Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00409 005947 13863917 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Outlook 2000 PL. Zarządzanie czasem - książka
Po prostu Outlook 2000 PL. Zarządzanie czasem - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-000-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli używasz Outlooka 2000 jedynie jako klienta poczty elektronicznej, to większość jego potencjału pozostaje niewykorzystana. Outlook 2000 poza obsługą poczty elektronicznej pozwala na planowanie czasu przy użyciu kalendarza osobistego i kalendarza grupy roboczej, zarządzanie kontaktami, śledzenie wykonania zleconych zadań, rejestrowanie ważnych informacji w dzienniku oraz tworzenie i korzystanie z notatek.

Podstawowym celem książki 'Po prostu Outlook 2000 PL. Zarządzanie czasem' jest prezentacja metod wspomagających organizację Twojego czasu. Mając do dyspozycji Outlooka 2000 i tę książkę, dowiesz się jak uporządkować swoją pracę, jak szybciej uzyskiwać żądane rezultaty i jak być bardziej produktywnym i efektywnym. Jeśli wykorzystasz zawarte w niej wskazówki, okaże się, że masz więcej wolnego czasu, niż podejrzewałeś. Musisz tylko umieć go odnaleźć.

W książce znajdziesz dokładnie opisane następujące zagadnienia:

Gubisz się w natłoku zadań? Jesteś wiecznie zajęty? Nie masz wolnego czasu? Poszukaj jego rezerw. Pomoże Ci w tym ta książka.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Po prostu Outlook 2000 PL. Zarz¹dzanie czasem Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-000-6 Format: B5, stron: 240 Jeġli u¿ywasz Outlooka 2000 jedynie jako klienta poczty elektronicznej, to wiêkszoġæ jego potencja³u pozostaje niewykorzystana. Outlook 2000 poza obs³ug¹ poczty elektronicznej pozwala na planowanie czasu przy u¿yciu kalendarza osobistego ii kalendarza grupy roboczej, zarz¹dzanie kontaktami, ġledzenie wykonania zleconych zadañ, rejestrowanie wa¿nych informacji w dzienniku oraz tworzenie i korzystanie z notatek. Podstawowym celem ksi¹¿ki „Po prostu Outlook 2000 PL. Zarz¹dzanie czasem” jest prezentacja metod wspomagaj¹cych organizacjê Twojego czasu. Maj¹c do dyspozycji Outlooka 2000 i tê ksi¹¿kê, dowiesz siê jak uporz¹dkowaæ swoj¹ pracê, jak szybciej uzyskiwaæ ¿¹dane rezultaty i jak byæ bardziej produktywnym i efektywnym. Jeġli wykorzystasz zawarte w niej wskazówki, oka¿e siê, ¿e masz wiêcej wolnego czasu, ni¿ podejrzewa³eġ. Musisz tylko umieæ go odnaleĥæ. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce znajdziesz dok³adnie opisane nastêpuj¹ce zagadnienia: • Instalacjê i konfiguracjê Outlooka, a tak¿e dopasowanie go do swoich potrzeb. • Kalendarz Outlooka, dziêki któremu nie zapomnisz ju¿ o ¿adnym wa¿nym terminie • Zarz¹dzanie zadaniami pozwalaj¹ce efektywnie kontrolowaæ czas poġwiêcony na ich realizacjê • Tworzenie i edycjê notatek stanowi¹cych uzupe³nienie Kalendarza • Dziennik pozwalaj¹cy na tworzenie dokumentacji wykonywanej pracy • Zapisywanie danych osobowych w Kontaktach — wszystkie informacje na temat swoich klientów i wspó³pracowników mo¿esz przechowywaæ w wygodnej formie Gubisz siê w nat³oku zadañ? Jesteġ wiecznie zajêty? Nie masz wolnego czasu? Poszukaj jego rezerw. Pomo¿e Ci w tym ta ksi¹¿ka. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. 11 Informacje wstępne Do czego służy Outlook 2000? ...................................................u.............. 11 Instalacja oprogramowania ...................................................u.................... 12 Uruchamianie i konfigurowanie programu Outlook 2000 ........................ 14 Automatyczne uruchamianie programu Outlook po włączeniu komputera ...................................................u........................ 16 Rozdział 2. 17 Środowisko programu Outlook Okno programu Outlook 2000 ...................................................u............... 17 S p i s t r e ś c i Menu i paski narzędzi ...................................................u............................ 17 Przemieszczanie paska narzędzi i zmiana jego rozmiaru ......................... 19 Tworzenie własnego paska narzędzi i modyfikowanie istniejących pasków ...................................................u... 20 Zmiana ikony na przycisku paska narzędzi lub przy poleceniu menu...... 22 Wybór sposobu opisu przycisku paska narzędzi lub pozycji menu .......... 25 Tworzenie na pasku narzędzi przycisku do automatycznego adresowania wiadomości e-mail ............................... 27 Zmiana kolejności przycisków paska narzędzi i pozycji menu ................ 28 Okno Outlook na dziś ...................................................u............................ 29 Lista folderów ...................................................u........................................ 31 Pasek Outlook ...................................................u........................................ 32 Dodawanie własnych przycisków do Paska Outlook ............................... 33 Dodawanie skrótów do Paska Outlook ...................................................u.. 34 Zmiana wyglądu Paska Outlook ...................................................u............ 35 Przeglądanie zasobów komputera w oknie programu Outlook................. 36 Dostosowywanie sposobu prezentacji zasobów komputera w oknie Outlook...................................................u..................................... 37 Rozdział 3. Kalendarz 39 Czy potrzebny Ci elektroniczny kalendarz? ............................................. 39 Terminy, spotkania i zdarzenia ...................................................u.............. 40 Wyświetlanie Kalendarza ...................................................u...................... 41 3 Spis treści i c ś e r t s i p S 4 Korzystanie z Kalendarza — dzienny plan zajęć...................................... 42 Korzystanie z Kalendarza — tygodniowy rozkład zajęć .......................... 43 Korzystanie z Kalendarza — miesięczny rozkład zajęć ........................... 44 Dostosowywanie widoku Tydzień roboczy .............................................. 46 Wprowadzanie terminów w Kalendarzu...................................................u 48 Okno dialogowe Termin ...................................................u........................ 49 Definiowanie terminów i spotkań w oknie dialogowym Termin.............. 50 Oznaczanie w Kalendarzu czasu prywatnego ........................................... 52 Wydarzenia ...................................................u............................................ 53 Wprowadzanie zmian we wpisach terminów, spotkań i wydarzeń........... 55 Anulowanie terminu lub wydarzenia ...................................................u..... 57 Kopiowanie terminu, spotkania lub wydarzenia....................................... 58 Tworzenie terminu cyklicznego...................................................u............. 59 Edycja terminu cyklicznego...................................................u................... 60 Tworzenie wyjątków w schemacie terminów cyklicznych....................... 61 Usuwanie terminów cyklicznych ...................................................u........... 62 Przekształcenie terminu w spotkanie ...................................................u..... 63 Planowanie spotkań ...................................................u............................... 65 Odpowiedzi na wezwania na spotkania ...................................................u. 66 Przeglądanie stanu uczestników spotkania ............................................... 68 Załączniki do wezwań na spotkanie...................................................u....... 69 Informowanie uczestników spotkania o zmianach ................................... 70 Spotkania cykliczne ...................................................u............................... 72 Planowanie w Kalendarzu czasu na zadania............................................. 73 Selekcja informacji w Kalendarzu ...................................................u......... 74 Widoki ...................................................u...................................................u 74 Sortowanie elementów w widokach ...................................................u...... 77 Definiowanie widoku niestandardowego.................................................. 78 Zmiana nazwy widoku niestandardowego ................................................ 83 Dostosowywanie widoku bieżącego ...................................................u...... 84 Zapisywanie widoku bieżącego ...................................................u............. 85 Przywracanie domyślnych ustawień widoku standardowego ................... 86 Definiowanie widoku na bazie istniejącego — kopiowanie widoku ........ 87 Usuwanie widoku...................................................u................................... 88 Dodawanie i usuwanie pól w widoku tabeli ............................................. 89 Formatowanie kolumn w widoku tabeli...................................................u. 90 Spis treści Formatowanie widoku w oknie Formatuj kolumny .................................. 91 Kategorie...................................................u................................................ 92 Przypisywanie terminu, spotkania lub wydarzenia do kategorii............... 93 Usuwanie kategorii ...................................................u................................ 94 Korzystanie z kategorii w Kalendarzu ...................................................u... 95 Wyszukiwanie elementów ...................................................u..................... 96 Znajdowanie spotkań, w których uczestniczy konkretna osoba ............... 97 Znajdowanie terminów i spotkań o konkretnej dacie rozpoczęcia ........... 99 Korzystanie z kategorii przy wyszukiwaniu ........................................... 100 Drukowanie elementów Kalendarza ...................................................u.... 101 Drukowanie widoku...................................................u............................. 103 Drukowanie pustego kalendarza ...................................................u.......... 104 Tworzenie stylu drukowania...................................................u................ 106 Komunikacja z innymi programami pocztowymi................................... 108 Udostępnianie folderu ...................................................u.......................... 109 Rozdział 4. 113 Zadania Co to jest zadanie? ...................................................u............................... 113 Tworzenie zadania pojedynczego ...................................................u........ 115 Tworzenie zadania cyklicznego ...................................................u........... 118 Usuwanie zadania ...................................................u................................ 120 Opcje przypominania o zadaniu...................................................u........... 121 Ogólne informacje na temat przydzielania zadań ................................... 122 Przypisanie zadania innej osobie ...................................................u......... 123 Zaakceptowanie zlecenia zadania ...................................................u........ 125 Wysyłanie raportu o stanie zadania ...................................................u..... 126 Odrzucanie zadań...................................................u................................. 127 Oznaczenie zadania jako zakończonego ................................................. 128 Zadania zaległe i wykonane na liście zadań ........................................... 129 Przeglądanie zadań — widoki ...................................................u............. 130 Sortowanie elementów w widokach ...................................................u.... 133 Widok niestandardowy ...................................................u........................ 134 Organizowanie zadań...................................................u........................... 138 Organizowanie zadań za pomocą kategorii ............................................ 141 Segregowanie zadań przy użyciu kategorii............................................. 143 Wyszukiwanie zadań ...................................................u........................... 144 Wyszukiwanie zadań o określonym stanie ............................................. 145 5 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Zmiany w widoku bieżącym ...................................................u................ 146 Zapisywanie widoku bieżącego ...................................................u........... 149 Manipulowanie kolumnami ...................................................u................. 150 Drukowanie zadań w stylu noty...................................................u........... 152 Drukowanie zadań w widoku tabeli...................................................u..... 155 Rozdział 5. Notatki 157 Czy stosujesz żółte karteczki? ...................................................u............. 157 Folder Notatki ...................................................u...................................... 158 Tworzenie notatki ...................................................u................................ 159 Wprowadzanie tekstu...................................................u........................... 161 Usuwanie notatek...................................................u................................. 162 Zapisywanie notatki za pomocą polecenia Zapisz jako .......................... 163 Nowa notatka na bazie szablonu...................................................u.......... 164 Zapisywanie w notatkach połączeń i adresów e-mail ............................. 165 Organizowanie notatek — kategorie...................................................u.... 166 Organizowanie notatek — kolory ...................................................u........ 168 Łączenie notatki z kontaktem ...................................................u.............. 170 Przesyłanie notatki dalej ...................................................u...................... 172 Efektywne korzystanie z widoków ...................................................u...... 173 Podgląd treści notatek ...................................................u.......................... 174 Porządkowanie notatek w widoku ikon .................................................. 175 Sortowanie ikon w widoku ikon ...................................................u.......... 176 Filtrowanie notatek w widoku ikon ...................................................u..... 177 Konfigurowanie widoku Ikony ...................................................u............ 179 Konfigurowanie notatek...................................................u....................... 180 Przekształcanie notatek w inne elementy programu Outlook ................. 181 Kopiowanie notatki do dokumentu edytora Word .................................. 183 Kopiowanie notatki na Pulpit Windows ................................................. 184 Drukowanie notatek ...................................................u............................. 185 Rozdział 6. Dziennik 187 Do czego służy Dziennik? ...................................................u................... 187 Konfigurowanie opcji automatycznej rejestracji Dziennika ................... 188 Przeglądanie Dziennika ...................................................u....................... 190 Ręczne wprowadzanie pozycji Dziennika .............................................. 191 Otwieranie, modyfikacja i usuwanie pozycji Dziennika......................... 192 6 Spis treści Tworzenie pozycji Dziennika przy użyciu metody przeciągnij i upuść.. 194 Dołączanie pliku do pozycji Dziennika .................................................. 195 Wpis Dziennika połączony z kontaktem................................................. 197 Predefiniowane widoki Dziennika ...................................................u....... 199 Formatowanie widoku osi czasu ...................................................u.......... 201 Drukowanie Dziennika z poziomu programu Excel ............................... 202 Rozdział 7. Kontakty 205 Do czego są przydatne kontakty?...................................................u......... 205 Otwieranie folderu Kontakty ...................................................u............... 206 Nawigacja w folderze Kontakty...................................................u........... 209 Dodawanie kontaktu ...................................................u............................ 211 Wprowadzanie numerów telefonów ...................................................u.... 214 Wprowadzanie adresów e-mail...................................................u............ 215 Seryjne zapisywanie kontaktów...................................................u........... 216 Dodawanie własnych pól w rekordzie Kontakt ...................................... 217 Szybkie adresowanie wiadomości przy użyciu kontaktów ..................... 219 Łączenie istniejących elementów z kontaktem ....................................... 220 Prowadzenie rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu programu Outlook .................................................. 222 Tworzenie listy często wybieranych numerów telefonów ...................... 224 Wykorzystywanie programu Outlook do wysyłania listów .................... 225 Korespondencja seryjna ...................................................u....................... 228 S p i s t r e ś c i Dodatek A Skróty klawiaturowe Skorowidz 231 235 7 Środowisko programu Outlook Środowisko programu Outlook Środowisko programu Outlook Okno programu Outlook 2000 Okno programu Outlook 2000 (rysunek 2.1) daje bezpośrednil dostęp do folderów poczty, zadań, kontaktów, kalendarlza i notatek. Możesz w prosty sposób przemieszczać się lpomiędzy folderami, korzystając z listy folderów lub z paska Oultlook. Z poziomu wszystkich folderów możesz tworzyć nowe elemlenty. Menu i paski narzędzi Menu jest listą poleceń. Menu są zwykle umieszczone nla pasku menu, który jest paskiem narzędzi znajdującym się u lgóry ekranu (patrz rysunek 2.1). Paski narzędzi mogą zawieraćl przyciski i menu. Domyślnie menu i paski narzędzi automatycznie przystosowują się do potrzeb użytkownika, co oznacza, że występująl na nich tylko najczęściej używane polecenia i przyciski (na lpewno znasz tę opcję z edytora Word). Wskazówka Żeby wyświetlić rzadko stosowane polecenie menu, kliknij strzałki w dolnej części menu — wyświetlona zostanie pełna lista poleceń. O k n o p r o g r a m u O u t l o o k 2 0 0 0 Rysunek 2.1. Okno programu Outlook i jego podstawowe elementy 17 i z d ę z r a n i k s a p i u n e M Rysunek 2.2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze menu lub wyświetlanego paska narzędzi, a następnie kliknij nazwę paska, który chcesz wyświetlić lub ukryć Rozdział 2. Dostępne w programie Outlook 2000 paski narzędzi Standardowy i Sieć WWW bardzo przypominają paski narzędzi znane Ci z innych programów pakietu Office. Etykiety wyświetlane na przyciskach objaśnią ich funkcje. Dla każdego folderu programu Outlook możesz wyświetlić dodatkowy pasek narzędzi, Zaawansowane, który daje dostęp do narzędzi specyficznych dla danej funkcji. Aby wyświetlić (lub ukryć) pasek narzędzi: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze menu lub wyświetlanego paska narzędzi, a następnie kliknij nazwę paska, który chcesz wyświetlić lub ukryć. Pasek aktualnie wyświetlany oznaczony jest symbolem (rysunek 2.2). lub Wskaż w menu Widok pozycję Paski narzędzi i następnie kliknij interesujący Cię pasek narzędzi (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Wybierz w menu Widok pozycję Paski narzędzi i wskaż w menu podrzędnym pasek, który chcesz wyświetlić lub ukryć Wskazówki Jeśli wolisz, możesz wyłączyć opcję dostosowywania menu i wyświetlić wszystkie polecenia: w menu Narzędzia wybierz pozycję Dostosuj, a następnie w oknie Dostosuj kliknij zakładkę Opcje i wyczyść pole wyboru Na początku menu pojawiają się niedawno używane polecenia (rysunek 2.4). Pamiętaj, że będzie to miało wpływ na wszystkie programy pakietu Microsoft Office. Aby ukryć lub wyświetlić ukryty pasek stanu, wybierz w menu Widok pozycję Pasek stanu. W każdej chwili możesz skorzystać z systemu Pomocy — otwiera go klawisz F1. Aby skorzystać z usług Pomocy kontekstowej, naciśnij klawisze Shift+F1 (i, ewentualnie, wskaż konkretny temat). 18 Rysunek 2.4. Jeśli chcesz, aby w menu zawsze pojawiały się wszystkie polecenia, wyczyść pole wyboru Na początku menu pojawiają się niedawno używane polecenia Rysunek 2.5. Możesz przesuwać paski narzędzi, a nawet przekształcać je w pływające palety Rysunek 2.6. Jeśli pasek jest pływającą paletą, umieść wskaźnik myszy nad dowolną krawędzią paska i przeciągnij krawędź w nowe położenie Środowisko programu Outlook Przemieszczanie paska narzędzi i zmiana jego rozmiaru Domyślnie paski narzędzi są zadokowane. Ich lokalizację możesz jednak zmieniać. Możesz też łączyć paski, choć niewątpliwie utrudni to wyświetlenie wszystkich przycisków. Aby przemieścić pasek narzędzi w inne miejsce: 1. Przeciągnij uchwyt przesuwania zadokowanego paska narzędzi do nowego położenia (rysunek 2.5). Wskazówka Aby ponownie zadokować odcumowany pasek narzędzi, przeciągnij go do jednej z krawędzi okna programu. Pamiętaj, że może to mieć wpływ na położenie i rozmiar innych pasków narzędzi w tym samym wierszu. Aby zmienić rozmiar paska narzędzi: 1. Jeśli pasek jest pływającą paletą, umieść wskaźnik myszy nad dowolną krawędzią paska — przyjmie on tam postać strzałki dwukierunkowej — i przeciągnij krawędź w nowe położenie (rysunek 2.6). 2. Aby zmienić długość stałego paska narzędzi znajdującego się razem z innym paskiem w tym samym wierszu, przeciągnij uchwyt przesuwania. Wskazówki Nie można zmienić rozmiaru stałego paska narzędzi zajmującego cały wiersz, pierwszego z lewej paska w wierszu ani najwyżej położonego paska w pionowej kolumnie pasków narzędzi. Zmiana rozmiaru jednego ze stałych pasków narzędzi może zmienić położenie i rozmiar innych pasków w tym samym wierszu lub kolumnie. 19 P r z e m i e s z c z a n i e p a s k a n a r z ę d z i Rozdział 2. Tworzenie własnego paska narzędzi i modyfikowanie istniejących pasków Własne paski narzędzi mogą usprawnić posługiwanie się programem, a tym samym poprawią efektywność Twojej pracy. Warto więc poświęcić chwilę na poznanie metod tworzenia i dostosowywania paska narzędzi. Aby skonfigurować nowy pasek narzędzi: 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Dostosuj, a następnie kliknij w oknie Dostosuj zakładkę Paski narzędzi. 2. Kliknij przycisk Nowy... (rysunek 2.7) i wpisz w oknie Nowy pasek narzędzi nazwę tworzonego paska, a następnie kliknij przycisk OK (rysunek 2.8). 3. Tworzony pasek narzędzi pojawi się na liście Paski narzędzi okna Dostosuj i będzie zaznaczony. 4. Kliknij zakładkę Polecenia, aby wskazać polecenia, które chcesz umieścić na pasku. 5. Kliknij odpowiednią kategorię w polu Kategorie, a następnie przeciągnij żądane polecenie (przycisk) z listy Polecenia na wyświetlony pasek (rysunek 2.9). (cid:2) W ten sam sposób możesz dostosowywać istniejące paski narzędzi. w ó k s a p e i n a w o k i f y d o m i e i n e z r o w T 20 Rysunek 2.7. Kliknij w oknie Dostosuj zakładkę Paski narzędzia, a następnie kliknij przycisk Nowy... Rysunek 2.8. Wpisz w oknie Nowy pasek narzędzi nazwę tworzonego paska Rysunek 2.9. Przeciągnij przycisk z listy Polecenia na utworzony pasek narzędzi Rysunek 2.10. Do paska możesz także dodać menu Rysunek 2.11. Możesz ukryć przyciski na paskach narzędzi Rysunek 2.12. Jeśli pasek programu Outlook ma postać palety, polecenie Dodaj lub usuń przyciski znajdziesz pod przyciskiem z czarnym trójkątem Środowisko programu Outlook 6. Aby dodać wbudowane menu do paska narzędzi, kliknij na liście Kategorie element Pasek menu, a następnie przeciągnij żądane menu z pola Polecenia na wyświetlony pasek (rysunek 2.10). 7. Po dodaniu wszystkich żądanych przycisków i menu kliknij przycisk Zamknij. Wskazówki Aby usunąć pasek narzędzi, otwórz okno Dostosuj, zaznacz na liście Paski narzędzi pasek narzędzi, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń. Nie można usunąć wbudowanego paska narzędzi. Gdy zaznaczysz taki pasek, pojawi się przycisk Zresetuj służący do przywrócenia domyślnych przycisków, menu i podmenu. Aby usunąć przycisk z wbudowanego paska narzędzi programu Outlook, kliknij przycisk Więcej przycisków, rozwiń listę Dodaj lub usuń przyciski, a następnie wyczyść pole wyboru obok przycisku, który ma być usunięty (rysunek 2.11). Przycisk przestanie być wyświetlany. Po ponownym zaznaczeniu pola, powróci na swoje miejsce. Jeśli odcumowałeś pasek narzędzi programu Outlook i stanowi on teraz pływającą paletę, by ukryć przycisk, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu paska, wskaż listę Dodaj lub usuń przyciski, a następnie wyczyść pole wyboru obok przycisku, który ma być usunięty (rysunek 2.12). Aby usunąć przycisk z paska narzędzi, możesz także nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt, a następnie przeciągnąć przycisk na zewnątrz paska. Wyczyszczenie pola wyboru obok przycisku na liście Dodaj lub usuń przyciski ukrywa przycisk, lecz go nie usuwa. Inaczej jest w przypadku przycisku usuwanego z własnego paska narzędzi — taki przycisk jest usuwany na stałe. Aby pozbyć się go, zachowując jednak możliwość wykorzystania przycisku w przyszłości, utwórz pasek narzędzi stanowiący „magazyn” nie używanych przycisków, przenieś przycisk na ten pasek, a następnie ukryj pasek. 21 T w o r z e n i e i m o d y f i k o w a n i e p a s k ó w Rysunek 2.13. Pozycja Dostosuj... w menu kontekstowym pozwala na szybkie otwarcie okna Dostosuj Rysunek 2.14. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk paska narzędzi zawierający ikonę, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Kopiuj obraz przycisku y n o k i a n a i m Z Rozdział 2. Zmiana ikony na przycisku paska narzędzi lub przy poleceniu menu Na przycisku paska narzędzi oraz przy poleceniu menu można umieścić dowolną ikonę (jedyny wyjątek stanowi przycisk, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie listy lub menu). Obrazy stosowane na przyciskach można kopiować z innych przycisków paska narzędzi oraz z innych poleceń menu. Można też tworzyć je samodzielnie za pomocą programu graficznego i wklejać. Aby skopiować ikonę z innego przycisku: 1. Wyświetl pasek narzędzi, z którego chcesz skopiować ikonę oraz pasek narzędzi, którego wygląd chcesz zmodyfikować. 2. W menu Narzędzia wybierz pozycję Dostosuj... lub kliknij kopiowaną ikonę na pasku narzędzi prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Dostosuj (rysunek 2.13), aby otworzyć okno Dostosuj. 3. Aby skopiować ikonę z przycisku, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk paska narzędzi zawierający ikonę, a następnie w menu kontekstowym wybierz pozycję Kopiuj obraz przycisku (rysunek 2.14). 4. Aby skopiować ikonę umieszczoną obok polecenia menu, otwórz menu i kliknij odpowiednie polecenie prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu kontekstowym wybierz pozycję Kopiuj obraz przycisku. 5. Wklej skopiowany obraz na przycisk drugiego z pasków narzędzi: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, który ma być zmieniony, a następnie w menu kontekstowym wybierz Wklej obraz przycisku. 6. Aby wkleić skopiowaną ikonę przy poleceniu menu, rozwiń menu zawierające to polecenie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu kontekstowym wybierz Wklej obraz przycisku. 22 Rysunek 2.15. Przygotuj w programie graficznym obraz o rozmiarach 16×16 pikseli Rysunek 2.16. Wklej ikonę na przycisk paska narzędzi, korzystając z pozycji menu kontekstowego Wklej obraz przycisku Środowisko programu Outlook Aby wkleić na przycisku paska narzędzi ikonę przygotowaną w programie graficznym: 1. Przygotuj obraz nie większy niż inne ikony przycisków — domyślne wymiary to 16 na 16 pikseli. Większy obraz może ulec zniekształceniu przy skalowaniu (rysunek 2.15). 2. Skopiuj obraz do Schowka. Jeśli istnieje możliwość wyboru formatu kopiowanej grafiki, wybierz mapę bitową lub format rysunkowy. 3. Powróć do programu Microsoft Outlook. 4. Wyświetl pasek narzędzi, na którego przycisku chcesz wkleić przygotowaną samodzielnie ikonę. 5. Otwórz okno dialogowe Dostosuj. Okno to musi być otwarte, można je jednak przesunąć w inne miejsce. 6. Aby wkleić obraz na przycisk paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk zawierający zmienianą ikonę, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Wklej obraz przycisku. Utworzona przez Ciebie ikona pojawi się na przycisku, zastępując ikonę dotychczas wyświetlaną (rysunek 2.16). 7. Aby wkleić przygotowany obrazek przy poleceniu menu, rozwiń menu, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, obok którego chcesz zmienić ikonę, a następnie w menu kontekstowym kliknij Wklej obraz przycisku. Z m i a n a i k o n y 23 Rozdział 2. Wskazówki Aby odtworzyć poprzedni wygląd przycisku paska narzędzi, otwórz okno dialogowe Dostosuj (okno to musi być otwarte, można je jednak przesunąć w inne miejsce), kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie w menu kontekstowym wybierz pozycję Zresetuj. W ten sam sposób odtworzysz polecenie menu. Polecenie Zresetuj odtwarza wbudowane przyciski pasków narzędzi lub poleceń menu do ich oryginalnego wyglądu, nazwy i polecenia (rysunek 2.17). Na przyciskach i w pozycjach menu możesz stosować ikony z palety ikon programu Outlook. Kliknij przycisk (lub pozycję menu, w której chcesz wstawić ikonę z palety) prawym przyciskiem myszy, wybierz w menu pozycję Zmień obraz przycisku i wskaż obraz, który ma zastąpić obraz obecnie stosowany (rysunek 2.18). y n o k i a n a i m Z Rysunek 2.17. Przywracanie domyślnej postaci ikon na przyciskach — po wybraniu polecenia Zresetuj, zmodyfikowany przycisk odzyskuje poprzedni wygląd Rysunek 2.18. Wybierz w menu pozycję Zmień obraz przycisku i wskaż obraz, który ma zastąpić obraz wykorzystywany obecnie 24 Rysunek 2.19. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, który ma być zmieniony, a następnie wskaż żądaną opcję w menu kontekstowym. Okno Dostosuj musi być otwarte Rysunek 2.20. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmienianą pozycję menu, a następnie wskaż żądaną opcję w menu kontekstowym. Okno Dostosuj musi być otwarte Rysunek 2.21. Wskaż sposób opisu przycisku lub pozycji menu Środowisko programu Outlook Wybór sposobu opisu przycisku paska narzędzi lub pozycji menu Na przycisku paska narzędzi może być wyświetlony sam tekst, sama ikona lub ikona i tekst razem. Przy poleceniu menu można umieścić ikonę i tekst lub wyłącznie opis tekstowy. Aby określić sposób opisu przycisku paska narzędzi lub pozycji menu: 1. Otwórz okno Dostosuj, wybierając w menu Narzędzia polecenie Dostosuj... — okno to musi pozostać otwarte w tracie całej operacji. 2. Wyświetl pasek narzędzi zawierający przycisk, który ma być zmieniony, lub rozwiń menu, w którym chcesz zmienić opis pozycji. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, który ma być zmieniony, a następnie wskaż żądaną opcję w menu kontekstowym (rysunek 2.19). Jeśli chcesz zmienić sposób opisu pozycji menu, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierz sposób opisu pozycji z menu (rysunek 2.20). Do dyspozycji masz następujące możliwości (rysunek 2.21): s Styl domyślny — wybrany przycisk paska narzędzi lub polecenie menu zostanie wyświetlone w stylu domyślnym. Dla przycisków paska narzędzi jest to tylko obraz, a dla poleceń menu nazwa polecenia i obraz przycisku. s Tylko tekst (zawsze). s Tylko tekst (w menu). s Obraz i tekst. Wskazówki Nie można zmienić tekstu ani ikony na przycisku służącym do wyświetlania listy lub menu. Tekst opisujący przycisk lub nazwę menu można zmieniać dowolnie. 25 O p i s p r z y c i s k u p a s k a l u b p o z y c j i m e n u Rysunek 2.22. Zaznacz nazwę wyświetlaną w polu Nazwa i wpisz inną — w tym przykładzie zastąpiono opis Odpowiedz tekstem Odpowiadam Rozdział 2. Jeśli chcesz zmienić opis przycisku lub nazwę menu, otwórz okno Dostosuj, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk paska lub menu, którego nazwa ma być zmieniona, a następnie wpisz nową nazwę w polu Nazwa w menu kontekstowym (rysunek 2.22). Pozycja Zresetuj w tym samym menu pozwoli na przywrócenie domyślnych nazw. u Znak , który jest stosowany w nazwach menu i przycisków, pozwala na podkreślenie litery umieszczonej bezpośrednio za nim. u n e m i j c y z o p b u l a k s a p u k s i c y z r p s i p O 26 Środowisko programu Outlook Tworzenie na pasku narzędzi przycisku do automatycznego adresowania wiadomości e-mail Książka nie jest co prawda poświęcona poczcie elektronicznej, ale automatyzacja obsługi poczty mieści się już w jej zakresie tematycznym. Zazwyczaj większość naszych listów wysyłamy do kilku adresatów. Jeśli dodasz do paska narzędzi przycisk, który pozwoli automatycznie adresować wysyłane listy, zaoszczędzisz czas! Aby dodać do paska narzędzi przycisk automatycznego adresowania: 1. Wyświetl pasek narzędzi, na którym umieścisz przyciski adresowania (możesz w tym celu utworzyć nowy pasek, na którym umieścisz przyciski adresowania poczty). 2. Dodaj nowy przycisk (dowolny, byle nie przycisk menu) do paska narzędzi (patrz podrozdział Tworzenie własnego paska narzędzi i modyfikowanie istniejących pasków). 3. Przy otwartym oknie Dostosuj kliknij utworzony przycisk prawym przyciskiem myszy i zmień jego nazwę, aby informowała o obecnej funkcji. 4. Następnie wybierz w menu kontekstowym pozycję Przypisz hiperłącze, a następnie wybierz pozycję Otwórz w menu podrzędnym (rysunek 2.23). 5. Na pasku Połącz z okna Przypisz hiperłącze: Otwórz kliknij przycisk Adres e-mail i wpisz w polu Adres e-mail adres e-mail, który ma być przypisany do przycisku. Jeśli do wiadomości ma być dodawany temat, wpisz go w polu Temat (rysunek 2.24). 6. Na pasku narzędzi pojawia się przycisk, który automatycznie otworzy okno nowej wiadomości — już zaadresowane i z wypełnionym polem tematu (rysunek 2.25). 27 P r z y c i s k a d r e s o w a n i a w i a d o m o ś c i e - m a i l Rysunek 2.23. Możesz przekształcić przycisk w przycisk automatycznego adresowania. Pamiętaj, aby nadać mu nową nazwę Rysunek 2.24. Kliknij przycisk Adres e-mail, a następnie wypełnij pola Adres e-mail i Temat Rysunek 2.25. Kliknięcie przycisku na pasku otwiera zaadresowane okno nowej wiadomości z wypełnionym polem tematu Rozdział 2. Zmiana kolejności przycisków paska narzędzi i pozycji menu Możesz zmieniać kolejność przycisków paska narzędzi czy pozycji menu, możesz też przenosić przyciski między paskami lub umieszczać pozycje menu na pasku. Podczas wszystkich tych operacji musi być otwarte okno Dostosuj (kliknij pasek prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Dostosuj...). Aby zmienić kolejność przycisków na pasku narzędzi: 1. Przeciągnij przycisk w nowe miejsce — jego ewentualną pozycję wskazuje czarny pionowy wskaźnik (rysunek 2.26). Aby zmienić kolejność pozycji menu: 1. Przeciągnij pozycję menu w nowe miejsce — jej ewentualną pozycję wskazuje czarny poziomy wskaźnik (rysunek 2.27). Aby przenieść przycisk na inny pasek narzędzi: 1. Wyświetl oba paski narzędzi — ten, na którym przycisk obecnie się znajduje, oraz pasek docelowy — i przeciągnij przycisk na drugi z pasków. Aby przenieść pozycję menu do innego menu: 1. Kliknij menu zawierające polecenie, które ma być przeniesione, i przeciągnij je nad menu, w którym element ma być umieszczony — tu zwolnij przycisk myszy i upuść pozycję menu w żądanym miejscu. w ó k s i c y z r p i c ś o n j e l o k a n a i m Z Wskazówki Aby w nowym miejscu umieścić kopię przycisku paska narzędzi lub pozycji menu, w trakcie przeciągania obiektu naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Aby przywrócić paski narzędzi do ich domyślnej postaci, otwórz okno Dostosuj, zaznacz w zakładce Paski narzędzi nazwę paska i kliknij przycisk Zresetuj... (rysunek 2.28). 28 Rysunek 2.26. Otwórz okno Dostosuj i przeciągnij przycisk w nowe miejsce Rysunek 2.27. Otwórz okno Dostosuj, rozwiń menu i przeciągnij pozycję w nowe miejsce Rysunek 2.28. Zaznacz nazwę paska na liście Paski narzędzi i kliknij przycisk Zresetuj... — przywrócona zostanie domyślna postać paska Aby odtworzyć pojedynczy przycisk paska narzędzi, kliknij ten przycisk prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu podręcznym wybierz Zresetuj. Aby odtworzyć polecenie menu, rozwiń menu zawierające polecenie, kliknij to polecenie prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu podręcznym wybierz Zresetuj. Środowisko programu Outlook Okno Outlook na dziś Okno Outlook na dziś prezentuje podsumowanie Twoich planów na bieżący dzień (rysunek 2.29). Znajdziesz tu listę wszystkich czekających Cię spotkań, listę zaplanowanych i realizowanych zadań oraz informacje o nowej korespondencji. Możesz skonfigurować to okno jako startowe — wówczas po uruchomieniu programu natychmiast dowiesz się, jaki dzień Cię czeka. Wygląd okna Outlook na dziś można zmieniać, dostosowując go do własnych potrzeb. Aby ustawić stronę Outlook na dziś jako stronę startową programu: 1. Kliknij przycisk Outlook na dziś umieszczony na pasku Outlook . 2. Na stronie Outlook na dziś kliknij przycisk Dostosuj Outlook na dziś (rysunek 2.30). 3. W sekcji Autostart okna Outlook na dziś — Dostosowywanie zaznacz pole wyboru Po uruchomieniu programu przejdź bezpośrednio do opcji Outlook na dziś (rysunek 2.31). 4. Naciśnij przycisk Zapisz zmiany. Wskazówki Przy okazji możesz zmienić wygląd okna Outlook na dziś. W sekcji Style okna Outlook na dziś — Dostosowywanie rozwiń listę Pokaż Outlook na dziś w tym stylu i wybierz styl (rysunek 2.32), na przykład Zima (rysunek 2.33) — poniżej listy prezentowany jest podgląd wybranego widoku. Zatwierdź ustawienie, klikając przycisk Zatwierdź zmiany. O k n o O u t l o o k n a d z i ś 29 Rysunek 2.29. Outlook na dziś Rysunek 2.30. Aby skonfigurować układ strony Outlook na dziś, kliknij ten przycisk (na rysunku powyżej zaznaczono jego ulokowanie) Rysunek 2.31. Zaznacz pole wyboru Przy uruchamianiu przejdź bezpośrednio do opcji Outlook na dziś i naciśnij przycisk Zapisz zmiany Rysunek 2.32. W sekcji Style rozwiń listę Pokaż Outlook na dziś w tym stylu Rozdział 2. W sekcji Kalendarz okna Outlook na dziś — Dostosowywanie rozwiń listę Pokaż tę liczbę dni w moim kalendarzu i wybierz liczbę dni (rysunek 2.34). Wszystkie terminy, które mieszczą się w tym okresie czasu, pojawią się na stronie Outlook na dziś w polu Kalendarz. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. W sekcji Zadania okna Outlook na dziś — Dostosowywanie określ zakres zadań prezentowanych w oknie Outlook na dziś — czy mają to być tylko zadania na dzisiaj, czy też wszystkie zadania. Zdefiniuj także sposób ich prezentacji (masz możliwość wskazania sposobu sortowania zadań) (rysunek 2.35). Zatwierdź ustawienia, klikając przycisk Zatwierdź zmiany. Możesz także zmienić foldery poczty prezentowane na stronie Outlook na dziś. Jeśli na przykład interesuje Cię tylko folder Skrzynka odbiorcza, kliknij w sekcji Wiadomości okna Outlook na dziś — Dostosowywanie przycisk Wybierz foldery (rysunek 2.36) i w oknie Wybierz foldery pozostaw znacznik tylko przy folderze Skrzynka odbiorcza (rysunek 2.37). Kliknij OK, a następnie przycisk Zatwierdź zmiany. ś i z d a n k o o l t u O o n k O Rysunek 2.33. Outlook na dziś w stylu Zima Rysunek 2.34. W oknie Outlook na dziś możesz wyświetlić terminy z kilku dni Rysunek 2.35. Wskaż zakres zadań i sposób ich prezentacji Rysunek 2.36. Naciśnij przycisk Wybierz foldery 30 Rysunek 2.37. Wskaż foldery, które będą reprezentowane w oknie Outlook na dziś Środowisko programu Outlook Lista folderów Lista folderów udostępnia skróty do poszczególnych folderów, ułatwia szybki dostęp do folderów i usprawnia zarządzanie folderami. Jest ona po prostu odpowiednikiem drzewa katalogów, takiego jak w Eksploratorze Windows. Aby wyświetlić listę folderów: 1. Kliknij szary przycisk umieszczony przy górnej krawędzi obszaru roboczego okna programu Outlook. Przycisk oznaczony (rysunek 2.38). jest białym trójkątem Panel listy folderów zamknie się automatycznie, gdy klikniesz poza nim. Możesz jednak zatrzymać go na ekranie. Aby zablokować panel listy folderów: 1. Kliknij ikonę pinezki (rysunek 2.39). Rysunek 2.38. Lista folderów Rysunek 2.39. Outlook podpowiada, aby kliknąć ikonę pinezki, jeśli chcesz utrzymać listę na ekranmie Aby zamknąć zablokowaną listę folderów: Rysunek 2.40. Kliknij przycisk zamykania listy folderów, aby zamknąć zablokowany panel Rysunek 2.41. Klikając skrót do folderu na liście folderów, wyświetlisz zawartość folderu — tu wybrana została pozycja Zadania 1. Kliknij przycisk zamykania listy folderów (rysunek 2.40). Aby wyświetlić zawartość folderu, korzystając z listy folderów: 1. Kliknij skrót do żądanego folderu na Liście folderów (rysunek 2.41). Wskazówki Zawartość folderu możesz także wyświetlić, klikając ikonę folderu na Pasku Outlook. Każdy element Listy może zawierać elementy podrzędne. Dostęp do nich otrzymasz, rozwijając element nadrzędny — kliknij, dokładnie tak samo jak w Eksploratorze Windows, znak +. Każdy z elementów Listy może być przeniesiony do Paska Outlook techniką drag and drop. Nie jest możliwe zrobienie tego w odwrotną stronę. Innym sposobem przenoszenia elementów jest utworzenie do nich skrótów. 31 L i s t a f o l d e r ó w Rysunek 2.42. Aby ukryć Pasek Outlook, skorzystaj z menu Widok lub menu kontekstowego Rozdział 2. Pasek Outlook Pasek Outlook pojawia się domyślnie po lewej stronie okna programu. Tworzą go przyciski stanowiące w rzeczywistości grupy skrótów. Kliknięcie przycisku grupy otwiera dostęp do skrótów, a skróty prowadzą do poszczególnych folderów. Wyświetlanie Paska Outlook można wyłączyć. Możesz też na Pasku Outlook umieszczać własne przyciski. Aby ukryć Pasek Outlook: 1. Wybierz w menu Widok polecenie Pasek Outlook lub kliknij Pasek Outlook prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Ukryj Pasek Outlook (rysunek 2.42). Wskazówka Aby wyświetlić ukryty Pasek Outlook, musisz ponownie wybrać pozycję Pasek Outlook w menu Widok — pasek zostanie wyświetlony, a obok pozycji menu pojawi się znacznik. k o o l t u O k e s a P 32 Środowisko programu Outlook Dodawanie własnych przycisków do Paska Outlook Przyciski na Pasku Outlook umożliwiają szybki dostęp do folderów. Można definiować własne przyciski — grupy skrótów. W grupach z kolei można umieszczać skróty, także do folderów nie stanowiących integralnej części programu Outlook, usprawniając w ten sposób obsługę programu i wykorzystanie komputera. Aby zdefiniować grupę skrótów: 1. Kliknij przyciskiem myszy w obszarze tła Paska Outlook, a następnie w menu kontekstowym wybierz pozycję Dodaj nową grupę (rysunek 2.44). 2. Podaj w pojawiającym się polu tekstowym opisową nazwę grupy (nazwa domyślna to Nowa grupa), a następnie naciśnij klawisz Enter. Na Pasku Outlook pojawi się nowy przycisk o zdefiniowanej nazwie (rysunek 2.45). Aby usunąć przycisk grupy z Paska Outlook: 1. Kliknij przycisk grupy prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Usuń grupę (rysunek 2.46). Zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji — naciśnij w oknie dialogowym przycisk Tak. Grupa zostanie usunięta wraz ze skrótami. Aby zmienić nazwę przycisku grupy: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk grupy, której nazwę chcesz zmienić, i wybierz z menu kontekstowego pozycję Zmień nazwę grupy. Wpisz nową nazwę i zatwierdź ją, tak jak pokazano na rysunku 2.45. D o d a w a n i e w ł a s n y c h p r z y c i s k ó w Rysunek 2.43. Skróty na Pasku Outlook są pogrupowane Rysunek 2.44. W menu kontekstowym wybierz pozycję Dodaj nową grupę Rysunek 2.45. Wpisz nazwę grupy i naciśnij Enter — nowa grupa nie zawiera na razie skrótów Rysunek 2.46. Aby usunąć przycisk grupy, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycję Usuń grupę 33 k o o l t u O a k s a P o d w ó t ó r k s e i n a w a d o D Rozdział 2. Dodawanie skrótów do Paska Outlook Aby dodać skrót do grupy: 1. Kliknij na Pasku Outlook przycisk grupy, do której chcesz dodać skrót. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze tła grupy, a w menu kontekstowym wybierz pozycję Skrót na Pasku Outlook (rysunek 2.47). 3. W oknie Dodaj do Paska Outlook wskaż folder, do którego skrót chcesz umieścić na Pasku Outlook. 4. Aby przeglądnąć foldery na dysku twardym, rozwiń listę Szukaj w i wybierz pozycję System plików (rysunek 2.48). W przykładzie pokazanym na rysunku utworzony skrót prowadzi do folderu z dokumentami edytora Word — tak więc Outlook może rzeczywiście pełnić rolę centrum dowodzenia (rysunek 2.49). Wskazówki Kolejność skrótów w danej grupie można zmieniać. Złap myszą skrót i przeciągnij go w nowe miejsce — czarna pozioma linia wskazuje nową pozycję skrótu (rysunek 2.50). Skróty można przeciągać także do innych grup na Pasku Outlook. W trakcie przeciągania ustaw wskaźnik myszy nad nazwą grupy, w której chcesz umieścić skrót, aby automatycznie otworzyć grupę. Jeśli chcesz przewinąć elementy otwartej grupy, przesuń wskaźnik myszy nad dolny lub górny obszar paska. Aby usunąć skrót, kliknij na Pasku Outlook prawym klawiszem myszy skrót, który chcesz usunąć, a następnie w menu kontekstowym wybierz pozycję Usuń z Paska Outlook. 34 Rysunek 2.47. Aby dodać skrót do grupy, wybierz w menu kontekstowym pozycję Skrót na Pasku Outlook Rysunek 2.48. W oknie Dodaj do Paska Outlook wskaż folder, do którego skrót chcesz umieścić na Pasku Outlook Rysunek 2.49. Utworzony skrót prowadzi do folderu z dokumentami edytora Word Rysunek 2.50. Złap myszą skrót i przeciągnij w nowe miejsce Środowisko programu Outlook Zmiana wyglądu Paska Outlook Możesz zmienić szerokość Paska Outlook oraz rozmiary ikon skrótów. Aby zmienić rozmiary Paska Outlook: 1. Umieść wskaźnik myszy nad krawędzią paska, a gdy przyjmie on postać dwukierunkowej strzałki, przeciągnij myszą, nadając paskowi żądaną szerokość (rysunek 2.51). Aby zmienić rozmiary ikon skrótów: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze tła Paska Outlook i wybierz w menu kontekstowym pozycję Małe ikony — aby zmniejszyć ikony, lub Duże ikony — aby je zwiększyć (rysunek 2.52). Z m i a n a w y g l ą d u P a s k a O u t l o o k 35 Rysunek 2.51. Możesz zmienić szerokość Paska Outlook Rysunek 2.52. Możesz zmienić rozmiary ikon Rysunek 2.53. Zawartość komputera w oknie programu Outlook Rozdział 2. Przeglądanie zasobów komputera w oknie programu Outlook Outlook pozwala przeglądać wszystkie zasoby Twojego komputera — przekonałeś się już o tym, tworząc skróty na Pasku Outlook. Z poziomu programu Outlook można otwierać, kopiować, przenosić, drukować i usuwać pliki oraz tworzyć do nich skróty. Ponadto możliwe jest podłączanie i odłączanie dysku sieciowego oraz archiwizowanie plików. Aby przejrzeć zasoby komputera: 1. Kliknij na Pasku Outlook przycisk Inne skróty, a następnie ikonę Mój komputer (rysunek 2.53). Wskazówka Tak jak w oknie Mój komputer, tak i w oknie programu Outlook prezentującym zasoby komputera masz możliwość dostosowywania widoku. Zakres możliwości jest jednak szerszy. Pliki mogą być przeglądane w formie ikon, w tabeli lub na osi czasu. Podczas przeglądania plików w tabeli można wyświetlać ich właściwości (na przykład autora, datę utworzenia oraz typ), a także posortować je lub pogrupować według dowolnie wybranych właściwości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnym podrozdziale. u m a r g o r p e i n k o w w ó b o s a z e i n a d ą l g e z r P 36 Rysunek 2.54. Wybierz w menu Widok pozycję Widok bieżący, a następnie wskaż żądany widok Rysunek 2.55. Widok Ikony Rysunek 2.56. Widok Szczegóły Rysunek 2.57. Widok Według autorów — kliknij znak plus, aby rozwinąć grupę Środowisko programu Outlook Dostosowywanie sposobu prezentacji zasobów komputera w oknie Outlook Masz wiele możliwości dostosowywania sposobu prezentacji zasobów komputera w oknie programu Outlook. Oto ten sam folder w różnych wersjach. Aby zastosować jeden z możliwych widoków: 1. Kliknij na Pasku Outlook przycisk Inne skróty, a następnie kliknij ikonę Mój komputer, Moje dokumenty lub Ulubione. 2. Wybierz w menu Widok pozycję Widok bieżący i kliknij żądany widok w menu podrzędnym (rysunek 2.54): s Ikony — zasoby zostaną zaprezentowane w postaci ikon rozmieszczonych alfabetycznie, według nazw (rysunek 2.55). s Szczegóły — zasoby zostaną zaprezentowane w postaci listy plików posortowanych według nazw. Wyświetlone zostaną również informacje takie jak autor, typ, rozmiar, data modyfikacji, słowa kluczowe i komentarze (rysunek 2.56). s Według autorów — zasoby zostaną zaprezentowane w postaci listy plików pogrupowanych według autorów i posortowanych według nazw. Wyświetlone zostaną również informacje takie jak typ, rozmiar, data modyfikacji, słowa kluczowe i komentarze (rysunek 2.57). S p o s ó b p r e z e n t a c j i z a s o b ó w k o m p u t e r a 37 Rozdział 2. s Według typu pliku — zasoby zostaną zaprezentowane w postaci listy plików pogrupowanych według typów i posortowanych według nazw. Wyświetlone zostaną również informacje takie jak typ, rozmiar, data modyfikacji, słowa kluczowe i komentarze (rysunek 2.58). s Oś czasu dokumentu — zasoby zostaną zaprezentowane w postaci ikon na osi czasu rozmieszczonych według daty utworzenia (rysunek 2.59). s Programy — wyświetlone zostaną pliki będące programami lub wykorzystywane tylko przez system, na przykład pliki z rozszerzeniem .exe lub .com (rysunek 2.60). Wskazówki W przypadku wyboru ikony Mój komputer dostępne są tylko widoki Ikony, Szczegóły i Według typów. Aby otworzyć plik z poziomu okna Outlook, kliknij go dwukrotnie. Aby szybko przełączać się między widokami, skorzystaj z listy rozwijanej Widok bieżący, którą znajdziesz na pasku narzędzi Zaawansowane (rysunek 2.61) — na początku tego rozdziału znajdziesz informacje o tym, jak wyświetlić ten pasek. Pasek narzędzi Zaawansowane jest bardzo przydatny także przy poruszaniu się między folderami — pomocne są tu przyciski Następny folder, Poprzedni folder i Do góry o jeden poziom (rysunek 2.62). a r e t u p m o k w ó b o s a z i j c a t n e z e r p b ó s o p S 38 Rysunek 2.58. Widok Według typu pliku — kliknij znak plus, aby rozwinąć grupę dla danego typu plikómw Rysunek 2.59. Widok Oś czasu dokumentu ułatwia odszukanie dokumentu w skali czasu. Kliknij w okniem tego widoku prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe pozwalające wybrać okres czasu Rysunek 2.60. Widok Programy ułatwia znajdowanie programów Rysunek 2.61. Rozwiń listę Widok bieżący i wybierz widok Rysunek 2.62. Przyciski Następny folder i Poprzedni folder przyspieszają nawigację między folderami
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Outlook 2000 PL. Zarządzanie czasem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: