Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 007530 18451531 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Outlook 2003 PL - książka
Po prostu Outlook 2003 PL - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-404-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Outlook 2003 -- część popularnego pakietu programów biurowych Microsoft Office, jest nie tylko (jak jego uboższa wersja Outlook Express) programem do obsługi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, ale rozbudowanym narzędziem służącym do współpracy w grupach, organizacji pracy i planowania zadań.

Książka 'Po prostu Outlook 2003' w nowoczesny sposób uczy Czytelnika metod pracy z tym programem. Dzięki licznym ilustracjom i praktycznym przykładom oraz wskazówkom szybko poznasz Outlooka i nauczysz się sprawnie nim posługiwać.

Książka opisuje:

Z książką 'Po prostu Outlook 2003' odkryjesz cały potencjał tej aplikacji, a przy okazji, lepiej planując swój czas i poprawiając efektywność pracy, staniesz się cenniejszym pracownikiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Outlook 2003 PL Autorzy: Jim Boyce, Michael J. Young T³umaczenie: Marzena Baranowska ISBN: 83-7361-404-4 Tytu³ orygina³u: Outlook 2003 Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 296 Outlook 2003 — czêġæ popularnego pakietu programów biurowych Microsoft Office, jest nie tylko (jak jego ubo¿sza wersja Outlook Express) programem do obs³ugi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych, ale rozbudowanym narzêdziem s³u¿¹cym do wspó³pracy w grupach, organizacji pracy i planowania zadañ. Ksi¹¿ka „Po prostu Outlook 2003” w nowoczesny sposób uczy Czytelnika metod pracy z tym programem. Dziêki licznym ilustracjom i praktycznym przyk³adom oraz wskazówkom szybko poznasz Outlooka i nauczysz siê sprawnie nim pos³ugiwaæ. Ksi¹¿ka opisuje: • Wysy³anie, odbieranie, przechowywanie i organizowanie wiadomoġci pocztowych i faksowych • Prowadzenie kalendarza spotkañ i wydarzeñ oraz planowanie spotkañ z innymi u¿ytkownikami • Przechowywanie nazw, adresów i innych informacji dotycz¹cych kontaktów prywatnych i s³u¿bowych • Wysy³anie wiadomoġci b³yskawicznych do wspó³pracowników, znajomych i nawi¹zywanie po³¹czeñ telefonicznych. • Prowadzenie w³asnych projektów i zarz¹dzanie grup¹ projektów • Udostêpnianie informacji przechowywanych w programie Outlook innym u¿ytkownikom w sieci • Tworzenie i zarz¹dzanie harmonogramami grup i uzyskiwanie informacji o dostêpnoġci innych u¿ytkowników. • Przegl¹danie stron WWW w oknie programu Outlook Z ksi¹¿k¹ „Po prostu Outlook 2003” odkryjesz ca³y potencja³ tej aplikacji, a przy okazji, lepiej planuj¹c swój czas i poprawiaj¹c efektywnoġæ pracy, staniesz siê cenniejszym pracownikiem. Spis treści Spis treści Wstęp Rozdział 1. Instalowanie programu Outlook 2003 9 17 Uruchamianie programu Outlook 2003...................................................e..21 Podawanie informacji instalacyjnych...................................................e.....23 Kreator instalacji programu Outlook 2003................................................24 Okno dialogowe Opcje uaktualnienia poczty e-mail.................................26 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z programem Outlook 29 Okno programu Outlook ...................................................e........................30 Jak jest zorganizowany program Outlook? ...............................................31 Podstawowe techniki stosowane w systemie Windows i pakiecie Office... 34 Użycie Okienka zadań...................................................e............................44 Zastosowanie Asystenta pakietu Office ...................................................e.47 Rozpoczęcie pracy z programem Outlook ................................................49 Rozdział 3. Praca z elementami programu Outlook 55 S p i s t r e ś c i Tworzenie elementów ...................................................e............................57 Otwieranie elementów...................................................e............................61 Edycja elementów ...................................................e..................................63 Zaznaczanie tekstu ...................................................e.................................66 Formatowanie tekstu ...................................................e..............................67 Kopiowanie i przenoszenie tekstu ...................................................e..........69 Sprawdzanie pisowni...................................................e..............................70 Wstawianie plików, elementów i obiektów ..............................................72 Kopiowanie i przenoszenie elementów ...................................................e..76 Usuwanie i archiwizowanie elementów ...................................................e.79 Korzystanie z różnych widoków ...................................................e............85 Wyświetlanie Okienka odczytu ...................................................e.............87 Sortowanie, filtrowanie i grupowanie elementów.....................................89 Zastosowanie okienka Organizuj ...................................................e...........95 Wyszukiwanie elementów Outlooka...................................................e......97 5 Spis treści Rozdział 4. Praca z folderami programu Outlook 101 Tworzenie nowych folderów...................................................e................ 102 Przenoszenie i kopiowanie folderów...................................................e.... 105 Zmienianie nazw folderów...................................................e................... 107 Usuwanie folderów ...................................................e.............................. 108 Udostępnianie folderów w sieci ...................................................e........... 109 Tworzenie i wykorzystanie folderów wyszukiwania .............................. 113 Inne działania na folderach Outlooka...................................................e... 117 Rozdział 5. Zastosowanie folderu Outlook na dziś 121 Praca z folderem Outlook na dziś...................................................e......... 122 Dostosowywanie folderu Outlook na dziś............................................... 125 Rozdział 6. Zarządzanie wiadomościami w Skrzynce odbiorczej 127 Odbieranie wiadomości pocztowych...................................................e.... 129 Czytanie wiadomości pocztowych ...................................................e....... 133 Wysyłanie wiadomości pocztowych ...................................................e.... 138 Edytory i formaty wiadomości ...................................................e............. 147 Organizowanie wiadomości według reguł .............................................. 152 Blokowanie wiadomości-śmieci...................................................e........... 154 Rozdział 7. Zastosowanie Kalendarza 157 Tworzenie terminów ...................................................e............................ 158 Definiowanie wydarzeń...................................................e........................ 163 Planowanie spotkań...................................................e.............................. 164 Praca z elementami folderu Kalendarz...................................................e. 169 Tworzenie i wyświetlanie harmonogramów grupy ................................. 175 Rozdział 8. Zastosowanie folderu Kontakty 179 Tworzenie elementu kontaktów ...................................................e........... 180 Zastosowanie wiadomości błyskawicznych w programie Outlook......... 184 Wykorzystanie list dystrybucyjnych ...................................................e.... 186 Praca z elementami w folderze Kontakty................................................ 188 Rozdział 9. Zastosowanie folderu Zadania 191 Tworzenie elementów zadań ...................................................e................ 192 Praca z elementami folderu Zadania ...................................................e.... 199 i c ś e r t s i p S 6 Rozdział 10. Zastosowanie Dziennika Spis treści 203 Tworzenie pozycji Dziennika...................................................e............... 204 Praca z elementami w folderze Dziennik ................................................ 209 Rozdział 11. Zastosowanie folderu Notatki 215 Tworzenie nowych notatek ...................................................e.................. 216 Praca z elementami w folderze Notatki...................................................e 218 Rozdział 12. Zaawansowane właściwości programu Outlook 221 Praca z serwerem Exchange ...................................................e................. 222 Wykorzystanie szablonów do realizacji często wykonywanych zadań... 232 Archiwizowanie elementów programu Outlook ..................................... 235 Zastosowanie grup Wyślij/Odbierz ...................................................e...... 241 Rozdział 13. Przeglądanie stron WWW w programie Outlook 245 Wyświetlanie stron WWW...................................................e................... 246 Dołączanie strony początkowej do folderu programu Outlook............... 251 Rozdział 14. Dostosowywanie programu Outlook 253 Dostosowywanie pasków narzędzi i menu.............................................. 254 Zmiana Asystenta pakietu Office ...................................................e......... 260 Modyfikowanie skrótów i grup w okienku nawigacji ............................. 261 Dostosowywanie widoków...................................................e................... 263 Praca z folderami i plikami ...................................................e.................. 265 Dodatek A Konfigurowanie programu Outlook 267 Tworzenie profilu użytkownika ...................................................e........... 268 Konfigurowanie kont POP3, IMAP i HTTP ........................................... 270 Konfigurowanie konta serwera Exchange............................................... 276 Korzystanie z kilku profili użytkownika ................................................. 280 Import ustawień lub danych z innego programu pocztowego................. 281 Dodawanie i usuwanie komponentów programu Outlook ...................... 282 S p i s t r e ś c i Skorowidz 283 7 Zastosowanie Kalendarza Zastosowanie Kalendarza Rozdział 7. Zastosowanie Kalendarza Folder Kalendarz może nam posłużyć do planowania zajęć (rysunek 7.1). W folderze przechowywane są trzy typy elementów: u u u Termin. W programie Outlook pod pojęciem terminu rozumiemy czynność zabierającą jakiś określony czas — na przykład może to być rozmowa, którą trzeba przeprowadzić w poniedziałek, codzienna przerwa na drugie śniadanie lub cotygodniowa partia szachów. Wydarzenia. Wydarzenie to aktywność trwająca jeden lub więcej dni, ale nie zajmująca w całości Twojego czasu — na przykład Twoje urodziny, urlop lub dzień noszenia sportowych ubrań w firmie. Spotkania. Spotkanie jest podobne do terminu, ale absorbuje również innych użytkowników lub zasoby potrzebne do wykorzystania (np. komputer, rzutnik, sala konferencyjna — przyp. red.) zaplanowane z użyciem programu Outlook. W tej książce element kalendarza jest zwykle stosowany, gdy mowa o którejś z wyżej wymienionych pozycji. W tym rozdziale nauczysz się: u tworzyć terminy, u definiować wydarzenia, u planować spotkania, Z a s t o s o w a n i e K a l e n d a r z a Rysunek 7.1. Folder Kalendarz w popularnym widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc, z elementami dotyczącymi jednego tygodnia Wskazówka Techniki opisane w tym rozdziale mają zastosowanie nie tylko do elementów folderu Kalendarz, ale również do nowych elementów tworzonych w tym folderze. u pracować z elementami Kalendarza na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące, u ustawiać opcje folderu Kalendarz, u tworzyć i wyświetlać harmonogramy grup. 157 Rozdział 7. Tworzenie terminów Można utworzyć termin jednorazowy albo cykliczny. Termin cykliczny jest terminem występującym w regularnych odstępach czasu — codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie. Aby utworzyć termin jednorazowy: 1. Otwórz folder Kalendarz. 2. Kliknij przycisk Nowy na Standardowym pasku narzędzi lub wybierz Akcje/Nowy termin lub naciśnij Ctrl+N. Outlook wyświetli formularz Termin (rysunek 7.2). 3. Opisz termin, wprowadzając informacje do pól formularza Termin. s W polu tekstowym Temat umieść krótki opis terminu, a w dużym polu tekstowym — bardziej szczegółowy, jeśli chcesz. s Wpisz miejsce terminu w polu listy Lokalizacja lub wybierz je z listy dotychczas wprowadzonych terminów. s W polu Czas rozpoczęcia określ dzień rozpoczęcia terminu lub kliknij strzałkę w dół i wybierz dzień z wyświetlonego kalendarza (rysunek 7.3). W drugim polu Czas rozpoczęcia określ godzinę zakończenia terminu (rysunek 7.4). s W podobny sposób określ datę zakończenia w dwóch polach list Czas zakończenia. w ó n i m r e t e i n e z r o w T Rysunek 7.2. Pusty formularz Termin do definiowania nowego terminu Rysunek 7.3. Określanie daty początkowej terminu za pomocą kalendarza Rysunek 7.4. Określanie daty początkowej terminu za pomocą listy rozwijanej 158 Rysunek 7.5. Określenie czasu wyświetlenia przypomnienia przed czasem rozpoczęcia spotkania Rysunek 7.6. Okno dialogowe Dźwięk przypomnienia Rysunek 7.7. Określenie oznaczenia terminu w folderze Kalendarz Zastosowanie Kalendarza s Jeśli chcesz, aby Outlook wyświetlał przypomnienie o terminie przed czasem jego rozpoczęcia, zaznacz opcję Przypomnienie. Określ również, kiedy przed rozpoczęciem terminu ma zostać wyświetlone przypomnienie. Można to określić, wpisując czas w pole listy lub wybierając wartość czasu z listy rozwijanej (rysunek 7.5). Jeśli przypomnienie ma być dźwiękowe, bez dźwięku lub z użyciem innego niż domyślny, kliknij przycisk Dźwięk przypomnienia i w wyświetlonym oknie dialogowym określ opcje (rysunek 7.6). s Aby określić sposób oznaczania czasu w folderze Kalendarz (zobacz druga wskazówkę w dalszej części rozdziału), wybierz element z listy Pokazuj czas jako (rysunek 7.7). s Jeśli z terminem jest skojarzony kontakt zapisany w folderze Kontakty (na przykład kontakt dotyczący osoby mającej wziąć udział w spotkaniu), wpisz nazwę w polu tekstowym Kontakty lub kliknij przycisk Kontakty i wybierz kontakt z folderu Kontakty. Spowoduje to połączenie kontaktu ze spotkaniem. Później można otworzyć kontakt, dwukrotnie klikając nazwę w polu listy Kontakty. Karta Działania w formularzu Kontakt będzie zawierać, poza innymi informacjami połączonymi z elementami Outlooka, również informacje o spotkaniu. s Jeśli chcesz przydzielić kategorię do terminu, wpisz ją w polu tekstowym Kategorie lub kliknij przycisk Kategorie i wybierz z listy wyświetlonej w oknie dialogowym Kategorie (rysunek 7.8). Kategorie można wykorzystać w celach sortowania, filtrowania, grupowania lub wyszukiwania terminów (operacje te są omówione w rozdziale 3., „Praca z elementami programu Outlook”). T w o r z e n i e t e r m i n ó w Rysunek 7.8. Wybór jednej lub więcej kategorii w oknie dialogowym Kategorie 159 Rysunek 7.9. Ukończony formularz Termin Rozdział 7. s Jeśli udostępniasz swój folder Kontakty, ale chcesz ukryć dany termin przed innymi użytkownikami, zaznacz opcję Prywatne. (Zagadnienie udostępniania folderów jest omówione w podrozdziale „Udostępnianie folderów Outlooka w sieci”, w rozdziale 4., „Praca z folderami programu Outlook”). Ukończony formularz Termin jest przedstawiony na rysunku 7.9. 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij na Standardowym pasku narzędzi formularza, aby zapisać termin w folderze Kalendarz i zamknąć formularz Termin. Wskazówki Daty i czasy rozpoczęcia i zakończenia terminu można szybko określić, wskazując czas w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc w folderze Kalendarz przed otwarciem formularza Termin. Czas wybieramy tak samo jak inne elementy. Jeśli w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc folderu Kalendarz wyświetlany jest jeden dzień lub tydzień, Outlook wyświetla kolorowe obramowanie wokół każdego terminu, zgodnie ze wskazaniem w polu listy Pokaż czas jako — Wolny (kolor biały), Wstępna akceptacja (kolorowe niebiesko-białe paski), Zajęty (kolor granatowy) lub Nieobecny (kolor ciemnofioletowy). W polach tekstowych Kontakty i Kategorie można umieścić kilka nazw. Poszczególne nazwy należy oddzielić przecinkami lub średnikami. Aby dopisać jednego lub większą liczbę uczestników, kliknij przycisk Zaproś uczestników na pasku narzędzi formularza Termin lub wybierz Akcje/Zaproś uczestników. Karta Planowanie przekształca termin w spotkanie. Informacje dotyczące planowania zebrań są omówione w podrozdziale „Planowanie spotkań”, w dalszej części tego rozdziału. 160 w ó n i m r e t e i n e z r o w T Zastosowanie Kalendarza Aby utworzyć termin cykliczny: 1. Otwórz folder Kalendarz. 2. Wybierz Akcje/Nowy termin cykliczny. Outlook wyświetli okno dialogowe Cykl terminu (rysunek 7.10). 3. Zdefiniuj czas terminu, wzorzec i zakres cyklu, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Cykl terminu. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK. Outlook wyświetli teraz nowy formularz Termin. Będzie to taki sam formularz jak ten używany do definiowania terminów jednorazowych, ale bez pól do ustawiania dat i czasów rozpoczęcia i zakończenia (rysunek 7.11), ponieważ w przypadku terminów cyklicznych wszystkie daty i czasy są ustawiane w oknie dialogowym Cykl terminu. 4. Opisz termin, wprowadzając informacje do odpowiednich pól formularza Termin, zgodnie ze wskazówkami podanymi w podrozdziale „Aby utworzyć termin jednorazowy:”, wcześniej w tym rozdziale. 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać nowy termin cykliczny w folderze Kalendarz i zamknąć formularz Termin. T w o r z e n i e t e r m i n ó w Rysunek 7.10. Okno dialogowe Cykl terminu Rysunek 7.11. Formularz Termin dla terminu cyklicznego 161 Rysunek 7.12. Komunikat Outlooka wyświetlany w momencie otwierania terminu cyklicznego Rozdział 7. Wskazówki Aby zmienić informacje o terminie cyklicznym lub usunąć cykl, otwórz ponownie okno dialogowe Cykl terminu, klikając przycisk Cykl na pasku narzędzi lub wybierając Akcje/Cykl w menu formularza Termin. Aby usunąć cykl, a tym samym przekształcić termin cykliczny w jednorazowy, kliknij przycisk Usuń cykl w oknie dialogowym Cykl terminu. Kliknięcie przycisku Cykl na pasku narzędzi, wybranie Akcje/Cykl lub naciśnięcie Ctrl+G powoduje wyświetlenie okna dialogowego Cykl terminu, które pozwala przekształcić termin jednorazowy w cykliczny. W momencie wyświetlenia informacji o cyklu dla terminu cyklicznego w celu zapoznania się z nimi lub dokonania ich edycji, program Outlook daje możliwość wyświetlenia określonego cyklu lub otworzenia (i tym samym modyfikacji) informacji o terminie dla serii wystąpień (rysunek 7.12). Edytuj wystąpienie, jeśli chcesz zmienić tylko datę jednego terminu, lub edytuj serię, aby zmienić wszystkie daty globalnie. w ó n i m r e t e i n e z r o w T 162 Rysunek 7.13. Formularz Wydarzenie Zastosowanie Kalendarza Definiowanie wydarzeń Podobnie jak w przypadku terminu, wydarzenie można zdefiniować jako jednorazowe lub cykliczne. Sposób definiowania poszczególnych typów wydarzeń został przedstawiony poniżej. Aby zdefiniować wydarzenie: 1. Otwórz folder Kalendarz. 2. Wybierz Akcje/Nowe wydarzenie całodzienne. Outlook wyświetli formularz Wydarzenie (rysunek 7.13). Można w nim określić daty rozpoczęcia i zakończenia, ale nie czasy rozpoczęcia i zakończenia (ponieważ wydarzenia trwają jeden lub więcej pełnych dni). 3. Opisz wydarzenie, wprowadzając informacje do odpowiednich pól formularza Wydarzenie, zgodnie ze wskazówkami podanymi w podrozdziale „Aby utworzyć termin jednorazowy:”, zawartym we wcześniejszej części rozdziału. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Wydarzenie całodzienne (w przeciwnym razie wydarzenie zostanie przekształcone w termin). 4. Jeśli chcesz utworzyć wydarzenie cykliczne, kliknij przycisk Cykl na pasku narzędzi lub wybierz Akcje/Cykl i w oknie dialogowym Cykl terminu zdefiniuj czas wydarzenia, wzorzec i zakres cyklu (zobacz rysunek 7.10). 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać nowe wydarzenie całodzienne w folderze Kalendarz i zamknąć formularz Wydarzenie. D e f i n i o w a n i e w y d a r z e ń 163 Rozdział 7. Planowanie spotkań Programu Outlook można używać do planowania spotkań z innymi użytkownikami. W takiej sytuacji Outlook przechowuje element spotkania w folderze Kalendarz i wysyła kopie elementu do zaproszonych uczestników. Wskazówka Planowanie spotkania pozwala współużytkować określony element kalendarza (spotkanie) z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że można również współużytkować cały folder Kalendarz. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podrozdziale „Udostępnianie folderów programu Outlook w sieci”, w rozdziale 4. Aby zaplanować spotkanie: 1. Otwórz folder Kalendarz. 2. Wybierz Akcje/Nowe wezwanie na spotkanie lub naciśnij Ctrl+Shift+Q. Outlook wyświetli formularz Spotkanie (rysunek 7.14), niemal identyczny z formularzem Termin, ale zawierający przycisk Do i pole tekstowe. 3. Kliknij przycisk Do, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie uczestników i zasobów (rysunek 7.15). 4. Wybierz uczestników i kliknij przycisk Wymagani, aby uczestnik zwrócił uwagę na ważność spotkania, lub kliknij przycisk Opcjonalni, jeśli obecność uczestnika nie jest obowiązkowa. Aby włączyć zasoby, takie jak sala konferencyjna, wymagany sprzęt lub pomoc, wybierz osobę lub element i kliknij przycisk Zasoby. 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do formularza Spotkanie. ń a k t o p s e i n a w o n a l P 164 Rysunek 7.14. Formularz Spotkanie Rysunek 7.15. Wybieranie uczestników i zasobów Rysunek 7.16. Ukończony formularz Spotkanie, gotowy do rozesłania uczestnikom Rysunek 7. 17. Wezwanie na spotkanie w Skrzynce odbiorczej uczestnika Zastosowanie Kalendarza 6. Opisz spotkanie, wprowadzając informacje do pól formularza Spotkanie, zgodnie ze wskazówkami z podrozdziału „Aby utworzyć termin jednorazowy:”. 7. Jeśli chcesz utworzyć spotkanie cykliczne, analogiczne do terminu cyklicznego, kliknij przycisk Cykl na pasku narzędzi lub wybierz Akcje/Cykl i w oknie dialogowym Cykl terminu zdefiniuj czas spotkań, wzorzec i zakres cyklu (zobacz rysunek 7.10). (Spotkanie cykliczne można również utworzyć, wybierając Akcje/Nowe spotkanie cykliczne, aby wyświetlić i uzupełnić formularz z punktu 2.). Rysunek 7.16 przedstawia ukończony formularz Spotkanie. 8. Kliknij przycisk Wyślij na pasku narzędzi. Outlook zapisze spotkanie w folderze Kalendarz, zamknie formularz Spotkanie i wyśle wezwanie do poszczególnych uczestników. Wezwanie na spotkanie zostanie wyświetlone w Skrzynce odbiorczej poszczególnych uczestników. Uczestnik może odpowiedzieć na wezwanie, otwierając je i klikając przycisk Zaakceptuj, Wstępnie akceptuj lub Odrzuć (rysunek 7.17). Jeśli uczestnik kliknie dwa pierwsze przyciski, spotkanie zostanie dopisane do jego folderu Kalendarz, a wezwanie na spotkanie zostanie przeniesione do folderu Elementy usunięte. Uczestnik może również zaproponować inny czas, klikając przycisk Zaproponuj nowy czas na pasku narzędzi, jeśli z jakichś powodów oryginalny czas nie jest właściwy. Odpowiedzi uczestników są odsyłane do Ciebie jako autora i Outlook zapisuje odpowiedzi w oryginalnym elemencie spotkania w folderze Kalendarz. P l a n o w a n i e s p o t k a ń 165 Rysunek 7.18. Wyświetlenie odpowiedzi zaproszonych uczestników Rysunek 7.19. Wyświetlenie informacji dotyczących planowania Rozdział 7. 9. Jeśli chcesz wyświetlić odpowiedzi uczestników, otwórz formularz spotkania w folderze Kontakty, wyświetl kartę Śledzenie i sprawdź stan odpowiedzi (rysunek 7.18). 10. Aby wyświetlić aktualne plany uczestników i korelację spotkania z kalendarzem, wyświetl kartę Planowanie w swoim folderze Kalendarz (rysunek 7.19). Użyj poszczególnych pól do modyfikacji spotkania, na przykład do zmiany czasu jego rozpoczęcia lub dodania nowych uczestników. Wskazówki Jeśli uczestnik nie korzysta z programu Outlook, ale ma program pocztowy obsługujący standardowy format Kalendarza, należy wysłać wezwanie na spotkanie w tym formacie. W tym celu wybierz Narzędzia/Wyślij jako iCalendar w formularzu (nie wybieraj polecenia, jeśli jest już zaznaczone). Planowanie spotkań nie działa tak prawidłowo, jak można by tego oczekiwać, jeśli Ty lub uczestnik używacie usługi pocztowej nie przesyłającej wymaganych informacji. W takiej sytuacji uczestnik otrzyma wiadomość z wezwaniem na spotkanie, ale formularz nie będzie zawierał przycisków Wstępna akceptacja i Odrzuć. Aby ominąć to ograniczenie i uprościć odpowiadanie przez uczestników, prześlij dalej wezwanie w formacie iCalendar (zobacz następną wskazówkę). Wezwanie na spotkanie można wysłać do poszczególnych uczestników z użyciem różnych formatów, w miarę potrzeby. Na przykład można utworzyć wezwanie na spotkanie, a następnie wybrać Akcje/Prześlij dalej jako iCalendar. Określ użytkowników korzystających z formatu iCalendar i kliknij przycisk Wyślij. Outlook powróci do oryginalnego formularza wezwania na spotkanie, które można rozesłać do pozostałych użytkowników, klikając przycisk Wyślij w tym formularzu i wysyłając tym samym zaproszenia. 166 ń a k t o p s e i n a w o n a l P Zastosowanie Kalendarza Zaznaczenie opcji Wydarzenie całodzienne w formularzu spowoduje przekształcenie spotkania w wydarzenie całodzienne, na które pozostaną zaproszeni inni użytkownicy. W ten sposób możemy np. zaprosić uczestników na całodzienną prezentację. Kliknięcie przycisku Anuluj zaproszenie na pasku narzędzi lub wybranie Akcje/ Anuluj zaproszenie w formularzu Spotkanie przekształci spotkanie w termin (lub Wydarzenie całodzienne, jeśli zostanie zaznaczona ta opcja). Takie działanie można wykonać, aby np. nie zapraszać innych użytkowników. Jeśli nie wszyscy uczestnicy mają w danym dniu wolny czas, możemy wyświetlić kartę Planowanie w formularzu Spotkanie i za pomocą dostępnych pól znaleźć inny czas. Poproś Asystenta pakietu Office o znalezienie informacji na temat „planowanie spotkania”. Microsoft Internet Free/Busy Service jest darmową usługą umożliwiającą użytkownikom programu Outlook, którzy nie mają serwera Exchange, udostępnianie informacji wolny/ zajęty innym użytkownikom. Mogą oni zalogować się do usługi za pośrednictwem swojej przeglądarki stron WWW. Uczestnictwo w usłudze wymaga posiadania programu Microsoft Passport, który kojarzy Twój identyfikator z Twoim adresem poczty elektronicznej. Aby skonfigurować program Outlook pod kątem tej usługi lub dowiedzieć się o niej czegoś więcej, wybierz Narzędzia/ Opcje i kliknij przycisk Opcje kalendarza. Kliknij Opcje wolny/zajęty, a następnie zaznacz opcję Publikuj i wyszukuj, używając usługi Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office. Kliknij przycisk Zarządzaj. Outlook wyświetli stronę WWW usługi w domyślnej przeglądarce. P l a n o w a n i e s p o t k a ń 167 Rozdział 7. Przycisk Następny autowybór, na karcie Planowanie formularza Spotkanie (rysunek 7.19), umożliwia wyszukanie w przód (Następny autowybór ) i wstecz ( ) następnego wolnego czasu dla wszystkich użytkowników zaproszonych na spotkanie. Na przykład, jeśli spotkanie ma trwać dwie godziny, użycie przycisku Następny autowybór pozwoli znaleźć pierwsze wolne dwie godziny w kalendarzach wszystkich zaproszonych użytkowników. Jeśli spotkanie ma być prowadzone online z użyciem programu Microsoft NetMeeting, Windows Media Services lub Microsoft Exchange Conferencing, zaznacz opcję Spotkanie online wykorzystujące i wskaż odpowiedni program na liście z prawej strony opcji (rysunek 7.20). Formularz Spotkanie wyświetli kilka dodatkowych pól przeznaczonych do wykonania kilku ustawień (poszczególne opcje zależą od określonego wcześniej programu do przeprowadzenia spotkania w trybie online). Wprowadź nazwę serwera w pole tekstowe Serwer katalogowy i kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby wybrać jeden z istniejących serwerów. ń a k t o p s e i n a w o n a l P Rysunek 7.20. Wybór spotkania typu online 168 Rysunek 7.21. Okno dialogowe Zapisz jako stronę sieci Web Zastosowanie Kalendarza Praca z elementami folderu Kalendarz Najczęściej używanym widokiem Kalendarza jest Dzień/Tydzień/Miesiąc, w którym można wyświetlić terminy, wydarzenia i spotkania tak, jak w kalendarzu lub organizerze o typowym formacie. W tym widoku można wyświetlić jeden dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc. Wskazówki Jeśli chcesz opublikować folder Kalendarz w internecie, zapisz go jako stronę WWW. W tym celu wybierz Plik/Zapisz jako stronę sieci Web i określ opcje w wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako strony sieci Web (rysunek 7.21). Aby zmienić rozmiar któregoś z okienek w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc (listę czasu, nawigator daty lub blok zadań), przeciągnij odpowiednią krawędź między okienkami. P r a c a z e l e m e n t a m i f o l d e r u K a l e n d a r z 169 Rozdział 7. Aby zaplanować pracę w danym dniu: 1. Wyświetl kalendarz w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc (rysunek 7.22). 2. Kliknij przycisk Dzień na Standardowym pasku narzędzi lub wybierz Widok/Dzień. Outlook początkowo wyświetli bieżący dzień w formacie dnia (zobacz rysunek 7.18). 3. Aby wyświetlić określony dzień, kliknij datę w Nawigatorze dat (rysunek 7.23). 4. Aby dodać nowy termin, kliknij odpowiednią godzinę i wpisz temat w polu tekstowym. lub Dwukrotnie kliknij godzinę, aby wyświetlić pusty formularz Termin (zobacz „Tworzenie terminów” na początku tego rozdziału). z r a d n e l a K u r e d l o f i m a t n e m e l e z a c a r P Rysunek 7.22. Wybór widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc Rysunek 7.23. Nawigator daty 170 Zastosowanie Kalendarza 5. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij baner na górze listy godzin (ale nie na istniejącym wydarzeniu) i wpisz temat wydarzenia. lub Dwukrotnie kliknij baner (ale nie istniejące wydarzenie), aby wyświetlić formularz Wydarzenie (rysunek 7.24). 6. Aby zmienić temat elementu, kliknij element, aby go zaznaczyć. Outlook wyświetli cienkie obramowanie wokół elementu i umieści punkt wstawiania w temacie tak, aby można było go zmienić. 7. Aby zmienić godzinę elementu, przeciągnij element na nową godzinę w tym samym dniu. Rysunek 7.24. Dodawanie nowego wydarzenia Rysunek 7.25. Przenoszenie zaznaczonego elementu Rysunek 7.26. Zmiana czasu trwania spotkania lub Aby przenieść element pod inną datę z zachowaniem tej samej godziny, przeciągnij element na datę w Nawigatorze dat. Jeśli element jest już zaznaczony, przeciągnij lewą krawędź elementu (rysunek 7.25). Naciśnij klawisz Ctrl podczas przeciągania, jeśli chcesz utworzyć kopię. 8. Aby zmienić czas trwania elementu, przeciągnij dolną krawędź w górę lub w dół (rysunek 7.26). 9. Aby otworzyć element w formularzu, dwukrotnie kliknij element lub zastosuj jedną z innych metod opisanych w podrozdziale „Aby otworzyć element:”, w rozdziale 3. (Jeśli element jest już zaznaczony, dwukrotnie kliknij jego obramowanie). Wskazówki Aby szybko wyświetlić bieżący dzień, kliknij przycisk Dzisiaj na Standardowym pasku narzędzi. Aby wyświetlić określoną datę, wybierz Przejdź do/Przejdź do daty lub naciśnij Ctrl+G i wpisz datę w oknie dialogowym Przechodzenie do daty. 171 P r a c a z e l e m e n t a m i f o l d e r u K a l e n d a r z Rozdział 7. Aby zaplanować pracę w danym tygodniu: 1. Wyświetl kalendarz w widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc. 2. Aby wyświetlić tydzień roboczy (od poniedziałku do piątku) (rysunek 7.27), kliknij przycisk Tydzień roboczy na Standardowym pasku narzędzi lub wybierz Widok/Tydzień roboczy. lub Aby wyświetlić cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) (rysunek 7.28), kliknij przycisk Tydzień na Standardowym pasku narzędzi lub wybierz Widok/Tydzień. 3. Praca z elementami polega na zastosowaniu technik podanych w poprzednim podrozdziale, „Aby zaplanować pracę w danym dniu:”, ale warto również mieć na uwadze poniższe wskazówki. s Aby wyświetlić określony tydzień, kliknij z lewej strony tygodnia w Nawigatorze dat (rysunek 7.29). s Podczas pracy z pełnym tygodniem kliknięcie dnia i wpisanie tematu powoduje dodanie wydarzenia, a dwukrotne kliknięcie dnia powoduje wyświetlenie formularza Wydarzenie. s Podczas pracy z pełnym tygodniem można przeciągnąć element na inny dzień, ale aby zmienić godzinę lub czas trwania elementu, należy otworzyć element i zmienić czas w formularzu. Wskazówka Jeśli tekst elementu nie jest wyświetlany w całości, można wskazać element i wyświetlić cały tekst w podpowiedzi ekranowej (rysunek 7.30). z r a d n e l a K u r e d l o f i m a t n e m e l e z a c a r P 172 Rysunek 7.27. Wyświetlanie tygodnia roboczego w folderze Kalendarz Rysunek 7.28. Wyświetlanie całego tygodnia w folderze Kalendarz Rysunek 7.29. Wybór tygodnia do wyświetlenia Rysunek 7.30. Wyświetlenie całego tekstu elementu Rysunek 7.31. Wyświetlenie miesiąca w folderze Kalendarz Rysunek 7.32. Wybór miesiąca w Nawigatorze daty Rysunek 7.33. Wybór miesiąca w menu rozwijanym Zastosowanie Kalendarza Aby zaplanować pracę w danym miesiącu: 1. Wyświetl kalendarz w widoku Dzień/ Tydzień/Miesiąc. 2. Kliknij przycisk Miesiąc na Standardowym pasku narzędzi lub wybierz Widok/Miesiąc. Outlook wyświetli bieżący miesiąc w standardowym formacie kalendarzowym (rysunek 7.31). 3. Aby wyświetlić inny miesiąc, użyj pionowego paska przewijania, aby zlokalizować potrzebny miesiąc (rysunek 7.32), lub wskaż miesiąc w Nawigatorze dat, naciśnij lewy przycisk myszy i kliknij pasek tytułowy miesiąca. Zwolnij przycisk myszy, aby wybrać określony miesiąc (rysunek 7.33). Jeśli Nawigator daty nie jest wyświetlany, przeciągnij obramowanie z prawej strony okna w lewą. 4. Praca z elementami polega na zastosowaniu technik zaprezentowanych w poprzednim podrozdziale, „Aby zaplanować pracę w danym dniu:”, ale warto pamiętać, że: s Kliknięcie dnia i wpisanie tematu powoduje dodanie wydarzenia, a dwukrotne kliknięcie dnia powoduje wyświetlenie formularza Wydarzenie. s Można przeciągnąć element na inny dzień, ale aby zmienić godzinę lub czas trwania elementu, należy otworzyć element i zmienić czas w formularzu. P r a c a z e l e m e n t a m i f o l d e r u K a l e n d a r z 173 Rozdział 7. Aby ustawić opcje Kalendarza: 1. Aby Outlook domyślnie wyświetlał przypomnienie dla nowo tworzonych elementów Kalendarza, wybierz Narzędzia/Opcje i na karcie Preferencje zaznacz opcję Przypomnienie domyślne (rysunek 7.34). (Jest to tylko ustawienie domyślne. Można je wyłączyć dla określonego elementu). Aby zmienić tydzień roboczy kalendarza, zmodyfikować Nawigator daty, zmienić kolor tła Kalendarza lub wykonać inne zmiany, kliknij przycisk Opcje Kalendarza na karcie Preferencje okna dialogowego Opcje (rysunek 7.34) i określ opcje w oknie dialogowym Opcje Kalendarza (rysunek 7.35). Aby zmienić czcionkę używaną w Nawigatorze dat lub właściwości powiadomień, wybierz Narzędzia/Opcje, wyświetl kartę Inne, kliknij przycisk Opcje zaawansowane i określ opcje w oknie dialogowym Opcje zaawansowane (rysunek 7.36). Aby zmodyfikować właściwości aktualnego widoku folderu Kalendarz, wybierz Widok/Rozmieść według/Widok bieżący/Dostosuj bieżący widok, kliknij przycisk Inne ustawienia i wybierz potrzebne opcje w oknie dialogowym Formatowanie widoku dnia/tygodnia/ miesiąca (rysunek 7.37). (Nazwa i zawartość okna dialogowego są różne dla różnych widoków). z r a d n e l a K u r e d l o f i m a t n e m e l e z a c a r P 174 Rysunek 7.34. Karta Preferencje okna dialogowego Opcje Rysunek 7.35. Okno dialogowe Opcje Kalendarza Rysunek 7.36. Ustawianie opcji Kalendarza w oknie dialogowym Opcje zaawansowane Rysunek 7.37. Okno dialogowe Formatowanie widoku dnia/tygodnia/miesiąca do zmiany właściwości widoku Dzień/Tydzień/Miesiąc folderu Kalendarz Zastosowanie Kalendarza Tworzenie i wyświetlanie harmonogramów grupy Harmonogramy grupy są grupami logicznymi utworzonymi w celu ułatwienia zarządzania grupą osób lub zasobów bez względu na to, czy są użytkownikami Microsoft Exchange, Twojej sieci firmowej lub internetu. Grupę można utworzyć bez konieczności tworzenia spotkania. Grupy są przydatne w sytuacji, gdy na przykład kierujesz działem sprzedaży i chcesz uzyskiwać informacje o czasie pracy pracowników albo planować konserwacje sprzętu i uzyskiwać informacje o dostępności zasobu w danym czasie. Aby wyświetlić i zarządzać czasem kilku grup użytkowników lub zasobów, można utworzyć kilka harmonogramów grupy. Zaletą takiego działania jest możliwość przechowywania grup według nazwy i zarządzania nimi bez potrzeby tworzenia wezwania na spotkanie. Grup warto używać w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zarządzania czasem, ale niekoniecznie planowanymi spotkaniami lub gdy często trzeba tworzyć wezwania na spotkania dla tej samej grupy użytkowników lub zasobów. Tworzenie nowego wezwania w takich sytuacjach ma sens, gdy potrzebne jest jedno wezwanie na spotkanie. T w o r z e n i e i w y ś w i e t l a n i e h a r m o n o g r a m ó w 175 Rozdział 7. Aby utworzyć i wyświetlić harmonogramy grupy: 1. Wybierz Akcje/Pokaż harmonogramy grupy, aby wyświetlić okno dialogowe Harmonogramy grupy (rysunek 7.38). 2. Kliknij przycisk Nowy, aby wyświetlić okno dialogowe Tworzenie nowego harmonogramu grupy, wpisz nazwę grupy, na przykład „Handlowcy” i kliknij przycisk OK, aby wyświetlić okno dialogowe z nazwą grupy (rysunek 7.39). 3. Kliknij przycisk Dodaj innych i wybierz polecenie Dodaj z książki adresowej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz członków. 4. W polu listy Pokaż nazwy z określ listę adresową (rysunek 7.40) i wybierz członków. Jeśli chcesz wysłać wiadomości do wybranych członków, możesz wykonać instrukcje podane w podrozdziale „Aby zaadresować wiadomość:”, w rozdziale 6. 5. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć grupę i wyświetlić nowy harmonogram grupy „Handlowcy” (rysunek 7.41). w ó m a r g o n o m r a h e i n a l t e i w ś y w i e i n e z r o w T Rysunek 7.38. Tworzenie harmonogramu grupy Rysunek 7.39. Wyświetlenie okna dialogowego Harmonogramy grupy Rysunek 7.40. Wybór członków dodawanych do Harmonogramu grupy 176 Zastosowanie Kalendarza Wskazówki Jeśli członek harmonogramu grupy nie ma udostępnionego harmonogramu, zostanie wyświetlony Brak informacji. Kliknij przycisk Dodaj innych, aby dodać innych członków z innych źródeł, na przykład z serwera LDAP, z folderu Kontakty lub folderów publicznych. Przycisk Utwórz spotkanie (rysunek 7.42) umożliwia utworzenie spotkań i ustawienie innych opcji, takich jak Nowa wiadomość pocztowa ze wszystkimi, która otwiera formularz wiadomości z adresami członków grupy umieszczonymi już w polu Do. Członkostwo w harmonogramie grupy nie przeszkadza w uczestniczeniu w innych harmonogramach. Usunięcie użytkownika powoduje jedynie usunięcie go z danej grupy lub zasobu. Jeśli nie korzystasz z usługi Wolny/Zajęty, w trakcie tworzenia Harmonogramu grupy zostanie wyświetlony komunikat z zaproszeniem do przyłączenia (rysunek 7.43). T w o r z e n i e i w y ś w i e t l a n i e h a r m o n o g r a m ó w Rysunek 7.41. Wyświetlenie harmonogramu grupy Rysunek 7.42. Tworzenie spotkania dla członków nowej grupy Rysunek 7.43. Dołączanie do usługi Wolny/Zajęty w Internecie 177
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Outlook 2003 PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: