Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 007771 13456087 na godz. na dobę w sumie
Po prostu FrontPage 2002/XP PL - książka
Po prostu FrontPage 2002/XP PL - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-659-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> frontpage
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
FrontPage 2002, sprzedawany jako samodzielny program lub jako składnik pakietu Microsoft Office XP Professional Edition lub Microsoft Office XP Developer Edition, jest wyposażony w narzędzia do tworzenia witryn internetowych w szybki i prosty sposób. Jedną z zalet tego programu jest to, że zamiast tworzyć strony internetowe bezpośrednio w HTML-u (HyperText Markup Language), autor witryny korzysta z menu i poleceń znanych z innych programów firmy Microsoft, takich jak Word, Excel i PowerPoint.

FrontPage 2002 pozwala zaprojektować strukturę nawigacyjną witryny internetowej, stworzyć strony potrzebne do wypełnienia tej struktury, dodać multimedia i składniki dynamiczne ożywiające strony internetowe, a także wysłać witrynę internetową do serwera, aby opublikować ją w Internecie. Office XP, do którego należy FrontPage 2002, rozpoznaje HTML -- podstawowy format wykorzystywany do tworzenia stron internetowych -- równie łatwo jak swoje własne formaty. FrontPage 2002 posiada zatem narzędzia do umieszczania dokumentów tego pakietu bezpośrednio na stronach internetowych.

Dzięki tej książce szybko zdobędziesz wprawę w posługiwaniu się programem FrontPage 2002, dzięki czemu łatwo zaprojektujesz i opublikujesz własne strony WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Po prostu FrontPage 2002/XP PL Autor: Nolan Hester T‡umaczenie: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7197-659-3 Tytu‡ orygina‡u: Windows Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 373 Microsoft FrontPage 2002 for FrontPage 2002, sprzedawany jako samodzielny program lub jako sk‡adnik pakietu Microsoft Office XP Professional Edition lub Microsoft Office XP Developer Edition, jest wyposa¿ony w narzŒdzia do tworzenia witryn internetowych w szybki i prosty spos(cid:243)b. Jedn„ z zalet tego programu jest to, ¿e zamiast tworzy(cid:230) strony internetowe bezpo(cid:156)rednio w HTML-u (HyperText Markup Language), autor witryny korzysta z menu i(cid:160) poleceæ znanych z innych program(cid:243)w firmy Microsoft, takich jak Word, Excel i(cid:160) PowerPoint. FrontPage 2002 pozwala zaprojektowa(cid:230) strukturŒ nawigacyjn„ witryny internetowej, stworzy(cid:230) strony potrzebne do wype‡nienia tej struktury, doda(cid:230) multimedia i sk‡adniki dynamiczne o¿ywiaj„ce strony internetowe, a tak¿e wys‡a(cid:230) witrynŒ internetow„ do serwera, aby opublikowa(cid:230) j„ w Internecie. Office XP, do kt(cid:243)rego nale¿y FrontPage 2002, rozpoznaje HTML -- podstawowy format wykorzystywany do tworzenia stron internetowych -- r(cid:243)wnie ‡atwo jak swoje w‡asne formaty. FrontPage 2002 posiada zatem narzŒdzia do umieszczania dokument(cid:243)w tego pakietu bezpo(cid:156)rednio na stronach internetowych. DziŒki tej ksi„¿ce szybko zdobŒdziesz wprawŒ w pos‡ugiwaniu siŒ programem FrontPage 2002, dziŒki czemu ‡atwo zaprojektujesz i opublikujesz w‡asne strony WWW. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Część I Wprowadzenie Rozdział 1. FrontPage 2002 — wprowadzenie 17 19 Nowości...................................................W.................................................. 20 Ważne zmiany ...................................................W........................................ 22 O tej książce ...................................................W........................................... 24 Uaktualnienia i kontakt z wydawnictwem ................................................ 25 Wskazówki dotyczące planowania witryny .............................................. 26 Buduj przejrzyste witryny ...................................................y.............................. 26 Buduj szybkie witryny...................................................y.................................... 27 Buduj witryny łatwe w użyciu...................................................y........................ 28 Rozdział 2. FrontPage 2002 — pierwsze kroki 31 Okno programu FrontPage ...................................................W..................... 33 Uruchamianie i zamykanie programu FrontPage ...................................... 34 Aby uruchomić program FrontPage ...................................................y............... 34 Aby zamknąć program FrontPage ...................................................y.................. 34 Widok Normalny, HTML i Podgląd...................................................W......... 35 Ikony widoków...................................................W....................................... 36 Aby wyświetlić widok ...................................................y.................................... 37 Okienko zadań...................................................W........................................ 38 Aby korzystać z okienka zadań ...................................................y...................... 38 Aby wyświetlić okienko zadań przy uruchomieniu .......................................... 39 Aby przesunąć okienko zadań na pulpit...................................................y............ 39 Aby zamknąć okienko zadań...................................................y.......................... 39 Paski narzędzi...................................................W......................................... 40 Aby wyświetlić lub ukryć paski narzędzi...................................................y....... 43 Zmiana położenia pasków narzędzi ...................................................W....... 43 Aby przesunąć pasek narzędzi na pulpit ...................................................y........ 43 Aby zadokować pasek narzędzi w oknie programu FrontPage......................... 44 Aby zmienić rozmiar wolno stojącego paska narzędzi ..................................... 44 5 S p i s t r e ś c i Spis treści i c ś e r t s i p S Dostosowywanie pasków narzędzi...................................................W......... 45 Aby dodać lub usunąć przyciski...................................................y..................... 45 Aby dostosować istniejący pasek narzędzi ...................................................y.... 46 Aby stworzyć nowy pasek narzędzi ...................................................y............... 47 Aby usunąć pasek narzędzi ...................................................y............................ 48 Menu ...................................................W...................................................W... 49 Menu Plik ...................................................W............................................... 49 Menu Edycja ...................................................W.......................................... 49 Menu Widok...................................................W........................................... 49 Menu Wstaw ...................................................W.......................................... 50 Menu Format ...................................................W.......................................... 50 Menu Narzędzia ...................................................W..................................... 50 Menu Tabela...................................................W........................................... 51 Menu Ramki...................................................W........................................... 51 Menu Okno...................................................W............................................. 51 Menu Pomoc ...................................................W.......................................... 51 Aby skorzystać z pomocy programu FrontPage................................................ 52 Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie stron internetowych .... 54 Aby stworzyć nową pustą stronę internetową ...................................................y 54 Aby otworzyć istniejącą stronę internetową ...................................................y.. 55 Aby zapisać stronę internetową...................................................y...................... 56 Aby zapisać stronę internetową pod nową nazwą............................................. 57 Aby zamknąć stronę internetową ...................................................y................... 57 Drukowanie stron internetowych ...................................................W............. 58 Aby wydrukować stronę internetową...................................................y............. 58 Tworzenie, otwieranie i zamykanie witryn internetowych ....................... 59 Aby stworzyć nową pustą witrynę internetową ................................................ 59 Aby utworzyć witrynę internetową posługując się szablonem ......................... 61 Aby otworzyć istniejącą witrynę internetową ...................................................y 62 Aby zamknąć witrynę internetową...................................................y................. 62 Rozdział 3. Tworzenie witryny internetowej 63 Aby stworzyć strukturę witryny internetowej ...................................................y 64 Aby zmienić tytuł strony internetowej ...................................................y........... 65 Aby zmienić nazwę pliku strony internetowej .................................................. 66 Modyfikacja struktury nawigacyjnej witryny internetowej ...................... 67 Aby przesunąć pojedynczą stronę ...................................................y.................. 67 Aby przesunąć grupę stron ...................................................y............................. 69 6 Spis treści Dodawanie i usuwanie stron ...................................................W.................. 70 Aby dodać istniejącą stronę do struktury witryny internetowej........................ 70 Aby usunąć istniejącą stronę ze struktury nawigacyjnej witryny ..................... 71 Kontrola widoku struktury witryny...................................................W........ 72 Aby zwinąć strukturę nawigacyjną witryny ...................................................y... 72 Aby rozwinąć strukturę nawigacyjną witryny...................................................y 72 Aby wyświetlić tylko poddrzewo...................................................y................... 73 Aby rozwinąć poddrzewo...................................................y............................... 73 Aby zmienić układ struktury nawigacyjnej...................................................y.... 74 Aby zmienić skalę wyświetlania struktury nawigacyjnej ................................. 75 Paski łączy i obramowanie wspólne...................................................W....... 76 Aby stworzyć pasek łączy oparty na strukturze nawigacyjnej.......................... 78 Opcje paska łączy opartego na strukturze nawigacyjnej................................... 80 Modyfikacja etykiet wykorzystywanych w paskach łączy opartych na strukturze nawigacyjnej.............................. 81 Aby zmodyfikować etykiety wykorzystywane w paskach łączy opartych na strukturze nawigacyjnej...................................... 81 Aby pojedyncza strona nie została uwzględniona w pasku łączy opartym na strukturze nawigacyjnej .......................................... 82 Tworzenie pasków z łączami wstecz i dalej oraz z łączami niestandardowymi ...................................................W.......... 83 Aby stworzyć pasek z łączami wstecz i dalej...................................................y. 83 Aby stworzyć pasek z łączami niestandardowymi............................................ 87 Modyfikacja właściwości paska łączy ...................................................W... 89 Aby edytować pasek z łączami wstecz i dalej lub pasek z łączami niestandardowymi ...................................................y.......... 89 Aby dodać obramowanie wspólne...................................................y.................. 91 Aby usunąć obramowanie wspólne z pojedynczej strony................................. 92 Szablony i motywy...................................................W................................. 93 Aby stworzyć stronę z szablonu ...................................................y..................... 93 Aby stworzyć witrynę internetową z szablonu.................................................. 95 Aby zastosować motyw do strony lub witryny ................................................. 96 Aby zmodyfikować motyw ...................................................y............................ 98 Opcje motywu...................................................y............................................... 100 S p i s t r e ś c i Część II Tworzenie prostych stron internetowych Rozdział 4. Wpisywanie i formatowanie tekstu 103 105 Wpisywanie i edytowanie tekstu...................................................W.......... 106 Aby wpisać tekst na stronie internetowej...................................................y..... 106 Aby przesunąć kursor ...................................................y................................... 107 7 Spis treści i c ś e r t s i p S Aby zaznaczyć tekst ...................................................y..................................... 108 Aby usunąć tekst...................................................y........................................... 108 Aby przesunąć tekst...................................................y...................................... 109 Aby cofnąć akcję ...................................................y.......................................... 110 Aby wykonać ponownie akcję...................................................y...................... 110 Aby wstawić podział wiersza ...................................................y....................... 111 Aby dodać akapit ...................................................y.......................................... 112 Wyświetlanie znaczników podziału wiersza i znaczników akapitu ........ 112 Aby wyświetlić (lub ukryć) znaczniki podziału wiersza i znaczniki akapitu . 112 Znajdowanie i zamienianie tekstu ...................................................W........ 113 Aby odszukać tekst na bieżącej stronie ...................................................y........ 113 Aby odszukać tekst w całej witrynie internetowej .......................................... 114 Aby przeszukać kod HTML witryny internetowej.......................................... 116 Aby zamienić tekst lub kod HTML na bieżącej stronie.................................. 117 Aby zamienić tekst lub kod HTML w witrynie internetowej ............................ 119 Sprawdzanie pisowni...................................................W............................ 121 Aby sprawdzić pisownię na bieżącej stronie...................................................y 121 Aby sprawdzić pisownię w całej witrynie internetowej.................................. 122 Aby sprawdzić pisownię podczas pisania ...................................................y....... 124 Aby zmienić domyślny język sprawdzania pisowni ....................................... 124 Formatowanie tekstu ...................................................W............................ 125 Aby zmienić krój czcionki...................................................y............................ 126 Aby zmienić rozmiar czcionki...................................................y...................... 127 Aby zmienić styl czcionki ...................................................y............................ 128 Aby zmienić kolor czcionki...................................................y.......................... 129 Aby wyrównać tekst ...................................................y..................................... 130 Okno dialogowe Czcionka ...................................................W................... 131 Aby zmienić odstępy między znakami...................................................y......... 132 Aby zmienić wertykalną pozycję znaków...................................................y.... 132 Aby usunąć formatowanie tekstu ...................................................y................. 133 Symbole i znaki specjalne ...................................................W.................... 134 Aby wstawić symbol lub znak specjalny ...................................................y..... 134 Rozdział 5. Formatowanie akapitów, list i nagłówków 135 Akapity ...................................................W................................................. 136 Aby wyrównać akapit...................................................y................................... 136 Wcięcia akapitów ...................................................W................................. 137 Aby zmienić wcięcie akapitu...................................................y........................ 137 Aby zmodyfikować wcięcia akapitu ...................................................y............ 138 8 Spis treści Styl akapitu...................................................W........................................... 139 Aby zmodyfikować styl Normalny ...................................................y.............. 139 Aby zastosować styl Sformatowany...................................................y............. 140 Listy...................................................W...................................................W... 141 Tworzenie list punktowanych ...................................................W.............. 141 Aby stworzyć listę punktowaną...................................................y.................... 141 Tworzenie list definicji...................................................W......................... 142 Aby stworzyć listę definicji...................................................y.......................... 142 Tworzenie list numerowanych ...................................................W............. 143 Aby utworzyć listę numerowaną ...................................................y.................. 143 Modyfikowanie list ...................................................W.............................. 144 Aby zmodyfikować wygląd listy...................................................y.................. 144 Opcje list...................................................y...................................................y.... 145 Tworzenie list wielopoziomowych ...................................................W...... 147 Aby utworzyć listę wielopoziomową ...................................................y........... 147 Nagłówki ...................................................W.............................................. 149 Aby utworzyć nagłówek...................................................y............................... 149 Aby zmienić rozmiar nagłówka...................................................y.................... 150 Rozdział 6. Dodawanie hiperłączy 151 Adres bezwzględny a adres względny...................................................W.. 152 Aby utworzyć hiperłącze do zewnętrznej strony internetowej ....................... 153 Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza ...................................................y...... 154 Aby utworzyć hiperłącze do strony w bieżącej witrynie internetowej ........... 156 Aby utworzyć hiperłącze do adresu e-mail ...................................................y.. 157 Hiperłącza do nowych stron ...................................................y......................... 158 Aby stworzyć nową stronę i utworzyć do niej hiperłącze............................... 158 Edycja hiperłączy ...................................................y......................................... 159 Aby edytować hiperłącze ...................................................y............................. 159 Aby usunąć hiperłącze...................................................y.................................. 160 Aby obliczyć hiperłącza ponownie ...................................................y.............. 160 Zakładki...................................................W................................................ 161 Aby utworzyć zakładkę ...................................................y................................ 161 Aby utworzyć hiperłącze do zakładki na stronie bieżącej .............................. 162 Aby utworzyć hiperłącze do zakładki na dowolnej stronie............................. 163 Aby odszukać zakładkę ...................................................y................................ 164 Aby wyczyścić zakładkę ...................................................y.............................. 165 9 S p i s t r e ś c i Spis treści Kolory hiperłączy ...................................................W................................. 166 Aby zmienić kolor hiperłączy ...................................................y...................... 166 Tworzenie hiperłączy obrazkowych...................................................W..... 168 Aby cały obraz przerobić na hiperłącze ...................................................y...... 168 Aby utworzyć punkt aktywny ...................................................y...................... 169 Wyszukiwanie punktów aktywnych...................................................W..... 171 Aby odszukać punkty aktywne...................................................y..................... 171 Aby usunąć punkt aktywny ...................................................y.......................... 171 Aby zmienić miejsce docelowe punktu aktywnego ........................................ 171 Przyciski aktywowane...................................................W.......................... 172 Aby dodać przycisk aktywowany...................................................y................. 172 Okno dialogowe Właściwości przycisku aktywowanego ............................... 173 Aby edytować przycisk aktywowany...................................................y........... 174 Aby zmodyfikować przycisk aktywowany ...................................................y.. 174 Widok Hiperłącza...................................................W................................. 175 Aby włączyć widok Hiperłącza...................................................y.................... 175 Aby sprawdzić hiperłącza strony internetowej ............................................... 175 i c ś e r t s i p S Rozdział 7. Wstawianie i edytowanie obrazów 177 Formaty plików graficznych używanych na stronach internetowych ..... 178 Małe jest piękne...................................................y............................................ 178 Wstawianie obrazów ...................................................W............................ 180 Aby wstawić obraz ...................................................y....................................... 180 Galeria klipartów ...................................................y.......................................... 182 Konwersja formatu obrazu ...................................................W................... 184 Aby zmienić format obrazu ...................................................y.......................... 184 Tworzenie reprezentacji alternatywnych................................................. 186 Aby utworzyć tekst alternatywny...................................................y................. 186 Aby stworzyć obraz alternatywny o niskiej rozdzielczości ............................ 188 Określanie położenia obrazu w stosunku do przyległego tekstu ............... 190 Aby określić pozycję obrazu w stosunku do tekstu ........................................ 190 Aby ustawić grubość krawędzi obrazu...................................................y......... 191 Aby dodać odstępy wokół obrazu ...................................................y................ 191 Wstawianie linii poziomych...................................................W................. 192 Aby wstawić linię poziomą ...................................................y.......................... 192 Aby edytować linię poziomą ...................................................y........................ 192 Okno dialogowe Właściwości linii poziomej.................................................. 193 10 Spis treści Edytowanie obrazów ...................................................W............................ 194 Aby cofnąć edycję obrazu ...................................................y............................ 194 Zmiana rozmiaru obrazu ...................................................W...................... 195 Aby zmienić rozmiar obrazu ...................................................y........................ 195 Przepróbkowanie obrazu ...................................................W...................... 196 Aby przepróbkować obraz...................................................y............................ 196 Aby dodać tekst do obrazu ...................................................y........................... 197 Aby odbarwić obraz...................................................y...................................... 198 Autominiatury i galerie fotografii ...................................................W........ 199 Aby stworzyć autominiaturę...................................................y......................... 199 Aby ustawić właściwości autominiatury ...................................................y....... 200 Aby stworzyć galerię fotografii...................................................y.................... 201 Aby zmodyfikować galerię fotografii ...................................................y.......... 204 Aby obrócić lub przerzucić obraz...................................................y................. 205 Aby zmodyfikować kontrast obrazu...................................................y............. 206 Aby zmodyfikować jasność obrazu...................................................y.............. 206 Aby przyciąć obraz...................................................y....................................... 207 Aby ustawić kolor przezroczysty ...................................................y................. 207 Aby usunąć kolor obrazu...................................................y.............................. 208 Aby dodać skos do obrazu...................................................y............................ 208 Pozycja bezwzględna obrazu...................................................W................ 209 Aby nadać obrazowi pozycję bezwzględną...................................................y.. 210 Aby obraz przesunąć do przodu lub do tyłu w stosunku do innych obrazów .. 211 S p i s t r e ś c i Rozdział 8. Tworzenie i edytowanie rysunków 213 Aby wyświetlić pasek narzędzi Rysowanie ...................................................y. 214 Aby narysować prosty kształt...................................................y....................... 215 Aby dodać autokształt ...................................................y.................................. 216 Aby narysować krzywą ...................................................y................................ 217 Aby narysować dowolny kształt...................................................y................... 218 Narzędzie Bazgroły ...................................................W.............................. 219 Aby pracować z narzędziem Bazgroły ...................................................y......... 219 Obiekty WordArt...................................................W.................................. 222 Aby wyświetlić pasek narzędzi WordArt...................................................y..... 222 Aby dodać obiekt WordArt ...................................................y.......................... 222 Aby zmodyfikować obiekt WordArt ...................................................y............ 223 Modyfikacja rysunków...................................................W......................... 225 Aby zmodyfikować rozmiar rysunku ...................................................y........... 225 Aby przesunąć rysunek...................................................y................................. 226 11 Spis treści i c ś e r t s i p S Aby obrócić rysunek...................................................y..................................... 226 Aby przerzucić rysunek ...................................................y................................ 226 Aby zmodyfikować inne właściwości rysunku ............................................... 227 Wyrównywanie, modyfikowanie kolejności i grupowanie rysunków .... 229 Aby wyrównać lub rozłożyć obiekty...................................................y............ 229 Aby zmodyfikować kolejność rysunków ...................................................y..... 230 Aby zgrupować obiekty...................................................y................................ 231 Kanwa rysunku...................................................W..................................... 232 Aby wyświetlić pasek narzędzi Kanwa rysunku ............................................. 232 Aby utworzyć kanwę rysunku ...................................................y...................... 233 Aby zaznaczyć kanwę rysunku ...................................................y.................... 234 Aby przesunąć kanwę rysunku ...................................................y..................... 234 Zmiana rozmiaru kanwy rysunku...................................................W......... 235 Aby zmienić rozmiar kanwy rysunku za pomocą wskaźnika myszy.............. 235 Aby powiększyć kanwę rysunku za pomocą narzędzia Rozwiń..................... 235 Aby dopasować rozmiar kanwy rysunku do jej zawartości ............................ 236 Skalowanie kanwy rysunku...................................................W.................. 237 Aby przeskalować kanwę rysunku z zachowaniem proporcji......................... 237 Aby przeskalować kanwę rysunku bez zachowania proporcji........................ 238 Formatowanie kanwy rysunku ...................................................W.............. 239 Aby sformatować kanwę rysunku ...................................................y................ 239 Tworzenie pól tekstowych ...................................................W................... 240 Aby na stronie internetowej umieścić pole tekstowe ...................................... 240 Część III Tworzenie zaawansowanych stron internetowych 243 Rozdział 9. Multimedia i składniki sieci Web 245 Filmy wideo i animacje ...................................................W........................ 246 Aby wstawić film wideo lub animację ...................................................y......... 246 Aby określić liczbę powtórzeń filmu wideo lub animacji............................... 248 Przyciski kontrolujące odtwarzanie filmu wideo .................................... 249 Aby dodać przyciski kontrolujące odtwarzanie filmu wideo.......................... 249 Podkład dźwiękowy ...................................................W............................. 251 Aby dodać podkład dźwiękowy do strony internetowej ................................. 251 Składniki sieci Web...................................................W.............................. 252 Menadżer transparentów reklamowych...................................................y........ 253 Aby dodać transparent reklamowy...................................................y............... 253 Aby zmodyfikować transparent reklamowy...................................................y. 255 12 Spis treści Aby usunąć transparent reklamowy ...................................................y............. 255 Aby dodać licznik trafień ...................................................y............................. 256 Aby zmodyfikować licznik trafień ...................................................y............... 257 Aby usunąć licznik trafień...................................................y............................ 257 Aby dodać neon ...................................................y............................................ 258 Okno dialogowe Właściwości neonu ...................................................y........... 259 Aby zmodyfikować neon...................................................y.............................. 260 Aby usunąć neon ...................................................y.......................................... 260 Tworzenie spisu treści witryny internetowej........................................... 261 Aby dodać spis treści...................................................y.................................... 261 Tworzenie pierwszej dziesiątki ...................................................W............ 263 Aby stworzyć pierwszą dziesiątkę...................................................y................ 263 Rozdział 10. Tworzenie i formatowanie tabel 265 Tworzenie tabel ...................................................W.................................... 266 Aby narysować tabelę...................................................y................................... 266 Aby wstawić tabelę...................................................y....................................... 267 Aby w tabeli wpisać tekst...................................................y............................. 268 Aby w tabeli umieścić obraz ...................................................y........................ 268 Aby do tabeli dodać podpis ...................................................y.......................... 269 Wstawianie arkuszy programu Excel ...................................................y........... 270 Aby na stronie internetowej umieścić statyczne dane programu Excel .......... 270 Aby na stronie internetowej umieścić dynamiczne dane programu Excel...... 271 S p i s t r e ś c i Zaznaczanie elementów tabeli...................................................W............... 272 Aby zaznaczyć komórkę...................................................y............................... 272 Aby zaznaczyć więcej niż jedną komórkę ...................................................y..... 272 Aby zaznaczyć całą tabelę...................................................y............................ 273 Aby zaznaczyć wiersz ...................................................y.................................. 273 Aby zaznaczyć kolumnę...................................................y............................... 273 Zmiana struktury tabeli ...................................................W........................ 274 Aby dodać komórkę ...................................................y..................................... 274 Aby dodać wiersz ...................................................y......................................... 275 Aby dodać kolumnę...................................................y...................................... 276 Aby usunąć dowolną część tabeli...................................................y................. 277 Dzielenie i scalanie komórek...................................................y........................ 278 Aby podzielić komórkę ...................................................y................................ 278 Aby scalić komórki...................................................y....................................... 279 Tworzenie wierszy o jednakowej wysokości oraz kolumn o jednakowej szerokości...................................................y.......... 280 13 i c ś e r t s i p S Spis treści Aby wszystkim wierszom nadać taką samą wysokość ................................... 280 Aby wszystkim kolumnom nadać taką samą szerokość ................................... 281 Formatowanie tabel i komórek...................................................W.............. 282 Aby sformatować tabelę ...................................................y............................... 282 Aby sformatować obramowanie tabeli...................................................y......... 283 Aby sformatować komórki ...................................................y........................... 284 Przekształcanie komórek w nagłówki ...................................................y.......... 285 Aby przekształcić komórki w nagłówki ...................................................y....... 285 Aby wyłączyć funkcję zawijania tekstu w komórce ....................................... 285 Aby zmienić kolor komórki...................................................y.......................... 286 Aby wyrównać zawartość komórki ...................................................y.............. 287 Rozdział 11. Tworzenie i formatowanie ramek 289 Tworzenie ramek...................................................W.................................. 290 Aby stworzyć stronę z ramkami ...................................................y................... 290 Aby obejrzeć zawartość ramki w nowym oknie ............................................. 293 Ramki docelowe ...................................................y........................................... 294 Aby ustawić ramkę docelową...................................................y....................... 294 Aby zmienić domyślną ramkę docelową...................................................y...... 296 Okno dialogowe Ramka docelowa...................................................y............... 297 Strona z ramkami w roli strony startowej ...................................................y.... 298 Aby stronę z ramkami ustawić jako stronę startową ....................................... 298 Formatowanie ramek...................................................W............................ 299 Aby zaznaczyć ramkę...................................................y................................... 299 Aby zaznaczyć stronę z ramkami ...................................................y................. 299 Aby usunąć ramkę ...................................................y........................................ 299 Aby zmienić rozmiar ramki...................................................y.......................... 300 Dzielenie ramek...................................................y............................................ 301 Aby podzielić ramkę...................................................y..................................... 301 Aby zmodyfikować właściwości ramki ...................................................y....... 302 Aby zmodyfikować odstępy między ramkami i ukryć obramowanie ramek.. 302 Okno dialogowe Właściwości ramki...................................................y............ 303 Strony z ramkami a starsze przeglądarki...................................................y...... 304 Aby utworzyć komunikat dla przeglądarek, które nie obsługują ramek......... 304 Rozdział 12. Tworzenie i przetwarzanie formularzy 305 Tworzenie formularzy ...................................................W.......................... 306 Aby utworzyć formularz z szablonu...................................................y............. 306 Aby utworzyć formularz od początku ...................................................y.......... 307 14 Spis treści Aby usunąć pole ...................................................y........................................... 307 Aby zmodyfikować właściwości pola ...................................................y.......... 307 Dodawanie pól formularza ...................................................W................... 308 Aby dodać pole tekstowe...................................................y.............................. 308 Pole obszaru tekstowego ...................................................W...................... 310 Aby dodać pole obszaru tekstowego ...................................................y............ 310 Okno dialogowe Sprawdzanie poprawności pola tekstowego ........................ 312 Pola wyboru i przyciski opcji ...................................................y....................... 313 Aby dodać pole wyboru...................................................y................................ 313 Aby utworzyć grupę przycisków opcji...................................................y......... 315 Aby dodać pole rozwijane ...................................................y............................ 317 Okno dialogowe Właściwości pola rozwijanego ............................................ 319 Przyciski poleceń...................................................y.......................................... 321 Aby dodać przycisk polecenia...................................................y...................... 321 Tworzenie strony potwierdzenia ...................................................W.......... 322 Aby stworzyć stronę potwierdzenia ...................................................y............. 322 Zapisywanie wyników formularza ...................................................W......... 324 Aby zapisać wyniki formularza w pliku...................................................y.......... 324 Okno dialogowe Właściwości formularza ...................................................y... 326 Aby zapisać wyniki formularza w wiadomości e-mail ................................... 327 Aby zapisać wyniki formularza w bazie danych............................................. 329 Aby zapisać wyniki formularza za pomocą skryptu niestandardowego ......... 330 S p i s t r e ś c i Rozdział 13. Sprawdzanie i publikowanie witryn internetowych 333 Sprawdzanie witryny internetowej ...................................................W....... 334 Aby sprawdzić i naprawić witrynę internetową .............................................. 334 Raport Stan publikacji ...................................................y.................................. 336 Aby sprawdzić lub zmienić stan publikacji strony.......................................... 336 Ukrywanie plików przed przeglądarkami internetowymi ............................... 338 Aby ukryć plik ...................................................y.............................................. 338 Dodawanie znaczników meta dla wyszukiwarek internetowych .............. 339 Aby pomóc wyszukiwarkom skatalogować witrynę internetową................... 339 Aby ukryć witrynę internetową przed wyszukiwarkami................................. 341 Publikowanie witryny ...................................................W.......................... 342 Aby określić miejsce docelowe i opcje publikowania...................................... 343 Aby dodać miejsce docelowe publikowania ...................................................y 345 Aby opublikować witrynę internetową ...................................................y........ 348 Okno dialogowe Publikowanie sieci Web............................................... 351 15 Spis treści Dodatki 353 Dodatek A Instalowanie i konfigurowanie programu FrontPage 2002 355 Czego potrzebujesz, aby zainstalować FrontPage 2002.......................... 355 Instalowanie programu FrontPage...................................................W........ 356 Aby zainstalować wersję standardową programu FrontPage.......................... 356 Aby zainstalować wersję niestandardową programu FrontPage..................... 358 Aby uaktualnić, naprawić lub odinstalować program FrontPage ................... 360 Aby aktywować program FrontPage ...................................................y............ 361 Zgodność z przeglądarkami internetowymi ............................................. 362 Aby ustawić zgodność z przeglądarkami internetowymi................................ 363 Format kodu HTML ...................................................W............................. 364 Aby ustawić format kodu HTML ...................................................y................. 364 Skorowidz 367 i c ś e r t s i p S 16 Tworzenie witryny internetowej Rozdział 3. Tworzenie witryny internetowej Jak wyjaśniliśmy w rozdziale 1., FrontPage 2002 — wprowadzenie, przed utworzeniem witryny internetowej należy zastanowić się nad jej celem i adresatami. Zakładając, że rozważyłeś już każdą z tych kwestii, w niniejszym rozdziale wyjaśnimy, jak stworzyć witrynę internetową. Widok Nawigacja programu FrontPage 2002 jest wyposażony w narzędzia do tworzenia i modyfikowania struktury witryny internetowej. Podczas modyfikowania struktury witryny internetowej FrontPage automatycznie aktualizuje hiperłącza stron, można więc swobodnie eksperymentować ze strukturą witryny aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. T w o r z e n i e w i t r y n y i n t e r n e t o w e j 63 Rysunek 3.1. Kliknij ikonę Nawigacja dostępną na pasku widoków, aby wyświetlić widok Nawigacja Rysunek 3.2. Aby dodać nową stronę do struktury witryny internetowej, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Nowy, a następnie pozycję Strona lub naciśnwij kombinację klawiszy Ctrl+N Rysunek 3.3. Nowa strona o domyślnej nazwie zostanie dołączona do zaznaczonej strony Rysunek 3.4. Za pomocą polecenia Nowy → Strona bardzo szybko można stworzyć strukturę witryny internetowej Rozdział 3. Aby stworzyć struktur witryny internetowej: 1. Po otwarciu witryny internetowej wyświetl widok Nawigacja. W tym celu kliknij ikonę Nawigacja dostępną na pasku widoków (rysunek 3.1). 2. W widoku Nawigacja kliknij stronę (reprezentowaną przez żółty prostokąt), do której chcesz dodać nową stronę. FrontPage wyróżni zaznaczoną stronę niebieskim kolorem. 3. Kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Nowy, a następnie — pozycję Strona (rysunek 3.2). Aby dodać nową stronę, można również nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+N. FrontPage utworzy nową stronę o domyślnej nazwie (rysunek 3.3). 4. W podobny sposób dodaj następne strony. Po stworzeniu struktury witryny internetowej (rysunek 3.4) możesz przystąpić do modyfikowania tytułów, nazw i układu stron internetowych tworzących witrynę. Wskazówki Aby pracować w większym oknie, możesz ukryć Listę folderów. W tym celu z menu Widok wybierz pozycję Lista folderów, kliknij przycisk Okienko przełączania dostępny na pasku narzędzi lub kliknij X okna Listy folderów (rysunek 3.5). Chociaż rysunek 3.2 wyjaśnia, jak dodać stronę do strony głównej (startowej), w podobny sposób można dodać stronę do każdej innej strony (rysunek 3.4). j e w o t e n r e t n i y n y r t i w y r u t k u r t s e i n e z r o w T Rysunek 3.5. Aby ukryć Listę folderów wyświetlającą foldery i pliki witryny internetowej, z menu Widok wybierz pozycję Lista folderów, kliknij przycisk Okienko przełączania dostępny na pasku narzędzi lub kliknij przycisk X Listy folderów 64 Rysunek 3.6. Aby zmodyfikować tytuł strony, wyróżnij ją, naciskając klawisz Tab. Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Enter Rysunek 3.7. Aby przejść do następnej strony i zmienić tytuł, naciśnij klawisz Tab Rysunek 3.8. Aby zmienić tytuł strony, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Zmień nazwę Rysunek 3.9. Aby porównać tytuł strony z nazwą jej pliku, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Właściwości (widok Nawigacja) lub Właściwości strony (widok Strona) Tworzenie witryny internetowej Aby zmienić tytuł strony internetowej: 1. W widoku Nawigacja można zmienić tytuły stron tworzących witrynę (patrz Wskazówki poniżej). Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do żądanej strony. FrontPage wyróżni tytuł strony (rysunek 3.6). 2. Wpisz nowy tytuł i naciśnij klawisz Enter lub klawisz Tab, aby zatwierdzić zmianę i przejść do następnej strony (rysunek 3.7). Wskazówki Aby zmienić tytuł strony internetowej, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Zmień nazwę (rysunek 3.8). Zmiana tytułu strony w widoku Nawigacja nie pociąga za sobą modyfikacji nazwy pliku tej strony. W widoku Nawigacja, nawet jeżeli korzysta się z polecenia Zmień nazwę, można tylko zmodyfikować tytuł strony, a nie nazwę jej pliku. Aby zmienić nazwę pliku strony, zobacz podrozdział Aby zmienić nazwę pliku strony (na następnej stronie). FrontPage oferuje dwa okna dialogowe, w których można porównać tytuł strony internetowej z nazwą jej pliku. Jeżeli pracujesz w widoku Nawigacja, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Właściwości (rysunek 3.9). Jeżeli pracujesz w widoku Strona, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Właściwości strony (rysunek 3.9). Po pojawieniu się okna dialogowego porównaj nazwę pliku strony (pole Nazwa pliku lub Lokalizacja) z tytułem strony (pole Tytuł) (rysunek 3.10). Tytuł strony można zmodyfikować w polu Tytuł. Jeżeli chcesz zmodyfikować nazwę pliku strony, zobacz podrozdział Aby zmienić nazwę pliku strony (na następnej stronie). Z m i a n a t y t u ł u s t r o n y i n t e r n e t o w e j Rysunek 3.10. Okna dialogowe Właściwości oraz Właściwości strony pozwalają porównać nazwę pliku strony (pole Nazwa pliku lub Lokalizacja) z tytułem strony (pole Tytuł) 65 Rozdział 3. Aby zmienić nazw pliku strony internetowej: 1. Wyświetl widok Strona oraz Listę folderów. Aby wyświetlić Listę folderów, z menu Widok wybierz pozycję Lista folderów lub kliknij przycisk Okienko przełączania (rysunek 3.5). 2. W panelu Lista folderów wybierz (kliknij) plik, którego nazwę chcesz zmienić (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Aby zmienić nazwę pliku strony internetowej, kliknij ten plik w panelu Lista folderwów 3. Naciśnij klawisz F2, a następnie wpisz nową nazwę. Upewnij się, że nazwa pliku zawiera rozszerzenie .htm i naciśnij klawisz Enter. FrontPage zmieni nazwę pliku w panelu Lista folderów oraz na karcie strony (rysunek 3.12). Z menu Plik wybierz pozycję Zapisz (Ctrl+S). Wskazówka Jeżeli pracujesz w widoku Strona, możesz zmodyfikować nazwę pliku strony, klikając go prawym przyciskiem myszy w panelu Lista folderów i z menu kontekstowego wybierając pozycję Zmień nazwę (rysunek 3.13). y n o r t s u k i l p y w z a n a n a i m Z Rysunek 3.12. Nowa nazwa pliku strony pojawi się w panelu Lista folderów oraz na karcie strony Rysunek 3.13. Aby zmienić nazwę pliku strony, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy w panelu Lista folderów i z menu kontekstowego wybierz pozycję Zmień nazwę 66 Rysunek 3.14. Aby przesunąć stronę, najpierw kliknij reprezentujący ją żółty symbol — kolor symbolu zmieni się na niebieski Rysunek 3.15. Podczas przesuwania strony szara linia wskazuje dostępne dla niej miejsca docelowe Rysunek 3.16. Przesuwaj stronę tak długo, aż szara linia wskaże właściwe dla niej miejsce docelowe Rysunek 3.17. Zwolnij przycisk myszy — przesuwana strona zajmie nowe położenie w strukturze nawigacyjnej witryny internetowej Tworzenie witryny internetowej Modyfikacja struktury nawigacyjnej witryny internetowej Możliwość modyfikowania struktury nawigacyjnej witryny internetowej bez naruszania łączy między jej stronami należy do największych zalet programu FrontPage. Strukturę nawigacyjną witryny można modyfikować w widoku Nawigacja, w którym każdą stronę witryny reprezentuje prostokątny symbol, a cała witryna wygląda jak schemat organizacyjny. Widok Nawigacja jest znakomitym miejscem do rozpoczęcia tworzenia nowej witryny i eksperymentowania z różnymi strukturami. Możesz tu zmienić położenie pojedynczej strony lub grupy stron i ocenić, czy osiągnąłeś zadowalający rezultat. Jeżeli nie, możesz dokonać kolejnej modyfikacji. Podczas zmian struktury witryny FrontPage będzie aktualizował wszystkie łącza. Aby przesunć pojedyncz stron: 1. Wyświetl widok Nawigacja, klikając ikonę Nawigacja dostępną na pasku widoków. 2. Kliknij stronę (tj. żółty symbol, który ją reprezentuje) przeznaczoną do przesunięcia. Strona zmieni kolor na niebieski (rysunek 3.14). 3. Podczas przesuwania strony szara linia wskaże dostępne dla niej miejsca docelowe (rysunek 3.15). Przesuwaj stronę tak długo, aż szara linia wskaże właściwe dla niej miejsce docelowe rysunek 3.16). 4. Zwolnij przycisk myszy — przesuwana strona zajmie nowe położenie w strukturze nawigacyjnej witryny internetowej (rysunek 3.17). M o d y f i k a c j a s t r u k t u r y n a w i g a c y j n e j 67 Rozdział 3. Wskazówki Aby przesunąć stronę o jeden poziom w górę, kliknij ją i przeciągaj tak długo aż szara linia wskaże poziom, na którym strona ta ma się znajdować. Zwolnij przycisk myszy — strona zostanie przeniesiona o jeden poziom w górę (rysunek 3.18). Aby przesunąć stronę na najwyższy poziom struktury witryny, kliknij ją i przeciągaj tak długo aż szara linia wskaże najwyżej położoną stronę. Zwolnij przycisk myszy — strona zostanie przeniesiona na najwyższy poziom struktury witryny. Aby zapisać zmiany w strukturze nawigacyjnej, prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce (poza strukturą nawigacyjną) w widoku Nawigacja i z menu kontekstowego wybierz pozycję Zastosuj zmiany (rysunek 3.19). j e n j y c a g i w a n y r u t k u r t s a j c a k i f y d o M Rysunek 3.18. Aby przesunąć stronę o jeden poziom w górę, kliknij ją i przeciągaj tak długo aż szara linia wskaże poziom, na którym strona ta ma się znajdować. Zwolnij przycisk myszy — strona zostanie przeniesiona w nowe miejsce Rysunek 3.19. Aby zapisać zmiany w strukturze nawigacyjnej, prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce (poza strukturą nawigacyjną) w widoku Nawigacja i z menu kontekstowego wybierz pozycję Zastosuj zmiany 68 Tworzenie witryny internetowej Aby przesunć grup stron: 1. Wyświetl widok Nawigacja, klikając ikonę Nawigacja dostępną na pasku widoków. 2. Kliknij najwyższą stronę poddrzewa stron przeznaczonego do przesunięcia. Zaznaczona strona zmieni kolor z żółtego na niebieski. 3. Przesuń najwyższą stronę poddrzewa w nowe miejsce. Podczas przesuwania strony szara linia wskaże dostępne miejsca docelowe dla przesuwanej strony i jej poddrzewa (rysunek 3.20). 4. Zwolnij przycisk myszy — przesuwana strona wraz z jej poddrzewem zajmie nowe położenie w strukturze nawigacyjnej witryny internetowej (rysunek 3.21). Wskazówka Poddrzewo można przesunąć nawet gdy jest ono zwinięte (strona ze zwiniętym poddrzewem ma symbol +) — wystarczy przesunąć widoczną stronę do żądanego miejsca w strukturze nawigacyjnej witryny (rysunki 3.22 oraz 3.23). Więcej informacji o zwijaniu i rozwijaniu poddrzew zwiera podrozdział Kontrola widoku struktury witryny. M o d y f i k a c j a s t r u k t u r y n a w i g a c y j n e j 69 Rysunek 3.20. Aby zmienić położenie grupy stron, kliknij najwyższą stronę poddrzewa stron przeznaczonego do przesunięcia i przeciągnij ją w nowe miejsce Rysunek 3.21. Po zwolnieniu przycisku myszy, przesuwana strona wraz z jej poddrzewem zajmie nowe położenie w strukturze nawigacyjnej witryny internetowej Rysunek 3.22. Poddrzewo można przesunąć nawet gdy jest ono zwinięte (strona ze zwiniętym poddrzewwem posiada symbol +) — wystarczy kliknąć i przesunąć widoczną stronę Rysunek 3.23. Po zwolnieniu przycisku myszy, przesuwana strona wraz z jej zwiniętym poddrzewem zajmie nowe położenie w strukturze nawigacyjnej witryny internetowej Rozdział 3. Dodawanie i usuwanie stron Nie zawsze można stworzyć wszystkie strony witryny internetowej w widoku Nawigacja. Czasem do struktury nawigacyjnej trzeba dodać istniejącą stronę (np. stronę internetową przeniesioną z innego programu). Od czasu do czasu trzeba też stronę internetową usunąć ze struktury nawigacyjneji. Aby dodać istniejc stron do struktury witryny internetowej: 1. Wyświetl widok Nawigacja, upewnij się, że lista folderów jest otwarta i wybierz z niej plik (stronę internetową), który chcesz dodać do struktury nawigacyjnej witryny (rysunek 3.24). 2. Przesuwaj plik strony w kierunku struktury nawigacyjnej. Podczas przesuwania strony szara linia wskaże dostępne dla niej miejsca docelowe (rysunek 3.24). Przesuwaj plik strony tak długo, aż szara linia wskaże właściwe dla niej miejsce docelowe. 3. Zwolnij przycisk myszy — przesuwana strona zostanie dodana do struktury nawigacyjnej witryny (rysunek 3.25). Wskazówka Położenie strony w strukturze nawigacyjnej można zmienić w dowolnym momencie. n o r t s e i n a w u s u i e i n a w a d o D Rysunek 3.24. Aby dodać istniejącą stronę do struktury nawigacyjnej witryny, wybierz ją w panelu Lista folderów i dołącz do struktury Rysunek 3.25. Zwolnij przycisk myszy — przesuwana strona zostanie dodana do struktury nawigacyjnej witryny 70 Rysunek 3.26. Aby usunąć istniejącą stronę ze struktury nawigacyjnej witryny, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Usuń Rysunek 3.27. Upewnij się, że wybrano opcję Usuń stronę ze struktury nawigacji i kliknij przycisk OK Rysunek 3.28. FrontPage usunie stronę ze struktury nawigacyjnej witryny, ale nie z listy folderów Tworzenie witryny internetowej Aby usunć istniejc stron ze struktury nawigacyjnej witryny: 1. Wyświetl widok Nawigacja, prawym przyciskiem myszy kliknij stronę przeznaczoną do usunięcia i z menu kontekstowego wybierz pozycję Usuń (rysunek 3.26). 2. Po pojawieniu się okna dialogowego Usuń stronę upewnij się, że wybrano opcję Usuń stronę ze struktury nawigacji i kliknij przycisk OK. (rysunek 3.27). FrontPage usunie stronę ze struktury nawigacyjnej witryny, ale nie z listy folderów (rysunek 3.28). Wskazówka Nie martw się, że okno dialogowe Usuń stronę usunie stronę z witryny. Jeżeli wybrana jest opcja Usuń stronę ze struktury nawigacji, FrontPage nie usuwa strony z witryny, a jedynie ze struktury nawigacyjnej witryny (co innego, jeżeli wybierzesz opcję Usuń tę stronę z sieci Web). D o d a w a n i e i u s u w a n i e s t r o n 71 Rozdział 3. Kontrola widoku struktury witryny Podczas pracy nad strukturą nawigacyjną witryny dużo czasu spędza się w widoku Nawigacja. Z tego powodu FrontPage jest wyposażony w wiele narzędzi ułatwiających pracę w tym widoku. Strukturę nawigacyjną można oglądać w całości lub tylko w części. Można ją oglądać w powiększeniu oraz w poziomie lub w pionie. To, w jaki sposób oglądasz strukturę nawigacji, zależy wyłącznie do Ciebie. Aby zwinć struktur nawigacyjn witryny: W widoku Nawigacja kliknij symbol – strony w celu ukrycia jej stron podrzędnych (rysunek 3.29). Strony poniżej symbolu – zostaną ukryte (rysunek 3.30). Aby rozwinć struktur nawigacyjn witryny: W widoku Nawigacja kliknij symbol + strony w celu wyświetlania jej stron podrzędnych (rysunek 3.30). Strony poniżej symbolu + zostaną wyświetlone (rysunek 3.29). Wskazówka Aby rozwinąć lub zwinąć strukturę witryny, kliknij przycisk Pokaż tylko poddrzewo dostępny na pasku narzędzi Nawigacja (rysunek 3.31). y n y r t i w y r u t k u r t s u k o d i w a l o r t n o K Rysunek 3.29. Aby zwinąć strukturę witryny, kliknij symbol – strony w celu ukrycia jej stron podrzędnycwh Rysunek 3.30. Symbol + informuje, że strona posiada ukryte strony podrzędne Rysunek 3.31. Aby rozwinąć lub zwinąć strukturę witryny, kliknij przycisk Pokaż tylko poddrzewo dostępny na pasku narzędzi Nawigacja 72 Tworzenie witryny internetowej Aby wylwietlić tylko poddrzewo: 1. W widoku Nawigacja kliknij stronę, na której chcesz wykonać operację. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij żądaną stronę i z menu kontekstowego wybierz pozycję Pokaż tylko poddrzewo (rysunek 3.32). FrontPage ukryje wszystkie strony powyżej poziomu wybranej strony (rysunek 3.33). Aby rozwinć poddrzewo: W widoku Nawigacja kliknij strzałkę wychodzącą z najwyżej położonej strony poddrzewa (rysunek 3.34). FrontPage wyświetli strukturę nawigacyjną całej witryny (rysunek 3.35). K o n t r o l a w i d o k u s t r u k t u r y w i t r y n y 73 Rysunek 3.32. Aby wyświetlić tylko poddrzewo wybranej strony, kliknij ją i z menu kontekstowego wybierz pozycję Pokaż tylko poddrzewo Rysunek 3.33. Po wybraniu polecenia Pokaż tylko poddrzewo FrontPage ukryje wszystkie strony powyżej poziomu wybranej strony Rysunek 3.34. Aby rozwinąć poddrzewo, kliknij strzałkę wychodzącą z najwyżej położonej strony poddrzewa Rysunek 3.35. Jeżeli klikniesz strzałkę poddrzewa, FrontPage wyświetli strukturę nawigacyjną całej witryny Rozdział 3. Aby zmienić układ struktury nawigacyjnej: W widoku Nawigacja kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Orientacja pozioma/pionowa (rysunek 3.36). FrontPage zmieni orientację struktury nawigacyjnej z pionowej na poziomą lub odwrotnie (rysunek 3.37). Aby przywrócić poprzedni stan, ponownie wybierz pozycję Orientacja pozioma/pionowa. Wskazówka Aby zmienić orientację struktury nawigacyjnej witryny, kliknij przycisk Orientacja pozioma/ pionowa dostępny na pasku narzędzi Nawigacja (rysunek 3.38). y n y r t i w y r u t k u r t s u k o d i w a l o r t n o K Rysunek 3.36. Aby zmienić orientację struktury nawigacyjnej, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Orientacja pozioma/pionowa Rysunek 3.37. Teraz struktura nawigacyjna posiada orientację poziomą Rysunek 3.38. Aby zmienić orientację struktury nawigacyjnej witryny, kliknij przycisk Orientacja pozioma/pionowa dostępny na pasku narzędzi Nawigacja 74 Rysunek 3.39. Aby zmienić skalę wyświetlania struktury nawigacyjnej, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Powiększenie, a następnie wybierz procent lub pozycwję Dopasuj rozmiar Rysunek 3.40. Aby szybko zmienić skalę wyświetlania struktury nawigacyjnej, wybierz jedną z opcji listy rozwijanej dostępnej na pasku narzędzi Nawigacja Tworzenie witryny internetowej Aby zmienić skal wylwietlania struktury nawigacyjnej: W widoku Nawigacja kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Powiększenie, a następnie wybierz procent lub pozycję Dopasuj rozmiar (rysunek 3.39). FrontPage zmodyfikuje skalę wyświetlania. Wskazówka Aby zmienić skalę wyświetlania struktury nawigacyjnej, wybierz jedną z opcji listy rozwijanej dostępnej na pasku narzędzi Nawigacja (rysunek 3.40). K o n t r o l a w i d o k u s t r u k t u r y w i t r y n y 75 e n l ó p s w e i n a w o m a r b o i y z c ł i k s a P Rozdział 3. Paski łączy i obramowanie wspólne FrontPage 2002 jest wyposażony w narzędzia do tworzenia pasków łączy, ulepszonej i łatwiejszeji w użyciu wersji pasków nawigacyjnych znanych z poprzedniej edycji programu FrontPage. Pasek łączy pozwala stworzyć zbiór hiperłączy dla grupy stron lub dla całej witryny internetowej. Jest on lepszy od indywidualnych hiperłączy z paru powodów. Po pierwsze, wystarczy go stworzyć raz, a następnie dodać do dowolnej liczby stron. Po drugie, umożliwia on budowę łącz dostępnych na wszystkich stronach witryny, dzięki którym użytkownicy mogą szybko przejść do strony startowej i innych ważnych stron witryny. Pasek łączy można stworzyć na dwa sposoby: można go zbudować od początku i umieścić na odpowiednich stronach lub dać polecenie, aby program wstawił pasek łączy odzwierciedlający strukturę nawigacyjną bieżącej witryny internetowej,i np. FrontPage może wygenerować hiperłącza do każdej strony usytuowanej powyżej wybranej strony (strony nadrzędnej), do wszystkich stron usytuowanych na tym samym poziomie jak wybrana strona lub do każdej strony usytuowanej poniżej wybranej strony (strony podrzędnej). W każdym przypadku FrontPage będzie aktualizował paski łączy, ilekroć zmieni się struktura nawigacyjna witryny. Na stronie można umieścić więcej niż jeden pasek łączy, tworząc w ten sposób kilka różnych poziomów nawigacji, np. strona może posiadać pasek łączy prowadzących do stron usytuowanych najwyżej w strukturze nawigacyjnej witryny oraz pasek łączy prowadzących do poprzednie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu FrontPage 2002/XP PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: