Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 007176 20957747 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Java 2 - książka
Po prostu Java 2 - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-686-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie wykorzystywanym przy tworzeniu popularnych aplikacji. Język ten dla początkujących programistów jest często pierwszym poznanym językiem programowania. Dzięki przemyślanej architekturze obiektowej Javy łatwiej Ci będzie nabrać prawidłowych nawyków programistycznych, z kolei funkcjonalność tego języka sprawi, że nauka nie pójdzie na marne, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce. W Javie można bowiem napisać prawie każdą aplikację, od prostej gry działającej w telefonie komórkowym, po skomplikowany system uruchamiany na potężnym serwerze.

'Po prostu Java 2' to książka, dzięki której nauczysz się pisać programy w tym języku, nawet jeśli programowanie było Ci do tej pory zupełnie obce. Książka jest pozbawiona zbędnego balastu teorii. Prezentuje ona wiele zastosowań Javy.

Dzięki książce nauczysz się:

Chcesz szybko i bez zbędnych dywagacji dowiedzieć się, dlaczego Java cieszy się takim powodzeniem? Chcesz wykorzystać ją do swoich potrzeb? Ta książka z pewnością Ci w tym pomoże.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Po prostu Java 2 KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Dori Smith T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7197-686-0 Tytu³ orygina³u: Java 2 for the World Wide Web VQG Format: B5, stron: 356 Java jest jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania na ġwiecie wykorzystywanym przy tworzeniu popularnych aplikacji. Jêzyk ten dla pocz¹tkuj¹cych programistów jest czêsto pierwszym poznanym jêzykiem programowania. Dziêki przemyġlanej architekturze obiektowej Javy ³atwiej Ci bêdzie nabraæ prawid³owych nawyków programistycznych, z kolei funkcjonalnoġæ tego jêzyka sprawi, ¿e nauka nie pójdzie na marne, a zdobyt¹ wiedzê wykorzystasz w praktyce. W Javie mo¿na bowiem napisaæ prawie ka¿d¹ aplikacjê, od prostej gry dzia³aj¹cej w telefonie komórkowym, po skomplikowany system uruchamiany na potê¿nym serwerze. „Po prostu Java 2” to ksi¹¿ka, dziêki której nauczysz siê pisaæ programy w tym jêzyku, nawet jeġli programowanie by³o Ci do tej pory zupe³nie obce. Ksi¹¿ka jest pozbawiona zbêdnego balastu teorii. Prezentuje ona wiele zastosowañ Javy. Dziêki ksi¹¿ce nauczysz siê: • Sk³adni Javy oraz podstawowych instrukcji • Korzystaæ z obiektów i rozpoznawaæ ich metody • Tworzyæ interfejs u¿ytkownika dla aplikacji Javy • Pisaæ aplety i osadzaæ je w stronach WWW • £¹czyæ Javê z JavaScript • Pisaæ servlety i strony JSP • Korzystaæ z XML z poziomu Javy Chcesz szybko i bez zbêdnych dywagacji dowiedzieæ siê, dlaczego Java cieszy siê takim powodzeniem? Chcesz wykorzystaæ j¹ do swoich potrzeb? Ta ksi¹¿ka z pewnoġci¹ Ci w tym pomo¿e. Spis treści Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Czym jest Java? 17 Krótka lekcja historii...................................................c.............................. 18 Dlaczego uczyć się Javy?...................................................c....................... 20 Rozpowszechnione mity o Javie ...................................................c............ 21 Co będzie Ci potrzebne ...................................................c.......................... 24 Wersje Javy...................................................c............................................ 25 Rozdział 2. Podstawy Javy 27 Wprowadzenie w niesamowity świat Wirtualnej Maszyny Javy.............. 28 Bezpieczeństwo Javy ...................................................c............................. 29 Pliki Javy...................................................c................................................ 30 Gra w Buzzword Bingo ...................................................c......................... 31 Rozdział 3. Używanie Javy na stronach WWW 37 Znacznik APPLET ...................................................c................................. 38 S p i s t r e ś c i Znacznik OBJECT ...................................................c................................. 40 Znacznik OBJECT połączony ze znacznikiem EMBED .......................... 43 Wyświetlanie komunikatów w przeglądarkach nie obsługujących Javy .. 45 Ustawianie położenia apletów Javy na stronach WWW........................... 47 Znajdowanie apletów w Internecie ...................................................c........ 49 Przekazywanie parametrów do apletu...................................................c.... 51 Rozdział 4. Twoje pierwsze aplety 55 „Witaj świecie!”...................................................c..................................... 56 Posługiwanie się czcionkami ...................................................c................. 58 Ustawianie koloru tła ...................................................c............................. 59 Przekazywanie parametrów z pliku HTML do apletu Javy ...................... 60 Dodawanie komentarzy ...................................................c......................... 62 Zmiana stylu czcionki ...................................................c............................ 63 Zmiana kolorów ...................................................c..................................... 64 5 i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 5. 65 Łańcuchy Zmienne łańcuchowe ...................................................c............................. 66 Więcej o łańcuchach ...................................................c.............................. 68 Zasięg deklaracji zmiennych...................................................c.................. 70 Metody klasy String...................................................c............................... 72 Wszystkie typy liczbowe ...................................................c....................... 74 Wzajemne przekształcanie łańcuchów i liczb........................................... 77 Przekształcenia typów liczbowych ...................................................c........ 79 Przekształcanie przez rzutowanie ...................................................c.......... 81 Tablice obiektów...................................................c.................................... 83 Rozdział 6. Podejmowanie decyzji 85 Instrukcje warunkowe — if ...................................................c................... 86 Przechwytywanie błędów ...................................................c...................... 89 Więcej o instrukcjach warunkowych — if…else ..................................... 93 Powtarzanie czynności za pomocą pętli...................................................c. 96 Inny rodzaj pętli — while ...................................................c...................... 98 Ostatni rodzaj pętli — do…while ...................................................c........ 100 Przerywanie działania pętli ...................................................c.................. 102 Konstrukcja switch…case...................................................c.................... 104 Rozdział 7. Współpraca z użytkownikiem 109 Rysowanie za pomocą myszy ...................................................c.............. 110 Rysowanie w dwóch wymiarach ...................................................c......... 113 Swobodne rysowanie ...................................................c........................... 116 Przechwytywanie naciskania klawiszy ...................................................c 118 Przemieszczanie obrazów ...................................................c.................... 120 Używanie klawiszy modyfikujących ...................................................c... 122 Rozdział 8. Budowa interfejsu użytkownika 125 Strony chronione hasłem...................................................c...................... 126 Wpisywanie i wyświetlanie tekstu...................................................c....... 129 Praca z polami wyboru...................................................c......................... 131 Używanie przycisków opcji ...................................................c................. 134 Elementy rozwijanego menu...................................................c................ 137 Ustawianie menu czcionki w Javie ...................................................c...... 139 Używanie wieloliniowych pól tekstowych ............................................. 141 Używanie list przewijanych ...................................................c................. 144 6 Spis treści Rozdział 9. Rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika 147 Brak rozmieszczenia — FlowLayout...................................................c... 148 Używanie menadżera FlowLayout...................................................c....... 150 Wstawianie wolnych przestrzeni w obszarze apletu............................... 152 Używanie menadżera BorderLayout...................................................c.... 154 Używanie menadżera GridLayout ...................................................c....... 156 Używanie wkładek...................................................c............................... 158 Dodawanie komponentów z wykorzystaniem paneli.............................. 160 Używanie menadżera CardLayout ...................................................c....... 162 Używanie menadżera GridBagLayout ...................................................c. 165 Rozdział 10. Manipulowanie obrazami i animacje 169 Wyświetlanie obrazu...................................................c............................ 170 Wyświetlanie fragmentu obrazu ...................................................c.......... 172 Rysowanie ramki wokół apletu...................................................c............ 174 Wyświetlanie wielu obrazów ...................................................c............... 176 Wątki i animacja ...................................................c.................................. 179 Podwójnie buforowane animacje ...................................................c......... 183 Wyświetlanie nieskończonej liczby obrazów ......................................... 186 Kontrola animacji...................................................c................................. 188 Rozdział 11. Java i JavaScript 191 Sprawdzanie obsługi Javy przez przeglądarkę........................................ 192 JavaScript i publiczne metody Javy ...................................................c..... 194 Przekazywanie danych z JavaScriptu do Javy ........................................ 197 Przekazywanie danych z Javy do JavaScriptu ........................................ 200 Rozdział 12. Projektowanie interfejsu użytkownika z komponentami Swing 203 Twój pierwszy aplet wykorzystujący komponent Swing........................ 204 Ustawianie czcionek dla komponentów Swing ...................................... 206 Pola wyboru Swing ...................................................c.............................. 208 Przyciski opcji Swing ...................................................c.......................... 211 Wygląd apletu zgodny z preferencjami użytkownika............................. 214 Animacja i Swing...................................................c................................. 219 Swing w akcji...................................................c....................................... 223 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Rozdział 13. JavaServer Pages i Serwlety Javy 231 Twoja pierwsza strona JSP ...................................................c.................. 232 JSP i formularze...................................................c................................... 234 Instrukcje warunkowe w JSP ...................................................c............... 236 Zapisywanie cookies za pomocą JSP...................................................c... 238 Odczytywanie cookies za pomocą JSP ...................................................c 240 XML i JSP ...................................................c........................................... 243 Twój pierwszy serwlet ...................................................c......................... 245 Ankieta i serwlety ...................................................c................................ 248 Rozdział 14. Java i narzędzia wizualne 257 Wstawianie znacznika applet w programie Dreamweaver ..................... 258 Wstawianie znacznika object w programie Dreamweaver ..................... 261 Wstawianie znacznika applet w programie GoLive ............................... 263 Wstawianie znacznika object w programie GoLive ............................... 265 i c ś e r t s i p S Rozdział 15. Kółko i krzyżyk 267 Gra w kółko i krzyżyk...................................................c.......................... 268 Rozdział 16. Prosty kalkulator 283 Aplet z prostym kalkulatorem...................................................c.............. 284 Rozdział 17. Prawdziwy świat Javy — hierarchiczne menu 291 Java i hierarchiczne menu ...................................................c.................... 292 Dodatek A Gdzie szukać dodatkowych informacji? 307 Java w Internecie...................................................c.................................. 308 Czasopisma internetowe ...................................................c...................... 311 Zintegrowane środowiska oprogramowania ........................................... 312 Książki o Javie ...................................................c..................................... 314 Grupy dyskusyjne ...................................................c................................ 316 Witryny internetowe a przenośność Javy................................................ 317 Dodatek B Zarezerwowane słowa kluczowe 319 Zarezerwowane słowa kluczowe Javy ...................................................c. 320 Dodatek C Hierarchia obiektów Javy 323 Pakiet java.applet ...................................................c................................. 324 Pakiet java.awt ...................................................c.................................... 324 Pakiet java.awt.color (wprowadzony w JDK 1.2) .................................. 325 Pakiet java.awt.datatransfer (wprowadzony w JDK 1.1)........................ 326 8 Spis treści Pakiet java.awt.dnd (wprowadzony w JDK 1.2)..................................... 326 Pakiet java.awt.event (wprowadzony w JDK 1.1) .................................. 327 Pakiet java.awt.font (wprowadzony w JDK 1.2) .................................... 327 Pakiet java.awt.geom (wprowadzony w JDK 1.2).................................. 328 Pakiet java.awt.im (wprowadzony w JDK 1.2) ...................................... 328 Pakiet java.awt.image (wprowadzony w JDK 1.2) ................................. 329 Pakiet java.awt.image.renderable (wprowadzony w JDK 1.2) ............... 330 Pakiet java.awt.peer (od wersji JDK 1.1, nie powinno się bezpośrednio używać interfejsów tego pakietu) ..................................... 330 Pakiet java.awt.print (wprowadzony w JDK 1.2) ................................... 331 Pakiet java.beans (wprowadzony w JDK 1.1) ........................................ 331 Pakiet java.beans.beancontext (wprowadzony w JDK 1.2) .................... 332 Pakiet java.io...................................................c........................................ 333 Pakiet java.lang ...................................................c................................... 334 Pakiet java.lang.ref (wprowadzony w JDK 1.2) ..................................... 335 Pakiet java.lang.reflect (wprowadzony w JDK 1.1) ............................... 335 Pakiet java.math (wprowadzony w JDK 1.1) ......................................... 336 Pakiet java.net ...................................................c...................................... 336 Pakiet java.text (wprowadzony w JDK 1.1) ........................................... 336 Pakiet java.util ...................................................c..................................... 337 Pakiet java.util.jar (wprowadzony w JDK 1.2) ....................................... 337 Pakiet java.util.zip (wprowadzony w JDK 1.1) ...................................... 338 S p i s t r e ś c i Dodatek D Różnice pomiędzy JDK 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 339 „Stary” model zdarzeń ...................................................c......................... 340 Skorowidz 347 9 Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji Podejmowanie decyzji Nie zawsze aplety Javy przechodzą najprostszą drogę od pierwszej do ostatniej instrukcji. Niekiedy potrzebne jest ominięcie fragmentu kodu, czy też powtórne uruchomienie pewnych instrukcji. Wpływanie na przebieg działania programu nazywa się sterowaniem przepływem (ang. flow control). W tym rozdziale omówimy, jak zapanować nad kierunkiem przetwarzania Twojego kodu. P o d e j m o w a n i e d e c y z j i 85 f i — e w o k n u r a w e j c k u r t s n I Rozdział 6. Instrukcje warunkowe — if Listing HTML 6.1. Umieszcza aplet 6.1 w oknie przeglądarki Najprostszym sposobem przejęcie kontroli nad działaniem apletu jest użycie instrukcji KH. Działanie tej instrukcji można wyrazić słowami: „Jeśli (KH) jakaś wartość jest prawdziwa (VTWG), wówczas uruchom instrukcje znajdujące się w nawiasach klamrowych. W przeciwnym wypadku pomiń ten fragment kodu”. Listing HTML 6.1 i aplet 6.1 pokazują, jak używać instrukcji warunkowych w celu wyświetlenia wpisanego przez użytkownika tekstu. Aby skorzystać z instrukcji if, należy wpisać: 1. KORQTVLCXCCYVGXGPV Na początku musimy obsłużyć zdarzenia generowane przez użytkownika. Konieczne do tego będą klasy z pakietu LCXCCYVGXGPV, które w tym kroku importujemy. 2. RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGV åKORNGOGPVU#EVKQP.KUVGPGT] Nasza nowa klasa (nazwana #RRNGV) została zdefiniowana jako rozszerzenia standardowej klasy #RRNGV. Nowością w tej definicji jest słowo kluczowe KORNGOGPVU#EVKQP.KUVGPGT. Oznacza to, że nasz aplet będzie zdolny do obsługi zdarzeń generowanych przez użytkownika i będzie przez cały czas swojego działania oczekiwał na jego konkretne czynności. Tabela 6.1 przedstawia metody służące do przechwytywania interakcji z użytkownikiem dla poszczególnych elementów. 3. 6GZV(KGNFKP(KGNFPGY6GZV(KGNF  (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV å$1. 5VTKPIYRKUCP[6GMUV Oto, jak tworzymy nowe zmienne: pole tekstowe KP(KGNF, przeznaczone do wpisywania znaków przez użytkownika, zmienną czcionki H, którą ustawiamy na rozmiar 24-punktowy i pogrubiony krój Times Roman, oraz łańcuch YRKUCP[6GMUV, który będzie zawierał tekst wpisany przez użytkownika i wypisywany później na ekranie (na początku ustawiamy łańcuch jako pusty). 86 JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Aplet 6.1. Jeśli wpiszesz tekst do pola inField, Java wyświetli go na ekranie KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFKP(KGNFPGY6GZV(KGNF  (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1.  5VTKPIYRKUCP[6GMUV RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG KP(KGNFCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF KP(KGNF _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] IUGV(QPV H KH YRKUCP[6GMUV ] IFTCY5VTKPI 9RKUCđGħ YRKUCP[6GMUV å _ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] YRKUCP[6GMUVKP(KGNFIGV6GZV TGRCKPV _ _ Podejmowanie decyzji 4. KP(KGNFCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF KP(KGNF Teraz wstawiamy dwie nowe instrukcje metodzie KPKV . Pierwsza określa, że chcemy użyć interfejsu #EVKQP.KUVGPGT (omówionego w kroku 2.), by przechwytywać działania użytkownika w polu tekstowym KP(KGNF. Dzięki temu, za każdym razem, kiedy użytkownika cokolwiek wpisze w tym polu, wyzwolone będzie odpowiednie zdarzenie w Javie (ang. event). Druga linia spowoduje wyświetlenie pola tekstowego w obszarze apletu. 5. KH YRKUCP[6GMUV ] IFTCY5VTKPI 9RKUCđGħ åYRKUCP[6GMUV _ Wtedy, i tylko wtedy, gdy łańcuch YRKUCP[6GMUV zawiera jakikolwiek znak (długość łańcucha jest większa od zera), wyświetlamy tekst wpisany przez użytkownika. Jeśli łańcuch jest pusty, instrukcja IFTCY5VTKPI nie zostanie wykonana. 6. RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF å #EVKQP XGPVG ] YRKUCP[6GMUVKP(KGNFIGV6GZV TGRCKPV _ Ponieważ dodaliśmy wcześniej #EVKQP.KUVGPGT do pola tekstowego KP(KGNF, metoda CEVKQP2GTHQTOGF będzie obsługiwać wszystkie zdarzenia wywołane przez użytkownika. Jedynym możliwym zdarzeniem w tym aplecie jest wpisanie tekstu w jedynym polu tekstowym. Kiedy to się stanie, przypisujemy zmiennej łańcuchowej YRKUCP[6GMUV dane z tego pola. Następnie wywołujemy metodę TGRCKPV , która odświeża obszar apletu (efekt możemy zobaczyć na rysunku 6.1). 87 I n s t r u k c j e w a r u n k o w e — i f Rysunek 6.1. Oto aplet wyświetlający wpisany przez użytkownika tekst Wskazówki Jeśli programowałeś wcześniej w innych językach, możesz sądzić, że konieczne jest użycie instrukcji VJGP po instrukcji KH. W Javie nie używa się tej instrukcji. Bardzo często w programach Javy można spotkać instrukcję KH poprzedzającą pojedynczą, wciętą instrukcję nie umieszczoną w nawiasach klamrowych. Taka poprawna składnia oznacza, że instrukcja warunkowa KH dotyczy tylko jednej, następującej po niej instrukcji. Dla zachowania przejrzystości kodu, w książce tej zawsze będziemy następujące po KH instrukcje umieszczać w nawiasach klamrowych. Rozdział 6. Tabela 6.1. Zdarzenia w Javie Interfejs Komponenty #EVKQP.KUVGPGT $WVVQP (przycisk) .KUV (lista) 6GZV(KGNF (pole tekstowe) /GPW+VGO (element menu) Metody #EVKQP2GTHQTOGF #FLWUVOGPV.KUVGPGT 5ETQNNDCT (pasek przewijania) CFLWUVOGPV8CNWG JCPIGF QORQPGPV.KUVGPGT Wszystkie komponenty QPVCKPGT.KUVGPGT Wszystkie pojemniki (QEWU.KUVGPGT Wszystkie komponenty EQORQPGPV*KFFGP QORQPGPV/QXGF EQORQPGPV4GUKGF EQORQPGPV5JQYP EQORQPGPV#FFGF EQORQPGPV4GOQXGF HQEWU)CKPGF HQEWU.QUV +VGO.KUVGPGT JGEMDQZ (pole wyboru) KVGO5VCVG JCPIGF JGEM$QZ/GPW+VGO (pole wyboru elementu menu) JQKEG (lista rozwijana) +VGO5GNGEVCDNG (element możliwy do wybrania) .KUV (lista) -G[.KUVGPGT Wszystkie komponenty /QWUG.KUVGPGT Wszystkie komponenty /QWUG/QVKQP.KUVGPGT Wszystkie komponenty MG[2TGUUGF MG[4GNGCUGF MG[6[RGF OQWUG NKEMGF OQWUG PVGTGF OQWUG ZKVGF OQWUG2TGUUGF OQWUG4GNGCUGF OQWUG TCIIGF OQWUG/QXGF 6GZV.KUVGPGT 6GZV QORQPGPV (komponent tekstowy) VGZV8CNWG JCPIGF f i — e w o k n u r a w e j c k u r t s n I 9KPFQY.KUVGPGT 9KPFQY (okno) YKPFQY#EVKXCVGF YKPFQY NQUGF YKPFQY NQUKPI YKPFQY GCEVKXCVGF YKPFQY GKEQPKHKGF YKPFQY+EQPKHKGF YKPFQY1RGPGF 88 Listing HTML 6.2. Wywołuje aplet 6.2 i umieszcza go w oknie przeglądarki internetowej Przechwytywanie błędów Podejmowanie decyzji JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Kiedy umożliwiasz użytkownikowi interakcję z Twoim apletem, może się zdarzyć, że dane, które poda, nie będą pasowały do założeń Twojego programu. Listing HTML 6.2 i aplet 6.2 pokazują, jak przechwycić potencjalne błędy, zanim spowodują poważne problemy w działaniu apletu. Aby przechwycić błędy, należy użyć: 1. 6GZV(KGNFRQNG ICF[YCPKCPGY å6GZV(KGNF  KPVPCUVGRPC2TQDC Powyżej definiujemy zmienną RQNG ICF[YCPKC typu 6GZV(KGNF (pole tekstowe o długości 5). Wykorzystamy to pole do pobierania od użytkownika zgadywanej liczby. Zmienna PCUVGRPC2TQDC posłuży nam do przechowywania wpisywanej przez użytkownika liczby — przypisujemy jej wartość początkową . Wartość jest na pewno niepoprawna (szukana liczba należy do przedziału od 1 do 100), zatem używamy , by program „wiedział”, że użytkownik nie podał jeszcze żadnej wartości. 2. KPVUWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI å/CVJTCPFQO   Metoda Javy LCXCNCPI/CVJTCPFQO generuje rzeczywistą liczbę losową z przedziału od 0 do 1 (np. 0,722 lub 0,111). Mnożymy tę wartość przez 100 (mamy więc 72,2 lub 11,1). Na końcu przekształcamy tę wartość na liczbę całkowitą (rzutujemy na typ KPV), co powoduje obcięcie części dziesiętnej naszej liczby (otrzymujemy zatem liczbę od 0 do 99). Po dodaniu 1 mamy wynik od 1 do 100 i przypisujemy taką właśnie wartość zmiennej UWMCPC.KEDC. Zarówno zmienna PCUVGRPC2TQDC, jak i UWMCPC.KEDC są typu KPV. P r z e c h w y t y w a n i e b ł ę d ó w 89 Rozdział 6. 3. 5VTKPIUVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC åLGUVUWMCPæNKEDæ IUGV(QPV H Wewnątrz metody RCKPV zdefiniowaliśmy nową zmienną łańcuchową: UVCVWU.KED[. Przypisujemy jej wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC z dołączonym komunikatem o udanej próbie odgadnięcia liczby (patrz rysunek 6.2). W drugiej instrukcji ustawiamy czcionkę dla naszego apletu (za pomocą zmiennej H). 4. KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC PKG åLGUVUWMCPæNKEDæ _ Oto nasza pierwsza instrukcja KH. Sprawdzamy w niej, czy liczba będąca wartością zmiennej PCUVGRPC2TQDC różni się od wylosowanej wcześniej wartości UWMCPC.KEDC; sprawdzamy zatem, czy podana przez użytkownika liczba różni się od wartości, którą próbuje odgadnąć. Jeśli wynikiem porównania będzie VTWG (użytkownikowi nie udało się odgadnąć naszej liczby), zostanie uruchomiony kod znajdujący się wewnątrz nawiasów klamrowych. W przeciwnym wypadku, ten fragment programu zostanie pominięty. Jeśli użytkownik nie odgadł wylosowanej liczby, ponownie ustawiamy zmienną UVCVWU.KED[, tym razem z komunikatem o nieudanej próbie (patrz rysunek 6.3). w ó d ę ł b e i n a w y t y w h c e z r P Aplet 6.2. Zagrajmy w grę „zgadnij, jaką sobie wymyśliłem liczbę” KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG ICF[YCPKCPGY6GZV(KGNF  KPVPCUVGRPC2TQDC KPVUWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI/CVJ åTCPFQO   (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG ICF[YCPKCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG ICF[YCPKC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPIUVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC åLGUVUWMCPæNKEDæ IUGV(QPV H KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC PKG åLGUVUWMCPæNKEDæ _ KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[1FICFPKLNKEDúQF åFQ _ IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] PCUVGRPC2TQDC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG ICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV _ _ _ 90 Rysunek 6.2. Oto efekt, na który czekaliśmy Rysunek 6.3. Musisz spróbować jeszcze raz Rysunek 6.4. Jeśli wpiszesz coś innego niż liczbę, zobaczysz taki komunikat Podejmowanie decyzji 5. KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[1FICFPKLNKEDúQF åFQ _ Oto kolejna instrukcja warunkowa KH. Tym razem sprawdzamy, czy wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC jest mniejsza od 1, co oznacza, że podana wartość jest spoza naszego przedziału. W takim przypadku przypominamy użytkownikowi, jakiej liczby od niego oczekujemy (widać to na rysunku 6.4). 6. IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ Za pomocą tej instrukcji wyświetlamy to, co wcześniej przypisaliśmy wartości UVCVWU.KED[ (odpowiedni komunikat o trafieniu, chybieniu, bądź o podaniu liczby spoza przedziału). 7. RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF å #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH å6GZV(KGNF ] Oto metoda CEVKQP2GTHQTOGF wyzwalana zdarzeniem generowanym przez użytkownika. Ten fragment kodu jest uruchamiany za każdym razem, gdy użytkownik wpisuje cokolwiek w polu tekstowym. Na początku metody CEVKQP2GTHQTOGF sprawdzamy, czy zdarzenie, które chcemy obsłużyć, rzeczywiście dotyczy pola tekstowego. Sprawdzamy zatem za pomocą instrukcji warunkowej KH, czy źródłem zdarzenia jest obiekt pola tekstowego (egzemplarz klasy 6GZV(KGNF). P r z e c h w y t y w a n i e b ł ę d ó w 91 Rozdział 6. 8. VT[] PCUVGRPC2TQDC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG ICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV Instrukcja VT[ jest specyficznym rodzajem instrukcji warunkowej. W tym przypadku próbujemy wykonać instrukcję, która może spowodować błąd. Umieszczamy ją wewnątrz bloku VT[ŗECVEJ. Jeśli jej działanie będzie poprawne (nie spowoduje błędu), nie będzie to miało znaczenia. W przeciwnym wypadku spowoduje wyjątek, który należy przechwycić i obsłużyć (za pomocą instrukcji ECVEJ). W tym przypadku próbujemy przekształcić wpisany przez użytkownika tekst na liczbę. Ponieważ w polu tekstowym użytkownik może wpisać dowolny ciąg znaków, takie przekształcenie może się nie udać i stąd konieczność użycia bloku VT[ŗECVEJ. Jeśli podany łańcuch ma poprawny format liczbowy, przypisujemy wartość otrzymanej liczby zmiennej PCUVGRPC2TQDC. W przeciwnym razie jest wyzwalany wyjątek 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQP (błędny format liczby), wówczas przypisujemy zmiennej PCUVGRPC2TQDC wartość . Niezależnie od rezultatu przekształcenia wywołujemy metodę TGRCKPV , która przerysuje obszar apletu. Wskazówka Powyższy przykład nie prezentuje najlepszego pomysłu na tego typu grę. Średnio użytkownik musi 50 razy spróbować szczęścia, zanim odgadnie wylosowaną liczbę. W następnym przykładzie zaprezentujemy dużo ciekawsze rozwiązanie. w ó d ę ł b e i n a w y t y w h c e z r P 92 Java odrzuca nasze polecenia Wyjątki w Javie można wyrazić przesłaniem od programu mówiącym „zrób to inaczej”. Źródłem wyjątków są nieprzewidziane i niechciane zdarzenia. Przykładowo, Java nie będzie w stanie zamienić liter na liczbę. Kiedy Java wyzwala wyjątek, Ty, programista, musisz go przechwycić. Zrobisz to za pomocą słowa kluczowego ECVEJ, po którym określisz, co program Javy ma zrobić w razie wystąpienia potencjalnych wyjątków. Listing HTML 6.3. Wyświetla aplet 6.3 w oknie przeglądarki internetowej JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUU åYKFVJJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Podejmowanie decyzji Więcej o instrukcjach warunkowych — if…else Niekiedy niezbędne jest jedynie wyrażenie tego, co ma się stać, jeśli dane wyrażenie jest prawdziwe. Czasem jednak będziesz chciał wyznaczyć instrukcje, które powinny być przetworzone, gdy warunek instrukcji KH nie jest spełniony. Służy do tego instrukcja GNUG wskazująca na blok kodu uruchamiany tylko wtedy, gdy warunek instrukcji warunkowej KHnie jest spełniony. Listing HTML 6.3 i aplet 6.3 prezentują poprawiony aplet gry „zgadnij, jaką sobie wymyśliłem liczbę”, który prezentuje użytkownikowi kierunek, w którym powinien podążać. Aby korzystać z konstrukcji if…else, należy zastosować: 1. KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] Zaczynamy od sprawdzenia, czy podana przez użytkownika liczba różni się od wylosowanej. Fragment kodu poprzedzony tą instrukcją warunkową zostanie wykonany tylko w przypadku niezgodności liczby użytkownika z wylosowaną przez aplet. 2. KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[1FICFPKLNKEDúQF åFQ _ Teraz sprawdzamy, czy zmienna PCUVGRPC2TQDC ma wartość , co oznaczałoby, że metoda RCKPV działa po raz pierwszy lub że użytkownik wpisał ciąg znaków, którego nie można przekształcić na liczbę. Jeśli warunek jest spełniony, wyświetlamy komunikat „Odgadnij liczbę od 1 do 100”. W i ę c e j o i n s t r u k c j a c h w a r u n k o w y c h 93 Rozdział 6. 3. GNUG] W przeciwnym wypadku, jeśli wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC jest różna od wartości zmiennej UWMCPC.KEDC oraz PCUVGRPC2TQDC jest poprawną liczbą, uruchamiamy fragment kodu poprzedzony słowem GNUG. W tym przypadku fragment składa się z kolejnego bloku KHŗGNUG. 4. KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC åVQCOCđQ _ GNUG] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC åVQCFWľQ _ Teraz sprawdzamy, czy wartość zmiennej PCUVGRPC2TQDC jest mniejsza od wartości przechowywanej w zmiennej UWMCPC.KEDC. Jeśli tak, zmienna PCUVGRPC2TQDC będzie wyświetlona z komunikatem, że podana liczba jest za mała. W przeciwnym razie zakomunikujemy użytkownikowi, że jest za duża. Na rysunku 6.5 prezentujemy wygląd apletu, gdy podana liczba jest za duża, rysunki 6.6 i 6.7 prezentują efekt dla zbyt małej liczby. Jeśli w końcu podamy liczbę równą szukanej, zobaczymy komunikat widoczny na rysunku 6.8. h c y w o k n u r a w h c a j c k u r t s n i o j e c ę i W 94 Aplet 6.3. Ulepszona wersja gry „zgadnij, jaką sobie wymyśliłem liczbę” KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG ICF[YCPKCPGY6GZV(KGNF  KPVPCUVGRPC2TQDC KPVUWMCPC.KEDC KPV LCXCNCPI/CVJ åTCPFQO   (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG ICF[YCPKCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG ICF[YCPKC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPIUVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC åLGUVUWMCPæNKEDæ IUGV(QPV H KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] KH PCUVGRPC2TQDC ] UVCVWU.KED[1FICFPKLNKEDúQF åFQ _ GNUG] KH PCUVGRPC2TQDCUWMCPC.KEDC ] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC VQ åCOCđQ _ GNUG] UVCVWU.KED[PCUVGRPC2TQDC VQ åCFWľQ _ _ _ IFTCY5VTKPI UVCVWU.KED[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] PCUVGRPC2TQDC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG ICF[YCPKCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] PCUVGRPC2TQDC _ TGRCKPV _ _ _ Podejmowanie decyzji Wskazówka W poprzednim przypadku użytkownik musiał próbować 50 razy, by osiągnąć 50 szans na sukces. W tym przypadku mamy taką samą możliwość odgadnięcia liczby po najwyżej siedmiu próbach. W i ę c e j o i n s t r u k c j a c h w a r u n k o w y c h Rysunek 6.5. Zaczniemy od liczby 50 i zobaczymy, czy jest za duża czy za mała Rysunek 6.6. Połowa z różnicy między 50 a 100 to 75 — okazuje się, że to za dużo Rysunek 6.7. Połowa z różnicy między 50 a 75 to 62 — tym razem za mało Rysunek 6.8. Tym razem podajemy 71 — nareszcie, prawidłowa wartość 95 Listing HTML 6.4. Oto, jak możemy wywołać nasz nowy aplet JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Rysunek 6.9. Użytkownik poprosił o 29 gwiazdek i natychmiast je otrzymał i l t ę p ą c o m o p a z i c ś o n n y z c e i n a z r a t w o P Rozdział 6. Powtarzanie czynności za pomocą pętli Struktura KHŗGNUG, którą posługiwaliśmy się w poprzednim przykładzie, pozwalała uruchamiać albo jeden, albo drugi blok kodu. W przyszłości często możesz stawać przed koniecznością wpisania jednej lub wielu instrukcji, które powinny być uruchomione wielokrotnie. Rozwiązaniem, które pozwala to zrealizować, jest pętla. Listing HTML 6.4 i aplet 6.4 demonstrują jeden z rodzajów pętli: HQT. W poniższym przykładzie umożliwimy użytkownikowi wpisanie liczby, na podstawie której wyświetlimy rząd gwiazdek w oknie przeglądarki. Zapętlenie kodu Pętla HQT składa się z trzech części (patrz rysunek 6.10): 1. Inicjalizacja — podczas pierwszego przejścia pętli inicjalizowana jest zmienna pętli — licznik pętli. 2. Ograniczenie — tak określamy, kiedy pętla się zakończy. W normalnych warunkach ludzie odliczają od jednego do dziesięciu; powszechną praktyką w językach programowania jest odliczanie od zera do dziewięciu. W obu przypadkach kod wewnątrz pętli zostanie przetworzony dziesięć razy, jednak metoda liczenia od zera jest wygodniejsza w językach programowania takich jak Java z racji indeksowania tablic od zera. Dlatego właśnie określamy ograniczenia w pętli jako „mniejszy niż wartość NKEDC7[VMQYPKMC”, a nie „mniejszy lub równy wartości NKEDC7[VMQYPKMC”. 3. Inkrementacja — w tej części określamy, jak dalece zwiększać licznik pętli w każdej kolejnej iteracji pętli. W tym przypadku dodajemy jeden za pomocą znaków po identyfikatorze zmiennej. Rysunek 6.10. Trzy części pętli 96 Aplet 6.4. Aplet „pyta” użytkownika o liczbę gwiazdek i wyświetla je za pomocą pętli Aby korzystać z pętli for, należy zastosować: Podejmowanie decyzji KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG7[VMQYPKMCPGY6GZV(KGNF  KPVNKEDC7[VMQYPKMC (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG7[VMQYPKMC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPINCPEWEJ9[LUEKQY[ KPVK IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC^^ åNKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[2QFCLNKEDúQF åFQ _ GNUG] HQT KKNKEDC7[VMQYPKMCK ] NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å _ _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] NKEDC7[VMQYPKMC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ 1. KH NKEDC7[VMQYPKMC^^ åNKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[2QFCLNKEDúQF åFQ _ Na początku upewniamy się, czy użytkownik wpisał liczbę mieszczącą się w założonym przedziale (od 1 do 50). 2. GNUG] HQT KKNKEDC7[VMQYPKMCK ] NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å  _ _ Jeśli liczba jest prawidłowa (nie spełniony warunek instrukcji KH z poprzedniego kroku), przechodzimy do pętli HQT. Pierwsza część inicjalizuje licznik pętli K wartością . W drugiej części określamy, że pętla będzie działać tak długo, aż K będzie mniejsze od wartości podanej przez użytkownika. Trzeci element określa operację wykonywaną przy każdej iteracji pętli, w tym przypadku licznik pętli będzie zwiększany o . Na rysunku 6.9 widać efekt działania apletu po tym, jak użytkownik wpisał „29”. Do zmiennej NCPEWEJ9[LUEKQY[ (początkowo jest pustym łańcuchem) dodajemy gwiazdkę przy każdym nawrocie pętli. Wskazówka Znaki ^^ pomiędzy warunkami sprawdzającymi, czy NKEDC7[VMQYPKMC jest mniejsza od 1 i większa niż 50 oznaczają logiczną alternatywę (czyli „lub”). Mówi to, że cały warunek KH jest prawdziwy, jeśli choć jeden z warunków składowych (rozdzielonych ^^) jest prawdziwy. Gdybyśmy chcieli, by konieczna była prawdziwość oby warunków, rozdzielilibyśmy je znakami oznaczającymi koniunkcję (czyli „i”). 97 P o w t a r z a n i e c z y n n o ś c i z a p o m o c ą p ę t l i e l i h w — i l t ę p j a z d o r y n n I Rozdział 6. Inny rodzaj pętli — while Listing HTML 6.5. Wstawia aplet 6.5 na stronę WWW W Javie istnieją trzy sposoby budowania pętli. Pierwszym jest pętla omówiona w poprzednim przykładzie — pętla HQT, dwie pozostałe to odmiany pętli YJKNG. Kod zawarty w pętli YJKNG działa tak długo, jak długo spełniony jest warunek tej pętli (patrz listing HTML 6.5 i aplet 6.5). Przy pierwszym sprawdzeniu tego warunku, które wykaże jego nieprawdziwość, działanie pętli jest kończone. Jeśli już przy pierwszym sprawdzeniu, warunek okaże się nieprawdziwy, pętla w ogóle nie zostanie uruchomiona. JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Rysunek 6.11. Teraz użytkownik poprosił jedynie o trzy gwiazdki 98 Podejmowanie decyzji Aby używać pętli while, należy wpisać: 1. YJKNG KNKEDC7[VMQYPKMC NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å K _ Wartość zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC albo mieści się w przedziale od 1 do 50 (wówczas jest prawidłowa), albo wynosi (jeśli użytkownik wpisał niepoprawny łańcuch). Ponieważ K jest inicjalizowane wartością , powyższa pętla w ogóle nie zadziała, jeśli nie podano prawidłowej wartości, ponieważ nie jest większe od . Jeśli podana przez użytkownika wartość jest prawidłowa, kod zawarty w pętli zostanie przetworzony tyle razy, ile przypisano zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. Za każdym razem zmienna K jest zwiększana o 1. Przykładowo, jeśli wartość zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC wynosi , pętla uruchomi się 25 razy. Jeśli NKEDC7[VMQYPKMC wynosi , pętla YJKNG przed pierwszym uruchomieniem stwierdzi nieprawdziwość warunku KNKEDC7[VMQYPKMC i nie uruchomi się ani razu. Wskazówka Upewnij się, że pętla YJKNG kiedyś się zakończy. Gdybyś, przykładowo, pominął instrukcję K w powyższym przykładzie, stworzył byś nieskończoną pętlę, czyli taką, która sama nigdy się nie zakończy. Aplet 6.5. Ciekawe, ile gwiazdek użytkownik będzie chciał wyświetlić tym razem KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGV åKORNGOGPVU#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG7[VMQYPKMCPGY6GZV(KGNF  KPVNKEDC7[VMQYPKMC (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG7[VMQYPKMC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPINCPEWEJ9[LUEKQY[ KPVK IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC ] NKEDC7[VMQYPKMC _ KH NKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[2QFCLNKEDúQF åFQ _ YJKNG KNKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[  K _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] NKEDC7[VMQYPKMC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ 99 I n n y r o d z a j p ę t l i — w h i l e Rozdział 6. Ostatni rodzaj pętli — do…while Trzecim i ostatnim typem pętli w Javie jest FQŗYJKNG. W układzie FQŗYJKNG sprawdzamy warunek pętli na końcu pętli, a nie na początku. Oznacza to, że pętla zawsze się uruchomi przynajmniej raz. Listing HTML 6.6 i aplet 6.6 prezentują zastosowanie pętli FQŗYJKNG. Aby użyć pętli do…while, należy wpisać: 1. FQ] NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å K _YJKNG KNKEDC7[VMQYPKMC W takim układzie zmienna łańcuchowa NCPEWEJ9[LUEKQY[ będzie zawsze zawierała przynajmniej jedną gwiazdkę. Musimy więc uważać, w jaki sposób umieścimy ten fragment w naszym programie — w tym przypadku sprawdzamy przed wejściem do pętli, czy wartość zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC jest poprawna (od 1 do 50). Pętla będzie działać tak długo, jak długo Kbędzie mniejsze od NKEDC7[VMQYPKMC. Efekt widać na rysunku 6.12. e l i h w … o d — i l t ę p j a z d o r i n t a t s O Listing HTML 6.6. Poniższy plik HTML wywołuje aplet 6.6 zawierający pętlę do…while JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Rysunek 6.12. Użytkownik zażądał 34 gwiazdki 100 Aplet 6.6. Za pomocą pętli do…while przetwarzamy żądanie użytkownika KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG7[VMQYPKMCPGY6GZV(KGNF  KPVNKEDC7[VMQYPKMC (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG7[VMQYPKMC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPINCPEWEJ9[LUEKQY[ KPVK IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC^^ åNKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[2QFCLNKEDúQF åFQ _ GNUG] FQ] NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å K _YJKNG KNKEDC7[VMQYPKMC _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] NKEDC7[VMQYPKMC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ Podejmowanie decyzji O s t a t n i r o d z a j p ę t l i — d o … w h i l e 101 Rozdział 6. Przerywanie działania pętli Listing HTML 6.7. Wstawia na stronę aplet 6.7 Istnieje możliwość opuszczenia pętli przetwarzanej zgodnie z jej warunkami. Taki sposób kończenia pętli można uzyskać za pomocą instrukcji DTGCM. W listingu HTML 6.7 i aplecie 6.7 użytkownik może wpisać dowolną liczbę. Niezależnie jednak od jej wielkości, pętla nie zadziała więcej niż dwadzieścia razy. Aby przerwać działanie pętli, należy użyć: 1. HQT KKNKEDC7[VMQYPKMCK ] KH K DTGCM NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å _ To jest standardowa pętla HQT, która w najprostszej formie działałaby aż do osiągnięcia przez licznik K wartości zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. Wstawienie instrukcji DTGCM wewnątrz pętli sprawi, że jej działanie zostanie przerwane, gdy Kosiągnie wartość . Instrukcja DTGCM powoduje skok do pierwszej instrukcji znajdującej się za pętlą — w naszym przypadku jest to IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ . Efekt jest widoczny na rysunku 6.13. i l t ę p a i n a ł a i z d e i n a w y r e z r P JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ JVON Rysunek 6.13. Niezależnie od tego, jaką liczbę podamy, zobaczymy maksymalnie 20 gwiazdek 102 Aplet 6.7. Demonstruje opuszczenie pętli za pomocą instrukcji break KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å#EVKQP.KUVGPGT] 6GZV(KGNFRQNG7[VMQYPKMCPGY6GZV(KGNF  KPVNKEDC7[VMQYPKMC (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG RQNG7[VMQYPKMCCFF#EVKQP.KUVGPGT VJKU CFF RQNG7[VMQYPKMC _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] 5VTKPINCPEWEJ9[LUEKQY[ KPVK IUGV(QPV H KH NKEDC7[VMQYPKMC ] NCPEWEJ9[LUEKQY[2QFCLNKEDúQF åFQ _ GNUG] HQT KKNKEDC7[VMQYPKMCK ] KH K DTGCM NCPEWEJ9[LUEKQY[NCPEWEJ9[LUEKQY[ å _ _ IFTCY5VTKPI NCPEWEJ9[LUEKQY[ _ RWDNKEXQKFCEVKQP2GTHQTOGF #EVKQP XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH6GZV(KGNF ] VT[] NKEDC7[VMQYPKMC+PVGIGTRCTUG+PV å RQNG7[VMQYPKMCIGV6GZV _ ECVEJ 0WODGT(QTOCV ZEGRVKQPZ ] NKEDC7[VMQYPKMC _ TGRCKPV _ _ _ Podejmowanie decyzji Wskazówka W Javie istnieje także instrukcja EQPVKPWG. Kiedy jej użyjemy, następujący po niej fragment kodu wewnątrz pętli zostanie pominięty, nie przerywamy jednak jej działania. W powyższym przypadku, gdybyśmy zastąpili instrukcję DTGCM instrukcją EQPVKPWG, pomijane byłyby instrukcje dopisywania gwiazdki do zmiennej NCPEWEJ9[LUEKQY[ od momentu osiągnięcia przez K wartości . W przeciwieństwie jednak do przerwania działania pętli instrukcją DTGCM, gdybyśmy użyli EQPVKPWG, pętla działałaby nadal, aż do momentu zrównania się licznika K z wartością zmiennej NKEDC7[VMQYPKMC. P r z e r y w a n i e d z i a ł a n i a p ę t l i 103 Rozdział 6. Konstrukcja switch…case Listing HTML 6.8. Tak wstawiamy naszą grę zapisaną w aplecie 6.8 JVON JGCF VKVNG .KUVKPIVKVNG JGCF DQF[DIEQNQTYJKVG QDLGEVENCUUKFENUKF#   å$ ( YKFVJJGKIJV åEQFGV[RGCRRNKECVKQPLCXC RCTCOPCOGEQFGXCNWG#RRNGVENCUU RCTCOPCOGV[RGXCNWGCRRNKECVKQP åZLCXCCRRNGVXGTUKQP RCTCOPCOGUETKRVCDNGXCNWGHCNUG GODGFV[RGCRRNKECVKQPZLCXCCRRNGV åXGTUKQPEQFG#RRNGVENCUUYKFVJ åJGKIJVUETKRVCDNGHCNUG åRNWIKPURCIGJVVRLCXCUWPEQORTQFWEVU åRNWIKPRNWIKPKPUVCNNJVON GODGF QDLGEV DQF[ e s a c … h c e s a c … h c t i w s a j c k u r t s n o K Java oferuje jeszcze jeden sposób kontrolowania przetwarzania kodu — konstrukcję UYKVEJŗECUG. Najprostszym sposobem zrozumienia istoty tej instrukcji jest spojrzenie na nią jak na zbiór instrukcji KHŗGNUG. Zamiast powiedzieć: „jeśli dzisiaj jest poniedziałek, zrób to; w przeciwnym razie, jeśli dzisiaj jest wtorek, zrób coś innego; w przeciwnym razie, jeśli dzisiaj jest środa, zrób coś jeszcze innego itd.”, możemy użyć konstrukcji UYKVEJŗECUG, by bezpośrednio wyróżnić każdą z możliwości. Listing HTML 6.8 i aplet 6.8 prezentują grę w kamień, nożyce i papier napisaną z użyciem konstrukcji UYKVEJŗECUG. Aby użyć instrukcji switch…case, należy zastosować: 1. RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGV åKORNGOGPVU+VGO.KUVGPGT] Ponieważ w naszym nowym aplecie do interakcji z użytkownikiem posłużymy się przyciskami opcji zamiast polem tekstowym, musimy użyć zupełnie innych metod do przechwytywania zdarzeń. Korzystamy więc z interfejsu +VGO.KUVGPGT, który dostarcza nam metodę KVGO5VCVG JCPIGF wyzwalaną przez zdarzenie kliknięcia przycisku opcji. 2. JGEMDQZ)TQWRWUGT JGEMDQZ JGEMDQZMCOKGP JGEM$QZPQ[EG JGEM$QZ åRCRKGT JGEM$QZ Każdy przycisk opcji JGEMDQZ jest początkowo definiowany jako pole wyboru. Później, w kroku 4., określimy, że wszystkie trzy pola będą przyciskami opcji należącymi do jednej grupy JGEMDQZ)TQWR. 3. WUGT JGEMDQZPGY JGEMDQZ)TQWR Tworzymy obiekt klasy JGEMDQZ)TQWR (grupa pól wyboru) nazwany WUGT JGEMDQZ. 104 Aplet 6.8. Zobaczmy, czy możemy wygrać z naszym apletem KORQTVLCXCCYV KORQTVLCXCCRRNGV#RRNGV KORQTVLCXCCYVGXGPV RWDNKEENCUU#RRNGVGZVGPFU#RRNGVKORNGOGPVU å+VGO.KUVGPGT] KPVNKEDC#RNGVW KPV LCXCNCPI/CVJ åTCPFQO   (QPVHPGY(QPV 6KOGU4QOCP(QPV$1. å  JGEMDQZ)TQWRWUGT JGEMDQZ JGEMDQZMCOKGP JGEM$QZPQ[EG JGEM$QZ åRCRKGT JGEM$QZ DQQNGCPRKGTYUC2TQDCVTWG 5VTKPIY[DQT7[VMQYPKMC RWDNKEXQKFKPKV ] UGV$CEMITQWPF QNQTYJKVG WUGT JGEMDQZPGY JGEMDQZ)TQWR MCOKGP JGEM$QZPGY JGEMDQZ -COKGē åWUGT JGEMDQZHCNUG MCOKGP JGEM$QZCFF+VGO.KUVGPGT VJKU CFF MCOKGP JGEM$QZ PQ[EG JGEM$QZPGY JGEMDQZ 0Qľ[EG åWUGT JGEMDQZHCNUG PQ[EG JGEM$QZCFF+VGO.KUVGPGT VJKU CFF PQ[EG JGEM$QZ RCRKGT JGEM$QZPGY JGEMDQZ 2CRKGT åWUGT JGEMDQZHCNUG RCRKGT JGEM$QZCFF+VGO.KUVGPGT VJKU CFF RCRKGT JGEM$QZ _ RWDNKEXQKFRCKPV )TCRJKEUI ] KPVNKEDC7[VMQYPKMC 5VTKPIY[DQT#RNGVW IUGV(QPV H KH RKGTYUC2TQDC ] IFTCY5VTKPI CITCLGOPæYMCOKGē åPQľ[EGKRCRKGT RKGTYUC2TQDCHCNUG _ GNUG] UYKVEJ NKEDC#RNGVW ] ECUG Y[DQT#RNGVW-COKGē DTGCM ECUG Y[DQT#RNGVW0Qľ[EG DTGCM Podejmowanie decyzji 4. MCOKGP JGEM$QZPGY JGEMDQZ -COKGē åWUGT JGEMDQZHCNUG MCOKGP JGEM$QZCFF+VGO.KUVGPGT VJKU åCFF MCOKGP JGEM$QZ Te trzy instrukcje tworzą przycisk opcji MCOKGP JGEM$QZ będący częścią grupy WUGT JGEMDQZ. Klikając którykolwiek przycisk należący do tej grupy, spowodujesz, że wszystkie pozostałe przyciski z tej grupy zostaną wyłączone. Pierwszym parametrem metody JGEMDQZ jest etykieta (nazwa przycisku wypisana na ekranie), drugim parametrem jest wspomniana grupa przycisków, jako trzeci parametr podajemy stan przycisku (VTWG lub HCNUG, zależnie od tego, czy chcemy, by był na początku włączony czy wyłączony). Następnie ustawiamy CFF+VGO.KUVGPGT VJKU dla nowego przycisku opcji, co pozwoli nam dalej przechwytywać zdarzenia związane z przyciskiem za pomocą metody KVGO5VCVG JCPIGF . Kończymy ten fragment kodu, wstawiając nasz przycisk opcji w obszarze apletu. 5. UYKVEJ NKEDC#RNGVW ] ECUG Y[DQT#RNGVW-COKGē DTGCM ECUG Y[DQT#RNGVW0Qľ[EG DTGCM ECUG Y[DQT#RNGVW2CRKGT DTGCM FGHCWNV Y[DQT#RNGVW$đæF _ Podobnie jak we wcześniejszych przykładach, użyliśmy generatora liczb losowych Javy do przypadkowego wybrania kamienia, nożyc lub papieru przez nasz aplet. W efekcie zmienna NKEDC#RNGVW zawiera liczbę losową od 1 do 3. Teraz instrukcja UYKVEJ wybiera odpowiedni blok kodu ECUG w zależności od wartości zmiennej NKEDC#RNGVW. Powyższy fragment moglibyśmy zapisać następująco: 105 J V O N K o n s t r u k c j a s w i t c h c a s e e s a c … h c t i w s a j c k u r t s n o K Rozdział 6. KH NKEDC#RNGVW ] Y[DQT#RNGVW-COKGē _ GNUG KH NKEDC#RNGVW ] Y[DQT#RNGVW0Qľ[EG _ GNUG KH I tak dalej, dla każdej możliwej wartości. 6. UYKVEJ Y[DQT7[VMQYPKMCEJCT#V ] ECUG - NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM ECUG 0 NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM ECUG 2 NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM FGHCWNV NKEDC7[VMQYPKMC _ W tym fragmencie kodu sprawdzamy zmienną typu EJCT (podobny typ do łańcucha, tyle że przechowujący tylko jeden znak), a nie, jak poprzednio, liczbę. Użytkownik dokonuje wyboru, klikając przycisk opcji, co wyzwala zdarzenie Javy. Możemy odczytać etykietę klikniętego przycisku i przypisać zmiennej całkowitoliczbowej NKEDC7[VMQYPKMC odpowiednią wartość w celu późniejszego porównania z wyborem apletu (zmienna NKEDC#RNGVW). Rysunek 6.14 prezentuje widok apletu na początku gry. Rysunki 6.15, 6.16 i 6.17 prezentują możliwe wyniki. 7. RWDNKEXQKFKVGO5VCVG JCPIGF +VGO XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH JGEMDQZ ] Y[DQT7[VMQYPKMCWUGT JGEMDQZ åIGV5GNGEVGF JGEMDQZ IGV.CDGN Oto fragment kodu wyzwalany kliknięciem myszą przez użytkownika. Jeśli obiektem interakcji był przycisk opcji, zmiennej Y[DQT7[VMQYPKMC przypisujemy etykietę tego przycisku. 106 Aplet 6.8. Zobaczmy, czy możemy wygrać z naszym apletem — ciąg dalszy ECUG Y[DQT#RNGVW2CRKGT DTGCM FGHCWNV Y[DQT#RNGVW$đæF _ UYKVEJ Y[DQT7[VMQYPKMCEJCT#V ] ECUG - NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM ECUG 0 NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM ECUG 2 NKEDC7[VMQYPKMC DTGCM FGHCWNV NKEDC7[VMQYPKMC _ KH NKEDC#RNGVWNKEDC7[VMQYPKMC ] IFTCY5VTKPI 4 /+5CITCLO[LGUEG åTC _ GNUG] KH NKEDC7[VMQYPKMC åNKEDC#RNGVW ^^ å NKEDC7[VMQYPKMC åNKEDC#RNGVW ^^ å NKEDC7[VMQYPKMC åNKEDC#RNGVW ] IFTCY5VTKPI 9[ITCđGO9[DTCđGO å Y[DQT#RNGVW  _ GNUG] IFTCY5VTKPI 9[ITCđGħ9[DTCđGO å Y[DQT#RNGVW  _ _ IFTCY5VTKPI #D[CITCèRQPQYPKG åQFħYKGľVúUVTQPú _ _ RWDNKEXQKFKVGO5VCVG JCPIGF +VGO XGPVG ] KH GIGV5QWTEG KPUVCPEGQH JGEMDQZ ] Y[DQT7[VMQYPKMCWUGT JGEMDQZ åIGV5GNGEVGF JGEMDQZ IGV.CDGN TGRCKPV _ _ _ Podejmowanie decyzji Wskazówki Instrukcja UYKVEJŗECUG może być używana jedynie dla czterech typów prymitywów: D[VG, EJCT, KPV i UJQTV. Właśnie dlatego w szóstym kroku sprawdzamy jedynie pierwszą literę zmiennej łańcuchowej Y[DQT7[VMQYPKMC zamiast całego łańcucha. Gdybyśmy pominęli którąkolwiek instrukcję DTGCM w powyższych blokach ECUG, przetwarzane byłyby także następne bloki ECUG. Przerywanie wykonania instrukcji UYKVEJŗECUG jest bardzo przydatne, może jednak być źródłem wielu błędów w oprogramowaniu. Pamiętaj więc o wstawianiu instrukcji DTGCM na końcu każdego bloku ECUG. Jeśli żadna z wartości wymienionych w instrukcjach ECUG nie pasuje do wzorca, przetwarzany jest blok domyślny (rozpoczynający się od słowa FGHCWNV). Nawet kiedy jesteś przekonany o tym, że któraś z opcji musi zostać wybrana, dla pewności używaj bloku FGHCWNV. K o n s t r u k c j a s w i t c h … c a s e Rysunek 6.14. Aplet jest gotowy do nowej gry Rysunek 6.15. Użytkownik wygrał pierwszą grę Rysunek 6.16. W drugiej grze nastąpił remis Rysunek 6.17. Ostatnią grę wygrał komputer 107
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Java 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: