Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 004959 18973175 na godz. na dobę w sumie
Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x - książka
Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2148-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Biuro w pakiecie - za darmo!

Oprogramowanie otwarte na Twoje potrzeby

Podatki, rachunki, opłaty. Masz już dość płacenia za wszystko? Do listy obowiązkowych wydatków dochodzi jeszcze oprogramowanie biurowe - niezbędne i drogie? Niekoniecznie! Poznaj zupełnie darmową alternatywę dla popularnego pakietu biurowego rodem zza oceanu. Sięgnij po OpenOffice. To naprawdę nic nie kosztuje, a zyskujesz pełny zestaw biurowy, w postaci edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, silnika bazodanowego oraz programu do tworzenia prezentacji.

Sprawdź sam, jak działa OpenOffice! Po co płacić, skoro możesz mieć programy o podobnej funkcjonalności zupełnie za darmo? OpenOffice jest dostępny dla każdego - naprawdę nie ponosisz żadnych kosztów. Programy składające się na pakiet OpenOffice.ux.pl z całkowitym powodzeniem wykorzystasz zarówno w domu, jak i swojej małej firmie. A z tą książką nauczysz się zarówno formatować tekst, jak i generować wykresy, używać funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz tworzyć prezentacje w programie Impress.

OpenOffice rozdział po rozdziale:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x Autor: Waldemar Howil ISBN: 978-83-246-2148-4 Format: B5, stron: 200 Biuro w pakiecie — za darmo! • Spisz siê w edytorze Writer • Kalkuluj z arkuszem Calc • Zrób wra¿enie prezentacjami przygotowanymi w Impress • Równaj do najlepszych w pomocniku matematycznym Math • Twórz i rysuj z Draw • GromadŸ dane w bazie Base Oprogramowanie otwarte na Twoje potrzeby Podatki, rachunki, op³aty. Masz ju¿ doœæ p³acenia za wszystko? Do listy obowi¹zkowych wydatków dochodzi jeszcze oprogramowanie biurowe — niezbêdne i drogie? Niekoniecznie! Poznaj zupe³nie darmow¹ alternatywê dla popularnego pakietu biurowego rodem zza oceanu. Siêgnij po OpenOffice. To naprawdê nic nie kosztuje, a zyskujesz pe³ny zestaw biurowy, w postaci edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, silnika bazodanowego oraz programu do tworzenia prezentacji. SprawdŸ sam, jak dzia³a OpenOffice! Po co p³aciæ, skoro mo¿esz mieæ programy o podobnej funkcjonalnoœci zupe³nie za darmo? OpenOffice jest dostêpny dla ka¿dego — naprawdê nie ponosisz ¿adnych kosztów. Programy sk³adaj¹ce siê na pakiet OpenOffice.ux.pl z ca³kowitym powodzeniem wykorzystasz zarówno w domu, jak i swojej ma³ej firmie. A z t¹ ksi¹¿k¹ nauczysz siê zarówno formatowaæ tekst, jak i generowaæ wykresy, u¿ywaæ funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz tworzyæ prezentacje w programie Impress. OpenOffice rozdzia³ po rozdziale: • podstawowe funkcje i narzêdzia pakietu OpenOffice; • profesjonalne dokumenty, formatowanie tekstów, tabel i komórek, animowanie prezentacji; • poruszanie siê po arkuszu kalkulacyjnym; • ochrona danych w komórkach; • rodzaje funkcji; • tworzenie prezentacji; • nowa baza danych; • praca z grafik¹ wektorow¹ w programie Draw; • wykorzystywanie edytora równañ Math; • zapisywanie, eksportowanie i drukowanie dokumentów; • nadawanie rozszerzeñ umo¿liwiaj¹cych dostêp do pliku z programów innych pakietów biurowych; • archiwizacja danych. Spis treĂci Rozdziaä 1. Rozdziaä 2. Writer. Edytor tekstu Rozdziaä 3. Rozdziaä 4. Rozdziaä 5. 5 WstÚp 7 Instalacja 1.1. Instalacja OpenOffice.ux.pl ............................................................................ 8 15 2.1. Podstawy ........................................................................................................ 16 2.1.1.Uruchamianie programu ..................................................................... 16 2.1.2.Paski narzÚdzi ...................................................................................... 17 2.2. Formatowanie tekstu ..................................................................................... 19 2.3. Tabele ............................................................................................................. 39 2.4. Grafika ............................................................................................................ 48 Calc. Arkusz kalkulacyjny 53 3.1. Podstawy ........................................................................................................ 54 3.1.1.Uruchamianie programu ..................................................................... 54 3.1.2.Paski narzÚdzi ...................................................................................... 56 3.1.3.Menu .................................................................................................... 58 3.2. Poruszanie siÚ po arkuszu kalkulacyjnym .................................................... 61 3.3. Formatowanie komórki ................................................................................. 72 3.4. Skoroszyt i arkusz .......................................................................................... 86 3.5. Wykresy ......................................................................................................... 90 3.6. Funkcje w arkuszu i adresowanie ................................................................. 95 Impress — prezentacje multimedialne 99 4.1. Podstawy ...................................................................................................... 100 4.2. Tworzenie prezentacji ................................................................................. 104 4.3. Animowanie elementów prezentacji .......................................................... 114 Base — program bazodanowy 119 5.1. Tworzenie nowej bazy danych .................................................................... 120 5.2. Tabele ........................................................................................................... 121 5.2.1.Tworzenie tabeli za pomocÈ kreatora .............................................. 121 5.2.2.Tworzenie projektu tabeli ................................................................. 123 5.2.3.Relacje miÚdzy tabelami ................................................................... 124 S p i s t r e Ă c i 3 Spis treĂci Rozdziaä 6. 5.3. Tworzenie formularza ................................................................................. 125 5.3.1.Dodawanie danych do formularza ................................................... 128 5.3.2.Edytowanie tabeli i formularza ........................................................ 128 5.4. Tworzenie raportu ....................................................................................... 134 5.5. Tworzenie kwerendy ................................................................................... 136 5.5.1.Tworzenie kwerendy za pomocÈ kreatora ....................................... 136 5.5.2.Tworzenie projektu kwerendy ......................................................... 138 141 Draw 6.1. Podstawy ...................................................................................................... 142 6.1.1.Uruchamianie programu ................................................................... 142 6.1.2.Paski narzÚdzi .................................................................................... 142 6.2. Tworzenie grafiki wektorowej .................................................................... 148 163 7.1. Podstawy ...................................................................................................... 164 7.2. Wprowadzanie formuï ................................................................................. 167 Zapisywanie, eksportowanie i drukowanie 171 8.1. Zapisywanie i drukowanie .......................................................................... 172 8.2. Drukowanie dokumentów ........................................................................... 180 187 195 Skorowidz Rozdziaä 7. Math — edytor równañ Rozdziaä 8. Rozdziaä 9. mSejf i c Ă e r t s i p S 4 — prezentacje multimedialne 4 Impress Rozdziaá 4. Impress — prezentacje multimedialne ByÊ moĝe najbardziej efektownym programem w pakiecie OpenOffice.ux.pl jest Impress, sïuĝÈcy do tworzenia prezentacji multimedialnych. DziÚki niemu moĝna opracowaÊ ciekawy projekt, który poïÈczy w sobie sïowo, obraz, film i muzykÚ, a na dodatek przekaĝe ciekawe i interesujÈce informacje. Impress to potÚĝne narzÚdzie, a praca w nim sprawia duĝo satysfakcji i moĝe byÊ dobrÈ zabawÈ. 99 m p r e s s — p r e z e n t a c j e m u l t i I m e d i a l n e Rozdziaï 4. 4.1. Podstawy Start programu ¿eby uruchomiÊ program, skorzystaj w systemie Windows Vista z menu Start, wybierz polecenie Wszystkie programy, znajdě OpenOffice.ux.pl 3.0, a nastÚpnie OpenOffice.ux.pl Impress (rysunek 4.1). Gdy uruchomisz program, na ekranie komputera pojawi siÚ okno AutoPilot: Prezentacja (rysunek 4.2). Moĝesz w nim okreĂliÊ, czy chcesz tworzyÊ zupeïnie nowÈ prezentacjÚ, prezentacjÚ na podstawie szablonu, czy teĝ otworzyÊ istniejÈcÈ prezentacjÚ. W zaleĝnoĂci od tego, który z typów prezentacji wskaĝesz, odpowiednio bÚdzie siÚ zmieniaÊ okno AutoPilot: Prezentacja. Po wybraniu typu tworzonej prezentacji kliknij przycisk Dalej. W drugim kroku okna AutoPilot: Prezentacja wybierz ukïad slajdu; masz dwie moĝliwoĂci: Tïo prezentacji oraz Prezentacje. OkreĂl takĝe, w jaki sposób prezentacja bÚdzie pokazywana odbiorcom. Moĝe to byÊ ekran, folia, slajd lub papier. OczywiĂcie, caïy czas moĝesz w oknie podglÈdu obserwowaÊ wynik swoich wyborów (rysunek 4.3). y w a t s d o P . 1 . 4 100 Rysunek 4.1. Uruchamianie programu Impress Rysunek 4.2. Pierwsze okno — AutoPilot: Prezentacja Rysunek 4.3. Drugi krok w oknie AutoPilot: Prezentacja Rysunek 4.4. Trzeci krok w oknie AutoPilot: Prezentacja Rysunek 4.5. Okno programu OpenOffice.ux.pl Impress Rysunek 4.6. Zakïadki umoĝliwiajÈce przenoszenie siÚ miÚdzy widokami Impress — prezentacje multimedialne Trzeci krok w oknie AutoPilot: Prezentacja polega na okreĂleniu typu przejĂÊ slajdów. W tym oknie ustawisz efekt, który ma towarzyszyÊ przejĂciom slajdów, oraz czas jego trwania. Dodatkowo wybierz typ prezentacji, tzn. okreĂl, czy slajdy majÈ byÊ zmieniane domyĂlnie (czyli poprzez klikniÚcie myszy), czy teĝ po jakimĂ czasie (rysunek 4.4). Gdy klikniesz przycisk Utwórz, otworzy siÚ okno programu OpenOffice.ux.pl Impress. Okno programu Okno programu OpenOffice.ux.pl Impress moĝna podzieliÊ na trzy obszary (rysunek 4.5). Po prawej stronie znajduje siÚ pasek Slajdy, na którym widoczne sÈ wszystkie wykorzystywane w prezentacji slajdy, czyli kolejne strony. PoĂrodku jest najwiÚkszy obszar okna programu — obszar roboczy. To tutaj wpisuje siÚ treĂÊ slajdów, dodaje do nich grafikÚ, muzykÚ i tekst. Lewa strona to pasek zadañ, który skïada siÚ z piÚciu zakïadek: X Wzorce stron, X Ukïad, X Projekt tabeli, X Animacja niestandardowa, X PrzejĂcie slajdu. Nad trzema wymienionymi obszarami znajdujÈ siÚ oczywiĂcie paski narzÚdzi oraz pasek menu. Tryby widoku Podczas pracy z programem Impress moĝna korzystaÊ z piÚciu róĝnych widoków. Kaĝdy z nich umoĝliwia inne dziaïanie. Wykorzystanie tych piÚciu widoków sprawi, ĝe prezentacja, którÈ utworzysz, bÚdzie profesjonalna i w peïni funkcjonalna (rysunek 4.6). 4 . 1 . P o d s t a w y 101 Rozdziaï 4. PiÚÊ widoków to: X Widok slajdów, X Widok konspektu, X Notatki, X Widok materiaïów informacyjnych, X Sortowanie slajdów. Widok slajdów to podstawowy widok w programie Impress i jest on wïÈczony od razu po uruchomieniu programu. KorzystajÈc z tego widoku, tworzy siÚ kolejne slajdy. Widok konspektu pozwala uporzÈdkowaÊ kolejnoĂÊ slajdów, a takĝe edytowaÊ ich nagïówki oraz tytuïy (rysunek 4.7). Jak sama nazwa wskazuje, moĝe on sïuĝyÊ jako konspekt w czasie tworzenia prezentacji multimedialnej. Notatki to widok, w którym do konkretnej prezentacji mogÈ byÊ dopisane notatki, potrzebne np. w czasie wygïaszania wykïadu. Nie sÈ one widoczne dla oglÈdajÈcych prezentacjÚ, ale jeĝeli wydrukuje siÚ je razem ze slajdami, to mogÈ byÊ cennÈ pomocÈ dla prowadzÈcego (rysunek 4.8). Jeĝeli zdecydujesz siÚ na przygotowanie wydruku prezentacji jako materiaïu poglÈdowego albo takiego, który chciaïbyĂ komuĂ pokazaÊ, skorzystaj z opcji Widok materiaïów informacyjnych. W tym widoku prezentacji nie widaÊ zawartoĂci slajdów, ale za to w prawym panelu, w zakïadce Ukïad, moĝna okreĂliÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï wydruk (rysunek 4.9). y w a t s d o P . 1 . 4 Rysunek 4.7. Widok konspektu Rysunek 4.8. Widok Notatki Rysunek 4.9. Widok materiaïów informacyjnych 102 Impress — prezentacje multimedialne Ostatnim panelem widoku jest Sortowanie slajdów (rysunek 4.10). PracujÈc w tym wïaĂnie widoku, moĝesz przejrzeÊ zawartoĂÊ slajdów, a takĝe zmieniÊ ich kolejnoĂÊ w prezentacji. Aby przenieĂÊ slajd, zaznacz go, a nastÚpnie przeciÈgnij w nowe miejsce, przytrzymujÈc lewy przycisk myszy. W widoku Sortowanie slajdów moĝesz okreĂliÊ, ile slajdów bÚdzie widocznych w wierszu. Jest to przydatne wówczas, gdy trzeba dokïadniej przyjrzeÊ siÚ zawartoĂci slajdu przed zmianÈ jego miejsca w prezentacji. LiczbÚ slajdów ustalisz, klikajÈc strzaïki znajdujÈce siÚ na pasku narzÚdzi Sortowanie slajdów, obok pola z podanÈ liczbÈ slajdów (rysunek 4.11). Po lewej stronie narzÚdzia zmieniajÈcego liczbÚ slajdów znajdujÈ siÚ dwie ikony, dziÚki którym moĝna ukryÊ lub pokazaÊ zaznaczony slajd. 4 . 1 . P o d s t a w y 103 Rysunek 4.10. Widok Sortowanie slajdów Rysunek 4.11. Moĝna zmieniÊ liczbÚ slajdów widocznych w wierszu Rozdziaï 4. 4.2. Tworzenie prezentacji W prezentacji multimedialnej moĝesz umieszczaÊ nie tylko tekst, ale takĝe ilustracje, wykresy, wzory, děwiÚki i filmy. Aby prezentacja byïa atrakcyjna dla widza, moĝna wprowadziÊ do niej róĝne efekty i animacjÚ. Dopiero bowiem wykorzystanie wszystkich moĝliwoĂci, jakie daje uĝytkownikowi OpenOffice.ux.pl Impress, sprawi, ĝe prezentacje bÚdÈ w nim wykonane profesjonalnie. Tytuï prezentacji Kaĝda prezentacja powinna byÊ zatytuïowana. Tytuï moĝna dodawaÊ na kaĝdym z kolejnych slajdów, ale wtedy moĝe siÚ zdarzyÊ tak, ĝe bÚdzie on przesuniÚty w stosunku do tytuïu w slajdzie poprzedzajÈcym lub nastÚpnym. Na pewno nie bÚdzie to dobrze odbierane przez osoby oglÈdajÈce pokaz. ¿eby dodaÊ stopkÚ i nagïówek do prezentacji, naleĝy skorzystaÊ z menu Widok/Wzorzec/ Elementy wzorca… (rysunek 4.12). Gdy klikniesz polecenie Elementy wzorca…, pojawi siÚ maïe okno dialogowe; moĝesz w nim zaznaczyÊ, które z elementów bÚdÈ widoczne na wzorcu slajdu (rysunek 4.13). Tymi elementami sÈ: X Data/godzina, X Stopka, X Numer slajdu. Wzorzec slajdu okreĂla styl formatowania tekstu tytuïu oraz konspektu slajdu, okreĂla równieĝ tïo dla wszystkich slajdów opartych na tym wzorcu. JeĂli chcesz wstawiÊ do wszystkich slajdów prezentacji staïe elementy, skorzystaj z pola Stopka znajdujÈcego siÚ w widoku wzorca (rysunek 4.14). i j c a t n e z e r p e i n e z r o w T . 2 . 4 104 Rysunek 4.12. Polecenie Elementy wzorca… Rysunek 4.13. Okno Elementy wzorca Rysunek 4.14. Widok wzorca slajdu Impress — prezentacje multimedialne Na rysunku 4.14 widaÊ, ĝe zarówno tytuï, jak i lista wypunktowana znajdujÈca siÚ poniĝej posiadajÈ wïasne style. W stopce natomiast mieszczÈ siÚ trzy pola, w których moĝna wpisaÊ datÚ, treĂÊ stopki oraz numer slajdu (rysunek 4.15). W obszarze stopki moĝna wpisaÊ dowolny tekst, który bÚdzie stanowiï tytuï prezentacji, a nastÚpnie odpowiednio go sformatowaÊ (rysunek 4.16). Po wpisaniu tytuïu zaznacz caïy obszar stopki i przeciÈgnij go w wybrane miejsce. Po poprawnym jego przeniesieniu moĝesz wyïÈczyÊ widok wzorca. Na slajdzie zobaczysz tytuï — w miejscu, w którym go ustawiïeĂ (rysunek 4.17). Po wprowadzeniu tytuïu prezentacji do slajdu moĝesz dodawaÊ kolejne slajdy. Aby dodaÊ slajd, naleĝy w panelu Slajdy kliknÈÊ prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybraÊ polecenie Nowy slajd (rysunek 4.18). 4 . 2 . T w o r z e n i e p r e z e n t a c j i Rysunek 4.15. Obszary w stopce slajdu Rysunek 4.16. Tekst wpisany w obszarze stopki Rysunek 4.17. Tytuï umieszczony we wzorcu slajdu Rysunek 4.18. Dodawanie nowego slajdu 105 Rysunek 4.19. Tytuï na kaĝdym kolejnym slajdzie prezentacji Rysunek 4.20. Polecenie Nagïówek i stopka… Rozdziaï 4. Gdy dodasz kolejny slajd do prezentacji, bÚdzie na nim juĝ widoczny tytuï prezentacji (rysunek 4.19). Taki sam efekt otrzymasz, gdy w widoku wzorca skorzystasz z paska narzÚdzi Rysunek i wybierzesz z niego narzÚdzie Tekst. Narysuj nim ramkÚ tekstowÈ i wprowadě do niej tekst, a nastÚpnie przejdě do normalnego widoku slajdu — wprowadzony tekst bÚdzie widoczny na pozostaïych slajdach. Nagïówek i stopka Warto zaznaczyÊ w prezentacji, kto jest jej twórcÈ lub do jakiej instytucji ona naleĝy. Do tego celu idealnie nadajÈ siÚ stopka i nagïówek, z których moĝna skorzystaÊ poprzez menu Widok/Nagïówek i stopka… (rysunek 4.20). Gdy klikniesz polecenie Nagïówek i stopka…, otworzy siÚ okno dialogowe, skïadajÈce siÚ z dwóch zakïadek. W zakïadce Slajdy moĝesz okreĂliÊ, jakie informacje bÚdÈ wyĂwietlane na slajdach (rysunek 4.21). Moĝesz wiÚc doïÈczyÊ do slajdu informacjÚ o dacie, czasie oraz numerze slajdu. Gdy wpiszesz odpowiedni tekst, kaĝdy ze slajdów bÚdzie zawieraï stopkÚ wïaĂnie z tym tekstem. Dodatkowo moĝesz zrezygnowaÊ z pokazywania stopki na pierwszym slajdzie, który zazwyczaj jest slajdem tytuïowym. i j c a t n e z e r p e i n e z r o w T . 2 . 4 Rysunek 4.21. Zakïadka Slajdy 106 Rysunek 4.22. Zakïadka Notatki i materiaïy Rysunek 4.23. Zdefiniowane ukïady slajdów Impress — prezentacje multimedialne W zakïadce Notatki i materiaïy okreĂlisz tekst stopki i nagïówka, które bÚdÈ wyĂwietlane i drukowane wraz z notatkami i materiaïami informacyjnymi (rysunek 4.22). Ukïad slajdu PrzystÚpujÈc to tworzenia prezentacji, powinieneĂ wiedzieÊ, jakÈ zawartoĂÊ bÚdÈ miaïy poszczególne slajdy. W programie OpenOffice.ux.pl Impress moĝesz dostosowaÊ wyglÈd slajdu do jego zawartoĂci. W prawym panelu Zadania znajduje siÚ zakïadka Ukïad. DostÚpnych jest w niej kilkanaĂcie ukïadów slajdów, z których moĝna korzystaÊ przy tworzeniu prezentacji. W skïad zdefiniowanych slajdów wchodzÈ w róĝnych konfiguracjach: tekst, tabele, obrazki, wyliczenia i wykresy (rysunek 4.23). ¿eby wybraÊ ukïad slajdu, naleĝy kliknÈÊ odpowiedni schemat w panelu Ukïad. Wówczas zmieni siÚ wyglÈd obszaru roboczego i zostanie on dostosowany do wybranego ukïadu. Na rysunku 4.24 przedstawiono ukïad slajdu, w którym moĝna wykorzystaÊ wykres i konspekt w postaci wypunktowania. 4 . 2 . T w o r z e n i e p r e z e n t a c j i Rysunek 4.24. Przykïadowy ukïad slajdu 107 Rozdziaï 4. Jeĝeli zdecydujesz siÚ na uĝycie na przykïad ukïadu, w którym moĝna wykorzystaÊ wykres, to póěniej wystarczy dwukrotnie kliknÈÊ odpowiednie pole, aby wyglÈd slajdu siÚ zmieniï i pokazaï siÚ proponowany wyglÈd wykresu (rysunek 4.25). DomyĂlny wyglÈd wykresu nie zawsze bÚdzie odpowiadaï potrzebom Twojej prezentacji, podobnie jak okreĂlone w nim dane. Moĝna jednak to zmieniÊ. Aby zmieniÊ dane wykresu, naleĝy kliknÈÊ go prawym przyciskiem myszy i wybraÊ polecenie Dane wykresu… (rysunek 4.26). W oknie dialogowym, które siÚ pojawi, bÚdÈ widoczne dane umieszczone na wykresie (rysunek 4.27). Moĝesz zmieniÊ zarówno nazwy wprowadzonych danych, jak i wartoĂci liczbowe (rysunek 4.28). Za pomocÈ przycisków znajdujÈcych siÚ w lewym górnym rogu okna dialogowego dodasz lub usuniesz serie danych. i j c a t n e z e r p e i n e z r o w T . 2 . 4 Rysunek 4.25. Do edytowania wykresu moĝna przystÈpiÊ z poziomu slajdu prezentacji Rysunek 4.26. Wybór polecenia zmieniajÈcego dane wykresu Rysunek 4.28. Zmodyfikowane dane wykresu Rysunek 4.27. Dane domyĂlnie okreĂlone przez program 108 Impress — prezentacje multimedialne Po zmodyfikowaniu danych moĝesz zmieniÊ typ wykorzystywanego wykresu. W tym celu ponownie kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Typ wykresu… (rysunek 4.29). Pojawi siÚ okno, w którym bÚdziesz mógï wybraÊ odpowiedni typ wykresu oraz okreĂliÊ szczegóïy jego wyglÈdu (rysunek 4.30). Kiedy zmienisz i zatwierdzisz typ wykresu, pojawi siÚ on na slajdzie prezentacji (rysunek 4.31). Tïo slajdu Tïo slajdu moĝna wybraÊ juĝ podczas pracy z oknem AutoPilot: Prezentacja. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tïo okreĂliÊ póěniej, w czasie pracy z prezentacjÈ. Standardowe tïo slajdu jest koloru biaïego. Moĝna je zmieniÊ na trzy sposoby. Sposób 1. Wybierz polecenie Strona… z menu Format (rysunek 4.32). 4 . 2 . T w o r z e n i e p r e z e n t a c j i 109 Rysunek 4.29. Wybór polecenia Typ wykresu… Rysunek 4.30. Wybór typu wykresu Rysunek 4.31. Zmieniony wykres na slajdzie Rysunek 4.32. Polecenie Strona… Rozdziaï 4. Pojawi siÚ okno dialogowe Ustawienia strony; przejdě w nim do zakïadki Tïo (rysunek 4.33). Z rozwijanego menu tej zakïadki wybierz rodzaj tïa slajdu. DostÚpne sÈ nastÚpujÈce rodzaje: X Kolor, X Gradient, X Kreskowanie, X Mapa bitowa. W zaleĝnoĂci od wybranego tïa bÚdÈ zmieniaïy siÚ opcje zwiÈzane z jego rodzajami. Na rysunku 4.34 widaÊ opcje zwiÈzane z mapÈ bitowÈ. Sposób 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Slajd/Ustaw obraz tïa dla slajdu (rysunek 4.35). NastÚpnie w oknie dialogowym wskaĝ katalog z obrazem, który bÚdziesz wykorzystywaÊ jako tïo slajdu. Gdy zaznaczysz obraz i zaakceptujesz wybór, wyĂwietli siÚ komunikat z proĂbÈ o podjÚcie decyzji, czy wybrane zdjÚcie ma byÊ tïem na pozostaïych slajdach prezentacji (rysunek 4.36). Po dokonaniu wyboru wyglÈd slajdu zostanie zmieniony (rysunek 4.37). i j c a t n e z e r p e i n e z r o w T . 2 . 4 Rysunek 4.33. DostÚpne rodzaje tïa Rysunek 4.34. Opcje zwiÈzane z mapÈ bitowÈ Rysunek 4.35. Wybór polecenia, dziÚki któremu bÚdzie moĝna zmieniÊ tïo slajdu Rysunek 4.36. OkreĂl, czy tïo ma byÊ jednakowe dla wszystkich slajdów 110 Rysunek 4.37. Slajd ze zmienionym tïem Impress — prezentacje multimedialne Sposób 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym, a nastÚpnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Slajd/Projekt slajdu… (rysunek 4.38). Pojawi siÚ okno Projekt slajdu; zaznacz w nim opcjÚ Wymieñ stronÚ tïa (rysunek 4.39) i kliknij przycisk Zaïaduj…. Otworzy siÚ kolejne okno, ’aduj ukïad slajdu, w którym moĝna wybraÊ jeden z dostÚpnych wyglÈdów (rysunek 4.40). Wybierz wyglÈd i kliknij przycisk OK. WróÊ do okna Projekt slajdu, w którym teraz jest widoczny dodatkowy schemat wyglÈdu slajdu. Zaznacz go i kliknij przycisk OK (rysunek 4.41). Gdy wybierzesz nowy ukïad, wyglÈd slajdu siÚ zmieni (rysunek 4.42). 4 . 2 . T w o r z e n i e p r e z e n t a c j i Rysunek 4.38. Polecenie Projekt slajdu… Rysunek 4.39. Okno Projekt slajdu Rysunek 4.40. Okno ’aduj ukïad slajdu Rysunek 4.41. Wybór ukïadu slajdu Rysunek 4.42. Nowy ukïad slajdu 111 Rozdziaï 4. Tekst w slajdzie Na slajdzie nie powinno byÊ duĝo tekstu (dobra prezentacja zawiera go tylko tyle, by poprowadziÊ wypowiedě osoby prezentujÈcej); naleĝy umiejÚtnie korzystaÊ z moĝliwoĂci pracy z tekstem, jakie daje OpenOffice.ux.pl Impress. Aby wstawiÊ tekst do slajdu, skorzystaj z narzÚdzia Tekst znajdujÈcego siÚ na pasku narzÚdzi Rysunek (rysunek 4.43). Po wybraniu narzÚdzia Tekst naleĝy kliknÈÊ wybrane miejsce na slajdzie, a nastÚpnie wpisaÊ tekst prezentacji (rysunek 4.44). Wprowadzany tekst znajduje siÚ w ramce z ukoĂnych kresek. Gdy klikniesz ramkÚ, w jej miejsce pojawi siÚ dziewiÚÊ kwadratowych uchwytów koloru zielonego. PrzesuwajÈc uchwyty moĝesz zmieniÊ obszar pola tekstowego, w którym jest zapisywany tekst prezentacji (rysunek 4.45). ¿eby usunÈÊ pole tekstowe, naleĝy je najpierw zaznaczyÊ, a nastÚpnie nacisnÈÊ klawisz Del na klawiaturze komputera. Tekst na obrazie OpenOffice.ux.pl Impress pozwala równieĝ umieszczaÊ tekst na ilustracjach znajdujÈcych siÚ w prezentacji. Aby to zrobiÊ, trzeba zaznaczyÊ narzÚdzie Tekst i po klikniÚciu w obszarze obrazka wprowadziÊ tekst (rysunek 4.46). Tekst umieszczony na przykïad na zdjÚciu znajduje siÚ domyĂlnie w jego centralnej czÚĂci. Aby zmieniÊ jego poïoĝenie, zaznacz go, a nastÚpnie kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Tekst… (rysunek 4.47). i j c a t n e z e r p e i n e z r o w T . 2 . 4 112 Rysunek 4.43. Ikona narzÚdzia Tekst Rysunek 4.44. Tekst wprowadzony do slajdu Rysunek 4.45. Zielone uchwyty, dziÚki którym moĝna okreĂliÊ wielkoĂÊ pola tekstowego Rysunek 4.46. Tekst umieszczony na zdjÚciu Rysunek 4.47. Polecenie Tekst Impress — prezentacje multimedialne Otworzy siÚ okno dialogowe z dwiema zakïadkami. W zakïadce Tekst znajduje siÚ obszar Zakotwiczenie tekstu, pozwalajÈcy ustaliÊ, w którym miejscu zdjÚcia bÚdzie usytuowany tekst. Dodatkowo w obszarze OdstÚp od krawÚdzi moĝna okreĂliÊ, w jakiej odlegïoĂci od kaĝdej z czterech krawÚdzi zdjÚcia ten tekst powinien siÚ znajdowaÊ. W obszarze Tekst moĝna zaznaczyÊ opcje dopasowujÈce wpisywany tekst do zdjÚcia lub do konturu (rysunek 4.48). W oknie Tekst jest teĝ zakïadka Animacja tekstu (rysunek 4.49). Moĝna w niej wybraÊ jeden z czterech efektów: miganie, przepïyw, przewiñ tam i z powrotem, zwiniÚcie. Dodatkowo w zakïadce tej okreĂlisz takie wïaĂciwoĂci animowanego tekstu, jak cykl animacji, przyrost tekstu mierzony w pikselach i kilka innych. 4 . 2 . T w o r z e n i e p r e z e n t a c j i Rysunek 4.48. Zakïadka Tekst Rysunek 4.49. Zakïadka Animacja tekstu 113 i j c a t n e z e r p w ó t n e m e l e e i n a w o m i n A . 3 . 4 Rozdziaï 4. 4.3. Animowanie elementów prezentacji Animowanie obiektów Animacje poszczególnych elementów wchodzÈcych w skïad slajdu w prezentacji multimedialnej powinny byÊ dobrze dobrane. Trzeba je przygotowaÊ tak, aby uniknÈÊ jakichkolwiek zatrzymañ podczas wyĂwietlania slajdów lub zmiany kolejnoĂci wyĂwietlanych treĂci. Po umieszczeniu w prezentacji wszystkich zdjÚÊ, tekstów, grafik i wykresów (rysunek 4.50) moĝna przystÈpiÊ do okreĂlania animacji. Bez niej kaĝdy slajd wyĂwietlaïby siÚ od razu w takiej formie, w jakiej go przygotowano. DziÚki animacji poszczególne elementy slajdów bÚdÈ siÚ pojawiaÊ w atrakcyjny i uporzÈdkowany sposób. Kaĝdy ze slajdów przedstawionych na rysunku 4.50 skïada siÚ z trzech elementów — tytuïu, zdjÚcia i podpisu pod zdjÚciem. Aby przygotowaÊ animacjÚ pierwszego slajdu, zaznacz jego element, który bÚdzie pojawiaï siÚ na poczÈtku pokazu. Niech to bÚdzie tytuï. NastÚpnie w panelu Zadania zaznacz zakïadkÚ Animacja niestandardowa. Kliknij przycisk Dodaj… (rysunek 4.51). Pojawi siÚ okno dialogowe z czterema zakïadkami: WejĂcie, Wyróĝnienie, WyjĂcie, ¥cieĝka ruchu (rysunek 4.52). W kaĝdej z zakïadek jest dostÚpnych kilkadziesiÈt róĝnorodnych efektów animacji. W zakïadce WejĂcie znajdujÈ siÚ animacje elementu pojawiajÈcego siÚ na slajdzie. W zakïadce Wyróĝnienie moĝna wybraÊ animacjÚ wyróĝniajÈcÈ w jakiĂ sposób tekst podczas prezentacji. Zakïadka WyjĂcie udostÚpnia animacje znikania obiektu ze slajdu, natomiast w zakïadce ¥cieĝka ruchu moĝna okreĂliÊ, w jaki sposób (np. w którym kierunku) obiekt bÚdzie siÚ poruszaï w czasie animacji. 114 Rysunek 4.50. Dwa slajdy prezentacji Rysunek 4.51. Gdy zaznaczysz element, moĝesz dodawaÊ animacje Rysunek 4.52. Okno dialogowe Animacja niestandardowa Rysunek 4.53. Wybrana animacja efektu Narastanie Rysunek 4.54. Okno Opcje efektu i zakïadka Efekt Rysunek 4.55. Dodawanie děwiÚku do animacji Rysunek 4.56. Zakïadka Chronometraĝ Impress — prezentacje multimedialne WybierajÈc okreĂlonÈ animacjÚ, moĝesz okreĂliÊ, jak szybko bÚdzie animowany zaznaczony obiekt. Nazwa wybranej animacji, w tym przypadku bÚdzie to animacja wejĂcia, bÚdzie widoczna w zakïadce Animacje niestandardowe (rysunek 4.53). Moĝna zdefiniowaÊ dodatkowe ustawienia — przede wszystkim okreĂliÊ, kiedy animacja ma siÚ rozpoczynaÊ. SÈ tu dostÚpne trzy opcje: Po klikniÚciu, Z poprzednim, Po poprzednim. Opcja Po klikniÚciu oznacza uruchomienie animacji elementu w momencie klikniÚcia prawym przyciskiem myszy. Gdy wybierzesz opcje Z poprzednim lub Po poprzednim, animacja elementu bÚdzie uruchamiana równoczeĂnie z animacjÈ elementu poprzedzajÈcego lub po animacji elementu poprzedzajÈcego. Na rysunku 5.53 widoczne jest nieaktywne pole WïaĂciwoĂÊ. Aby je uaktywniÊ, trzeba kliknÈÊ znajdujÈcy siÚ po prawej stronie. przycisk Otworzy siÚ wówczas okno Opcje efektu (rysunek 4.54). DostÚpne sÈ w nim trzy zakïadki: Efekt, Chronometraĝ i Animacja tekstu. W zakïadce Efekt moĝesz na przykïad dodaÊ děwiÚk do animowanego elementu. DomyĂlnie udostÚpnionych jest kilkanaĂcie děwiÚków, jednak moĝna wstawiÊ równieĝ wïasny, wskazujÈc odpowiedni plik znajdujÈcy siÚ na dysku komputera (rysunek 4.55). WybierajÈc odpowiednie polecenie z menu Po animacji, moĝesz okreĂliÊ, jak zachowa siÚ obiekt po animacji. Moĝe on byÊ kolorowany zdefiniowanym kolorem, ukrywany po skoñczonej animacji lub ukryty po skoñczonej nastÚpnej animacji. OczywiĂcie, moĝna wybraÊ równieĝ opcjÚ Nie rób nic. Jeĝeli animowanym obiektem jest tekst, moĝesz okreĂliÊ, czy bÚdzie on animowany w caïoĂci, jako jeden obiekt, czy teĝ animowane bÚdÈ oddzielnie wyrazy lub nawet litery. W zakïadce Chronometraĝ moĝna precyzyjnie okreĂliÊ czas wyĂwietlania efektów i czas przejĂÊ miÚdzy nimi (rysunek 4.56). 115 4 . 3 . A n i m o w a n i e e l e m e n t ó w p r e z e n t a c j i Rysunek 4.57. Zakïadka Animacja tekstu Rysunek 4.58. Animacje wykorzystane w slajdzie Rozdziaï 4. Tutaj takĝe okreĂlisz, kiedy efekt ma siÚ zaczÈÊ, a takĝe z jakim opóěnieniem (liczonym w sekundach). Zakïadka ta jest kluczowa w przypadku prezentacji, która po uruchomieniu bÚdzie siÚ odtwarzaïa bez ingerencji uĝytkownika. Wystarczy w menu Zacznij wybraÊ opcjÚ Po poprzednim i okreĂliÊ czas opóěnienia, a kolejne animacje bÚdÈ wyĂwietlaïy siÚ automatycznie. W obszarze Spust moĝesz okreĂliÊ sposób uruchamiania animacji po klikniÚciu. Jeĝeli wybierzesz opcjÚ Animuj w toku normalnego klikania, to wystarczy kliknÈÊ myszÈ, aby animacja zaczÚïa byÊ odtwarzana. JeĂli wybierzesz opcjÚ Animuj po klikniÚciu na, bÚdziesz musiaï wskazaÊ znajdujÈcy siÚ na slajdzie obiekt (tekst, grafikÚ itd.), którego klikniÚcie uruchomi animacjÚ. W zakïadce Animacja tekstu (rysunek 4.57) okreĂlisz opcje zwiÈzane z animowanym tekstem, jeĝeli zostaï zaznaczony jako obiekt przeznaczony do animacji. Wskazujesz wiÚc, jak ma byÊ traktowany tekst — jako caïoĂÊ, jako wszystkie akapity, czy tylko akapity pierwszego poziomu. JeĂli wybierzesz opcjÚ Jako jeden tekst, bÚdzie on traktowany i animowany w caïoĂci. Jeĝeli wskaĝesz opcjÚ Wszystkie akapity naraz, wszystkie akapity bÚdÈ animowane jednoczeĂnie, ale do kaĝdego z nich bÚdzie moĝna przypisaÊ inny efekt animacji. Po wybraniu opcji Akapity 1 poziomu akapity pierwszego poziomu wraz z akapitami niĝszych poziomów bÚdÈ animowane po kolei. Gdy dodasz animacje do kaĝdego elementu slajdu, w zakïadce Animacja niestandardowa bÚdÈ widoczne informacje o tych animacjach (rysunek 4.58). KaĝdÈ z nich moĝna w dowolnej chwili zmodyfikowaÊ lub usunÈÊ, moĝna teĝ dodaÊ innÈ. Podobnie naleĝy postÚpowaÊ w przypadku pozostaïych slajdów prezentacji. i j c a t n e z e r p w ó t n e m e l e e i n a w o m i n A . 3 . 4 116 Rysunek 4.59. Zakïadka PrzejĂcie slajdu Rysunek 4.60. Polecenie Pokaz slajdów Rysunek 4.61. Okno, w którym moĝna zmieniÊ sposób wyĂwietlania prezentacji Impress — prezentacje multimedialne Animowanie przejĂÊ Gdy animacja obiektów znajdujÈcych siÚ na poszczególnych slajdach jest gotowa, moĝna przystÈpiÊ do animowania przejĂÊ miÚdzy slajdami. W panelu Zadania otwórz zakïadkÚ PrzejĂcie slajdu (rysunek 4.59). Budowanie animacji przejĂÊ miÚdzy slajdami rozpocznij od zaznaczenia pierwszego slajdu, dla którego chcesz ustawiÊ efekt przejĂcia. NastÚpnie wybierz jeden z kilkudziesiÚciu efektów przejĂcia znajdujÈcych siÚ na liĂcie. Podobnie jak w przypadku animacji niestandardowej, tutaj takĝe moĝna sprecyzowaÊ szybkoĂÊ przejĂcia oraz ewentualnie dodaÊ do tego przejĂcia děwiÚk. Jeĝeli chcesz mieÊ wpïyw na to, w którym momencie bÚdzie pojawiaï siÚ kolejny slajd, zaznacz opcjÚ Po klikniÚciu myszkÈ w obszarze Pokaĝ nastÚpny slajd. JeĂli natomiast prezentacja ma byÊ odtwarzana w peïni automatycznie, zaznacz opcjÚ Automatycznie po i okreĂl czas w sekundach. PrzejĂcie ustawione dla jednego slajdu moĝesz zastosowaÊ do wszystkich slajdów prezentacji. Wystarczy kliknÈÊ przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów. Pokaz prezentacji Uruchomienie prezentacji nastÚpuje po wybraniu z menu Pokaz slajdów polecenia Pokaz slajdów (rysunek 4.60) lub po naciĂniÚciu klawisza F5 na klawiaturze komputera. Moĝesz zmieniÊ domyĂlne ustawienia prezentowania slajdów — wybierz z menu Pokaz slajdów polecenie Ustawienia pokazu slajdów…. WyĂwietli siÚ okno z opcjami zmieniajÈcymi ustawienia pokazu (rysunek 4.61). 4 . 3 . A n i m o w a n i e e l e m e n t ó w p r e z e n t a c j i 117 Rysunek 4.62. WyĂwietlanie prezentacji w oknie programu OpenOffice.ux.pl Impress Rysunek 4.63. Licznik odmierzajÈcy czas trwania pokazu slajdu Rozdziaï 4. W obszarze Zakres moĝesz wybraÊ, do jakiego zakresu slajdów bÚdÈ zastosowane zmiany. W obszarze Typ dostÚpne sÈ trzy opcje. Opcja DomyĂlnie okreĂli wyĂwietlanie prezentacji w trybie peïnoekranowym. JeĂli zaznaczysz opcjÚ Okno, prezentacja bÚdzie wyĂwietlana w oknie programu OpenOffice.ux.pl Impress (rysunek 4.62). Gdy wybierzesz opcjÚ Automatycznie i zaznaczysz odpowiedni czas, to po zakoñczeniu prezentacji zostanie ona ponownie uruchomiona po upïywie okreĂlonego czasu. W obszarze Opcje znajdujÈ siÚ m.in. ustawienia dotyczÈce widocznoĂci i ksztaïtu wskaěnika myszy, a takĝe umoĝliwiajÈce okreĂlenie, jak bÚdÈ zmieniaïy siÚ slajdy. Po zaznaczeniu opcji Zmieñ slajd po klikniÚciu tïa zmiana slajdu bÚdzie moĝliwa dopiero po naciĂniÚciu klawisza Enter. Trzecie polecenie w menu Pokaz slajdów to Pokaz z pomiarem. Opcja ta jest przydatna, gdy podczas prezentacji bÚdzie wygïaszany na przykïad referat. Licznik (rysunek 4.63) pozwala okreĂliÊ, ile czasu potrzeba na wyĂwietlanie kolejnych elementów. Gdy klikniesz licznik, do slajdu zostanie przypisany czas trwania jego pokazu. i j c a t n e z e r p w ó t n e m e l e e i n a w o m i n A . 3 . 4 118
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: