Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 005572 13609896 na godz. na dobę w sumie
Po prostu CorelDRAW 10 - książka
Po prostu CorelDRAW 10 - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-636-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeden z najpopularniejsych programów graficznych nie będzie już dla Ciebie żadną tajemnicą po przeczytaniu książki autorstwa Phyllis Davis. Ważne zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi Corela opatrzono licznymi ilustracjami, dzięki którym łatwiej nauczysz się nimi posługiwać. Dowiesz się jak rysować proste linie i krzywe, wypełniać kolorem utworzone figury, zmieniać ich kształt i dostosowywać je do swoich potrzeb; zapoznasz się z problemami związanymi z osadzaniem tesktu oraz drukowaniem. Jeden z rozdziałów poświęcono wykorzystaniu Corela w tworzeniu grafiki dla stron WWW.

Seria 'Po prostu' to książki, dzięki którym skutecznie przyswoisz sobie potrzebną wiedzę. Niezwykle istotną zaletą książek jest ich przejrzysty układ -- każda konkretna informacja opisana jest na osobnej stronie, dzięki czemu czytelnik szybko znajduje interesujące go zagadnienie. Seria przeznaczona jest dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów osobistych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu CorelDRAW 10 Autor: Phyllis Davis T‡umaczenie: Miros‡awa Stryjek, Jaros‡aw Stolarczyk, opracowanie wersji 10.: Witold Wrotek ISBN: 83-7197-636-4 Format: B5, stron: 328 Jeden z najpopularniejsych program(cid:243)w graficznych nie bŒdzie ju¿ dla Ciebie ¿adn„ tajemnic„ po przeczytaniu ksi„¿ki autorstwa Phyllis Davis. Wa¿ne zagadnienia zwi„zane z wykorzystaniem narzŒdzi Corela opatrzono licznymi ilustracjami, dziŒki kt(cid:243)rym ‡atwiej nauczysz siŒ nimi pos‡ugiwa(cid:230). Dowiesz siŒ jak rysowa(cid:230) proste linie i(cid:160) krzywe, wype‡nia(cid:230) kolorem utworzone figury, zmienia(cid:230) ich kszta‡t i dostosowywa(cid:230) je do swoich potrzeb; zapoznasz siŒ z problemami zwi„zanymi z osadzaniem tesktu oraz drukowaniem. Jeden z rozdzia‡(cid:243)w po(cid:156)wiŒcono wykorzystaniu Corela w tworzeniu grafiki dla stron WWW. Seria (cid:132)Po prostu(cid:148) to ksi„¿ki, dziŒki kt(cid:243)rym skutecznie przyswoisz sobie potrzebn„ wiedzŒ. Niezwykle istotn„ zalet„ ksi„¿ek jest ich przejrzysty uk‡ad -- ka¿da konkretna informacja opisana jest na osobnej stronie, dziŒki czemu czytelnik szybko znajduje interesuj„ce go zagadnienie. Seria przeznaczona jest dla pocz„tkuj„cych i (cid:156)rednio zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w komputer(cid:243)w osobistych. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu CorelDRAW 10 Rozdział 1. 13 Podstawy CorelDRAW 10 – co to takiego? ................................................... ..................... 14 S p i s t r e ś c i Co nowego w CorelDRAW 10? ................................................... ........................ 14 Jak działa CorelDRAW 10? ................................................... ............................ 16 Ekran programu CorelDRAW 10................................................... ................... 17 Elementy ekranu programu CorelDRAW 10 ................................................... 17 Menu ................................................... ................................................... ............... 20 Otwieranie menu i wybieranie poleceń ...................................................m.............. 20 Zbyt duże menu i okna dialogowe................................................... ................... 21 Paski narzędzi ................................................... ................................................... 22 Włączanie poszczególnych pasków narzędzi...................................................m..... 22 Powiększanie za pomocą narzędzia Zoom (powiększenie) .................................. 26 Pomniejszanie za pomocą narzędzia Zoom...................................................m........ 26 Powiększanie przy użyciu paska narzędzi Standard (standardowego) ................. 26 Narzędzie Hand (dłoń) ................................................... ..................................... 27 Używanie narzędzia Hand (dłoń) ...................................................m....................... 27 Zmiana jakości widoku...................................................m....................................... 28 Dokery................................................... ................................................... ............. 29 Otwieranie dokera...................................................m............................................... 29 Zamiana położenia dokera...................................................m.................................. 30 Zamykanie jednego z kilku jednocześnie otwartych dokerów.............................. 30 Korzystanie z systemu pomocy................................................... ........................ 31 Otwieranie pomocy CorelDRAW 10, Technical Support (pomocym technicznej) i CorelTutor (samouczka)...................................................m................................... 33 Korzystanie z pomocy kontekstowej...................................................m.................. 33 Jak zobaczyć etykietkę narzędzia ...................................................m....................... 33 Kilka ważnych terminów ................................................... ................................. 34 Obiekt ...................................................m...................................................m.............. 34 Krawędź...................................................m...................................................m........... 34 Właściwości...................................................m...................................................m..... 34 Uchwyty...................................................m...................................................m........... 34 Węzły...................................................m...................................................m............... 34 Punkty kontrolne...................................................m................................................. 34 3 Spis treści Segment krzywej ...................................................m................................................ 34 Zaznaczanie ...................................................m...................................................m..... 34 Wybór wielu obiektów ...................................................m....................................... 35 Zaznaczanie przez przeciąganie ...................................................m......................... 35 Kontur ...................................................m...................................................m.............. 35 Wypełnienie...................................................m...................................................m..... 35 Wypełnienie fontannowe...................................................m.................................... 35 Prowadnice ...................................................m...................................................m...... 35 Warstwa ...................................................m...................................................m........... 35 Kolejność ułożenia obiektów ...................................................m............................. 35 Grupa ...................................................m...................................................m............... 36 Grupa zagnieżdżona ...................................................m........................................... 36 i c ś e r t s i p S Rozdział 2. Zaczynamy 39 Dodawanie do pulpitu skrótu do programu CorelDRAW 10................................ 40 Tworzenie nowego pliku ...................................................m.................................... 41 Tworzenie nowego pliku przy użyciu szablonu ...................................................m. 42 Otwieranie istniejącego pliku ...................................................m............................. 43 Zapisywanie efektów pracy ...................................................m................................ 43 Zapisywanie kopii plików ...................................................m.................................. 44 Importowanie pliku...................................................m............................................. 45 Eksportowanie rysunku ...................................................m...................................... 46 Zamykanie pliku ...................................................m................................................. 49 Opcje tworzenia kopii zapasowych ...................................................m.................... 50 Odzyskiwanie uszkodzonych plików ...................................................m................. 51 Zamykanie programu CorelDRAW ...................................................m................... 52 Rozdział 3. Prostokąty i elipsy Rysowanie prostokąta...................................................m......................................... 54 53 Zaokrąglanie narożników prostokąta ...................................................m................. 55 Rysowanie elipsy...................................................m................................................ 56 Tworzenie wycinka lub łuku z elipsy...................................................m................. 57 Rozdział 4. Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie Zaznaczanie obiektu ...................................................m........................................... 60 59 Zaznaczanie kilku obiektów ...................................................m............................... 60 Zaznaczanie obiektów przez przeciąganie ...................................................m......... 60 Zaznaczanie wszystkich obiektów ...................................................m..................... 61 Deselekcjonowanie obiektów ...................................................m............................. 61 Przesuwanie obiektu ...................................................m........................................... 61 4 Po prostu CorelDRAW 10 Kopiowanie obiektu za pomocą schowka ...................................................m.......... 62 Kopiowanie obiektu przez przeciąganie...................................................m............. 63 Powielanie obiektu ...................................................m............................................. 63 Tworzenie szyku obiektów za pomocą zaawansowanej duplikacji ...................... 64 Klonowanie obiektu...................................................m............................................ 65 Oglądanie jednego rysunku w dwóch oknach ...................................................m.... 66 Oglądanie dwóch rysunków w dwóch oknach ...................................................m... 66 Kopiowanie obiektu z jednego dokumentu do drugiego....................................... 67 Przemieszczanie obiektu z jednego dokumentu do drugiego................................ 68 Zmiana szerokości obiektu ...................................................m................................. 70 Zmiana wysokości obiektu ...................................................m................................. 71 Proporcjonalna zmiana wysokości i szerokości obiektu ....................................... 72 Usuwanie obiektu ...................................................m............................................... 73 Rozdział 5. Wielokąty, gwiazdy i spirale 75 Tworzenie wieloboku ...................................................m......................................... 76 Zmiana liczby boków wieloboku ...................................................m....................... 77 Rysowanie gwiazdy...................................................m............................................ 78 Tworzenie gwiazdy-wieloboku ...................................................m.......................... 79 Tworzenie spirali symetrycznej...................................................m.......................... 80 Rysowanie spirali logarytmicznej ...................................................m...................... 81 Więcej o spiralach ...................................................m.............................................. 82 S p i s t r e ś c i Rozdział 6. Węzły i krawędzie 83 Konwersja obiektu na krzywe ...................................................m............................ 86 Wybieranie węzła ...................................................m............................................... 87 Wybieranie kilku węzłów...................................................m................................... 87 Dodawanie punktów kontrolnych do węzła lub zamiana odcinka w krzywą ....... 88 Zamiana krzywej w odcinek prostej...................................................m................... 89 Zaczynamy rysowanie serca...................................................m............................... 90 Zmiana węzła gładkiego w ostry ...................................................m........................ 91 Przesuwanie węzła...................................................m.............................................. 92 Przesuwanie punktów kontrolnych...................................................m..................... 92 Górna część serca ...................................................m............................................... 93 Odręczne dodawanie węzłów ...................................................m............................. 94 Automatyczne dodawanie węzłów ...................................................m..................... 95 Usuwanie węzła ...................................................m.................................................. 96 Przerywanie krzywej i rozłączanie węzłów ...................................................m....... 97 Łączenie węzłów ...................................................m................................................ 98 5 Spis treści Łączenie dwóch węzłów odcinkiem...................................................m................... 98 Zmiana kształtu bez używania węzłów ...................................................m.............. 99 Fala – jak to zrobić?...................................................m.......................................... 100 Rozdział 7. Odcinki i krzywe 103 Rysowanie odcinków...................................................m........................................ 104 Odcinek nachylony pod określonym kątem ...................................................m..... 104 Rysowanie krzywej...................................................m........................................... 105 Usuwanie fragmentu krzywej w trakcie rysowania ............................................ 105 Rysowanie obiektów zamkniętych ...................................................m................... 105 Rysowanie odcinka...................................................m........................................... 106 Rysowanie obiektów zamkniętych ...................................................m................... 106 Rysowanie krzywej...................................................m........................................... 107 Rysowanie flagi ...................................................m................................................ 108 Paleta wysuwana narzędzia Outline (kontur) ...................................................m... 110 Okno dialogowe Outline Pen (pióro konturu) ...................................................m.. 110 Zmiana grubości linii...................................................m........................................ 111 Zmiana typu linii ...................................................m.............................................. 112 Dodawanie do linii grotu ...................................................m.................................. 112 Tworzenie własnych kształtów grotów ...................................................m............ 113 Zmiana rozmiaru i kształtu grotu ...................................................m..................... 114 Kaligrafowanie ...................................................m................................................. 115 Przecinanie obiektu linią prostą...................................................m........................ 116 Przecinanie obiektu linią krzywą...................................................m...................... 117 Usuwanie części obiektu gumką ...................................................m...................... 118 Zmiana wielkości powierzchni usuwanej za pomocą gumki .............................. 119 Przechodzenie do różnych trybów rysowania narzędziem Artistic Media (środki artystyczne) ...................................................m.................. 120 Rysowanie w trybie Preset (według wzorca) ...................................................m... 121 Rysowanie w trybie Brush (pędzel) ...................................................m................. 122 Rysowanie w trybie Sprayer (rozpylacz) ...................................................m......... 123 Rysowanie krzywych w trybie Caligraphy (kaligrafowanie).............................. 124 Rysowanie w trybie Pressure (czuły na nacisk) .................................................. 125 Zastosowanie narzędzia Artistic Media (środki artystycznem) do istniejących krzywych ...................................................m................................. 126 Posługiwanie się narzędziem Perfect Shapes (perfekcyjne kształty).................. 127 Wstawianie strzałek narzędziem Perfect Shapes (perfekcyjne kształty) ............ 128 i c ś e r t s i p S 6 Po prostu CorelDRAW 10 Rozdział 8. Ustawienia strony 129 Wybieranie rozmiaru i orientacji strony...................................................m........... 130 Zmiana jednostki miary ...................................................m.................................... 132 Dołączanie stron do dokumentu ...................................................m....................... 133 Usuwanie strony z dokumentu ...................................................m......................... 134 Jednoczesne usuwanie kilku kolejnych stron ...................................................m... 134 Przechodzenie pomiędzy stronami ...................................................m................... 135 Przeglądanie informacji o dokumencie ...................................................m............ 136 Rozdział 9. Precyzyjne narzędzia Przesuwanie punktu zerowego ...................................................m......................... 139 137 Zmiana jednostek miary aktualnego dokumentu................................................. 140 Zapisywanie zmian jako domyślnych dla nowych dokumentów........................ 141 Wyłączanie linijek ...................................................m............................................ 142 Zmiana położenia linijki...................................................m................................... 142 Dodawanie prowadnic do strony ...................................................m...................... 144 Ustawianie ukośnych prowadnic...................................................m...................... 144 Przesuwanie prowadnic ...................................................m.................................... 145 Usuwanie prowadnicy ...................................................m...................................... 145 Usuwanie wszystkich prowadnic ...................................................m..................... 145 Włączanie funkcji przyciągania do prowadnicy ................................................. 146 Ustawienia siatki...................................................m............................................... 147 Powiększanie paska stanu...................................................m................................. 148 Zmiana zawartości paska stanu ...................................................m........................ 149 Wyrównywanie położenia obiektów ...................................................m................ 151 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Kolory i wypełnienia 155 Sprawdzanie tego, czy krawędź jest zamknięta .................................................. 156 Wypełnianie obiektu jednolitym kolorem ...................................................m........ 156 Zmiana koloru obramowania obiektu...................................................m............... 157 Usuwanie koloru z obiektu ...................................................m............................... 157 Pobieranie koloru wypełnienia lub obramowania przy użyciu narzędzia Eyedropper (pipeta)...................................................m...... 158 Wypełnianie obiektu przy użyciu narzędzia Paintbucket (puszka z farbą)......... 159 Dodawanie obramowania przy użyciu narzędzia Paintbucket (puszka z farbą) . 159 Zmiana systemu kolorów w palecie kolorów...................................................m... 160 Wypełnianie obiektu przy użyciu okna dialogowego Unifmorm Fill (wypełnienie jednolite) ...................................................m..................................... 162 Jeden ze sposobów tworzenia kolorów niestandardowych ................................. 163 Dodawanie wypełnienia tonalnego liniowego ...................................................m. 164 7 i c ś e r t s i p S Spis treści Zmiana typu wypełnienia tonalnego ...................................................m................ 165 Zmiana kolorów wypełnienia tonalnego ...................................................m.......... 165 Zmiana położenia początkowego i końcowego koloru wypełnienia .................. 166 Dodawanie do wypełnienia tonalnego kolorów pośrednich ............................... 167 Dodawanie do obiektu wypełnienia dwukolorowego ......................................... 168 Dodawanie do obiektu wypełnienia wielokolorowego i z mapy bitowej ........... 169 Tworzenie niestandardowych wypełnień deseniem ............................................ 170 Dodawanie do obiektu wypełnienia teksturą...................................................m.... 171 Wypełnianie obiektu przy użyciu narzędzia Interactive mMesh (interakcyjne wypełnienie siatkowe)...................................................m................ 172 Przesuwanie siatki i przesuwanie jej węzłów...................................................m... 174 Rozdział 11. Praca z tekstem 175 Dodawanie tekstu ozdobnego...................................................m........................... 176 Dodawanie tekstu akapitowego ...................................................m........................ 177 Przekształcanie tekstu ozdobnego w akapitowy ................................................. 178 Przekształcanie tekstu akapitowego w ozdobny ................................................. 178 Edytowanie tekstu ozdobnego lub akapitowego ................................................. 179 Zmiana typu czcionki obiektu tekstowego ...................................................m....... 180 Zmiana rozmiaru znaków tekstu akapitowego i ozdobnego ............................... 181 Jeszcze jedna możliwość zmiany rozmiaru znaków tekstu amkapitowego i ozdobnego...................................................m...................................................m.... 181 Zmiana formatowania pojedynczych znaków ...................................................m.. 182 Zmiana wyrównania obiektu tekstowego...................................................m......... 183 Odstępy standardowe – jednakowe pomiędzy wszystkimi znakami .................. 184 Zmiana odstępu między pojedynczymi znakami ................................................ 185 Odstępy standardowe – jednakowe pomiędzy wszystkimi wierszami ............... 186 Zmiana odstępu pomiędzy pojedynczymi wierszami ......................................... 187 Importowanie tekstu do rysunku ...................................................m...................... 188 Zmiana kształtu obiektu – tekstu akapitowego ...................................................m 189 Automatyczne rozmieszczanie fragmentów tekstu w powiązanych ramkach .... 190 Rozmieszczanie tekstu na krzywej ...................................................m................... 191 Rozmieszczanie tekstu w obiekcie ...................................................m................... 192 Rozmieszczanie tekstu wokół obiektu...................................................m.............. 193 Rozmieszczanie gotowego tekstu wokół obiektu................................................ 194 Dodawanie wypunktowania ...................................................m............................. 195 Dodawanie inicjałów ...................................................m........................................ 196 Rozdział 12. Zabawy z tekstem 197 Ukosowanie tekstu...................................................m............................................ 198 Obracanie tekstu ...................................................m............................................... 199 8 Po prostu CorelDRAW 10 Obracanie tekstu przy użyciu narzędzia Free Rotation (swobodny obrót) ......... 200 Ukosowanie tekstu przy użyciu narzędzia Free Skew (swobodne pochylenie).. 201 Dodawanie cienia za pomocą kopiowania ...................................................m....... 202 Tworzenie cieni za pomocą narzędzia Interactive Drop Shmadow (interakcyjny cień)...................................................m............................................ 204 Zmiana koloru cienia ...................................................m........................................ 205 Interakcyjne dopasowywanie tekstu ozdobnego ................................................. 206 Dopasowywanie tekstu do ścieżki...................................................m.................... 206 Tworzenie głębi wektorowej ...................................................m............................ 209 Dodawanie do głębi wektorowej kolorów przy użyciu narzędzia Interactive Extrude (interakcyjna głębia)........................ 210 Dodawanie do głębi wektorowej desenia wypełnienia tonamlnego pochodzącego z mapy bitowej lub tekstury ...................................................m..... 211 Dodawanie do głębi wektorowej fazy ...................................................m.............. 211 Dodawanie do głębi wektorowej efektów oświetlenia........................................ 212 Zmiana kształtu znaków ...................................................m................................... 213 Uzyskanie efektu neonu ...................................................m................................... 215 Rozdział 13. Warstwy 219 S p i s t r e ś c i Przesuwanie obiektu na wierzch ...................................................m...................... 220 Umieszczanie obiektu przed określonym obiektem ............................................ 220 Przesuwanie obiektu o jeden poziom w górę ...................................................m... 220 Umieszczanie obiektu pod wszystkimi obiektami .............................................. 221 Umieszczanie obiektu za określonym obiektem ................................................. 221 Przesuwanie obiektu o jeden poziom niżej ...................................................m...... 221 Otwieranie dokera Object Manager (menedżer obiektów) ................................. 222 Tworzenie nowej warstwy...................................................m................................ 223 Zmienianie bieżącej warstwy ...................................................m........................... 223 Zmiana parametrów warstwy ...................................................m........................... 224 Zmienianie kolejności warstw ...................................................m.......................... 225 Przemieszczanie lub kopiowanie obiektu do innej warstwy ............................... 226 Usuwanie warstwy...................................................m............................................ 226 Tworzenie gazetki...................................................m............................................. 227 Rozdział 14. Przekształcenia 231 Grupowanie obiektów ...................................................m...................................... 232 Rozdzielanie grupy obiektów ...................................................m........................... 232 Rozdzielanie wszystkich grup w zaznaczonych obiektach ................................. 232 Blokowanie obiektów ...................................................m....................................... 233 Odblokowywanie obiektów...................................................m.............................. 233 Odblokowywanie wszystkich obiektów ze strony .............................................. 233 9 i c ś e r t s i p S Spis treści Obracanie obiektu...................................................m............................................. 234 Spawanie obiektów...................................................m........................................... 235 Tworzenie czarno-białej grafiki ...................................................m....................... 236 Rozłączanie obiektów...................................................m....................................... 238 Odbicie obiektu w poziomie...................................................m............................. 239 Odbicie obiektu w pionie...................................................m.................................. 240 Skalowanie obiektu...................................................m........................................... 241 Tworzenie efektu drzeworytu...................................................m........................... 242 Metamorfoza dwóch trójkatów...................................................m......................... 244 Wykończenie drzeworytu ...................................................m................................. 245 Rozdział 15. Efekty specjalne 247 Korzystanie z narzędzia Interactivce Envelope (interakcymjna obwiednia) w celu zmiany kształtu obiektu ...................................................m........................ 248 Korzystanie z wzorców obwiedni ...................................................m.................... 250 Nadawanie obwiedni trybu odwzorowania ...................................................m...... 251 Wpisanie w kształt serca słowa LOVE ...................................................m............ 252 Przekształcenie jednego obiektu w drugi przy użyciu narzędzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza)................ 254 Metamorfoza zwielokrotniona...................................................m.......................... 255 Dodawanie efektu perspektywy ...................................................m....................... 257 Tworzenie obiektu obrysowanego własnym cieniem ......................................... 258 Szybkie kadrowanie obiektów...................................................m.......................... 261 Tworzenie przezroczystości ...................................................m............................. 262 Zniekształcenie typu Push and Pull (wepchnij i wypchnij) ................................ 264 Zniekształcenie typu postrzępienie...................................................m................... 265 Zniekształcenie typu wir...................................................m................................... 265 Tworzenie konturu obiektu...................................................m............................... 266 Zmiana liczby konturów...................................................m................................... 267 Zmiana grubości linii konturu ...................................................m.......................... 267 Tworzenie efektu soczewki ...................................................m.............................. 268 Wprawianie rakiety w ruch ...................................................m.............................. 269 Rozdział 16. Symbole, cliparty i mapy bitowe 273 Wstawianie do rysunku symboli ...................................................m...................... 274 Tworzenie własnego symbolu ...................................................m.......................... 275 Importowanie clipartów...................................................m.................................... 276 Importowanie map bitowych ...................................................m............................ 277 Przekształcanie obiektów wektorowych w mapy bitowe.................................... 278 Trasowanie...................................................m...................................................m..... 279 10 Po prostu CorelDRAW 10 Przekształcanie mapy bitowej z jednego modelu koloru w inny ........................ 280 Dodanie do mapy bitowej efektu rysunku impresjonistycznego ........................ 281 Dodawanie szumu do mapy bitowej...................................................m................. 282 Tworzenie winiety ...................................................m............................................ 283 Poprawianie jasności i kontrastu zdjęcia...................................................m.......... 285 Poprawianie barwy i nasycenia zdjęcia...................................................m............ 286 Rozdział 17. CorelDRAW i Internet 287 Zmiana jednostki miary linijki na piksele i ustawienie rozdzielczości ............... 288 Umieszczanie kolorów przeglądarki w palecie kolorów..................................... 289 Tworzenie tła lub kafelkowanej grafiki...................................................m............ 290 Dodawanie tytułu do strony...................................................m.............................. 293 Oznaczanie tekstu jako tekst HTML ...................................................m................ 294 Udostępnianie paska narzędzi obiektów internetowych ..................................... 296 Otwieranie okna dialogowego Właściwości obiektów ....................................... 296 Przypisywanie zakładki ...................................................m.................................... 298 Tworzenie połączenia z obiektem z przypisaną zakładką................................... 299 Tworzenie hiperpołączeń...................................................m.................................. 300 Sprawdzanie konfliktów obiektów HTML...................................................m....... 301 Eksportowanie stron WWW stworzonych w CorelDRAW 10 ........................... 302 Rozdział 18. Drukowanie 305 Drukowanie dokumentu ...................................................m................................... 306 Drukowanie dwóch i więcej kopii...................................................m.................... 306 Drukowanie określonych stron...................................................m......................... 307 Skalowanie wydruku ...................................................m........................................ 308 Kafelkowanie wydruku ...................................................m.................................... 309 Wybieranie drukarki ...................................................m......................................... 310 Ustawianie rozmiaru i położenia stron wydruku dla innej drukarki ................... 311 Dodawanie informacji o pliku i paserów...................................................m.......... 312 Tworzenie wyciągów barwnych...................................................m....................... 314 Tworzenie plików w formacie PostScript (.ps) ...................................................m 316 Tworzenie plików w formacie Encapsulated PostScript (.eps)........................... 316 Otwieranie zakładki Preflihgt (analiza wstępna)................................................. 318 Otwieranie okna Print Preview (podgląd wydruku)............................................ 319 Skalowanie rysunku w oknie Print Preview (podgląd wydruku) ........................ 320 Rozmieszczanie rysunku na stronie wydruku ...................................................m.. 321 Powiększanie i zmniejszanie ...................................................m............................ 321 Otwieranie minipodglądu ...................................................m................................. 322 Skorowidz 323 11 S p i s t r e ś c i Efekty specjalne W tym rozdziale poznasz zasady działania obwiedni, iktóra umożliwia uzyskiwanie prostych, a efektownych zmiani w obiektach poprzez wykrzywianie ich kształtów. Będiziesz używał do tego narzędzia Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). Następnie będziesz dokonywać metamorfozy jednego obiektu w drugi przy użyciu narzędzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza). Potem nauczysz się uzyskiwać przezroczystość obiektu przy użyciu narzędziia Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość). Poznasz także narzędzie Interactive Distortion (interakcyjne zniekształcenie), które służy do szybkiego rozciąganiia i zmiany kształtu obiektów. W tym rozdziale poznasz jeszcze izupełnie nowe narzędzie Interactive Contour (interakcyjny obrys). Na końcu zaś nauczysz się modelować smugę imitującą ruch obiektu. E f e k t y s p e c j a l n e 247 Rozdział 15. Obwiednia służy do wykrzywiania obiektów. Wyobraź sobie pojemnik, do którego wtłaczasz obiekt, przez co dopasowuje on swoje kształty do kształtu pojemnika. Właśnie tak działa obwiednia. Kształt obwiedni można zmienić przy użyciu narzędzia Shape (kształt) lub Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) oraz węzłów otaczających obiekt. Narzędzie Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) znajdziesz na palecie wysuwanej narzędzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.1). Po wybraniu tego narzędzia wszystkie jego opcje pojawiają się na pasku właściwości (rysunek 15.2). Korzystanie z narzdzia Interactivce Envelope (interakcyjna obwiednia) w celu zmiany kształtu obiektu 1. Wybierz narządzie Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) z palety wysuwanej Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.1). 2. Zaznacz kursorem obiekt, który chcesz przekształcić (rysunek 15.3). O zaznaczeniu obiektu świadczy pojawienie się prostokątnej ramki (czerwonej przerywanej linii z węzłami). 3. Wybierz tryb pracy obwiedni kliknięciem jednego z przycisków: (cid:1) Straight-line (linia prosta) – pomiędzy wszystkimi narożnymi węzłami obiektu zniekształcanego utrzymane zostaną linie proste (rysunek 15.4a); (cid:1) Single-arc (pojedynczy łuk) – każdą parę narożnych węzłów połączy linia krzywa (rysunek 15.4b); u t k e i b o u t ł a t z s k a n a i m Z 248 Rysunek 15.1. Narzędzie Interactivce Envelope (interakcyjna obwiednia) znajdziesz w palecie wysuwanej narzędzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) Rysunek 15.2. Pasek właściwości współpracuje z narzędziem Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). Udostępniane są na nim wszystkie opcje tego narzędzia Rysunek 15.3. Zaznacz obiekt, nad którym chcesz popracować, kursorem narzędzia Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). Wokół obiektu pojawi się osiem węzłów połączonych linią przerywaną Rysunek 15.4a. Rysunek 15.4b. Rysunek 15.4c. Rysunek 15.4d. Rysunek 15.5. Ukształtuj obwiednię przeciągając jej węzły przy użyciu narzędzia Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). (Tu pracowano w trybie Straight-line (linia prosta)) Rysunek 15.6. Czy to możliwe, że ten facet jest na księżycu? Efekty specjalne (cid:1) Double-arc (podwójny łuk) – każdą parę narożnych węzłów połączy linia falująca (rysunek 15.4c); (cid:1) Unconstrained (nieograniczony) – krawędź obiektu może być dowolnie ukształtowana poprzez przeciąganie węzłów i punktów kontrolnych tak, jak gdyby był to kontur narysowany przy użyciu narzędzi Freehand (rysunek odręczny) lub Bezier (krzywe Beziera) (rysunek 15.4d). 4. Przeciągnij węzły kursorem tak, by nadać obwiedni pożądany kształt (rysunek 15.5). Wskazówki (cid:1) Pracując w trybie Unconstrained (nieograniczony) możesz za pomocą narzędzia Shape (kształt) i paska właściwości dodawać nowe węzły, zmieniać ich typ i zmieniać kształt obwiedni, jak gdyby była to zwyczajna krawędź obiektu. (Dokładne informacje o węzłach znajdziesz w rozdziale 6.). (cid:1) Możesz także tworzyć obwiednie naśladujące jakieś typowe kształty. Na rysunku 15.6 za twarzą umieszczono kontur księżyca. Twarz została następnie zaznaczona i dodano do niej obwiednię w trybie Unconstrained (nieograniczony). Potem – opierając się na wzorcu, którym był księżyc – nadano jego kształt obwiedni. Zmiana kształtu obwiedni spowodowała zmianę kształtu twarzy. (cid:1) Jeżeli chcesz wpasować w obwiednię kilka obiektów, musisz je przedtem zgrupować. Z m i a n a k s z t a ł t u o b i e k t u 249 Rozdział 15. Standardowe wzorce umożliwiają szybkie dodanie specyficznych kształtów obwiedni do obiektu. Wzorce te są łatwe w użyciu i pozwalają zrozumieć zasadę działania obwiedni. Korzystanie z wzorców obwiedni 1. Wybierz narzędzie Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). 2. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować wzorcową obwiednię (rysunek 15.7). Wokół obiektu pojawi się obwiednia w postaci ośmiu węzłów połączonych czerwoną linią przerywaną. 3. Wybierz kształt obwiedni z menu rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec) znajdującego się na pasku właściwości (rysunek 15.8). Obiekt przyjmie kształt obwiedni (rysunek 15.9). Każdy z wzorców obwiedni nadaje obiektowi odmienny wygląd. Rysunek 15.7. Zaznacz obiekt kursorem narzędzia Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) Rysunek 15.8. Wybierz kształt obwiedni z menu rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec) Rysunek 15.9. Obiekt przyjmuje kształt obwiedni i n d e i w b o w ó c r o z w z e i n a t s y z r o K Rysunek 15.10a – d. Wypróbuj różne wzorce obwiedni. Rezultatu nigdy do końcaI nie przewidzisz 250 Efekty specjalne Z pewnością zwróciłeś już uwagę na menu rozwijane Mapping Mode (tryb odwzorowania), które występuje również na pasku właściwości (rysunek 15.11). Tryb odwzorowania wpływa na sposób działania obwiedni. Efekty działania trybu odwzorowania są wyraźnie widoczne, gdy stosuje się je w obiekcie wykorzystującym wzorzec obwiedni. Nadawanie obwiedni trybu odwzorowania 1. Zaznacz obiekt, w którym chcesz zastosować obwiednię, kursorem narzędzia Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia). 2. Wybierz tryb odwzorowania z menu rozwijanego. Znajdziesz je na pasku właściwości (rysunek 15.12). 3. Wybierz wzorzec obwiedni z menu rozwijanego Add Preset (dodaj wzorzec) (rysunek 15.8). Obiekt przyjmuje kształt nadany przez obwiednię i tryb odwzorowania. Rysunek 15.13 przedstawia oryginalny wygląd obiektu przed dodaniem wzorca obwiedni. Na rysunkach 15.14a – d widoczne są rezultaty zastosowania różnych trybów odwzorowania przy zachowaniu tego samego kształtu obwiedni. Z m i e n i a n i e k s z t a ł t u o b i e k t u Rysunek 15.11. W menu rozwijanym Mapping Mode (tryb odwzorowania) wybiera się sposób, w jaki obiekt jest kształtowany przez obwiednię Rysunek 15.12. Tryb odwzorowania można wybrać z paska właściwości, gdy wybrane zostało narzędzie Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) Rysunek 15.13. Tak wygląda obiekt oryginalny przed zastosowaniem pokazanego wzorca obwiedni Rysunek 15.14a. Tu użyto trybu odwzorowania Horizontal (poziomo) Rysunek 15.14b. Tu użyto trybu odwzorowania Original (oryginał) Rysunek 15.14c. Tu użyto trybu odwzorowania Putty (elastycznie) Rysunek 15.14d. Tu użyto trybu odwzorowania Vertical (pionowo) 251 Rozdział 15. Kształtowanie obwiedni jako obiektu W rozdziale 6. nauczyłeś się rysować serce przy użyciu węzłów. Teraz możesz uzupełnić serce słowem „LOVE” wykorzystując w tym celu obwiednię w kształcie serca. Wpisanie w kształt serca słowa LOVE 1. Narysuj serce zgodnie z poleceniami opisanymi w rozdziale 6. (rysunek 15.15). 2. Napisz słowo „LOVE” przy użyciu narzędzia Text (tekst). Wybierz typ i rozmiar czcionki i dopasuj rozmiar słowa do szerokości serca (rysunek 15.16). 3. Wybierz narzędzie Interactive Envelope (interakcyjna obwiednia) (rysunek 15.1), a następnie zaznacz tekst. Wokół obiektu pojawi się prostokątna obwiednia. 4. Otwórz listę wzorców obwiedni kliknięciem przycisku Add Preset (dodaj wzorzec), który znajdziesz na pasku właściwości. Przejrzyj menu rozwijane (przesuwając suwakiem) i znajdź wzorzec najbardziej zbliżony do serca (rysunek 15.17). y n l a j c e p s t k e j o r P Rysunek 15.15. Narysuj serce Rysunek 15.16. Napisz słowo „LOVE”, a następnie dopasuj jego rozmiar do rozmiaru serca Rysunek 15.17. W menu rozwijanym Add Preset (dodaj wzorzec) znajdź wzorzec obwiedni w kształcie serca 252 Efekty specjalne 5. Kliknij wzorzec serca. Wokół tekstu pojawi się mała obwiednia w kształcie serca (rysunek 15.18). 6. Wzorując się na narysowanym wcześniej sercu, nadaj jej kształt obwiedni. W tym celu przeciągnij odpowiednio węzły i punkty kontrolne obwiedni (rysunek 15.19). 7. Tekst rozciągnie się do krawędzi obwiedni (rysunek 15.20). Wypełnij wybranym kolorem serce (czerwony jest zawsze dobrym wyborem), a innym kolorem wypełnij tekst (rysunek 15.21). Wskazówki (cid:1) Aby dodać nową obwiednię do utworzonego już obiektu, kliknij przycisk Add New Envelope (dodaj nową obwiednię) (rysunek 15.22). (cid:1) By wyeksportować serce i przekształcony tekst, musisz je razem zgrupować (po szczegóły zajrzyj do podrozdziału „Grupowanie obiektów” w rozdziale 14.). P r o j e k t s p e c j a l n y Rysunek 15.18. Gdy klikniesz wzorzec serca, wokół tekstu pojawi się obwiednia w kształcie serca Rysunek 15.19. Wzorując się na sercu nadaj jego kształt obwiedni przeciągając w tym celu jej węzły i punkty kontrolne Rysunek 15.20. Gdy zakończysz modelowanie kształtu obwiedni, tekst dopasuje się do serca Rysunek 15.21. Nadaj sercu i tekstowi wybrane kolory wypełnienia Rysunek 15.22. Kliknij przycisk Add New Envelope (dodaj nową obwiednię) i dodaj obiektowi ukształtowanemu za pomocą obwiedni nową obwiednię 253 Rozdział 15. Efekt metamorfozy polega na stworzeniu pomiędzy dwoma obiektami określonej liczby „kroków” lub obiektów pośrednich. Metamorfoza może służyć do szybkiego uzyskiwania kilku kopii obiektu (tę możliwość wykorzystałeś, gdy w poprzednim rozdziale tworzyłeś projekt specjalny) lub do uzyskania efektu przekształcenia jednego obiektu w drugi. Taka metamorfoza może zostać zwielokrotniona, co sprawi, że obiekt będzie wyglądał tak, jakby błyszczał. Przekształcenie jednego obiektu w drugi przy uryciu narzdzia Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) 1. Zaznacz narzędziem Pick Tool (wskaźnik) dwa obiekty, które chcesz połączyć efektem metamorfozy (rysunek 15.23). 2. Wybierz narzędzie Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) (rysunek 15.24). Obok kursora pojawi się symbol w kształcie stroniczek i strzałki. 3. Ustaw kursor na pierwszym obiekcie, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij nią do drugiego obiektu. Podczas przeciągania pojawi się linia przerywana (rysunek 15.25). 4. Zwolnij przycisk myszy. Pomiędzy zaznaczonymi obiektami pojawią się obiekty obrazujące kolejne „kroki” metamorfozy (rysunek 15.26). Wskazówka (cid:1) Do zwiększania i zmniejszania ilości pojawiających się „kroków” metamorfozy oraz ustalania kąta obrotu używa się okienka tekstowego znajdującego się na pasku właściwości (rysunek 15.27). d n e l B e v i t c a r e t n I e i z d  z r a N 254 Rysunek 15.23. Zaznacz dwa obiekty, które mają uczestniczyć w metamorfozie Rysunek 15.24. Narzędzie Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) Rysunek 15.25. Przeciągnij narzędzie Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) od pierwszego obiektu do drugiego Rysunek 15.26. Gdy zwolnisz przycisk myszy, pomiędzy oryginalnymi obiektami pojawią się obiekty przejściowe Rysunek 15.27. Liczbę „kroków” przejściowych i stopień ewentualnego obrotu możesz zmienić korzystając z okienka tekstowego znajdującego się na pasku właściwości Rysunek 15.28. Obiekty mają już odpowiednie rozmiary. Czekają tylko na wypełnienie kolorem Rysunek 15.29. Obiekty są już pokolorowane. Teraz trzeba tylko przeprowadzić metamorfozę Rysunek 15.30. Wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij narzędzie Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) od obiektu pierwszego do drugiego. To będzie „krok” pierwszy Rysunek 15.31. Pierwszy etap metamorfozy zakończony Efekty specjalne Aby przeprowadzić metamorfozę zwielokrotnioną, trzeba wpierw narysować obiekty, które mają zostać jej poddane. Następnie trzeba wypełnić je kolorami i kolejno połączyć. W tym przykładzie dodano blasku zwykłej gwiazdce. Metamorfoza zwielokrotniona 1. Narysuj obiekty, które chcesz poddać metamorfozie (rysunek 15.28). W tym przykładzie gwiazdka została trzykrotnie skopiowana, a każda z kopii została odpowiednio powiększona tak, by gwiazdki mieściły się w sobie. 2. Dodaj do obiektów różne kolory i ułóż je w odpowiedniej kolejności (rysunek 15.29). Gwiazdki zostały skopiowanie i przeskalowane, dzięki czemu ułożone są współśrodkowo. Wypełnione zostały kolorami od czerwonego (brzeg) do żółtego (środek). 3. Z włączonym narzędziem Interactive Blend (interakcyjna metamorfoza) ustaw kursor nad pierwszym obiektem, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij do następnego (rysunek 15.30). W naszym przykładzie metamorfoza została przeprowadzona od gwiazdki czarnej w stronę dużej białej gwiazdki (rysunek 15.31). M e t a m o r f o z a z w i e l o k r o t n i o n a 255 Rysunek 15.32. Przeciągnij myszą od kolejnego wybranego obiektu w stronę obiektu odniesienia Rysunek 15.33. Zakończona metamorfoza pomiędzy gwiazdką szarą i czarną Rysunek 15.34. Ostatnią czynnością jest metamorfoza pomiędzy najmniejszą białą gwiazdką a gwiazdką szarą Rysunki 15.35a-b. Wiele widocznych na tych rysunkach kombinacji światła i cienia zostało stworzonych poprzez zastosowanie metamorfozy Rozdział 15. 4. Ustaw kursor nad kolejnym obiektem, wciśnij lewy przycisk myszy i znowu przeciągnij (rysunek 15.32). W tym przykładzie metamorfozę przeprowadzono od gwiazdki szarej w stronę czarnej gwiazdki (rysunek 15.33). 5. Powtarzaj czynności opisane w poprzednim punkcie tak długo, aż wszystkie obiekty składowe przejdą metamorfozę (rysunek 15.34). W tym przykładzie trzeci i ostatni punkt ćwiczenia polegał na przeciągnięciu myszą od środkowej białej gwiazdeczki do szarej. Wskazówki (cid:1) Pozwól swojej wyobraźni rozwinąć skrzydła. Prawie każdy kształt i cień można stworzyć za pomocą metamorfozy (rysunki 15.35a – b). (cid:1) Jeżeli przeprowadzona właśnie metamorfoza nie znajduje Twego uznania (lub coś po prostu nie wyjdzie), wróć do poprzedniego etapu korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+Z. (cid:1) Nawet po przeprowadzeniu zwielokrotnionej metamorfozy możesz zmienić liczbę „kroków” każdej z kolejnych metamorfoz. Wystarczy zaznaczyć jeden z oryginalnych obiektów narzędziem Pick Tool (wskaźnik) i wpisać nową liczbę w okienku tekstowym Number of Steps (liczba „kroków”) (rysunek 15.27). a n o i n t o r k o l e i w z a z o f r o m a t e M 256 Rysunek 15.36. Zaznacz obiekt narzędziem Pick Tool (wskaźnik) Dodanie perspektywy stwarza efekt oddalenia i dodaje rysunkom głębi. Efekty specjalne Rysunek 15.37. Z menu Effects (efekty) wybierz polecenie Add Perspective (dodaj perspektywę) Rysunek 15.38. Obiekt pokryje prostokątna siatka złożona z czerwonych kropek i uchwytów w narożnikach Rysunek 15.39. Perspektywa zmienia się w trakcie przeciągania myszą Dodawanie efektu perspektywy 1. Zaznacz obiekt narzędziem Pick Tool (wskaźnik) (rysunek 15.36). 2. Z menu Effects (efekty) wybierz polecenie Add Perspective (dodaj perspektywę) (rysunek 15.37). Obiekt zostanie przykryty prostokątną siateczką złożona z czerwonych kropek i czterech uchwytów w narożnikach (rysunek 15.39). 3. Ustaw kursor na jednym z uchwytów, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij. Zmiana kształtu siatki wywołana przeciąganiem powoduje zmianę perspektywy. 4. Gdy uzyskasz odpowiedni efekt, zwolnij przycisk myszy. Wskazówki (cid:1) Podczas przeciągania uchwytu na ekranie pojawi się znaczek X symbolizujący punkt zbiegu. Jego także możesz użyć do zmiany perspektywy. (cid:1) Efekt perspektywy może być dodany jednocześnie do wielu obiektów. Przed zaznaczeniem trzeba je tylko zgrupować. (cid:1) Efekt perspektywy usuwamy przeciągając jeden z uchwytów na drugi lub wybierając z menu Effects (efekty) polecenie Clear Perspective (wyczyść perspektywę). D o d a w a n i e p e r s p e k t y w y 257 u t k e i b o a i n e i c e i n e z r o w T Rozdział 15. Dodanie cienia powoduje, że obiekt wygląda bardziej realistycznie (jakby był trójwymiarowy). Dodanie do obiektu cienia może także złagodzić jego wygląd. Cień może być wykorzystany do tworzenia konturu rysunku, który jest wypełniony takim samym kolorem jak tło (rysunek 15.40). Tworzenie obiektu obrysowanego własnym cieniem 1. Otwórz okno dialogowe Options (opcje), wybierając polecenie Options (opcje) z menu Tools (narzędzia). 2. Przejdź do panelu Rulers (suwaki), klikając kolejno pozycje Document (dokument) Rulers (suwaki) na liście kategorii. 3. W polu Nudge (podsuwanie), znajdującym się po prawej stronie okna dialogowego, zmień wartość w okienku tekstowym Nudge (podsunięcie) na 0,2 mm (rysunek 15.41) i kliknij przycisk OK. 4. Zaznacz narzędziem Pick Tool (wskaźnikiem) obiekt, któremu chcesz dodać cień (rysunek 15.42). 5. Wypełnij zaznaczony obiekt takim samym kolorem, jakiego planujesz użyć do wypełnienia tła rysunku, a następnie usuń kontur obiektu kliknięciem prawym klawiszem myszy próbki koloru przekreślonej znakiem X (rysunek 15.43). (W tym przykładzie do wypełnienia obiektu i jego tła użyto 30-procentowej czerni.) 6. Z menu Edit (edycja) wybierz polecenie Copy (kopiuj) lub użyj kombinacji klawiszy Ctrl+C. Kopia obiektu znajdzie się w schowku. 7. Ustaw kursor na obiekcie, wciśnij prawy klawisz myszy i przeciągnij ją na prawo i w dół od obiektu oryginalnego (rysunek 15.44). 258 Rysunek 15.40. Cień może być wykorzystany do tworzenia tekstu lub dowolnego innego obiektu Rysunek 15.41. Zmień ustawienie podsunięcia na 0.2 mm Rysunek 15.42. Zaznacz obiekt, który chcesz obrysować jego własnym cieniem Rysunek 15.43. Wypełnij obiekt kolorem, który wybrałeś dla tła, i usuń jego kontur Rysunek 15.44. Przeciągnij kopię obiektu, wciskając prawy klawisz myszy Rysunek 15.45. W menu podręcznym kliknij polecenie Kopiuj tutaj (Copy Here) Rysunek 15.46. W menu dodatkowym polecenia Kolejność (Order) z menu Rozmieszczenie (Arrange) wybierz polecenie Przesuń niżej (Back One) Rysunek 15.47. Zmień kolor wypełnienia oryginalnego obiektu na ciemniejszy o kilka tonów Liczba kroków Kąt obrotu Rysunek 15.48. Ustaw liczbę kroków na 40, a obrót na 0 Efekty specjalne 8. Zwolnij klawisz myszy. Na ekranie pojawi się menu podręczne z pytaniem, czy chcesz obiekt przenieść, skopiować, czy dodać do rolety. Wybierz polecenie Copy Here (kopiuj tutaj) (rysunek 15.45). 9. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+PageDown lub z menu dodatkowego polecenia Order (kolejność), znajdującego się w menu Arrange (rozmieszczenie), wybierz polecenie Back One (przesuń niżej) (rysunek 15.46). Kopia obiektu zostanie umieszczona za nim. 10. Zaznacz narzędziem Pick Tool (wskaźnik) oryginalny obiekt. 11. Zmień kolor wypełnienia oryginalnego obiektu na ciemniejszy o kilka tonów (rysunek 15.47). (W tym przykładzie użyto 60-procentowej czerni.) 12. Wybierz narzędzie Interactive Blend Tool (interakcyjna metamorfoza) z palety wysuwanej Interactive Tool (interakcyjne narzędzie). 13. W okienku tekstowym Number of Steps (liczba kroków) wpisz 40, a w okienku Blend rotation (obrót) – 0 (rysunek 15.48). 14. Ustaw kursor na obiekcie oryginalnym, wciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij go na kopię. T w o r z e n i e c i e n i a o b i e k t u 259 Rysunek 15.49. Po zwolnieniu lewego klawisza myszy obiekty połączą się Rysunek 15.50. Nadaj kopii białe wypełnienie Rysunek 15.51. Kolejną kopię obiektu oryginalnego dodaj wybierając z menu Edycja (Edit) polecenie Kopiuj (Copy) Rysunek 15.52. Po dodaniu prostokąta z wypełnieniem tła widoczny stanie się cień obiektu Rozdział 15. 15. Zwolnij klawisz myszy. Obiekty zleją się ze sobą (rysunek 15.49). 16. Włącz Pick Tool (wskaźnik). 17. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V lub wybierz polecenie Paste (wklej) z menu Edit (edycja). Na ekranie pojawi się zaznaczona kopia oryginalnego obiektu. 18. Kliknij próbkę z kolorem białym, by wypełnić kopię (rysunek 15.50). 19. Teraz musisz podsunąć białą kopię lekko na lewo nad obiekt powstały z połączenia, by uzyskać efekt podświetlenia. Aby tego dokonać, będziesz musiał użyć funkcji podsunięcia. Na klawiaturze wciśnij klawisz ze strzałką skierowaną w górę – obiekt przesunie się o 0,2 mm w górę, a następnie wciśnij klawisz ze strzałką skierowaną w lewo – obiekt przesunie się o 0,2 mm w lewo. To przesunięcie jest prawie niezauważalne. 20. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V lub wybierz polecenie Paste (wklej) z menu Edit (edycja). Pojawi się kolejna kopia oryginalnego obiektu (rysunek 15.51). 21. Przy użyciu narzędzia Rectangle (prostokąt) narysuj prostokąt nieco większy od stworzonego obiektu. Wypełnij go wcześniej wybranym kolorem. 22. Ustaw prostokąt dokładnie nad obiektem. 23. Wciśnij kombinację klawiszy Shift+PageDown lub wybierz polecenie To Back (przesuń pod spód) z menu dodatkowego polecenia Order (kolejność) znajdującego się w menu Arrange (rozmieszczenie). Prostokąt przemieści się pod wszystkie ułożone na sobie warstwowo obiekty. Teraz widoczny jest cień obiektu (rysunek 15.52). u t k e i b o a i n e i c e i n e z r o w T 260 Rysunek 15.53. Zaznacz obiekt, który ma być zawartością Rysunek 15.54. Z menu dodatkowego polecenia Power Clip (szybkie kadrowanie) znajdującego się w menu Effects (efekty) wybierz polecenie Place Inside Container (umieść w kadrze) Rysunek 15.55. Gdy klikniesz obiekt-kontener, obiekt-zawartość znajdzie się w jego środku Rysunki 15.56a – c. Efekty specjalne Przy użyciu polecenia PowerClip (szybkie kadrowanie) możesz umieścić jeden obiekt w drugim. Gdy używasz tego polecenia, jeden obiekt staje się kontenerem, a drugi stanowi jego zawartość. Każda wystająca poza obiekt- -kontener część obiektu, który stał się jego zawartością, zostaje odcięta. Szybkie kadrowanie obiektów 1. Zaznacz narzędziem Pick Tool (wskaźnik) obiekt, który ma stać się zawartością (rysunek 15.53). 2. Z menu dodatkowego polecenia PowerClip (szybkie kadrowanie) znajdującego się w menu Effects (efekty) wybierz polecenie Place Inside Container (umieść w kadrze) (rysunek 15.54). Kursor zmieni się w dużą czarną strzałkę. 3. Kliknij obiekt-kontener. Pojawi się w nim obiekt-zawartość (rysunek 15.55). Wskazówki (cid:1) Kontenerem może być dowolny obiekt o zamkniętej krawędzi, który stworzony został w CorelDRAW – gwiazda, wielokąt czy tekst ozdobny. (cid:1) Zawartością może być dowolny obiekt stworzony w CorelDRAW lub obiekt importowany (na przykład mapa bitowa). (Więcej informacji o mapach bitowych znajdziesz w rozdziale 16.). (cid:1) Korzystając z polecenia PowerClip (szybkie kadrowanie) puść wodze wyobraźni. Nigdy nie wiadomo, jakie połączenia dadzą ciekawe efekty (rysunki 15.56a – c). S z y b k i e k a d r o w a n i e o b i e k t ó w 261 y c n e r a p s n a r T e v i t c a r e t n I e i z d  z r a N Rozdział 15. Narzędzie Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) daje możliwość tworzenia obiektów – jak się pewnie domyślasz – przezroczystych. Gdy obiekt przezroczysty zostaje umieszczony na innym obiekcie, obiekt znajdujący się pod nim nadal jest widoczny. To, jak go widać, zależy od typu przezroczystości. Narzędzie Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) działa tak samo jak narzędzie Interactive Fill (interakcyjne wypełnienie) (zajrzyj do podrozdziału „Dodawanie wypełnienia tonalnego liniowego” w rozdziale 10.) i dodaje do obiektu „wypełnienie” przezroczystością jednolitą, tonalną, deseniem lub teksturą. W rzeczywistości te „wypełnienia” są maskami w skali szarości. Maska zakrywa fragment obiektu, ale pozostała część obiektu zostaje niezmieniona. Tworzenie przezroczystolci 1. Wybierz narzędzie Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) z paska narzędzi (rysunek 15.57). Obok kursora pojawi się mały kieliszek. 2. Wskaż kliknięciem obiekt, który ma stać się przezroczysty (rysunek 15.58). (O zaznaczeniu obiektu świadczy pojawienie się węzłów). 3. Ustaw kursor w miejscu, od którego ma zaczynać się wypełnienie przezroczystością. 4. Wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij nią do miejsca, w którym wypełnienie przezroczystością ma się zakończyć (rysunek 15.59). 5. Zwolnij przycisk myszy. Obiekt stanie się szary i zamglony (rysunek 15.60). Jeżeli przesuniesz teraz przezroczysty obiekt nad jakiś inny, będzie on nadal widoczny poprzez obiekt przezroczysty (rysunek 15.61). 262 Rysunek 15.57. Wybierz narzędzie Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) z paska narzędzi Rysunek 15.58. Zaznacz obiekt, który ma stać się przezroczysty Rysunek 15.59. Aby obiekt stał się przezroczysty, musisz przeciągnąć kursor narzędzia Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) Rysunek 15.60. Po zwolnieniu przycisku myszy obiekt stanie się przezroczysty. Standardowym wypełnieniem przezroczystości jest wypełnienie tonalne Rysunek 15.61. Gdy ponad jakiś inny obiekt przesuniesz obiekt, w którym przed chwilą wprowadziłeś zmiany, będziesz mógł przekonać się, że stał się on przezroczysty Efekty specjalne Po wybraniu narzędzia Interactive Transparency (interakcyjna przezroczystość) na pasku właściwości zachodzą zmiany. Udostępnione zostają różne funkcje wybranego narzędzia (rysunek 15.62). Dostępne są cztery typy przezroczystości: (cid:1) Uniform (jednolita) – przezroczystość pokrywająca obiekt jest równomierna; (cid:1) Fountain (tonalna) – przezroczystość obiektu stopniowo narasta; (cid:1) Pattern (deseniu) – obiekt przykrywa półprzezroczysty deseń; (cid:1) Texture (tekstury) – obiekt przykryty zostaje półprzezroczystą teksturą. Przy użyciu paska właściwości można ustawić także sposób oddziaływania między kolorami wypełnienia przezroczystością a kolorami obiektów przykrytych. Gdy wprowadzone wypełnienie okaże się nieodpowiednie, zawsze możesz kliknąć przycisk Remove (usuń przezroczystość) i nadać nowe. N a r z  d z i e I n t e r a c t i v e T r a n s p a r e n c y Rysunek 15.62. Pasek właściwości oferuje dostęp do różnych opcji przeIzroczystości Rysunek 15.63. Miś oryginalny – przed umieszczeniem na słowie „BEAR” i dodaniem maski przezroczystości Sprawdź efekty uzyskiwane dzięki zastosowaniu różnych typów przezroczystości. Na rysunku 15.63. pokazane są dwa obiekty: miś i słowo „BEAR” przed zmianą misia w obiekt przezroczysty i nasunięciem go na tekst. Na rysunkach 15.64a – e pokazano różne typy przezroczystości. Rysunek 15.65a. Uniform Transparency (przezroczystość jednolita) Rysunek 15.64b. Linear Transparency (przezroczystość tonalna) Rysunek 15.64c. Radial Tr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu CorelDRAW 10
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: