Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00338 005644 18441054 na godz. na dobę w sumie
Po prostu OpenOfficePL - książka
Po prostu OpenOfficePL - książka
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-607-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

OpenOfficePL to pakiet biurowy składający się z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji graficznej, edytora dokumentów HTML oraz edytora równań. Umożliwia wykonywanie typowych zadań związanych z przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów, wykorzystywanie plików w różnych formatach (w tym również pochodzących z pakietu MS Office) oraz import i eksport plików XML i PDF. Jego możliwości w niczym nie ustępują możliwościom komercyjnych pakietów biurowych, nad którymi ma jednak zasadniczą przewagę -- cenę.

Książka 'Po prostu OpenOfficePL' to zbiór podstawowych informacji dotyczących tego pakietu. Opisuje możliwości i narzędzia zawarte w poszczególnych komponentach OpenOffice i sposoby korzystania z nich. Każde zagadnienie jest przedstawione w postaci punktów i bogato ilustrowane. Dzięki temu książka może służyć jako podręczna pomoc, przydatna przy codziennym korzystaniu z OpenOffice.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu OpenOfficePL Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-607-1 Format: B5, stron: 288 OpenOfficePL to pakiet biurowy sk³adaj¹cy siê z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji graficznej, edytora dokumentów HTML oraz edytora równañ. Umo¿liwia wykonywanie typowych zadañ zwi¹zanych z przygotowywaniem ró¿nego rodzaju dokumentów, wykorzystywanie plików w ró¿nych formatach (w tym równie¿ pochodz¹cych z pakietu MS Office) oraz import i eksport plików XML i PDF. Jego mo¿liwoġci w niczym nie ustêpuj¹ mo¿liwoġciom komercyjnych pakietów biurowych, nad którymi ma jednak zasadnicz¹ przewagê — cenê. Ksi¹¿ka „Po prostu OpenOfficePL” to zbiór podstawowych informacji dotycz¹cych tego pakietu. Opisuje mo¿liwoġci i narzêdzia zawarte w poszczególnych komponentach OpenOffice i sposoby korzystania z nich. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione w postaci punktów i bogato ilustrowane. Dziêki temu ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ jako podrêczna pomoc, przydatna przy codziennym korzystaniu z OpenOffice. • Instalacja i rejestracja pakietu • Tworzenie dokumentów w edytorze Writer • Formatowanie tekstu i korzystanie ze stylów • Wstawianie tabel, elementów graficznych, spisów treġci i skorowidzów • Drukowanie dokumentów • Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Calc • Obliczenia, formu³y, wykresy i bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym • Tworzenie prezentacji w programie Impress • Projektowanie elementów graficznych za pomoc¹ programu Draw • Wstawianie do dokumentów wzorów matematycznych utworzonych w programie Math Spis treści Spis treści Wstęp Część I Wprowadzenie do OpenOfficePL Rozdział 1. OpenOffice 11 13 15 Kilka słów o OpenOffice...................................................w........................15 Podstawowe informacje o każdym z modułów pakietu OpenOfficePL 3.0 .. 16 Wymagania systemowe...................................................w..........................19 Inne systemy operacyjne ...................................................w........................20 Serwis OpenOffice Polska...................................................w......................20 Rozdział 2. Instalowanie pakietu OpenOfficePL Instalacja OpenOfficePL ...................................................w........................21 Rejestracja oprogramowania ...................................................w..................28 21 Część II Writer 29 Rozdział 3. Rozdział 4. Środowisko pracy Uruchamianie edytora Writer...................................................w.................31 Narzędzia dostępne w oknie edytora Writer .............................................33 Dostosowywanie środowiska pracy ...................................................w.......36 31 Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi...................................................n.36 Odcumowywanie i dokowanie paska narzędzi ................................................38 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb ...................................39 Projektowanie własnych pasków narzędzi ...................................................n...41 Inne modyfikacje paska narzędzi i przywracanie domyślnych ustawień.........45 Menu Widok...................................................w...........................................47 Ustawienia dokumentu ...................................................w...........................48 Definiowanie ustawień dokumentów ...................................................w.....49 Tworzenie dokumentów Nowy dokument tekstowy...................................................w......................53 Wprowadzanie tekstu ...................................................w.............................54 Tryb wstawiania i nadpisywania ...................................................w............54 53 S p i s t r e ś c i 3 Spis treści Zaznaczanie tekstu ...................................................w.................................55 Usuwanie tekstu ...................................................w......................................56 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie...................................................w..........57 Zapisywanie dokumentu..................................................w..........................59 Eksportowanie dokumentu do formatu PDF .............................................61 Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu ......................................63 Otwieranie dokumentu ...................................................w...........................65 Importowanie dokumentu edytora Word ...................................................n.......66 Zamykanie dokumentu ...................................................w...........................67 Kończenie pracy z programem...................................................w...............68 Rozdział 5. Formatowanie dokumentu tekstowego Formatowanie znaku ...................................................w..............................69 69 Pogrubienie, kursywa i podkreślenie ...................................................n............69 Szybka zmiana koloru czcionki i tła ...................................................n.............71 Pionowa pozycja znaku ...................................................n................................72 Poziome rozmieszczenie znaków ...................................................n.................75 Wybór kroju czcionki ...................................................n...................................76 Zmiana rozmiaru czcionki ...................................................n............................77 Zamiana wielkich liter w małe i na odwrót ...................................................n..78 Obracanie tekstu ...................................................n...........................................78 Definiowanie ustawień czcionki z poziomu okna dialogowego Znak.............79 Formatowanie akapitu ...................................................w............................80 Wyrównanie tekstu w akapicie za pomocą przycisków...................................80 Wyrównanie akapitu — okno dialogowe Akapit.............................................81 Definiowanie wcięć za pomocą linijki...................................................n..........82 Definiowanie wcięć w oknie dialogowym Akapit...........................................83 Interlinia ...................................................n...................................................n....84 Odstępy przed i za akapitem...................................................n.........................86 Ustawienia tabulacji ...................................................n.....................................87 Obramowania akapitu...................................................n...................................90 Formatowanie pierwszych liter akapitu...................................................n........91 Formatowanie stylu ...................................................w................................92 Stylista ...................................................n...................................................n.......92 Stosowanie stylu akapitu ...................................................n..............................93 Projektowanie nowego stylu akapitu ...................................................n............94 Korzystanie z trybu wypełniania formatem...................................................n..95 Tworzenie stylu znaku metodą przeciągnij i upuść .........................................96 Importowanie stylu akapitu ...................................................n..........................97 i c ś e r t s i p S 4 Spis treści Definiowanie stylu w oknie dialogowym Styl akapitu ....................................98 Modyfikowanie stylu akapitu w oknie dokumentu........................................100 Modyfikowanie stylu akapitu w oknie dialogowym Styl akapitu..................100 Usuwanie stylu akapitu...................................................n...............................101 Formatowanie strony...................................................w............................102 Przełączanie stylów strony ...................................................n.........................104 Style ramek...................................................w...........................................105 Zapisywanie stylu ramki...................................................n.............................108 Rozdział 6. Zaawansowana obsługa dokumentu Obrazy w dokumencie tekstowym ...................................................w.........109 Wstawianie obrazu ...................................................n.....................................109 109 S p i s t r e ś c i Zakotwiczanie obrazu w dokumencie...................................................n.........113 Obraz jako tło strony ...................................................n..................................114 Mapa obrazkowa ...................................................n........................................115 Dodawanie do obrazu podpisu ...................................................n...................117 Galeria ...................................................n...................................................n.....118 Elementy graficzne w dokumencie...................................................n.............119 Tabele ...................................................w...................................................w121 Wstawianie tabeli ...................................................n.......................................121 Zaznaczanie tabeli i jej elementów...................................................n.............122 Dostosowywanie rozmiarów elementów tabeli .............................................123 Dodawanie kolumn i wierszy w tabeli...................................................n........126 Modyfikacja formatowania tabeli...................................................n...............127 Formatowanie tekstu w tabeli z poziomu okna Format tabeli .......................128 Sumowanie kolumny ...................................................n..................................130 Scalanie i dzielenie komórek tabeli ...................................................n............130 Autoformatowanie tabeli ...................................................n............................132 Listy wypunktowane i numerowane...................................................w.....133 Wstawianie list wypunktowanych i numerowanych......................................133 Formatowanie listy ...................................................n.....................................134 Konspekt...................................................n...................................................n..135 Nagłówki i stopki ...................................................w.................................136 Wstawianie nagłówka...................................................n.................................136 Wstawianie stopki ...................................................n......................................137 AutoPilot i korespondencja seryjna...................................................w......138 Przygotowywanie własnej książki adresowej dla potrzeb korespondencji seryjnej ...................................................n........144 5 Spis treści Rozdział 7. Drukowanie dokumentu 147 Sprawdzenie poprawności ortograficznej dokumentu tekstowego..............147 Podgląd wydruku...................................................w..................................148 Podgląd kilku stron...................................................n.....................................149 Układ strony ...................................................w.........................................150 Drukowanie ...................................................w..........................................151 Część III Calc 153 Rozdział 8. i c ś e r t s i p S Informacje ogólne Uruchamianie programu Calc ...................................................w..............155 Narzędzia programu Calc...................................................w.....................158 Menu Widok...................................................w.........................................159 Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego .................160 Poruszanie się po arkuszu..................................................w......................162 Zaznaczanie komórek w arkuszu..................................................w...........163 Obsługa danych i arkuszy...................................................w.....................164 155 Wprowadzanie danych ...................................................n...............................164 Modyfikacja zawartości komórek...................................................n...............166 Usuwanie danych...................................................n........................................167 Zakres wpisów...................................................n............................................167 Kopiowanie zawartości komórek ...................................................n...............168 Wycinanie...................................................n...................................................n169 Wklejanie...................................................n...................................................n.169 Transponowanie danych ...................................................n.............................170 Wstawianie zawartości Schowka z przeniesieniem komórek........................170 Wstawianie komórek, wierszy i kolumn...................................................n.....171 Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego ...................................................w...172 Otwieranie istniejącego dokumentu ...................................................w.....172 Wstawianie arkuszy...................................................w..............................173 Zmiana nazwy arkusza ...................................................n...............................173 Jednoczesne korzystanie z kilku arkuszy...................................................n.......174 Zamykanie dokumentu ...................................................w.........................174 Rozdział 9. Obliczenia 175 Formatowanie danych ...................................................w..........................175 Wyświetlanie liczb ...................................................n.....................................175 Format procentowy...................................................n.....................................177 Format walutowy...................................................n........................................177 Format daty...................................................n.................................................177 6 Spis treści Adresowanie komórek...................................................w..........................179 Adresowanie względne...................................................n...............................179 Adresowanie bezwzględne ...................................................n.........................179 Nazywanie komórek ...................................................n...................................179 Mieszane adresowanie...................................................n................................180 Proste obliczenia ...................................................w..................................181 Sumowanie ...................................................n.................................................181 Zakresy sumowania i sumy pośrednie ...................................................n........183 Sumowanie komórek z różnych arkuszy ...................................................n....184 Proste formuły ...................................................w......................................185 AutoPilot funkcji ...................................................w..................................186 Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych w złożonych formułach...................................................w......................188 Operatory Calc ...................................................w.....................................189 Rozdział 10. Wykresy 191 Wstawianie wykresu ...................................................w............................191 Modyfikowanie wykresu...................................................w......................193 Modyfikowanie zakresu danych prezentowanego na wykresie ................196 Formatowanie serii danych ...................................................w..................197 Zmiana typu wykresu ...................................................w...........................199 Formatowanie wykresów trójwymiarowych ...........................................200 S p i s t r e ś c i Rozdział 11. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym 203 Baza danych — podstawowe informacje ................................................203 Sortowanie danych ...................................................w...............................205 Filtrowanie danych ...................................................w...............................206 Pilot danych — tabele przestawne ...................................................w.......208 Zastosowanie w księgowości...................................................n......................208 Analiza czasu pracy ...................................................n....................................210 Rozdział 12. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego 211 Widok podziału na strony...................................................w.....................211 Podgląd wydruku...................................................w..................................212 Ustawienia strony ...................................................w.................................212 Drukowanie ...................................................w..........................................214 Drukowanie skoroszytu ...................................................n..............................214 Definiowanie zakresu wydruku ...................................................n..................214 Drukowanie arkuszy ...................................................n...................................215 7 Spis treści Część IV Impress Rozdział 13. Impress 217 219 Uruchamianie modułu Impress ...................................................w............219 Przygotowywanie prezentacji...................................................w...............220 Widoki i tryby pracy dostępne w oknie Impress .....................................222 Wypełnianie slajdów zawartością ...................................................w........223 Zmiany na slajdach...................................................w...............................227 Zmiana układu slajdu ...................................................n.................................227 Zmiana nazwy slajdu ...................................................n..................................227 Zmiany w zawartości...................................................n..................................228 Usuwanie slajdu...................................................n..........................................228 Zmiany kolejności slajdów ...................................................n.........................228 Efekty stowarzyszone z obiektami ...................................................w.......229 Animacje w prezentacji ...................................................w........................231 Definiowanie tła slajdów...................................................w......................233 Pokaz slajdów...................................................w.......................................234 Prezentacja z pomiarem czasu...................................................w..............235 Drukowanie prezentacji...................................................w........................236 Część V Draw Rozdział 14. Draw 237 239 i c ś e r t s i p S Uruchamianie modułu Draw ...................................................w................240 Paski narzędzi...................................................w.......................................241 Wstawianie rysunku ...................................................w.............................243 Edycja rysunku ...................................................w.....................................244 Zapisywanie dokumentu programu Draw ...............................................245 Tworzenie grafiki wektorowej i obiektów ..............................................246 Edycja kolorów ...................................................w....................................247 Wzory, wypełnienia graficzne i gradienty kolorów ................................248 Linie i strzałki...................................................w.......................................249 Obiekty trójwymiarowe...................................................w........................251 Konwersja obiektu 2D do obiektu 3D ...................................................w..252 Morfing...................................................w.................................................253 Rozmieszczanie, grupowanie i wyrównywanie obiektów.......................254 Praca z tekstem...................................................w.....................................256 Zamiana znaków tekstowych na krzywe ...................................................n....257 Warstwy ...................................................w...............................................258 Modyfikacja krzywej...................................................w............................259 8 Dodatki Spis treści 263 Dodatek A Niektóre skróty klawiaturowe w programie OpenOfficePL 3.0 265 Dodatek B Math 269 Wstawianie formuł w dokumencie tekstowym .......................................270 Podstawowe polecenia programu Math ..................................................272 Stosowanie nawiasów ...................................................w..........................273 Korzystanie z okna Wybór ...................................................w...................274 Symbole...................................................w................................................275 Wzory chemiczne ...................................................w.................................275 Wzory matematyczne w dokumencie...................................................w...276 Skorowidz 277 S p i s t r e ś c i 9 Formatowanie dokumentu tekstowego 5 Formatowanie dokumentu tekstowego Rysunek 5.1. Jeśli umieścisz kursor w tabeli, na pasku obiektów pojawią się obiekty tabeli — kliknij przycisk oznaczony niebieską strzałką umieszczony z prawej strony paska, aby pojawiły się obiekty tekstowe Rozdział 5 . F ormat o wanie dokumentu tekst ow ego W edytorze OpenOfficePL Writer nie zabraknie Ci opcji formatowania. Jest ich tak wiele, że w żaden sposób nie będziemy w stanie wypróbować wszystkich z nich. Czeka Cię więc wiele samodzielnej pracy. Nie martw się jednak — zasady formatowania są podobne jak w edytorze Word. Formatowanie znaku Formatowanie znaku obejmuje: u określenie takich atrybutów, jak: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, pozycja znaku, itp.; u ustawienie odstępów między znakami; u wybranie kroju czcionki (np. Courier New, Arial, itp.); u zdefiniowanie rozmiaru czcionki. Pogrubienie, kursywa i podkreślenie Formatowanie znaków jest wyjątkowo proste przy użyciu paska obiektów. Za jego pomocą możesz zmieniać czcionkę i jej wielkość, a także opcje pogrubienia, kursywy i podkreślenia. Jeżeli kursor został umieszczony w tabeli, pasek obiektów ulegnie zmianie. Aby przywrócić ikony formatowania tekstu na pasku obiektów, kliknij przycisk oznaczony niebieską strzałką, a umieszczony na prawym końcu paska (rysunek 5.1). F o r m a t o w a n i e z n a k u 69 Rozdział 5. Aby zastosować do tekstu podstawowe atrybuty, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie: 1. Zaznacz tekst, do którego będziesz stosował atrybuty znaku. Jeśli chcesz zmienić format tylko jednego wyrazu, wystarczy umieścić w nim kursor. 2. Kliknij na pasku obiektów przycisk odpowiedniej opcji formatowania (patrz rysunek 5.2). Format znaku zostanie zastosowany. 4 Pogrubienie, kursywę i podkreślenie można uaktywnić, korzystając z menu kontekstowego. Jeśli zamierzasz wpisać tekst o danym formacie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu podrzędnym Styl odpowiedni format (rysunek 5.3). Format ten będzie stosowany do wprowadzanego tekstu. Jeśli zechcesz go wyłączyć, kliknij na pasku funkcji odpowiadający formatowi przycisk. 4 Formatowanie możesz też włączać i wyłączać korzystając ze znanych skrótów: Ctrl+B (pogrubienie), Ctrl+I (kursywa) i Ctrl+U (podkreślenie). 4 Aby usunąć pogrubienie, kursywę lub podkreślenie, zaznacz tekst, do którego zastosowano dany format i naciśnij na pasku obiektów odpowiedni przycisk formatowania znaku. u k a n z e i n a w o t a m r o F Rysunek 5.2. Na pasku obiektów znajdziesz przyciski formatowania znaku — możesz za pomocą nich zastosować pogrubienie, kursywę i podkreślenie Rysunek 5.3. Menu kontekstowe pozwala szybko zastosować podstawowe atrybuty formatowania, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie 70 Rysunek 5.4. Przycisk Kolor czcionki na pasku obiektów pozwala szybko zmienić kolor tekstu Rysunek 5.5. Korzystając z „konewki” możesz zmienić kolor tekstu bez wcześniejszego zaznaczania go Formatowanie dokumentu tekstowego Szybka zmiana koloru czcionki i tła Na pasku obiektów znajdują się dwa narzędzia formatowania tekstu, Kolor czcionki i Tło akapitu. Kolory możesz wybierać spośród tych znajdujących się na palecie systemowej i tych, które sam zdefiniujesz. Aby zmienić kolor czcionki: 1. Zaznacz znak lub ciąg znaków. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kolor czcionki. Przycisk ten znajdziesz na pasku obiektów. 3. Wyświetlona zostanie paleta Kolor czcionki, z której możesz wybrać kolor, który chcesz zastosować do zaznaczonego tekstu (rysunek 5.4). 4 Jeśli przycisk Kolor czcionki zostanie tylko kliknięty (a więc nie zostanie przytrzymany), do zaznaczonego tekstu zostanie zastosowany kolor, który wybrałeś poprzednio. Można zmienić kolor tekstu nie zaznaczając go wcześniej. Służy do tego narzędzie o postaci „konewki”. Ta opcja jest często stosowana do wyróżniania fragmentów tekstu i stanowi elektroniczny odpowiednik kolorowych markerów, którymi posługujemy się, by zaznaczyć tekst na papierze. Aby zmienić kolor tekstu korzystając z „konewki”: 1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Kolor czcionki i wybierz żądany kolor z palety. 2. Kursor myszy przyjmie postać „konewki” . 3. Przeciągnij myszą tekst, którego kolor chcesz zmienić (rysunek 5.5). Do tekstu zostanie zastosowany wybrany kolor. 4. Aby wyłączyć tryb zmiany koloru tekstu, kliknij w obrębie dokumentu lub kliknij przycisk Kolor czcionki. F o r m a t o w a n i e z n a k u 71 Rysunek 5.6. Przycisk Wyróżnienie na pasku obiektów pozwala szybko zmienić kolor tła tekstu Rozdział 5. Aby zmienić tło znaku: 1. Zaznacz znak lub ciąg znaków, dla których chcesz zdefiniować inne tło. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wyróżnienie. Przycisk ten znajdziesz na pasku obiektów. 3. Wyświetlona zostanie paleta Wyróżnienie, z której możesz wybrać kolor, który chcesz zastosować do zaznaczonego tekstu (rysunek 5.6). 4 Jeśli tylko klikniesz przycisk Wyróżnienie, do zaznaczonego tekstu zostanie zastosowany kolor, który wybrałeś poprzednio. Pionowa pozycja znaku Odstępy pionowe są mierzone względem linii bazowej, tzn. linii, na której ułożone są znaki. Innymi słowy, chodzi tu po prostu o indeksy górne i dolne. Możesz korzystać z domyślnie skonfigurowanych indeksów dolnych i górnych — odpowiednie polecenia formatowania znajdziesz w menu głównym i kontekstowym. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia formatowania pionowej pozycji znaku, potrzebne Ci będzie okno dialogowe Znak. Okno Znak to centrum formatowania dla znaku. Znajdziesz tu mnóstwo ustawień, z którymi powinieneś poeksperymentować. u k a n z e i n a w o t a m r o F 72 Formatowanie dokumentu tekstowego Aby sformatować znak jako indeks górny lub dolny: 1. Zaznacz tekst, który ma zostać sformatowany jako indeks górny lub dolny (jeśli chcesz zdefiniować ustawienia formatowania dla nowo wprowadzanego tekstu, nie musisz nic zaznaczać — wystarczy wprowadzić ustawienia zgodnie z przedstawionym poniżej przepisem). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Znak lub wybierz pozycję Znak w menu Format. 3. W oknie dialogowym Znak, które się pojawi, wybierz zakładkę Pozycja i w sekcji Pozycja kliknij opcję Indeks górny (lub Indeks górny). 4. Jeśli nie zadawala Cię standardowe podniesienie lub opuszczenie znaku i względny rozmiar znaku, usuń znacznik z pola Automatycznie i w polach Podnieś/obniż o i Wzgl. rozm. czcionki wpisz własne parametry. W oknie podglądu zobaczysz efekty wprowadzanych ustawień (rysunek 5.7). 5. Kliknij przycisk OK. Efekt zastosowania formatowania prezentuje rysunek 5.8. F o r m a t o w a n i e z n a k u Rysunek 5.7. Na zakładce Pozycja usuń znacznik z pola Automatycznie i określ podniesienie (lub obniżenie) indeksu w polu Podnieś/obniż o, a w polu Wzgl. rozm. czcionki zdefiniuj wielkość ideksu względem tekstu podstawowego Rysunek 5.8. Oto porównanie efektów standardowych ustawień formatowania i efektów ustawień własnych na przykładzie indeksu dolnego 73 Rozdział 5. Aby skorzystać z domyślnie zdefiniowanych indeksów górnych i dolnych: 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w indeks górny lub dolny. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Styl, a następnie wybierz w menu podrzędnym pozycję Indeks górny (lub Indeks Dolny) (patrz rysunek 5.9). Odpowiadają im skróty klawiaturowe Ctrl+Shift+P i Ctrl+Shift+B — zapamiętaj te skróty, bowiem to one umożliwiajają najszybsze sformatowanie tekstu jako indeksu. 4 Indeksy górne i dolne są często stosowane. Nie wszyscy jednak lubią korzystać ze skrótów klawiaturowych, a korzystanie z menu kontekstowego nie jest w tym przypadku zbyt wygodne. Co pozostaje? Dodać przyciski wstawiania indeksów dolnych i górnych do paska obiektów. Jak pamiętasz z rozdziału 3., wystarczy w tym celu kliknąć pasek obiektów prawym przyciskiem myszy i wybrać w menu kontekstowym pozycję Widoczne przyciski, a następnie pozycję Indeks górny lub Indeks dolny (rysunek 5.10). Jeśli chcesz, możesz dodać do paska obiektów także przycisk Atrybuty czcionki, otwierający okno dialogowe Znak. u k a n z e i n a w o t a m r o F Rysunek 5.9. Indeksy górne i dolne można definiować korzystając z menu kontekstowego lub skrótów klawiaturowych Rysunek 5.10. Można włączyć wyświetlanie przycisków Indeks górny i Indeks dolny na pasku obiektów. W tym samym menu znajdziesz także pozycję Atrybuty czcionki — to przycisk otwierający okno Znak 74 Formatowanie dokumentu tekstowego Poziome rozmieszczenie znaków Poziome rozmieszczenie znaków, ich zbliżanie i oddalanie, kontroluje opcja Odstępy dostępna w oknie dialogowym Znak. Do dyspozycji masz trzy możliwości: Domyślnie, Szerokie i Wąskie. Możesz też określić stopień rozsunięcia lub zagęszczenia znaków oraz włączyć kerning. 4 Kerning polega na zmniejszeniu odstępów między pewnymi parami znaków, np. WA lub VA, które optycznie wydają się być za bardzo od siebie oddalone. Rysunek 5.11. W sekcji Odstęp okna Znak zdefiniujesz odstępy poziome między znakami i włączysz kerning Aby zmienić odstępy między znakami lub włączyć kerning (nie jest domyślnie włączony): Rysunek 5.12. Efekty ustawień wprowadzonych w sekcji Odstęp okna Znak F o r m a t o w a n i e z n a k u 1. Zaznacz tekst, który ma zostać sformatowany (jeśli chcesz zdefiniować ustawienia formatowania dla nowo wprowadzanego tekstu, nie musisz nic zaznaczać — wystarczy wprowadzić ustawienia zgodnie z przedstawionym poniżej przepisem). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Znak, a w oknie dialogowym Znak kliknij zakładkę Pozycja. Aby ułatwić sobie otwieranie okna Znak, możesz dodać do paska obiektów przycisk Atrybuty czcionki (przeczytaj uwagę do poprzedniego punktu). 3. Z listy Odstęp wybierz sposób rozsuwania znaków i określ w polu obok jego parametry (rysunek 5.11). 4. Zaznacz pole wyboru Kerning, jeśli chcesz włączyć tę opcję. 5. Sprawdzaj efekty ustawień w oknie podglądu. Jeśli jesteś zadowolony, naciśnij OK. Wpływ ustawień na wygląd tekstu możesz zobaczyć na rysunku 5.12. 4 Aby na zakładce Pozycja okna dialogowego Znak przywrócić ustawienia domyślne, kliknij przycisk Resetuj, który znajdziesz u dołu okna. 75
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu OpenOfficePL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: