Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 007082 15697265 na godz. na dobę w sumie
Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym - książka
Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1985-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Zaprzęgnij Excela do analizy ekonomicznej!

Przeprowadzenie rzetelnej analizy ekonomicznej nie jest łatwe i na ogół zajmuje bardzo dużo czasu, ale bez niej nie ocenisz właściwie sytuacji i nie oszacujesz rentowności swoich planów biznesowych. Nie wszystko da się przyspieszyć, jednak część zadań może wykonać za Ciebie sprytny program, współpracujący z arkuszem kalkulacyjnym! Jeśli chcesz nauczyć się poprawnie prognozować przyszłość Twojego biznesu, z uwzględnieniem wszystkich ważnych czynników, a także tworzyć programy ułatwiające Ci pracę, sięgnij po tę książkę.

W jej pierwszej części znajdziesz omówienie metodologii sporządzania analiz ekonomicznych, wraz ze studiami przypadku, wskazaniem potencjalnych niebezpieczeństw, wykresami i przykładowymi obliczeniami. Druga część zawiera natomiast szczegółowy opis kroków koniecznych do stworzenia automatycznego programu obliczającego rentowność przyszłych przedsięwzięć, wraz z wprowadzanymi formułami, zrzutami ekranu i rysunkami ułatwiającymi zrozumienie treści. Pozwól, by program do analizy ekonomicznej pracował za Ciebie!

Wiarygodna analiza ekonomiczna w Twoim komputerze!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/plocre Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/plocre.zip ISBN: 978-83-246-1985-6 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:320)CI Do Czytelników ............................................................................................................................. 5 Podzi(cid:218)kowania ............................................................................................................................... 7 Zasady analizy ekonomicznej CZ(cid:164)(cid:320)(cid:252) I Rozdzia(cid:239) 1. Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej .......................................... 11 Rozdzia(cid:239) 2. Podstawowe zasady sporz(cid:200)dzania analizy ekonomicznej ......................... 19 Rozdzia(cid:239) 3. Czym si(cid:218) ró(cid:285)ni analiza ekonomiczna od analizy finansowej? ................... 25 Rozdzia(cid:239) 4. Wska(cid:283)niki rentowno(cid:258)ci na ró(cid:285)nych poziomach operacyjnych dzia(cid:239)alno(cid:258)ci ... 35 Rozdzia(cid:239) 5. Wska(cid:283)niki rentowno(cid:258)ci istotne dla inwestorów .............................................. 39 Rozdzia(cid:239) 6. Analiza przesz(cid:239)o(cid:258)ci — korzystanie ze sprawozda(cid:241) finansowych .............. 45 Rozdzia(cid:239) 7. Planowanie przysz(cid:239)ych zdarze(cid:241), w tym plany operacyjne i strategiczne .... 103 Rozdzia(cid:239) 8. Analiza przysz(cid:239)o(cid:258)ci — popularne metody podejmowania decyzji ......... 113 Rozdzia(cid:239) 9. Analiza przysz(cid:239)o(cid:258)ci — analityczne metody podejmowania decyzji ....... 117 Rozdzia(cid:239) 10. Analiza przysz(cid:239)o(cid:258)ci — metoda zdyskontowanych przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych ......................... 121 CZ(cid:164)(cid:320)(cid:252) II Budowanie programu s(cid:172)u(cid:350)(cid:161)cego do analizy ekonomicznej opartego na aplikacji MS Excel Rozdzia(cid:239) 11. Budowanie strony tytu(cid:239)owej z aktywnym spisem tre(cid:258)ci ........................... 139 Rozdzia(cid:239) 12. Budowanie arkusza zawieraj(cid:200)cego wszelkie planowane warto(cid:258)ci i za(cid:239)o(cid:285)enia, czyli jedynego, do którego u(cid:285)ytkownik b(cid:218)dzie móg(cid:239) wpisa(cid:202) dane ...................................................................................................... 145 Rozdzia(cid:239) 13. Budowanie arkusza obliczeniowego ............................................................ 155 Rozdzia(cid:239) 14. Budowanie wykresów przedstawiaj(cid:200)cych przysz(cid:239)e przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie w czytelnej formie graficznej ......................................................................... 163 Rozdzia(cid:239) 15. Budowanie arkusza podsumowuj(cid:200)cego z rekomendacj(cid:200) ......................... 167 Pliki do pobrania ........................................................................................................................ 179 Poleć książkęKup książkę ...4... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia Poleć książkęKup książkę Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej ...11... ROZDZIA(cid:171) 1 ROLA ANALIZY EKONOMICZNEJ I ANALIZY FINANSOWEJ Analiza jest metod(cid:200) poznawcz(cid:200) z(cid:239)o(cid:285)onych obiektów i zjawisk przez ich podzia(cid:239) na elementy proste i zbadanie powi(cid:200)za(cid:241) pomi(cid:218)dzy tymi elementami, czyli zba- danie zale(cid:285)no(cid:258)ci przyczynowo-skutkowych. Zatem de facto rozk(cid:239)adamy trudne do zrozumienia zjawiska na elementy, które poddajemy badaniu, i na koniec te elementy próbujemy z(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w logiczny, cho(cid:202) nigdy nie pozbawiony b(cid:239)(cid:218)du doboru próby wniosek. Wykonuj(cid:200)c jak(cid:200)kolwiek analiz(cid:218), z góry akceptujemy istnienie tego b(cid:239)(cid:218)du, bo zak(cid:239)adamy, (cid:285)e nie jest on tak istotny, by zburzy(cid:202) ogólny efekt. Ale przy formu(cid:239)owaniu wniosków zawsze trzeba o nim pami(cid:218)ta(cid:202). St(cid:200)d ja, jako autor programów do badania kondycji finansowej przedsi(cid:218)biorstw, zaw- sze krytykuj(cid:218) tzw. systemy automatyczne, które mówi(cid:200) nam autorytarnie, (cid:285)e wska(cid:283)nik rentowno(cid:258)ci na poziomie 5,01 jest w porz(cid:200)dku, a ten na poziomie 4,99 nie mie(cid:258)ci si(cid:218) w akceptowalnym przedziale warto(cid:258)ci. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce przedmiotem naszych bada(cid:241) b(cid:218)dzie g(cid:239)ównie analiza ekonomiczna, czyli opracowanie diagnostyczne zmierzaj(cid:200)ce do postawienia diagnozy gospo- darczej. T(cid:200) diagnoz(cid:200) mo(cid:285)e by(cid:202) stwierdzenie problemów istniej(cid:200)cych w przed- si(cid:218)biorstwie, zalecenia w zakresie dalszego post(cid:218)powania, decyzje dotycz(cid:200)ce realizacji b(cid:200)d(cid:283) zaniechania inwestycji, decyzje odno(cid:258)nie do zwi(cid:218)kszania b(cid:200)d(cid:283) zaniechania zatrudnienia i szereg innych podobnych decyzji. Zadaniem analizy ekonomicznej jest znalezienia odpowiedzi na nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: 1. Czy op(cid:239)aca si(cid:218) realizowa(cid:202) dane przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie lub projekt (tu analiza decyzyjna)? 2. Jaka droga post(cid:218)powania jest w(cid:239)a(cid:258)ciwsza (tu analiza porównawcza)? Poleć książkęKup książkę ...12... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia W przypadku pierwszym musimy uj(cid:200)(cid:202) wszystkie dane wewn(cid:218)trzne i zewn(cid:218)trzne oraz sprowadzi(cid:202) je do jak najlepszej diagnozy gospodarczej. W przypadku dru- gim zak(cid:239)adamy, (cid:285)e decyzja TAK/NIE nie jest przedmiotem naszych rozwa(cid:285)a(cid:241), jest nim natomiast wybór korzystniejszego lub mniej kosztownego wariantu. Je(cid:258)li bowiem zamierzamy prowadzi(cid:202) biznes w postaci obs(cid:239)ugi klientów bizne- sowych w Rosji, jest spraw(cid:200) wiadom(cid:200), (cid:285)e potrzebujemy samochodu klasy „w oczy kole”, inaczej nie zostaniemy potraktowani powa(cid:285)nie i nie b(cid:218)dziemy w stanie uzgodni(cid:202) (cid:285)adnego interesu. Jedyn(cid:200) kwesti(cid:200) naszych rozwa(cid:285)a(cid:241) pozostaje wów- czas, jaki wariant zakupu samochodu wybra(cid:202) (kupno, leasing, wynajem d(cid:239)u- goterminowy) oraz w jak(cid:200) mark(cid:218) zainwestowa(cid:202). Zarz(cid:200)dzanie finansami odwo(cid:239)uje si(cid:218) do poj(cid:218)cia pieni(cid:200)dza oraz do zagadnie(cid:241) zwi(cid:200)zanych z pozyskiwaniem i wydawaniem pieni(cid:218)dzy. Modele zarz(cid:200)dzania w praktyce bardzo si(cid:218) od siebie ró(cid:285)ni(cid:200), co prezentuje schemat w tabeli 1.1. Tabela 1.1. Modele zarz(cid:200)dzania (cid:258)rodkami pieni(cid:218)(cid:285)nymi (cid:347)ród(cid:172)a pochodzenia (cid:321)rodków W(cid:172)asne Cudze i w ó k d o r (cid:321) a n a w a d y w e l e C W(cid:172)asne Cudze Sposób 1 Zastosowanie: wydatki prywatne ludno(cid:309)ci, wydatki firm jednoosobowych lub rodzinnych. Charakterystyka: bardzo ostro(cid:342)ne podej(cid:309)cie, jednak(cid:342)e charakteryzuj(cid:158)ce si(cid:162) rozs(cid:158)dkiem. Ludzie nie maj(cid:158) problemu z ponoszeniem nawet du(cid:342)ych wydatków, ale tylko wtedy, je(cid:309)li widz(cid:158) w tym potencjaln(cid:158) i wymiern(cid:158) korzy(cid:309)(cid:238). Sposób 2 Zastosowanie: kupowanie prezentów dla innych, p(cid:359)acenie podatków, wrzutki na dzia(cid:359)alno(cid:309)(cid:238) charytatywn(cid:158) lub parafialn(cid:158). Charakterystyka: bardzo egoistyczne podej(cid:309)cie, w którym o potrzebach innych my(cid:309)li si(cid:162) raczej w(cid:359)asnymi kategoriami. Bardzo s(cid:359)aba kontrola wydaj(cid:158)cego nad dalszym losem (cid:309)rodków. Sposób 3 Zastosowanie: dotacje, niespodziewane wygrane pieni(cid:162)(cid:342)ne. Charakterystyka: najbardziej poszukiwana forma „na rynku”, jednak(cid:342)e z do(cid:309)(cid:238) ograniczon(cid:158) poda(cid:342)(cid:158) ch(cid:162)tnych „dawców” kapita(cid:359)u. Takie (cid:309)rodki wydaje si(cid:162) bardzo (cid:359)atwo, bardzo ch(cid:162)tnie i cz(cid:162)sto bez jakiejkolwiek logiki. Co(cid:309) na zasadzie „darowanemu koniowi…” lub raczej wg regu(cid:359)y „(cid:359)atwo przysz(cid:359)o, (cid:359)atwo posz(cid:359)o”. Sposób 4 Zastosowanie: najpopularniejsza forma gospodarowania (cid:309)rodkami. Cudzymi (cid:309)rodkami zarz(cid:158)dzaj(cid:158) firmy zorganizowane w formie spó(cid:359)ek kapita(cid:359)owych, rz(cid:158)dy, samorz(cid:158)dy, zarz(cid:158)dy funduszy inwestycyjnych, banki (sic!) oraz wiele innych podmiotów. Charakterystyka: podej(cid:309)cie odwa(cid:342)ne, gdy(cid:342) nie ten ponosi ryzyko, kto ca(cid:359)(cid:158) zabaw(cid:162) finansuje. Ca(cid:359)o(cid:309)(cid:238) charakteryzuje si(cid:162) nast(cid:162)puj(cid:158)c(cid:158) zasad(cid:158): „Du(cid:342)o znakomitego PR-u, ma(cid:359)o rozs(cid:158)dku”. Mechanizmy kontroli teoretycznie istniej(cid:158), ale przy wi(cid:162)kszych i rozproszonych w rozumieniu liczby dawców kapita(cid:359)u organizacjach staj(cid:158) si(cid:162) coraz bardziej zawodne. Poleć książkęKup książkę Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej ...13... Zaprezentowany wy(cid:285)ej schemat wynika z bardzo logicznego i prostego w swym przekazie faktu dotycz(cid:200)cego nas jako spo(cid:239)eczno(cid:258)ci. Otó(cid:285) w (cid:285)yciu mo(cid:285)na: Sytuacja 1. Du(cid:285)o pracowa(cid:202) i ma(cid:239)o zarabia(cid:202). Sytuacja 2. Ma(cid:239)o pracowa(cid:202) i ma(cid:239)o zarabia(cid:202). Sytuacja 3. Du(cid:285)o pracowa(cid:202) i du(cid:285)o zarabia(cid:202). Sytuacja 4. Ma(cid:239)o pracowa(cid:202) i du(cid:285)o zarabia(cid:202). Oczywi(cid:258)cie „na rynku” najbardziej poszukiwana jest sytuacja 4, z kolei najmniej atrakcyjna wydaje si(cid:218) sytuacja 1. Sytuacje 2 i 3 plasuj(cid:200) si(cid:218) gdzie(cid:258) w (cid:258)rodku stawki. Ma to pot(cid:218)(cid:285)ny zwi(cid:200)zek z podej(cid:258)ciem do pieni(cid:200)dza i finansów jako sztuki po- zyskiwania i wydawania (cid:258)rodków. Sk(cid:200)d si(cid:218) bior(cid:200) pieni(cid:200)dze? Jest na to wiele odpowiedzi, spo(cid:258)ród których warto wyró(cid:285)ni(cid:202) najpowszechniejsze w mniemaniu typowego ich u(cid:285)ytkownika: (cid:189)ród(cid:239)o 1. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) z wyp(cid:239)aty. (cid:189)ród(cid:239)o 2. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) z banku. (cid:189)ród(cid:239)o 3. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) ze (cid:258)ciany wyposa(cid:285)onej w przyciski. (cid:189)ród(cid:239)o 4. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) z drukarki. (cid:189)ród(cid:239)o 5. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) z programu informatycznego. (cid:189)ród(cid:239)o 6. Pieni(cid:200)dze daje nam rz(cid:200)d. (cid:189)ród(cid:239)o 7. Pieni(cid:200)dze daje nam Unia Europejska. I na koniec rzadko spotykana teza, dzi(cid:258) w dobie kryzysu finansowego spowo- dowanego (cid:285)yciem i konsumpcj(cid:200) na kredyt niemal obrazoburcza: (cid:189)ród(cid:239)o 8. Pieni(cid:200)dze bior(cid:200) si(cid:218) z wydajnej pracy1. Je(cid:258)li za(cid:239)o(cid:285)ymy, (cid:285)e pieni(cid:200)dze s(cid:200) ekwiwalentem wymiany towarowo-us(cid:239)ugowej oraz (cid:285)e (cid:283)ród(cid:239)em wydajnej pracy jest przemys(cid:239), a ca(cid:239)a reszta to tylko obrót wtórny wypracowanej przez ten(cid:285)e przemys(cid:239) nadwy(cid:285)ki, wówczas si(cid:218) okazuje, 1 Szerzej o tym w(cid:200)tku dotycz(cid:200)cym pieni(cid:218)dzy napisa(cid:239)em w ksi(cid:200)(cid:285)ce Mi(cid:218)dzynarodowe Stan- dardy Rachunkowo(cid:258)ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Helion 2014. Tam Czytelnik znajdzie równie(cid:285) prób(cid:218) odpowiedzi na jak(cid:285)e istotne dzi(cid:258) pytanie: czy pieni(cid:200)dze s(cid:200) pe(cid:239)nowarto(cid:258)ciowe? Poleć książkęKup książkę ...14... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia (cid:285)e w kwestii pochodzenia pieni(cid:218)dzy jako pe(cid:239)nowarto(cid:258)ciowego narz(cid:218)dzia wy- miany jedynym mo(cid:285)liwym (cid:283)ród(cid:239)em jest wymienione jako ósme ich (cid:283)ród(cid:239)o. Sk(cid:200)d wi(cid:218)c na (cid:258)wiecie wzi(cid:200)(cid:239) si(cid:218) kryzys, sk(cid:200)d si(cid:218) bior(cid:200) afery gospodarcze, sk(cid:200)d p(cid:218)d do zawodów, w których niczego si(cid:218) nie wytwarza, sk(cid:200)d sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)e- cze(cid:241)stwa do podejmowania cz(cid:218)sto nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego (zad(cid:239)u(cid:285)anie si(cid:218) bez pewno(cid:258)ci dochodów, podpisywanie i(cid:258)cie hazardowych umów inwestycyjnych itp.)? Odpowied(cid:283) jest prosta i skorelowana z wy(cid:285)ej przedstawionymi mo(cid:285)liwo- (cid:258)ciami. Otó(cid:285) okazuje si(cid:218), (cid:285)e w dzisiejszym (cid:258)wiecie naprawd(cid:218) znacz(cid:200)ce kwoty w obrocie gospodarczym wydaje si(cid:218) na sposób 4. Najwi(cid:218)kszymi dystry- butorami (cid:258)rodków i najwi(cid:218)kszymi inwestorami s(cid:200): bud(cid:285)et pa(cid:241)stwa, bud(cid:285)et gminy, fundusze pa(cid:241)stwowe i samorz(cid:200)dowe, fundusze inwestycyjne, roz- maite fundusze emerytalne, ewentualnie spó(cid:239)ki kapita(cid:239)owe o bardzo rozpro- szonym kapitale, czyli w niewielkim stopniu zarz(cid:200)dzane bezpo(cid:258)rednio przez w(cid:239)a(cid:258)cicieli. Wszystkie te instytucje wydaj(cid:200) cudze (cid:258)rodki na cudze cele. (cid:165)wietnie t(cid:218) sytuacj(cid:218) opisa(cid:239) Greg Smith w ksi(cid:200)(cid:285)ce Dlaczego odszed(cid:239)em z Goldman Sachs2. Polecam. Ponadto, drogi Czytelniku, odpowiedz sobie na pytanie, która z sytuacji doty- cz(cid:200)cych relacji pracy do p(cid:239)acy jest dla Ciebie najbardziej kusz(cid:200)ca, a je(cid:258)li nie dla Ciebie, to z ca(cid:239)(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci osób z Twojego otoczenia. Oczywi- (cid:258)cie sytuacja 4. Ka(cid:285)dy (lub niemal ka(cid:285)dy) chcia(cid:239)by jak najmniej pracowa(cid:202) i jak najwi(cid:218)cej zarabia(cid:202). Problem polega na tym, (cid:285)e je(cid:285)eli wszyscy b(cid:218)d(cid:200) chcieli i(cid:258)(cid:202) t(cid:200) drog(cid:200), ka(cid:285)da gospodarka upadnie3. Zarz(cid:200)dzanie pieni(cid:218)dzmi wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) te(cid:285) nieodwo(cid:239)alnie z umiej(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200) zarz(cid:200)- dzania ryzykiem. Zarz(cid:200)dzanie ryzykiem z kolei opiera si(cid:218) w ka(cid:285)dej sytuacji (w (cid:285)yciu gospodarstw domowych, firm, rz(cid:200)dów itd.) na prostej zasadzie opi- sanej na rysunku 1.1. 2 Greg Smith, Dlaczego odszed(cid:239)em z Goldman Sachs. Drugie oblicze Wall Street, Helion 2014. 3 Wykorzystano fragment artyku(cid:239)u autora opublikowanego 22 wrze(cid:258)nia 2014 r. w inter- necie (www.blogoryzyku.blogspot.com). Poleć książkęKup książkę Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej ...15... Rysunek 1.1. Ryzyko a zyski Oczywiste jest, (cid:285)e ka(cid:285)dy (lub niemal ka(cid:285)dy, bo istnieje typ osób o naturalnej sk(cid:239)onno(cid:258)ci do nadmiernego ryzyka) chcia(cid:239)by jak najmniej ryzykowa(cid:202) i rów- nolegle notowa(cid:202) jak najwy(cid:285)sze zyski. Ale niestety w przyrodzie tak si(cid:218) nie dzieje. Pewna nadzieja przychodzi tylko z sektora bankowo(cid:258)ci, gdzie g(cid:239)ówni gracze (cid:258)wiadomie chc(cid:200) przerzuca(cid:202) w ka(cid:285)dego typu umowach wszelkie ryzyko na drug(cid:200) stron(cid:218) transakcji, vide afera opcyjna, losy frankowców itp. Wyda- wa(cid:239)oby si(cid:218), (cid:285)e w tym przypadku rysunek 1.1. nie dzia(cid:239)a, (cid:285)e na tym rynku s(cid:200), mówi(cid:200)c Orwellem, zwierz(cid:218)ta równe i równiejsze wobec praw ekonomii. Nic bardziej b(cid:239)(cid:218)dnego. Banki, w pewnym momencie maj(cid:200)c do wyboru szybkie zy- ski lub reputacj(cid:218), wybra(cid:239)y to pierwsze. Ale powoli trac(cid:200) lub nawet ju(cid:285) do(cid:258)(cid:202) skutecznie straci(cid:239)y reputacj(cid:218). A reputacja to przysz(cid:239)e zyski, cz(cid:218)sto wi(cid:218)ksze ni(cid:285) obecne i w dodatku „daj(cid:200)ce prac(cid:218) na wiele lat”. Prawdopodobnie wi(cid:218)c banki, które wzi(cid:218)(cid:239)y udzia(cid:239) w tej grze, same strzeli(cid:239)y sobie w stop(cid:218) i mog(cid:200) za stworzon(cid:200) przez siebie sytuacj(cid:218) realnie zap(cid:239)aci(cid:202) utrat(cid:200) klientów i szybkich zysków. Druga strona transakcji mog(cid:239)a si(cid:218) bowiem „da(cid:202) wykiwa(cid:202) raz”, ale pami(cid:218)(cid:202) o tych zda- rzeniach pozostanie w wielu (cid:258)rodowiskach na pokolenia i zadecyduje o przy- sz(cid:239)ej sk(cid:239)onno(cid:258)ci do ryzyka potencjalnych klientów. Ju(cid:285) dzi(cid:258) czu(cid:202) kl(cid:218)sk(cid:218) wielu programów pomocowych, które dziwnym trafem zosta(cid:239)y po(cid:239)(cid:200)czone z konieczno(cid:258)ci(cid:200) zaci(cid:200)gni(cid:218)cia wieloletniego finansowania. Ani osoby prywatne, ani przedsi(cid:218)biorstwa, ani nawet wspólnoty mieszkaniowe nie s(cid:200) sk(cid:239)onne si(cid:218)gn(cid:200)(cid:202) po marchewk(cid:218), je(cid:285)eli w konsekwencji maj(cid:200) si(cid:218) zad(cid:239)u(cid:285)y(cid:202), czyli wykona(cid:202) operacj(cid:218) ocenian(cid:200) jako wielce ryzykowna. Pomocna w zarz(cid:200)dzaniu ryzykiem mo(cid:285)e by(cid:202) zasada Pareto zaprezentowana na rysunku 1.2. Poleć książkęKup książkę ...16... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia Rysunek 1.2. Zasada Pareto w zarz(cid:200)dzaniu ryzykiem Charakterystyczne jest jednak, (cid:285)e spojrzenie na to, które ryzyka s(cid:200) najistot- niejsze (wi(cid:200)(cid:285)(cid:200) si(cid:218) z najwi(cid:218)ksz(cid:200) dotkliwo(cid:258)ci(cid:200) dla zainteresowanego uczestnika zdarze(cid:241)), zmienia si(cid:218) w czasie dla wielu biznesów i w ogóle zachowa(cid:241) w (cid:285)yciu. A ono determinuje dzia(cid:239)ania podj(cid:218)te na bazie zasady Pareto. Bardzo znamienne przyk(cid:239)ady zmiany w podej(cid:258)ciu do ryzyka obserwujemy w kszta(cid:239)cie stosowanych zabezpiecze(cid:241) w infrastrukturze sportowej, w szcze- gólno(cid:258)ci s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cej rozgrywkom futbolowym, bo one chyba s(cid:200) na (cid:258)wiecie naj- popularniejsze. Podej(cid:258)cie organizacji zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cych rozgrywkami (maj(cid:200)cych pot(cid:218)(cid:285)ny wp(cid:239)yw na zalecenia infrastrukturalne) mo(cid:285)na podzieli(cid:202) na kilka cezur czasowych: 1. Do tragedii na Heysel4 (1985 r.). 2. Mi(cid:218)dzy Heysel i Sheffield5 (od 1985 do 1989 r.). 3. Po Scheffield (po 1989 r.). 4 Przed fina(cid:239)owym meczem Pucharu Europy pomi(cid:218)dzy Juventusem Turyn a Liverpoolem dosz(cid:239)o do star(cid:202) mi(cid:218)dzy angielskimi a w(cid:239)oskimi kibicami, w wyniku których (cid:258)mier(cid:202) ponios(cid:239)o 39 osób. Fani Liverpoolu bez problemu przedarli si(cid:218) przez ma(cid:239)e ogrodzenie i zaatakowali kibiców Juventusu. W(cid:239)oscy kibice zacz(cid:218)li ucieka(cid:202), tratuj(cid:200)c si(cid:218) nawzajem. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) osób zosta(cid:239)a przygnieciona trzymetrow(cid:200) (cid:258)cian(cid:200), która zawali(cid:239)a si(cid:218) pod napo- rem t(cid:239)umu. 5 Tragedia na stadionie Hillsborough wydarzy(cid:239)a si(cid:218) 15 kwietnia 1989 r. Poch(cid:239)on(cid:218)(cid:239)a 96 ofiar. Przyczyn(cid:200) by(cid:239)a z(cid:239)a organizacja imprezy i przepe(cid:239)nienie sektora zajmowanego przez kibiców Liverpoolu. Ludzie tratowali si(cid:218) nawzajem, a drog(cid:218) ucieczki tarasowa(cid:239)y im solidne i wysokie p(cid:239)oty odzielaj(cid:200)ce sektor od murawy. Poleć książkęKup książkę Rola analizy ekonomicznej i analizy finansowej ...17... Wymienione wy(cid:285)ej zdarzenia mia(cid:239)y decyduj(cid:200)cy wp(cid:239)yw na… kompletn(cid:200) zmian(cid:218) strategii organizatorów rozgrywek oraz ustawodawców. W pierwszym okresie (bez wielkich negatywnych zdarze(cid:241)) na najwy(cid:285)szym miejscu by(cid:239)o bezpiecze(cid:241)- stwo biznesowe klubów. Taka sobie infrastruktura, mnóstwo miejsc stoj(cid:200)cych, lu(cid:283)na zasada dystrybucji biletów, lu(cid:283)ne normy okre(cid:258)laj(cid:200)ce liczb(cid:218) widzów. Heysel z kolei wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o na to, (cid:285)e… to widzów zacz(cid:218)to traktowa(cid:202) jak poten- cjalne niebezpiecze(cid:241)stwo na trybunach. St(cid:200)d p(cid:239)oty jak w Alcatraz, konwoje policyjne oraz liczne bariery uniemo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce poruszanie si(cid:218) mi(cid:218)dzy sektorami i jak(cid:200)kolwiek mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) opuszczenia w(cid:239)asnego sektora. Poniewa(cid:342) do Polski ka(cid:342)da „moda” przychodzi z opó(cid:340)nieniem, ta zaatakowa(cid:361)a nasze rodzime obiekty w latach 90. lub nawet pó(cid:340)niej. Przy okazji trzeba by przyzna(cid:238) kilka wyró(cid:342)nie(cid:290) dla najlepszych pomys(cid:361)ów infrastrukturalnych. Moje TOP 4, zupe(cid:361)nie subiektywne, to: 1. P(cid:361)oty (z g(cid:162)st(cid:158) i bardzo odporn(cid:158) na atak siatk(cid:158)) na stadionie Legii wy(cid:342)sze w wielu miejscach ni(cid:342) wysoko(cid:309)(cid:238) trybun. W efekcie wi(cid:162)kszo(cid:309)(cid:238) miejsc stano- wi(cid:361)y te z, delikatnie to ujmuj(cid:158)c, ograniczon(cid:158) widoczno(cid:309)ci(cid:158). 2. Sektor (lub raczej klatka otoczona wysokimi p(cid:361)otami) dla go(cid:309)ci na stadionie Rakowa, z w(cid:158)skim (ok. 0,5 m) wej(cid:309)ciem i wyj(cid:309)ciem dla kilkuset osób. 3. Sektor dla go(cid:309)ci (czyt.: kibiców rywala gospodarzy) na budowanym wówczas stadionie Wis(cid:361)y. P(cid:361)oty poprzeczne ograniczaj(cid:158)ce niemal do zera widoczno(cid:309)(cid:238) usuni(cid:162)to dopiero po meczu pucharów europejskich, po któ- rym angielscy kibice poskar(cid:342)yli si(cid:162), (cid:342)e czuli si(cid:162) jak zwierz(cid:162)ta z ogrodzie zoologicznym. 4. Klatka (bo tego nie da si(cid:162) ju(cid:342) nazwa(cid:238) sektorem) na stadionie Znicza. Za sektor go(cid:309)ci po prostu s(cid:361)u(cid:342)y(cid:361) plac za bramk(cid:158) (bez jakiegokolwiek na- chylenia i podniesienia) otoczony p(cid:361)otem. Widoczno(cid:309)(cid:238)? A po co chuliganom widoczno(cid:309)(cid:238) — pewnie kto(cid:309) decyzyjny wyszed(cid:361) z takiego za(cid:361)o(cid:342)enia. Uznano, (cid:285)e najwi(cid:218)ksze zagro(cid:285)enie na stadionach mog(cid:200) stanowi(cid:202) akty chuli- ga(cid:241)skie, a w tle zapomniano zupe(cid:239)nie o… bezpiecze(cid:241)stwie widzów, a prze- cie(cid:285) czasem mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202) co(cid:258), co wymaga szybkiej ewakuacji. I zdarzy(cid:239)o si(cid:218). Z ofiarami (cid:258)miertelnymi. Od czasu Sheffield znów kompletnie si(cid:218) zmieni(cid:239)o podej(cid:258)cie do kwestii bezpiecze(cid:241)stwa i sukcesywnie zmienia si(cid:218) tak(cid:285)e podej- (cid:258)cie do rodzaju zabezpiecze(cid:241) na obiektach. Znikn(cid:218)(cid:239)y wysokie p(cid:239)oty, prefero- wane s(cid:200) miejsca siedz(cid:200)ce lub w najgorszym wypadku nieliczne stoj(cid:200)ce, ale Poleć książkęKup książkę ...18... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia ze znacznie wy(cid:285)szymi parametrami bezpiecze(cid:241)stwa widzów. Niedopuszczalne jest przepe(cid:239)nienie obiektów. Ponadto nast(cid:200)pi(cid:239)a zmiana mentalna. Kibiców nie traktuje si(cid:218) jako z(cid:239)o konieczne i ryzyko zaistnienia faktów chuliga(cid:241)skich, lecz jak klientów. Takich, o których nale(cid:285)y dba(cid:202) i zapewni(cid:202) im jak najwy(cid:285)szy komfort ogl(cid:200)dania spotka(cid:241), oczywi(cid:258)cie wed(cid:239)ug ich woli. Nieco inaczej wygl(cid:200)da sytu- acja na Wyspach (tam pewnie ma na to wp(cid:239)yw trauma po Heysel i Sheffield), nieco inaczej w Niemczech (mamy tam wi(cid:218)ksz(cid:200) akceptacj(cid:218) dla dopinguj(cid:200)cych grup kibiców). Powoli taki obraz zaczyna dociera(cid:238) te(cid:342) do Polski, nowe obiekty nie przypo- minaj(cid:158) ju(cid:342) Alcatraz, cho(cid:238) komfort ogl(cid:158)dania spotka(cid:290) z miejsc przeznaczo- nych dla go(cid:309)ci na niektórych stadionach nadal jest (cid:309)redni (GKS Be(cid:361)chatów), stopie(cid:290) separacji kibiców go(cid:309)ci znaczny, a wyj(cid:309)cie na mecz wi(cid:158)(cid:342)e si(cid:162) z licznymi formalno(cid:309)ciami, konieczno(cid:309)ci(cid:158) wyrobienia krety(cid:290)skiej karty kibica w wielu miejscach oraz zostawieniem swoich danych i wizerunku na wszystkich sta- dionach Ekstraklasy. Mamy te(cid:342) rodzim(cid:158) specjalno(cid:309)(cid:238) w lidze hokeja na lodzie: mecze na lodowisku Unii O(cid:309)wi(cid:162)cim mog(cid:361)y ogl(cid:158)da(cid:238) tylko i wy(cid:361)(cid:158)cznie osoby zameldowane w powiatach „bezpiecznych”, a na lodowisko Podhala decyzj(cid:158) administracyjn(cid:158) nadal wpuszcza si(cid:162) tylko mieszka(cid:290)ców powiatu nowotarskiego mimo niekonstytucyjno(cid:309)ci tej decyzji. Podobnie w ruchu lotniczym zmienia si(cid:218) podej(cid:258)cie dotycz(cid:200)ce wskazania naj- istotniejszych elementów zwi(cid:200)zanych z zabezpieczeniem ryzyka. Najpierw pe(cid:239)na otwarto(cid:258)(cid:202), po 11 wrze(cid:258)nia 2001 r. ochrona przed jak(cid:200)kolwiek ingerencj(cid:200) i wej(cid:258)ciem do kabiny pilotów. Teraz, po wypadku lotniczym w Alpach (praw- dopodobnie pilot celowo lub z innej przyczyny doprowadzi(cid:239) do katastrofy), ju(cid:285) rozmawia si(cid:218) o zmianach w procedurach. Po prostu nie da si(cid:218) zabezpieczy(cid:202) wszelkich ryzyk. A którym przeciwdzia(cid:239)a(cid:202)? Te istotne. A które s(cid:200) najistotniejsze? No w(cid:239)a(cid:258)nie. Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:171) 2 PODSTAWOWE ZASADY SPORZ(cid:160)DZANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e prawid(cid:239)owo wykonana analiza ekonomiczna: 1. Jest kompletna i nie pomija (cid:285)adnych istotnych aspektów maj(cid:200)cych wp(cid:239)yw na przebieg zdarzenia. 2. Wszystkie elementy w niej uj(cid:218)te s(cid:200) wycenione i wyra(cid:285)one w warto(cid:258)ciach liczbowych. 3. Przewiduje ró(cid:285)ne warianty zdarze(cid:241). 4. Bierze pod uwag(cid:218) koszt pieni(cid:200)dza w czasie i w ogóle czas realizacji i od- dzia(cid:239)ywania projektu. Nie jest rzecz(cid:200) (cid:239)atw(cid:200) zadbanie o spe(cid:239)nienie powy(cid:285)szych kryteriów. Komplet- no(cid:258)(cid:202) analizy polega np. na tym, (cid:285)e je(cid:285)eli w(cid:239)a(cid:258)cicielem przedsi(cid:218)biorstwa jest pa(cid:241)stwo, tak jak w przypadku spó(cid:239)ek górniczych, to przy przeprowadzaniu restrukturyzacji tej bran(cid:285)y pe(cid:239)na analiza ekonomiczna skutków post(cid:218)powania musi uwzgl(cid:218)dnia(cid:202) np. taki czynnik, (cid:285)e zamkni(cid:218)cie okre(cid:258)lonej kopalni przyniesie negatywne skutki nie tylko spo(cid:239)eczne, ale i ekonomiczne dla w(cid:239)a(cid:258)ciciela, gdy(cid:285) zwolnionych, wys(cid:239)anych na wcze(cid:258)niejsz(cid:200) emerytur(cid:218) lub rent(cid:218) górników i tak trzeba b(cid:218)dzie w jaki(cid:258) sposób utrzyma(cid:202), wyp(cid:239)acaj(cid:200)c z innej kieszeni odprawy, zasi(cid:239)ki, emerytury oraz renty. Rentowno(cid:258)(cid:202) zak(cid:239)adu jest wi(cid:218)c w tym przypad- ku tylko jednym z czynników, które analityk powinien bra(cid:202) pod uwag(cid:218) przy jakiejkolwiek kalkulacji. Poleć książkęKup książkę ...20... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia Trudno(cid:258)(cid:202) w realizacji punktu drugiego jest z kolei „przereklamowana”. Je(cid:258)li np. zastanawiamy si(cid:218) nad kupnem maszyny do produkcji, musimy oprócz kosz- tów nabycia, zainstalowania, okre(cid:258)lenia czasu jej „(cid:285)ycia” i tego typu czynników zdefiniowa(cid:202) te(cid:285) jasno, jakie wymierne korzy(cid:258)ci, przedstawione w warto(cid:258)ciach finansowych, przyniesie nam zakup tego aktywa. — Je(cid:258)li nie kupimy, to zawali nam si(cid:218) produkcja k(cid:200)towników — powie in(cid:285)ynier. — A ile z(cid:239)otych to oznacza? — dr(cid:200)(cid:285)ymy temat. — Tego si(cid:218) nie da oszacowa(cid:202) — odpowiada in(cid:285)ynier. Nieprawda, to si(cid:218) da oszacowa(cid:202). Wystarczy tylko sprawdzi(cid:202), ile mamy za- mówie(cid:241), jakiej sprzeda(cid:285)y produkowanych elementów si(cid:218) spodziewamy poza ju(cid:285) z(cid:239)o(cid:285)onymi zamówieniami (np. poprzez analiz(cid:218) rynku i analiz(cid:218) historyczn(cid:200)) i jak(cid:200) mamy mar(cid:285)(cid:218) na tych produktach. Czasem korzy(cid:258)ci(cid:200) s(cid:200) ewidentne koszty unikni(cid:218)te. Na przyk(cid:239)ad zastanawia- my si(cid:218), czy warto kupi(cid:202) bus, je(cid:258)li dotychczas korzystali(cid:258)my z us(cid:239)ug transpor- towych. Ewentualn(cid:200) korzy(cid:258)ci(cid:200) z nabycia aktywa s(cid:200) wówczas unikni(cid:218)te koszty wynajmu us(cid:239)ug. B(cid:239)(cid:218)dem przy dokonywaniu tak z(cid:239)o(cid:285)onych czynno(cid:258)ci sk(cid:239)adaj(cid:200)cych si(cid:218) na skom- plikowany zestaw danych w postaci analizy ekonomicznej jest (cid:258)lepe za(cid:239)o(cid:285)enie tylko jednego wariantu. Przypuszczam, (cid:285)e Górnik Zabrze, kontraktuj(cid:200)c wszystkich niemal najdro(cid:285)szych pi(cid:239)karzy na polskim rynku przed sezonem 2008/2009, nie zak(cid:239)ada(cid:239), (cid:285)e… spadnie z Ekstraklasy. Pewnie podobnie post(cid:200)pi(cid:239) zarz(cid:200)d Zag(cid:239)(cid:218)bia Lubin przed sezonem 2013/2014. A wystarczy(cid:239)oby przed decyzjami kontrak- towymi i sformu(cid:239)owaniem kszta(cid:239)tu zapisów tych(cid:285)e kontraktów zada(cid:202) sobie kilka wariantowych pyta(cid:241): 1. Co b(cid:218)dzie, gdy wygramy lig(cid:218)? 2. Co b(cid:218)dzie, je(cid:258)li b(cid:218)dziemy w czo(cid:239)ówce tabeli? 3. Co b(cid:218)dzie, gdy nie utrzymamy si(cid:218) w czo(cid:239)ówce tabeli? 4. Co b(cid:218)dzie w tak ma(cid:239)o prawdopodobnym, naszym zdaniem, przypadku, jakim by(cid:239)by spadek z ligi. Poleć książkęKup książkę Podstawowe zasady sporz(cid:158)dzania analizy ekonomicznej ...21... Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e dla podmiotu dzia(cid:239)aj(cid:200)cego w bran(cid:285)y sportowej, w której zwi(cid:200)- zek mi(cid:218)dzy wy(cid:239)o(cid:285)onymi (cid:258)rodkami a sukcesem sportowym wcale nie jest oczy- wisty i uczestnicy tego biznesu musz(cid:200) si(cid:218) nastawi(cid:202) na znacz(cid:200)c(cid:200) nieprzewidy- walno(cid:258)(cid:202) wyniku, s(cid:200) to pytania oczywiste. W prosty sposób prowadz(cid:200) te(cid:285) do s(cid:239)abo praktykowanej w polskich przedsi(cid:218)biorstwach dziedziny zwanej zarz(cid:200)- dzaniem ryzykiem. Pierwszym krokiem zawsze jest identyfikacja ryzyka (tu nieprzewidywalnego wyniku sportowego) oraz za(cid:239)o(cid:285)enie ró(cid:285)nych wariantów post(cid:218)powania w razie zaistnienia ró(cid:285)nych przypadków zdarze(cid:241). Punkt czwarty zaprezentowanej na wst(cid:218)pie tego rozdzia(cid:239)u analizy ekonomicz- nej nie zawsze jest dobrze rozumiany, nawet przez biznesmenów. Ale w prak- tyce, cz(cid:218)sto nie zdaj(cid:200)c sobie z tego sprawy, ci sami ludzie (cid:258)wietnie sobie z tym radz(cid:200). Je(cid:258)li bowiem mamy dwóch klientów na nasze produkty, przy czym pierwszy oferuje zap(cid:239)at(cid:218) gotówk(cid:200), a drugi chce skorzysta(cid:202) z kredytu kupiec- kiego (odroczenie terminu p(cid:239)atno(cid:258)ci) na okres trzech miesi(cid:218)cy, ka(cid:285)dy rozs(cid:200)dny producent inaczej skalkuluje cen(cid:218) obu ofert. Albo w postaci rabatu dla pierw- szego, albo w postaci podniesienia ceny o koszt finansowy dla drugiego. Tak samo jest z inwestycjami d(cid:239)ugoterminowymi. Biznesmeni okre(cid:258)laj(cid:200) swoje oczekiwania poprzez prosty, jasny i krótki komunikat, np.: „Nie inwestuj(cid:218) w przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia, które nie zwracaj(cid:200) mi si(cid:218) wprost (czyli mowa tu o nomi- nalnym okresie zwrotu) w d(cid:239)u(cid:285)szym czasie ni(cid:285) w pi(cid:218)(cid:202) lat”. Taki biznesmen, nawet o tym nie wiedz(cid:200)c, okre(cid:258)la koszt finansowy zainwe- stowanego kapita(cid:239)u (czyli koszt w(cid:239)asnego pieni(cid:200)dza w czasie) na 20 . Omówimy to w rozdziale 9. po(cid:258)wi(cid:218)conym analitycznym metodom podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto przy pracy nad ocen(cid:200) jakiegokolwiek projektu nale(cid:285)y korzysta(cid:202) z nast(cid:218)puj(cid:200)cych zalece(cid:241) (sformu(cid:239)owanych w formie porad skierowanych do inwestorów): 1. Zastanów si(cid:218), co jest dla Ciebie (jako inwestora/przedsi(cid:218)biorstwa) naj- istotniejsze, i dostosuj do tego miary oraz sposób wyliczania wska(cid:283)ników. To proste, ta analiza ma s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) Tobie i to Ty, a nie ktokolwiek inny wiesz, co jest dla Ciebie najwa(cid:285)niejsze. 2. Sprawd(cid:283), czy kto(cid:258) ju(cid:285) nie robi(cid:239) podobnego projektu, i jakie przynios(cid:239)o to efekty. Poleć książkęKup książkę ...22... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia 3. Nie wierz w to, (cid:285)e akurat Tobie si(cid:218) uda, skoro innym nie posz(cid:239)o. 4. Zapewnienia autorów projektu w zakresie przysz(cid:239)ych efektów ka(cid:285) uzasadni(cid:202) i udokumentowa(cid:202). Nie dawaj wiary optymistycznym wizjom bez pokrycia. 5. Nie zlecaj wylicze(cid:241) do analizy osobom zainteresowanym jej wynikiem (postulat niezale(cid:285)no(cid:258)ci analityka). Na pewno nie jest niezale(cid:285)nym ana- litykiem osoba, która zosta(cid:239)a wkomponowana do zespo(cid:239)u projektowego z ustalonym wynagrodzeniem za uczestnictwo. Nie jest nim te(cid:285) osoba, której praca zale(cid:285)y od istnienia np. badanego przedsi(cid:218)biorstwa. 6. Daj analiz(cid:218) do weryfikacji drugiej kompetentnej osobie (postulat podwój- nej kontroli). 7. Analityk i osoba podejmuj(cid:200)ca decyzje nie mo(cid:285)e by(cid:202) tym samym cz(cid:239)owie- kiem. Analityk nie powinien w ogóle bra(cid:202) udzia(cid:239)u w procesie podejmo- wania decyzji, on tylko dostarcza potrzebn(cid:200) do niej informacj(cid:218) (postulat wzmocnienia niezale(cid:285)no(cid:258)ci analityka). 8. Przyjmij ró(cid:285)ne scenariusze zdarze(cid:241) (analiza wariantów). (cid:189)ród(cid:239)a dost(cid:218)pnych danych do wykonania analizy mog(cid:200) by(cid:202) przeró(cid:285)ne, naj- cz(cid:218)(cid:258)ciej korzystamy z: 1. Wiedzy ekspertów wewn(cid:218)trznych (bardzo niedoceniane, cho(cid:202) cz(cid:218)sto naj- lepsze (cid:283)ród(cid:239)o informacji). 2. Wiedzy doradców, czyli ekspertów zewn(cid:218)trznych (je(cid:258)li projekt jest dla nas zupe(cid:239)nie nowy lub je(cid:258)li nie mamy odpowiednich kompetencji wewn(cid:200)trz organizacji). 3. Informacji pochodz(cid:200)cych z otoczenia (wymiana informacji, artyku(cid:239)y pra- sowe, prasa, telewizja, internet). 4. W(cid:239)asnych ju(cid:285) zgromadzonych do(cid:258)wiadcze(cid:241). Metody dostarczania informacji pochodz(cid:200)cych ze zgromadzonych ju(cid:285) wyników zdarze(cid:241) przedstawia rysunek 2.1. Istniej(cid:200) jednak(cid:285)e dwa czynniki, które decyduj(cid:200) o d(cid:200)(cid:285)eniu wi(cid:218)kszo(cid:258)ci inwestorów do wyboru tylko jednej z zaproponowanych (cid:258)cie(cid:285)ek. Pierwszym z nich jest czas dost(cid:218)pu do informacji, dramatycznie wyd(cid:239)u(cid:285)ony przez kroki po(cid:258)rednie, natomiast drugim obawa przed manipulowaniem wynikami (zamierzonym b(cid:200)d(cid:283) nie, ka(cid:285)dy mo(cid:285)e si(cid:218) przecie(cid:285) po prostu pomyli(cid:202)) przez ludzi zaanga(cid:285)owanych w r(cid:218)czne liczenie. Poleć książkęKup książkę Podstawowe zasady sporz(cid:158)dzania analizy ekonomicznej ...23... Rysunek 2.1. Metody dostarczania informacji o wynikach zdarze(cid:241) do analizy Staramy si(cid:218) w zwi(cid:200)zku z tym zasadniczo d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do modelu jak na rysunku 2.2. Rysunek 2.2. D(cid:200)(cid:285)enie do maksymalnej automatyzacji ze wzgl(cid:218)du na oszcz(cid:218)dno(cid:258)(cid:202) czasu oraz redukcj(cid:218) ryzyka manipulacji danymi przez niepewny „element ludzki” Poleć książkęKup książkę ...24... Planowanie i ocena rentowno(cid:309)ci przedsi(cid:162)wzi(cid:162)cia Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: