas zwraca dota- 7 Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020 cję lub nie jest mu ona wypłacana. W ten sposób zaoszczędzone środki zasila- ją kolejne projekty z listy rezerwowej. Podpisanie umowy z instytucją finansującą jest kluczowym momentem dla przedsiębiorcy. Dopiero wtedy może mieć pewność, że środki zostały dla niego zarezerwowane. Umowa o dofinansowanie szczegółowo opisuje uprawnienia i zobowiązania beneficjenta oraz zawiera dokładny harmonogram realizacji inwestycji i finansowania jej poszczegól- nych etapów. Jest w niej także zapisany harmonogram rozliczania czy pro- mocji projektu oraz metody postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wyko- nanie umowy stanie się niemożliwe. WAŻNE n Należy pamiętać, że przedsiębiorca kolejną transzę pomocy otrzymuje po reali- zacji kolejnego etapu inwestycji i pokazaniu niezbędnych dokumentów do roz- liczenia, np. faktur na zakup materiałów i usług. Innymi słowy przedsiębiorca najpierw sam musi sfinansować część inwestycji, by następnie otrzymać zwrot całości lub części poniesionych nakładów. n Do wniosku o płatność, pełniącego funkcję finansowo-sprawozdawczą, bene- ficjent musi dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowo- dami zapłaty, jak również poświadczone za zgodność z oryginałem kopie doku- mentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac oraz inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie. Oznacza to, iż zło- żenie samego formularza wniosku o płatność nie jest traktowane jak rozliczenie poniesionych wydatków. Jest to szczególnie ważne w przypadku beneficjentów otrzymujących transze dofinansowania w formie zaliczki. Nieterminowe rozli- czenie zaliczki powoduje konsekwencje w postaci konieczności zwrotu otrzy- manej zaliczki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania zaliczki do dnia jej zwrotu. W przypadku wniosku o płatność pełniącego jedynie funkcję sprawozdawczą beneficjent winien wypełnić tylko część sprawozdawczą wniosku. n Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkła- dania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realiza- cji projektu. n Przedmiotem umowy jest realizacja zaproponowanego przez firmę projektu, tak jak to zostało opisane we wniosku. Wniosek stanowi załącznik do umo- wy. Ewentualne zmiany wymagają zgody instytucji finansującej i aneksu do umowy. 88 Rozdział 1. Kto i jak może się ubiegać o dotacje n Dotacja może zostać odebrana, jeśli przedsiębiorca realizuje inwestycję w sposób niezgodny z  założeniami zapisanymi we wniosku i umowie, nie ma na te zmiany zgody instytucji finansującej lub gdy realizacja inwestycji nie przyniosła określonego we wniosku celu, lub gdy złamał inne warunki umowy. PRZYKŁAD Często nie jest istotne, że przedsiębiorca działał na korzyść spółki. Oto przykład: przedsiębiorca we wniosku zobowiązuje się za określoną kwotę z dotacji kupić urządzenie X o konkretnych parametrach. Jednak w czasie, jaki upłynął od mo- mentu wypełnienia wniosku do momentu realizacji tego etapu inwestycji, na ryn- ku pojawiło się urządzenie Y. Służy do tego samego, za to jest wyższej generacji i przedsiębiorca może je pozyskać za taką samą kwotę jak X. Jednak nie może tego zrobić bez zgody instytucji finansującej. W przeciwnym razie instytucja finansująca może mu nie wypłacić transzy dotacji przyznanej na zakup urządzenia. Co jest kosztem Koszty kwalifikowalne to konkretny wydatek wynikający wprost z ka- talogu kosztów i jest niezbędny do wykonania danego projektu. To np. za- kup środków trwałych, koszty szkoleń, usług doradczych ściśle powiązanych z projektem i przyczyniające się w sposób bezpośredni i pośredni do realizacji jego celów. Przedsiębiorca musi starannie przeczytać, co wchodzi w  skład kosztów kwalifikowalnych, czyli takich, które będą zwrócone. To kluczowy materiał. Instytucje finansujące jasno podkreślają, że ekspres do kawy czy meble do ga- binetu prezesa z pewnością do takich kosztów się nie zaliczają. Ale także bę- dzie problem z rozliczeniem tabletu, jeśli we wniosku wpisany był kompu- ter stacjonarny. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (poprzednik Ministerstwa Infra- struktury i Rozwoju) przygotowało dokument „Krajowe wytyczne dotyczą- ce kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fundu- szu Spójności w okresie programowania 2007–2013”. Są w nim wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy unijnych z unijnego rozporządzenia 1083/2006. Zasady zawarte w dokumencie odnoszą się do wydatków ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach współfi- nansowania krajowego, jak i ze środków wspólnotowych, w ramach pro- jektu współfinansowanego z  funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Jest to dokument określający ogólne zasady kwalifikowalności wydatków. Bardziej szczegółowe dokumenty są wydawane do każdego pro- gramu operacyjnego. 9 Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020 Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego po- niesienia z obowiązującymi przepisami. Na etapie wyboru wniosków spraw- dzeniu podlega potencjalna kwalifikacja wydatków ujętych we wniosku, w tym przede wszystkim: ■■ czy wydatek jest zgodny z postanowieniami programu operacyjnego, ■■ czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu, ■■ czy wydatek jest efektywny. 3. Wypłata pieniędzy Wniosek beneficjenta o płatność może dotyczyć: 1. Rozliczenia i wnioskowania o przekazanie płatności zaliczkowej (nie do- tyczy pierwszej zaliczki wypłacanej na podstawie umowy/decyzji o dofinan- sowaniu) – części lub całości kwoty dofinansowania przyznanego w umowie/ decyzji o dofinansowaniu przekazanej beneficjentowi z góry na realizację projektu; udokumentowania wydatków poniesionych przez beneficjenta, który otrzymał środki na realizację projektu w formie zaliczki. 2. Wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej – kwoty refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu przez beneficjenta. 3. Wnioskowania o przekazanie płatności końcowej – kwoty stanowiącej re- fundację określonej w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu. 4. Rozliczenia wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budże- towe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta. 5. Przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu – funkcja spra- wozdawcza – beneficjent wypełnia wtedy tylko określone punkty bez żad- nych załączników. Wniosek beneficjenta o płatności może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej. Do wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki/koszty benefi- cjent składa następujące załączniki: 1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumen- tów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających po- niesienie wydatków/kosztów kwalifikowanych, wraz z dowodami zapłaty. 2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdza- jących odbiór urządzeń lub wykonanie prac, np. protokoły odbioru. 3. W przypadku gdy VAT stanowi wydatek kwalifikowalny lub częściowo kwalifikowalny w ramach projektu, przy pierwszym wniosku o płatność za- świadczenie o statusie beneficjenta jako podatnika VAT wydane przez urząd skarbowy nie później niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku o płatność. W sytuacji gdy faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowo- dowej dotyczące wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wystawiane 10 Rozdział 1. Kto i jak może się ubiegać o dotacje są na podmiot inny niż beneficjent, z którym została zawarta umowa o dofi- nansowanie, należy załączyć przedmiotowe zaświadczenie wystawione dla tego podmiotu. Stosowne zaświadczenie jest wymagane w kolejnych wnio- skach o płatność jedynie w sytuacji, gdy zmianie uległ status beneficjenta lub innego podmiotu, na który wystawione są faktury/dokumenty księgowe jako podatnika VAT. W pozostałych przypadkach do wniosku o płatność wystar- czające jest oświadczenie, iż status beneficjenta lub innego podmiotu, na któ- ry wystawione są faktury/dokumenty księgowe, jako podatnika VAT nie uległ zmianie. Stosowne oświadczenie może stanowić element pisma przewodnie- go, za którym jest przekazywany wniosek o płatność. W przypadku gdy VAT jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym, instytucja finansująca nie wy- maga zaświadczenia o statusie beneficjenta jako podatnika VAT. 4. Kartę wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu według wzoru – tylko do pierwszego wniosku beneficjenta o płat- ność rozliczającego poniesione wydatki/koszty; w przypadku zmiany osób za- angażowanych w projekt należy złożyć zaktualizowaną kartę wzorów podpi- sów, o czym należy powiadomić instytucję finansującą w piśmie przewodnim do wniosku beneficjenta o płatność. 5. Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgo- wej – tylko do pierwszego wniosku beneficjenta o płatność rozliczającego po- niesione wydatki/koszty. 6. Kalkulację kosztów ogólnych (np. opłaty za czynsz, wynajem lokalu, media, telefon itp.) wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu wraz z opisem metodologii, jaką zastosowano do ich wyliczenia. 7. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem, jeśli jest inna niż osoba podpisująca wniosek beneficjenta o płatność. 8. W przypadku rozliczania kosztów związanych z zatrudnieniem osób fi- zycznych do realizacji projektu do wniosku należy załączyć: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę/zlecenie/o dzieło wraz z pod- stawowym zakresem czynności/obowiązków wynikających z umowy o pracę i dodatkowym zakresem czynności/obowiązków związanym z realizowanym projektem, ewidencję czasu pracy oraz listę obecności (umowy o pracę/zlece- nie/o dzieło oraz zakresy obowiązków należy załączyć do pierwszego wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek). 9. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie „podania/prośby przeka- zania wynagrodzenia na osobisty rachunek bankowy” złożonego przez osoby zatrudnione do projektu/zleceniobiorców. 10. Informację o przekroczeniu przez pracownika kwoty rocznej ograni- czenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także informacji o przekroczeniu skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. 11. W przypadku zatrudnienia do projektów osób fizycznych, dla których nie stosuje się kwoty wolnej od podatku, informację taką należy ująć w umo- wie o pracę lub w oświadczeniu. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieniądze z Unii Europejskiej 2014-2020
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: