Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 003615 18779806 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL - książka
Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL - książka
Autor: , Liczba stron: 544
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2372-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obudź swoją kreatywność!

Znajomość programu Photoshop CS4 pozwoli Ci bez wysiłku przygotowywać profesjonalne obrazy do druku i publikacji w Internecie. Liczne nowoczesne narzędzia i funkcje (m.in. Pędzle, Kroplomierz, automatyczna korekcja kolorów) umożliwiają wprowadzanie poprawek, właściwy retusz i wyostrzanie. Masz tu także do dyspozycji szereg różnych efektów, które sprawią, że Twoje fotografie staną się naprawdę zachwycające.

Książka 'Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL' w przystępny i szczegółowy sposób prezentuje możliwości Photoshopa. Zawiera ona zwięzłe wskazówki i wyjaśnienia, wzbogacone barwnymi ilustracjami, a dotyczące wszystkich niezbędnych zagadnień, których opanowanie pozwoli Ci sprawnie posługiwać się programem. Dzięki temu przewodnikowi nauczysz się konfigurować reguły zarządzania kolorem, przygotowywać szablony dokumentów, wykorzystywać format Camera Raw oraz pracować z warstwami i filtrami. Dowiesz się, jak posługiwać się wszystkimi narzędziami programu, aby tworzyć profesjonalne kompozycje.

Opanuj niezwykłe możliwości programu Photoshop CS4!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2372-3 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS4 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 552 ObudŸ swoj¹ kreatywnoœæ! (cid:129) Jak zarz¹dzaæ kolorem, aby efekt koñcowy by³ zgodny z Twoim projektem? (cid:129) Jak sprawnie poruszaæ siê w przestrzeni roboczej programu? (cid:129) Jak tworzyæ oryginalne i profesjonalne obrazy? Znajomoœæ programu Photoshop CS4 pozwoli Ci bez wysi³ku przygotowywaæ profesjonalne obrazy do druku i publikacji w Internecie. Liczne nowoczesne narzêdzia i funkcje (m.in. Pêdzle, Kroplomierz, automatyczna korekcja kolorów) umo¿liwiaj¹ wprowadzanie poprawek, w³aœciwy retusz i wyostrzanie. Masz tu tak¿e do dyspozycji szereg ró¿nych efektów, które sprawi¹, ¿e Twoje fotografie stan¹ siê naprawdê zachwycaj¹ce. Ksi¹¿ka „Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL” w przystêpny i szczegó³owy sposób prezentuje mo¿liwoœci Photoshopa. Zawiera ona zwiêz³e wskazówki i wyjaœnienia, wzbogacone barwnymi ilustracjami, a dotycz¹ce wszystkich niezbêdnych zagadnieñ, których opanowanie pozwoli Ci sprawnie pos³ugiwaæ siê programem. Dziêki temu przewodnikowi nauczysz siê konfigurowaæ regu³y zarz¹dzania kolorem, przygotowywaæ szablony dokumentów, wykorzystywaæ format Camera Raw oraz pracowaæ z warstwami i filtrami. Dowiesz siê, jak pos³ugiwaæ siê wszystkimi narzêdziami programu, aby tworzyæ profesjonalne kompozycje. (cid:129) Zarz¹dzanie kolorem (cid:129) Program Bridge (cid:129) Przestrzeñ robocza (cid:129) Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów (cid:129) Praca z warstwami (cid:129) Kompozycja obrazu (cid:129) Korekcja tonalna (cid:129) Kolory i tryby mieszania (cid:129) Format Camera Raw (cid:129) Wyostrzanie i filtry (cid:129) Retuszowanie (cid:129) Praca z tekstem (cid:129) Przygotowanie do druku Opanuj niezwyk³e mo¿liwoœci programu Photoshop CS4! Spis treści S  oznacza nowe funkcje programu (dostępne tylko w Photoshopie CS4) Rozdział 1. Zarządzanie kolorem 27 Uruchamianie Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Windows?. . . . . . . . . . . . . . . . .27 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Mac OS? . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Wyświetlanie obrazu, tryby kolorów i kanały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Podstawy zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Wybór przestrzeni Adobe RGB w aparacie cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Zmiana przestrzeni kolorów w aparacie fotograficznym na Adobe RGB . . . . .33 Kalibrowanie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Rodzaje monitorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Najważniejsze ustawienia kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Zakup urządzenia do kalibrowania monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kalibrowanie monitora przy użyciu sprzętowego kolorymetru . . . . . . . . .35 Wybór przestrzeni kolorów w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wybieranie predefiniowanych ustawień zarządzania kolorem . . . . . . . . . .37 Konfigurowanie ustawień zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Synchronizacja ustawień koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Synchronizacja ustawień zarządzania kolorem w programie Bridge . . . . . . .40 Konfigurowanie reguł zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Jak skonfigurować reguły zarządzania kolorem? . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Zapisywanie niestandardowych ustawień koloru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Zapisywanie domyślnych ustawień kolorów dla pakietu Creative Suite . . . . .42 Zapisywanie niestandardowych ustawień kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . .42 Skąd wziąć profil kolorów dla drukarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Pobieranie profili drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Zmiana profili kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . .44 Konwersja profilu kolorów dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Symulacja kolorystyki wydruku na ekranie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Próba kolorów dla wydruku CMYK lub publikacji w Internecie . . . . . . . . .46 Co dalej?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 S p i s t r e ś c i  i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 2. Tworzenie i zapisywanie plików 49 Obsługa aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Zakup aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Fotografowanie aparatem cyfrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Zwiększona głębia barw: 16 bitów na kanał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Obliczanie rozdzielczości pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Rozdzielczość druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Rozdzielczość obrazów publikowanych w Internecie . . . . . . . . . . . . . . .54 Skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Konfigurowanie ustawień skanera płaskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Tworzenie nowych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Tworzenie szablonów ustawień dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Przygotowanie nowego szablonu dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Polecenie Place (Zastępowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Importowanie pliku PDF lub rysunku Illustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Zapisywanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Zapisywanie nowego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Zapisywanie istniejącego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Zapisywanie nowej wersji pliku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Zastosowanie i obsługa paska stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Konfigurowanie paska stanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Jak sprawdzić objętość (i inne parametry) wybranego pliku? . . . . . . . . . .62 Kończenie pracy z Photoshopem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Zamykanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Kończenie pracy z programem Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 6 Uruchamianie programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 W celu uruchomienia programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Pobieranie zdjęć z aparatu fotograficznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Rozdział 3. Program Bridge Kopiowanie zdjęć z karty pamięci przy użyciu programu Photo Downloader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Interfejs programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Panele i podział na sekcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Wybór przestrzeni roboczej w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Wybieranie przestrzeni roboczej w programie Bridge . . . . . . . . . . . . .71 Zmiana kolejności przestrzeni w przełączniku. . . . . . . . . . . . . . . . . .71  Spis treści Podgląd zdjęć w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Wyświetlanie i zaznaczanie zdjęć w programie Bridge . . . . . . . . . . . . .73 Wybieranie ustawień jakości podglądu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Porównywanie dwóch miniatur w panelu Preview (Podgląd) . . . . . . . . . . .75 Wyświetlanie pełnoekranowego podglądu wybranej miniatury. . . . . . . . .75 Analizowanie zdjęć przy użyciu lupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Wyświetlanie zdjęć w trybie recenzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Otwieranie plików w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Otwieranie zdjęć wyświetlonych w programie Bridge w Photoshopie . . . . . .77 Konfiguracja okna programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Zmiana kolorystyki okna programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Zmiana sposobu wyświetlania metadanych w panelu Content (Zawartość) . .78 Konfiguracja sekcji i paneli programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Zapisywanie niestandardowych przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . .80 Zapisywanie niestandardowej przestrzeni roboczej programu Bridge . . . . .80 Resetowanie przestrzeni roboczej programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Resetowanie przestrzeni roboczych programu Bridge . . . . . . . . . . . . .80 Przenoszenie i kopiowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Przenoszenie i kopiowanie plików pomiędzy folderami . . . . . . . . . . . . . .80 Ocenianie miniatur i przydzielanie etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Przyznawanie ocen i nadawanie etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Ponowne wyświetlanie nieudanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Zmiana sposobu sortowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Wybór metody sortowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Obsługa panelu Filter (Filtr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Wyświetlanie miniatur w oparciu o wybrane kryteria . . . . . . . . . . . . . .83 Grupowanie miniatur w stosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Ręczna zmiana kolejności miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Grupowanie miniatur w stosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Zaznaczanie miniatur w stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Zmiana kolejności miniatur w stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Przenoszenie całego stosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Dodawanie miniatur do stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Usuwanie miniatur ze stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Rozgrupowanie stosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Zarządzanie plikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Tworzenie nowego folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Usuwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Zmiana nazwy plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Seryjne przetwarzanie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Wyszukiwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Wyszukiwanie plików przy użyciu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . .87 Tworzenie kolekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Tworzenie kolekcji inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Wyświetlanie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Edytowanie kolekcji inteligentnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Tworzenie zwykłych kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Dodawanie zdjęć do zwykłej kolekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Usuwanie miniatur z kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Ponowne dołączanie brakującego pliku do kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . .89 Eksportowanie pamięci podręcznej programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . .90 Eksportowanie plików pamięci podręcznej dla bieżącego folderu . . . . . . .90 Odtwarzanie plików pamięci podręcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Przypisywanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Definiowanie słów kluczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Przydzielanie słów kluczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Otwieranie dokumentów PDF i rysunków programu Illustrator . . . . . . . . . . .92 i c ś e r t s i p S Rozdział 4. Przestrzeń robocza Otwieranie dokumentu PDF lub rysunku Illustratora w postaci nowego dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Wklejanie obiektu programu Adobe Illustrator do Photoshopa . . . . . . . . . .94 Jak radzić sobie w przypadku niespodziewanych błędów? . . . . . . . . . . . . . .95 97 Ramka aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Ukrywanie ramki aplikacji (tylko Mac OS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Wyświetlanie ramki aplikacji (tylko Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Obsługa zakładek dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 „Dokowanie” okien dokumentów w postaci zakładek . . . . . . . . . . . . . . .99 Zmiana wszystkich okien otwartych dokumentów na „pływające” . . . . . . . 100 Rozmieszczanie okien dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozmieszczanie okien dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Przywracanie domyślnego sposobu wyświetlania dokumentów w zakładkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Zmiana powiększenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zmiana skali podglądu obrazu przy użyciu narzędzia Zoom (Lupka) . . . . . 102 Zmiana powiększenia podglądu i przesuwanie obrazu w oknie dokumentu przy użyciu panelu Navigator (Nawigator). . . . . . . . . 103 Przesuwanie powiększonego obrazu w oknie dokumentu przy użyciu narzędzia Hand (Rączka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przewijanie i powiększanie obrazu w wielu oknach . . . . . . . . . . . . . . . 104  Spis treści Rozdział 5. Panele Obracanie podglądu projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Obracanie obrazu przy użyciu narzędzia Rotate View (Obróć widok) . . . . . 104 Resetowanie ustawień obrotu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zmiana trybu ekranowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Przełączanie trybów ekranowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zmiana tła edytowanego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Zmiana koloru tła, na którym wyświetlany jest obraz . . . . . . . . . . . . . 106 Konfigurowanie paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Konfigurowanie głównego menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kolorowe etykiety i edycja zestawów poleceń w menu . . . . . . . . . . . . 109 Zapisywanie przestrzeni roboczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Tworzenie własnej przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Usuwanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Odtwarzanie domyślnej przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej Photoshopa . . . . . . . . . . 112 Obsługa paska aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Obsługa paska opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11 Ikony paneli w Photoshopie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozpoznawanie ikon paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Omówienie paneli Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Jak posługiwać się paskiem narzędzi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Panel Tools (Narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Panel Adjustments (Dopasowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Panel Brushes (Pędzle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Panel Channels (Kanały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Panel Character (Typografia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Panel Clone Source (Powielanie źródła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Panel Color (Kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Panel Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Panel History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Panel Info (Informacje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Panel Layer Comps (Kompozycje warstw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Panel Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Panel Masks (Maski)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Panel Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Panel Paragraph (Akapit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Panel Paths (Ścieżki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Panel Styles (Style) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 9 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 6. Podstawowe informacje o obrazie Panel Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Panel Tool Presets (Domyślne ustawienia narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . 134 13 Zmiana rozdzielczości i rozmiarów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Zmiana rozdzielczości cyfrowego zdjęcia (niska rozdzielczość i duże rozmiary) na potrzeby druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Skalowanie zeskanowanego obrazu (wysoka rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Skalowanie zeskanowanego obrazu (średnia rozdzielczość i niewielkie rozmiary) na potrzeby druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Zmiana rozmiarów zdjęcia przeznaczonego do umieszczenia w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Porównanie liczby pikseli, rozdzielczości i rozmiarów obrazu . . . . . . . . . 140 Zmiana wielkości obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Zmiana wielkości obszaru roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Kadrowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kadrowanie zdjęcia do określonych rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kadrowanie obrazu przy użyciu polecenia Crop (Kadruj) . . . . . . . . . . . . 145 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (Przytnij) . . . . . . . . . . . . 145 Zachowanie proporcji obrazu podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . 146 Odwracanie i obracanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Odwracanie obrazu lub warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Obracanie obrazu o określony kąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Prostowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Błyskawiczne prostowanie przekrzywionego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . 148 149 Tworzenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Tworzenie nowej warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Przekształcanie zawartości zaznaczenia w warstwę . . . . . . . . . . . . . . . 151 Powielanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Powielanie warstwy lub grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Przekształcanie warstwy tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Przekształcanie tła w zwykłą warstwę obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Przekształcanie zwykłej warstwy w warstwę tła . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wybieranie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wybieranie warstw przy użyciu panelu Layers (Warstwy). . . . . . . . . . . . 154 Wybieranie warstw przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie) . . . . . . . . 154 Rozdział 7. Warstwy 10 Spis treści Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Zmiana kolejności warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Tworzenie grup warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Zmiana nazwy warstwy bądź grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Usuwanie lub rozłączanie grup warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Usuwanie pojedynczych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Usuwanie warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ukrywanie i wyświetlanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ukrywanie i wyświetlanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przesuwanie zawartości warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ręczne przesuwanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Konfigurowanie ustawień panelu Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 S p i s t r e ś c i Zmiana trybu mieszania i stopnia krycia warstwy lub grupy warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Blokowanie i umożliwianie edycji przezroczystych fragmentów warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Blokada edycji warstw lub grupy warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Opcje wyświetlania miniatur w panelu Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . 160 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Sposoby łączenia warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Scalanie widocznych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Kopiowanie z jednoczesnym łączeniem warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Scalanie całej struktury warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Zapisywanie jednowarstwowej kopii projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rezygnacja z warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 16 Tworzenie zaznaczeń na podstawie zawartości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zaznaczanie całej zawartości warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Tworzenie zaznaczeń owalnych i prostokątnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Tworzenie zaznaczeń owalnych i prostokątnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rysowanie zaznaczeń o określonych proporcjach . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Rysowanie zaznaczeń o określonych rozmiarach. . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Obsługa narzędzia Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Zaznaczanie nieregularnego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Zaznaczanie nieregularnego obszaru przy użyciu linii łamanej . . . . . . . . . 168 Obsługa narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . 169 Obsługa narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . 169 Rozdział 8. Zaznaczanie 11 Spis treści i c ś e r t s i p S 12 Obsługa narzędzia Magic Wand (Różdżka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Zaznaczanie obszaru o zbliżonym kolorze za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Przekształcanie zaznaczenia w sylwetkę obiektu. . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Tworzenie zaznaczeń przy użyciu polecenia Color Range (Zakres koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Zastosowanie opcji Localized Color Clusters (Zlokalizowane klastry kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Poprawianie krawędzi zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Poprawianie krawędzi zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Anulowanie i odtwarzanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Anulowanie zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ponowne zaznaczanie tego samego obszaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Usuwanie zaznaczonego fragmentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Przesuwanie i przekształcanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Przesuwanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Przekształcanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ukrywanie i wyświetlanie konturów zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ukrywanie i wyświetlanie ramki zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Inwersja i znajdowanie części wspólnej zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Zamiana fragmentów zaznaczonych i niezaznaczonych . . . . . . . . . . . . . 183 Tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Tworzenie zaznaczeń w kształcie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Rysowanie zaznaczeń w kształcie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Zapisywanie zaznaczenia w postaci kanału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Wyświetlanie kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Odtwarzanie zaznaczenia zapisanego w postaci kanału alfa . . . . . . . . . . . 187 Dołączanie zaznaczenia z kanału alfa do istniejącego . . . . . . . . . . . . . . 187 Kopiowanie kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Edycja kanału wyświetlonego w postaci maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Usuwanie kanału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Edytowanie zaznaczeń w trybie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Edycja zaznaczenia w trybie szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Malowanie w trybie szybkiej maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Konfiguracja trybu szybkiej maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Porównanie metod zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Rozdział 9. Kompozycja obrazu 193 Przemieszczanie zawartości zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Przemieszczanie zaznaczonego fragmentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Powielanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Spis treści Kopiowanie zaznaczenia metodą „przeciągnij i upuść” w obrębie jednego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Kopiowanie zaznaczonego fragmentu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego fragmentu . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Wklejanie obrazu do wnętrza zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Dopasowywanie rozmiarów obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Dopasowanie rozmiarów dwóch dokumentów i przenoszenie wybranej warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kopiowanie warstw pomiędzy dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Kopiowanie warstw metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy dokumentami otwartymi w zwykłych oknach . . . . . . . . . . . 202 Łączenie zdjęć przy użyciu masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Łączenie kilku fotografii przy użyciu masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . 204 Obsługa panelu Clone Source (Powielanie źródła). . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Obsługa narzędzia Clone Stamp (Stempel) i panelu Clone Source (Powielanie źródła). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zmiana położenia, skalowanie, odwracanie lub obracanie podglądu próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Przełączanie pomiędzy próbkami podczas używania narzędzia Clone Stamp (Stempel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Montaż zdjęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Łączenie zdjęć przy użyciu polecenia Photomerge . . . . . . . . . . . . . . 208 Ręczny retusz „szwów” pomiędzy zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Korygowanie „szwów” pomiędzy zdjęciami przy użyciu narzędzia Brush (Pędzel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Obsługa miarek, linii pomocniczych i siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wyświetlanie i ukrywanie miarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zmiana położenia warstw przy użyciu inteligentnych linii pomocniczych . . . 212 Ukrywanie i wyświetlanie siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Zastosowanie funkcji przyciągania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Tworzenie linii pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Blokowanie i odblokowywanie wszystkich linii pomocniczych . . . . . . . . . 214 Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu . . . . . . . . . . . . 214 Usuwanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Pomiar odległości i kąta pomiędzy dwoma punktami . . . . . . . . . . . . . . 214 13 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 10. Historia Funkcje służące do wyrównywania fragmentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . 215 Wyrównywanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Wyrównywanie odstępów pomiędzy warstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 217 Obsługa panelu History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Zmiana trybu działania panelu History (Historia) . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Konfigurowanie innych ustawień panelu History (Historia). . . . . . . . . . . 218 Zmiana bieżącego stanu historii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Wybór stanu historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Usuwanie i czyszczenie stanów historii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Usuwanie stanu historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Usuwanie wszystkich stanów z panelu History (Historia) . . . . . . . . . . . . 220 Zastosowanie migawek dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Konfigurowanie opcji migawek dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Tworzenie migawki na podstawie wybranego stanu dokumentu . . . . . . . . 222 Przekształcanie migawki dokumentu w bieżący stan historii . . . . . . . . . . 223 Usuwanie migawki dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tworzenie dokumentów na podstawie stanów historii . . . . . . . . . . . . . . . 223 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub migawki . . . . 223 Obsługa narzędzia History Brush (Pędzel historii). . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Zastosowanie narzędzia History Brush (Pędzel historii) . . . . . . . . . . . . . 224 Wypełnianie wybranego obszaru jednym ze stanów dokumentu . . . . . . . . . . 226 Rozdział 11. Korekcja tonalna Wypełnienie zaznaczonego fragmentu lub warstwy stanem historii bądź migawką dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 227 Tworzenie warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Tworzenie wybranej warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Edytowanie ustawień warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Zmiana ustawień warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wyświetlanie podglądu zdjęcia z pominięciem konfigurowanej warstwy korekcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Ukrywanie efektu działania warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 231 Resetowanie ustawień warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Ograniczenie zasięgu działania warstwy korekcyjnej do warstwy znajdującej się pod nią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Zapisywanie ustawień warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Zapisywanie niestandardowych ustawień warstw korekcyjnych . . . . . . . 232 Scalanie i usuwanie warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Scalanie warstwy korekcyjnej z warstwą znajdującą się poniżej. . . . . . . . . 232 Usuwanie warstwy korekcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 14 Spis treści Techniki posługiwania się warstwami korekcyjnymi. . . . . . . . . . . . . . . . 233 Edytowanie masek warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Częściowe maskowanie działania warstwy korekcyjnej . . . . . . . . . . . . . 234 Warstwa korekcyjna Threshold (Próg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Tworzenie warstwy korekcyjnej Threshold (Próg) . . . . . . . . . . . . . . . 235 Warstwa korekcyjna Posterize (Posteryzacja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Tworzenie warstwy korekcyjnej Posterize (Posteryzacja) . . . . . . . . . . . 237 Obsługa panelu Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Aktualizowanie panelu Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Interpretowanie histogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Tworzenie warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Korygowanie kontrastu i jasności za pomocą warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Zmniejszanie kontrastu warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Korekcja jasności i kontrastu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Korekcja jasności i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Miejscowe rozjaśnianie i przyciemnianie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 S p i s t r e ś c i Rozdział 12. Kolory i tryby mieszania Rozjaśnianie i przyciemnianie obrazu przy użyciu warstwy wypełnionej neutralnym kolorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 24 Wybieranie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Obsługa próbnika kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Wybieranie koloru w oknie dialogowym Color Picker (Próbnik kolorów) . . . 246 Wybieranie barw z bibliotek kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Wybieranie kolorów narzędzia i tła z bibliotek barw. . . . . . . . . . . . . . . 247 Obsługa panelu Color (Kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Wybór koloru RGB lub HSB za pomocą panelu Color (Kolor) . . . . . . . . . 249 Obsługa panelu Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Wybieranie kolorów z panelu Swatches (Próbki). . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Dodawanie kolorów do panelu Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Usuwanie koloru z panelu Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Zapisywanie zestawu próbek w panelu Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . 250 Wymiana i dodawanie biblioteki próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Wczytywanie biblioteki próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Przywracanie standardowej zawartości panelu Swatches (Próbki) . . . . . . . 251 Obsługa narzędzia Eyedropper (Kroplomierz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Pobieranie koloru z obrazu za pomocą Kroplomierza . . . . . . . . . . . . . 252 Kopiowanie wartości kolorów w postaci szesnastkowej . . . . . . . . . . . . . . . 252 Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych . . . . . . . . . . . . 252 Tryby mieszania kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 15 i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 13. Korekcja kolorów 259 Tworzenie warstw wypełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Tworzenie tekstury przy użyciu warstwy wypełniającej . . . . . . . . . . . . . 260 Barwienie zdjęć przy użyciu warstwy wypełniającej. . . . . . . . . . . . . . . 261 Konwersja warstw na skalę szarości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Konwersja obrazu RGB na skalę szarości przy użyciu warstwy korekcyjnej Black White (Czarno-biały). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Warstwa korekcyjna Vibrance (Jaskrawość). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Zmniejszenie nasycenia barw przy użyciu warstwy korekcyjnej Vibrance (Jaskrawość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Zmniejszanie nasycenia barw i odtwarzanie ich naturalnej intensywności w wybranych miejscach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Korygowanie intensywności barw kolorowego zdjęcia . . . . . . . . . . . . 267 Warstwa korekcyjna Color Balance (Balans kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Ocieplanie i ochładzanie kolorystyki obrazu przy użyciu warstwy korekcyjnej Color Balance (Balans kolorów) . . . . . . . . . . . . . 268 Warstwa korekcyjna Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . 270 Tworzenie warstwy korekcyjnej Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) . . . . . 270 Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Konfiguracja ustawień automatycznej korekcji koloru. . . . . . . . . . . . . 271 Warstwa korekcyjna Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Warstwa korekcyjna Curves (Krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Rozdział 14. Pędzle Korekcja zdjęcia RGB przy użyciu warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 281 Obsługa narzędzia Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Sposób użycia narzędzia Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Wybieranie tymczasowych ustawień pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Tymczasowe zmiany w konfiguracji końcówki pędzla . . . . . . . . . . . . . 282 Obsługa panelu Brushes (Pędzle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Obsługa panelu Brushes (Pędzle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Konfigurowanie końcówek pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Konfiguracja końcówki pędzla (danie główne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Konfiguracja końcówki pędzla (przystawki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Rozmazywanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Rozmazywanie kolorów przy użyciu narzędzia Smudge (Smużenie) . . . . . . 289 Obsługa narzędzia Eraser (Gumka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Wymazywanie przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) . . . . . . . . . . . . . 290 16 Spis treści Rozdział 15. Format Camera Raw Obsługa narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka). . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Zastosowanie narzędzia Magic Eraser (Magiczna gumka) . . . . . . . . . . . . 291 293 Dlaczego Camera Raw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Jeszcze więcej powodów, by używać modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . 294 Raw, JPEG czy TIFF?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Konfigurowanie ustawień związanych z otwieraniem zdjęć. . . . . . . . . . . . 297 S p i s t r e ś c i Automatyczne otwieranie zdjęć w formacie Raw w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Automatyczne otwieranie zdjęć w formatach JPEG i TIFF w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Wybór programu macierzystego dla modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . 297 Otwieranie zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Otwieranie zdjęć Raw lub JPEG w module Camera Raw. . . . . . . . . . . 298 Obsługa narzędzi w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Prostowanie przekrzywionych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Retuszowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Korekcja przebarwień i drobnych mankamentów obrazu . . . . . . . . . . . 303 Omówienie opcji związanych z przetwarzaniem zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . 303 Zmiana przestrzeni kolorów, wymiarów, głębi bitowej i rozdzielczości zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Zakładka Basic (Podstawowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Korekcja balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Korekcja tonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Korekcja kontrastu krawędzi i nasycenia barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Zakładka Tone Curve (Krzywa tonalna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Korekcja charakterystyki tonalnej przy użyciu parametrycznych suwaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Zakładka HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Korekcja wybranych zakresów barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Zakładka Detail (Szczegół) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Wygładzanie obrazu i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Zapisywanie i wczytywanie ustawień modułu Camera Raw. . . . . . . . . . . . . 316 Zapisywanie ustawień modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Wczytywanie zestawów ustawień Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Obsługa narzędzia Adjustment Brush (Pędzel korekty) . . . . . . . . . . . . . . 317 Retusz obrazu narzędziem Adjustment Brush (Pędzel korekty) . . . . . . . . . 317 Anulowanie poprawek wykonanych narzędziem Adjustment Brush (Pędzel korekty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 17 Spis treści Synchronizowanie ustawień modułu Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Synchronizacja ustawień dla kilku zdjęć w oknie modułu Camera Raw . . . . 319 Otwieranie i zapisywanie plików w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . 320 Otwieranie zdjęcia w formacie Raw i zapisywanie jego ustawień . . . . . . . . 320 Otwieranie kopii pliku w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Zapisywanie plików w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Rozdział 16. Ekspozycja Otwieranie i wczytywanie zdjęć Raw w postaci obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Konwersja zdjęcia w formacie Raw na obiekt inteligentny . . . . . . . . . . . 321 Edycja zdjęcia w postaci obiektu inteligentnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 323 Polecenie Shadows/Highlights (Cienie/Podświetlenia) . . . . . . . . . . . . . . . 323 Zastosowanie polecenia Shadows/Highlights (Cienie/Podświetlenia). . . . . . 324 Warstwa korekcyjna Photo Filter (Filtr fotograficzny) . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zastosowanie warstwy korekcyjnej Photo Filter (Filtr fotograficzny) . . . . . 326 Korygowanie ekspozycji przy użyciu panelu Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . 327 i c ś e r t s i p S Rozdział 17. Wyostrzanie Korygowanie niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć przy użyciu panelu Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Filtr Lighting Effects (Efekty świetlne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Tworzenie efektów świetlnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 331 Zastosowanie filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) . . . . . . . . . . . . . . . 331 Obsługa filtra Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Filtr Motion Blur (Poruszenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Zastosowanie filtra Motion Blur (Poruszenie) w wybranej części obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Tworzenie efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Tworzenie winiety polegającej na zróżnicowaniu ostrości . . . . . . . . . . . . 336 Tworzenie efektu winiety przy użyciu warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Korygowanie zniekształceń spowodowanych niedoskonałością obiektywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Filtry wyostrzające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Wybór odpowiedniego filtra wyostrzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Zastosowanie filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) . . . . . . . . . 342 Zastosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) . . . . . . . . . . . . 345 18 Rozdział 18. Retusz 347 Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Spis treści Ujednolicanie kolorystyki dwóch obrazów przy użyciu polecenia Match Color (Dopasuj kolor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Błyskawiczne usuwanie przebarwień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Klonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Klonowanie fragmentów obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Polecenie Replace Color (Zastąp kolor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Zastosowanie polecenia Replace Color (Zastąp kolor). . . . . . . . . . . . . 352 Wybielanie zębów i oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Filtr Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Wygładzanie skóry i innych jednolitych powierzchni . . . . . . . . . . . . . . 356 Miejscowe przywracanie efektu działania filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . 357 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) . . . . . 357 Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Zastosowanie pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . 360 Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . 364 Rozdział 19. Jeszcze o warstwach Zastosowanie pędzla Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Narzędzie Patch (Łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Zastosowanie narzędzia Patch (Łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Retuszowanie efektu „czerwonych oczu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 369 Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 „Mieszanie” warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Zmiana trybu mieszania dla warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Mieszanie zmodyfikowanej i oryginalnej warstwy obrazu . . . . . . . . . . . 371 Wybór zaawansowanych opcji mieszania warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Maski warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Tworzenie masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Edytowanie masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Konfigurowanie opcji wyświetlania maski warstwy . . . . . . . . . . . . . . 375 Zmiana wartości parametrów Density (Gęstość) i Feather (Wtapianie) maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Zamiana czarnych i białych fragmentów maski . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Korygowanie krawędzi maski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 19 S p i s t r e ś c i Spis treści Użytkowanie masek warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Niezależna zmiana położenia maski i warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Dołączenie maski do innej warstwy i powielenie maski . . . . . . . . . . . . . 378 Tworzenie zaznaczenia na podstawie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Tymczasowe wyłączanie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Usuwanie masek i trwałe łączenie ich z warstwami . . . . . . . . . . . . . . 379 Maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Tworzenie maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Odłączanie wybranej warstwy od maski odcinania. . . . . . . . . . . . . . . . 380 Rozłączenie całej maski odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Przemieszczanie połączonych warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Przekształcanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 i c ś e r t s i p S Przekształcanie warstwy bądź grupy warstw przy użyciu poleceń przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Przekształcanie przy użyciu polecenia Free Transform (Przekształcanie swobodne) i narzędzia Move (Przesunięcie). . . . . . . . . 384 Deformowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Zniekształcanie przy użyciu polecenia Warp (Zawiń) . . . . . . . . . . . . . . 385 Warstwy z obiektami inteligentnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Tworzenie obiektów inteligentnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Edytowanie obiektu inteligentnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Wymiana zawartości obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Odzyskiwanie warstw dokumentu Photoshopa z obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Rasteryzacja obiektu inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Wypełnianie wybranych fragmentów jednolitym kolorem . . . . . . . . . . . . . 389 Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy jednolitym kolorem. . . . . . . . . . 389 391 Zastosowanie efektów warstw (informacje ogólne). . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Tworzenie efektów warstw (ogólne wsk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: