Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01211 010758 16451521 na godz. na dobę w sumie
Pigułka przywództwa. Brakujący element motywujący ludzi - książka
Pigułka przywództwa. Brakujący element motywujący ludzi - książka
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4274-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Cuda są przereklamowane, liczą się umiejętności

Doskonała umiejętność motywowania pracowników, perfekcyjne techniki zarządzania działem, charyzma budząca powszechną zazdrość i nietuzinkowe umiejętności komunikacyjne - oto menedżer idealny. Wyobraź sobie teraz, że masz w zasięgu ręki cudowną pigułkę, za sprawą której tak skutecznie motywujesz swój zespół, że osiąga on ponadprzeciętne wyniki nawet pod silną presją i przy autentycznym zaangażowaniu.

Niestety, cudowna pigułka, która z dnia na dzień uczyni z Ciebie genialnego i doświadczonego przywódcę, nie istnieje. Na szczęście są lepsze sposoby na uzyskanie niesamowitych rezultatów i porwanie tłumów. Ta książka to kwintesencja wiedzy, jaką powinien posiadać współczesny menedżer, jeśli chce skutecznie osiągać zamierzone cele. Gotowy na podjęcie wyzwania?

Ken Blanchard jest głównym dyrektorem firmy szkoleniowej o zasięgu światowym. Jest również autorem dwunastu bestsellerów, w tym doskonale sprzedającej się na całym świecie książki Jednominutowy menedżer oraz zarządzanie samym sobą (Onepress, 2007) oraz Raving Fans i Gung Ho!, które łącznie zostały sprzedane w trzynastu milionach kopii i przetłumaczone na dwadzieścia pięć języków. Niewiele osób wywarło tak dobroczynny i długotrwały wpływ na codzienne zarządzanie ludźmi, jak właśnie Ken Blanchard.

Marc Muchnick jest założycielem i prezesem People First Group, znanym w wielu krajach mówcą motywacyjnym, ekspertem w zakresie przywództwa oraz sieciowym nauczycielem, często goszczącym na antenie CNN i na łamach wielu pism biznesowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today Tłumaczenie: Cezar Matkowski Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC ISBN: 978-83-246-4274-8 Copyright © 2003 by The Blanchard Family Partnership and People First Group Holdings, LLC. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Simon Schuster is the original publisher of this title. The Free Press and colophon are trademarks of Simon Schuster, Inc. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/pigprz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI SPIS TRE¥CI Wprowadzenie y 7 Odkrycie y 9 Konferencja prasowa y 13 Wzrost y 17 Wyzwanie y 21 Przygotowanie y 25 Sekretna mieszanka y 31 W poszukiwaniu uczciwoĂci y 39 Imperatyw partnerstwa y 49 Sztuka afirmacji y 59 Udoskonalenie mieszanki y 67 PoczÈtek i koniec y 73 PodziÚkowania y 77 O autorach y 78 ¥wiadczone usïugi y 79 5 Poleć książkęKup książkę PIGU’KA PRZYWÓDZTWA 6 Poleć książkęKup książkę ODKRYCIE ODKRYCIE Pewnego sïonecznego dnia w korporacyjnej Ameryce firma Leadership Pill Industries (LPI) otworzyïa swojÈ pierwszÈ fabrykÚ, a jej reklama znalazïa odděwiÚk w ogólnokrajowych Ărodkach przekazu. Zawieraïa ona mianowicie nastÚpujÈcy przekaz firmy: „Moĝemy zmieĂciÊ wszystkie cechy skute- cznego przywództwa w jednej piguïce”. Lata prac laboratoryjnych i badañ pilotaĝowych opïaciïy siÚ. Firma ochrzciïa swój sztandarowy produkt mianem Piguïki Przywództwa i zaczÚïa wprowadzaÊ go na rynek w caïym kraju. Piguïka Przywództwa byïa traktowana przez prasÚ jako niezwykïa innowacja. Ponarzekawszy na brak utalentowa- nych przywódców w biznesie, polityce i innych krÚgach wymagajÈcych organizacji, media zaĝÈdaïy dodatkowych informacji. Rzecznik LPI oznajmiï, ĝe „wypuszczeniu Piguïki Przy- wództwa na rynek towarzyszy badanie branĝy”. PróbujÈc okreĂliÊ rynek zbytu dla swojego nowego pro- duktu, firma LPI zleciïa niezaleĝnej agencji przeprowa- dzenie badania serii grup fokusowych, by uzyskaÊ odpo- wiedzi na róĝne waĝne pytania. WiÚkszoĂÊ respondentów szczególnie chÚtnie odpowiedziaïa na jedno z nich, a mia- nowicie: „„Ilu spotkanych przez siebie przywódców uwaĝajÈ Pañstwo za naprawdÚ wielkich?”. — Dane uzyskane od grupy badanej sÈ obiecujÈce — stwierdziï publicznie rzecznik po analizie uzyskanych danych sprzedaĝy. — Prezes i wszyscy czïonkowie zarzÈdu sÈ zaniepokojeni brakiem gïÚbi przywództwa w ich wïa- snym gronie, zwïaszcza na Ărednim poziomie zarzÈdzania. 9 Poleć książkęKup książkę PIGU’KA PRZYWÓDZTWA Jedynie kilku kierowników i parÚ osób majÈcych bezpo- Ăredni kontakt z klientami uwaĝa, ĝe pracuje bÈdě praco- waïo pod kierownictwem prawdziwego przywódcy. Badania przypadku przeprowadzone przez psychologów biznesu z ogólnokrajowej agencji badawczej potwierdziïy te dane. „WiÚkszoĂÊ firm, instytucji publicznych i organizacji pozarzÈdowych znajduje siÚ w permanentnym kryzysie przywództwa” — donosiïa jedna z publikacji agencji. „CiÈ- gïy stres i brak poczucia bezpieczeñstwa wciÈĝ dominujÈ w Ărodowisku zawodowym. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by w najbliĝszym czasie miaïa nastÈpiÊ jakakolwiek poprawa”. Oczekiwanie na pojawienie siÚ Piguïki Przywództwa wywoïaïo falÚ ekscytacji, którÈ dawaïo siÚ odczuÊ w salach konferencyjnych. Pracownicy dyskutowali na temat piguïki w czasie przerw. Nikt nie byï w stanie uwierzyÊ, ĝe moĝe istnieÊ Ărodek na poprawÚ jakoĂci przywództwa. — Czy taka piguïka bÚdzie w stanie wyeliminowaÊ miïoĂników detalicznego zarzÈdzania i apodyktycznych kie- rowników? — zastanawiali siÚ inni. — Czy faktycznie do- czekamy siÚ czasów, w których przywódcy bÚdÈ robiÊ to, co mówiÈ? JednoczeĂnie wszyscy ci ludzie byli zgodni co do tego, ĝe obietnice dawane przez producentów piguïki roztaczajÈ wizjÚ piÚknej przyszïoĂci. Chociaĝ poparcie dla Piguïki Przywództwa byïo ogromne, jedna z osób powszechnie szanowanych w Ăwie- cie przywództwa organizacyjnego, nazywana nie bez przy- czyny Skutecznym PrzywódcÈ, gdyĝ niejednokrotnie udo- wodniïa swojÈ sprawnoĂÊ w praktyce, zalecaïa daleko posuniÚtÈ ostroĝnoĂÊ. 10 Poleć książkęKup książkę ODKRYCIE — Jeĝeli skïad Piguïki Przywództwa nie bÚdzie nale- ĝycie dobrany, wyrzÈdzi ona wiÚcej szkody niĝ poĝytku — stwierdziï Skuteczny Przywódca w jednym z programów publicystycznych. 11 Poleć książkęKup książkę PIGU’KA PRZYWÓDZTWA 12 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pigułka przywództwa. Brakujący element motywujący ludzi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: