Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00523 010125 10730757 na godz. na dobę w sumie
Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia - ebook/pdf
Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1040
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9973-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dorota Bugajna-Sporczyk sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawo-dowych; wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej w warszawskiej Izbie Radców Prawnych.

Henryk Pietrzkowski sędzia z 40-letnim stażem, orzekający w Sądzie Najwyższym od ponad 17 lat, znany wy-kładowca z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego; autor wielu książek i opracowań, m.in. komentarza do k.p.c. w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Czynności procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, a także współautor Systemu Prawa Procesowego Cywilnego.

Tadeusz Żyznowski długoletni sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor i współautor komentarzy oraz opracowań z zakresu prawa i postepowania cywilnego, m.in. komentarza do k.p.c.


W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism uwzględnia nie tylko zmiany w spra-wach procesowych, lecz także zmiany w przepisach prawa materialnego. Dodano rozdział obejmujący pisma związane z realizacją ciężaru wspierania postępowania przez strony. Uwzględnia on takie zagadnienia jak złożenie odpowiedzi na pozew i pisma przygotowawcze składane na wezwanie sądu, omawia także nową regulację dotyczącą wniosku o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego, wniosku o przeprowadzenie dowodów, w tym wniosku o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów.
Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła szerszą możli-wość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Nowe uregulowanie obejmuje również kwestie związane z doręczeniami elektro-nicznymi, złożeniem pełnomocnictwa, elektronicznym poświadczeniem odpisu dokumentu oraz odpisów załączników. W aktualnym wydaniu nie pominięto rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadziła obszerną regulację dotyczącą przeprowadzenia restrukturyzacji przed-siębiorstw.
W książce uwzględniono zmienione formularze rejestrowe, zawierające dane dotyczące podmiotów wpisywa-nych do rejestru, w tym dzień określający koniec każdego roku obrotowego i podstawowy (przeważający) przedmiot działalności gospodarczej. Poszczególne wzory zostały uzupełnione aktualnym orzecznictwem sądo-wym.
Książka opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przy-gotowującym się do aplikacji.

Jest to pierwsze wydanie niniejszej książki, choć nie stanowi nowości na rynku prawniczym; kontynuuje bogate tradycje publikacji Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, mającej już 9 wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącą się niesłabnącym uznaniem Czytelników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I REJESTROWYCH WZORY I OBJAŚNIENIA W Z O R Y P I S M PISMA PROCESOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH I REJESTROWYCH WZORY I OBJAŚNIENIA DOROTA BUGAJNA-SPORCZYK HENRYK PIETRZKOWSKI TADEUSZ ŻYZNOWSKI W Z O R Y P I S M Warszawa 2016 Stan prawny na 1 października 2015 r. (Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r.) Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor prowadzący Agnieszka Dymkowska Opracowanie redakcyjne Joanna Tyszkiewicz-Żak Magdalena Urbańska Łamanie Fotoedytor Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Układ typografi czny Krystyna Szych Poszczególne wzory opracowali: Dorota Bugajna-Sporczyk: nr 201–245 Henryk Pietrzkowski: nr 1–19, 33–35, 37, 39–48, 61–93, 114–123, 126–129, 131–132, 135–141, 143–165, 173–200 Tadeusz Żyznowski: nr 20–32, 36, 38, 49–60, 94–113, 124–125, 130, 133–134, 142, 166–172, oraz Słowo wstępne © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9359-1 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15 Słowo wstępne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Rozdział I. Pisma różne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (radcy prawnego) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Wzór nr 2. Zażalenie powoda na postanowienie sądu I instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Wzór nr 3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37 Wzór nr 4. Wniosek o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 Rozdział II. Pisma związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego � � � � � � � � � � � � � � � 44 Wzór nr 5. Odpowiedź na pozew � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Wzór nr 6. Cofnięcie pozwu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Wzór nr 7. Pismo przygotowawcze złożone na wezwanie sądu � � � � � � � � � � � � � � � � 51 Wzór nr 8. Wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego � � � � � � � � 53 Wzór nr 9. Pismo przygotowawcze obejmujące wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 Wzór nr 10. Wniosek o zabezpieczenie dowodu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 Wzór nr 11. Wniosek o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń, dowodów i zarzutów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 Wzór nr 12. Pismo zawierające zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu � � � � � � � � � � � 63 Wzór nr 13. Pismo przygotowawcze w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 Rozdział III. Pisma w postępowaniu procesowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69 1� Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69 Pozwy – wzory różne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69 Wzór nr 14. Pozew o świadczenie pieniężne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69 Wzór nr 15. Pozew o wydanie ruchomości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 73 Wzór nr 16. Pozew z żądaniem alternatywnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 Wzór nr 17. Pozew z żądaniem ewentualnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 Wzór nr 18. Pozew wzajemny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 Wzór nr 19. Pozew interwencyjny (interwencja główna) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83 5 Spis treści Wzór nr 20. Pozew o opublikowanie sprostowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85 Wzór nr 21. Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową � � � � � � 89 Wzór nr 22. Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 Wzór nr 23. Pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego � � � � � � � � � � � � � � 100 Wzór nr 24. Pozew o zapłatę renty przeciwko ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 Wzór nr 25. Pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (akcja pauliańska) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108 Wzór nr 26. Pozew w postępowaniu grupowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 112 Wzór nr 27. Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez wilki, dziki, łosie, jelenie i daniele � � � � � � � � � 119 Pozwy z zakresu prawa mieszkaniowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 122 Wzór nr 28. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia � � � � � � � � � � � � � � � 122 Wzór nr 29. Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego � � � � � � � � 126 Wzór nr 30. Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 Wzór nr 31. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej � � � � � � � � � � � � � 134 Pozwy z zakresu prawa rodzinnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137 Wzór nr 32. Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane � � � � � � � � � � � 137 Wzór nr 33. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 Wzór nr 34. Pozew o ustalenie macierzyństwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 143 Wzór nr 35. Pozew o rozwód � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 145 Wzór nr 36. Pozew o orzeczenie separacji z winy jednego z małżonków � � � � � � � � � 152 Wzór nr 37. Pozew o unieważnienie małżeństwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 157 Wzór nr 38. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 161 Wzór nr 39. Pozew o rozwiązanie przysposobienia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 164 Wzór nr 40. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem dziecka pełnoletniego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 166 Pozwy z zakresu prawa rzeczowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 168 Wzór nr 41. Pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna) � � � � � � � � � � � 168 Wzór nr 42. Pozew o zakaz przechodu i przejazdu (skarga negatoryjna) � � � � � � � � 170 Wzór nr 43. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez nakazanie zaniechania naruszeń) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 172 Wzór nr 44. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez przywrócenie stanu poprzedniego) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 174 Wzór nr 45. Pozew o wykup gruntu przez posiadacza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 176 Wzór nr 46. Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 Pozwy z zakresu prawa spadkowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181 Wzór nr 47. Pozew o ustalenie nieważności testamentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181 Wzór nr 48. Pozew o wykonanie zapisu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 183 Wzór nr 49. Pozew o zachowek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 185 Pozwy i wnioski w sprawach gospodarczych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 188 Wzór nr 50. Pozew o wyłączenie wspólnika – z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 188 Wzór nr 51. Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o�o� wyrokiem � � � � � � � � � � � � � 193 Wzór nr 52. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej � � 196 Wzór nr 53. Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art� 299 k�s�h� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 6 Spis treści Wzór nr 54. Pozew o zakazanie używania nazwy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 204 Wzór nr 55. Pozew o zakazanie używania firmy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 209 Wzór nr 56. Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę � � � � � � � � � � � � � 213 Pozwy z zakresu prawa własności przemysłowej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 217 Wzór nr 57. Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem � � � 217 Wzór nr 58. Pozew o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 221 Wzór nr 59. Pozew o zakazanie pozwanym rozpowszechniania filmu reklamowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 224 Wzór nr 60. Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego � � � � � � � � 228 Pozwy wynikłe z postępowania egzekucyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 233 Wzór nr 61. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego � � � � � � � � � 233 Wzór nr 62. Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 236 Wzór nr 63. Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 239 2� Pisma w toku postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242 Wzór nr 64. Interwencja uboczna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242 Wzór nr 65. Opozycja przeciwko interwencji ubocznej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 245 Wzór nr 66. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie jako strona powodowa � � � � � � � 247 Wzór nr 67. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce dotychczasowego pozwanego � � � � 249 Wzór nr 68. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 251 Wzór nr 69. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo osoby, której udział w sprawie w charakterze pozwanego jest konieczny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 253 Wzór nr 70. Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 255 Wzór nr 71. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 257 Wzór nr 72. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 Wzór nr 73. Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266 Wzór nr 75. Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 268 Wzór nr 76. Wniosek (powoda) o podjęcie zawieszonego postępowania � � � � � � � � � 270 Wzór nr 77. Wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony � � � � � � � � � � � � � � � 272 Wzór nr 78. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 274 Wzór nr 79. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276 Wzór nr 80. Zmiana powództwa powodująca przekazanie sprawy sądowi okręgowemu jako rzeczowo i miejscowo właściwemu � � � � � � � � � � � � � � 278 Wzór nr 81. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 Wzór nr 82. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 281 Wzór nr 83. Wniosek o sprostowanie wyroku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283 Wzór nr 84. Wniosek o wykładnię wyroku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 285 7 Spis treści Wzór nr 85. Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 287 3� Pełnomocnictwa procesowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 289 Wzór nr 86. Pełnomocnictwo procesowe ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 289 Wzór nr 87. Pełnomocnictwo procesowe szczególne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 292 Wzór nr 88. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa � � � � � � � � � � � � � � � � 293 4� Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 294 Wzór nr 89. Pozew w postępowaniu nakazowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 294 Wzór nr 90. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym � � � 297 Wzór nr 91. Pozew w postępowaniu upominawczym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 299 Wzór nr 92. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym � � � � � � � 301 5� Skargi oraz pisma związane z zaskarżaniem orzeczeń sądowych � � � � � � � � � � � � � � 306 Wzór nr 93. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 306 Wzór nr 94. Skarga na przewlekłość postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 312 Wzór nr 95. Skarga konstytucyjna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 318 Wzór nr 96. Sprzeciw od wyroku zaocznego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 323 Wzór nr 97. Apelacja od wyroku sądu rejonowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 327 Wzór nr 98. Zażalenie powoda na zwrot pozwu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 333 Wzór nr 99. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego � � � � � � � 335 Wzór nr 100. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia prawa materialnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 338 Wzór nr 101. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji � � � � � � � � � � 341 Wzór nr 102. Zażalenie powoda na postanowienie odrzucające zażalenie � � � � � � � � 344 Wzór nr 103. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia przepisów postępowania � � � 348 Wzór nr 104. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia przepisów postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 Wzór nr 105. Skarga kasacyjna dotycząca naprawienia szkody � � � � � � � � � � � � � � � � � 357 Wzór nr 106. Odpowiedź na skargę kasacyjną dotyczącą naprawienia szkody � � � � 370 Wzór nr 107. Skarga kasacyjna dotycząca nabycia własności rzeczy skradzionej (uzasadnienie wniosku z art� 3984 § 2 k�p�c� wskazujące na rozbieżność orzecznictwa – art� 3989 § 1 pkt 2 k�p�c�) � � � � � � � � � � 373 Wzór nr 108. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania � � � 378 Wzór nr 109. Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną na podstawie przewidzianej w art� 3983 § 1 pkt 2 k�p�c� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 384 Wzór nr 110. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art� 3984 § 2 w zw� z art� 3989 § 1 pkt 2 k�p�c� � � � � � 388 Wzór nr 111. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej niedopuszczalnej z innych przyczyn (art� 3986 § 2 k�p�c�) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 392 Wzór nr 112. Odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej z innych przyczyn � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 395 Wzór nr 113. Zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania � � � � � � � 398 Wzór nr 114. Skarga o wznowienie postępowania z przyczyny nieważności � � � � � � 403 Wzór nr 115. Skarga o wznowienie postępowania z właściwych przyczyn restytucyjnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 406 6� Pisma w postępowaniu uproszczonym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 409 Wzór nr 116. Pozew w postępowaniu uproszczonym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 410 Wzór nr 117. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym � � � � � � � � � � � � 415 8 Spis treści Wzór nr 118. Apelacja w postępowaniu uproszczonym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 419 7� Pisma w europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych � � � � � � � � � � 422 Wzór nr 119. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty � � � � � � � � � � � � � � � � � 422 Wzór nr 120. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 431 Wzór nr 121. Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 434 Wzór nr 122. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 442 Wzór nr 123. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 445 Rozdział IV. Pisma w postępowaniu nieprocesowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 448 1� Pisma w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego � � � � � � � � � � � � � � � 448 Wzór nr 124. Wniosek zawierający zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 448 Wzór nr 125. Wniosek o zniesienie separacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 451 Wzór nr 126. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 453 Wzór nr 127. Wniosek jednego z małżonków o zezwolenie mu na dokonanie czynności prawnej, jeżeli drugie z małżonków odmawia zgody � � � � � 455 Wzór nr 128. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 458 Wzór nr 129. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 460 Wzór nr 130. Wniosek o nakazanie zapłaty przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, ustalonej sumy pieniężnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 462 Wzór nr 131. Wniosek o zobowiązanie do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 467 Wzór nr 132. Wniosek o wykonanie orzeczenia orzekającego odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) � � � � � � 469 Wzór nr 133. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 471 Wzór nr 134. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 475 Wzór nr 135. Wniosek rodziców o zezwolenie im na dokonanie czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka � � � � � � � � � 478 Wzór nr 136. Wniosek o przysposobienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 480 Wzór nr 137. Zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 485 Wzór nr 138. Wniosek o ustanowienie kuratora w sprawie o ustalenie ojcostwa przeciwko nieżyjącemu domniemanemu ojcu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 486 2� Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 488 Wzór nr 139. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości � � � � � 488 Wzór nr 140. Wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 490 Wzór nr 141. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 492 Wzór nr 142. Wniosek o zniesienie współwłasności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 495 3� Pisma w postępowaniu spadkowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 498 Wzór nr 143. Wniosek o zabezpieczenie spadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 498 Wzór nr 144. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 501 9 Spis treści Wzór nr 145. Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 503 Wzór nr 146. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 504 Wzór nr 147. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych � � � � � � � � � � � � � � � � 505 Wzór nr 148. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 507 Wzór nr 149. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku otwarcia i ogłoszenia testamentu, o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego oraz o przyjęcie spadku przez spadkobierców ustawowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 509 Wzór nr 150. Wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku � � � � � 512 Wzór nr 151. Wniosek o dział spadku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 514 Wzór nr 152. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat dopłaty lub spłaty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 517 4� Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 519 Wzór nr 153. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 521 Wzór nr 154. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 529 Wzór nr 155. Wniosek o wpis służebności gruntowej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 535 Wzór nr 156. Wniosek o wpis hipoteki � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 540 Wzór nr 157. Wniosek o wykreślenie hipoteki � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 545 Wzór nr 158. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej, istniejącej księgi wieczystej � � � � � � � � � � � � � � 550 5� Pisma w innych sprawach � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 555 Wzór nr 159. Wniosek o ubezwłasnowolnienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 555 Wzór nr 160. Wniosek o uznanie za zmarłego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 557 Wzór nr 161. Wniosek o stwierdzenie zgonu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 559 Wzór nr 162. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 561 Wzór nr 163. Wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 563 Wzór nr 164. Wniosek o odtworzenie dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 565 Wzór nr 165. Wniosek o umorzenie weksla � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 567 6� Pisma w postępowaniu polubownym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 569 Wzór nr 166. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 569 Wzór nr 167. Wyrok sądu polubownego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 573 Wzór nr 168. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego � � � � � � � � � � � � � � � � � � 577 Wzór nr 169. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego � � � 581 7� Pisma w postępowaniu upadłościowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 584 Wzór nr 170. Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 584 Wzór nr 171. Zgłoszenie wierzytelności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 588 Wzór nr 172. Propozycje układowe upadłego z wnioskiem o wstrzymanie likwidacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 593 Rozdział V. Pisma w postępowaniu zabezpieczającym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 598 Wzór nr 173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa � � � � � � � � � � � � � � 598 10 Spis treści Wzór nr 174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 601 Wzór nr 175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 603 Wzór nr 176. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 605 Wzór nr 177. Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia � � � 608 Rozdział VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 610 1� Pisma w sprawie klauzuli wykonalności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 610 Wzór nr 178. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu � � � 610 Wzór nr 179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 613 Wzór nr 180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę � � � � � � � � � � � � � � 616 Wzór nr 181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 618 Wzór nr 182. Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 620 2� Pisma w związku z przeprowadzeniem egzekucji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 622 Wzór nr 183. Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko władającemu ruchomością indywidualnie oznaczoną � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 622 Wzór nr 184. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 624 Wzór nr 185. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości � � � � � � � � � � � � � � � � � 626 Wzór nr 186. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości � � � � � � � � � 628 Wzór nr 187. Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości � � � � � � � � � � � 630 Wzór nr 188. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości � � � � � � � � � � � � � � � � � � 632 Wzór nr 189. Wniosek o wyjawienie majątku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 634 Wzór nr 190. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać także inna osoba � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 638 Wzór nr 191. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie rzeczy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 642 Wzór nr 192. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 644 Wzór nr 193. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 646 Wzór nr 194. Wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 652 Wzór nr 195. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego � � � � � � � � � � � � � � 658 Wzór nr 196. Skarga na czynności komornika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 659 Wzór nr 197. Zawiadomienie o potrzebie wszczęcia przez sąd czynności nadzorczych w celu zapewnienia należytego wykonania egzekucji przez komornika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 662 Wzór nr 198. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 665 Rozdział VII. Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą � � � � � � � � � � � � � � � � 668 Wzór nr 199. Wniosek cudzoziemca o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 668 11 Spis treści Wzór nr 200. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego � � � � � � � � � � � � � � � 671 Rozdział VIII. Pisma w postępowaniu rejestrowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 673 1� Uwagi ogólne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 673 2� Rejestracja spółek handlowych i zmian w rejestrze spółek handlowych � � � � � � � � � 681 Wzór nr 201. Wpis spółki jawnej do rejestru � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 681 Wzór nr 202. Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki jawnej dotyczący umowy, osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób upoważnionych do reprezentacji oraz zmiany roku obrotowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 699 Wzór nr 203. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki jawnej dotyczący otwarcia likwidacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 709 Wzór nr 204. Wniosek o wykreślenie spółki jawnej z rejestru � � � � � � � � � � � � � � � � � � 721 Wzór nr 205. Wniosek o wpis spółki komandytowej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 727 Wzór nr 206. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowej polegającą na wpisie informacji o połączeniu poprzez przejęcie przez inną spółkę (zamiarze połączenia) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 739 Wzór nr 207. Wniosek o wpis spółki partnerskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 748 Wzór nr 208. Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 753 Wzór nr 209. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowo-akcyjnej dotyczący wpisu nowego komplementariusza, pozbawienia dotychczasowego komplementariusza prawa do reprezentacji � � � � � 767 Wzór nr 210. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością � � � � � � � � � 777 Wzór nr 211. Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym – tzw� wzorzec umowy spółki 24-godzinnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 790 Wzór nr 212. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sprawozdanie finansowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 797 Wzór nr 213. Wniosek o wpis spółki akcyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 803 Wzór nr 214. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki akcyjnej dotyczący: podwyższenia kapitału, zgłoszenia jedynego akcjonariusza, zmiany statutu, zmiany wysokości kapitału docelowego i złożenia sprawozdania finansowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 814 3� Wnioski o rejestrację i zmianę wpisów w rejestrze spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, instytucji gospodarki budżetowej, towarzy- stwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 829 Wzór nr 215. Wniosek o wpis spółdzielni � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 829 Wzór nr 216. Wniosek o wpis towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych � � � � � � � � � � � 844 Wzór nr 217. Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego � � � � � � � � � � � 850 4� Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS oraz o zmianę tych wpisów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 863 Wzór nr 218. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu rejestrowego zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 863 Wzór nr 219. Wniosek o wykreślenie z rejestru zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 867 Wzór nr 220. Wniosek o wpis wzmianki o innej wierzytelności przysługującej wobec podmiotu rejestrowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 871 Wzór nr 221. Zgłoszenie wykreślenia innej wierzytelności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 876 12 5� Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego Spis treści oraz wpis zawieszenia działalności gospodarczej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 881 Wzór nr 222. Wniosek o wpis informacji o przekształceniu spółki � � � � � � � � � � � � � 881 Wzór nr 223. Przekształcenie przedsiębiorcy – załącznik do wniosku o pierwszy wpis spółki przekształconej do rejestru (dołączany do wniosku KRS-W3/KRS-W4) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 892 Wzór nr 224. Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych � � � � � � � � � � 896 Wzór nr 225. Wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 901 6� Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 905 Wzór nr 226. Wniosek o wpis fundacji prowadzącej działalność gospodarczą � � � � 905 Wzór nr 227. Wniosek o wpis zarejestrowanej już fundacji do rejestru przedsiębiorców � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 913 Wzór nr 228. Wniosek o wykreślenie fundacji z krajowego rejestru sądowego � � � 919 Wzór nr 229. Wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru przedsiębiorców (z pozostawieniem jej w krajowym rejestrze sądowym) � � � � � � � � � � 923 Wzór nr 230. Wniosek o wpis stowarzyszenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 927 Wzór nr 231. Wniosek o wpis organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego (izby gospodarczej, zrzeszenia, związku pracodawców, cechu, izby rzemieślniczej) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 938 7� Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 948 Wzór nr 232. Wniosek o wpis związku zawodowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 948 Wzór nr 233. Wniosek o wpis samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z połączenia dwóch innych zakładów � � � � � � � � � � � � � � � 956 8� Wnioski organizacji pożytku publicznego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 964 Wzór nr 234. Wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez istniejącą fundację � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 964 Wzór nr 235. Wniosek o wpis osoby prawnej (klubu sportowego) prowadzącej działalność pożytku publicznego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 970 Wzór nr 236. Wniosek o wpis zmiany w działalności organizacji pożytku publicznego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 976 9� Wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 985 Wzór nr 237. Wniosek o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 985 Wzór nr 238. Wniosek o wpis spółki europejskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 999 Wzór nr 239. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków do utworzenia spółki europejskiej przez połączenie � � � � � � � � � � � � � 1004 Wzór nr 240. Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1010 10� Wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1021 Wzór nr 241. Wniosek o wpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1021 Rozdział IX. Pisma w postępowaniu „przymuszającym” do uaktualnienia danych w rejestrze � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1026 Wzór nr 242. Pismo będące podstawą wszczęcia przez sąd z urzędu postępowania dotyczącego rejestru podmiotu � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1026 13 Spis treści Rozdział X. Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1031 Wzór nr 243. Wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji � � � � � � � � � � � � � � � � � 1031 Wzór nr 244. Zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism � � � � � � � 1034 Wzór nr 245. Wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego � � � � � � � � � � � � � 1036 Wykaz skrótów Wykaz skrótów AULFI Biul� SN Dz� U� EPS inst� sąd� k�c� k�h� k�p�a� k�p�c� KPP k�r�o� KSP k�s�h� k�z� LEX M�P� M� Praw� NP NSA ONSA O� Gosp� OSA Wykaz skrótów – Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica – Biuletyn Sądu Najwyższego – Dziennik Ustaw – Europejski Przegląd Sądowy – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r� w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz� Urz� MS Nr 5, poz� 22 z późn� zm�) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r� – Kodeks cywilny (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 121 z późn� zm�) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r� – Kodeks handlowy (Dz� U� Nr 57, poz� 502 z późn� zm� – uchylony) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r� – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 267 z późn� zm�) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 101 z późn� zm�) – Kwartalnik Prawa Prywatnego – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 583) – Krakowskie Studia Prawnicze – ustawa z dnia 15 września 2000 r� – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 1030 z późn� zm�) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r� – Kodeks zobowiązań (Dz� U� Nr 82, poz� 598 z późn� zm� – uchylony) – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Monitor Polski – Monitor Prawniczy – Nowe Prawo – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Gospodarcze (kwartalnik) – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 15 Wykaz skrótów OSN OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (od 1944 r� do 1962 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych (od 1995 r�) OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń OSNC OSNP OSP OSPiKA OTK Pal� PiP PiZS Prok� i Pr� p�o�ś� Społecznych (od 1963 r� do 1994 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r�) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych (od 2003 r�) – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Palestra – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Prokuratura i Prawo – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r� – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 1232 z późn� zm�) pr� pras� – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r� – Prawo prasowe (Dz� U� Nr 5, poz� 24 z późn� zm�) pr� rest� Pr� Spółek pr� spółdz� ustawa z dnia 15 maja 2015 r� (Dz� U� poz� 978) – Prawo Spółek – ustawa z dnia 16 września 1982 r� – Prawo spółdzielcze (tekst jedn�: pr� up� – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r� – Prawo upadłościowe i naprawcze Dz� U� z 2013 r� poz� 1443 z późn� zm�) pr� weksl� – ustawa z 28 kwietnia 1936 r� – Prawo wekslowe (Dz� U�Nr 37, poz� 282 (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 233) Prz� Not� PPH PS Prz� Pod� p�w�k�p�c� PUG p�w�p� z późn� zm�) – Przegląd Notarialny – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Sądowy – Przegląd Podatkowy – ustawa z 17 listopada 1964 r� – Przepisy wprowadzające Kodeks po- stępowania cywilnego (Dz� U� Nr 43, poz� 297 z późn� zm�) – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – ustawa z 30 czerwca 2000 r� – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 1410) PWS R� Pr� rozporządzenie nr 2157/2001 – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości – Radca Prawny – rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r� w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz� Urz� WE 2001 L 294/1 z późn� zm�) – Rejent – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Studia Prawa Prywatnego Rej� RPEiS SA SN SPP 16 Wykaz skrótów St� Cyw� u�d�l� u�d�p�p�w� u�e�z�i�g� u�f� – Studia Cywilistyczne – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r� o działalności leczniczej (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 poz� 618 z późn� zm�)� – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r� o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (tekst
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: