Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 006572 18458194 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Photoshop 7/7 CE - książka
Po prostu Photoshop 7/7 CE - książka
Autor: , Liczba stron: 568
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-924-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Photoshop firmy Adobe to obecnie światowy standard, program numer jeden w dziedzinie obróbki obrazów rastrowych. Trudno wyobrazić sobie studio DTP, studio graficzne, czy pracę współczesnego fotografika bez Photoshopa. Wiele osób, które chciałyby go poznać, przeraża mnogość palet, menu, funkcji i opcji. Czy naprawdę Photoshop jest aż tak niedostępny? Nie i nie potrzebujesz lat studiów, aby się nim sprawnie posługiwać. Możesz rozpocząć od razu, pod warunkiem, że obok monitora położysz tę książkę.

'Po prostu Photoshop 7/7 CE' to nie tyle kolejny podręcznik do najpopularniejszego programu graficznego na rynku, co kompletne i rzetelne kompendium wiedzy dla tych, którzy pragną szybko i bezboleśnie rozpocząć przygodę z najnowszym wydaniem Photoshopa. Książka jest przeznaczona dla początkujących użytkowników. Jej zadaniem jest przekazać wiedzę za pomocą jak najmniejszej ilości tekstu -- 'Jeden obraz wart jest tysiąca słów'.

Poznasz:

Książka 'Po prostu Photoshop 7/7 CE' napisana została przez uznanych specjalistów i autorów wielu książek z dziedziny grafiki komputerowej i DTP. Elaine Weinmann i Peter Lourekas napisali podręczniki do innych programów graficznych (Illustrator, QuarkXPress, LiveMotion, Painter). Książki tych autorów zostały przetłumaczone na 12 języków i rozeszły się w ponad 1.2 milionowym nakładzie na całym świecie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Po prostu Photoshop 7/7 CE Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Tomasz Miszkiel (na podstawie t³umaczenia Zbigniewa Szalbota i £ukasza Oberlana) ISBN: 83-7197-924-X Tytu³ orygina³u: Photoshop 7 Visual Quickstart Guide Format: B5, stron: 568 Photoshop firmy Adobe to obecnie ġwiatowy standard, program numer jeden w dziedzinie obróbki obrazów rastrowych. Trudno wyobraziæ sobie studio DTP, studio graficzne, czy pracê wspó³czesnego fotografika bez Photoshopa. Wiele osób, które chcia³yby go poznaæ, przera¿a mnogoġæ palet, menu, funkcji i opcji. Czy naprawdê Photoshop jest a¿ tak niedostêpny? Nie i nie potrzebujesz lat studiów, aby siê nim sprawnie pos³ugiwaæ. Mo¿esz rozpocz¹æ od razu, pod warunkiem, ¿e obok monitora po³o¿ysz tê ksi¹¿kê. „Po prostu Photoshop 7/7 CE” to nie tyle kolejny podrêcznik do najpopularniejszego programu graficznego na rynku, co kompletne i rzetelne kompendium wiedzy dla tych, którzy pragn¹ szybko i bezboleġnie rozpocz¹æ przygodê z najnowszym wydaniem Photoshopa. Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników. Jej zadaniem jest przekazaæ wiedzê za pomoc¹ jak najmniejszej iloġci tekstu — „Jeden obraz wart jest tysi¹ca s³ów”. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Poznasz: • Interfejs Photoshopa, menu, palety • Kolor w Photoshopie, modele CMYK i RGB, profile kolorów • Pracê z plikami, import i eksport ilustracji • Sposoby tworzenia i wykorzystania selekcji • £¹czenie i nak³adanie obrazów • Pracê z warstwami • Korzystanie z palety Historia, cofanie zmian • Korekcjê jasnoġci i kontrastu obrazu • Wybieranie i korekcjê kolorów • Malowanie przy pomocy narzêdzi Photoshopa, tworzenie gradientów Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Ksi¹¿ka „Po prostu Photoshop 7/7 CE” napisana zosta³a przez uznanych specjalistów i autorów wielu ksi¹¿ek z dziedziny grafiki komputerowej i DTP. Elaine Weinmann i Peter Lourekas napisali podrêczniki do innych programów graficznych (Illustrator, QuarkXPress, LiveMotion, Painter). Ksi¹¿ki tych autorów zosta³y przet³umaczone na 12 jêzyków i rozesz³y siê w ponad 1.2 milionowym nak³adzie na ca³ym ġwiecie. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Podstawy 23 Korzystanie z paska narzędziowego ...................................................i...................23 Pasek narzędziowy...................................................i..............................................24 Pasek opcji ...................................................i...................................................i.......27 Ekran programu: Mac OS X ...................................................i...............................28 Ekran programu: Windows ...................................................i.................................29 Główne menu poleceń...................................................i.........................................30 Palety ...................................................o...................................................o...............32 Zastosowanie palet...................................................i..............................................32 Paleta Color (Kolor)...................................................i............................................34 Paleta Swatches (Próbki) ...................................................i....................................35 Paleta Styles (Style) ...................................................i............................................36 Paleta Navigator (Nawigator) ...................................................i.............................36 Paleta Info (Info) ...................................................i.................................................37 Paleta Layers (Warstwy)...................................................i.....................................38 Paleta Channels (Kanały)...................................................i....................................39 Paleta Paths (Ścieżki)...................................................i..........................................40 Paleta History (Historia) ...................................................i.....................................41 Paleta Actions (Zadania)...................................................i.....................................41 Paleta Character (Typografia)...................................................i.............................42 Paleta Paragraph (Akapit) ...................................................i...................................42 Paleta Tool Presets (Ustawienia narzędzia)...................................................i........43 Paleta Brushes (Pędzle)...................................................i.......................................44 Minisłowniczek ...................................................i...................................................i45 Kilka pożytecznych porad...................................................i...................................47 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Kolor w Photoshopie 49 Podstawy ...................................................o...................................................o.........49 Piksele ...................................................i...................................................i..............49 RGB a CMYK...................................................i...................................................i..49 Kanały ...................................................i...................................................i..............50 Tryby kolorów...................................................i...................................................i..51 Tryby mieszania kolorów...................................................i....................................54 3 Spis treści Zarządzanie kolorami...................................................o.......................................59 Kalibracja ...................................................i...................................................i.........60 Wybieranie predefiniowanych ustawień systemu zarządzania kolorami ..............64 Wybieranie własnej przestrzeni roboczej ...................................................i...........65 Określanie sposóbu działania systemu zarządzania kolorami....................................... 67 Ustawienie opcji konwersji kolorów ...................................................i........................... 68 Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu...................................................i..... 70 Konwersja profilu kolorów dokumentu...................................................i....................... 71 Sprawdzenie kolorów ...................................................i...........................................71 Rozdział 3. Zaczynamy pracę 73 Uruchamianie programu (Windows) ...................................................i..................73 Uruchamianie programu (Mac OS)...................................................i.....................73 Skąd brać obrazy? ...................................................i...............................................74 Skanowanie ...................................................i...................................................i......74 Podstawowe informacje o skanowaniu...................................................i...............75 Tryb 16 bitów na kanał ...................................................i.......................................76 Skanowanie w programie Photoshop...................................................i..................77 Określanie odpowiedniej rozdzielczości dla skanowanego lub istniejącego obrazu... 78 Korzystanie z paska stanu ...................................................i...................................80 Objętość pliku ...................................................i...................................................i..80 Tworzenie nowego dokumentu...................................................i...........................81 Otwieranie dokumentu w programie Photoshop...................................................i.82 Otwieranie palety File Browser (Przeglądarka plików).........................................83 Elementy palety File Browser (Przeglądarka plików) ...........................................83 Wyświetlanie plików w palecie File Browser (Przeglądarka plików)...................84 Otwieranie plików...................................................i...............................................85 Wybieranie metody sortowania miniaturek ...................................................i........85 Klasyfikacja obrazków...................................................i........................................85 Zmiana nazwy pliku...................................................i............................................86 Kasowanie pliku...................................................i..................................................86 Tworzenie nowego katalogu ...................................................i...............................86 Obracanie miniaturki...................................................i...........................................86 Otwieranie plików z poziomu Eksploratora Windows ..........................................87 Otwieranie plików z poziomu Findera (Mac OS)..................................................87 Miniaturki...................................................i...................................................i.........87 Otwieranie plików Kodak Photo CD ...................................................i..................88 i c ś e r t s i p S 4 Spis treści Otwieranie pliku w formacie EPS, PDF lub Illustratora w postaci nowego dokumentu...................................................i.............................90 Wklejanie obiektów ...................................................i............................................91 Importowanie pliku EPS, PDF lub Illustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie...................................................i.........92 Zapisywanie plików...................................................o...........................................93 Zapisywanie nowego obrazu...................................................i...............................93 Zapisywanie warstw, kształtów wektorowych i efektów ......................................94 Zapisywanie istniejącego obrazu ...................................................i........................94 Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku ...................................................i94 Zapisywanie nowej wersji pliku ...................................................i.........................95 Nawigacja...................................................o...................................................o........96 Zmiana skali podglądu obrazu za pomocą palety Navigator (Nawigator) ...............96 Zmiana skali podglądu obrazu za pomocą narzędzia Zoom (Lupka)....................97 Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu.........................98 Zmiana sposobu wyświetlania okna obrazu ...................................................i.......98 Wyświetlanie jednego obrazu w dwóch oknach...................................................i.99 Zmiana koloru obszaru roboczego...................................................i......................99 Kończenie pracy ...................................................o..............................................100 Zamykanie obrazu...................................................i.............................................100 Kończenie pracy z programem Photoshop ...................................................i.......100 Rozdział 4. Poruszanie się w oknie widokowym 101 Zmiana rozmiarów i rozdzielczości ...................................................o...............101 Zmiana wymiarów obrazu przeznaczonego jedynie do wyświietlania na ekranie.....101 Zmiana wymiarów obrazu na potrzeby druku ...................................................i..102 Zmiana rozdzielczości obrazu...................................................i...........................103 Przeskalowanie obrazu do określonej szerokości lub wysokości........................104 Automatyczne skalowanie obrazu ...................................................i....................105 Stosowanie filtra Unsharp Mask (Wzmocnienie) ................................................106 Obszar roboczy...................................................o................................................108 Zmiana wielkości obszaru roboczego ...................................................i...............108 Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia ...................................................i......109 Określanie wymiarów i rozdzielczości dla kadrowanego obszaru ......................110 Powiększanie obszaru roboczego za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie)......111 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Crop (Kadruj)....................................112 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (Przycięcie) ..............................112 Odbicie lustrzane...................................................i...............................................113 Obracanie obrazu o 90 lub 180°...................................................i........................114 Obracanie obrazu o dowolny kąt ...................................................i......................114 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 5. Zaznaczanie 115 Tworzenie selekcji ...................................................o...........................................115 Zaznaczanie całej warstwy...................................................i................................115 Tworzenie prostokątnej lub eliptycznej selekcji..................................................116 Zaznaczanie nieregularnego obszaru ...................................................i................117 Zaznaczanie nieregularnego obszaru za pomocą linii łamanej............................117 Zaznaczanie obszaru w oparciu o kolor (narzędzie Magic Wand (Różdżka))........118 Selekcjonowanie za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) ......120 Opcje narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) ..........................................121 Zaznaczanie obszaru według barwy — polecenie Color Range (Zakres koloru) .....122 Selekcjonowanie obszaru o kształcie ramy...................................................i.......123 Zawężanie krawędzi ramy ...................................................i................................123 Praca z obszarami selekcji ...................................................o.............................124 Anulowanie selekcji...................................................i..........................................124 Ponowne selekcjonowanie tego samego obszaru ..................................................124 Usuwanie wyselekcjonowanego obszaru...................................................i..........124 Przesunięcie ramki selekcji...................................................i...............................125 Zamiana wyselekcjonowanych i niewyselekcjonowanych obszarów .................126 Ukrywanie ramki selekcji ...................................................i.................................126 Przekształcanie ramki selekcji ...................................................i..........................127 Modyfikowanie ramki selekcji za pomocą poleceń menu...................................127 Dodawanie obszarów do selekcji...................................................i......................128 Odejmowanie obszarów od istniejącej selekcji ...................................................i128 Tworzenie części wspólnej dwóch selekcji ...................................................i......128 Efekt winiety ...................................................i...................................................i..129 Maskowanie kształtu za pomocą polecenia Extract (Wydziel) ...........................130 Rozdział 6. Łączenie i nakładanie obrazów 133 Przemieszczanie...................................................o...............................................133 Przemieszczanie obszaru selekcji ...................................................i.....................133 Kopiowanie selekcji za pomocą techniki przeciągania (drag and drop) .............134 Wyrównanie jednej lub kilku warstw względem ramki selekcji .........................134 Schowek ...................................................i...................................................i.........135 Kopiowanie ...................................................o...................................................o...136 Kopiowanie i wklejanie selekcji ...................................................i.......................136 Kopiowanie selekcji przez przeciągnięcie na inny dokument .............................137 Wklejanie na obszar selekcji...................................................i.............................138 Wklejanie większego obrazu w mniejszy ...................................................i.........139 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Wyostrzanie i rozmywanie ...................................................o.............................140 Wyostrzanie lub rozmywanie krawędzi...................................................i............140 Korzystanie z miarek i linii pomocniczych ...................................................o...141 Wyświetlanie lub ukrywanie miarek...................................................i.................141 Zmiana położenia punktu początkowego...................................................i..........141 Korzystanie z funkcji przyciągania...................................................i...................142 Ukrywanie i wyświetlanie siatki ...................................................i.......................142 Tworzenie linii pomocniczych...................................................i..........................143 Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu....................................143 Usuwanie linii pomocniczych...................................................i...........................143 Stosowanie narzędzia Measure (Miarka)...................................................i..........144 Klonowanie ...................................................o...................................................o...145 Klonowanie obszarów na tym samym obrazie ...................................................i.145 Zastosowanie narzędzia Pattern Stamp (Stempel wzorkiem)..............................147 Klonowanie pomiędzy różnymi obrazami ...................................................i........148 Korekcja za pomocą narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący)...................149 Korzystanie z narzędzia Patch (Łatka)...................................................i..............151 Rozmywanie krawędzi selekcji...................................................i.........................153 Usuwanie otoczki wokół obrazu ...................................................i.......................154 Wygładzanie krawędzi selekcji...................................................i.........................154 Rozdział 7. Warstwy 155 Podstawy ...................................................o...................................................o.......155 Tworzenie nowej warstwy ...................................................i................................156 Przekształcanie selekcji w warstwę ...................................................i..................157 Kopiowanie warstwy w obrębie jednego obrazu .................................................157 Ukrywanie i wyświetlanie warstw ...................................................i....................158 Odbicie lustrzane warstwy ...................................................i................................159 Usuwanie warstwy ...................................................i............................................159 Zmiana nazwy warstwy ...................................................i....................................159 Przekształcanie warstw...................................................o...................................160 Przekształcanie warstw (skalowanie, obracanie, pochylaniie, zniekształcanie, dodawanie perspektywy) za pomocą myszy .............................160 Swobodne przekształcenie ...................................................i................................162 Przekształcanie warstwy przez wprowadzanie wartości numerycznych.............163 Zarządzanie warstwami ...................................................o.................................164 Zmiana kolejności warstw ...................................................i................................164 Konwersja tła na warstwę ...................................................i.................................165 Konwersja warstwy na tło...................................................i.................................165 Przesuwanie warstwy...................................................i........................................166 7 S p i s t r e ś c i Spis treści Tworzenie zestawu warstw ...................................................i...............................167 Blokowanie warstwy...................................................i.........................................167 Tworzenie nowej warstwy wypełniającej...................................................i.........168 Narzędzia i warstwy...................................................i..........................................169 Zachowanie przezroczystości warstwy...................................................i.............169 Użyj wszystkich warstw...................................................i....................................170 Kopiowanie warstw...................................................o.........................................170 Zapisywanie kopii warstwy w oddzielnym pliku ................................................170 Kopiowanie warstw przez ich przeciąganie na docelowy iobraz (z palety Layers (Warstwy)) ...................................................i.............................171 Kopiowanie warstwy do innego dokumentu przez jej przeciągnięcie.................172 Kopiowanie i wklejanie jedynie widocznej części warstwy do innego dokumentu..173 Łączyć czy spłaszczać warstwy? ...................................................o....................174 Łączenie dwóch warstw ...................................................i....................................174 Łączenie wielu warstw...................................................i......................................175 Spłaszczanie warstw...................................................i..........................................176 i c ś e r t s i p S Rozdział 8. Historia 177 Korzystanie z palety History (Historia) ...................................................o........177 Tryby: liniowy i nieliniowy ...................................................i..............................177 Usuwanie stanów z palety...................................................i.................................178 Przywrócenie poprzedniego stanu historii ...................................................i........179 Powielanie stanu...................................................i................................................179 Usuwanie stanu ...................................................i.................................................179 Korzystanie ze zdjęć...................................................o........................................180 Tworzenie zdjęcia na podstawie stanu historii ...................................................i.180 Zdjęcie jako najnowszy stan na liście...................................................i...............181 Usuwanie zdjęcia ...................................................i..............................................181 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub zdjęcia .............181 Przywracanie i usuwanie ...................................................o................................182 Zastosowanie narzędzia History Brush (Pędzel historii).....................................182 Wypełnienie selekcji lub warstwy stanem z palety History (Historia) .................183 Korzystanie z narzędzia Art History Brush (Pędzel stylowy) .............................184 Usuwanie pikseli na podstawie stanu historii ...................................................i...186 Rozdział 9. Dopasowywanie obrazu 187 Podstawy dopasowywania obrazu ...................................................i....................187 Warstwy dopasowania ...................................................o....................................188 Tworzenie warstwy dopasowania ...................................................i.....................188 Edycja warstwy dopasowania ...................................................i...........................188 8 Spis treści Wybieranie opcji nakładania warstwy dopasowania (lub każdej innej warstwy)...189 Zmiana różnych poleceń w istniejącej warstwie dopasowania ...........................190 Łączenie warstwy dopasowania z warstwą znajdującą się poniżej .....................190 Zastosowania warstw dopasowania ...................................................i..................191 Polecenia dopasowania ...................................................o...................................192 Dopasowanie kontrastu obrazu za pomocą polecenia Auto Contrast (Auto-kontrast) ...................................................i..........................192 Wyrównanie rozkładu tonów ...................................................i.............................192 Odwracanie świateł i cieni ...................................................i................................193 Tworzenie warstwy o dużym kontraście...................................................i...........193 Posteryzacja...................................................i...................................................i....194 Modyfikacja kontrastu i jasności ...................................................i......................195 Dopasowanie kontrastu i jasności za pomocą polecenia Levels (Poziomy)........196 Tworzenie tła przez zmniejszanie kontrastu na warstwie....................................197 Rozjaśnianie lub przyciemnianie obrazu za pomocą narzędizi Dodge/Burn (Rozjaśnianie/Ściemnianie)...................................................i..........198 Ograniczenie obszaru oddziaływania warstwy dopasowania za pomocą maski....199 Konwersja warstwy na skalę szarości za pomocą poleceniia Channel Mixer (Mieszanie kanałów)...................................................i................200 Rozdział 10. Wybór kolorów 201 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................i................................201 Definiowanie koloru w oknie dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów) .....202 Wybieranie kolorów farby i tła z gotowych zestawów barw...............................203 Definiowanie koloru na palecie Color (Kolor) ...................................................i.204 Paleta Swatches (Próbki)...................................................o................................205 Wybieranie kolorów z palety Swatches (Próbki).................................................205 Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki)...............................................205 Zmiana nazwy próbki...................................................i........................................205 Usuwanie koloru z palety Swatches (Próbki) ...................................................i...205 Zapisanie zmian w palecie Swatches (Próbki)...................................................i..206 Wymiana i dodawanie biblioteki próbek ...................................................i..........206 Wczytywanie biblioteki próbek ...................................................i........................206 Pobieranie koloru z obrazu za pomocą kroplomierza..........................................207 Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych ..................................208 Rozdział 11. Edycja kolorów 209 Kilka podstawowych informacji ...................................................i.......................209 Wypełnianie selekcji lub warstwy kolorem, deseniem lub elementami graficznymi .211 Obrysowywanie krawędzi selekcji lub zawartości warstwy................................213 9 S p i s t r e ś c i Spis treści i c ś e r t s i p S Zmiana kolorystyki obrazu za pomocą okna dialogowego Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................i.....................214 Umieszczanie próbek na obszarze obrazu ...................................................i........216 Przesunięcie próbki koloru...................................................i................................217 Korzystanie z palety Info (Info) w trakcie pracy z narzędziem Color Sampler (Próbkowanie kolorów)...................................................i...............217 Usuwanie próbki kolorów...................................................i.................................217 Wymienianie kolorów...................................................i.......................................218 Usuwanie koloru z warstwy lub tła...................................................i...................219 Zabarwianie obrazu lub korygowanie jego kolorystyki za pomocą polecenia Color Balance (Balans kolorów) ........................................220 Zmiana zabarwienia obrazu za pomocą polecenia Variations (Wariacje)...........221 Miejscowe zwiększanie lub zmniejszanie nasycenia narzędziem Sponge (Gąbka) ...222 Edycja obrazu za pomocą warstw wypełnionych kolorem neutralnym ..............223 Narzędzia Curves (Krzywe) i Levels (Poziomy)..............................................224 Modyfikowanie nasycenia poszczególnych kolorów za pomocą polecenia Levels (Poziomy)...................................................i.............224 Automatyczna korekcja kolorów ...................................................i......................225 Korekcja kolorów lub wartości za pomocą polecenia Curves (Krzywe).............226 Konwersja kolorowej warstwy na skalę szarości i wybióricze przywrócenie oryginalnego koloru ...................................................i...................228 Kanały koloru dodatkowego ...................................................o..........................229 Tworzenie kanału koloru dodatkowego...................................................i............229 Malowanie na kanale koloru dodatkowego ...................................................i......230 Podstawowe informacje o kanałach koloru dodatkowego...................................230 Drukowanie kanałów zawierających kolory dodatkowe .........................................231 Konwersja kanału alfa na kanał koloru dodatkowego .........................................232 Rozdział 12. Malowanie 233 Narzędzie Brush (Pędzel) ...................................................o...............................233 Sposób użycia narzędzia Brush (Pędzel) ...................................................i..........233 Tymczasowa zmiana średnicy pędzla ...................................................i...............234 Paleta Brushes (Pędzle) ...................................................o..................................235 Korzystanie z palety Brushes...................................................i............................235 Wybór opcji zmian...................................................i............................................240 Zapisywanie ustawień pędzla w nowej bibliotece ...............................................242 Wczytywanie biblioteki końcówek...................................................i...................243 Przywracanie domyślnych końcówek...................................................i...............243 10 Spis treści Modyfikowanie pędzli...................................................o.....................................244 Zapisanie ustawień pędzla ...................................................i................................244 Zapisywanie ustawień narzędzi w bibliotece...................................................i....244 Tworzenie nowego pędzla w oparciu o istniejący ...............................................245 Definiowanie końcówki pędzla na podstawie obrazu..............................................245 Usuwanie końcówki pędzla ...................................................i..............................246 Inne narzędzia służące do malowania ...................................................o............247 Rozmazywanie kolorów...................................................i....................................247 Wypełnianie obszaru obrazu przy użyciu narzędzia Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................i..........................248 Wymazywanie części warstwy ...................................................i.........................249 Korzystanie z narzędzia Background Eraser (Gumka tła)...................................250 Korzystanie z narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka) .................................252 Automatyczne wymazywanie ...................................................i...........................253 Nadawanie zabarwienia obrazowi w skali szarości .............................................254 Rozdział 13. Gradienty 255 Tworzenie gradientu przy użyciu warstwy wypełnienia .....................................255 Tworzenie gradientu za pomocą narzędzia Gradient (Gradient) .........................257 Tworzenie lub edycja gradientu...................................................i........................258 Zapisywanie gradientów w oddzielnym pliku ...................................................i..260 Korzystanie z dodatkowych bibliotek gradientów...............................................260 Przywracanie domyślnego zestawu gradientów ..................................................261 Zmiana krycia kolorów gradientu ...................................................i.....................261 Tworzenie wielokolorowego tła...................................................i........................262 Nałożenie gradientu na warstwę za pomocą polecenia Gradient Map (Mapa gradientu) ...................................................i.......................263 S p i s t r e ś c i Rozdział 14. Więcej o warstwach 265 Krycie warstwy...................................................o................................................265 Zmiana krycia warstwy...................................................i.....................................265 Efekty warstw ...................................................o..................................................266 Przypisywanie efektów warstwom...................................................i....................266 Usuwanie efektu warstwy ...................................................i.................................267 Tworzenie efektu cienia lub efektu cienia wewnętrznego...................................268 Przekształcanie cienia ...................................................i.......................................269 Tworzenie cienia bez pomocy efektu...................................................i................270 Tworzenie efektu blasku zewnętrznego lub wewnętrznego ................................270 Tworzenie efektu fazy i płaskorzeźby ...................................................i..............272 Zmiana profilu konturu ...................................................i.....................................274 11 Spis treści i c ś e r t s i p S Stosowanie efektu Satin (Satyna) ...................................................i.....................275 Stosowanie efektu Color Overlay (Nałożenie koloru).........................................276 Stosowanie efektu Gradient Overlay (Nałożenie gradientu) ...............................276 Stosowanie efektu Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) .....................................277 Stosowanie efektu Stroke (Obrys) ...................................................i....................278 Pozostałe polecenia efektów warstw...................................................i.................279 Mieszanie warstw ...................................................o............................................281 Tryby mieszania dla warstw ...................................................i.............................281 Stapianie ze sobą zawartości dwóch warstw ...................................................i....282 Wybieranie opcji przenikania warstwy...................................................i.............285 Stapianie zawartości zmodyfikowanej warstwy z warstwą oryginalną ...................287 Maski warstwy...................................................o.................................................288 Wprowadzanie maski dla danej warstwy...................................................i..........288 Edycja maski ...................................................i...................................................i..289 Przemieszczanie maski bez przesunięcia warstwy ..............................................290 Kopiowanie maski warstwy ...................................................i..............................290 Wybór opcji wyświetlania maski warstwy ...................................................i.......290 Wypełnianie napisu dowolnymi elementami graficznymi za pomocą maski warstwy ...................................................i................................291 Chwilowe wyłączanie maski...................................................i.............................292 Usunięcie maski z jednoczesnym zatwierdzeniem lub anuilowaniem wprowadzonych przez nią zmian...................................................i......................292 Grupy odcinania...................................................o..............................................293 Tworzenie grupy warstw...................................................i...................................293 Usuwanie warstwy z grupy warstw ...................................................i..................294 Rozgrupowanie całej grupy warstw...................................................i..................294 Łączenie warstw ...................................................o..............................................295 Łączenie warstw (i przemieszczanie ich wszystkich naraz) ................................295 Wyrównanie dwóch lub więcej sprzężonych warstw ..........................................295 Wyrównanie krawędzi warstwy z selekcją ...................................................i.......296 Równomierne rozmieszczanie zawartości trzech lub więcej sprzężonych warstw...................................................i.........................296 Rozdział 15. Maski 297 Kanały alfa...................................................o...................................................o....298 Zapisywanie selekcji jako kanału alfa z wykorzystaniem bieżących ustawień...298 Zapisywanie selekcji jako kanału z wybraniem odpowiednich opcji..................298 Wyświetlanie kanału alfa ...................................................i..................................299 Wczytywanie selekcji do obrazu z wykorzystaniem bieżących opcji .................299 Wczytywanie selekcji do obrazu z równoczesną zmianą opcji ...........................299 12 Spis treści Operacje zapisywania selekcji ...................................................i..........................300 Opcje wczytywania kanału alfa ...................................................i........................300 Zmiana opcji kanału...................................................i..........................................301 Usuwanie kanału ...................................................i...............................................301 Kopiowanie kanału ...................................................i...........................................301 Edycja kanału jako maski ...................................................i.................................302 Szybka maska ...................................................o..................................................303 Maskowanie warstwy w trybie Quick Mask (Szybka maska).............................303 Edycja w trybie Quick Mask (Szybka maska)...................................................i..304 Opcje wyświetlania szybkiej maski ...................................................i..................304 Rozdział 16. Ścieżki i kształty 305 Tworzenie ścieżek...................................................o............................................306 Konwersja selekcji na ścieżkę...................................................i...........................306 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Pen (Pióro)..............................................307 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Freeform Pen (Piório dowolne) z opcją Magnetic (Magnetyczne)...................................................i......................308 Paleta rozwijana Freeform Pen Options (Opcje pióra dowolnego) .....................309 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Freeform Pen (Pióro dowolne) ...........310 Praca ze ścieżkami...................................................o...........................................310 Przemieszczanie ścieżki...................................................i....................................310 Wydłużanie istniejącej otwartej ścieżki...................................................i............311 Przekształcenie całej ścieżki ...................................................i.............................311 Przekształcanie punktów na ścieżce ...................................................i.................311 Kopiowanie ścieżki w ramach tego samego dokumentu .....................................312 Kopiowanie ścieżki do innego dokumentu ...................................................i.......312 Zapisywanie ścieżki roboczej ...................................................i...........................312 Wyświetlanie ścieżki...................................................i.........................................313 Ukrywanie ścieżki...................................................i.............................................313 Zaznaczanie węzłów na ścieżce...................................................i........................313 Zmiana kształtu ścieżki...................................................i.....................................314 Usuwanie ścieżek ...................................................i..............................................315 Usuwanie zaznaczenia ścieżki ...................................................i..........................316 Konwersja zamkniętej ścieżki na selekcję...................................................i........316 Przypisywanie obrysu do ścieżki ...................................................i......................317 Wypełnianie ścieżki ...................................................i..........................................318 Eksportowanie ścieżek do programu Illustrator lub FreeHand ...........................319 S p i s t r e ś c i 13 Spis treści i c ś e r t s i p S Maski wektorowe ...................................................o............................................320 Tworzenie maski wektorowej ...................................................i...........................320 Łączenie ścieżek...................................................i................................................321 Zmiana kształtu maski wektorowej...................................................i...................321 Przemieszczanie maski wektorowej...................................................i..................322 Powielanie maski wektorowej ...................................................i..........................322 Tymczasowe usuwanie efektów działania maski wektorowej ............................322 Odwracanie obszarów widocznych i maskowanych w masce wektorowej.........323 Usuwanie maski wektorowej ...................................................i............................323 Konwersja maski warstwy na maskę wektorową ................................................324 Tworzenie warstwy dopasowania korzystającej z maski wektorowej.................324 Tworzenie maski wektorowej na podstawie tekstu .................................................324 Kształty...................................................o...................................................o..........326 Tworzenie warstwy kształtu...................................................i..............................326 Tworzenie ścieżki roboczej...................................................i...............................328 Tworzenie geometrycznego, zrasteryzowanego obszaru.....................................329 Ustawianie opcji geometrycznych narzędzia kształtu .........................................330 Przemieszczanie maski wektorowej kształtu ...................................................i....330 Transformacja warstwy kształtu ...................................................i.......................331 Modyfikacja konturu istniejącej warstwy kształtu ..............................................331 Tymczasowe ukrywanie maski wektorowej lub warstwy kształtu......................331 Wklejanie obiektu ścieżki z Illustratora do Photoshopa w postaci warstwy kształtu ...................................................i...............................332 Dodawanie i odejmowanie kształtów ...................................................i...............332 Dodawanie nowego kształtu do próbnika kształtów............................................333 Zmiana wypełnienia warstwy kształtu...................................................i..............333 Rasteryzacja warstwy kształtu ...................................................i..........................334 Rozdział 17. Tekst 335 Tworzenie tekstu ...................................................o.............................................335 Różne typy tekstu...................................................i..............................................335 Tworzenie edytowalnej warstwy tekstowej ...................................................i......336 Edycja tekstu ...................................................o...................................................o338 Zaznaczanie liter w warstwie tekstowej ...................................................i...........338 Skalowanie zaznaczonych fragmentów tekstu...................................................i..339 Skalowanie tekstu w warstwie ...................................................i..........................339 Ustawianie odstępów między parą znaków (kerning) .........................................340 Ustawianie odległości w grupie znaków (tracking).............................................340 Ustawianie interlinii...................................................i..........................................341 14 Spis treści Przesuwanie wybranych liter względem linii bazowej tekstu .............................342 Kontrolowanie tekstu za pomocą opcji palety Character (Typografia)...............342 Zmiana orientacji tekstu...................................................i....................................343 Formatowanie akapitu...................................................o....................................344 Wyrównywanie i justowanie akapitu...................................................i................344 Wstawianie wcięć akapitowych i ustawianie odstępów ......................................345 Optymalizacja formatowania akapitu ...................................................i...............346 Tekstowe efekty specjalne ...................................................o..............................347 Przekształcanie tekstu ...................................................i.......................................347 Przekształcanie ramki tekstowej ...................................................i.......................347 Zniekształcanie tekstu w edytowalnej warstwie tekstowej..................................348 Przemieszczanie warstwy tekstowej ...................................................i.................349 Rendering tekstu...................................................i................................................349 Wygaszanie kontrastu obrazu znajdującego się za tekstem.................................350 Wygaszanie kontrastu tekstu...................................................i.............................351 Wypełnianie tekstu obrazem za pomocą polecenia Paste Into (Wklej na) ..........352 Wypełnianie tekstu obrazem za pomocą grupy warstw.......................................353 Tworzenie zanikających napisów ...................................................i.....................354 Wykorzystanie efektów warstwy na półprzezroczystym tekście ........................354 Obrysowywanie zawartości warstwy tekstowej ..................................................355 Tworzenie selekcji tekstu...................................................i..................................355 Przemieszczanie selekcji tekstu ...................................................i........................356 Tworzenie tekstu w kanale koloru dodatkowego.................................................357 Edycja tekstu w kanale z kolorem dodatkowym ...................................................i357 Tworzenie maski tekstu dla warstwy dopasowania .............................................358 Przetwarzanie tekstu...................................................o.......................................359 Znajdowanie i zamiana fragmentu tekstu ...................................................i.........359 Kontrola pisowni...................................................i...............................................360 S p i s t r e ś c i Rozdział 18. Filtry 361 Filtry — wiadomości podstawowe ...................................................o.................361 Sposoby stosowania filtrów ...................................................i..............................361 Korzystanie z okien dialogowych filtrów ...................................................i.........362 Zmniejszanie intensywności działania filtrów...................................................i..362 Ograniczanie obszaru działania filtra...................................................i................363 Unikaj komputerowej perfekcji ...................................................i........................364 Co jeszcze warto wiedzieć? ...................................................i..............................364 Mapowanie tekstury za pomocą filtra...................................................i...............364 15 Spis treści i c ś e r t s i p S Rezultaty zastosowania filtrów dostępnych w Photoshopie ...........................365 Filtry z grupy Artistic (Artystyczne)...................................................i.................365 Filtry z grupy Artistic (Artystyczne)...................................................i.................366 Filtry z grupy Blur (Rozmycie)...................................................i.........................367 Filtry z grupy Brush Strokes (Pociągnięcie pędzla) ............................................368 Filtry z grupy Distort (Zniekształć) ...................................................i..................369 Filtry z grupy Distort (Zniekształć) ...................................................i..................370 Filtry z grupy Noise (Szum)...................................................i..............................370 Filtry z grupy Pixelate (Pikslowanie) ...................................................i...............371 Filtry z grupy Render (Rendering)...................................................i....................372 Filtry z grupy Sketch (Szkic) ...................................................i............................373 Filtry z grupy Sketch (Szkic) ...................................................i............................374 Filtry z grupy Stylize (Stylizacja) ...................................................i.....................375 Filtry z grupy Stylize (Stylizacja) ...................................................i.....................376 Filtry z grupy Texture (Tekstura)...................................................i......................376 Kilka ćwiczeń z filtrami ...................................................o..................................377 Tworzenie postrzępionych krawędzi obrazu ...................................................i....377 Droga na skróty ...................................................i.................................................377 Nałożenie tekstury za pomocą maski warstwy ...................................................i.378 Przekształcanie zdjęć w malowidła lub rysunki...................................................i...379 Akwarela własnej roboty ...................................................i..................................379 Stosowanie filtra Mosaic (Mozaika) z wykorzystaniem rosnących wartości......380 Tworzenie efektu ruchu w wybranej części obrazu.............................................381 Oświetlanie obrazu...................................................i............................................382 Filtr Pattern Maker (Tworzenie wzorka) ...................................................o.....385 Generowanie wzorku ...................................................i........................................385 Przemieszczanie się między elementami ...................................................i..........388 Usuwanie elementu ...................................................i...........................................388 Zapis elementu jako ustawienie wzorku ...................................................i...........388 Rozdział 19. Narzędzie Liquify (Skraplanie) 389 Zniekształcanie obrazu poleceniem Liquify (Skraplanie) ...................................389 Wyświetlanie siatki za pomocą opcji w sekcji View Options (Opcje widoku)...392 Usuwanie wszystkich zniekształceń z obrazu...................................................i...393 Przywracanie wszystkich „rozmrożonych” obszarów do ich pierwotnego stanu...393 Przywracanie poszczególnych części „niezamrożonego” obsziaru do stanu początkowego ...................................................i.....................................393 Rozszerzanie zniekształceń na „niezamrożone” obszary ....................................394 16 Rozdział 20. Zadania Spis treści 395 Akcje...................................................o...................................................o..............396 Tworzenie nowego zestawu zadań...................................................i....................396 Rejestrowanie zadania...................................................i.......................................396 Dołączanie polecenia zatrzymania zadania ...................................................i......397 Wprowadzanie elementu menu do zadania...................................................i.......398 Umieszczanie ścieżki w zadaniu...................................................i.......................399 Chwilowe wyłączanie i ponowne włączanie operacji wykonywianych w ramach danego zadania ...................................................i.................................400 Wykonanie zadania na dowolnym obrazie ...................................................i.......400 Wykonanie zadania na grupie obrazów ...................................................i............401 Wybieranie opcji nazywania grupy plików ...................................................i......402 Tworzenie miniaplikacji na podstawie zadania ...................................................i403 Dodawanie polecenia (lub poleceń) do dowolnego zadania................................404 Usuwanie polecenia z zadania ...................................................i..........................404 Uaktywnianie lub wyłączanie pauzy...................................................i.................405 Zmiana kolejności poleceń...................................................i................................405 Ponowne nagranie całego zadania z wykorzystaniem ininych ustawień w oknach dialogowych poleceń ...................................................i........................406 Ponowne nagranie wybranego polecenia w zadaniu ...........................................406 Kopiowanie zadania...................................................i..........................................406 Usuwanie całego zadania ...................................................i..................................406 Zapisywanie zestawu zadań do pliku...................................................i................407 Wczytanie dodatkowego zestawu z zadaniami na paletę Actions (Zadania) ......407 Zamiana bieżącego zestawu zadań na inny zestaw..............................................407 Uruchamianie zadania wewnątrz innego zadania ................................................408 Inne polecenia z menu Automate (Automatyzuj) ...........................................409 Zastosowanie warunkowej zmiany trybu kolorów ..............................................409 Tworzenie przeglądu wszystkich obrazów w katalogu .......................................410 Zmiana szerokości i (lub) wysokości obrazu...................................................i....411 Konwersja wielostronicowego pliku PDF na własny format Photoshopa...........412 Tworzenie pakietu obrazków ...................................................i............................413 Tworzenie sieciowej galerii obrazów ...................................................i...............414 S p i s t r e ś c i Rozdział 21. Preferencje 417 Przywracanie domyślnych ustawień ...................................................i.................417 Preferencje Memory Image Cache (Pamięć i cache obrazów)........................417 Preferencje General (Ogólne) ...................................................i...........................418 Preferencje File Handling (Obsługa plików) ...................................................i....420 17 Spis treści Preferencje Display Cursors (Wyświetlanie i kursory) ...................................421 Preferencje Transparency Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów) .....422 Preferencje Units and Rulers (Jednostki i miarki) ...............................................423 Preferencje Guides, Grid Slices (Linie i siatki...) ............................................424 Preferencje Plug-ins and Scratch Disk (Plug-ins i dyski magazynujące)............425 Korzystanie z okna Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami) .......................426 Zerowanie lub zastępowanie ustawienia...................................................i...........427 Zapisywanie ustawień w nowej bibliotece ...................................................i.......427 Zapisywanie nowych ustawień w nowej bibliotece.............................................428 Rozdział 22. Druk 429 Drukowanie w Photoshopie...................................................o............................429 Rozmiar papieru i jego położenie ...................................................i.....................430 Druk za pomocą polecenia Print (Drukuj) ...................................................i........431 Drukowanie za pomocą polecenia Print with Preview (Drukowanie z podglądem) ...................................................i...432 Drukowanie z wykorzystaniem zarządzania kolorami ........................................434 Tworzenie zalewek...................................................i............................................438 Przygotowanie pliku do druku na drukarce sublimacyjnej lub w naświetlarce...439 Przygotowanie i eksportowanie pliku do innej aplikacji ...............................440 Z Photoshopa do QuarkXPressa ...................................................i.......................440 Z Photoshopa do InDesign...................................................i................................440 Z Photoshopa do After Effects...................................................i..........................440 Z Photoshopa do Illustratora ...................................................i.............................441 Z Photoshopa do CorelDRAW 11 (dotyczy również wersji 9 i 10) ....................442 Zapisywanie obrazu w formacie EPS ...................................................i...............443 Zapisywanie obrazu w formacie DCS 2.0 ...................................................i........445 Zapisywanie obrazu w formacie TIFF ...................................................i..............446 Zapisywanie obrazu w trybie RGB do formatu pliku BMP lub PICT.................447 Druk w systemie dwutonowym ...................................................o......................448 Tworzenie bichromii ...................................................i.........................................448 Drukowanie obrazu w skali szarości z wykorzystaniem farby Pantone..............449 Podstawy reprodukcji kolorów...................................................o......................450 Dobór ustawień CMYK ...................................................i....................................450 Zapisywanie własnych ustawień kolorów CMYK ..............................................451 Ustawienia podglądu wydruku próbnego ...................................................i.........452 Korygowanie niedrukowalnych kolorów...................................................i..........453 Korekcja kolorów — kilka podstawowych porad ...............................................454 i c ś e r t s i p S 18 Rozdział 23. Sieć i ImageReady Spis treści 455 Podstawy ...................................................o...................................................o.......455 Rozmiar obrazu ...................................................i.................................................457 Kompresja ...................................................i...................................................i......458 GIF ...................................................i...................................................i.................459 Głębia kolorów...................................................i..................................................460 JPEG...................................................i...................................................i...............460 Formaty PNG-8 oraz PNG-24...................................................i...........................461 Dithering ...................................................i...................................................i........462 Wygładzanie (Anti-aliasing) ...................................................i.............................463 Paleta narzędziowa programu ImageReady...................................................i......464 Optymalizacja obrazu w formacie GIF lub PNG-8 .............................................465 Tworzenie palety głównej dla
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Photoshop 7/7 CE
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: