Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 003701 18670022 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Office 2007 PL - książka
Po prostu Office 2007 PL - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1329-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykorzystaj rewolucyjne zmiany pakietu Microsoft Office 2007, aby poprawić jakość i komfort swojej pracy

Zmiany wprowadzone w nowym pakiecie Office 2007 to nie kosmetyczne poprawki, lecz prawdziwa rewolucja. Nowe formaty plików trzech głównych aplikacji, czyli Worda, Excela i PowerPointa, bazują na XML, w wyniku tego uzyskuje się mniejsze pliki, a równocześnie zwiększa bezpieczeństwo. W Excelu najważniejszymi nowymi usprawnieniami są odnośniki strukturalne i wykresy współdzielone z innymi programami Office. W Publisherze ulepszony kreator materiałów przenośnych pakuje wszystkie pliki dla drukarki. Te i inne istotne udoskonalenia w znacznym stopniu poprawiają efektywność oraz komfort pracy.

'Microsoft Office 2007. Nauka Office w szybki i prosty sposób' to książka, dzięki której nauczysz się sprawnie poruszać w każdej aplikacji tego oprogramowania. Jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza tworzenie prostych dokumentów, będziesz mógł wykorzystać trójwymiarowe efekty o nazwie WordArt. Nauczysz się wykonywać obliczenia w Excelu za pomocą formuł i wbudowanych funkcji oraz rysować kolorowe wykresy. A jeśli już o kolorach mowa, będziesz mógł wykorzystać program do składu tekstu Publisher 2007, aby publikować własne ulotki, foldery lub broszury. Po prostu w szybki i łatwy sposób nauczysz się pracować z pakietem Microsoft Office 2007 tak, aby było to zajęcie satysfakcjonujące i przyjemne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Office 2007 PL Autor: Steve Schwartz T‡umaczenie: Maria Chaniewska ISBN: 978-83-246-1329-8 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Office 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide Format: 170x230, stron: 464 Wykorzystaj rewolucyjne zmiany pakietu Microsoft Office 2007, aby poprawi(cid:230) jako(cid:156)(cid:230) i komfort swojej pracy (cid:149) Jak profesjonalnie przygotowa(cid:230) dokumenty do druku za pomoc„ Publishera 2007? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) najlepsze prezentacje w PowerPoincie? (cid:149) Jak budowa(cid:230) makra, aby zautomatyzowa(cid:230) powtarzaj„ce siŒ operacje? Zmiany wprowadzone w nowym pakiecie Office 2007 to nie kosmetyczne poprawki, lecz prawdziwa rewolucja. Nowe formaty plik(cid:243)w trzech g‡(cid:243)wnych aplikacji, czyli Worda, Excela i PowerPointa, bazuj„ na XML, w wyniku tego uzyskuje siŒ mniejsze pliki, a r(cid:243)wnocze(cid:156)nie zwiŒksza bezpieczeæstwo. W Excelu najwa¿niejszymi nowymi usprawnieniami s„ odno(cid:156)niki strukturalne i wykresy wsp(cid:243)‡dzielone z innymi programami Office. W Publisherze ulepszony kreator materia‡(cid:243)w przeno(cid:156)nych pakuje wszystkie pliki dla drukarki. Te i inne istotne udoskonalenia w znacznym stopniu poprawiaj„ efektywno(cid:156)(cid:230) oraz komfort pracy. (cid:132)Microsoft Office 2007. Nauka Office w szybki i prosty spos(cid:243)b(cid:148) to ksi„¿ka, dziŒki kt(cid:243)rej nauczysz siŒ sprawnie porusza(cid:230) w ka¿dej aplikacji tego oprogramowania. Je(cid:156)li Twoje potrzeby wykraczaj„ poza tworzenie prostych dokument(cid:243)w, bŒdziesz m(cid:243)g‡ wykorzysta(cid:230) tr(cid:243)jwymiarowe efekty o nazwie WordArt. Nauczysz siŒ wykonywa(cid:230) obliczenia w Excelu za pomoc„ formu‡ i wbudowanych funkcji oraz rysowa(cid:230) kolorowe wykresy. A je(cid:156)li ju¿ o kolorach mowa, bŒdziesz m(cid:243)g‡ wykorzysta(cid:230) program do sk‡adu tekstu Publisher 2007, aby publikowa(cid:230) w‡asne ulotki, foldery lub broszury. Po prostu w szybki i ‡atwy spos(cid:243)b nauczysz siŒ pracowa(cid:230) z pakietem Microsoft Office 2007 tak, aby by‡o to zajŒcie satysfakcjonuj„ce i przyjemne. (cid:149) Praca ze stylami (cid:149) Tworzenie konspekt(cid:243)w (cid:149) Modyfikowanie siatki tabeli (cid:149) Formu‡y i funkcje w Excelu (cid:149) Tworzenie prezentacji w PowerPoincie (cid:149) Grafiki SmartArt (cid:149) Zarz„dzanie poczt„ Outlook 2007 (cid:149) Podgl„d za‡„cznik(cid:243)w (cid:149) Zabezpieczenie przed podszywaniem (cid:149) Praca z programem OneNote 2007 (cid:149) Szablony notatnik(cid:243)w i notatniki wsp(cid:243)‡dzielone (cid:149) Tworzenie publikacji w programie Publisher 2007 (cid:149) Dystrybucja i drukowanie publikacji Wykorzystaj rewolucyjny Office 2007 (cid:150) zwiŒksz produktywno(cid:156)(cid:230) i satysfakcjŒ z pracy! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Część I Rozdział 1. Co nowego w Office 2007? Wstęp Wprowadzenie do Microsoft Office 2007 11 15 17 Nowy interfejs użytkownika ................................................................................. 18 Nowe formaty plików ............................................................................................ 21 Nowe cechy i zmiany ............................................................................................ 22 Rozdział 2. Podstawy Office 25 Tworzenie nowego dokumentu ............................................................................ 27 Otwieranie dokumentów ...................................................................................... 28 Zapisywanie dokumentów .................................................................................... 29 Zamykanie dokumentów ....................................................................................... 30 Praca z oknami ...................................................................................................... 31 Określanie powiększenia ...................................................................................... 33 Używanie schowka pakietu Office ....................................................................... 34 Drukowanie ........................................................................................................... 36 Uzyskiwanie Pomocy ............................................................................................ 38 Opuszczanie programu Office .............................................................................. 40 41 Microsoft Word 43 Interfejs programu Word ..................................................................................... 44 Praca z różnymi widokami .................................................................................... 47 Zarządzanie oknami .............................................................................................. 49 Określanie opcji pokazywania/ukrywania ............................................................ 51 Wprowadzanie tekstu ........................................................................................... 52 Podstawowa edycja tekstu .................................................................................... 53 Korzystanie z narzędzi sprawdzania .................................................................... 55 Znajdowanie i zastępowanie tekstu ..................................................................... 59 Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych .................................................... 62 Część II Rozdział 3. Rozpoczynanie pracy z programem Word 2007 3 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 4. Formatowanie dokumentów 63 Określanie ustawień stron .................................................................................... 64 Modyfikowanie tła ................................................................................................. 66 Wstawianie podziałów .......................................................................................... 69 Dodawanie strony okładki lub pustej strony ....................................................... 71 Dodawanie nagłówków lub stopek ...................................................................... 73 Formatowanie akapitów ....................................................................................... 76 Określanie wyrównania ........................................................................................ 77 Określanie wcięć ................................................................................................... 78 Tworzenie list ........................................................................................................ 80 Odstępy pomiędzy akapitami i liniami ................................................................ 84 Formatowanie znaków .......................................................................................... 86 Praca ze stylami ..................................................................................................... 89 Korespondencja seryjna ........................................................................................ 92 99 O widoku Konspekt ............................................................................................ 100 Rozpoczynanie konspektu .................................................................................. 101 Reorganizacja konspektu .................................................................................... 102 Zmienianie ustawień wyświetlania .................................................................... 104 Rozdział 5. Tworzenie konspektów Rozdział 6. Tabele, wykresy i sztuka 105 Wstawianie tabel ................................................................................................. 106 Wprowadzanie danych do tabeli ........................................................................ 108 Modyfikowanie siatki tabeli ................................................................................ 109 Formatowanie danych tabeli .............................................................................. 112 Obliczenia w tabelach ......................................................................................... 113 Tworzenie wykresów .......................................................................................... 115 O dodawaniu grafik i obiektów .......................................................................... 116 Dodawanie obrazów ........................................................................................... 117 Dodawanie obiektów clipart ............................................................................... 118 Dodawanie kształtów .......................................................................................... 119 Używanie kanw rysunku ..................................................................................... 120 Dodawanie obiektów SmartArt .......................................................................... 121 Tworzenie obiektów WordArt ............................................................................ 122 Dodawanie pola tekstowego ............................................................................... 123 Określanie zawijania tekstu ................................................................................ 124 Zmiana rozmiarów, przenoszenie i obracanie obiektów ................................... 125 4 Spis treści Rozdział 7. Współdzielenie dokumentów programu Word Część III Microsoft Excel Rozdział 8. Rozpoczynanie pracy z programem Excel 2007 127 Wybieranie formatu pliku .................................................................................. 128 Wysyłanie dokumentów programu Word ......................................................... 129 Publikowanie wpisów na blogu .......................................................................... 130 Śledzenie zmian .................................................................................................. 132 Porównywanie dokumentów .............................................................................. 134 Łączenie dokumentów ........................................................................................ 135 Inspektor dokumentów ....................................................................................... 136 Ochrona dokumentu ........................................................................................... 137 139 141 Interfejs Excel ..................................................................................................... 142 Skoroszyty i arkusze ............................................................................................ 144 Zaznaczanie komórek i zakresów ....................................................................... 146 Wprowadzanie danych ....................................................................................... 148 Edycja danych ..................................................................................................... 150 Reorganizacja arkusza ......................................................................................... 151 Wypełnianie komórek ......................................................................................... 156 Import danych ..................................................................................................... 158 Znajdowanie i zastępowanie danych .................................................................. 163 Sortowanie danych .............................................................................................. 166 Nazywanie komórek i zakresów ......................................................................... 168 Ochrona skoroszytów hasłami ............................................................................ 170 173 Określanie szerokości kolumn i wysokości wierszy .......................................... 174 O formatowaniu danych i komórek .................................................................... 176 Formatowanie znaków i akapitów ...................................................................... 177 Dopasowywanie tekstu w komórce .................................................................... 178 Formatowanie liczb ............................................................................................ 179 Formatowanie warunkowe ................................................................................. 180 Dodawanie obramowań i tła komórek ............................................................... 182 Usuwanie, zastępowanie i ponowne wykorzystanie formatów .......................... 184 187 Na temat odwołań do komórek .......................................................................... 188 Podstawy formuł .................................................................................................. 190 Tworzenie formuł ................................................................................................ 194 Edycja formuł ...................................................................................................... 196 Rozwiązywanie problemów — wskazówki ........................................................ 197 S p i s t r e ś c i Rozdział 9. Formatowanie arkuszy i danych Rozdział 10. Formuły i funkcje 5 Spis treści Rozdział 11. Praca z tabelami Rozdział 12. Tworzenie wykresów 199 Tworzenie tabeli .................................................................................................. 200 Formatowanie tabeli ........................................................................................... 201 Tworzenie kolumn obliczeniowych ................................................................... 202 Dodawanie wiersza sumy ................................................................................... 203 Sortowanie i filtrowanie ...................................................................................... 204 Zmienianie rozmiaru tabeli ................................................................................ 206 209 Elementy wykresu .............................................................................................. 210 Tworzenie wykresu ............................................................................................. 211 Zmienianie tła ...................................................................................................... 212 Dodawanie i formatowanie tekstu ..................................................................... 213 Wiersze a kolumny .............................................................................................. 215 Zmienianie układu i stylu ................................................................................... 216 Wyświetlanie zbioru danych .............................................................................. 217 Praca z siatkami ................................................................................................... 218 Praca z legendą .................................................................................................... 219 Dodawanie linii trendu ....................................................................................... 220 Modyfikowanie osi .............................................................................................. 221 Zmienianie danych wykresu ............................................................................... 222 223 225 Interfejs PowerPoint ........................................................................................... 226 Praca w różnych widokach ................................................................................. 228 Tworzenie prezentacji ........................................................................................ 229 231 Rozpoczynanie prezentacji ................................................................................. 232 Określanie motywu ............................................................................................. 234 Dodawanie i usuwanie slajdów .......................................................................... 235 Zastępowanie miejsc zarezerwowanych ............................................................ 236 Wstawianie innych elementów .......................................................................... 239 Tworzenie albumu fotograficznego .................................................................... 243 Podgląd pokazu slajdów ...................................................................................... 245 247 Animowanie obiektów i tekstu ........................................................................... 248 Porządkowanie slajdów ....................................................................................... 250 Dodawanie przejść .............................................................................................. 251 i c ś e r t s i p S 6 Część IV Microsoft PowerPoint Rozdział 13. Rozpoczynanie pracy z programem PowerPoint 2007 Rozdział 14. Tworzenie prezentacji Rozdział 15. Kończenie prezentacji Spis treści Część V Microsoft Outlook Rozdział 16. Rozpoczynanie pracy z programem Outlook 2007 Próby tempa prezentacji ..................................................................................... 253 Drukowanie notatek i materiałów informacyjnych ........................................... 254 Zapisywanie prezentacji w innych formatach ................................................... 256 259 261 Typy kont pocztowych ........................................................................................ 262 Adresy e-mail ....................................................................................................... 264 Dodawanie kont e-mail ....................................................................................... 265 Zmienianie ustawień konta ................................................................................. 268 Praca z profilami .................................................................................................. 270 Praca z grupami Wyślij/Odbierz ........................................................................ 272 Subskrypcja kanałów RSS .................................................................................. 275 Okno programu Outlook 2007 ............................................................................ 276 Praca online i offline ........................................................................................... 278 Określanie preferencji ........................................................................................ 279 Uzyskiwanie pomocy .......................................................................................... 280 Rozdział 17. Korzystanie z książki adresowej Rozdział 18. Komponowanie i wysyłanie poczty S p i s t r e ś c i 281 Okno kontaktów .................................................................................................. 282 Wyświetlanie rekordów kontaktów .................................................................... 283 Tworzenie rekordów Kontaktów ........................................................................ 284 Szukanie kontaktu ............................................................................................... 288 Używanie wizytówek .......................................................................................... 290 Tworzenie list dystrybucyjnych ......................................................................... 292 295 Okno wiadomości ................................................................................................ 296 Tworzenie wiadomości ....................................................................................... 297 Formaty wiadomości ........................................................................................... 302 Dodawanie załączników ..................................................................................... 306 Wstawianie elementów ....................................................................................... 307 Korygowanie błędów pisowni ............................................................................ 310 Korzystanie z podpisów ...................................................................................... 312 Inne opcje wiadomości ....................................................................................... 314 Rozdział 19. Odbieranie poczty 317 Sprawdzanie nowej poczty ................................................................................. 318 Czytanie wiadomości .......................................................................................... 320 Zmienianie widoku ............................................................................................. 322 7 Spis treści Rozdział 20. Zarządzanie pocztą Rozdział 21. Zadania i terminy Szukanie wiadomości .......................................................................................... 323 Praca z załącznikami ........................................................................................... 324 Drukowanie wiadomości .................................................................................... 325 327 Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych ..................................................... 328 Usuwanie wiadomości ........................................................................................ 330 Kopiowanie i przenoszenie wiadomości ............................................................ 332 Tworzenie folderów wiadomości ....................................................................... 333 Dzielenie wiadomości na kategorie ................................................................... 334 Oznaczanie wiadomości ...................................................................................... 337 Obsługa wiadomości-śmieci i wiadomości wyłudzających informacje ............ 339 Tworzenie reguł wiadomości ............................................................................. 341 343 Podstawy kalendarza ........................................................................................... 344 Zapisywanie terminu lub wydarzenia ................................................................ 345 Tworzenie zdarzeń cyklicznych ......................................................................... 346 Odpowiadanie na przypomnienie ...................................................................... 347 Modyfikowanie zdarzeń i spotkań ...................................................................... 348 Szukanie wydarzenia lub terminu ...................................................................... 349 Przesyłanie kalendarza ....................................................................................... 350 Podstawy zadań ................................................................................................... 352 Tworzenie zadania .............................................................................................. 353 Modyfikowanie zadania ...................................................................................... 354 355 357 Interfejs OneNote ............................................................................................... 358 Notesy, sekcje i strony ........................................................................................ 360 Otwieranie i zamykanie notesów ....................................................................... 363 Integracja OneNote ............................................................................................ 364 Uzyskiwanie Pomocy .......................................................................................... 366 367 Pisanie notatki ..................................................................................................... 368 Nagrywanie notatki dźwiękowej ........................................................................ 369 Nagrywanie notatki wideo .................................................................................. 370 Tworzenie notatek pisanych ręcznie .................................................................. 371 Metody kopiuj i wklej oraz przeciągnij i upuść ................................................ 372 Tworzenie notatek z elementów programu Outlook ........................................ 374 Notatki bez OneNote .......................................................................................... 375 Część VI Microsoft OneNote Rozdział 22. Rozpoczynanie pracy z programem OneNote 2007 Rozdział 23. Tworzenie notatek i c ś e r t s i p S 8 Spis treści Rozdział 24. Ozdabianie i edycja notatek 377 Korzystanie z szablonów stron ........................................................................... 378 Wstawianie obrazów z dysku ............................................................................. 379 Wstawianie i używanie tabel .............................................................................. 380 Wstawianie hiperłączy ........................................................................................ 383 Edycja i formatowanie notatek ........................................................................... 386 Poprawianie błędów pisowni ............................................................................. 388 Rozdział 25. Zarządzanie notatkami Część VII Microsoft Publisher Rozdział 26. Rozpoczynanie pracy z programem Publisher 2007 389 Zmienianie uporządkowania notesów, sekcji i stron ........................................ 390 Przenoszenie stron i sekcji ................................................................................. 391 Tworzenie grup sekcji ......................................................................................... 393 Tworzenie grup stron .......................................................................................... 394 Usuwanie notatek i obiektów ............................................................................. 395 Dodawanie haseł do sekcji ................................................................................. 396 Szukanie notatek ................................................................................................. 398 Drukowanie notatek ............................................................................................ 400 401 403 Interfejs programu Publisher ............................................................................. 404 Tworzenie publikacji .......................................................................................... 406 Tworzenie zbioru informacji służbowych .......................................................... 408 Zastępowanie miejsc zarezerwowanych na tekst .............................................. 409 Zastępowanie i wstawianie elementów graficznych ......................................... 411 Podglądanie publikacji ........................................................................................ 412 Dokonywanie drobnych zmian .......................................................................... 413 Przechowywanie i ponowne wykorzystywanie elementów .............................. 418 Zmienianie schematu czcionki lub koloru ......................................................... 420 Zmienianie szablonów ........................................................................................ 421 Adresowanie pocztówek ..................................................................................... 422 423 Uruchamianie testowania ................................................................................... 424 Tworzenie dokumentów PDF ............................................................................ 425 Wysyłanie publikacji pocztą elektroniczną ....................................................... 428 Publikowanie w sieci Web ................................................................................. 431 Drukowanie publikacji ....................................................................................... 433 437 Skorowidz S p i s t r e ś c i 9 Rozdział 27. Dystrybucja i drukowanie publikacji Rozdział 2. Podstawy Office Podstawy Office 2 Chociaż aplikacje w różnych zestawach Office nie są ze sobą mocno zintegrowane, to są one w pewnym stopniu do siebie podobne. Na przykład zapisywanie plików, praca z oknami, drukowanie i inne podstawowe operacje niewiele się różnią w aplikacjach Office. W tym rozdziale Czytelnik zostanie zapoznany z „Podstawami Office”. Po zrozumieniu ogólnego działania procedur łatwiej będzie zagłębić się w szczegóły omawiane w dalszych rozdziałach. P o d s t a w y O f f i c e 25 Rozdział 2. Uruchamianie aplikacji Office Aplikacje Office (takie jak Word czy Excel) uruchamia się w taki sam sposób jak inne aplikacje Windows. Aby uruchomić aplikację Office: 1. Kliknij przycisk Start/Wszystkie programy i folder Microsoft Office (rysunek 2.1). Rozwinie się folder Microsoft Office ukazujący wszystkie zainstalowane aplikacje Office 2007. 2. Kliknij program Office, który chcesz uruchomić. Uruchomi się wybrany program. Wskazówki (cid:132) Możesz także uruchomić aplikację Office, wykonując jedną z następujących czynności: (cid:86) Jeśli wcześniej uruchamiałeś aplikację, to możesz wybrać jej nazwę z listy w panelu Start. (cid:86) Jeśli je utworzyłeś, to możesz kliknąć ikony skrótów na Pulpicie lub pasku Szybkiego uruchamiania, lub dowolny z dokumentów aplikacji. (cid:86) Możesz otworzyć dokument Office, klikając (lub dwukrotnie klikając) ikonę jego pliku. Dokument otworzy się na odpowiedniej aplikacji Office. (cid:86) Wybierz ostatnio otwarty dokument Office z menu Windows Vista Start/Bieżące elementy (rysunek 2.2) (cid:132) Chociaż menu Start w Windows Vista i XP wyglądają inaczej, to działają podobnie. W XP kliknij przycisk Start. Następnie przesuń kursor nad Wszystkie programy i folder Microsoft Office. Kliknij aplikację Office, którą chcesz uruchomić. (cid:132) Możesz także otworzyć menu Start, wciskając klawisz z logo Windows na klawiaturze. 26 e c i f f O i j c a k i l p a e i n a i m a h c u r U Rysunek 2.1. Typowym sposobem uruchamiania programów jest wybieranie ich z menu Start (widoczny jest system Windows Vista) Rysunek 2.2. Możesz otworzyć dokument, nad którym ostatnio pracowałeś, wybierając go z menu Bieżące elementy Podstawy Office Tworzenie nowego dokumentu Domyślnie bazujące na dokumentach programy Office (na przykład Word, Excel i PowerPoint) automatycznie tworzą nowy, pusty dokument za każdym razem, gdy uruchamia się program. Aby utworzyć dodatkowe nowe dokumenty, gdy program Office już działa, wykonaj następujące kroki. Aby utworzyć nowy dokument: (cid:88) Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Nowy. Wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć, z okna dialogowego, które się pojawi (rysunek 2.3). Kliknij przycisk Utwórz (lub Pobierz). (cid:86) Aby pominąć okno dialogowe Nowy dokument, Nowy skoroszyt lub Nowa prezentacja i utworzyć standardowy dokument, wciśnij Ctrl + N . Wskazówki (cid:132) Aby utworzyć standardowy dokument programu Word, Excel lub PowerPoint, wybierz Puste i niedawno używane z listy Szablon, a następnie wybierz odpowiednio Pusty dokument, Pusty skoroszyt lub Pusta aplikacja. Wybierz tę samą kategorię szablonów, aby bazą dokumentu był ostatnio użyty szablon. (cid:132) Office ma dwa rodzaje szablonów: instalowane na komputerze i te, które można pobrać zgodnie z potrzebami z witryny firmy Microsoft. Aby użyć szablonu z pierwszej kategorii, wybierz Zainstalowane szablony. Dla pobieranych szablonów wybierz kategorię z części Microsoft Office Online listy Szablony. (cid:132) Aby utworzyć nowy dokument na podstawie jednego z własnych dokumentów, wybierz Nowy z istniejącego na liście Szablony. 27 T w o r z e n i e n o w e g o d o k u m e n t u Rysunek 2.3. Wybierz kategorię z listy szablonów, następnie wybierz szablon i kliknij Utwórz lub Pobierz (w zależności od tego, czy szablon jest na komputerze, czy dostępny z Microsoft Office Online) Pojedyncze a dwukrotne kliknięcie To, czy potrzeba pojedynczego, czy dwukrotnego kliknięcia, aby otworzyć folder, dokument lub program na komputerze, zależy do ustawienia Panel sterowania/Opcje folderów. 1. W Windows Vista lub XP kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania. 2. Otwórz Opcje folderów w Panelu sterowania. 3. W części Klikanie elementów Panelu sterowania zaznacz pole opcji Pojedyncze kliknięcie lub Dwukrotne kliknięcie. 4. Kliknij OK, aby zapisać nowe ustawienia. (cid:132) Publisher nie ma nowego interfejsu, jak większość aplikacji Office. Aby utworzyć nowy dokument, wybierz Plik/Nowy, kliknij ikonę Nowy na pasku narzędzi lub wciśnij Ctrl + N . Rozdział 2. Otwieranie dokumentów Poza tworzeniem nowych dokumentów, możesz otwierać istniejące dokumenty, aby wyświetlać je, drukować lub modyfikować. Możesz otworzyć dokumenty z odpowiedniej aplikacji Office lub z Pulpitu (równocześnie uruchamiając stosowny program, jeżeli jeszcze nie jest włączony). Aby otworzyć istniejący dokument z aplikacji Office: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Otwórz. (cid:86) Publisher. Wybierz Plik/Otwórz. (cid:86) Dowolny program. Wciśnij Ctrl + O . Pojawi się okno dialogowe Otwieranie (rysunek 2.4). 2. Przejdź do napędu i folderu zawierającego dokument, który chcesz otworzyć. 3. Wybierz dokument i kliknij Otwórz. Jeżeli opcje folderów zostały ustawione na komputerze tak, aby otwierać elementy przez pojedyncze kliknięcie (patrz ramka na stronie 27), wybrany dokument może się otworzyć bez konieczności klikania Otwórz. Aby otworzyć istniejący dokument Office z Pulpitu: 1. Zlokalizuj plik dokumentu na Pulpicie lub w folderze, gdzie jest przechowywany. 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Kliknij (lub dwukrotnie kliknij) ikonę pliku. (cid:86) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku i wybierz Otwórz z menu rozwijanego, które się pojawi (rysunek 2.5). Uruchomi się odpowiedni program Office (jeśli jeszcze nie jest włączony) i otworzy się dokument. w ó t n e m u k o d e i n a r e i w t O 28 Rysunek 2.4. Wybierz dokument Office w oknie dialogowym Otwieranie i kliknij Otwórz (widoczny system Windows Vista) Rysunek 2.5. Możesz także otworzyć dokument Office, klikając prawym przyciskiem jego ikonę pliku i wybierając Otwórz Wskazówka (cid:132) W programach Word, Excel i PowerPoint możesz także otwierać dokumenty, klikając Przycisk pakietu Office i wybierając plik z listy Niedawno używane dokumenty. W programie Publisher ostatnio otwarte dokumenty są wymienione do wyboru na dole menu Plik. Rysunek 2.6. Używaj okna dialogowego Zapisz jako do zapisania nowego dokumentu. Możesz także użyć go do zapisania edytowanego dokumentu pod nową nazwą, w innym formacie lub w nowym położeniu na dysku. Aby łatwiej było wybrać folder lub napęd, kliknij przycisk Przeglądaj Zapisywanie w Outlooku 2007 Zasadniczo rzadko zachodzi potrzeba używania polecenia Zapisz w programie Outlook. Dopóki nie wyłączysz opcji zapisywania kopii wiadomości w folderze Wysłane elementy (w oknie dialogowym Opcje e-mail), wszystkie wiadomości, które tworzysz i wysyłasz, są automatycznie zachowywane. Natomiast przychodzące wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej każdego konta (lub innym folderze wyznaczonym przez regułę wiadomości). Jedyne przypadki, gdy musisz ręcznie zachować wiadomość e-mail, występują, gdy chcesz: (cid:141) Zachować wersję roboczą wiadomości, która nie jest gotowa do wysłania. (cid:141) Zachować kopię wiadomości na dysku. Jeśli zamkniesz wiadomość bez jej wysłania, to pojawi się okno dialogowe, w którym oferowana jest opcja jej zapisu. Kliknij Tak, aby zachować wiadomość w folderze Wersje robocze. Możesz także zachować tworzoną wiadomość w folderze Wersje robocze, wybierając Plik/Zapisz ( Ctrl + S ). Wersja ta może być później otwarta, edytowana i wysłana. Aby zapisać wiadomość w folderze lub na innym dysku, wybierz Plik/Zapisz jako, wybrać format i kliknij Zapisz. Możesz użyć Zapisz jako, aby zachować kopię dowolnej wiadomości (wersji roboczej, wiadomości wysłanej lub otrzymanej). Podstawy Office Zapisywanie dokumentów Dopóki nie zachowasz dokumentu na dysku, to istnieje on tylko w pamięci komputera. Jeżeli zamkniesz dokument lub wyjdziesz z aplikacji bez zapisywania, to dokument zniknie na zawsze. Aby zapisać nowy dokument: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Zapisz lub kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Zapisz jako/format pliku. (cid:86) Publisher. Wybierz Plik/Zapisz lub Plik/Zapisz jako, albo kliknij ikonę paska narzędzi Zapisz. (cid:86) Dowolny program. Wciśnij Ctrl + S . Otworzysz okno dialogowe Zapisz jako (rysunek 2.6). 2. Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku, Nawiguj do docelowego dysku i folderu, wybierz format pliku z menu rozwijanego Zapisz jako typ i kliknij Zapisz. Aby zapisać edytowany dokument: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Aby zastąpić aktualny plik programu Word, Excel lub PowerPoint edytowaną wersją, kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Zapisz lub wciśnij Ctrl + S . W programie Publisher wybierz Plik/Zapisz, kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi lub wciśnij Ctrl + S . (cid:86) Możesz zapisać kopię edytowanego dokumentu, używając nowej nazwy, w innym formacie pliku i (lub) w nowej lokalizacji na dysku. W programach Word, Excel i PowerPoint kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Zapisz jako/format. W Programie Publisher wybierz Plik/Zapisz jako. Pojawi się okno dialogowe Zapisywanie jako (patrz rysunek 2.6). Określ nazwę pliku, format i położenie i kliknij Zapisz. 29 Z a p i s y w a n i e d o k u m e n t ó w Rysunek 2.7. Pasek zadań wyświetla ikonę dla każdego otwartego dokumentu i aplikacji Rysunek 2.8. Możesz przełączyć się do dowolnego otwartego dokumentu, wybierając jego nazwę z listy rozwijanej Przełącz okna Rysunek 2.9. W programie Publisher wszystkie otwarte dokumenty są wymienione w menu Okno Rysunek 2.10. Możesz zamknąć dokument w dowolnym programie, klikając jego pole zamykające Rozdział 2. Zamykanie dokumentów Nie musisz koniecznie wychodzić z aplikacji Office, aby pracować z innym dokumentem. Po zakończeniu pracy z dokumentem możesz go zamknąć. Zamykanie dokumentów zwalnia pamięć do pracy z innymi dokumentami. Aby zamknąć dokument: 1. Uczyń aktywnym dokument, który chcesz zamknąć, wykonując jedną z następujących czynności: (cid:86) Dowolna aplikacja Office. Kliknij ikonę paska zadań dokumentu (rysunek 2.7) na dole ekranu. w ó t n e m u k o d e i n a k y m a Z (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij zakładkę Widok i wybierz nazwę dokumentu z ikony Przełącz okna w grupie Okno (rysunek 2.8). (cid:86) Publisher. Wybierz nazwę dokumentu z menu Okno (rysunek 2.9). 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Zamknij. (cid:86) Kliknij przycisk zamykający (X) w prawym górnym rogu okna aplikacji (rysunek 2.10). Jeżeli jest to jedyny otwarty dokument, to aplikacja się wyłączy. Dokument się zamyka. Jeżeli dokument nie był nigdy zapisany lub zawiera niezapisane zmiany, to masz możliwość ich zapisania. Wskazówki (cid:132) Wyjście z aplikacji automatycznie zamyka wszystkie otwarte dokumenty. Jeżeli któryś z nich zawiera niezachowane zmiany, masz możliwość ich zapisania. (cid:132) Gdy masz wiele otwartych skoroszytów programu Excel, to każdy ma swój własny przycisk zamykający (znajdujący się pod przyciskiem zamykania aplikacji). 30 Rysunek 2.11. W programie Excel istnieje wspaniała elastyczność aranżowania otwartych okien skoroszytów Rysunek 2.12. Gdy ułożysz dokumenty kaskadowo, zobaczysz róg i tytuł każdego z nich Rysunek 2.13. Możesz podzielić okno w celu równoczesnej pracy z dwiema częściami dokumentu Podstawy Office Praca z oknami Jeżeli otwartych jest kilka dokumentów, to możesz ustawić je i manipulować ich oknami, używając poleceń Office. W programach Word, Excel i PowerPoint polecenia zarządzania oknami znajdują się w grupie Okno Wstążki. (Warto zauważyć, że dostępność, położenie i implementacja tych poleceń różni się w różnych programach Office). Nowe okno. Polecenie Nowe okno tworzy nową instancję aktualnego dokumentu. Użyj tego polecenia w celu oglądania i pracy z dwiema częściami dokumentu naraz. Rozmieść wszystko. To polecenie równocześnie wyświetla wszystkie otwarte dokumenty w aplikacji. W programie Word dokumenty są wyświetlane jeden nad drugim. W programie PowerPoint są one układane jeden obok drugiego. W programie Excel możesz określić układ otwartych dokumentów w oknie dialogowym, które pojawia się, gdy klikniesz Rozmieść wszystko (rysunek 2.11). Kaskadowo. Rozmieszczanie dokumentów w stylu kaskady wyświetla lewy górny róg każdego okna, umożliwiając szybkie przełączanie się pomiędzy dokumentami przez kliknięcie wyeksponowanego rogu (rysunek 2.12). W programie PowerPoint Kaskadowo jest ikoną na Wstążce w grupie Okno. W programie Excel powinieneś wybrać tę opcję z okna dialogowego Rozmieszczanie okien (patrz rysunek 2.11). Podziel. Możesz użyć tego polecenia w celu podziału bieżącego dokumentu na połowy (rysunek 2.13). Pozwala ono na pracę z dwiema częściami dokumentu w tym samym czasie. W programie Excel podział pojawia się ponad aktualną komórką, a w programie Word pasek podziału pojawia się tam, gdzie go umieścisz za pomocą kliknięcia. Możesz zmienić położenie podziału, klikając i przenosząc ten pasek. Aby usunąć podział w programie Excel, kliknij ikonę Podziel. W Wordzie kliknij ikonę Usuń podział. 31 P r a c a z o k n a m i Rozdział 2. Zapisz obszar roboczy. To polecenie w grupie Okno Wstążki programu Excel zapisuje bieżący układ arkuszy tak, że można przywrócić je później. (Aby przywrócić zapisaną przestrzeń roboczą, otwórz ją tak jak arkusz). Każda aplikacja Office wspiera także standardowe kontrolki Windows i techniki manipulowania oknami. Aby użyć standardowych kontrolek Windows: (cid:88) Wykonaj dowolną z poniższych czynności: (cid:86) Kliknij przycisk Minimalizuj (patrz rysunek 2.10), aby zminimalizować okno do paska zadań. (Możesz kliknąć ikonę na pasku zadań w celu przywrócenia okna do oryginalnej pozycji i rozmiaru). (cid:86) Przycisk Maksymalizuj/Przywróć ma dwa stany (rysunek 2.14). Gdy jest ukazany jako prostokąt, możesz kliknąć go w celu maksymalizacji okna i wypełnienia nim ekranu. Gdy okno jest zmaksymalizowane, przycisk wyświetla parę prostokątów. Kliknij ten przycisk, aby przywrócić okno do oryginalnego rozmiaru i pozycji (przed maksymalizacją okna). (cid:86) Aby przenieść okno w inne miejsce, przeciągnij je za pasek tytułu. (cid:86) Aby ręcznie zmienić położenie okna, przesuń kursor nad dowolną krawędzią lub rogiem. Gdy znak kursora zmieni się na podwójną strzałkę, kliknij i przeciągnij w celu zmiany rozmiaru okna. Wskazówki (cid:132) W programie Publisher polecenia Rozmieść wszystko i Kaskadowo znajdują się w menu Okno (rysunek 2.15). i m a n k o z a c a r P 32 Rysunek 2.14. Przycisk Maksymalizuj/Przywróć zmienia się w zależności od bieżącego stanu okna Rysunek 2.15. Polecenia okna programu Publisher możesz wybrać z menu Okno (cid:132) OneNote zasadniczo działa w pojedynczym oknie, więc większość związanych z oknami poleceń jest niepotrzebna. Jednak możesz utworzyć drugą instancję głównego okna, wybierając Okno/Nowe okno lub wciskając Ctrl + M . Rysunek 2.16. Kontrolka Powiększenie dostarcza trzech sposobów na zmianę powiększenia Rysunek 2.17. Używając okna dialogowego Powiększenie, określ konkretne lub związane ze stroną powiększenie. Okno Powiększenie programu Outlook (pokazane na rysunku 2.18) ma podobne opcje Podstawy Office Określanie powiększenia Jeżeli masz problemy z czytaniem dokumentu Word, ponieważ czcionka jest zbyt mała, lub chcesz się dokładniej przyjrzeć prezentacji PowerPoint, to możesz zmienić powiększenie okna dokumentu. Aby określić powiększenie w programach Word, Excel, PowerPoint: (cid:88) Użyj kontrolki Powiększenie (rysunek 2.16) w prawym dolnym rogu dokumentu lub oknie aplikacji w jeden z następujących sposobów: (cid:86) Przeciągnij suwak do określonej wartości procentu powiększenia. (cid:86) Kliknij przycisk – lub +, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie o 10 procent. (cid:86) Kliknij bieżącą wartość powiększenia w celu otwarcia okna dialogowego Powiększenie (rysunek 2.17). (cid:88) W grupie Powiększenie zakładki Widok możesz dokonać jednej z następujących czynności: (cid:86) Kliknij Powiększenie, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie (patrz rysunek 2.17). (cid:86) Kliknij 100 , aby powiększyć dokument do normalnych rozmiarów. Aby określić powiększenie w innych aplikacjach Office: (cid:88) Publisher. Wybierz poziom powiększenia z podmenu Widok/Powiększenie lub z rozwijanego menu Powiększenie paska narzędzi, albo klikając ikonę Powiększ lub Pomniejsz na pasku narzędzi. (cid:88) OneNote. Wybierz powiększenie z rozwijanego menu Powiększenie na pasku narzędzi. (cid:88) Outlook. W oknie istniejącej wiadomości wybierz Powiększenie z rozwijanego menu Inne akcje w grupie Akcje. W wiadomości, którą tworzysz, kliknij ikonę Powiększenie w grupie Powiększenie, określić poziom powiększenia w oknie dialogowym Powiększenie (rysunek 2.18) i kliknąć OK. 33 Rysunek 2.18. Okno dialogowe Powiększenie programu Outlook Wskazówka (cid:132) Określ powiększenie oddzielnie dla każdego otwartego dokumentu w aplikacji. O k r e ś l a n i e p o w i ę k s z e n i a Rozdział 2. Używanie schowka pakietu Office W systemie Windows Schowek jest obszarem w pamięci, gdzie przechowywany jest ostatni skopiowany lub wycięty element. Gdy wkleisz element, to jest on rysowany ze schowka. Jeżeli skopiujesz lub wytniesz nowy element, zajmie on miejsce bieżącego elementu przechowywanego w Schowku. Korzystając ze Schowka, możesz wprowadzić elementy do bieżącego dokumentu lub nawet do dokumentów w innych aplikacjach. Podczas pracy z Office możesz nadal używać Schowka Windows. Dodatkowo możesz użyć Schowka pakietu Office, dedykowanego schowka do współdzielenia danych pomiędzy wszystkimi dokumentami programów Office. W przeciwieństwie do Schowka systemu Windows, Schowek pakietu Office może przechowywać do 24 elementów. Aby otworzyć schowek Office: (cid:88) Word, Excel, PowerPoint. Przełącz się na zakładkę Narzędzia główne. W grupie Schowek kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Schowek (rysunek 2.19). (cid:88) Outlook, Publisher. Wybierz Edycja/Schowek pakietu Office. Pojawi się Schowek pakietu Office (rysunek 2.20). Aby wprowadzić elementy ze schowka Office do dokumentu: 1. Wybierz miejsce w dokumencie Office, gdzie chcesz wkleić element(y). 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności: (cid:86) Aby wkleić pojedynczy element, kliknij go w przewijanej liście Schowka pakietu Office. (cid:86) Aby równocześnie wkleić wszystkie elementy przechowywane w Schowku pakietu Office, kliknij przycisk Wklej wszystko. Element (lub elementy) zostaną dodane do dokumentu. 34 e c i f f O u t e i k a p a k w o h c s e i n a w y ż U Rysunek 2.19. Tutaj powinieneś kliknąć, aby otworzyć Schowek pakietu Office Rysunek 2.20. Schowek pakietu Office Rysunek 2.21. Możesz wybrać Usuń z menu rozwijanego (cid:132) Ostatni skopiowany lub wycięty element staje się bieżącym elementem w Schowku systemu Windows. (cid:132) Elementy pozostają w Schowku pakietu Office, aż opuści się wszystkie programy Office. Podstawy Office Aby wyczyścić elementy ze schowka Office (cid:88) Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Aby usunąć pojedynczy element, umieść kursor nad elementem, kliknij strzałkę, która się pojawi, i wybierz Usuń z menu rozwijanego (rysunek 2.21). (cid:86) Aby usunąć wszystkie bieżące elementy ze Schowka pakietu Office, kliknij przycisk Wyczyść wszystko (patrz rysunek 2.20) Aby zamknąć Schowek Office (cid:88) Powinieneś: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknąć przycisk zamykający Schowek pakietu Office (X) lub kliknąć przycisk otwierający okno dialogowe Schowek. (cid:86) Publisher. Kliknąć przycisk zamykający Schowek pakietu Office (X). (cid:86) Outlook. Kliknąć przycisk zamykający Schowek pakietu Office (X) lub wybrać Edycja/Schowek pakietu Office. Wskazówki (cid:132) Nie możesz otworzyć Schowka pakietu Office w OneNote. Jednak elementy skopiowane lub wycięte w OneNote są dodawane do Schowka pakietu Office i mogą być wklejane do innych dokumentów Office. (cid:132) Jeżeli dodasz więcej niż 24 elementy do Schowka pakietu Office, najstarszy element jest automatycznie usuwany w celu zrobienia miejsca dla nowego elementu. (cid:132) Możesz używać normalnego polecenia Wklej (wybierając Edycja/Wklej, klikając ikonę paska narzędzi Wklej lub wciskając Ctrl + V ), aby wkleić element ze Schowka systemu Windows zamiast ze Schowka pakietu Office. U ż y w a n i e s c h o w k a p a k i e t u O f f i c e 35 Rozdział 2. Drukowanie Proces drukowania dokumentu różni się odrobinę pomiędzy aplikacjami Office. Największa różnica dotyczy opcji, które można określić. Informacje na temat specyficznych opcji wydruku znajdują się w odpowiednim rozdziale dla danej aplikacji. Możesz także zażądać podglądu na ekranie zadania wydruku przed wysłaniem go do drukarki. Używanie Podglądu wydruku jest wspaniałym sposobem uniknięcia marnotrawienia papieru. Aby wydrukować dokument w programie Word, Excel lub PowerPoint: 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować. 2. Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Drukuj/Drukuj (rysunek 2.22). Pojawi się okno dialogowe Drukowanie (rysunek 2.23). 3. Wybierz drukarkę docelową z listy rozwijanej Nazwa. 4. Opcjonalnie. Aby określić lub sprawdzić specyficzne dla drukarki ustawienia (takie jak jakość wydruku), kliknij przycisk Właściwości. 5. Określ inne pożądane opcje w oknie dialogowym Drukowanie. 6. Upewnij się, że drukarka jest włączona i gotowa do wydruku, i kliknij OK. Zadanie drukowania jest wysłane do wybranej drukarki. Aby wydrukować dokument w programie Outlook, OneNote lub Publisher: 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować. W Outlook wybierz element (taki jak wiadomość e-mail) z listy. 2. Wybierz Plik/Drukuj. Pojawi się okno dialogowe Drukowanie (patrz rysunek 2.23) 36 e i n a w o k u r D Rysunek 2.22. Dla standardowego zadania wydruku wybierz Drukuj z podmenu Drukuj Rysunek 2.23. Okno dialogowe Drukowanie prezentuje standardowe opcje drukowania (takie jak liczba kopii i zakres stron), a także opcje specyficzne dla programu 3. Wykonaj kroki 3. – 6. z poprzedniego zadania. Zadanie drukowania zostaje wysłane do wybranej drukarki. Podstawy Office Aby zażądać podglądu wydruku: 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować. W programie Outlook wybierz element (taki jak wiadomość e-mail) z listy. 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Drukuj/Podgląd wydruku (patrz rysunek 2.22). (cid:86) Outlook, OneNote, Publisher. Wybierz Plik/Podgląd wydruku. Pojawi się okno podglądu wydruku ukazujące dokument sformatowany dla domyślnej drukarki (rysunki 2.24 – 2.26). 3. Przejrzyj dokument. 4. Opcjonalnie. Zmień ustawienia drukowania, używając kontrolek w oknie podglądu wydruku. 5. Opcjonalnie. Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować widoczny dokument. 6. Kliknij przycisk Zamknij lub przycisk zamykający (X). Okno Podglądu wydruku zamknie się i ponownie widoczny stanie się oryginalny dokument. Wskazówki (cid:132) Aby pominąć okno dialogowe Drukowanie i użyć domyślnych opcji wydruku: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz Drukuj/Szybkie drukowanie (patrz rysunek 2.22). (cid:86) Outlook, OneNote, Publisher. Kliknij ikonę Drukuj na pasku narzędzi. (cid:132) Możesz drukować nie tylko na drukarce bezpośrednio podłączonej do PC, ale także na drukarkach sieciowych — jeżeli jesteś podłączony do sieci i masz odpowiednie uprawnienia do użycia drukarki sieciowej. 37 D r u k o w a n i e Rysunek 2.24. Podgląd wydruku w programie Word, Excel lub PowerPoint Rysunek 2.25. Podgląd wydruku w programie Outlook lub Publisher Rysunek 2.26. Podgląd wydruku w OneNote (cid:132) Jeżeli pożądana drukarka nie jest wymieniona w oknie dialogowym Drukowanie, możesz zainstalować ją, używając apletu Drukarki i Faksy (XP) lub Drukarki (Vista) z Panelu sterowania. Rozdział 2. Uzyskiwanie Pomocy Aplikacje Office mogą drukować informacje pomocy z plików Pomocy przechowywanych na komputerze, a także z Office Online (używając aktywnego połączenia internetowego). Prosta pomoc jest dostarczana w formie dymków — małych okienek wyskakujących. Aby wyświetlić dymek: (cid:88) Przytrzymaj kursor nad poleceniem lub kontrolką. Pojawi się dymek (zawierający skrót klawiaturowy, jeżeli taki istnieje) (rysunki 2.27 – 2.28). Aby uzyskać pomoc dla aplikacji Office: (cid:88) Wykonaj jedną z poniższych czynności: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij ikonę Pomoc Microsoft Office (rysunek 2.29) lub wciśnij F1 . (cid:86) Outlook, Publisher. Wybierz Pomoc — Microsoft Office nazwa programu Pomoc, kliknij ikonę paska narzędzi Microsoft Office nazwa programu Pomoc, wpisz łańcuch tekstu w pole Wpisz pytanie do Pomocy (rysunek 2.30) lub wciśnij F1 . (cid:86) OneNote. Wybierz Pomoc/Microsoft Office OneNote — Pomoc lub wciśnij F1 . Pojawi się okno Pomoc (rysunek 2.31). y c o m o P e i n a w i k s y z U Rysunek 2.27. Dymki w programach Word, Excel i PowerPoint często dostarczają wyczerpujących informacji Rysunek 2.28. Dymki w innych aplikacjach Office są bardziej lapidarne Rysunek 2.29. Klikając tę ikonę, możesz wyświetlić pomoc w programach Word, Excel i PowerPoint Rysunek 2.30. W programach Outlook lub Publisher możesz żądać pomocy dla określonego tematu, wprowadzając w to pole wyszukiwany tekst 38 Podstawy Office Aby pracować w oknie Pomocy Office: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Aby wyświetlić główną stronę Pomocy, kliknij ikonę Strona główna (dom) na górze okna Pomoc. (cid:86) Aby wyświetlić/ukryć listę zawartości Pomocy, kliknij ikonę Spis treści (książka). (cid:86) Aby odczytać informacje na dany temat, kliknij jego niebieskie łącze tekstowe. (Gdy przenosisz kursor nad tekstem łącza, poniżej tekstu pojawia się podkreślenie). (cid:86) Aby znaleźć w Pomocy konkretny temat, wpisz szukany tekst w pole i kliknij ikonę Wyszukaj. Rysunek 2.31. Okno pomocy Office Rysunek 2.32. Kliknij tekst w rogu okna Pomocy, aby wybrać tekst pomocy do użycia Rysunek 2.33. Możesz także wydrukować wybrany tekst z tematu Pomocy (cid:86) Aby przejść w tył lub w przód przez strony, które się wyświetlało, kliknij ikonę Dalej lub Wstecz. (cid:86) Aby wydrukować aktualny temat pomocy, kliknij ikonę Drukuj (drukarka). (cid:86) Aby przełączać się pomiędzy informacjami pomocy offline i online, kliknij rozwijane menu w prawym dolnym rogu okna Pomocy (rysunek 2.32) i wybierz odpowiednią opcję. 2. Gdy zakończysz korzystanie z Pomocy, kliknij przycisk zamykający okno Pomocy (X). Wskazówki (cid:132) Możesz skopiować tekst pomocy i wkleić go do innych dokumentów, na przykład programu Word lub OneNote. Zaznacz tekst (który może zawierać obrazy) i wciśnij Ctrl + C . Wybrany materiał jest kopiowany do schowka systemowego. Jeżeli Schowek pakietu Office jest aktywny, to skopiowane dane są przechowywane także tam. (cid:132) Aby wydrukować częściowy temat pomocy, zaznacz pożądany tekst i kliknij ikonę Drukuj. W oknie dialogowym Drukuj ustaw Zakres stron na Zaznaczenie (rysunek 2.33) i kliknij OK. 39 U z y s k i w a n i e P o m o c y Rozdział 2. Opuszczanie programu Office Tak jak podczas pracy z innymi programami Windows, gdy skończysz używanie aplikacji Office, powinieneś z niej wyjść. Aby opuścić aplikację Office: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: (cid:86) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie Zamknij Nazwa programu (rysunek 2.34). (cid:86) Outlook, Publisher, OneNote. Wybierz Plik/Zamknij. (cid:86) Dowolny program Office. Wciśnij Alt + F4 . 2. Jeżeli otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany, to pojawi się okno dialogowe (rysunek 2.35). W innym przypadku program zamyka się natychmiast. e c i f f O u m a r g o r p e i n a z c z s u p O 40 Rysunek 2.34. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z programu Word, Excel lub PowerPoint Rysunek 2.35. Gdy wychodzisz z programu, pojawia się możliwość zapisania dowolnych edytowanych dokumentów Określanie preferencji aplikacji Chociaż domyślne zachowanie większości poleceń i procedur zaprojektowane jest do spełniania potrzeb większości użytkowników, to możesz dostosować sposób działania aplikacji Office. (cid:141) Word, Excel, PowerPoint. Kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie przycisk Opcje programu nazwa. (cid:141) Outlook, Publisher, OneNote. Wybierz Narzędzia/Opcje.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Office 2007 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: