Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 003588 18769456 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2 - książka
Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2 - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2238-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Poznaj nowe, wspaniałe narzędzia aplikacji Lightroom 2
i zachwycaj swoimi fotografiami!

Adobe Lightroom 2, aplikacja przeznaczona do pracy z fotografią cyfrową (działająca w systemach Windows i Mac), posiada szereg interesujących nowości i ulepszeń. Najważniejsze z nich to szybsze i większe katalogi oraz pędzle lokalnych dopasowań -- prosty w obsłudze odpowiednik narzędzi rozjaśniania i przyciemniania. Także lepsza integracja między tym programem a Photoshopem sprawia, że edycja zdjęć w obu aplikacjach jest dziś prostsza i lepiej zorganizowana. W swojej najnowszej wersji Lightroom oferuje również automatyczną opcję tworzenia układu strony, która zmienia rozkład pakietu zdjęć, aby zużyć jak najmniej arkuszy papieru podczas drukowania.

Książka 'Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2' zawiera dokładne, a jednocześnie proste instrukcje, ilustrowane zrzutami ekranu. Krok po kroku przeprowadzą Cię one przez proces importowania, porządkowania i dostosowywania fotografii w programie Lightroom. Dzięki podręcznikowi poznasz najważniejsze funkcje aplikacji i szybko nauczysz się korzystać z jej narzędzi, które pozwolą Ci m.in. sprawnie wyszukiwać zdjęcia według atrybutów i metadanych, tworzyć kolekcje docelowe i inteligentne, stosować wyostrzenie i filtr gradientowy. Krótko mówiąc, z pomocą książki stworzysz wyjątkową kolekcję Twoich zachwycających fotografii.

Szybko i sprawnie stwórz galerię niezwykłych fotografii

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2 Autor: Nolan Hester T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-2238-2 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop Lightroom 2: Visual QuickStart Guide Format: 170x230, stron: 232 Poznaj nowe, wspania³e narzêdzia aplikacji Lightroom 2 i zachwycaj swoimi fotografiami! • Jak znajdowaæ, sortowaæ i filtrowaæ zdjêcia kilkoma klikniêciami? • Jak stworzyæ pokaz slajdów i galeriê internetow¹? • Jak szybko i ³atwo zmieœciæ na jednej stronie kilka obrazów o ró¿nych wymiarach? Adobe Lightroom 2, aplikacja przeznaczona do pracy z fotografi¹ cyfrow¹ (dzia³aj¹ca w systemach Windows i Mac), posiada szereg interesuj¹cych nowoœci i ulepszeñ. Najwa¿niejsze z nich to szybsze i wiêksze katalogi oraz pêdzle lokalnych dopasowañ — prosty w obs³udze odpowiednik narzêdzi rozjaœniania i przyciemniania. Tak¿e lepsza integracja miêdzy tym programem a Photoshopem sprawia, ¿e edycja zdjêæ w obu aplikacjach jest dziœ prostsza i lepiej zorganizowana. W swojej najnowszej wersji Lightroom oferuje równie¿ automatyczn¹ opcjê tworzenia uk³adu strony, która zmienia rozk³ad pakietu zdjêæ, aby zu¿yæ jak najmniej arkuszy papieru podczas drukowania. Ksi¹¿ka „Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2” zawiera dok³adne, a jednoczeœnie proste instrukcje, ilustrowane zrzutami ekranu. Krok po kroku przeprowadz¹ Ciê one przez proces importowania, porz¹dkowania i dostosowywania fotografii w programie Lightroom. Dziêki podrêcznikowi poznasz najwa¿niejsze funkcje aplikacji i szybko nauczysz siê korzystaæ z jej narzêdzi, które pozwol¹ Ci m.in. sprawnie wyszukiwaæ zdjêcia wed³ug atrybutów i metadanych, tworzyæ kolekcje docelowe i inteligentne, stosowaæ wyostrzenie i filtr gradientowy. Krótko mówi¹c, z pomoc¹ ksi¹¿ki stworzysz wyj¹tkow¹ kolekcjê Twoich zachwycaj¹cych fotografii. • Nowe narzêdzia Lightroom 2 • Importowanie obrazów • Korzystanie z katalogów • Poruszanie siê po module Library • Porz¹dkowanie i przegl¹danie obrazów • Tworzenie i stosowanie s³ów kluczowych • Korzystanie z filtra bibliotek • Przetwarzanie obrazów • Stosowanie lokalnych dopasowañ obrazów • Tworzenie pokazów slajdów i galerii internetowych • Eksportowanie obrazów Szybko i sprawnie stwórz galeriê niezwyk³ych fotografii Spis treści S Rozdział 1. Przegląd Lightroom 2 Wprowadzenie Rozdział 2. Importowanie obrazów Rozdział 3. Poruszanie się w module Library S p i s t r e ś c i 7 11 Moduł Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Moduł Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Moduł Slideshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Moduł Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Moduł Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kontrolowanie operacji trójkątów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 Ustawianie preferencji importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Importowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Korzystanie z katalogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 Korzystanie z paska narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Wybór źródła dla biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Wybór widoku modułu Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Opcje widoku Grid i Loupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Otwieranie drugiego okna biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Określanie rozmiaru miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Określanie widoku sortowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zmiana kolejności zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poruszanie się między fotografiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zaznaczanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Obracanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 Dostosowanie ustawień przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znakowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Stosowanie ocen i etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Korzystanie z widoków Compare i Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Usuwanie lub kasowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 91 Tworzenie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Stosowanie zestawów słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Edycja słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101  Rozdział 4. Porządkowanie i przeglądanie obrazów Rozdział 5. Stosowanie słów kluczowych Spis treści i c ś e r t s i p S 6 Rozdział 8. Stosowanie lokalnych dopasowań obrazów Rozdział 9. Tworzenie pokazów slajdów i galerii internetowych Rozdział 6. Odnajdowanie obrazów i tworzenie kolekcji Rozdział 7. Przetwarzanie obrazów 10 Korzystanie z filtra biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tworzenie i stosowanie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 133 Wprowadzanie szybkich poprawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Praca w module Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Tworzenie wirtualnych kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Korzystanie z panelu Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Korzystanie z paneli Snapshots i History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wprowadzanie podstawowych dopasowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Dostosowanie krzywych tonalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Korzystanie z paneli HSL i Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Korzystanie z paneli Grayscale i Split Toning . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Korzystanie z panelu Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 16 Korzystanie z narzędzia Crop Overlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Stosowanie narzędzia Spot Removal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stosowanie narzędzia Red Eye Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Korzystanie z narzędzia Graduated Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Korzystanie z narzędzia Adjustment Brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 177 Wybór i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Korzystanie z modułu Slideshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Wybór ustawień pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ustawienia odtwarzania pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Tworzenie galerii internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wybór ustawień galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Podgląd i wysyłanie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 197 Przygotowanie do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Wybór podstawowego szablonu wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Dostosowanie szablonu drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Wybór ustawień drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zapisywanie własnego szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Drukowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 209 Dodawanie rozszerzeń eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Współpraca Lightrooma i Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 221 Skorowidz Rozdział 10. Drukowanie Rozdział 11. Eksportowanie obrazów Przegląd Lightroom 2 1 Witaj w Adobe Photoshop Lightroom, jednym z najlepszych dostępnych programów służących do porządkowania, korekcji i wyświetlania foto- grafii cyfrowych. Zaprojektowany specjalnie dla fotografów Lightroom łączy potęgę oryginalnej aplikacji Adobe Photoshop z całkowicie nowym interfejsem, dzięki któremu wykorzystanie tej potęgi jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki Lightroomowi importowanie, sortowanie i śle- dzenie obrazów, które tak łatwo może przerosnąć każdego fotografa, jest niezwykle proste. P r z e g l ą d L i g h t r o o m 2 11 Rozdział 1. Dalsze rozdziały są bardziej szczegółowe. W tym znajdziesz krótki przegląd interfejsu aplikacji Lightroom (rysunek 1.1) i najważniejszych narzę- dzi zawartych w każdym z jego pięciu modułów. Dzięki tym modułom — Library (biblioteka), De- velop (przetwarzanie), Slideshow (pokaz slajdów), Print (drukowanie) i Web (internet) — zyskujesz łatwy dostęp do wszystkich poleceń niezbędnych podczas pracy ze zdjęciami. Lightroom prezen- tuje te moduły w takiej kolejności, bo odpowiada ona naturalnemu przebiegowi pracy, czyli najbar- dziej efektywnej kolejności operacji wykonywa- nych w pracy ze zdjęciami. Lewa grupa paneli Zawartość zmienia się zależnie od modułu; zawiera panel Navigator (nawigator), podglądy i wybór ustawień prede(cid:24)niowanych Główne okno aplikacji Lightroom Główny pasek narzędzi Narzędzia zmieniają się wraz ze zmianą modułu lub widoku Wybór modułu Klikaj, aby przełączać między pięcioma modułami Prawa grupa paneli Zawartość zmienia się wraz z modułem; wyświetla narzędzia bieżącego modułu 2 m o o r t h g i L d ą l g e z r P 12 Klikaj różne trójkąty, aby pokazywać/ukrywać wybór modułu, panel Filmstrip, dwie grupy paneli lub panele wewnątrz nich Filmstrip (taśma filmowa) Pokazuje fotogra(cid:24)e w bibliotece; klikaj zdjęcia na taśmie, aby wyświetlić je w głównym oknie aplikacji Lightroom Rysunek 1.1. Lightroom działa i wygląda praktycznie tak samo niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Mac OS X, Windows XP, czy Windows Vista Przegląd Lightroom 2 Moduł Library Moduł Library (biblioteka) to miejsce, do którego importujesz nowe zdjęcia, w którym dodajesz do nich słowa kluczowe (tagi), sortujesz, oceniasz i nadajesz im nazwy oraz zaznaczasz, które warto zostawić, a które nadają się tylko do usunięcia. Dostępne są dwa widoki (rysunek 1.2): Grid (siatka) i Loupe (lupa). Widok siatki pozwala oglądać wiele obrazów jednocześnie; użyj suwaka Thumbnails (miniatury), aby zmienić ich rozmiar. Widok lupy umożliwia powiększenie widoku pojedynczego obrazu. (Więcej informacji szukaj na stronie 49.). Lewa grupa paneli Kontroluje, która fototogra(cid:31)a jest wyświetlana Pasek narzędzi Library Filter ((cid:30)ltr biblioteki) Użyj go, aby znaleźć zdjęcia poprzez różne kryteria Prawa grupa paneli Kontroluje ustawienia zaznaczonych zdjęć M o d u ł L i b r a r y 13 Widok Grid/Loupe Kliknij, aby zobaczyć miniatury wielu zdjęć lub powiększyć jedną fotogra(cid:31)ę Pasek narzędzi Wybór zmienia się wraz z modułem; w module Library przyciski pomagają porównywać, sortować, oceniać i znakować zdjęcia Rysunek 1.2. Zarówno w widoku Grid (góra), jak i Loupe (spód), moduł Library oferuje panele i narzędzia porządkujące zdjęcia Rozdział 1. Lewa grupa paneli modułu Library — i wszystkie panele wewnątrz niej — kontrolują to, co widać w głównym oknie (rysunek 1.3). U góry panel Navigator (nawigator) pomaga w szybkim porusza- niu się po powiększonym obrazie, wyświetlonym w głównym oknie. Panel Catalog (katalog) pozwala zobaczyć wszystkie fotografie w bieżącym kata- logu, ich mniejszy zbiór, który utworzyłeś, lub tylko ostatnio importowane zdjęcia. Panel Fol- ders (foldery) pokazuje, gdzie na komputerze lub zewnętrznym dysku przechowywane są oryginalne fotografie. Użyj panelu Collections (kolekcje), aby stworzyć wiele „albumów”, zawierających fotogra- fie podzielone według wybranych kryteriów. Daje Ci to ogromną elastyczność — bez zapychania dys- ku twardego kopiami każdej oryginalnej fotografii. (Więcej informacji znajdziesz na stronie 36.). Prawa grupa paneli modułu Library zawiera tak wiele paneli, że będziesz musiał albo zwinąć nie- które z nich za pomocą trójkątów, albo przechodzić do dolnych paneli za pomocą paska przewijania. U góry znajduje się panel Histogram (histogram), który wyświetla prostą grafikę zawierającą ogrom- ną ilość informacji na temat zaznaczonej fotografii. Mniejsze poprawki możesz wprowadzić na zdjęciu, korzystając z panelu Quick Develop (szybkie prze- twarzanie), a zmiany natychmiast pojawią się w pa- nelu Histogram (rysunek 1.4). (Więcej informacji szukaj na stronie 134.). y r a r b i L ł u d o M 14 Rysunek 1.3. Lewa grupa paneli w module Library — oraz wszystkie jej panele — kontrolują to, co widać w głów- nym oknie Rysunek 1.4. U góry prawej grupy paneli — panele Histogram i Quick Develop pomagają dostosować ekspozy- cję bez opuszczania modułu Library Przegląd Lightroom 2 Mnóstwo czasu spędzisz w panelu Keywording (obsługa słów kluczowych) modułu Library, który umożliwia dodanie wielu słów kluczowych — czasami nazywanych tagami — do pojedynczej fotografii lub grupy zdjęć (rysunek 1.5). Panel nie tylko sugeruje słowa kluczowe na podstawie Twoich wcześniejszych decyzji, ale pozwala też tworzyć zestawy tagów, które możesz aktywować w zależności od tego, jakie zdjęcia porządkujesz. Outdoor Photography (fotografia plenerowa) i Wedding Photography (fotografia ślubna) to dwa spośród wbudowanych zestawów słów kluczo- wych (w języku angielskim) Lightrooma. Panel Keyword List (lista słów kluczowych) znacznie ułatwia odnalezienie kilku fotografii spośród tysięcy, umożliwiając selektywne filtrowanie foto- grafii wyświetlanych w głównym oknie. Rysunek 1.5. W dolnej części prawej grupy paneli modułu Library — panel Keywording pozwala powiązać słowa kluczowe z fotografiami M o d u ł L i b r a r y 15 Rozdział 1. Moduł Develop W module Develop (przetwarzanie) wprowadzasz większość modyfikacji w wyglądzie wybranej fotografii (rysunek 1.6). Tak jak w innych modu- łach, u góry lewej grupy paneli znajduje się panel Navigator (nawigator), który pomaga poruszać się po powiększonym obrazie oraz oferuje podgląd efektu każdego z elementów Presets (ustawienia), gdy tylko przeniesiesz kursor na dowolny z nich. Panel Detail (szczegół), nowy w wersji 2 aplikacji, udostępnia powiększony widok, niezbędny w oce- nie efektów wyostrzania i redukcji szumów, bez zmiany powiększenia obrazu w głównym oknie. Moduł Develop Podświetlony na pasku wyboru modułu Presets Przenieś kursor nad ustawienie, aby zobaczyć podgląd w panelu Navigator p o l e v e D ł u d o M Histogram Jest aktualizowany natychmiast po zastosowaniu dopasowania Pasek narzędzi Pięć narzędzi umożliwia kadrowanie, korekcję plam i czerwonych oczu, dodawanie gradientu oraz dostosowania pędzli Panel Detail Obserwuj w nim efekty dopasowań stosowanych w panelach Sharpening (wyostrzanie) i Noise Reduction (redukcja szumów) Rysunek 1.6. W module Develop wprowadzasz większość dopasowań wybranej fotografii 16 Przegląd Lightroom 2 Znajdujący się u dołu lewej grupy paneli pa- nel History (historia) śledzi zmiany fotografii — umożliwiając Ci powrót do wcześniejszego punktu, jeśli rozmyślisz się co do którejś z wpro- wadzonych zmian (rysunek 1.7). Prawa grupa paneli zawiera osiem różnych paneli przetwarza- nia, udostępniając Ci wiele narzędzi do ulep- szania fotografii (rysunek 1.8). Suwaki w panelu Basic (podstawowe) kontrolują większość usta- wień ekspozycji i kolorów programu Lightroom (rysunek 1.9). (Więcej informacji znajdziesz na stronie 146.). Rysunek 1.7. Użyj panelu History, umieszczonego u dołu lewej grupy paneli, aby śledzić zmiany wyglądu fotografii M o d u ł D e v e l o p 17 Rysunek 1.8. Prawa grupa paneli zawiera osiem różnych paneli przetwarzania, które umożliwią udo- skonalenie fotografii Rysunek 1.9. Różne suwaki panelu Basic kontrolują większość ustawień ekspozy- cji i kolorów w Lightroomie Rozdział 1. Moduł Slideshow Gdy już wybierzesz kilka fotografii i dostosujesz ich ekspozycje, możesz połączyć je w prezentację komputerową, korzystając z modułu Slideshow (pokaz slajdów) (rysunek 1.10). Dzięki zawartym w nim szablonom możesz szybko wybrać tło, obramowanie oraz położenie podpisów slajdów. Możesz też stworzyć własny układ. (Więcej informacji szukaj w części „Korzystanie z modułu Slideshow” na stronie 179.). Przenieś kursor nad szablon, aby zobaczyć podgląd innych dostępnych stylów Główne okno pokazuje ustawienia slajdu z prawej grupy paneli Prawa grupa paneli Panele z ustawieniami obramowania, rozkładu, tła, tytułów i ścieżki dźwiękowej Rysunek 1.10. Moduł Slideshow oferuje pełną kontrolę nad wyglądem, podpisami i odtwarzaniem sekwencji zdjęć Panel Filmstrip wyświetla kolejność wybranych slajdów w o h s e d i l S ł u d o M 18 Przegląd Lightroom 2 Moduł Print Moduł Print (drukowanie) zawiera często roz- rzucone ustawienia niezbędne do przygotowania fotografii do druku: układ strony, ustawienia drukarki, profile barwne, wyostrzanie dostosowane do docelowego rozmiaru wydruku i wiele innych (rysunek 1.11). Ponownie Lightroom daje Ci możliwość wykorzystania szablonów układu strony lub stworzenie własnego. (Więcej informacji szukaj w rozdziale „Drukowanie” na stronie 197.). Główne okno pokazuje rozkład wybranych zdjęć na stronie Prawa grupa paneli zawiera ustawienia obramowania, miarek i wyostrzania opartego na rozmiarze wydruku Przenieś kursor nad szablon, aby zobaczyć układ strony wydruku w panelu Preview (podgląd) M o d u ł P r i n t Rysunek 1.11. Moduł Print pozwala określić rozkład fotografii na stronie oraz zawiera kontrolki dopasowujące stopień wyostrzenia do różnych rozmiarów wydruku 19 Rozdział 1. Moduł Web Dzięki modułowi Web (internet) stworzenie kolekcji zdjęć i przygotowanie jej do umieszczenia na stronie internetowej jest niewiarygodnie proste (rysunek 1.12). Moduł zawiera przeróżne szablony układu zdjęć i umożliwia tworzenie własnych. Gdy już wybierzesz układ, Lightroom szybko wy- generuje wszystkie miniatury i kod potrzebne do wyświetlenia zdjęć w formacie HTML lub Adobe Flash. Następnie możesz załadować rezultaty pracy modułu bezpośrednio na stronę internetową. (Więcej informacji znajdziesz w części „Tworzenie galerii internetowych” na stronie 190.). Główne okno pokazuje, w jaki sposób album i przyciski będą widoczne na stronie internetowej Panel Engine (mechanizm) pokazuje, czy szablon oparty jest na formacie Adobe Flash, HTML, czy jeszcze innym b e W ł u d o M Dostępne opcje zależne są od formatu wybranego w panelu Engine po prawej stronie Inne opcje kontrolują wygląd i kolory albumu, tytuły lub podpisy zdjęć oraz ustawienia ładowania Rysunek 1.12. Moduł Web w Lightroomie pozwala tworzyć rozkład zdjęć, generować kod HTML lub Flash i ładować galerię na Twoją stronę internetową 20 Rysunek 1.13. Te cztery trójkąty kontrolują wyświet- lanie wyboru modułu, prawej grupy paneli, panelu Filmstrip i lewej grupy paneli Przegląd Lightroom 2 Kontrolowanie operacji trójkątów Główne okno Lightrooma otoczone jest przez cztery obszary: listę wyboru modułu, prawą grupę paneli, panel Filmstrip (taśma filmowa) i lewą grupę paneli. To, kiedy i jak są one wyświetla- ne, kontrolujesz za pomocą czterech trójkątów umieszczonych pośrodku górnego, prawego, dolnego i lewego obramowania (rysunek 1.13). Domyślnie te cztery obszary pojawiają się i znika- ją za każdym razem, gdy przeniesiesz kursor nad jeden z tych trójkątów. W Lightroomie ta opcja nosi nazwę Auto Hide Show (automatyczne ukrywanie i pokazywanie). (Nie dotyczy to poje- dynczych paneli wewnątrz grup po lewej i prawej stronie, lecz tylko tych czterech obszarów). Problem w tym, że łatwo uruchomić tę opcję przez przypadek, próbując na przykład przewi- nąć boczny pasek głównego okna (rysunek 1.14). Unikniesz tego problemu, zmieniając domyślną operację każdego z trójkątów. K o n t r o l o w a n i e o p e r a c j i t r ó j k ą t ó w Rysunek 1.14. Domyślne operacje trójkątów mogą łatwo spowodować, że zamiast chwycić pasek przewijania (góra), otworzysz jeden z ukrytych obszarów (dół) 21 Rozdział 1. Aby zmienić operację trójkąta: 1. Kliknij prawym przyciskiem dowolny spośród czterech trójkątów wokół krawędzi okna Lightrooma (rysunek 1.15). (Na Macu kliknij przyciskiem myszy, przytrzymując Control). Wybierz Manual (ręcznie) z rozwijanego menu, aby zastosować nową operację. Dzięki temu ustawieniu ukrycie lub rozwinięcie panelu będzie wymagało kliknięcia trójkąta. Powtórz kroki 1. – 2., aby zmienić ustawienia trzech pozostałych trójkątów. 2. 3.  Wskazówka W kroku 2., poza opcjami widocznymi na rysunku 1.15, możesz też wybrać Sync with Opposite Panel (zsynchronizuj z przeciwle- głym panelem). W ten sposób ustawienie operacji tego panelu zostanie zastosowane także dla panelu po drugiej stronie główne- go okna (panelu wyboru modułu z panelem Filmstrip [taśma filmowa] lub lewej grupy paneli z prawą grupą paneli) (rysunek 1.16). To, czy zastosowanie tej opcji do wybranej pary paneli będzie pomocne, zależy od Twoje- go stylu pracy. w ó t ą k j ó r t i j c a r e p o e i n a w o l o r t n o K Rysunek 1.15. Kliknij prawym przyciskiem dowolny z czterech trójkątów i wybierz Manual, aby zmienić domyślną operację trójkąta Rysunek 1.16. Jeśli dla górnego trójkąta wybierzesz opcje Manual i Sync with Opposite Panel, kliknięcie ukryje lub pokaże zarówno pasek wyboru modułu (A), jak i panel Filmstrip (B) 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: