Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 005672 18440988 na godz. na dobę w sumie
Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0 - książka
Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0 - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0376-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Skorzystaj z bezpłatnej alternatywy -- poznaj OpenOffice

OpenOffice 2.0 PL to najnowsza wersja dostępnego nieodpłatnie pakietu biurowego, który zyskał już szerokie grono zwolenników. Pakiet składa się z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji graficznej, edytora dokumentów HTML i edytora równań. Nowością w wersji 2.0 jest program do zarządzania bazami danych. OpenOffice 2.0 umożliwia wykonywanie typowych zadań biurowych związanych z przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów, wykorzystywanie plików w różnych formatach (w tym również pochodzących z pakietu MS Office) oraz import i eksport plików XML i PDF. Jego możliwości nie ustępują możliwościom komercyjnych pakietów biurowych, nad którymi ma jednak zasadniczą przewagę -- nic nie kosztuje.

Książka 'Po prostu OpenOffice 2.0 PL' to zbiór podstawowych informacji o tym pakiecie. Opisuje narzędzia zawarte w poszczególnych komponentach OpenOffice oraz sposoby korzystania z nich. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w postaci sekwencji czynności, które należy wykonać, aby osiągnąć określony rezultat. Każdą czynność ilustruje zrzut ekranu. Dzięki temu książka może służyć jako podręcznik przydatny przy codziennym korzystaniu z OpenOffice.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0 Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0376-X Format: B5, stron: 384 Skorzystaj z bezp³atnej alternatywy — poznaj OpenOffice (cid:129) Edytor tekstu (cid:129) Arkusz kalkulacyjny (cid:129) Baza danych (cid:129) Program graficzny OpenOffice 2.0 PL to najnowsza wersja dostêpnego nieodp³atnie pakietu biurowego, który zyska³ ju¿ szerokie grono zwolenników. Pakiet sk³ada siê z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji graficznej, edytora dokumentów HTML i edytora równañ. Nowoœci¹ w wersji 2.0 jest program do zarz¹dzania bazami danych. OpenOffice 2.0 umo¿liwia wykonywanie typowych zadañ biurowych zwi¹zanych z przygotowywaniem ró¿nego rodzaju dokumentów, wykorzystywanie plików w ró¿nych formatach (w tym równie¿ pochodz¹cych z pakietu MS Office) oraz import i eksport plików XML i PDF. Jego mo¿liwoœci nie ustêpuj¹ mo¿liwoœciom komercyjnych pakietów biurowych, nad którymi ma jednak zasadnicz¹ przewagê — nic nie kosztuje. Ksi¹¿ka „Po prostu OpenOffice 2.0 PL” to zbiór podstawowych informacji o tym pakiecie. Opisuje narzêdzia zawarte w poszczególnych komponentach OpenOffice oraz sposoby korzystania z nich. Wszystkie zagadnienia zosta³y przedstawione w postaci sekwencji czynnoœci, które nale¿y wykonaæ, aby osi¹gn¹æ okreœlony rezultat. Ka¿d¹ czynnoœæ ilustruje zrzut ekranu. Dziêki temu ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ jako podrêcznik przydatny przy codziennym korzystaniu z OpenOffice. (cid:129) Instalacja i rejestracja pakietu (cid:129) Tworzenie dokumentów w edytorze Writer (cid:129) Formatowanie tekstu i korzystanie ze stylów (cid:129) Wstawianie tabel, elementów graficznych, spisów treœci i skorowidzów (cid:129) Drukowanie dokumentów (cid:129) Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Calc (cid:129) Obliczenia, formu³y, wykresy i bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym (cid:129) Budowanie aplikacji do zarz¹dzania zbiorem p³yt kompaktowych w programie Base (cid:129) Tworzenie prezentacji w programie Impress (cid:129) Projektowanie elementów graficznych za pomoc¹ programu Draw (cid:129) Wstawianie do dokumentów wzorów matematycznych utworzonych w programie Math Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice 11 Czym jest OpenOffice.org? ......................................................................11 Pakiet OpenOffice.ux.pl 2.0 .....................................................................13 Krótko o każdym z modułów ...................................................................14 Wymagania systemowe ............................................................................17 Inne systemy operacyjne ..........................................................................18 Dostępność oprogramowania ...................................................................18 Rozdział 2. Instalowanie pakietu OpenOffice.ux.pl 2.0 19 Instalacja OpenOffice.ux.pl 2.0 ................................................................19 Rejestracja oprogramowania ....................................................................23 Rozdział 3. Writer — środowisko pracy 25 Informacje ogólne ....................................................................................25 Uruchamianie edytora Writer ...................................................................26 Narzędzia dostępne w oknie edytora Writer ............................................27 Dostosowywanie środowiska pracy .........................................................30 Menu Widok .............................................................................................39 Ustawienia dokumentu .............................................................................40 Definiowanie ustawień dokumentów .......................................................42 S p i s t r e ś c i Rozdział 4. Writer — tworzenie dokumentów 47 Nowy dokument tekstowy ........................................................................47 Wprowadzanie tekstu ...............................................................................49 Tryb wstawiania i nadpisywania ................................................................51 Zaznaczanie tekstu ...................................................................................52 Usuwanie tekstu .......................................................................................54 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie .........................................................55 Zapisywanie dokumentu ..........................................................................58 Eksportowanie dokumentu do formatu PDF ............................................61 Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu .....................................63 Otwieranie dokumentu .............................................................................65 Zamykanie dokumentu .............................................................................67 Kończenie pracy z programem .................................................................68 3 Spis treści Rozdział 5. Formatowanie dokumentu tekstowego 69 Formatowanie znaku ................................................................................69 Formatowanie akapitu ..............................................................................80 Formatowanie stylu ..................................................................................92 Format strony .........................................................................................104 Style ramek .............................................................................................108 Rozdział 6. Zaawansowana obsługa dokumentu 115 Obrazy w dokumencie tekstowym .........................................................115 Tabele .....................................................................................................130 Listy wypunktowane i numerowane .......................................................142 Nagłówki i stopki ...................................................................................146 Kreatory i korespondencja seryjna .........................................................149 Nawigator ...............................................................................................157 Szablony .................................................................................................159 Spis treści ...............................................................................................162 Skorowidz ...............................................................................................164 Bibliografia .............................................................................................166 i c ś e r t s i p S Rozdział 7. Drukowanie dokumentu 173 Sprawdzenie poprawności ortograficznej dokumentu tekstowego ........173 Podgląd wydruku ....................................................................................175 Układ strony ...........................................................................................178 Drukowanie ............................................................................................179 Rozdział 8. Calc. Informacje ogólne 181 Uruchamianie programu Calc ................................................................181 Narzędzia programu Calc .......................................................................184 Menu Widok ...........................................................................................185 Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego ................187 Poruszanie się po arkuszu .......................................................................189 Zaznaczanie komórek w arkuszu ...........................................................190 Obsługa danych i arkuszy .......................................................................192 Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego .....................................................201 Otwieranie istniejącego dokumentu .......................................................202 Wstawianie arkuszy ................................................................................203 Rozdział 9. OpenOffice.ux.pl Calc i obliczenia 205 Formaty danych ......................................................................................205 Adresowanie komórek ............................................................................209 Proste obliczenia ....................................................................................211 4 Spis treści Proste formuły ........................................................................................215 Kreator funkcji .......................................................................................216 Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych w złożonych formułach ..........................................................................218 Operatory Calc .......................................................................................219 Rozdział 10. Wykresy 221 Wstawianie wykresu ..............................................................................221 Modyfikowanie wykresu ........................................................................224 Modyfikowanie prezentowanego na wykresie zakresu danych ............227 Formatowanie serii danych ....................................................................229 Zmiana typu wykresu .............................................................................232 Formatowanie wykresów trójwymiarowych ..........................................234 Rozdział 11. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym 237 Baza danych — podstawowe informacje ...............................................237 Sortowanie danych .................................................................................239 Filtrowanie danych .................................................................................241 Pilot danych — tabele przestawne .........................................................243 Rozdział 12. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego 247 Widok podziału na strony .......................................................................247 Podgląd wydruku ....................................................................................249 Ustawienia strony ...................................................................................250 Drukowanie ............................................................................................252 S p i s t r e ś c i Rozdział 13. Base 255 Tworzenie pliku bazy danych .................................................................257 Zmiana układu formularza .....................................................................270 Edycja pól formularza ............................................................................271 Definiowanie kwerend ...........................................................................275 Ręczne definiowanie elementów formularza przy pomocy Nawigatora formularza .....................................................280 Formatowanie formularza ......................................................................284 Nawigacja w formularzu ........................................................................285 Baza danych płyt kompaktowych ...........................................................286 Wyszukiwanie i porządkowanie informacji w bazie danych ..................290 Raporty ...................................................................................................292 Usuwanie baz danych .............................................................................296 Źródła danych .........................................................................................297 Opcje automatycznego przywracania .....................................................298 5 Spis treści Rozdział 14. Draw 299 Uruchamianie modułu Draw ..................................................................299 Narzędzia pasków narzędzi ....................................................................301 Wstawianie rysunku ...............................................................................302 Edycja rysunku .......................................................................................303 Tworzenie grafiki wektorowej i obiektów .............................................305 Edycja kolorów ......................................................................................306 Wzory, wypełnienia graficzne i gradienty kolorów ...............................307 Linie i strzałki .........................................................................................308 Obiekty trójwymiarowe ..........................................................................311 Morfing ...................................................................................................314 Rozmieszczanie, grupowanie i wyrównywanie obiektów ......................315 Praca z tekstem .......................................................................................317 Warstwy .................................................................................................320 Modyfikacja krzywej ..............................................................................322 Zapisywanie dokumentu programu Draw ..............................................324 i c ś e r t s i p S Rozdział 15. Impress 325 Uruchamianie modułu Impress ..............................................................325 Przygotowywanie prezentacji .................................................................327 Widoki i tryby pracy dostępne w oknie Impress ....................................329 Wypełnianie slajdów zawartością ..........................................................334 Zmiany na slajdach .................................................................................339 Efekty i animacje ....................................................................................341 Definiowanie tła slajdów ........................................................................345 Korzystanie z wzorców stron .................................................................346 Pokaz slajdów .........................................................................................347 Prezentacja z pomiarem czasu ................................................................349 Drukowanie prezentacji ..........................................................................350 Dodatek A Skróty klawiaturowe Dodatek B Math Skorowidz 6 351 355 365 Writer — tworzenie dokumentów Nowy dokument tekstowy OpenOffice.ux.pl 2.0 daje Ci kilka możliwości tworzenia nowego dokumentu tekstowego. Zapoznaj się z zaprezentowanymi poniżej sposobami, bowiem będziesz z nich korzystał nie tylko przy okazji tworzenia takich dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument tekstowy: 1. Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi Standardowy (rysunek 4.1). Jeśli klikniesz przycisk oznaczony czarnym trójkątem znajdujący się obok przycisku Nowy, wyświetlisz menu, które pozwoli Ci zmienić typ otwieranego dokumentu (rysunek 4.2). Jeśli będziesz chciał utworzyć dokument tekstowy, na przykład z poziomu okna arkusza kalkulacyjnego (lub innego modułu pakietu OpenOffice.ux.pl 2.0), najprawdopodobniej będziesz musiał skorzystać z tego menu, bowiem przycisk Nowy będzie w oknie arkusza domyślnie tworzył nowy arkusz. N o w y d o k u m e n t t e k s t o w y OpenOffice Writer — tworzenie dokumentów Rysunek 4.1. Oto prosta metoda tworzenia nowego dokumentu tekstowego — przycisk Nowy Rysunek 4.2. Pod przyciskiem Nowy ukryte jest menu, które pozwala wybrać typ tworzonego dokumentu. Aby utworzyć dokument tekstowy z poziomu okna arkusza kalkulacyjnego, wybierz w oknie Calc pozycję Dokument tekstowy w menu przycisku Nowy 47 Rysunek 4.3. Wybierz pozycję Dokument tekstowy w menu Nowy Rysunek 4.4. Nowy dokument ma nazwę domyślną Bez tytułu1. Po zapisaniu dokumentu zostanie ona zastąpiona nazwą nadaną przy zapisywaniu Rozdział 4. 2. Możesz alternatywnie wybrać w menu Plik pozycję Nowy, a następnie pozycję Dokument tekstowy w menu podrzędnym (rysunek 4.3). Menu podrzędne ma identyczne pozycje jak menu stowarzyszone z przyciskiem Nowy. 3. Nowy dokument tekstowy pojawi się w obszarze roboczym pulpitu. Na pasku tytułu pojawia się nazwa domyślna Bez tytułu1. Po zapisaniu dokumentu zostanie ona zastąpiona nazwą nadaną przy zapisywaniu (rysunek 4.4). y w o t s k e t t n e m u k o d y w o N 48 Writer — tworzenie dokumentów Wprowadzanie tekstu W otwartym nowym dokumencie tekstowym możesz przystąpić do wprowadzania zawartości — punkt wstawiania już czeka na Ciebie. Aby wpisać tekst dokumentu: 1. Rozpocznij po prostu pisanie (rysunek 4.5). OpenOffice sam zajmie się zawijaniem tekstu, gdy dotrzesz do końca wiersza. Rysunek 4.5. Punkt wstawiania pokazuje miejsce, w którym pojawi się wprowadzany z klawiatury tekst W p r o w a d z a n i e t e k s t u 49 Rozdział 4. Aby wpisać tekst w dowolnie wybranym miejscu strony: 1. Aby uaktywnić kursor bezpośredni, wybierz w menu Widok pozycję Paski narzędzi, a następnie wybierz w menu podrzędnym pozycję Narzędzia (rysunek 4.6). 2. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi Narzędzia, którego przycisk Włącz/Wyłącz kursor bezpośredni i wyłączać kursor bezpośredni na żądanie. Kursor ma postać proporczyka pozwala włączać (rysunek 4.7). Rysunek 4.6. Aktywacja kursora bezpośredniego umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnym miejscu strony bez konieczności łamania wiersza Wskazówki n Aby wyłączyć tryb kursora bezpośredniego, kliknij ponownie przycisk narzędzi Narzędzia. na pasku n W podrozdziale „Definiowanie ustawień dokumentów” rozdziału 3. znajdziesz informacje na temat dostosowywania kursora bezpośredniego w oknie Opcje. Rysunek 4.7. Aktywacja kursora bezpośredniego umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnym miejscu strony bez konieczności łamania wiersza u t s k e t e i n a z d a w o r p W 50 Rysunek 4.8. Przełączanie między trybami wstawiania i nadpisywania Writer — tworzenie dokumentów Tryb wstawiania i nadpisywania Bez trudu rozpoznasz te opcje, ponieważ działają tak samo, jak odpowiednie opcje z edytora Word. W trybie wstawiania tekst wprowadzany w obrębie już istniejącego tekstu rozepchnie go, nie zmieniając aktualnej zawartości. W trybie nadpisywania tekst wstawiany zastąpi tekst z prawej strony kursora. Domyślnym trybem jest tryb wstawiania. Aby przełączyć się między trybami: 1. Kliknij w polu WSTAW paska stanu — aktywny stanie się tryb ZAST. Kolejne kliknięcie ponownie przełączy tryby (rysunek 4.8). T r y b w s t a w i a n i a i n a d p i s y w a n i a 51 Rozdział 4. Zaznaczanie tekstu OpenOffice.ux.pl Writer daje Ci do dyspozycji trzy tryby zaznaczania tekstu: standardowy (STD), rozszerzony (ROZ) i dodawany (DODAJ). Aby przełączyć się do innego trybu zaznaczania tekstu: 1. Kliknij pole na pasku stanu u dołu okna, włączając odpowiedni tryb (rysunek 4.9). Aby zastosować standardowy tryb zaznaczania (STD): 1. Włącz tryb standardowy (STD) i przeciągnij myszą z wciśniętym prawym przyciskiem po dowolnym ciągłym fragmencie tekstu lub klikaj tekst przyciskiem myszy: dwukrotne kliknięcie zaznaczy wyraz, trzykrotne kliknięcie zaznaczy wiersz (rysunek 4.10). Aby zastosować tryb rozszerzony (ROZ): 1. Ustaw punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, od którego chcesz zaznaczyć tekst. Kliknij pole zmiany trybu zaznaczania na pasku stanu, aby włączyć opcję rozszerzonego zaznaczania, a następnie kliknij na końcu zaznaczanego fragmentu. W ten sposób zaznaczona zostanie cała wybrana część (rysunek 4.11). u t s k e t e i n a z c a n z a Z Rysunek 4.9. Oto trzy różne tryby zaznaczania tekstu Rysunek 4.10. Tekst zaznaczony przy wykorzystaniu opcji standardowej Rysunek 4.11. Fragment tekstu zaznaczony przy wykorzystaniu opcji rozszerzonego zaznaczania 52 Writer — tworzenie dokumentów Aby zastosować tryb dodawany (DODAJ): 1. Przełącz się do trybu dodawanego (DODAJ) i klikaj wyrazy. Tryb ten umożliwia zaznaczanie nieciągłych obszarów (rysunek 4.12). Jeśli jednak wciśniesz klawisz Shift i powtórzysz operację, zaznaczane obszary będą się łączyć. Wskazówki n Podobnie jak w edytorze Word, tutaj także tekst można zaznaczać, korzystając z klawiatury — wciśnij klawisz Shift i przesuwaj punkt wstawiania, używając klawiszy ze strzałkami. n Skoro o zaznaczaniu mowa, to należy wspomnieć także o opcji zaznaczania całego dokumentu. Najprostszą metodą jest zastosowanie skrótu Ctrl+A. Możesz także skorzystać z polecenia Zaznacz wszystko w menu Edycja. Rysunek 4.12. Opcja dodawania obszarów zaznaczonych Z a z n a c z a n i e t e k s t u 53 Rozdział 4. Usuwanie tekstu Aby usunąć tekst, skorzystaj z jednej z metod: u Zaznacz fragment przeznaczony do usunięcia i naciśnij klawisz Del. u Aby usunąć znak na lewo od punktu wstawiania, naciśnij Backspace. u Aby usunąć znak na prawo od punktu wstawiania, naciśnij Del. u Aby usunąć słowo na lewo od punktu wstawiania, naciśnij Ctrl+Backspace. u Aby usunąć słowo na prawo od punktu wstawiania, naciśnij Ctrl+Del. Wskazówka n Jeśli punkt wstawiania znajduje się w środku wyrazu, nie zostaną usunięte całe słowa, lecz tylko odpowiednie fragmenty. u t s k e t e i n a w u s U 54 Rysunek 4.13. Na pasku narzędzi Standardowy są przyciski wycinania, kopiowania i wklejania. Jeśli wytniesz nie to, co trzeba, skorzystaj z przycisków cofania i przywracania Rysunek 4.14. Polecenia wycinania, kopiowania i wklejania oraz polecenia Cofnij i Ponów są dostępne w menu Edycja okna OpenOffice.ux.pl Rysunek 4.15. Operacja wycinania może być wykonana przy użyciu menu kontekstowego Writer — tworzenie dokumentów Wycinanie, kopiowanie i wklejanie Te trzy operacje to klasyka, która nie wymaga chyba drobiazgowego instruktażu. Na wstępie krótkie przypomnienie: operacja wycinania powoduje usunięcie obiektu z danego ulokowania i umieszczenie go w schowku, skąd można go później pobrać; kopiowanie działa podobnie, lecz obiekt nie jest usuwany z oryginalnego ulokowania; wklejanie to wstawianie zawartości schowka w wybranym miejscu dokumentu. Na pasku narzędzi Standardowy znajdziesz przyciski, które służą do wykonywania operacji wycinania, kopiowania i wklejania (rysunek 4.13). Obok nich, chyba nie przez przypadek, są użyteczne przyciski cofania i ponawiania operacji, Cofnij i Przywróć. Wskazówka n Polecenia: Wytnij, Kopiuj, Wklej oraz Cofnij i Ponów znajdziesz także w menu Edycja okna OpenOffice.ux.pl (rysunek 4.14). Obok nich umieszczone są skróty klawiaturowe, którymi polecenia można zastąpić: Ctrl+X to skrót wycinania, Ctrl+C — kopiowania i Ctrl+V — wklejania. Szybki dostęp do poleceń: Wytnij, Kopiuj i Wklej daje menu kontekstowe. Aby wyciąć fragment tekstu, korzystając z menu kontekstowego: 1. Zaznacz fragment, który chcesz wyciąć. 2. Kliknij w nim prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Wytnij (rysunek 4.15). Tekst zostanie wycięty z dokumentu i powędruje do schowka. W kolejnym ćwiczeniu zobaczysz, jaki masz z tego pożytek. W y c i n a n i e , k o p i o w a n i e i w k l e j a n i e 55 Rozdział 4. Aby wkleić wycięty fragment: 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić wycięty fragment tekstu (lub coś innego, na przykład skopiowany gdzieś obraz). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycję Wklej. Wskazówka n Jeśli chcesz skopiować tekst lub inny element dokumentu, menu kontekstowe także będzie przydatne. Jeżeli chcesz umieścić w swoim dokumencie tekst skopiowany ze źródła, w którym stosowano inne formatowanie, zapewne przyda Ci się umiejętność wklejania tekstu z pominięciem formatu. Powiedzmy, na przykład, że chcesz umieścić w swoim dokumencie tekst ze strony WWW. Aby wkleić skopiowany element, narzucając jednocześnie format: 1. Skopiuj do schowka żądaną zawartość ze strony WWW. 2. Wybierz w menu Edycja okna OpenOffice.ux.pl Writer pozycję Wklej specjalnie. Pozycji tej odpowiada skrót Ctrl+Shift+V (rysunek 4.16). 3. W oknie Wklej specjalnie wybierz format wklejanego elementu — aby pozbyć się formatowania, wybierz pozycję Niesformatowany tekst i kliknij OK (rysunek 4.17). e i n a j e l k w i e i n a w o i p o k , e i n a n i c y W 56 Rysunek 4.16. Skopiuj treść ze strony WWW i w oknie edytora Writer wybierz pozycję Wklej specjalnie Rysunek 4.17. Wybierz format wklejanego elementu Rysunek 4.18. Oto porównanie efektu zastosowania zwykłej opcji Wklej oraz opcji Wklej specjalnie Writer — tworzenie dokumentów 4. Tekst, który pojawi się w dokumencie, pozbawiony będzie formatowania HTML. Rysunek 4.18 zawiera porównanie efektu zastosowania zwykłej opcji Wklej oraz opcji Wklej specjalnie (w postaci niesformatowanego tekstu). Aby skopiować tekst: 1. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować i wybierz w menu kontekstowym pozycję Kopiuj lub kliknij przycisk Kopiuj na pasku narzędzi Standardowy. Skopiowany tekst możesz wkleić w innym miejscu dokumentu lub w innym dokumencie. Wskazówki n Najwygodniejszy sposób kopiowania krótkich fragmentów tekstu to zaznaczenie fragmentu, wciśnięcie klawisza Ctrl i przeciągnięcie myszą kopii w wybrane miejsce. Obok kursora pojawia się znak plus, informujący o przeprowadzaniu operacji kopiowania. n Jeśli przeciągniesz zaznaczony fragment, nie wciskając klawisza Ctrl, będzie to równoważne wycięciu tekstu z poprzedniego ulokowania i wklejeniu go w nowym miejscu. W y c i n a n i e , k o p i o w a n i e i w k l e j a n i e 57 Rysunek 4.19. Kliknij przycisk Zapisywanie dokumentu (ten oznaczony ikoną dyskietki) i w oknie Zapisywanie jako podaj nazwę pliku oraz kliknij przycisk Zapisz Rozdział 4. Zapisywanie dokumentu Gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy, musisz nadać mu nazwę i wybrać folder, w którym plik ten zostanie umieszczony. Przy ponownym zapisywaniu Writer korzysta z nadanej nazwy i wskazanego umiejscowienia pliku, nie męcząc Cię pytaniami. Dokument, w którym wprowadzono zmiany i nie zapisano ich jeszcze, jest oznaczany na pasku stanu gwiazdką . Aby zapisać dokument po raz pierwszy: 1. Kliknij na pasku narzędzi Standardowy przycisk Zapisz . Pojawi się znane Ci okno dialogowe Zapisywanie jako. 2. Korzystając z przycisków nawigacji, znajdź folder docelowy. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 4.19). Wskazówki n Z listy Zapisz jako typ możesz wybrać format pliku inny niż domyślny. Jeśli chcesz wymiennie korzystać z edytorów Word i Writer, wybierz któryś z formatów Microsoft Word lub format RTF. n Aby zapisać plik, możesz korzystać z polecenia Zapisz w menu Plik lub zastosować skrót Ctrl+S. n Dokument powinien być często zapisywany, abyś nie utracił efektów własnej pracy, jeśli zdarzy się coś, co zakłóci pracę programu lub komputera. Używaj skrótu klawiaturowego Ctrl+S oraz przycisku Zapisz i mało kłopotliwe metody, dzięki którym możesz zminimalizować ewentualne straty danych. na pasku Standardowy — to szybkie n Przycisk Zapisz nie będzie aktywny, a reprezentująca go ikona będzie szara jeśli w dokumencie nie wprowadzono żadnych zmian od ostatniego zapisania pliku. , 58 u t n e m u k o d e i n a w y s i p a Z Rysunek 4.20. Wybierz w menu Plik pozycję Zapisz wszystko, aby zapisać kolejno wszystkie otwarte dokumenty tekstowe Writer — tworzenie dokumentów Może się zdarzyć, że przyjdzie Ci pracować z kilkoma otwartymi plikami jednocześnie. Czy wtedy konieczne jest przełączanie się do poszczególnych dokumentów, aby je zapisać? Nie, można to zrobić jednym poleceniem. Aby zapisać jednocześnie wszystkie otwarte dokumenty: 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz wszystko (rysunek 4.20). 2. Wszystkie zmodyfikowane dokumenty zostaną zapisane, a dla tych, których jeszcze nie zapisałeś, pojawią się okna Zapisywanie jako. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą to częsty sposób tworzenia kopii, na bazie której opracowany zostanie kolejny dokument. Umiejętność ta może więc być przydatna w przypadku pracy z podobnymi dokumentami. Musisz więc dokument potraktować jako jeszcze nie zapisywany i skorzystać z polecenia Zapisz jako. Aby zapisać dokument pod inną nazwą: 1. Wybierz w menu Plik pozycję Zapisz jako i w oknie Zapisywanie jako zastąp dotychczasową nazwę pliku nową nazwą, wpisując ją w polu Nazwa pliku. W ten sposób powstanie kopia dokumentu o innej nazwie. OpenOffice.ux.pl 2.0 daje możliwość zdefiniowania haseł, które będą ograniczać dostęp do dokumentów niepowołanym osobom. Z a p i s y w a n i e d o k u m e n t u 59 Rozdział 4. Aby zabezpieczyć zapisywany dokument hasłem: 1. Wybierz w menu Plik pozycję Zapisz jako i w oknie Zapisywanie jako podaj nazwę pliku, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz z hasłem i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 4.21). 2. Pojawi się okno Wprowadź hasło. Wpisz hasło w polu Hasło i potwierdź je w polu poniżej, a następnie kliknij OK (rysunek 4.22). 3. Próba otwarcia dokumentu zabezpieczonego hasłem spowoduje wyświetlenie okna Wprowadź hasło główne. Wpisz hasło i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do dokumentu (rysunek 4.23). Wskazówka n Hasło dostępu do dokumentu musi mieć przynajmniej pięć znaków. u t n e m u k o d e i n a w y s i p a Z Rysunek 4.21. Aby zabezpieczyć zapisywany dokument hasłem, w oknie Zapisywanie jako zaznacz pole wyboru Zapisz z hasłem Rysunek 4.22. Zdefiniuj hasło i potwierdź je Rysunek 4.23. Aby otworzyć dokument, wprowadź hasło i kliknij OK 60 Writer — tworzenie dokumentów Eksportowanie dokumentu do formatu PDF Pomysł formatu PDF — Portable Document Format, narodził się w 1993 roku w firmie Adobe. PDF stanowi zmodyfikowaną wersję formatu PostScript. Specyfikacja PDF została upubliczniona, dlatego format ten może być obsługiwany przez różne narzędzia, na różnych platformach systemowych. Czytniki formatu PDF — program Acrobat Reader — są udostępniane za darmo przez firmę Adobe na wszystkie liczące się platformy sprzętowo- -programowe, natomiast oprogramowanie tej firmy służące do modyfikowania tych plików jest płatne. Format PDF zachowuje na ekranie i wydruku wierny obraz składu tekstu, co sprawia, że elektroniczny dokument PDF, osiągalny przez sieć, zastępuje dystrybucję papierowych broszur, dokumentacji i publikacji, zwłaszcza takich, gdzie ważna jest oryginalna typografia, wierność formy i bezpieczeństwo. Możliwości przetwarzania jego treści, manipulowania nią dla innych potrzeb, są jednak ograniczone, dlatego technologia ta należy raczej do dziedziny komputerowej dystrybucji niż wymiany informacji. Format PDF jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm udostępniających w Internecie katalogi swoich produktów oraz wszędzie tam, gdzie ważne jest, aby elektronicznie zaprezentowany dokument nie był modyfikowany. Dotychczas dojście do technologii PDF było ograniczone ze względu na niewielką dostępność oprogramowania, które umożliwiało zapis plików w tym formacie (istnieje co prawda szereg aplikacji darmowych, które w różnym stopniu i z różnym skutkiem mogą wyświetlać, tworzyć i modyfikować pliki w tym formacie — najbardziej znanym pakietem jest Ghostscript). I oto także OpenOffice.ux.pl daje możliwość eksportu plików do formatu PDF. 61 E k s p o r t o w a n i e d o k u m e n t u d o f o r m a t u P D F Rozdział 4. Aby wyeksportować dokument do formatu PDF: 1. Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz zapisać w formacie PDF. 2. Kliknij na pasku narzędzi Standardowy przycisk Eksportuj bezpośrednio jako PDF lub wybierz w menu Plik pozycję Eksportuj jako PDF — te dwie drogi nie są całkowicie równoważne, bowiem w przypadku korzystania z polecenia w menu Plik masz możliwość wprowadzenia dodatkowych ustawień, na przykład możesz określić zakres eksportowanych stron czy też ustawienia kompresji grafiki. 3. W oknie Eksportuj wpisz w polu Nazwa pliku nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 4.24). Nie musisz pamiętać o wybraniu formatu pliku — jest on już poprawnie ustawiony. 4. Jeśli skorzystałeś z polecenia Eksportuj jako PDF w menu Plik, pojawi się okno Opcje PDF. Skonfiguruj ustawienia i kliknij przycisk Eksportuj (rysunek 4.25). 5. Plik zostanie wyeksportowany do formatu PDF. Aby go odczytać, kliknij dwukrotnie ikonę pliku w oknie Mój komputer. Uruchomi się program Acrobat Reader i wyświetli Twój dokument PDF (rysunek 4.26). F D P u t a m r o f o d u t n e m u k o d e i n a w o t r o p s k E Rysunek 4.26. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku PDF, który zawiera Twój wyeksportowany dokument. Otworzy się stowarzyszona z formatem PDF aplikacja Acrobat Reader, a w niej wyświetlony zostanie dokument. W ten oto sposób możesz tworzyć własne archiwum dokumentów PDF 62 Rysunek 4.24. W oknie Eksportuj podaj nazwę pliku eksportowanego do formatu PDF i kliknij Zapisz Rysunek 4.25. Jeśli wybrałeś opcję eksportu z poziomu menu Plik, pojawi się okno Opcje PDF Rysunek 4.27. Wybierz w menu Plik pozycję Wersje, aby zapisać bieżącą wersję dokumentu. Kolejne są składowane w tym samym pliku Rysunek 4.28. Okno Wersje daje dostęp kolejnych wersji dokumentu. Kliknij przycisk Zapisz nową wersję, a następnie skomentuj krótko zmiany w oknie Wstaw komentarz dotyczący wersji Writer — tworzenie dokumentów Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu Menu Plik zawiera polecenie Wersje, które pozwala na zapisanie kilku wersji dokumentu w tym samym pliku. Opcja ta jest wygodna, gdy nad tym samym tekstem pracuje kilka osób lub gdy dokument jest opracowywany w wielu wariantach. Zapisanie dokumentu w postaci wersji ułatwia przeglądanie wprowadzonych zmian — są one wyróżniane kolorami. Funkcja przeglądania identyfikuje też autorów zmian. Podczas ostatecznej edycji dokumentu istnieje możliwość obejrzenia każdej zmiany i zdecydowania, czy powinna ona być zaakceptowana czy odrzucona. Wskazówka n Dokument, w którym chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje zapis wersji, musi zostać najpierw zapisany w sposób tradycyjny. Aby zapisać wersję dokumentu: 1. Wybierz w menu Plik pozycję Wersje (rysunek 4.27). 2. W oknie Wersje kliknij przycisk Zapisz nową wersję, a następnie wpisz w oknie Wstaw komentarz dotyczący wersji swój komentarz odnośnie wprowadzonych w dokumencie zmian i naciśnij przycisk OK (rysunek 4.28). Wpis dotyczący wersji pojawi się w oknie Wersje opatrzony datą, godziną, Twoim komentarzem i nazwą użytkownika. 3. Kliknij w oknie Wersje przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Wersje. Zamknij dokument. Do czego mogą być przydatne wersje? Przede wszystkim pozwalają porównywać różne postaci dokumentu, co z kolei daje możliwość wybrania tego, co najlepsze. Zapisywanie ich to także szansa na powrót do wersji pierwotnej, jeśli dokonane zmiany nie były najszczęśliwsze. 63 Z a p i s y w a n i e w e r s j i d o k u m e n t u Rozdział 4. Aby porównać wersje dokumentu: 1. Otwórz dokument, którego wersje chcesz porównać. 2. Wskaż w oknie Wersje tę, z którą chcesz porównać dokument — zaznacz ją na liście Istniejące wersje i kliknij przycisk Otwórz (rysunek 4.29). 3. Przejdź do właściwego dokumentu i ponownie otwórz okno Wersje, zaznacz na liście Istniejące wersje otwartą wersję dokumentu i kliknij przycisk Porównaj. W dokumencie zaznaczone zostaną wszystkie różnice między oboma wersjami dokumentu. Zaakceptuj je lub odrzuć, korzystając z przycisków okna Akceptuj lub odrzuć zmiany, w które automatycznie przekształci się okno Wersje (rysunek 4.30). Wskazówki n Porównanie dokumentów można przeprowadzić, korzystając z polecenia Porównaj dokumenty w menu Edycja. n Możesz zaznaczyć w oknie Wersje pole wyboru Zawsze zapisuj wersję przy zamykaniu. Wówczas nie będziesz musiał pamiętać o zapisaniu wersji, bowiem OpenOffice.ux.pl zrobi to automatycznie, gdy zamkniesz dokument. Korzystając z tej opcji, niestety tracisz możliwość dołączenia swojego komentarza. n Aby otworzyć daną wersję dokumentu do edycji, otwórz okno Wersje i kliknij dwukrotnie wpis dla wersji, która Cię interesuje, lub zaznacz wpis i naciśnij przycisk Otwórz. n Wersję dokumentu możesz otworzyć do edycji w taki sam sposób, jak zwykły dokument (patrz następny podrozdział). Znajdź w oknie Otwieranie dokument zapisany w kilku wersjach, rozwiń listę Wersja i wskaż na niej tę, która Cię interesuje, a następnie kliknij przycisk Otwórz (rysunek 4.31). 64 u t n e m u k o d i j s r e w e i n a w y s i p a Z Rysunek 4.29. W oknie Wersje możesz wybrać wersję, względem której chcesz porównać zmiany Rysunek 4.30. Zaakceptuj lub odrzuć zmiany Rysunek 4.31. Możesz wybrać wersję do edycji, tak jak zwykły dokument Rysunek 4.32. Aby otworzyć plik, wybierz w menu Plik pozycję Otwórz lub kliknij przycisk Otwórz Rysunek 4.33. Wpisz w polu Nazwa pliku okna Otwieranie pierwszą literę, a wyświetlona zostanie lista zasobów, których nazwa zaczyna się od tej litery: będą tu zarówno dyski, jak i pliki Writer — tworzenie dokumentów Otwieranie dokumentu Aby otworzyć istniejący dokument tekstowy, nie musisz korzystać z aktywnego okna edytora Writer. Tak jak w przypadku plików edytora Word, także pliki edytora OpenOffice.ux.pl Writer oraz pliki skojarzone z tym edytorem uruchomią się w oknie OpenOffice.ux.pl Writer, gdy klikniesz dwukrotnie ich nazwę w dowolnym folderze. Przyjrzyjmy się metodom otwierania dokumentów właściwym dla programu OpenOffice.ux.pl. Aby otworzyć dokument tekstowy: 1. Wybierz w menu Plik programu OpenOffice.ux.pl Writer polecenie Otwórz lub kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi Standardowy (rysunek 4.32). 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwieranie. Odszukaj w nim plik, który chcesz otworzyć, i naciśnij przycisk Otwórz. Plik zostanie otwarty i pojawi się jako nowe zadanie. Wskazówki n Okno dialogowe Otwieranie możesz otworzyć, korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+O. n Aby szybko przemieścić się do pliku, który chcesz otworzyć, wpisz w polu Nazwa pliku okna Otwieranie pierwszą literę nazwy (rysunek 4.33). Pojawi się lista wszystkich zasobów, których nazwa zaczyna się od tej litery. Jeśli chcesz otworzyć dokument, nad którym niedawno pracowałeś, nie musisz przedzierać się przez stosy folderów w oknie Otwieranie w poszukiwaniu swojego pliku. Writer przechowuje listę ostatnio używanych przez Ciebie dokumentów i udostępnia Ci ją w prosty sposób. O t w i e r a n i e d o k u m e n t u 65 Rysunek 4.34. Pozycja Poprzednie dokumenty w menu Plik ułatwia dostęp do niedawno opracowywanych dokumentów Rysunek 4.35. Oto w oknie edytora Writer dokument edytora Word zawierający złożone formatowanie Rozdział 4. Aby otworzyć dokument ostatnio opracowywany: 1. Otwórz menu Plik, wskaż w nim pozycję Poprzednie dokumenty i wybierz z listy dokument, nad którym chcesz ponownie pracować (rysunek 4.34). Importowanie dokumentu edytora Word Edytor Writer pakietu OpenOffice.ux.pl radzi sobie całkiem dobrze z dokumentami edytora Word, które zawierają rysunki, tabele i całą masę formatowania. Aby otworzyć w oknie programu OpenOffice.ux.pl dokument edytora Microsoft Word: 1. Wybierz w menu Plik programu OpenOffice.ux.pl Writer polecenie Otwórz lub kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi Standardowy. 2. W oknie Otwieranie odszukaj plik edytora Word. Jeśli nie możesz go znaleźć, sprawdź, czy z listy Pliki typu wybrany został typ Dokumenty tekstowe lub typ Wszystkie pliki (*.*). 3. Kliknij przycisk Otwórz. Dokument .doc zostanie wyświetlony w oknie edytora Writer (rysunek 4.35). Wskazówka n W nowej wersji programu OpenOffice.ux.pl poprawiono filtry konwersji dokumentów, dzięki czemu obsługa dokumentów edytora Word jest znacznie lepsza niż we wcześniejszych wersjach. Jednak jeśli będziesz korzystać zamiennie z obu edytorów, polegaj bardziej na formacie .rtf. u t n e m u k o d e i n a r e i w t O 66 Rysunek 4.36. Aby zamknąć dokument, możesz skorzystać z przycisku w prawym rogu okna dokumentu Rysunek 4.37. Aby zamknąć dokument, możesz skorzystać pozycji Zamknij w menu Plik lub wybrać pozycję Zamknij w menu kontekstowym wywołanym na przycisku zamykanego zadania Rysunek 4.38. OpenOffice.ux.pl przypomina o zapisaniu zmian Writer — tworzenie dokumentów Zamykanie dokumentu Aby zamknąć bieżący dokument: u Wybierz w menu Plik pozycję Zamknij. u Kliknij przycisk zamykania okna , a jeśli chcesz pozostawić otwarte okno aplikacji, kliknij przycisk zamykania okna bieżącego dokumentu — znajduje się on w prawym górnym rogu okna (rysunek 4.36). u Zastosuj skrót Alt+F4. lub u Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk zadania, które chcesz zamknąć, i wybierz z menu kontekstowego pozycję Zamknij (rysunek 4.37). Jeśli wcześniej nie zapisałeś zmian wprowadzonych w dokumencie, zostaniesz o to poproszony (rysunek 4.38). Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany, przycisk Odrzuć, aby zamknąć okno dokumentu bez zapisywania zmian, lub przycisk Anuluj, aby powrócić do edycji dokumentu. Z a m y k a n i e d o k u m e n t u 67 Rysunek 4.39. Aby zakończyć działanie programu OpenOffice.ux.pl, wybierz w menu Plik pozycję Zakończ Rozdział 4. Kończenie pracy z programem Gdy zapisałeś dokument, możesz zakończyć pracę programu. Aby zamknąć program OpenOffice.ux.pl: u Wybierz w menu Plik pozycję Zakończ (rysunek 4.39). u Zastosuj skrót Ctrl+Q. lub u we Kliknij przycisk zamykania okna wszystkich otwartych oknach programu. Przycisk ten znajduje się w prawym górnym rogu okna. m e m a r g o r p z y c a r p e i n e z c ń o K 68
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: