Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 004153 18668626 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Photoshop CS3/ CS3 PL - książka
Po prostu Photoshop CS3/ CS3 PL - książka
Autor: , Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1341-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj program Photoshop CS3 i twórz wyjątkową grafikę!

Aktualna wersja Photoshopa CS3 udostępnia wiele nowych opcji usprawniających pracę, np. przeglądarkę plików Adobe Bridge czy technologię 'Obiekty inteligentne', która pozwala na odwracalne skalowanie, obracanie i zniekształcanie warstw. Program umożliwia pracę na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych, redukcję szumu znacznie poprawiającą jakość zdjęć, a także importowanie i teksturowanie modeli 3D. Ogromna różnorodność funkcji i narzędzi sprawia, że Photoshop jest doskonałym narzędziem do edycji i obróbki grafiki rastrowej. Jednak aby profesjonalnie posługiwać się tą aplikacją, niezbędna jest rzetelna wiedza oraz sprawność w poruszaniu się po programie. Podręcznik, który trzymasz w rękach, pozwoli Ci na takie poznanie funkcji i możliwości Photoshopa, aby wreszcie w pełni je wykorzystywać!

Książka 'Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL' zawiera zwięzłe, zrozumiałe, bogato ilustrowane i dokładnie przetestowane rozwiązania - gotowe przepisy na korzystanie z Photoshopa. Nie oznacza to jednak, że musisz zrezygnować z własnej kreatywności. Wręcz przeciwnie - umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami pozwala na eksperymentowanie i zachęca do twórczych działań. Ten przewodnik udostępnia Ci całą potrzebną wiedzę, żebyś mógł realizować wszelkie zadania w Photoshopie, wykorzystując swój artystyczny potencjał. Nauczysz się pracować z warstwami, zarządzać kolorem, korygować i retuszować zdjęcia. Dowiesz się także, jak prezentować i drukować swoje prace.

Po prostu wykorzystaj swój artystyczny potencjał!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL Autor: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-1341-0 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 for Windows and Macintosh (Visual QuickStart Guide) Format: 170x230 , stron: 520 Poznaj program Photoshop CS3 i twórz wyj¹tkow¹ grafikê! • Jak tworzyæ kompozycje warstw i pos³ugiwaæ siê nimi? • Jak przenosiæ efekty pomiêdzy warstwami? • Jak przygotowaæ pracê do druku? Aktualna wersja Photoshopa CS3 udostêpnia wiele nowych opcji usprawniaj¹cych pracê, np. przegl¹darkê plików Adobe Bridge czy technologiê „Obiekty inteligentne”, która pozwala na odwracalne skalowanie, obracanie i zniekszta³canie warstw. Program umo¿liwia pracê na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych, redukcjê szumu znacznie poprawiaj¹c¹ jakoœæ zdjêæ, a tak¿e importowanie i teksturowanie modeli 3D. Ogromna ró¿norodnoœæ funkcji i narzêdzi sprawia, ¿e Photoshop jest doskona³ym narzêdziem do edycji i obróbki grafiki rastrowej. Jednak aby profesjonalnie pos³ugiwaæ siê t¹ aplikacj¹, niezbêdna jest rzetelna wiedza oraz sprawnoœæ w poruszaniu siê po programie. Podrêcznik, który trzymasz w rêkach, pozwoli Ci na takie poznanie funkcji i mo¿liwoœci Photoshopa, aby wreszcie w pe³ni je wykorzystywaæ! Ksi¹¿ka „Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL” zawiera zwiêz³e, zrozumia³e, bogato ilustrowane i dok³adnie przetestowane rozwi¹zania – gotowe przepisy na korzystanie z Photoshopa. Nie oznacza to jednak, ¿e musisz zrezygnowaæ z w³asnej kreatywnoœci. Wrêcz przeciwnie – umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê konkretnymi narzêdziami pozwala na eksperymentowanie i zachêca do twórczych dzia³añ. Ten przewodnik udostêpnia Ci ca³¹ potrzebn¹ wiedzê, ¿ebyœ móg³ realizowaæ wszelkie zadania w Photoshopie, wykorzystuj¹c swój artystyczny potencja³. Nauczysz siê pracowaæ z warstwami, zarz¹dzaæ kolorem, korygowaæ i retuszowaæ zdjêcia. Dowiesz siê tak¿e, jak prezentowaæ i drukowaæ swoje prace. • Interfejs i pasek narzêdzi • Zarz¹dzanie kolorem • Program Bridge • Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów • Warstwy, maski i siatki • Praca z zaznaczeniami • Korekcja tonalna • Format Camera Raw • Ekspozycja i wyostrzanie • Retusz i gradienty • Zastosowanie stylów • Praca z tekstem • Prezentacja prac i drukowanie Po prostu wykorzystaj swój artystyczny potencja³! Spis treści S Rozdział 1. Interfejs programu Photoshop Wstęp 29 Nareszcie w kolorze! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pobierz zdjęcia wykorzystane w książce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Bądź samodzielny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Wszystko płynie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wybieraj prostsze rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Staraj się nie zmieniać niczego „raz na zawsze” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dlaczego napisaliśmy (po raz kolejny…!) tę książkę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Mac OS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Interfejs programu Photoshop w systemie Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Interfejs programu Photoshop w systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Menu Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Paleta Tools (Narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Jak posługiwać się paskiem narzędzi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Narzędzia dostępne w pasku narzędzi Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pasek opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jak posługiwać się paletami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Opisy palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Paleta Brushes (Pędzle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Paleta Channels (Kanały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Paleta Character (Typografia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Paleta Clone Source (Powiel źródło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Paleta Color (Kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Paleta Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Paleta History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Paleta Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Paleta Layer Comps (Komp. warstw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Paleta Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 S p i s t r e ś c i  Spis treści Rozdział 2. Kolor w Photoshopie Paleta Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Paleta Paragraph (Akapit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Paleta Paths (Ścieżki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Paleta Styles (Style) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Paleta Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Paleta Tool Presets (Ustawienia narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Minisłowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pracuj wydajnie, czyli kilka cennych wskazówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cofaj nieudane operacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Oszczędzaj czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Korzystaj z możliwości, jakie oferują warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Sięgaj do zapisanych ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Oszczędzaj pamięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 59 Wyświetlanie obrazu, tryby kolorów i kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podstawy zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Najprostszy proces zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Wybór przestrzeni Adobe RGB w aparacie cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Zmiana przestrzeni barw w aparacie cyfrowym na Adobe RGB . . . . . . . . . . . . . . 65 Kalibracja monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rodzaje monitorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Trzy najważniejsze ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Jak to robią zawodowcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kalibracja monitora w systemie Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wybór przestrzeni kolorów w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Wybór jednego z predefiniowanych ustawień zarządzania kolorem . . . . . . . . . . 69 Synchronizacja ustawień koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Synchronizacja ustawień zarządzania kolorem w programie Bridge . . . . . . . . . . 71 Konfigurowanie reguł zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Jak skonfigurować reguły zarządzania kolorem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Zapisywanie niestandardowych ustawień koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Zapisywanie domyślnych ustawień kolorów dla pakietu Creative Suite . . . . . . . 73 Zapisywanie niestandardowych ustawień kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Skąd wziąć profil kolorów dla drukarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Pobieranie profilów drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 i c ś e r t s i p S  Spis treści Rozdział 3. Tworzenie i zapisywanie plików Zmiana profilów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Konwersja profilu kolorów dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Symulowanie kolorystyki wydruku na ekranie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Symulowanie kolorystyki wydruku z drukarki atramentowej na ekranie . . . . . . . 77 Próba kolorów dla wydruku CMYK lub publikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . 78 Co dalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 79 Obsługa aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zakup aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Fotografowanie aparatem cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kopiowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kopiowanie zdjęć z karty pamięci przy użyciu programu Photo Downloader . . .82 Zwiększona głębia barw: 16 bitów na kanał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Obliczanie rozdzielczości pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozdzielczość druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozdzielczość obrazów publikowanych w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Obliczanie rozdzielczości skanowania dla obrazka przeznaczonego do wydruku . . . .86 Skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Konfiguracja ustawień skanera płaskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Tworzenie nowych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Przygotowanie nowego szablonu dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Polecenie Place (Umieść) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Importowanie pliku PDF lub rysunku Illustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Zapisywanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Zapisywanie nowego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Zapisywanie istniejącego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zapisywanie nowej wersji pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Konfigurowanie paska stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Jak sprawdzić objętość (i inne parametry) wybranego pliku? . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Kończenie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Zamykanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Kończenie pracy z programem Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 S p i s t r e ś c i 9 Spis treści Rozdział 4. Program Bridge 99 Uruchamianie programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 W celu uruchomienia programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Interfejs programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Panele i podział na sekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Otwieranie plików w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Otwieranie plików przy użyciu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 O czym będziemy pisać w tym rozdziale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wybór przestrzeni roboczej w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wybór jednej z predefiniowanych przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przeglądanie miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Porównywanie dwóch miniatur w panelu Preview (Podgląd) . . . . . . . . . . . . . 104 Analizowanie zdjęć przy użyciu lupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Konfiguracja okna programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zmiana tła i danych o miniaturach wyświetlanych w programie Bridge . . . . 105 Konfiguracja interfejsu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Zapisywanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przywracanie zapisanych przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przenoszenie i kopiowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przenoszenie i kopiowanie plików pomiędzy folderami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Metoda 1. (przeciąganie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Metoda 2. (menu kontekstowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Filtrowanie miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyznawanie ocen i nadawanie etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Oznaczanie nieudanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ponowne wyświetlanie nieudanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Wybór metody sortowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Wyświetlanie miniatur w oparciu o kategorię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Grupowanie miniatur w stosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ręczna zmiana kolejności miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Grupowanie miniatur w stosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Zaznaczanie miniatur w stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Zmiana kolejności miniatur w stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Przenoszenie całego stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dodawanie miniatur do stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Usuwanie miniatur ze stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozgrupowanie stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 i c ś e r t s i p S 10 Spis treści Zarządzanie plikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Tworzenie nowego foldera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Usuwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Zmiana nazwy plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wsadowe przetwarzanie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wyszukiwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wyszukiwanie plików przy użyciu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Eksportowanie pamięci podręcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Eksportowanie plików pamięci podręcznej dla bieżącego foldera . . . . . . . . . 114 Odtwarzanie plików pamięci podręcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Przypisywanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Definiowanie i przypisywanie słów kluczowych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Metoda 1. — przy użyciu panelu Keywords (Słowa kluczowe) . . . . . . . . . 115 Metoda 2. — przy użyciu okna dialogowego File Info (Informacje o pliku) . .115 Otwieranie dokumentów PDF i rysunków programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . 116 S p i s t r e ś c i Rozdział 5. Przestrzeń robocza Otwieranie dokumentu PDF lub rysunku Illustratora w postaci nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Wklejanie obiektu programu Adobe Illustrator do Photoshopa . . . . . . . . . . . . . 118 Jak sobie radzić w przypadku niespodziewanych błędów? . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 119 Zmiana powiększenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zmiana stopnia powiększenia obrazu za pomocą palety Navigator (Nawigator) . . . 119 Zmiana skali podglądu obrazu przy użyciu narzędzia Zoom (Lupka) . . . . . . . . . 120 Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu . . . . . . . . . . . 121 Przewijanie i powiększanie obrazu w wielu oknach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Zmiana trybu ekranowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Przełączanie trybów ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Ukrywanie i wyświetlanie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Ukrywanie lub wyświetlanie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Ponowne wyświetlanie ukrytych, zadokowanych palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Konfiguracja menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Kolorowe etykiety i edycja zestawów poleceń w menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wyświetlanie wszystkich poleceń menu z jednoczesnym wyłączeniem kolorowych etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Zapisywanie przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Tworzenie własnej przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Odtwarzanie domyślnej przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Usuwanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 11 Spis treści Rozdział 6. Podstawowe informacje o obrazie 127 Zmiana rozdzielczości i rozmiarów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Zmiana rozdzielczości cyfrowego zdjęcia (niska rozdzielczość i duże rozmiary) na potrzeby druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Skalowanie zeskanowanego obrazu (wysoka rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku . . . . . . . . . . . . 129 Skalowanie zeskanowanego obrazu (średnia rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku . . . . . . . . . . . . 130 Zmiana liczby pikseli w zdjęciu przeznaczonym do umieszczenia w Internecie . . . 131 Porównanie liczby pikseli, rozdzielczości i rozmiarów obrazu . . . . . . . . . . . . . . 132 Zmiana wielkości obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Zmiana wielkości obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kadrowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kadrowanie zdjęcia do określonych rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . .136 Kadrowanie obrazu przy użyciu polecenia Crop (Kadruj) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (Przytnij) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Zachowanie proporcji obrazu podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Odwracanie i obracanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Odwracanie obrazu lub warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Obracanie obrazu o określony kąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Błyskawiczne prostowanie przekrzywionego obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 141 Tworzenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Tworzenie nowej warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Przekształcanie zawartości zaznaczenia w warstwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Powielanie warstwy lub grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Przekształcanie tła w zwykłą warstwę obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Przekształcanie zwykłej warstwy na warstwę tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wybieranie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Wybieranie warstw przy użyciu palety Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Wybieranie warstwy przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie) . . . . . . . . . . . 145 Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Sposób na zmianę kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Tworzenie grup warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Metoda 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Metoda 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Rozdział 7. Warstwy i c ś e r t s i p S 12 Spis treści Zmiana nazwy warstwy bądź grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Obsługa kontekstowego menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Usuwanie lub rozłączanie grup warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Usuwanie pojedynczych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Usuwanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Ukrywanie i wyświetlanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Ukrywanie i wyświetlanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Przesuwanie zawartości warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ręczne przesuwanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Konfigurowanie opcji palety Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Zmiana trybu mieszania i stopnia krycia warstwy lub grupy warstw . . . . . . . . . 150 Blokowanie i umożliwianie edycji przezroczystych fragmentów warstwy . . . . . 150 Blokada edycji warstwy lub grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Opcje wyświetlania miniatur w palecie Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Sposoby łączenia warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Spłaszczanie widocznych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Kopiowanie z jednoczesnym łączeniem warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 „Spłaszczanie” struktury warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Zapisywanie jednowarstwowej kopii projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Rezygnacja z warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 155 Tworzenie zaznaczeń na podstawie zawartości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Zaznaczanie całej zawartości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Odręczne rysowanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Tworzenie zaznaczeń prostokątnych lub owalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Rysowanie zaznaczeń o określonych proporcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Rysowanie zaznaczeń o określonych rozmiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Zaznaczanie nieregularnego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Zaznaczanie nieregularnego obszaru przy użyciu linii łamanej . . . . . . . . . . . . . 158 Tworzenie zaznaczeń na podstawie kolorystyki obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Obsługa narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zaznaczanie obszaru o zbliżonym kolorze za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Przekształcanie zaznaczenia w sylwetkę obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Tworzenie zaznaczeń przy użyciu poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Tworzenie zaznaczeń przy użyciu polecenia Color Range (Zakres koloru) . . . . 164 Rozdział 8. Zaznaczanie S p i s t r e ś c i 13 Spis treści i c ś e r t s i p S Poprawianie krawędzi zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Poprawianie krawędzi zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Korygowanie przebiegu krawędzi zaznaczenia przy użyciu polecenia Refine Edge (Popraw krawędź) tak, by zaznaczenie to obejmowało jak najmniejsze fragmenty tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Praca z zaznaczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Anulowanie zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ponowne zaznaczanie tego samego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Usuwanie zaznaczonego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Przesuwanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Przekształcanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Zamiana fragmentów zaznaczonych i niezaznaczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ukrywanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Rysowanie zaznaczeń w kształcie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Metoda 1. (w pobliżu krawędzi projektu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Metoda 2. (w środkowej części projektu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Wyświetlanie kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Kopiowanie kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wczytywanie zaznaczenia zapisanego w postaci kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Dołączanie zaznaczenia z kanału alfa do istniejącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Odwracanie zamaskowanych i niezamaskowanych fragmentów kanału alfa . . . 176 Edycja kanału wyświetlonego w postaci maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Usuwanie kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Tryb szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Edycja zaznaczenia w trybie „szybkiej maski” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Malowanie w trybie „szybkiej maski” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Konfiguracja trybu „szybkiej maski” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Porównanie różnych technik zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 181 Przemieszczanie zawartości zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Przemieszczanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Powielanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział 9. Kompozycja obrazu Kopiowanie zaznaczenia metodą „przeciągnij i upuść” w obrębie jednego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 14 Spis treści Kopiowanie zaznaczonego fragmentu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Wklejanie obrazu do wnętrza zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Dopasowywanie rozmiarów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Dopasowanie rozmiarów dwóch dokumentów i przenoszenie wybranej warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Kopiowanie warstw pomiędzy dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Kopiowanie warstw metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami . . . . .189 Stemplowanie wzorkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Zastosowanie narzędzia Pattern Stamp (Stempel ze wzorkiem) . . . . . . . . . . . . . 190 Łączenie zdjęć przy użyciu masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Łączenie kilku fotografii przy użyciu masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Obsługa palety Clone Source (Powiel źródło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Obsługa narzędzia Clone Stamp (Stempel) i palety Clone Source (Powiel źródło) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Przełączanie pomiędzy próbkami podczas używania narzędzia Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Skalowanie pobranej próbki podczas klonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Obracanie pobranej próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Zmiana położenia podglądu próbki po rozpoczęciu klonowania . . . . . . . . . . . 194 Montaż zdjęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Łączenie zdjęć przy użyciu polecenia Photomerge (Łączenie obrazów) . . . . . . 196 Opcje łączenia zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Ręczny retusz „szwów” pomiędzy zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Korygowanie „szwów” pomiędzy zdjęciami przy użyciu narzędzia Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Funkcje służące do wyrównywania fragmentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Wyświetlanie i ukrywanie miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Zmiana położenia warstw przy użyciu inteligentnych linii pomocniczych . . . . 200 Ukrywanie i wyświetlanie siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Zastosowanie funkcji przyciągania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Tworzenie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Blokowanie i odblokowywanie wszystkich linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . 201 Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Usuwanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Wyrównywanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Wyrównywanie odstępów pomiędzy warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Mierzenie kątów oraz odległości pomiędzy dwoma punktami . . . . . . . . . . . . . . 203 S p i s t r e ś c i 15 Spis treści Rozdział 10. Historia 205 Obsługa palety History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zmiana bieżącego stanu historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Wybór stanu historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Usuwanie i czyszczenie stanów historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Usuwanie stanu historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Usuwanie wszystkich stanów z palety History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Zastosowanie migawek dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Konfiguracja opcji migawek dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Tworzenie migawki na podstawie wybranego stanu dokumentu . . . . . . . . . . . . 210 Metoda 1. (z pominięciem wyboru opcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Metoda 2. (z możliwością skonfigurowania opcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Przekształcanie migawki dokumentu w bieżący stan historii . . . . . . . . . . . . . . . 211 Usuwanie migawki dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie dokumentów na podstawie stanów historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub migawki . . . . . 211 Miejscowe przywracanie zapisanego stanu dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Zastosowanie narzędzia History Brush (Pędzel historii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wypełnienie zaznaczonego fragmentu lub warstwy stanem historii bądź migawką dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 215 Zastosowanie poleceń do korekcji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Warstwy korekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Tworzenie warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zmiana typu istniejącej warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Scalanie warstwy korekcyjnej z warstwą znajdującą się poniżej . . . . . . . . . . . . . 217 Techniki posługiwania się warstwami korekcyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Częściowe maskowanie działania warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Dwuetapowe polecenia korekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Polecenie Threshold (Próg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Polecenie Posterize (Posteryzacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Jak posługiwać się paletą Histogram? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Aktualizowanie palety Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Interpretowanie histogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Posługiwanie się poleceniem Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Korygowanie kontrastu i jasności za pomocą polecenia Levels (Poziomy) . . . . . 226 Zmniejszanie kontrastu warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 i c ś e r t s i p S Rozdział 11. Korekcja tonalna 16 Korekcja jasności i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Korekcja jasności i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rozjaśnianie i przyciemnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Spis treści Rozjaśnianie i przyciemnianie obrazka przy użyciu warstwy wypełnionej neutralnym kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 231 Wybieranie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Wybór koloru w oknie dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów) . . . . . . . . . 232 Wybieranie kolorów narzędzia i tła z bibliotek barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Wybór koloru RGB lub HSB za pomocą palety Color (Kolor) . . . . . . . . . . . . . . 234 Paleta Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Wybieranie kolorów z palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Usuwanie koloru z palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Zapisywanie zestawu próbek w palecie Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wymiana i dodawanie biblioteki próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wczytywanie biblioteki próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Przywracanie standardowej zawartości palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . 236 Posługiwanie się narzędziem Eyedropper (Kroplomierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Pobieranie koloru z obrazu za pomocą Kroplomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Kopiowanie wartości kolorów w postaci szesnastkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Metoda 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Metoda 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Tryby mieszania kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 243 Tworzenie warstw wypełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Tworzenie tekstury przy użyciu warstwy wypełniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Barwienie zdjęć przy użyciu warstwy wypełniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Konwersja warstw na skalę szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 S p i s t r e ś c i Rozdział 12. Kolory i tryby mieszania Rozdział 13. Korekcja kolorów Konwersja obrazu RGB na skalę szarości przy użyciu polecenia Black White (Czarno-biały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Konwersja warstwy na skalę szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Konwersja kolorowej warstwy na skalę szarości i wybiórcze przywrócenie oryginalnego koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Polecenie Color Balance (Balans kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Ocieplanie i ochładzanie kolorystyki obrazu przy użyciu polecenia Color Balance (Balans kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 17 Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Obsługa polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Konfiguracja ustawień automatycznej korekcji koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Obsługa polecenia Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu polecenia Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . 255 Obsługa polecenia Curves (Krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu polecenia Curves (Krzywe) . . . . . . . . . . . 258 Część 1.: Korekcja charakterystyki tonalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Część 2.: Korekcja kolorystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Korekcja kilku zdjęć przy użyciu tej samej warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . 262 263 Obsługa narzędzia Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Sposób użycia narzędzia Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Wybieranie tymczasowych ustawień pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Tymczasowe zmiany w konfiguracji końcówki pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Paleta Brushes (Pędzle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Obsługa palety Brushes (Pędzle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Konfigurowanie końcówek pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Konfiguracja końcówki pędzla (danie główne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Konfiguracja końcówki pędzla (przystawki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Smużenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 „Rozmazywanie” kolorów przy użyciu narzędzia Smudge (Smużenie) . . . . . . . 271 Wymazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Wymazywanie przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Obsługa narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 275 Dlaczego Camera Raw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Jeszcze więcej powodów, by używać modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Rejestracja wartości tonalnych: porównanie właściwości aparatu cyfrowego i ludzkiego oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Raw, JPEG czy TIFF? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Wczytywanie zdjęć JPEG i TIFF do modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . 278 Dwa sposoby na uruchomienie modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Camera Raw: podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Otwieranie cyfrowych zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Obsługa narzędzi w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Narzędzia obsługiwane „jednym kliknięciem”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Rozdział 15. Format Camera Raw Spis treści Rozdział 14. Pędzle i c ś e r t s i p S 18 Spis treści Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Prostowanie przekrzywionych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Korekcja przebarwień i drobnych mankamentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Omówienie opcji związanych z przetwarzaniem zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Zmiana przestrzeni kolorów, wymiarów, głębi bitowej i rozdzielczości zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Zakładka Basic (Podstawowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Korekcja balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Korekcja tonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Korekcja nasycenia barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Korekcja niedoświetlonego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Zakładka Tone Curve (Krzywa tonalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Korekcja charakterystyki tonalnej przy użyciu parametrycznych suwaków . . . . 290 Zakładka HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Korekcja wybranych zakresów barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Korekcja zdjęcia przy użyciu parametrów HSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Zakładka Detail (Szczegół) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Wygładzanie obrazu i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Zapisywanie i wczytywanie ustawień modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Zapisywanie ustawień modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Wczytywanie zestawów ustawień Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Synchronizacja ustawień dla kilku zdjęć w oknie modułu Camera Raw . . . . . . 296 Otwieranie i zapisywanie plików w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Otwieranie zdjęcia w formacie Raw i zapisywanie jego ustawień . . . . . . . . . . . 297 Otwieranie kopii pliku w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Zapisywanie plików w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Otwieranie i wczytywanie zdjęć Raw w postaci obiektów inteligentnych . . . . . . . . 298 Konwersja zdjęcia w formacie Raw na obiekt inteligentny . . . . . . . . . . . . . . . 298 Metoda 1. (otwórz jako nowy dokument) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Metoda 2. (umieść w istniejącym dokumencie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Edycja zdjęcia w postaci obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 299 Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Zastosowanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) . . . . . . . . . . . . . . 300 Polecenie Photo Filter (Filtr fotograficzny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Korzystanie z polecenia Photo Filter (Filtr fotograficzny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Korygowanie ekspozycji przy użyciu palety Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Rozdział 16. Ekspozycja Korygowanie niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć przy użyciu palety Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 19 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 17. Wyostrzanie Kompensowanie braku doświetlenia lampą błyskową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Korekcja niedostatecznego oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Filtr Lightning Effects (Efekty świetlne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tworzenie efektów świetlnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 307 Zastosowanie filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Obsługa filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Filtr Motion Blur (Poruszenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Zastosowanie filtra Motion Blur (Poruszenie) w wybranej części obrazu. . . . . . 310 Tworzenie efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Tworzenie winiety polegającej na zróżnicowaniu ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Tworzenie efektu winiety przy użyciu polecenia Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . 313 Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Korygowanie zniekształceń spowodowanych niedoskonałością obiektywu . . . . 315 Filtry wyostrzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Wybór odpowiedniego filtra wyostrzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Zastosowanie filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie). . . . . . . . . . . . . . 319 Zastosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 325 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zastosowanie polecenia Match Color (Dopasuj kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Błyskawiczne usuwanie przebarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Klonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Klonowanie fragmentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Zastosowanie polecenia Replace Color (Zastąp kolor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Wybielanie zębów i oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Filtr Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Wygładzanie skóry i innych jednolitych powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Miejscowe przywracanie efektu działania filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) . . . . . . . . 335 Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Zastosowanie pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Narzędzie Patch (Łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Zastosowanie narzędzia Patch (Łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Naprawianie uszkodzonego zdjęcia przy użyciu narzędzia Patch (Łatka) . . . . . 341 Rozdział 18. Retusz i c ś e r t s i p S 20 Spis treści Rozdział 19. Jeszcze o warstwach Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Zastosowanie pędzla Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . . . . . 342 Retuszowanie niepożądanych odblasków światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Retuszowanie efektu „czerwonych oczu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 345 Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 „Mieszanie” warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Zmiana trybu mieszania dla warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Mieszanie zmodyfikowanej i oryginalnej warstwy obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Wybór zaawansowanych opcji mieszania warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Sterowanie mieszaniem warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Maski warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Tworzenie masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Metoda 1. (bez zaznaczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Metoda 2. (z wykorzystaniem zaznaczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Edycja maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Niezależna zmiana położenia maski i warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Dołączenie maski do innej warstwy i powielenie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Konfigurowanie opcji wyświetlania maski warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Tymczasowe wyłączanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Usuwanie masek i trwałe łączenie ich z warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Odłączanie warstwy od maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Rozłączenie całej maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Przekształcanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Przekształcanie warstwy bądź grupy warstw przy użyciu poleceń przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Przekształcanie przy użyciu polecenia Free Transform (Przekształcanie swobodne) i narzędzia Move (Przesunięcie) . . . . . . . . . . . . . . 358 Deformowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Zniekształcanie przy użyciu polecenia Warp (Wypaczenie) . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Warstwy z obiektami inteligentnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Tworzenie obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Edycja obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Wymiana zawartości obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 21 S p i s t r e ś c i Odzyskiwanie warstw dokumentu Photoshopa z obiektu inteligentnego . . . . . 363 Rasteryzacja obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Wypełnianie wybranych fragmentów jednolitym kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy jednolitym kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . 364 365 Zastosowanie efektów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Tworzenie efektów warstw (ogólne wskazówki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Jakich efektów warto używać na różnego rodzaju warstwach? . . . . . . . . . . . . . . 367 Szczegółowe omówienie efektów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Efekty Drop Shadow (Cień) i Inner Shadow (Cień wewnętrzny) . . . . . . . . . . . 368 Zmiana kształtu cienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Efekty Outer Glow (Blask zewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny) . . . . 370 Efekt Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Efekt Satin (Satyna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Efekt Color Overlay (Nałożenie koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Efekt Gradient Overlay (Nałożenie gradientu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Efekt Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Efekt Stroke (Obrys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie efektów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Kopiowanie efektów pomiędzy warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Przenoszenie efektów pomiędzy warstwami z zachowaniem dotychczasowych efektów warstwy docelowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Przenoszenie wszystkich efektów pomiędzy warstwami z zastąpieniem dotychczasowych efektów warstwy docelowej . . . . . . . . . . . . . . 378 Usuwanie efektów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Zastosowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Zastosowanie stylu na wybranej warstwie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Zapisywanie stylów w palecie Styles (Style) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 381 Zastosowanie filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Okno dialogowe Filter Gallery (Galeria filtrów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Okna dialogowe filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Tworzenie i obsługa filtrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Tworzenie filtrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Edycja ustawień filtra inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Zmiana trybu mieszania filtra inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Wyświetlanie i ukrywanie filtrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Kopiowanie filtrów pomiędzy obiektami inteligentnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Rozdział 21. Filtry Spis treści Rozdział 20. Efekty warstw i c ś e r t s i p S 22 Spis treści Rozdział 22. Tekst Usuwanie filtrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Tworzenie maski filtrów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Zaawansowane techniki posługiwania się filtrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Ilustrowany przewodnik po filtrac
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Photoshop CS3/ CS3 PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: