Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003851 18785061 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL - książka
Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL - książka
Autor: Liczba stron: 752
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1591-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Błyskawiczny kurs obsługi niesamowitego systemu operacyjnego

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X, nosząca nazwę Leopard, znów wyznacza standardy w zakresie graficznych interfejsów użytkownika oraz jakości i wygody obsługi. Filozofia korzystania z systemu Mac OS od dawna była źródłem inspiracji dla autorów innych rozwiązań. Leopard oferuje to, co najlepsze, z poprzednich wersji Mac OS X, a dodatkowo wiele nowych funkcji, dzięki którym praca z nim staje się jeszcze łatwiejsza i wydajniejsza. Nowy moduł Finder, przekonstruowana wyszukiwarka Spotlight, aplikacja Time Machine - to tylko niektóre z udoskonaleń, jakie czekają na użytkowników Leoparda.

Książka 'Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL' to podręcznik, dzięki któremu ujarzmisz kolejnego dzikiego kota spod znaku jabłka. Dowiesz się, jak zainstalować system, korzystać z jego podstawowych elementów - biurka, Docka, Findera, Spotlight, menu systemowego - i zarządzać plikami oraz katalogami. Poznasz programy dołączone do Mac OS X, nauczysz się dostosowywać system do swoich potrzeb, korzystać z przeglądarki Safari, programu Mail oraz widgetów. Przeczytasz także o aplikacji Time Machine, pracy w sieci, odtwarzaniu plików multimedialnych i wielu innych zadaniach, jakie możesz zrealizować za pomocą Twojego Maca i systemu Leopard. Co najważniejsze, każde z zagadnień jest przedstawione w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynności. Dzięki temu szybko je opanujesz i będziesz mógł zająć się pracą oraz zabawą z Leopardem.

Poznaj system Leopard - kota zaskakująco łatwego w tresurze!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL Autor: Maria Langer T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1591-9 Tytu³ orygina³u: Mac OS X 10.5 Leopard: Visual QuickStart Guide Format: 170x230, stron: 752 B³yskawiczny kurs obs³ugi niesamowitego systemu operacyjnego • Jak zarz¹dzaæ plikami i katalogami? • W jaki sposób wykorzystywaæ Findera? • Jak dostosowaæ system do swoich potrzeb? • W jaki sposób pod³¹czyæ komputer do internetu? Najnowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X, nosz¹ca nazwê Leopard, znów wyznacza standardy w zakresie graficznych interfejsów u¿ytkownika oraz jakoœci i wygody obs³ugi. Filozofia korzystania z systemu Mac OS od dawna by³a Ÿród³em inspiracji dla autorów innych rozwi¹zañ. Leopard oferuje to, co najlepsze, z poprzednich wersji Mac OS X, a dodatkowo wiele nowych funkcji, dziêki którym praca z nim staje siê jeszcze ³atwiejsza i wydajniejsza. Nowy modu³ Finder, przekonstruowana wyszukiwarka Spotlight, aplikacja Time Machine – to tylko niektóre z udoskonaleñ, jakie czekaj¹ na u¿ytkowników Leoparda. Ksi¹¿ka „Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL” to podrêcznik, dziêki któremu ujarzmisz kolejnego dzikiego kota spod znaku jab³ka. Dowiesz siê, jak zainstalowaæ system, korzystaæ z jego podstawowych elementów – biurka, Docka, Findera, Spotlight, menu systemowego – i zarz¹dzaæ plikami oraz katalogami. Poznasz programy do³¹czone do Mac OS X, nauczysz siê dostosowywaæ system do swoich potrzeb, korzystaæ z przegl¹darki Safari, programu Mail oraz widgetów. Przeczytasz tak¿e o aplikacji Time Machine, pracy w sieci, odtwarzaniu plików multimedialnych i wielu innych zadaniach, jakie mo¿esz zrealizowaæ za pomoc¹ Twojego Maca i systemu Leopard. Co najwa¿niejsze, ka¿de z zagadnieñ jest przedstawione w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynnoœci. Dziêki temu szybko je opanujesz i bêdziesz móg³ zaj¹æ siê prac¹ oraz zabaw¹ z Leopardem. • Instalacja systemu • Korzystanie z klawiatury i myszy • Dock, Finder i Spotlight • Zarz¹dzanie katalogami • Narzêdzia do zarz¹dzania dyskami • Nagrywanie p³yt CD i DVD • Wykorzystywanie wszystkich mo¿liwoœci Findera • Edycja tekstów w programie TextEdit • Odtwarzanie muzyki i filmów • Dashboard • Drukowanie i faksowanie • Zarz¹dzanie czcionkami • Praca w sieci • Przegl¹danie stron WWW i korzystanie z poczty elektronicznej • Preferencje systemowe • Instalacja systemu Windows za pomoc¹ modu³u BootCamp Poznaj system Leopard – kota zaskakuj¹co ³atwego w tresurze! Spis treĂci Spis treĞci Rozdziaä 1. Rozdziaä 2. Rozdziaä 3. Wprowadzenie 13 Nowe funkcje w Mac OS X 10.5 .......................................................................... 14 Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania 17 Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania ................................................... 17 Instalacja systemu Mac OS X 10.5 ....................................................................... 18 Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5 ................................................................... 23 Podstawy Findera 31 Finder i biurko ...................................................................................................... 31 Mysz ....................................................................................................................... 32 Uĝywanie myszy dwuprzyciskowej ...................................................................... 34 Menu ...................................................................................................................... 35 Klawiatura .............................................................................................................. 38 Ikony ...................................................................................................................... 41 Okna ....................................................................................................................... 46 Pasek narzÚdzi ....................................................................................................... 53 Pasek boczny ......................................................................................................... 55 Dock ....................................................................................................................... 57 Usypianie, ponowne uruchamianie i wyïÈczanie komputera ............................. 59 Logowanie i wylogowanie z systemu ...................................................................... 62 ZarzÈdzanie plikami 65 ZarzÈdzanie plikami .............................................................................................. 65 Struktura danych na dysku w systemie Mac OS X ............................................. 66 ¥cieĝka dostÚpu ..................................................................................................... 68 Menu Idě ............................................................................................................... 69 Nazwy ikon ............................................................................................................ 72 Katalogi .................................................................................................................. 74 Przenoszenie i kopiowanie elementów ................................................................ 76 Kosz i usuwanie elementów ................................................................................. 81 S p i s t r e Ă c i 5 Spis treĂci Rozdziaä 4. Widoki okna Rozdziaä 5. Wyszukiwanie plików Rozdziaä 6. i c Ă e r t s i p S Rozdziaä 7. 85 Widoki okna ........................................................................................................... 85 Korzystanie z widoku ikon ................................................................................... 87 Korzystanie z widoku listy .................................................................................... 89 Korzystanie z widoku kolumn .............................................................................. 94 Korzystanie z widoku Cover Flow ....................................................................... 96 Dostosowanie wyglÈdu okien i biurka .................................................................... 97 107 Wyszukiwanie plików ......................................................................................... 107 Predefiniowane kryteria wyszukiwania w pasku bocznym Findera ................ 108 Wyszukiwanie za pomocÈ menu Spotlight ........................................................ 109 Pole wyszukiwania .............................................................................................. 111 Polecenie Znajdě… ............................................................................................. 112 Katalogi inteligentne ........................................................................................... 115 Korzystanie z wyników wyszukiwania .................................................................... 118 Preferencje Spotlight .......................................................................................... 120 Przechowywanie danych 123 UrzÈdzenia do przechowywania danych oraz wymienne noĂniki danych .......... 123 Montowanie dysków ........................................................................................... 125 Wysuwanie dysków ............................................................................................. 127 Nagrywanie pïyt CD i DVD .............................................................................. 128 Preferencje pïyt CD i DVD ............................................................................... 134 NarzÚdzie dyskowe ............................................................................................. 136 Time Machine ..................................................................................................... 150 Zaawansowane techniki obsïugi Findera 155 Zaawansowane techniki obsïugi Findera .......................................................... 155 SamootwierajÈce siÚ katalogi .............................................................................. 156 Etykiety ............................................................................................................... 158 Skróty ................................................................................................................... 160 Podmenu Ostatnie rzeczy ................................................................................... 163 Szybki przeglÈd ................................................................................................... 164 Okno dialogowe Informacja ............................................................................... 167 Kompresja plików i katalogów ........................................................................... 170 Cofanie operacji przeprowadzonych w Finderze ............................................. 172 173 Dostosowanie Findera do wïasnych potrzeb .................................................... 173 Preferencje Findera ............................................................................................ 174 Dostosowanie paska narzÚdzi do wïasnych potrzeb ......................................... 179 Rozdziaä 8. Dostosowanie Findera do wïasnych potrzeb 6 Spis treĂci Rozdziaä 9. Rozdziaä 10. Podstawy pracy z programami Dostosowanie paska bocznego do wïasnych potrzeb ........................................ 182 Dostosowanie Docka do wïasnych potrzeb ....................................................... 185 Panel preferencji WyglÈd ................................................................................... 188 Panel preferencji Wygaszacz ekranu i biurko ................................................... 192 ZarzÈdzanie biurkiem 197 NarzÚdzia do zarzÈdzania biurkiem ..................................................................... 197 Stosy ..................................................................................................................... 198 Exposé ................................................................................................................. 201 Spaces .................................................................................................................. 206 211 Programy ............................................................................................................. 211 WielozadaniowoĂÊ i Dock .................................................................................. 212 Uĝywanie programów i tworzenie dokumentów .............................................. 214 Standardowe menu programu ............................................................................ 218 Menu programu .................................................................................................. 219 Menu Plik ............................................................................................................ 222 Menu Edycja ....................................................................................................... 231 Menu Okno .......................................................................................................... 232 Menu Pomoc ....................................................................................................... 234 Okna dialogowe ................................................................................................... 235 Wymuszenie zakoñczenia pracy programu ....................................................... 239 241 Edytor tekstu TextEdit ....................................................................................... 241 RozpoczÚcie i zakoñczenie pracy edytora TextEdit ......................................... 242 Wprowadzanie i edycja tekstu ........................................................................... 244 Podstawowe formatowanie tekstu ...................................................................... 248 Cofanie i przywracanie cofniÚtych operacji ...................................................... 255 Kopiuj, Wytnij i Wklej ........................................................................................ 256 Znajdě i zastÈp ..................................................................................................... 258 Sprawdzanie pisowni i gramatyki ...................................................................... 260 Zapisywanie i otwieranie plików ........................................................................ 264 269 Oprogramowanie do zarzÈdzania informacjami osobistymi ............................. 269 KsiÈĝka adresowa ................................................................................................ 270 iCal ....................................................................................................................... 283 iSync .................................................................................................................... 302 S p i s t r e Ă c i Rozdziaä 11. Uĝywanie edytora TextEdit Rozdziaä 12. ZarzÈdzanie informacjami 7 Spis treĂci Rozdziaä 13. Front Row 307 Front Row ............................................................................................................ 307 Program Odtwarzacz DVD ................................................................................ 310 Program iTunes ................................................................................................... 312 329 Programy systemu Mac OS ................................................................................ 329 Kalkulator ............................................................................................................ 331 Program Chess .................................................................................................... 335 Program Sïownik ................................................................................................. 336 Program Pobieranie obrazu ................................................................................ 338 Photo Booth ......................................................................................................... 340 Program PodglÈd ................................................................................................. 346 Program QuickTime Player ................................................................................ 351 Program Nalepki ................................................................................................. 357 359 Dashboard i widgety ........................................................................................... 359 Otwieranie i zamykanie warstwy Dashboard .................................................... 360 Korzystanie z paska widgetów ........................................................................... 361 WyĂwietlanie widgetów ...................................................................................... 362 Instalacja widgetów ............................................................................................ 364 ZarzÈdzanie widgetami ....................................................................................... 365 Widget KsiÈĝka adresowa ................................................................................... 366 Widget Business .................................................................................................. 367 Widget Kalkulator ............................................................................................... 368 Widget Dictionary .............................................................................................. 369 Widget ESPN ...................................................................................................... 370 Widget Flight Tracker ........................................................................................ 371 Widget Google .................................................................................................... 372 Widget iCal ......................................................................................................... 372 Widget iTunes ..................................................................................................... 373 Widget Movies .................................................................................................... 374 Widget People ..................................................................................................... 376 Widget Ski Report .............................................................................................. 377 Widget Nalepki ................................................................................................... 378 Widget Stocks ...................................................................................................... 379 Widget Ukïadanka .............................................................................................. 380 Widget Tïumaczenie ........................................................................................... 381 Rozdziaä 14. Programy systemu Mac OS X Rozdziaä 15. Dashboard i c Ă e r t s i p S 8 Spis treĂci Rozdziaä 16. Czcionki Rozdziaä 17. Drukowanie i faksowanie Widget Konwerter jednostek ............................................................................. 382 Widget Weather .................................................................................................. 383 Widget Klip z witryny ........................................................................................ 384 Widget Zegary Ăwiata ......................................................................................... 387 389 Czcionki ............................................................................................................... 389 Formaty czcionek ................................................................................................ 390 Katalogi czcionek ................................................................................................ 391 Program Album z czcionkami ............................................................................. 394 Panel Czcionki ..................................................................................................... 408 Panel Typografia ................................................................................................. 411 Paleta Znaki ......................................................................................................... 412 415 Drukowanie i faksowanie ................................................................................... 415 Sterowniki drukarek ............................................................................................ 416 Uĝywanie panelu preferencji Drukarka i faks ................................................... 417 Wspóïdzielenie drukarek .................................................................................... 423 Okno dialogowe Ukïad strony ............................................................................ 426 Ustawianie opcji okna dialogowego Drukuj ...................................................... 427 PodglÈd dokumentów ......................................................................................... 433 Zapisywanie dokumentów w postaci plików PDF ............................................ 434 Wysyïanie i odbieranie faksów ........................................................................... 436 Drukowanie dokumentów .................................................................................. 440 Drukarki biurkowe .............................................................................................. 441 Kolejki wydruków ............................................................................................... 442 Polecenie Drukuj dostÚpne w Finderze ............................................................ 445 447 PoïÈczenie z internetem ..................................................................................... 447 Protokoïy TCP/IP oraz PPP ............................................................................... 448 Uĝywanie asystenta ustawieñ sieci .................................................................... 449 Praca z lokacjami ................................................................................................. 456 Konfiguracja ustawieñ internetowych w panelu preferencji SieÊ ........................ 458 NawiÈzywanie poïÈczenia z ISP ......................................................................... 466 469 Programy internetowe ........................................................................................ 469 Klient poczty Mail ............................................................................................... 471 Komunikator internetowy iChat ........................................................................ 486 S p i s t r e Ă c i Rozdziaä 18. PoïÈczenie z internetem Rozdziaä 19. Programy internetowe 9 Spis treĂci Rozdziaä 20. SieÊ PrzeglÈdarka Safari ............................................................................................. 495 Funkcje konta .Mac ............................................................................................ 499 Uĝywanie konta .Mac z systemem Mac OS X ................................................... 500 Synchronizacja .Mac ........................................................................................... 502 Dysk sieciowy iDisk ............................................................................................ 505 Funkcja Znów na moim Macu ........................................................................... 512 513 SieÊ ....................................................................................................................... 513 Interfejsy sieciowe .............................................................................................. 514 AirPort ................................................................................................................. 516 FireWire .............................................................................................................. 528 Ethernet ............................................................................................................... 529 Bluetooth ............................................................................................................. 530 Konfigurowanie wspóïdzielenia ......................................................................... 538 Konfiguracja zapory sieciowej ............................................................................ 546 Uĝytkownicy, grupy i uprawnienia .................................................................... 548 PoïÈczenie z innym komputerem w celu wspóïdzielenia plików ..................... 552 NarzÚdzie sieciowe ............................................................................................. 556 559 Obsïuga wielu uĝytkowników ............................................................................ 559 Konfiguracja systemu Mac OS X do obsïugi wielu uĝytkowników .................. 560 Nadzór rodzicielski ............................................................................................. 569 Opcje logowania .................................................................................................. 578 Szybkie przeïÈczanie uĝytkowników .................................................................... 580 Katalog domowy .................................................................................................. 581 Wspóïdzielenie plików z innymi uĝytkownikami ............................................. 583 585 Funkcje bezpieczeñstwa ..................................................................................... 585 DostÚp do pÚku kluczy ....................................................................................... 586 Ogólne opcje dotyczÈce bezpieczeñstwa ........................................................... 595 FileVault .............................................................................................................. 597 Zapora sieciowa ................................................................................................... 602 605 Preferencje systemowe ....................................................................................... 605 Data i czas ............................................................................................................ 608 Monitory .............................................................................................................. 611 OszczÚdny komputer .......................................................................................... 613 i c Ă e r t s i p S Rozdziaä 21. Obsïuga wielu uĝytkowników Rozdziaä 22. Bezpieczeñstwo Rozdziaä 23. Preferencje systemowe 10 Spis treĂci Rozdziaä 24. NarzÚdzia systemu Mac OS Narodowe ............................................................................................................ 616 Klawiatura i mysz ................................................................................................ 619 Uaktualnienia programów .................................................................................. 627 DěwiÚk ................................................................................................................. 630 Mowa ................................................................................................................... 633 Dysk startowy ...................................................................................................... 639 Uniwersalny dostÚp ............................................................................................ 641 Blokowanie ustawieñ preferencji ....................................................................... 646 647 NarzÚdzia systemu Mac OS ............................................................................... 647 Monitor aktywnoĂci ............................................................................................ 649 NarzÚdzie ColorSync .......................................................................................... 653 Konsola ................................................................................................................ 657 Kolorymetr cyfrowy ............................................................................................ 658 Grab ..................................................................................................................... 660 Grapher ................................................................................................................ 662 Asystent migracji ................................................................................................. 664 Profil systemu ...................................................................................................... 665 Terminal .............................................................................................................. 666 NarzÚdzie VoiceOver Utility .............................................................................. 667 Usïugi programów ............................................................................................... 669 671 NarzÚdzia automatyzacji ..................................................................................... 671 Automator ............................................................................................................ 672 Podstawy AppleScript ......................................................................................... 683 Uĝywanie AppleScript ........................................................................................ 687 695 Boot Camp ........................................................................................................... 695 Przygotowania do instalacji Boot Camp ............................................................ 696 Instalacja Boot Camp .......................................................................................... 698 Uruchamianie komputera w systemie Windows lub Mac OS ......................... 704 Konfiguracja opcji Macintosha w systemie Windows ...................................... 706 Klawisze Windows na klawiaturze komputera Mac ......................................... 708 709 Pomoc .................................................................................................................. 709 Podpowiedzi ........................................................................................................ 710 S p i s t r e Ă c i Rozdziaä 25. NarzÚdzia automatyzacji Rozdziaä 26. Boot Camp Rozdziaä 27. Pomoc 11 Spis treĂci Dodatek A Menu i skróty klawiszowe Pomoc systemu Mac OS ..................................................................................... 711 Pomoc w programach ......................................................................................... 715 Pomoc i porady dotyczÈce rozwiÈzywania problemów ..................................... 716 717 Menu i skróty klawiszowe .................................................................................. 717 721 Skorowidz i c Ă e r t s i p S 12 Mac OS X 10.5 do dziaïania 1 Przygotowywanie Rozdziaá 1. Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaáania Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania Przed rozpoczÚciem uĝywania systemu Mac OS X bÚdziesz musiaï zainstalowaÊ go na komputerze i skonfigurowaÊ w wygodny dla siebie sposób. CzekajÈca CiÚ procedura jest uzaleĝniona od oprogramowania, które jest juĝ zainstalowane na Macintoshu. KorzystajÈc z instalatora systemu Mac OS X 10.5, moĝesz wykonaÊ jednÈ z poniĝszych czynnoĂci: X uaktualniÊ istniejÈcÈ wersjÚ systemu Mac OS X do wydania Mac OS X 10.5, X zainstalowaÊ Mac OS X 10.5, caïkowicie zastÚpujÈc nim poprzedniÈ wersjÚ systemu. NastÚpnie bÚdziesz musiaï ponownie uruchomiÊ komputer i skorzystaÊ z asystenta konfiguracji, który uïatwi Ci dostosowanie systemu Mac OS X do Twoich potrzeb. W tym rozdziale zajmiemy siÚ sposobem przeprowadzenia prawidïowej instalacji i konfiguracji systemu Mac OS X 10.5 na twardym dysku Twojego komputera. Wskazówki „ Jeĝeli nie jesteĂ pewien, która wersja Mac OS jest zainstalowana na komputerze, powinieneĂ wybraÊ z menu Apple pozycjÚ Ten Macintosh…. W wyĂwietlonym oknie dialogowym zobaczysz informacjÚ na temat numeru wersji systemu Mac OS X, która jest aktualnie zainstalowana na Twoim Macintoshu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 1.1. P r z y g o t o w y w a n i e M a c O S X 1 0 . 5 d o d z i a ï a n i a 17 Rysunek 1.1. InformacjÚ o numerze wersji bieĝÈcego systemu Mac OS X moĝna znaleěÊ w oknie dialogowym O tym Macintoshu „ Jeĝeli masz zupeïnie nowy komputer i nie zdarzyïo Ci siÚ go wczeĂniej uruchomiÊ, istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe zostaï juĝ na nim zainstalowany system Mac OS X 10.5. W takim przypadku bezpoĂrednio po wïÈczeniu komputera powinieneĂ zobaczyÊ program asystenta konfiguracji Mac OS. Od razu przejdě wówczas do podrozdziaïu „Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5” znajdujÈcego siÚ w dalszej czÚĂci niniejszego rozdziaïu. Rozdziaï 1. Instalacja systemu Mac OS X 10.5 Program instalacyjny Mac OS X przeprowadza wszystkie czynnoĂci zwiÈzane z instalacjÈ systemu operacyjnego Mac OS X. KorzystajÈc z instalacyjnej pïyty DVD, uruchamia on ponownie komputer, a nastÚpnie wyĂwietla instrukcje, które krok po kroku przeprowadzajÈ CiÚ przez proces instalacji systemu. Po jego zakoñczeniu komputer jest uruchamiany ponownie, jednak tym razem do akcji wkracza kopia systemu znajdujÈca siÚ juĝ na dysku twardym. NastÚpnie na ekranie pojawia siÚ asystent konfiguracji, którego zadaniem jest uïatwienie okreĂlenia wstÚpnych ustawieñ Mac OS X 10.5. W tej czÚĂci rozdziaïu zajmiemy siÚ instalacjÈ i konfiguracjÈ systemu Mac OS X. Niestety, z uwagi na to, ĝe podczas instalacji i wstÚpnej konfiguracji Mac OS X nie da siÚ wykonywaÊ zrzutów ekranowych, czÚĂÊ ta nie bÚdzie zbyt „wizualna”. Jednak postÚpujÈc zgodnie z przedstawionÈ poniĝej procedurÈ, poznasz wszystkie wiadomoĂci niezbÚdne do bezproblemowego zainstalowania i skonfigurowania systemu operacyjnego Mac OS X. Wskazówki „ Zawarte w rozdziale informacje dotyczÈce instalacji systemu podaïam przy zaïoĝeniu, ĝe posiadasz juĝ pewne podstawowe umiejÚtnoĂci w zakresie obsïugi Mac OS, a wiÚc wiesz, jak uĝywaÊ myszy, klikaÊ, przeciÈgaÊ elementy oraz korzystaÊ z menu. Jeĝeli jednak jest to Twój pierwszy kontakt z komputerem Mac, powinieneĂ przejĂÊ do rozdziaïu 2., w którym omówione zostaïy podstawowe techniki pracy z systemem Mac OS X. „ W dowolnej chwili procesu instalacji moĝesz kliknÈÊ przycisk WróÊ, aby powróciÊ do poprzedniego okna dialogowego w celu zmiany wybranych wczeĂniej opcji konfiguracyjnych. „ PamiÚtaj, ĝe proces instalacji Mac OS X 10.5 moĝesz pominÈÊ, jeĝeli na komputerze zostaï juĝ wczeĂniej zainstalowany system operacyjny w tej lub nowszej wersji. 18 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a l a t s n I Rysunek 1.2. Gdy umieĂcisz w napÚdzie pïytÚ Mac OS X Install DVD, jej ikona zostanie wyĂwietlona na biurku… Rysunek 1.3. …a na ekranie pojawi siÚ okno Mac OS X Install DVD Rysunek 1.4. Program instalacyjny prosi o ponowne uruchomienie komputera Rysunek 1.5. W celu rozpoczÚcia instalacji naleĝy podaÊ nazwÚ i hasïo uĝytkownika z uprawnieniami administratora Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania Aby uruchomiÊ instalator Mac OS X i wybraÊ jÚzyk uĝywany podczas instalacji 1. Wïóĝ pïytÚ DVD zatytuïowanÈ Mac OS X Install DVD do napÚdu optycznego komputera. Po krótkiej chwili na biurku powinna pojawiÊ siÚ przedstawiona na rysunku 1.2 ikona pïyty DVD oraz okno Mac OS X Install DVD, które zostaïo zaprezentowane na rysunku 1.3. 2. Kliknij dwukrotnie ikonÚ Instalacja Mac OS X. 3. Na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Instalacja Mac OS X, tak jak przedstawia rysunek 1.4. Kliknij przycisk Uruchom. 4. Na ekranie pojawi siÚ okno z proĂbÈ o uwierzytelnienie uĝytkownika, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 1.5. KorzystajÈc z niego, powinieneĂ podaÊ nazwÚ i hasïo uĝytkownika z uprawnieniami administratora, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk OK. Rysunek 1.6. Na dysku instalacyjnym znajdujÈ siÚ trzy dokumenty, w tym jeden bogato ilustrowany przewodnik instalacji Mac OS X 10.5 „ Pokazane na rysunku 1.5 okno dialogowe uwierzytelniania uniemoĝliwia przeprowadzanie instalacji systemu uĝytkownikom, którzy nie posiadajÈ uprawnieñ administratora. Jest to szczególnie waĝne w przypadku, gdy z komputera korzysta wiÚcej niĝ jedna osoba. „ Przedstawione tu wskazówki dotyczÈ instalacji systemu w jÚzyku polskim. Jeĝeli podczas instalacji wybierzesz inny jÚzyk, komunikaty bÚdÈ oczywiĂcie wyĂwietlane nie po polsku, lecz w okreĂlonym przez Ciebie jÚzyku obcym! I n s t a l a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 5. Poczekaj, aĝ komputer uruchomi z pïyty DVD system Mac OS X oraz program instalacyjny. 6. W pierwszym wyĂwietlonym na ekranie oknie instalatora wybierz jÚzyk, w którym ma zostaÊ przeprowadzona instalacja systemu. JÚzyk ten bÚdzie równieĝ podstawowym jÚzykiem w zainstalowanym systemie Mac OS X. 7. Kliknij przycisk oznaczony symbolem strzaïki skierowanej w prawo. 8. Wykonaj kolejne kroki opisane w nastÚpnym punkcie zatytuïowanym „Aby zainstalowaÊ system Mac OS X”. Wskazówki „ Dobrym pomysïem jest otworzenie i przeczytanie plików umieszczonych na pïycie Mac OS X Install DVD w katalogu Instructions, którego ikonÚ widaÊ na rysunku 1.3. Szczególnie uĝyteczny moĝe okazaÊ siÚ przedstawiony na rysunku 1.6 dokument Przeczytaj zanim zainstalujesz.pdf, poniewaĝ zawiera on ilustrowany opis instalacji systemu operacyjnego Mac OS X 10.5. 19 Rozdziaï 1. Aby zainstalowaÊ system Mac OS X 1. Przeczytaj informacje wyĂwietlone w oknie Witamy serdecznie. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Przeczytaj wyĂwietlonÈ w kolejnym oknie instalatora treĂÊ umowy licencyjnej oprogramowania. 4. Kliknij przycisk AkceptujÚ, aby przejĂÊ dalej. 5. W oknie dialogowym zatytuïowanym Miejsce docelowe kliknij ikonÚ dysku twardego, na którym ma zostaÊ zainstalowany system Mac OS X. Spowoduje to wyĂwietlenie wskazujÈcej jÈ zielonej strzaïki. Instalator automatycznie zadecyduje, czy nastÈpi uaktualnienie istniejÈcej wersji systemu Mac OS X, czy instalacja Mac OS X 10.5 zupeïnie od poczÈtku. 6. Aby ustawiÊ zaawansowane opcje instalacji, kliknij przycisk Opcje. Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe oferujÈce maksymalnie trzy moĝliwoĂci wyboru. Zestaw dostÚpnych opcji jest uzaleĝniony od oprogramowania, które jest juĝ zainstalowane na docelowym dysku twardym. Wybierz jednÈ z nich, a nastÚpnie kliknij przycisk OK: V Uaktualnij Mac OS X. Wybranie tej opcji spowoduje uaktualnienie zainstalowanego systemu Mac OS X do wersji 10.5. V Zarchiwizuj i zainstaluj. Wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie plików aktualnie zainstalowanego systemu Mac OS X do katalogu o nazwie Poprzedni system, a nastÚpnie zainstalowanie wersji 10.5 zupeïnie od poczÈtku. Wybór tego rozwiÈzania jest wskazany, gdy podejrzewasz, ĝe doszïo do uszkodzenia systemu Mac OS X i chcesz wymusiÊ instalacjÚ czystej wersji systemu. Jeĝeli siÚ na to zdecydujesz, bÚdziesz teĝ mógï zaznaczyÊ pole wyboru Zachowaj ustawienia uĝytkowników i sieciowe, dziÚki czemu wszystkie ustawienia Mac OS X zostanÈ automatycznie przeniesione do nowo zainstalowanego systemu. Unikniesz równieĝ w ten sposób uruchomienia asystenta konfiguracji po zakoñczeniu instalacji systemu operacyjnego. 20 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a l a t s n I Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania V Wymaĝ i instaluj. Wybranie tej opcji spowoduje usuniÚcie caïej zawartoĂci dysku twardego, a nastÚpnie zainstalowanie systemu operacyjnego Mac OS X 10.5 zupeïnie od poczÈtku. Przed jej zastosowaniem koniecznie powinieneĂ wykonaÊ kopie zapasowe swoich danych, poniewaĝ instalator bezpowrotnie usunie wszystkie pliki znajdujÈce siÚ na dysku twardym komputera. Po wybraniu opcji Wymaĝ i instaluj wybierz odpowiedni system plików, korzystajÈc z menu rozwijanego Formatuj dysk jako. DostÚpne sÈ tu pozycje: Mac OS Extended (Journaled) oraz Mac OS Extended (wielkoĂÊ liter istotna, Journaled). 7. Kliknij przycisk Dalej. 8. Na ekranie wyĂwietlone zostanie okno dialogowe Podsumowanie instalacji, w którym widoczne bÚdÈ dwa przyciski: V Instaluj. KlikniÚcie tego przycisku spowoduje rozpoczÚcie standardowej instalacji systemu operacyjnego Mac OS X 10.5. V Dostosuj. KlikniÚcie tego przycisku umoĝliwi dostosowanie instalowanego oprogramowania do wïasnych potrzeb. KorzystajÈc z wyĂwietlonego na ekranie okna dialogowego Dostosowanie instalacji, moĝesz wybraÊ komponenty systemu, które majÈ zostaÊ zainstalowane. NastÚpnie powinieneĂ kliknÈÊ przycisk Gotowe oraz przycisk Instaluj w kolejnym oknie wyĂwietlajÈcym podsumowanie opcji instalacyjnych. 9. Poczekaj na zakoñczenie instalacji oprogramowania z pïyty DVD. Podczas przeprowadzania procesu na ekranie wyĂwietlany bÚdzie pasek postÚpu informujÈcy o aktualnie instalowanym komponencie oraz wskazujÈcy czas pozostaïy do zakoñczenia operacji. 10. Gdy instalator zakoñczy pracÚ, nastÈpi ponowne uruchomienie komputera i wyĂwietlenie pierwszego okna asystenta konfiguracji. W tym momencie powinieneĂ wykonaÊ kolejne kroki procedury opisanej w podrozdziale „Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5”, który znajduje siÚ w dalszej czÚĂci rozdziaïu. 21 I n s t a l a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 Rozdziaï 1. Wskazówki „ Jeĝeli zajdzie taka potrzeba, w 3. kroku powyĝszej procedury moĝesz za pomocÈ rozwijanego menu wybraÊ inny jÚzyk, w którym zostanie wyĂwietlona treĂÊ umowy licencyjnej. „ Jeĝeli w kroku 4. klikniesz przycisk Nie akceptujÚ, zakoñczysz pracÚ instalatora bez przeprowadzania instalacji systemu operacyjnego Mac OS X. „ Informacja wyĂwietlana pod ikonami dysków twardych, o których mowa byïa w kroku 5., wskazuje iloĂÊ wolnego miejsca na kaĝdym z dysków. WielkoĂÊ niezbÚdnej do zainstalowania systemu Mac OS X przestrzeni dyskowej moĝesz sprawdziÊ, spoglÈdajÈc na dolnÈ czÚĂÊ okna dialogowego. Upewnij siÚ, ĝe na wybranym dysku jest wystarczajÈco duĝo miejsca. „ Krok 6. jest opcjonalny. Jeĝeli postanowisz go wykonaÊ i nie bÚdziesz wiedziaï, którÈ z opcji widocznych w wyĂwietlonym oknie dialogowym wybraÊ, kliknij przycisk Anuluj, aby skorzystaÊ ze standardowej opcji instalacji. „ Jeĝeli po wybraniu opcji Wymaĝ i instaluj w kroku 6. nie bÚdziesz wiedziaï, który system plików naleĝy wybraÊ za pomocÈ menu rozwijanego, zdecyduj siÚ na Mac OS Extended (Journaled). „ Opcja Dostosuj opisana w kroku 8. jest przeznaczona dla doĂwiadczonych uĝytkowników Mac OS X oraz tych, którzy chcÈ ograniczyÊ iloĂÊ instalowanego oprogramowania. Z opcji Dostosuj moĝesz na przykïad skorzystaÊ w celu ograniczenia liczby jÚzyków lub czcionek, które zostanÈ zainstalowane. Pozwoli Ci to zaoszczÚdziÊ duĝÈ iloĂÊ miejsca na dysku twardym. Jeĝeli nie bÚdziesz jednak pewien, co naleĝy tu zmieniÊ, pozostañ przy opcjach domyĂlnych. „ Proces instalacji moĝe wymagaÊ „nieco” czasu — peïna, czysta instalacja systemu na moim komputerze MacBook Pro zajÚïa okoïo póï godziny. 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a l a t s n I 22 Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania Konfiguracja systemu Mac OS X 10.5 Po zakoñczeniu instalacji systemu operacyjnego i ponownym uruchomieniu komputera, na ekranie zostanie wyĂwietlone okno asystenta konfiguracji. Program ten korzysta z prostego modelu „pytanie- odpowiedě” w celu zebrania informacji dotyczÈcych sposobu, w jaki zamierzasz uĝywaÊ komputera. Uzyskane tÈ drogÈ informacje sÈ automatycznie wprowadzane w róĝnych panelach preferencji systemowych Mac OS X, które sterujÈ pracÈ komputera. Wskazówki „ Jeĝeli kupiïeĂ wïaĂnie nowy komputer Macintosh, na którym system Mac OS X jest juĝ zainstalowany, w trakcie pierwszego uruchomienia maszyny zostanie wyĂwietlony ekran przedstawianego tu asystenta konfiguracji. W celu skonfigurowania komputera powinieneĂ wykonaÊ opisane poniĝej kroki. „ Jeĝeli asystent konfiguracji nie zostanie uruchomiony, bÚdzie to oznaczaÊ, ĝe system Mac OS X jest juĝ odpowiednio skonfigurowany i bÚdziesz mógï zrezygnowaÊ z lektury tego podrozdziaïu. „ W przypadku uaktualniania starszego wydania systemu Mac OS X do wersji Mac OS X 10.5, na ekranie pojawiÈ siÚ tylko niektóre okna dialogowe asystenta konfiguracji, a wiele z nich bÚdzie juĝ zawieraïo pewne dane. Jeĝeli bÚdziesz potrzebowaï pomocy we wprowadzaniu brakujÈcych informacji, zapoznaj siÚ z zamieszczonymi poniĝej instrukcjami. K o n f i g u r a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 23 Rozdziaï 1. Aby skonfigurowaÊ Mac OS X 1. KorzystajÈc z wyĂwietlonego na ekranie okna dialogowego Witamy serdecznie, wskaĝ nazwÚ zamieszkiwanego przez Ciebie kraju i kliknij przycisk Dalej. 2. W oknie dialogowym Czy masz juĝ Mac’a wybierz jednÈ z opisanych poniĝej opcji, a nastÚpnie kliknij przycisk Dalej: V Z innego Macintosha. Opcja ta umoĝliwia podïÈczenie innego komputera Macintosh za pomocÈ przewodu Firewire, a nastÚpnie skopiowanie z niego ustawieñ konfiguracyjnych. Po jej wybraniu powinieneĂ stosowaÊ siÚ do kolejnych wskazówek wyĂwietlanych na ekranie. W takim przypadku bÚdziesz równieĝ mógï pominÈÊ wiÚkszoĂÊ kroków przedstawionych poniĝej. V Z innego woluminu na tym Macintoshu. Opcja ta umoĝliwia skopiowanie ustawieñ konfiguracyjnych z innej partycji dysku twardego znajdujÈcego siÚ w komputerze. Po jej wybraniu powinieneĂ stosowaÊ siÚ do kolejnych wskazówek wyĂwietlanych na ekranie. W takim przypadku bÚdziesz równieĝ mógï pominÈÊ wiÚkszoĂÊ przedstawionych poniĝej kroków. V Z archiwum Time Machine. Opcja ta pozwala na konfiguracjÚ komputera na podstawie danych pobranych z utworzonej za pomocÈ programu Time Machine kopii zapasowej, znajdujÈcej siÚ na zewnÚtrznym dysku twardym, który naleĝy podïÈczyÊ do komputera. Po wybraniu tej opcji powinieneĂ stosowaÊ siÚ do kolejnych wskazówek wyĂwietlanych na ekranie. W takim przypadku bÚdziesz równieĝ mógï pominÈÊ wiÚkszoĂÊ zaprezentowanych poniĝej kroków. V Nie przesyïaj teraz moich danych. Wybranie tej opcji nie spowoduje skopiowania ĝadnych ustawieñ konfiguracyjnych. BÚdziesz zatem musiaï przeprowadziÊ kolejne operacje, które zostaïy przedstawione poniĝej. 3. KorzystajÈc z okna dialogowego Zaznacz swojÈ klawiaturÚ, wybierz odpowiedni ukïad klawiatury, a nastÚpnie kliknij przycisk Dalej. 24 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a r u g i f n o K Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania 4. Asystent konfiguracji spróbuje samodzielnie okreĂliÊ rodzaj poïÈczenia komputera z internetem, a nastÚpnie wyĂwietli odpowiednie okna dialogowe sïuĝÈce do konfiguracji poïÈczenia. W zaleĝnoĂci od wyĂwietlonego ekranu dialogowego, bÚdziesz miaï do wyboru jednÈ z dwóch moĝliwoĂci: V JeĂli wyĂwietlone opcje konfiguracyjne bÚdÈ prawidïowe, powinieneĂ przejĂÊ do kroku 6. V JeĂli zaproponowane opcje konfiguracyjne nie bÚdÈ prawidïowe, powinieneĂ kliknÈÊ przycisk Inna konfiguracja sieci i wykonaÊ operacje przedstawione w kroku 5. 5. W oknie dialogowym Jak siÚ ïÈczysz? wyĂwietlone zostanÈ opcje okreĂlajÈce sposób poïÈczenia z internetem. PowinieneĂ wybraÊ jednÈ z nich, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Dalej: V Bezprzewodowy AirPort. Opcja ta wymaga dostÚpu do sieci bezprzewodowej. K o n f i g u r a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 V Modem telefoniczny. OpcjÚ tÚ powinieneĂ wybraÊ, gdy zamierzasz korzystaÊ z wewnÚtrznego lub zewnÚtrznego modemu. Pojawia siÚ ona tylko wtedy, gdy Macintosh posiada taki modem. V Modem kablowy. Opcja ta pozwala na uĝywanie modemu kablowego podïÈczonego poprzez port Ethernet lub USB. V Modem DSL. Opcja ta umoĝliwia uĝywanie modemu DSL podïÈczonego do portu Ethernet komputera. V SieÊ lokalna (Ethernet). Opcja ta pozwala na uĝywanie lokalnej sieci Ethernet. Jest to opcja najczÚĂciej stosowana w biurach. V Mój komputer nie ma poïÈczenia z Internetem. Opcja ta jest przeznaczona dla uĝytkowników komputerów, które w ĝaden sposób nie sÈ podïÈczone do internetu. Jeĝeli jÈ wybierzesz, powinieneĂ przejĂÊ do kroku 8. 6. W kolejnym oknie dialogowym wyĂwietlonym na ekranie powinieneĂ podaÊ informacje dotyczÈce poïÈczenia z internetem bÈdě sieciÈ lokalnÈ, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Dalej. W przypadku wÈtpliwoĂci warto skontaktowaÊ siÚ z ISP (dostawcÈ usïug internetowych) lub administratorem systemu. 25 Rozdziaï 1. 7. Na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe dotyczÈce identyfikatora Apple ID. Jeĝeli posiadasz identyfikator Apple ID, powinieneĂ go w tym miejscu podaÊ wraz z odpowiednim hasïem dostÚpu. W przeciwnym przypadku pozostaw obydwa pola puste, a nastÚpnie kliknij przycisk Dalej. 8. Okno dialogowe Informacje rejestracyjne wyĂwietlane jako kolejne zawiera formularz rejestracyjny, który powinieneĂ wypeïniÊ odpowiednimi danymi. PrzejĂcie miÚdzy polami odbywa siÚ za pomocÈ klawisza Tab. Po wypeïnieniu formularza kliknij przycisk Dalej. 9. NastÚpne okno dialogowe Jeszcze kilka pytañ zawiera kilka rozwijanych menu, bÚdÈcych odpowiedziami na pytania marketingowe. Moĝesz tu równieĝ zaznaczyÊ opcjÚ, dziÚki której staniesz siÚ adresatem przekazywanych pocztÈ elektronicznÈ informacji o produktach firmy Apple. Kliknij przycisk Dalej, aby przejĂÊ do nastÚpnego okna dialogowego. 10. KorzystajÈc z widocznego w oknie Utwórz konto uĝytkownika formularza, podaj informacje sïuĝÈce do utworzenia Twojego konta uĝytkownika w systemie Mac OS X: V Uĝytkownik. W tym miejscu powinieneĂ podaÊ swoje imiÚ i nazwisko. V Krótka nazwa. Jest to krótka nazwa uĝytkownika uĝywana w ramach sieci. BÚdzie ona równieĝ uĝywana jako nazwa katalogu domowego uĝytkownika. Ja podajÚ tu zwykle pierwszÈ literÚ imienia oraz nazwisko, a wiÚc ciÈg znaków mlanger. V Hasïo. KorzystajÈc z tego pola, powinieneĂ podaÊ hasïo dostÚpu do tworzonego konta uĝytkownika. V Potwierdě. W tym polu powinieneĂ powtórzyÊ podane powyĝej hasïo. V Podpowiedě hasïa. Jak sama nazwa wskazuje, pole to pozwala okreĂliÊ podpowiedě, której zadaniem jest pomoc w przypomnieniu utraconego hasïa. Nie naleĝy tu ponownie podawaÊ hasïa, poniewaĝ stanie siÚ ono widoczne w przypadku problemów z zalogowaniem siÚ do systemu. Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczÈcych konta powinieneĂ kliknÈÊ przycisk Dalej. 26 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a r u g i f n o K Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania 11. Na ekranie moĝe zostaÊ wyĂwietlone okno dialogowe Wybierz obraz dla tego konta. JeĂli komputer wyposaĝony zostaï we wbudowanÈ kamerÚ internetowÈ iSight, dostÚpne bÚdÈ tu dwie opcje: V Zrób zdjÚcie. Opcja ta pozwala na zrobienie sobie zdjÚcia. W oknie podglÈdu powinieneĂ wykadrowaÊ ujÚcie tak, aby w odpowiedni sposób obejmowaïo ono osobÚ siedzÈcÈ przed komputerem — Ciebie? — a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Zrób zdjÚcie. Komputer odtworzy děwiÚk i rozpocznie odliczanie od trzech do zera i wykona zdjÚcie. Jeĝeli Ci siÚ ono nie spodoba, swobodnie bÚdziesz mógï powtórzyÊ operacjÚ. V Wybierz z biblioteki obrazów. Opcja ta umoĝliwia wyĂwietlenie biblioteki ikon uĝytkowników przygotowanej przez firmÚ Apple. Moĝesz z niej wybraÊ dowolnÈ ikonÚ. Jeĝeli komputer nie zostaï wyposaĝony we wbudowanÈ kamerÚ iSight, wskazanie ikony z dostarczonej przez Apple biblioteki bÚdzie jedynÈ dostÚpnÈ moĝliwoĂciÈ. Po wybraniu odpowiedniego obrazu kliknij przycisk Dalej. 12. Na ekranie moĝe zostaÊ wyĂwietlone okno dialogowe Wybierz strefÚ czasowÈ. PowinieneĂ wówczas kliknÈÊ mapÚ w punkcie, który w przybliĝeniu okreĂla Twoje miejsce zamieszkania, a nastÚpnie wskazaÊ odpowiednie miasto za pomocÈ menu rozwijanego Najbliĝsze miasto. Po wykonaniu tej czynnoĂci kliknij przycisk Dalej. 13. Jeĝeli komputer nie jest poïÈczony z internetem, na ekranie moĝe siÚ pojawiÊ okno dialogowe Ustaw datÚ i czas. Po ustawieniu wïaĂciwej daty i godziny powinieneĂ kliknÈÊ przycisk Dalej. 14. JeĂli korzystasz z konta .Mac, na ekranie moĝe zostaÊ wyĂwietlone okno dialogowe Automatyczne odnowienie konta .Mac. W celu automatycznego przedïuĝania subskrypcji konta .Mac powinieneĂ zaznaczyÊ odpowiednie pole wyboru i kliknÈÊ przycisk Dalej. Jeĝeli nie chcesz, aby usïuga .Mac byïa automatycznie odnawiana, powinieneĂ po prostu kliknÈÊ przycisk Dalej. 15. Przejdě do kolejnych kroków, które zostaïy przedstawione w punkcie „Aby zakoñczyÊ instalacjÚ” znajdujÈcym siÚ w dalszej czÚĂci rozdziaïu. 27 K o n f i g u r a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 Rozdziaï 1. Wskazówki „ Jeĝeli na liĂcie wymienionej w kroku 1. nie moĝesz znaleěÊ swojego kraju, zaznacz pole wyboru Pokaĝ wszystkie, dziÚki któremu wyĂwietlona zostanie wiÚksza liczba pañstw. „ Jeĝeli w kroku 1. poczekasz odpowiednio dïugo, usïyszysz polecenia gïosowe wydawane przez komputer za pomocÈ funkcji VoiceOver. Odtworzenie instrukcji VoiceOver dotyczÈcych konfiguracji jest równieĝ moĝliwe dziÚki naciĂniÚciu klawisza Esc. WiÚcej informacji dotyczÈcych funkcji VoiceOver poznasz w rozdziale 24. „ W kroku 3. moĝesz zaznaczyÊ pole wyboru Pokaĝ wszystkie, dziÚki któremu na ekranie wyĂwietlona zostanie wiÚksza liczba dostÚpnych ukïadów klawiatury. „ Jeĝeli korzystasz z konta .Mac i masz dostÚp do internetu, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe w kroku 8. pola bÚdÈ juĝ wypeïnione danymi przechowywanymi na serwerze Apple .Mac. „ Informacje o polityce prywatnoĂci firmy Apple sÈ dostÚpne w kroku 8., po klikniÚciu przycisku Polityka prywatnoĂci. Po przeczytaniu wyĂwietlonych wiadomoĂci kliknij przycisk OK, aby zamknÈÊ arkusz z informacjami i powróciÊ do okna formularza rejestracyjnego. „ Podczas wpisywania hasïa w krokach 7. oraz 10. na ekranie zamiast odpowiednich znaków ujrzysz jedynie kropki. To wïaĂnie z tego powodu hasïo musisz podaÊ dwukrotnie — jest to zabezpieczenie majÈce na celu zapewnienie poprawnoĂci wpisanego hasïa. „ Dobrze zapamiÚtaj hasïo podane w kroku 10.! Jeĝeli je zapomnisz, nie bÚdziesz mógï zalogowaÊ siÚ do systemu i uĝywaÊ komputera. Z tego teĝ powodu dobrym pomysïem jest wypeïnienie pola Podpowiedě hasïa i wpisanie tam podpowiedzi uniemoĝliwiajÈcej zapomnienie hasïa. „ Funkcja dodawania obrazka do konta w kroku 11. jest bardzo podobna do moĝliwoĂci programu Photo Booth, który zostaï szczegóïowo omówiony w rozdziale 14. 28 5 . 0 1 X S O c a M u m e t s y s a j c a r u g i f n o K Rysunek 1.7. Po zakoñczeniu instalacji na ekranie zostanie wyĂwietlone biurko systemu operacyjnego Mac OS X 10.5 oraz okno katalogu domowego uĝytkownika Przygotowywanie Mac OS X 10.5 do dziaïania Aby zakoñczyÊ instalacjÚ Gdy na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe DziÚkujemy, kliknij przycisk Gotowe. Na ekranie pojawi siÚ biurko systemu Mac OS X wraz otwartymi oknami Twojego katalogu domowego i pïyty Mac OS X Install DVD, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 1.7. Wskazówki „ Jeĝeli komputer nie jest poïÈczony z internetem, na ekranie zamiast okna DziÚkujemy zostanie wyĂwietlone Nie zapomnij siÚ zarejestrowaÊ. „ Metody korzystania z biurka systemu Mac OS oraz programu Finder zostaïy szczegóïowo opisane w rozdziaïach od 2. do 4. K o n f i g u r a c j a s y s t e m u M a c O S X 1 0 . 5 „ Aby wyciÈgnÈÊ z napÚdu pïytÚ instalacyjnÈ, powinieneĂ nacisnÈÊ klawisz Eject znajdujÈcy siÚ na klawiaturze lub przeciÈgnÈÊ ikonÚ DVD na umieszczonÈ w Docku ikonÚ Kosza. Wysuwanie dysków zostaïo szczegóïowo opisane w rozdziale 6. „ Po zakoñczeniu instalacji systemu Mac OS X 10.5 moĝe nastÈpiÊ uruchomienie narzÚdzia Uaktualnienia. Jeĝeli dla komputera bÚdÈ dostÚpne jakiekolwiek aktualizacje, na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe z odpowiednim komunikatem. Uĝywanie narzÚdzia Uaktualnienia zostaïo szczegóïowo opisane w rozdziale 23. „ Jeĝeli podczas instalacji systemu operacyjnego Mac OS X 10.5 wybraïeĂ opcjÚ Zarchiwizuj i zainstaluj, na dysku twardym komputera bÚdzie znajdowaï siÚ katalog Poprzednie systemy. KorzystajÈc z niego, moĝesz przenosiÊ wybrane elementy do odpowiednich katalogów dysku twardego. Gdy katalog Poprzednie systemy nie bÚdzie Ci juĝ dïuĝej potrzebny, swobodnie bÚdziesz mógï go usunÈÊ. W tym celu bÚdziesz jednak musiaï podaÊ hasïo uĝytkownika z uprawnieniami administratora. 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: