Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 004028 18678315 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Excel 2007 PL - książka
Po prostu Excel 2007 PL - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1224-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajemnice formuł Excela 2007

Microsoft Excel 2007 nie tylko został gruntownie przebudowany, ale także zyskał wiele nowych użytecznych funkcji, na przykład funkcje motywów oraz stylów ułatwiają spójne formatowanie arkuszy i wykresów, a pasek formuł automatycznie zmienia swoją wielkość, dopasowując się nawet do bardzo długich zapisów. Zastosowany w programie nowy format plików bazujący na technologii XML usprawnia łączenie skoroszytów z zewnętrznymi źródłami danych. Unowocześniony widok układu strony pozwala sprawdzić jak arkusz będzie wyglądał po wydrukowaniu, a sam arkusz może teraz pomieścić nawet milion wierszy i 16 tysięcy kolumn!

Książka 'Po prostu Excel 2007 PL' stanowi idealny podręcznik na każdym etapie zaawansowania, ponieważ skonstruowana została w taki sposób, aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji zarówno tym, którzy korzystali już z wcześniejszych wersji Excela, jak i początkującym użytkownikom. Zawiera praktyczne informacje wraz z wieloma przykładami, które poprowadzą Cię krok po kroku od tworzenia formuł, przez mechanizmy współużytkowania i zabezpieczanie dokumentów aż po zaawansowane techniki, takie jak: korzystanie z nazw w formułach, odwołania 3-W, otwieranie skoroszytów zawierających łącza czy tworzenie widoków niestandardowych.

Jasno i prosto - zaawansowane techniki Excela 2007
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Excel 2007 PL Autor: Maria Langer T‡umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-1224-6 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Office Excel 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide Format: B6, stron: 352 Poznaj tajemnice formu‡ Excela 2007 (cid:149) Jak dokona(cid:230) konsolidacji w oparciu o strukturŒ danych? (cid:149) Jak wstawia(cid:230) obiekty typu WordArt? (cid:149) Jak modyfikowa(cid:230) ustawienia dotycz„ce zewnŒtrznych ‡„czy? Microsoft Excel 2007 nie tylko zosta‡ gruntownie przebudowany, ale tak¿e zyska‡ wiele nowych u¿ytecznych funkcji, na przyk‡ad funkcje motyw(cid:243)w oraz styl(cid:243)w u‡atwiaj„ sp(cid:243)jne formatowanie arkuszy i wykres(cid:243)w, a pasek formu‡ automatycznie zmienia swoj„ wielko(cid:156)(cid:230), dopasowuj„c siŒ nawet do bardzo d‡ugich zapis(cid:243)w. Zastosowany w programie nowy format plik(cid:243)w bazuj„cy na technologii XML usprawnia ‡„czenie skoroszyt(cid:243)w z zewnŒtrznymi (cid:159)r(cid:243)d‡ami danych. Unowocze(cid:156)niony widok uk‡adu strony pozwala sprawdzi(cid:230) jak arkusz bŒdzie wygl„da‡ po wydrukowaniu, a sam arkusz mo¿e teraz pomie(cid:156)ci(cid:230) nawet milion wierszy i 16 tysiŒcy kolumn! Ksi„¿ka (cid:132)Po prostu Excel 2007 PL(cid:148) stanowi idealny podrŒcznik na ka¿dym etapie zaawansowania, poniewa¿ skonstruowana zosta‡a w taki spos(cid:243)b, aby u‡atwi(cid:230) wyszukiwanie potrzebnych informacji zar(cid:243)wno tym, kt(cid:243)rzy korzystali ju¿ z wcze(cid:156)niejszych wersji Excela, jak i pocz„tkuj„cym u¿ytkownikom. Zawiera praktyczne informacje wraz z wieloma przyk‡adami, kt(cid:243)re poprowadz„ CiŒ krok po kroku od tworzenia formu‡, przez mechanizmy wsp(cid:243)‡u¿ytkowania i zabezpieczanie dokument(cid:243)w a¿ po zaawansowane techniki, takie jak: korzystanie z nazw w formu‡ach, odwo‡ania 3-W, otwieranie skoroszyt(cid:243)w zawieraj„cych ‡„cza czy tworzenie widok(cid:243)w niestandardowych. (cid:149) Sprawdzanie b‡Œd(cid:243)w za pomoc„ Tag(cid:243)w (cid:149) Serie danych i opcja Autowype‡nianie (cid:149) Wycofywanie i ponawianie informacji (cid:149) Zastosowanie funkcji w formu‡ach (cid:149) Formatowanie warunkowe (cid:149) Wstawianie obiekt(cid:243)w SmartArt (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w (cid:149) Praca z tabelami (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca Excela z innymi programami (cid:149) Odwo‡ania 3-W (cid:149) Makra (cid:149) Publikowanie dokument(cid:243)w w sieci WWW Jasno i prosto (cid:150) zaawansowane techniki Excela 2007 Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Rozdział 1. Obszar roboczy programu Excel Wprowadzenie 11 15 Poznajemy program Microsoft Excel ................................................................... 15 Opis elementów ekranu programu Excel ............................................................ 16 Mysz ....................................................................................................................... 18 Wstążka i polecenia ............................................................................................... 19 Menu ...................................................................................................................... 20 Przyciski ................................................................................................................. 22 Klawisze skrótu ..................................................................................................... 23 Okna dialogowe ..................................................................................................... 24 Przewijanie zawartości okna ................................................................................. 27 System pomocy programu Excel .......................................................................... 28 31 Jak działa arkusz? .................................................................................................. 31 Uruchamianie programu Excel ............................................................................ 32 Zamykanie programu Excel ................................................................................. 33 Tworzenie nowych dokumentów ......................................................................... 34 Aktywowanie i zaznaczanie komórek ................................................................... 38 Wprowadzanie wartości i formuł ......................................................................... 43 Wartości ................................................................................................................. 44 Podstawy tworzenia formuł .................................................................................. 45 Sprawdzanie błędów za pomocą tagów ............................................................... 49 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Podstawowe informacje o arkuszu Rozdział 3. Edycja skoroszytów 51 Edycja skoroszytów ............................................................................................... 51 Edycja zawartości komórki ................................................................................... 52 Wstawianie i usuwanie komórek .......................................................................... 54 Kopiowanie komórek ............................................................................................ 57 Polecenia Kopiuj i Wklej ...................................................................................... 58 Uchwyt wypełniania ............................................................................................. 60 Polecenia menu Wypełnienie .............................................................................. 61 Serie danych i opcja Autowypełnianie ................................................................ 62 5 Spis treści Rozdział 4. Pracujemy z plikami Kopiowanie formuł ............................................................................................... 64 Odwołanie względne a odwołanie bezwzględne ................................................ 65 Odwołania mieszane ............................................................................................. 66 Przenoszenie komórek .......................................................................................... 67 Schowek pakietu Office ........................................................................................ 69 Wycofywanie i ponawianie operacji .................................................................... 71 73 Pliki programu Excel ............................................................................................ 73 Arkusze skoroszytu ................................................................................................ 73 Okna skoroszytów ................................................................................................. 80 Zapisywanie plików na dysku ............................................................................... 86 Otwieranie istniejących skoroszytów ..................................................................... 88 Rozdział 5. Zastosowanie funkcji w formułach i c ś e r t s i p S 6 Rozdział 6. Formatowanie komórek 89 Funkcje .................................................................................................................. 89 Budowa funkcji ...................................................................................................... 89 Argumenty funkcji ................................................................................................ 90 Wprowadzanie funkcji .......................................................................................... 91 Funkcje matematyczne i trygonometryczne ....................................................... 96 Funkcje statystyczne ........................................................................................... 102 Funkcje finansowe .............................................................................................. 105 Funkcje logiczne ................................................................................................. 111 Funkcje wyszukiwania i adresu ......................................................................... 112 Funkcje informacyjne ......................................................................................... 113 Funkcje daty i czasu ............................................................................................ 114 Funkcje tekstowe ................................................................................................ 116 119 Podstawy formatowania ..................................................................................... 119 Formatowanie liczb ............................................................................................ 120 Wyrównywanie ................................................................................................... 124 Formatowanie czcionek ...................................................................................... 132 Obramowania ...................................................................................................... 135 Cieniowanie komórek ......................................................................................... 137 Motywy i style komórek ..................................................................................... 139 Formatowanie warunkowe ................................................................................. 144 Malarz formatów ................................................................................................. 148 Dobieranie szerokości kolumn i wysokości wierszy ......................................... 149 Autodopasowanie ................................................................................................ 152 Usuwanie formatowania komórek ...................................................................... 153 Spis treści Rozdział 7. Praca z obiektami graficznymi 155 Obiekty graficzne ................................................................................................ 155 Wstawianie rysunków ......................................................................................... 156 Wstawianie obiektów Clipart ............................................................................. 157 Rysowanie kształtów, linii i łączników ............................................................... 159 Wstawianie obiektów SmartArt .......................................................................... 162 Wstawianie pola tekstowego .............................................................................. 163 Wystawianie obiektów WordArt ........................................................................ 164 Zaznaczanie obiektów graficznych ..................................................................... 165 Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych ................................... 166 Przesuwanie obiektów graficznych .................................................................... 167 Kopiowanie obiektów graficznych ..................................................................... 168 Usuwanie obiektów graficznych ........................................................................ 168 Skalowanie obiektów graficznych ...................................................................... 169 Obracanie obiektów graficznych ........................................................................ 171 Modyfikowanie autokształtów ............................................................................ 173 Wyrównywanie położenia obiektów graficznych .............................................. 174 Kolejność ustawienia obiektów graficznych ...................................................... 175 Inne opcje formatowania .................................................................................... 176 Rozdział 8. Tworzenie wykresów 181 Wykresy ............................................................................................................... 181 Wstawianie wykresu ........................................................................................... 182 Powiązania arkusza danych z wykresem ............................................................ 183 Praca z elementami wykresu .............................................................................. 184 Opcje projektowania wykresu ............................................................................ 186 Elementy wykresu .............................................................................................. 191 Etykiety ............................................................................................................... 192 Osie i linie siatki .................................................................................................. 196 Wypełnianie tła ................................................................................................... 199 Formatowanie elementów wykresu ................................................................... 201 Opcje legendy ..................................................................................................... 203 Opcje etykiet ....................................................................................................... 203 Opcje tabeli danych ............................................................................................ 204 Opcje osi .............................................................................................................. 204 Opcje wypełnienia .............................................................................................. 208 Kolor krawędzi lub kolor linii ............................................................................. 209 Styl krawędzi lub styl linii .................................................................................. 210 Opcje cienia ......................................................................................................... 211 7 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 9. Drukowanie Opcje wyrównania .............................................................................................. 212 Opcje liczb ........................................................................................................... 212 Opcje formatowania 3-W .................................................................................... 213 215 Drukowanie ......................................................................................................... 215 Ustawienia strony ................................................................................................ 216 Ustawianie obrazu w tle ..................................................................................... 228 Dodawanie podziału strony ................................................................................ 229 Widok układu strony ........................................................................................... 231 Podgląd wydruku ................................................................................................ 233 Okno dialogowe Drukowanie ............................................................................. 236 237 Podstawy tabel ..................................................................................................... 237 Tworzenie tabeli .................................................................................................. 238 Opcje tabeli ......................................................................................................... 240 Wprowadzanie danych do tabeli ........................................................................ 242 Polecenie Filtr ..................................................................................................... 243 Sortowanie ........................................................................................................... 245 Rozdział 10. Praca z tabelami Rozdział 11. Praca w grupie 247 Mechanizmy współużytkowania ........................................................................ 247 Właściwości dokumentu ..................................................................................... 248 Komentarze ......................................................................................................... 250 Śledzenie zmian .................................................................................................. 253 Ochrona dokumentów ........................................................................................ 257 Udostępnianie skoroszytu ................................................................................... 264 Opcje zabezpieczenia hasłem oraz opcje zapisu dokumentów ........................ 266 Rozdział 12. Korzystanie z innych programów 269 Współpraca Excela z innymi programami ......................................................... 269 Obiekty OLE ....................................................................................................... 270 Wykorzystywanie Worda do pracy w Excelu .................................................... 273 Wykorzystywanie Outlooka do pracy w Excelu ................................................ 276 Rozdział 13. Excel dla zaawansowanych 279 Zaawansowane techniki pracy w Excelu ........................................................... 279 Nazwy .................................................................................................................. 280 Odwołania 3-W ................................................................................................... 286 Otwieranie skoroszytów zawierających łącza .................................................... 291 8 Spis treści Rozdział 15. Opcje programu Microsoft Excel S p i s t r e ś c i 9 Rozdział 14. Publikowanie dokumentów w sieci WWW Konsolidacja ........................................................................................................ 293 Widoki niestandardowe ...................................................................................... 296 Makra ................................................................................................................... 298 301 Publikacje w sieci WWW ................................................................................... 301 Tworzenie stron sieci WWW ............................................................................. 302 Hiperłącza ........................................................................................................... 306 311 Okno dialogowe Opcje ....................................................................................... 311 Kategoria Popularne ........................................................................................... 313 Kategoria Formuły .............................................................................................. 315 Opcje sprawdzania .............................................................................................. 318 Opcje zapisywania ............................................................................................... 320 Opcje zaawansowane .......................................................................................... 322 Skorowidz 333 Pracujemy z plikami 4 Rozdział 4. Pracujemy ze skoroszytami [RS1] P l i k i p r o g r a m u E x c e l Pliki programu Excel Dokumenty programu Microsoft Excel nazywane są skoroszytami. (cid:88) Każdy skoroszyt może zawierać wiele arkuszy. (cid:88) Skoroszyty pojawiają się w oknie dokumentu programu Excel. (cid:88) Skoroszyty mogą być zapisywane na dysku, a następnie ponownie otwierane, edytowane i drukowane. W niniejszym rozdziale omówimy podstawowe zagadnienia dotyczące pracy ze skoroszytami, arkuszami, oknami i plikami. Arkusze skoroszytu Skoroszyty programu Excel mogą zawierać wiele indywidualnych arkuszy, które tworzą kolejne „strony” skoroszytu. Domyślnie każdy skoroszyt składa się z trzech arkuszy o nazwach odpowiednio Arkusz1, Arkusz2 oraz Arkusz3. Wyróżniamy dwa rodzaje arkuszy: (cid:88) Arkusz danych (rysunek 4.1) — używany jest do wprowadzania i przetwarzania danych (wykonywania obliczeń); można w nim również umieszczać wykresy. (cid:88) Arkusz wykresu (rysunek 4.2) — umożliwia tworzenie wykresów, które nie są umieszczone bezpośrednio w arkuszu danych. Wskazówki (cid:132) Korzystanie z wielu osobnych arkuszy ułatwia organizację danych i przechowywanie różnych informacji dotyczących tego samego tematu w jednym skoroszycie. 73 Rysunek 4.1. Przykładowy arkusz danych Rysunek 4.2. Przykładowy arkusz wykresu (cid:132) W kolejnych rozdziałach niniejszej książki przedstawię wiele dodatkowych informacji na temat korzystania ze skoroszytów, natomiast wykresy oraz arkusze wykresów zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 8. Rysunek 4.3. Aby przełączyć się do wybranego arkusza, wystarczy kliknąć reprezentującą go kartę Rysunek 4.4. Jeżeli żądana karta nie jest widoczna na ekranie, należy skorzystać z przycisków przewijania Rysunek 4.5. Aby zmodyfikować liczbę wyświetlanych kart, wystarczy przeciągnąć pole podziału Rysunek 4.6. Aby zaznaczyć kilka arkuszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie klikaj kolejno karty pozostałych arkuszy u t y z s o r o k s e z s u k r A Rozdział 4. Aby przełączyć bieżący arkusz: Odszukaj kartę z nazwą żądanego arkusza (znajdują się one u dołu okna skoroszytu — patrz rysunek 4.3), a następnie kliknij ją lewym przyciskiem myszy. lub Aby przełączać się pomiędzy kolejnymi arkuszami skoroszytu, naciśnij kombinację klawiszy (Ctrl+Page Up) bądź (Ctrl+Page Down). Wskazówki (cid:132) Jeżeli żądana zakładka nie jest widoczna na ekranie, należy skorzystać z przycisków przewijania znajdujących się na boku paska kart (rysunek 4.4). (cid:132) Aby zmodyfikować liczbę jednocześnie wyświetlanych kart, należy przeciągnąć w odpowiednią stronę pole podziału (rysunek 4.5). Zmieniając szerokość paska zakładek, modyfikujemy jednocześnie szerokość poziomego paska przewijania. Aby zaznaczyć kilka arkuszy jednocześnie: 1. Kliknij kartę pierwszego arkusza, który chcesz zaznaczyć. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie klikaj kolejno karty pozostałych arkuszy, które chcesz zaznaczyć. Karty zaznaczonych arkuszy zmieniają kolor na biały (rysunek 4.6). Wskazówki (cid:132) Aby zaznaczyć kilka sąsiednich arkuszy, można kliknąć kartę pierwszego z nich, wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift, a następnie kliknąć kartę ostatniego arkusza, który chcemy zaznaczyć. Wszystkie arkusze znajdujące się pomiędzy tymi dwoma wybranymi również zostaną zaznaczone. (cid:132) Zaznaczanie kilku arkuszy jednocześnie ułatwia i przyspiesza drukowanie, usuwanie, edycję, formatowanie i wiele innych operacji, które trzeba wykonać na wielu poszczególnych arkuszach. 74 Rysunek 4.7. Kliknij kartę arkusza, przed którym chcesz wstawić kolejny Rysunek 4.8. Z menu Wstaw wybierz opcję Wstaw opcję Rysunek 4.9. Karta nowego arkusza Rysunek 4.10. Wykres wstawiony do arkusza Rysunek 4.11. Okno dialogowe Przenieś wykres umożliwia wstawienie wykresu jako nowego arkusza Rysunek 4.12. Wstawiony arkusz wykresu Pracujemy z plikami Aby wstawić nowy arkusz danych: 1. Kliknij kartę arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz (rysunek 4.7). 2. Kliknij przycisk nowego arkusza znajdujący się po prawej stronie rzędu kart istniejących arkuszy (rysunek 4.3), wybierz na wstążce polecenie Narzędzia główne/Komórki/Wstaw/ Wstaw arkusz (rysunek 4.8) lub naciśnij kombinację klawiszy Shift+F11. Nowy arkusz danych jest wstawiany zawsze przed zaznaczonym arkuszem (rysunek 4.9). Wskazówka (cid:132) Domyślnie nowy arkusz otrzymuje nazwę ArkuszX, gdzie X to kolejny wolny numer. W jednym z kolejnych podrozdziałów przedstawię sposób na zmianę nazwę zakładki arkusza. Aby wstawić arkusz wykresu: 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 8., aby wstawić w arkuszu nowy wykres (rysunek 4.10). 2. Kliknij wykres, aby go zaznaczyć. 3. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia wykresów/Projektowanie/Lokalizacja/Przenieś wykres, aby wyświetlić okno dialogowe Przenoszenie wykresu (rysunek 4.11). 4. Wybierz opcję Nowy arkusz i wpisz nazwę arkusza wykresu. 5. Kliknij przycisk OK. Do skoroszytu dodawany jest nowy arkusz wykresu z wprowadzoną w oknie dialogowym nazwą (rysunek 4.12). A r k u s z e s k o r o s z y t u 75 Rozdział 4. Aby usunąć arkusz: 1. Kliknij kartę arkusza, który chcesz usunąć. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/Komórki/Usuń arkusz (rysunek 4.13). 3. Na ekranie pojawi się okno z ostrzeżeniem (rysunek 4.14). Jeżeli na pewno chcesz usunąć arkusz, kliknij przycisk Usuń. Wskazówki (cid:132) Zgodnie z ostrzeżeniem (rysunek 4.14) usunięcie arkusza jest trwałe, co oznacza, że nie można tej operacji cofnąć poleceniem Cofnij. (cid:132) Jeżeli na innych arkuszach znajdują się komórki odwołujące się do komórek usuniętego arkusza, pojawi się w nich błąd #ADR!. Konieczne jest ręczne zmodyfikowanie takiej formuły. Aby zmienić nazwę karty arkusza: 1. Kliknij kartę, której nazwę chcesz zmienić. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/Komórki/Format/Zmień nazwę arkusza lub dwukrotnie kliknij wybraną kartę arkusza (rysunek 4.15). 3. Nazwa karty zostanie podświetlona (rysunek 4.16). Wpisz nową nazwę (rysunek 4.17) i naciśnij klawisz Enter. Nazwa karty zostanie zmodyfikowana (rysunek 4.18). Wskazówka (cid:132) Wygląd menu Format zmienia się w zależności od rodzaju arkusza (rysunek 4.15). u t y z s o r o k s e z s u k r A 76 Rysunek 4.13. Menu Usuń Rysunek 4.14. Przy próbie usunięcia arkusza Excel wyświetla okno z ostrzeżeniem Rysunek 4.15. Menu Format Rysunek 4.16. Aby zmienić nazwę, dwukrotnie kliknij wybraną kartę Rysunek 4.17. Wpisz nową nazwę karty arkusza Rysunek 4.18. Po zakończeniu działań naciśnij klawisz Enter Rysunek 4.19. Za pomocą palety Kolor karty można wybrać dowolny kolor karty arkusza Rysunek 4.20. Jeżeli karta jest wybrana, to wyświetlana jest kolorem białym, a przypisany jej kolor prześwituje w dolnej części Rysunek 4.21. Jeżeli karta nie jest wybrana, to jest w całości wyświetlana przypisanym jej kolorem Pracujemy z plikami Aby zmienić kolor karty: 1. Kliknij kartę arkusza, której kolor chcesz zmienić. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/Komórki/Format/Kolor karty, aby wyświetlić paletę motywu oraz kolory standardowe (rysunek 4.19). 3. Wybierz kolor karty. Kolor karty zostanie odpowiednio zmieniony: (cid:86) Jeżeli karta jest wybrana, ma kolor biały, ale wybrany przez nas kolor przebija się w jej dolnej części (rysunek 4.20). (cid:86) Jeżeli karta nie jest wybrana, to rysowana jest z wykorzystaniem przypisanego jej koloru (rysunek 4.21). Wskazówki (cid:132) Za pomocą tej funkcji można wyróżniać kolorami poszczególne karty skoroszytu. Dzięki temu można je później łatwiej odnaleźć. (cid:132) Możliwa jest też zmiana koloru kilku kart naraz. Wystarczy najpierw zaznaczyć kilka kart, stosując się do instrukcji podawanych we wcześniejszej części tego rozdziału, a następnie postępować zgodnie z krokami 2. i 3. podanej wyżej procedury. (cid:132) Aby usunąć kolor z karty, należy postępować zgodnie z podaną wyżej procedurą, ale w kroku 3. należy wybrać opcję Brak koloru. A r k u s z e s k o r o s z y t u 77 u t y z s o r o k s e z s u k r A Rozdział 4. Aby ukryć arkusz: 1. Zaznacz arkusz lub arkusze, które chcesz ukryć (rysunek 4.18). 2. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/Komórki/Format/Ukryj i odkryj/Ukryj arkusz (rysunek 4.22). Arkusz oraz reprezentująca go karta znikną z ekranu (rysunek 4.23), tak jakby arkusz został usunięty. Nie ma się jednak czym martwić — nadal istnieje on w skoroszycie. Wskazówki (cid:132) Jeżeli w skoroszycie istnieje tylko jeden arkusz, to nie może on zostać ukryty. (cid:132) Nie należy mylić polecenia Ukryj arkusz z poleceniem Ukryj znajdującym się w grupie Okno na karcie Widok — są one zupełnie odrębne. Więcej informacji na temat polecenia Ukryj z karty Widok podaję w następnych podrozdziałach. Aby ponownie uczynić arkusz widocznym: 1. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/ Komórki/Format/Ukryj i odkryj/Odkryj arkusz (rysunek 4.22). 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Odkrywanie (rysunek 4.24) — zaznacz nazwę tego arkusza, który chcesz ponownie wyświetlić. 3. Kliknij przycisk OK. Arkusz oraz jego karta pojawią się na ekranie. Wskazówki (cid:132) Arkusze można odkrywać tylko pojedynczo. (cid:132) Jeżeli polecenie Odkryj jest wyróżnione szarym kolorem, oznacza to, że w danej chwili wszystkie arkusze są widoczne. (cid:132) Nie należy mylić polecenia Odkryj arkusz z poleceniem Odkryj znajdującym się w grupie Okno na karcie Widok — są one zupełnie odrębne. Więcej informacji na temat polecenia Odkryj z karty Widok podaję w następnych podrozdziałach. 78 Rysunek 4.22. Podmenu Ukryj i odkryj w menu Format Rysunek 4.23. Po ukryciu arkusza znika również reprezentująca go karta Rysunek 4.24. W oknie dialogowym Odkrywanie wyświetlane są nazwy wszystkich aktualnie ukrytych arkuszy Pracujemy z plikami Aby przenieść lub skopiować arkusz: 1. Zaznacz kartę arkusza, który chcesz przenieść bądź skopiować. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Narzędzia główne/ Komórki/Format/Przenieś lub kopiuj arkusz (rysunek 4.15) — na ekranie pojawi się okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie (rysunek 4.25). 3. Z listy Do skoroszytu (rysunek 4.26) wybierz arkusz docelowy. 4. Z listy Przed arkuszem wybierz arkusz, przed którym zostanie umieszczony ten przenoszony (kopiowany). 5. Jeżeli zamiast przenoszenia chcesz utworzyć duplikat arkusza, należy zaznaczyć opcję Utwórz kopię. 6. Kliknij przycisk OK. Wskazówki (cid:132) Jeśli chcemy przenieść bądź skopiować arkusz do innego skoroszytu, zanim wybierzemy polecenie Przenieś lub kopiuj arkusz, należy się upewnić, że skoroszyt docelowy jest otwarty (ale nieaktywny) — w przeciwnym wypadku nie znajdzie się on na liście Do skoroszytu (rysunek 4.26). (cid:132) Jeżeli z listy Do skoroszytu wybierzemy opcję (nowy skoroszyt) (rysunek 4.26), to Excel utworzy nowy, pusty skoroszyt i umieści w nim przenoszone (kopiowane) arkusze. (cid:132) Polecenia Przenieś lub kopiuj arkusz można również używać do zmiany kolejności kart reprezentujących arkusze. W tym celu należy wybrać bieżący arkusz z listy Do skoroszytu (rysunek 4.26), a następnie odpowiednie arkusze z listy Przed arkuszem bądź też wybrać opcję (przenieś na koniec). 79 A r k u s z e s k o r o s z y t u Rysunek 4.25. Okno Przenieś lub kopiuj arkusz pozwala na określenie docelowej lokalizacji przenoszonego bądź kopiowanego arkusza Rysunek 4.26. Na liście Do skoroszytu znajdują się nazwy wszystkich aktualnie otwartych skoroszytów Rysunek 4.27. Aby przenieść arkusz, wystarczy „złapać” jego kartę i przeciągnąć w wybrane miejsce Rysunek 4.28. Aby skopiować arkusz, wystarczy wcisnąć klawisz Ctrl, a następnie „złapać” kartę i przeciągnąć w wybrane miejsce (cid:132) Arkusze można również przenosić bądź kopiować przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”. Aby przenieść arkusz, wystarczy „złapać” jego kartę i przeciągnąć w wybrane miejsce (rysunek 4.27), natomiast aby go skopiować, trzeba podczas przeciągania trzymać wciśnięty klawisz Ctrl (rysunek 4.28). Rozdział 4. Okna skoroszytów Podobnie jak zdecydowana większość programów środowiska Windows, Excel umożliwia pracę z wieloma dokumentami jednocześnie. Skoroszytami Excela można operować na kilka różnych sposobów: (cid:88) Można uaktywnić dane okno tak, aby pracować z jego zawartością. (cid:88) Można otworzyć nowe okno dla tego samego skoroszytu tak, żeby jednocześnie widzieć dwa lub więcej arkuszy tego skoroszytu. (cid:88) Poszczególne okna mogą zostać umieszczone na ekranie tak, żeby widocznych było kilka różnych skoroszytów jednocześnie. (cid:88) Można zamykać i ukrywać poszczególne okna, aby pozbyć się ich z ekranu. (cid:88) Można zmieniać współczynnik powiększenia widoku poszczególnych okien — dzięki temu w zależności od potrzeb można widzieć więcej albo wyraźniej. (cid:88) Można podzielić dane okno na dwie lub więcej części, dzięki czemu można oglądać kilka części tego samego arkusza jednocześnie. Wskazówka (cid:132) Więcej informacji na temat tworzenia nowych arkuszy podaję w rozdziale 2., a na temat otwierania istniejących skoroszytów — w dalszej części niniejszego rozdziału. w ó t y z s o r o k s a n k O 80 Pracujemy z plikami Aby utworzyć nowe okno: 1. Aktywuj arkusz, dla którego chcesz utworzyć nowe okno. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Nowe okno (rysunek 4.29). Na ekranie pojawi się nowe okno bieżącego skoroszytu (rysunek 4.30), a u dołu menu Przełącz okna — nazwa tego okna (rysunek 4.31). Wskazówka (cid:132) Jeżeli dla danego skoroszytu otwartych jest kilka okien, a po jakimś czasie zamkniemy jedno z nich, to skoroszyt nie zostanie zamknięty — zamknięte zostaje tylko to jedno konkretne okno. Więcej informacji na temat zamykania okien podaję w dalszej części tego rozdziału. Aby wybrać inne okno skoroszytu: Odszukaj w menu Przełącz okna nazwę wybranego okna skoroszytu i kliknij ją lewym przyciskiem myszy (rysunek 4.31). O k n a s k o r o s z y t ó w Rysunek 4.29. Grupa Okno na karcie Widok udostępnia polecenia przeznaczone do pracy z — cóż za niespodzianka — oknami Rysunek 4.30. Po otwarciu kilku okien dla tego samego arkusza na pasku tytułu pojawia się numer kolejnego okna… Rysunek 4.31. …a nazwy wszystkich otwartych okien pojawiają się w menu Przełącz okna 81 Rozdział 4. Aby rozmieścić okna na ekranie: 1. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Rozmieść wszystko (rysunek 4.29). 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Rozmieszczanie okien (rysunek 4.32). Zaznacz wybraną opcję rozmieszczenia okien — rysunki 4.33 do 4.36 ilustrują rezultaty działania poszczególnych opcji. 3. Aby rozmieścić tylko okna bieżącego skoroszytu, zaznacz opcję Okna aktywnego skoroszytu. 4. Kliknij przycisk OK. Wskazówki (cid:132) Aby uaktywnić wybrane okno w celu rozpoczęcia pracy, wystarczy kliknąć gdziekolwiek w jego obrębie. (cid:132) Okno aktywnego skoroszytu jest wyróżnione ikoną programu Excel umieszczoną przy tytule skoroszytu. (cid:132) Aby przywrócić okno skoroszytu ponownie na cały ekran, należy najpierw je aktywować, a następnie kliknąć przycisk Maksymalizuj — pozostałe okna (choć nie będą widoczne) pozostaną rozmieszczone dokładnie w taki sam sposób, jak przed wykonaniem tej operacji. Aby przywrócić okno skoroszytu do poprzednich rozmiarów, wystarczy ponownie kliknąć ten sam przycisk. w ó t y z s o r o k s a n k O Rysunek 4.32. Okno dialogowe Rozmieszczanie okien Rysunek 4.33. Okna rozmieszczone sąsiadująco Rysunek 4.34. Okna rozmieszczone poziomo Rysunek 4.36. Okna rozmieszczone kaskadowo Rysunek 4.35. Okna rozmieszczone pionowo 82 Rysunek 4.37. Menu Microsoft Office Rysunek 4.38. Podczas próby zamknięcia niezapisanego skoroszytu Excel wyświetla ostrzeżenie Rysunek 4.39. Wybierz z listy okno, które ma być odkryte Pracujemy z plikami Aby zamknąć okno: Kliknij przycisk zamykania danego okna albo wybierz pozycję Zamknij z menu Microsoft Office (rysunek 4.37). Wskazówka (cid:132) Podczas próby zamknięcia niezapisanego skoroszytu Excel wyświetli na ekranie okno dialogowe z odpowiednim ostrzeżeniem (rysunek 4.38). Jeżeli chcemy zapisać dane na dysku, należy nacisnąć przycisk Tak. Więcej informacji na temat zapisywania skoroszytów podaję w dalszej części niniejszego rozdziału. Aby ukryć okno skoroszytu: 1. Aktywuj arkusz, który chcesz ukryć. 2. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Ukryj (rysunek 4.29). Okno zniknie z ekranu oraz z menu Przełącz okna. Wskazówki (cid:132) Ukrywanie okna nie jest równoznaczne z jego zamykaniem. Okno ukryte pozostaje cały czas otwarte, mimo że jego nazwa przestaje być widoczna w menu Przełącz okna. (cid:132) Ukrywanie okna nie jest również równoznaczne z ukrywaniem arkusza skoroszytu. Więcej informacji na temat ukrywania arkuszy podaję w jednym z poprzednich podrozdziałów. Aby ponownie uczynić okno widocznym: 1. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Odkryj (rysunek 4.29). 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Odkrywanie (rysunek 4.39) — z listy wybierz okno, które ma zostać odkryte. 3. Kliknij przycisk OK. Wskazówka (cid:132) Jeżeli polecenie Odkryj jest wyróżnione szarym kolorem (rysunek 4.29), to żadne okno skoroszytu nie jest ukryte. 83 O k n a s k o r o s z y t ó w Rysunek 4.40. Grupa Powiększenie na karcie Widok Rysunek 4.41. Okno dialogowe Powiększenie pozwala na określenie współczynnika powiększenia widoku skoroszytu Rysunek 4.42. Można też zmienić współczynnik powiększenia, przeciągając suwak powiększenia znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu w ó t y z s o r o k s a n k O Rozdział 4. Aby zmienić współczynnik powiększenia widoku okna: 1. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/ Powiększenie/Powiększenie (rysunek 4.40). 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Powiększenie (rysunek 4.41) — wybierz odpowiednią opcję powiększenia. 3. Kliknij przycisk OK. lub Przeciągnij suwak Powiększenie znajdujący się w prawym dolnym rogu okna aplikacji (rysunek 4.42). Wskazówki (cid:132) Aby maksymalnie powiększyć zaznaczony obszar komórek, należy wybrać w oknie Powiększenie opcję Dopasuj do zaznaczenia (rysunek 4.41) lub kliknij polecenie Widok/Powiększenie/ Powiększ do zaznaczenia (rysunek 4.40). (cid:132) Aby ustawić własny, niestandardowy współczynnik powiększenia widoku skoroszytu (rysunek 4.41), należy w oknie dialogowym Powiększenie zaznaczyć opcję Niestandardowe, a następnie w polu tekstowym wpisać wybrany współczynnik powiększenia. (cid:132) Aby przywrócić wartość powiększenia arkusza do 100 , należy wybrać ze wstążki polecenie Widok/Powiększenie/100 . (rysunek 4.40) (cid:132) Stosowanie omówionych już wcześniej technik powiększania widoku nie ma żadnego wpływu na jakość ani wygląd drukowanego dokumentu. (cid:132) Arkusz powiększony działa tak, jak każdy inny arkusz. (cid:132) Podczas zapisywania dokumentu zapamiętywane są również ustawienia wskaźnika powiększenia widoku dokumentu. Po ponownym otwarciu dokumentu współczynnik powiększenia będzie taki sam, jak po jego zapisaniu. 84 Pracujemy z plikami Aby podzielić okno skoroszytu: 1. Ustaw wskaźnik aktywnej komórki bezpośrednio poniżej i po prawej stronie komórki, w której ma nastąpić podział (rysunek 4.43). 2. Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Podziel (rysunek 4.29). Okno zostanie podzielone w wybranym wcześniej miejscu (rysunek 4.44). lub 1. Ustaw wskaźnik myszy na pasku podziału znajdującym się u góry pionowego paska przewijania lub po prawej stronie poziomego paska przewijania. Zmieni on kształt na podwójną linię z dwoma czarnymi strzałkami (rysunek 4.45). 2. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij ją tak, aby uzyskać odpowiedni podział arkusza — zauważysz wtedy ciemną linię wskazującą bieżące miejsce podziału (rysunek 4.46). 3. Zwolnij przycisk myszy — okno zostanie podzielone (rysunek 4.47). Aby zmienić proporcję podziału okna: 1. Ustaw wskaźnik myszy na linii podziału. 2. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij ją tak, aby uzyskać nowy podział arkusza. 3. Zwolnij przycisk myszy — okno zostanie podzielone w nowym miejscu. Aby usunąć podział okna: Ze wstążki wybierz polecenie Widok/Okno/ Podziel albo kliknij dwukrotnie pasek podziału. O k n a s k o r o s z y t ó w Rysunek 4.43. Ustaw wskaźnik aktywnej komórki bezpośrednio poniżej i po prawej stronie komórki, w której ma nastąpić podział Rysunek 4.44. Wykonanie polecenia Podziel powoduje podzielenie widoku arkusza Rysunek 4.45. Ustaw wskaźnik myszy na pasku podziału Rysunek 4.46. Przeciągnij linię podziału do uzyskania żądanych podziałów okna skoroszytu Rysunek 4.47. Zwolnij przycisk myszy — okno zostanie podzielone w nowym miejscu 85 Rysunek 4.48. Okno dialogowe Zapisz jako Rysunek 4.49. Na pasku tytułowym okna pojawia się nazwa skoroszytu oraz mała ikona symbolizująca dokument programu Excel Rozdział 4. Zapisywanie plików na dysku Excel przechowuje rezultaty twórczości użytkownika tylko w jednym miejscu: pamięci RAM komputera. Niestety, z zawartością pamięci RAM jest podobnie jak z żarówką — jeżeli zabraknie zasilania bądź wyłączysz komputer, to cała zawartość pamięci zanika. Znacznie trwalszym nośnikiem informacji jest dysk twardy komputera lub dysk sieciowy. Do kopiowania zbiorów z pamięci komputera na dysk należy użyć polecenia Zapisz. W tym podrozdziale przedstawię całą procedurę. Wskazówka (cid:132) Częste zapisywanie przetwarzanych dokumentów jest bardzo dobrym nawykiem — pozwala na uniknięcie skutków ewentualnej awarii komputera, systemu operacyjnego etc. Aby zapisać nowy skoroszyt na dysku: 1. Z menu Microsoft Office wybierz polecenie Zapisz (rysunek 4.37), naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+S lub kliknij przycisk Zapisz znajdujący się na pasku Szybki dostęp. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zapisywanie jako. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj foldery, aby rozwinąć okno. Będzie ono wyglądać tak jak na rysunku 4.48. 3. Za pomocą okna dialogowego Zapisywanie jako odszukaj folder (a w razie potrzeby również dysk), na którym chcesz zapisać plik. 4. W polu Nazwa pliku wpisz wybraną nazwę nowego skoroszytu. 5. Kliknij przycisk Zapisz. Plik zostanie zapisany na dysku, a jego nazwa pojawi się na pasku tytułowym tego okna (rysunek 4.49). u k s y d a n w ó k i l p e i n a w y s i p a Z 86 Rysunek 4.50. Aby zapisać plik w innym formacie, można skorzystać z istniejącej listy rozwijanej Zapisz jako typ Rysunek 4.51. Jeżeli będziemy usiłowali zapisać na dysku plik pod taką nazwą jak nazwa pliku istniejącego, to na ekranie pojawi się okno z pytaniem, czy chcemy zastąpić istniejącą już wersję Rysunek 4.52. Podmenu Zapisz jako w menu Microsoft Office Pracujemy z plikami Wskazówki (cid:132) Aby zmienić domyślny format zapisywanego pliku, możesz skorzystać z listy rozwijanej Zapisz jako typ (rysunek 4.50). Dzięki tej opcji można zapisać dokument jako szablon lub w formacie, który może zostać odczytany przez poprzednie wersje programu Excel lub inne programy. (cid:132) Jeżeli zaznaczymy pole wyboru Zapisz miniaturę, program Excel utworzy miniaturowy obraz dokumentu, który ułatwi nam zidentyfikowanie dokumentu w folderze albo w czasie otwierania dokumentów w programie Excel. Sposób otwierania dokumentów przedstawiam na następnej stronie. (cid:132) Jeżeli będziemy usiłowali zapisać na dysku plik pod taką nazwą jak nazwa pliku istniejącego, to na ekranie pojawi się okno z pytaniem, czy chcemy zastąpić istniejącą wersję pliku (rysunek 4.51). (cid:86) Jeżeli rzeczywiście chcemy zastąpić plik, należy nacisnąć przycisk Tak. (cid:86) Jeżeli tego nie chcemy, należy nacisnąć przycisk Nie, co spowoduje powrót do okna dialogowego Zapisywanie jako, gdzie będziemy mogli zmienić nazwę pliku na inną lub wybrać jego nową lokalizację. (cid:88) Więcej informacji na temat korzystania z okna dialogowego Zapisywanie jako można znaleźć na stronach pomocy i obsługi technicznej systemu Windows. Aby zapisać zmiany w skoroszycie: Z menu Microsoft Office wybierz polecenie Zapisz (rysunek 4.37), naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+S lub kliknij przycisk Zapisz znajdujący się na pasku Szybki dostęp. W obydwu przypadkach plik zostanie zapisany pod tą samą nazwą i w takim samym miejscu. Aby zapisać plik pod inną nazwą bądź w innym miejscu: 1. Z menu Microsoft Office wybierz polecenie Zapisz jako (rysunek 4.52). 2. Wykonaj krok 2. i 3. z poprzedniej strony. 87 Z a p i s y w a n i e p l i k ó w n a d y s k u w ó t y z s o r o k s h c y c ą j e i n t s i e i n a r e i w t O Rozdział 4. Otwieranie istniejących skoroszytów Po zapisaniu pliku na dysku może on zostać ponownie otwarty w celu przeglądania, modyfikacji czy drukowania. Aby otworzyć istniejący plik: 1. Z menu Microsoft Office wybierz polecenie Otwórz (rysunek 4.37) albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O. 2. Za pomocą okna dialogowego Otwieranie (rysunek 4.53) odszukaj plik, który chcesz otworzyć. 3. Zaznacz plik, który chcesz otworzyć i naciśnij przycisk Otwórz. lub Dwukrotnie kliknij ikonę reprezentującą wybrany plik. Wskazówki (cid:132) Aby przeglądać tylko określone typy plików, można wybrać żądany format z listy Pliki typu (rysunek 4.54). (cid:132) Jeżeli z listy Pliki typu wybierzemy opcję Wszystkie pliki (rysunek 4.54), będziemy mogli otworzyć plik dowolnego typu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku niektórych typów pliku wyniki takiej operacji mogą być nieoczekiwane. (cid:132) Jeżeli chcemy otworzyć jeden z ostatnio otwieranych plików, to można skorzystać z listy tych plików znajdującej się po prawej stronie w menu Microsoft Office (rysunek 4.37). (cid:132) W systemie Vista za pomocą menu Widoki możliwa jest zmiana wyglądu ikon w oknie dialogowym Otwieranie. Widoki ikon przedstawiają miniatury dokumentów zapisane wcześniej przez program Excel (rysunek 4.55). 88 Rysunek 4.53. Okno dialogowe Otwórz Rysunek 4.54. Aby przeglądać tylko określone typy plików, można wybrać żądany format z listy Pliki typu Rysunek 4.55. Za pomocą menu Widoki można zmieniać wygląd listy plików. Jeżeli wybierzemy jeden z widoków ikon, to wyświetlone zostaną obrazy miniatur dokumentów przygotowane przez program Excel
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Excel 2007 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: