Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01175 012840 20607949 na godz. na dobę w sumie
Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego - komentarz - ebook/pdf
Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego - komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-601-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim.
W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego typu operacji.
W opisie kont dla budżetów JST zostały pominięte również operacje dotyczące rozliczeń VAT z urzędami skarbowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy objętymi centralizacją rozliczeń tego podatku.
Kolejnym problemem, z jakim musi się zmierzyć urząd JST przy określaniu zakładowego planu kont, to brak spójności między opisem konta 130 a opisami kont: 901 i 902. Pominięcie wymienionych operacji w opisach kont syntetycznych sprawia, że kierownik urzędu JST w zakładowym planie kont dla budżetu JST powinien określić zasady funkcjonowania poszczególnych kont. Powinien przy tym uwzględnić specyfikę danej jednostki w zakresie bankowej obsługi urzędu i budżetu JST.
Błędem przy opracowaniu zakładowego planu kont jest automatyczne przeniesienie opisów poszczególnych kont, a następnie prowadzenie ewidencji w sposób odbiegający od przyjętych zasad.
W publikacji opisane są zasady prowadzenia ewidencji księgowej, w tym propozycje wprowadzenia kont dotyczących rozliczeń VAT. Poradnik zawiera rozwinięty komentarz do poszczególnych kont – bilansowych (133, 134, 135, 140, 222, 223, 224, 225, 240, 250, 260, 290, 901, 902, 903, 904, 909, 960, 962 i 968) oraz pozabilansowych (991, 992 i 993) oraz typowe operacje gospodarcze ewidencjonowane na stronie Wn i Ma. Jednocześnie wskazane są konta przeciwstawne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jan Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości bud żetowej, w tym ok. 30 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Bud żetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Plan kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego – komentarz Wstęp Rachunkowość bud żetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. Prowadzenie ewidencji księgowej na kontach bud żetu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie rachun- kowości oraz planów kont pozwala na ustalenie kasowego wykonania bud żetu gminy, powiatu i województwa samorządowego w zakresie dochodów i wydat- ków bud żetu. Zapisy w urządzeniach księgowych bud żetu pozwalają także na obserwację realizacji przychodów i rozchodów, stanu należności i zobowiązań bud żetu. Ponadto umożliwiają ustalenie wyniku kasowego wykonania bud żetu i wyniku na operacjach niekasowych za dany rok bud żetowy oraz stanu skumulowanej nadwyżki lub niedoboru na zasobach bud żetu za okres od utworzenia jednost- ki bud żetowej do końca roku poprzedzającego rok bud żetowy. Na podstawie opisów kont syntetycznych jednostki samorządu terytorialnego można wnioskować, że są one oparte na założeniu, iż wydatki bud żetowe są realizowane w urzędzie i w innych jednostkach bud żetowych ze środ- ków przekazanych z rachunku podstawowego bud żetu i innych rachun- ków bankowych bud żetu na rachunki bieżące tych jednostek. Natomiast dochody objęte planami finansowymi urzędu i innych samorządowych jednostek bud żetowych są wpłacane na rachunki bankowe tych jednos­ tek. Dochody te są następnie przekazywane na rachunek podstawowy bud­ żetu. W formie bezpośrednich wpłat na rachunek podstawowy bud żetu są re- alizowane dochody bud żetu z tytułu subwencji i dotacji, płatności związane z dofinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków unijnych i in- nych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody realizowane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych bud żetu. W opisie konta 130 „Rachunek bieżący jednostek bud żetowych” określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowa- 3 sierpień 2019 r. nych bezpośrednio z rachunku bieżącego bud żetu jednostki samorządu te- rytorialnego. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont bud żetu służących do ewidencji tego typu operacji. W opisie kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego zostały pomi- nięte również operacje dotyczące rozliczeń VAT z urzędami skarbowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy objętymi centralizacją rozli- czeń tego podatku. Kolejnym problemem, z jakim musi się zmierzyć urząd jednostki samorządu terytorialnego przy określaniu zakładowego planu kont, jest brak spójności między opisem konta 130 a opisami kont: 901 „Dochody bud żetu” i 902 „Wydatki bud żetu”. Już w poprzednim rozporządzeniu pominięte zostały zapi- sy umożliwiające ujmowanie na tych kontach dochodów i wydatków własnych urzędu realizowanych bezpośrednio z rachunku bud żetu, w korespondencji z kontem 133 „Rachunek bud żetu”. Pominięcie wymienionych operacji w opisach kont syntetycznych sprawia, że kierownik urzędu jednostki samorządu terytorialnego w zakładowym planie kont dla bud żetu jednostki samorządu terytorialnego powinien określić zasady funkcjonowania poszczególnych kont. Powinien przy tym uwzględnić specyfikę danej jednostki w zakresie bankowej obsługi urzędu i bud żetu jednostki samorządu terytorialnego. Trzeba zwrócić uwagę na § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, zgodnie z którym: § Plan kont stanowi podstawę do opracowania zakładowego planu kont. W przypadku opracowywania zakładowego planu kont przedstawiona regula- cja daje możliwość wprowadzania stosownych zmian w opisach kont zamiesz- czonych w załącznikach do ww. rozporządzenia, wynikających ze specyfiki danej jednostki. Błędem przy opracowaniu zakładowego planu kont jest automatyczne przeniesienie opisów poszczególnych kont, a następnie prowadzenie ewidencji w sposób odbiegający od przyjętych zasad. W opracowaniu opisane są zasady prowadzenia ewidencji księgowej, w tym propozycje wprowadzenia kont dotyczących rozliczeń VAT. Publikacja za- wiera rozwinięty komentarz do poszczególnych kont – bilansowych i poza- bilansowych – oraz typowe operacje gospodarcze ewidencjonowane na stronie Wn i Ma. Jednocześnie wskazane są konta przeciwstawne. E­book z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednos tek samorządu terytorialnego w tworzeniu zakładowych planów kont. 4 sierpień 2019 r. 1. WYKAZ KONT DLA BUD ŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Wykaz kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego Wykaz kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunko- wości oraz planów kont dla bud żetu państwa, bud żetów jednostek samorządu terytorial- nego, jednostek bud żetowych, samorządowych zakładów bud żetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Konta bilansowe ■■ 133 „Rachunek bud żetu” ■■ 134 „Kredyty bankowe” ■■ 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki” ■■ 140 „Środki pieniężne w drodze” ■■ 222 „Rozliczenie dochodów bud żetowych” ■■ 223 „Rozliczenie wydatków bud żetowych” ■■ 224 „Rozrachunki bud żetu” ■■ 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków” ■■ 240 „Pozostałe rozrachunki” ■■ 250 „Należności finansowe” ■■ 260 „Zobowiązania finansowe” ■■ 290 „Odpisy aktualizujące należności” ■■ 901 „Dochody bud żetu” ■■ 902 „Wydatki bud żetu” ■■ 903 „Niewykonane wydatki” ■■ 904 „Niewygasające wydatki” ■■ 909 „Rozliczenia międzyokresowe” ■■ 960 „Skumulowane wyniki bud żetu” ■■ 961 „Wynik wykonania bud żetu” ■■ 962 „Wynik na pozostałych operacjach” ■■ 968 „Prywatyzacja” Konta pozabilansowe ■■ 991 „Planowane dochody bud żetu” ■■ 992 „Planowane wydatki bud żetu” ■■ 993 „Rozliczenia z innymi bud żetami” Wykaz kont dla bud żetu jednostki samorządu terytorialnego w obowiązującym rozporzą- dzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont w stosunku do poprzedniego rozpo- rządzenia (z 5 lipca 2010 r.) nie zmienił się, mimo że w związku z uznaniem urzędów jed- nostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów bud żetowych oraz innych samorządowych jednostek bud żetowych za podmioty niebędące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) wskazane było rozważenie rozszerzenia wykazu kont bud­ żetu o nowe konta służące do rozliczeń związanych z centralizacją VAT z urzędami skarbowymi oraz z jednostkami i zakładami bud żetowymi danej jednostki samo- rządu terytorialnego. Obowiązek wspólnego rozliczania VAT wymaga wprowadzenia stosownych zmian w polityce rachunkowości w zakresie planów kont bud żetów gmin, po- wiatów i województw, ponieważ centralizacja rozliczeń VAT w tych jednostkach wymaga 5 sierpień 2019 r. 2. KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA BUD ŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU... ewidencjonowania rozliczeń bud żetu jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi realizującymi czynności opodatkowane oraz rozliczeń danej jednostki samorządu terytorialnego z urzędem skarbowym. Rozliczenia z jednostkami organiza- cyjnymi w tym zakresie nie mogą być prowadzone za pomocą kont 222 i 223. Konta te służą do rozliczeń z tytułu dochodów i wydatków bud żetowych. Z pozostałych kont rozrachunkowych najbardziej do tej roli predysponuje konto 240. Z kont zamieszczonych w omawianym wykazie do rozliczeń VAT z urzędem skarbowym można wykorzystać konto 224, po odpowiednim uzupełnieniu opisu tego konta o operacje związane z tymi rozliczeniami. Mając na uwadze przejrzystość rozliczeń z tytułu VAT warto rozważyć przy określaniu zasad rachunkowości bud żetu skorzystanie z możliwości wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rachunkowo- ści oraz planów kont. Na tej podstawie można uzupełnić zakładowy plan kont bud żetów gmin, powiatów i województw o konta: ■■ 226 „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT”, ■■ 227 „Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu VAT”. 2. Komentarz do planu kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego Plan kont dla bud żetów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje konta służące do ewidencji środków pieniężnych bud żetu, rozrachunków i rozliczeń, dochodów i wydatków bud żetu, rezerw na niewygasające wydatki, rozliczeń międzyokresowych, wyniku bud­ żetu oraz prywatyzacji. Obejmuje także konta pozabilansowe, na których ujmuje się pla- nowane dochody i wydatki bud żetu oraz rozliczenia z innymi bud żetami. 2.1. Środki pieniężne bud żetu jednostki samorządu terytorialnego Na kontach bud żetu jednostki samorządu terytorialnego służących do ewidencji środków pieniężnych ujmuje się: 1) środki pieniężne gromadzone na (konto 133): ■■ rachunku podstawowym bud żetu, ■■ rachunkach lokat, ■■ wyodrębnionych rachunkach projektów realizowanych z dofinansowaniem z bud­ żetu środków europejskich, ■■ wyodrębnionych rachunkach do obsługi pożyczek z bud żetu państwa na wyprze- dzające finansowanie wydatków projektów w celu przekazywania transz pożyczek na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadań, dokonywania płatności w celu po- krycia tych kosztów oraz do przekazywania środków na spłatę pożyczki i odsetek (środki własne), ■■ wyodrębnionych rachunkach środków własnych służących do gromadzenia środ- ków własnych na pokrycie zobowiązań wynikających z realizowanych zadań, otwar- tych w Banku Gospodarstwa Krajowego; 6 sierpień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego - komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: