Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 013512 16406045 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Red Hat Linux 9 - książka
Po prostu Red Hat Linux 9 - książka
Autor: Liczba stron: 340
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-219-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Red Hat to bez wątpienia najpopularniejsza dystrybucja systemu Linux. Z wersji na wersję staje się coraz bardziej rozbudowana, a jednocześnie coraz prostsza w instalacji i obsłudze. Red Hat Linux 9.0 z dołączonym pakietem OpenOffice i licznymi aplikacjami internetowymi (przeglądarka Mozilla, program pocztowy Evolution) może już śmiało konkurować z MS Windows, także w zastosowaniach biurowych. Warto zauważyć, że pozycja Linuksa wśród systemów instalowanych na rozmaitych serwerach, w tym internetowych, jest ugruntowana i stabilna. Bogato ilustrowane, zorientowane na wykonanie konkretnych zadań rozdziały nauczą Cię korzystania z rozbudowanych możliwości tego systemu operacyjnego. Na dołączonych płytach CD-ROM znajdziesz wersję instalacyjną Red Hat Linux 9.0, którą dzięki przystępnemu opisowi z łatwością zainstalujesz na swoim komputerze, skonfigurujesz i dopasujesz do swoich potrzeb.

W książce omówiono między innymi:

Nie ma na co czekać! Red Hat Linux 9.0 wraz z przyjaznym dla użytkownika, w pełni zintegrowanym środowiskiem graficznym GNOME, otwiera nowe możliwości zarówno przed początkującymi, jak i doświadczonymi użytkownikami.

Dlaczego nie zacząć od razu? Ta książka to zaproszenie do przygody z Linuksem. Skorzystaj z niego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Red Hat Linux 9 Autor: Harold Davis T³umaczenie: Tadeusz Szczyrba, Krzysztof Olesiejuk, Jerzy Hodor ISBN: 83-7361-219-X Tytu³ orygina³u: Red Hat Linux 6: Visual QuickPro Guide Format: B5, stron: 340 Red Hat to bez w¹tpienia najpopularniejsza dystrybucja systemu Linux. Z wersji na wersjê staje siê coraz bardziej rozbudowana, a jednoczeġnie coraz prostsza w instalacji i obs³udze. Red Hat Linux 9.0 z do³¹czonym pakietem OpenOffice i licznymi aplikacjami internetowymi (przegl¹darka Mozilla, program pocztowy Evolution) mo¿e ju¿ ġmia³o konkurowaæ z MS Windows, tak¿e w zastosowaniach biurowych. Warto zauwa¿yæ, ¿e pozycja Linuksa wġród systemów instalowanych na rozmaitych serwerach, w tym internetowych, jest ugruntowana i stabilna. Bogato ilustrowane, zorientowane na wykonanie konkretnych zadañ rozdzia³y naucz¹ Ciê korzystania z rozbudowanych mo¿liwoġci tego systemu operacyjnego. Na do³¹czonych p³ytach CD-ROM znajdziesz wersjê instalacyjn¹ Red Hat Linux 9.0, któr¹ dziêki przystêpnemu opisowi z ³atwoġci¹ zainstalujesz na swoim komputerze, skonfigurujesz i dopasujesz do swoich potrzeb. W ksi¹¿ce omówiono miêdzy innymi: • Instalacjê i konfiguracjê systemu Red Hat Linux 9.0 • Konfiguracjê i u¿ywanie ġrodowiska GNOME 2.0 • Ďrodowisko graficzne KDE • Obs³ugê poczty elektronicznej oraz korzystanie z Internetu • Korzystanie z pakietu biurowego OpenOffice.org • Instalacjê i konfiguracjê systemu bazodanowego PostgreSQL • Tworzenie grafiki w programie GIMP • Pow³okê Bash • Zastosowanie Red Hata jako serwera us³ug FTP, NFS, Telnet, Samba, WWW Nie ma na co czekaæ! Red Hat Linux 9.0 wraz z przyjaznym dla u¿ytkownika, w pe³ni zintegrowanym ġrodowiskiem graficznym GNOME, otwiera nowe mo¿liwoġci zarówno przed pocz¹tkuj¹cymi, jak i doġwiadczonymi u¿ytkownikami. Spis treści Spis treści O Autorze Wprowadzenie Część I Instalacja systemu Red Hat Linux 9.0 Rozdział 1. Instalacja — szybki start 9 11 15 17 Zbieranie informacji...................................................o............................... 18 Zapewnij sobie odwrót...................................................o........................... 20 Tworzenie dyskietki startowej Linuksa ...................................................o. 22 Instalacja Linuksa ...................................................o.................................. 25 Zupełnie pierwszy raz... ...................................................o......................... 33 Podsumowanie ...................................................o....................................... 35 Rozdział 2. Szczegółowa procedura instalacyjna 37 Linux i Windows na tym samym komputerze .......................................... 38 Korzystanie z programu FIPS ...................................................o................ 41 DOS-owy fdisk ...................................................o...................................... 43 Linuksowy fdisk...................................................o..................................... 44 Disk Druid...................................................o.............................................. 47 Uruchamianie Windows oraz Linuksa...................................................o... 48 Różne rodzaje instalacji ...................................................o......................... 53 Konfiguracja karty graficznej i monitora.................................................. 54 Konfiguracja drukarki ...................................................o............................ 58 Podsumowanie ...................................................o....................................... 60 Rozdział 3. Konfiguracja GNOME 61 Korzystanie z Centrum sterowania GNOME............................................ 62 Konfiguracja menedżera okien ...................................................o............... 65 Praca z wieloma obszarami roboczymi...................................................o.. 68 Korzystanie z multimediów ...................................................o................... 69 Korzystanie z myszy i klawiatury...................................................o.......... 70 Konfiguracja sesji ...................................................o.................................. 72 Zmiana graficznego środowiska pracy ...................................................o.. 74 Ponowne uruchamianie i wyłączanie systemu.......................................... 77 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Konfigurowanie programu Nautilus ...................................................o...... 78 Ustawianie właściwości panelu GNOME................................................. 80 Tworzenie własnych menu ...................................................o.................... 81 Korzystanie z programu zarządzającego pakietami.................................. 84 Podsumowanie ...................................................o....................................... 86 Rozdział 4. 87 Poczta elektroniczna oraz WWW Uprawnienia administratora (root)...................................................o......... 88 Konfigurowanie połączeń sieciowych w środowisku GNOME ............... 89 Konfigurowanie połączenia PPP...................................................o............ 90 Konfigurowanie połączenia bezpośredniego ............................................ 94 Konfigurowanie przeglądarki WWW Mozilla.......................................... 96 Program Evolution ...................................................o................................. 99 Podsumowanie ...................................................o..................................... 100 Rozdział 5. Dokumentacja systemu 101 Pomoc w konkretnych programach...................................................o...... 102 Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.............................................. 105 Linux Documentation Project ...................................................o.............. 108 Podsumowanie ...................................................o..................................... 109 Część II Praca w okienkach w systemie Red Hat Linux 9.0 111 Rozdział 6. Graficzne środowiska pracy 113 Alternatywne graficzne środowiska pracy .............................................. 114 i c ś e r t s i p S Opcje logowania do systemu ...................................................o............... 115 Korzystanie ze środowiska KDE ...................................................o......... 120 Centrum sterowania KDE (KDE Control Center) .................................. 122 Modyfikacje kont i grup użytkowników................................................. 125 Podsumowanie ...................................................o..................................... 128 Rozdział 7. Programy środowiska GNOME 129 Korzystanie z programu Gedit ...................................................o............. 130 Arkusz kalkulacyjny Gnumeric ...................................................o........... 132 Program GnuCash...................................................o................................ 134 Komunikacja w GNOME ...................................................o.................... 138 Program GnomeMeeting...................................................o...................... 141 Rozrywka w GNOME...................................................o.......................... 142 Korzystanie z programu Evolution ...................................................o...... 144 Korzystanie z programu GIMP ...................................................o.............. 155 6 Spis treści Korzystanie z programu xpdf...................................................o............... 160 Korzystanie z programu Lynx ...................................................o............... 161 Podsumowanie ...................................................o..................................... 164 Rozdział 8. 165 Pakiet biurowy OpenOffice.org Uruchamianie i konfiguracja programów OpenOffice.org ..................... 166 Korzystanie z książki adresowej ...................................................o.......... 168 Moduł Writer ...................................................o....................................... 169 Moduł Calc ...................................................o.......................................... 173 Pozostałe moduły OpenOffice.org...................................................o....... 174 Podsumowanie ...................................................o..................................... 175 Rozdział 9. 177 Praca z bazami danych PostgreSQL ...................................................o.......................................... 179 Demon postmaster ...................................................o............................... 184 Podsumowanie ...................................................o..................................... 190 Obsługa wiersza poleceń systemu Linux 191 Część III Rozdział 10. Powłoka Bash 193 Przejście do wiersza poleceń ...................................................o............... 194 Powłoki ...................................................o................................................ 197 Powłoka Bash ...................................................o...................................... 200 Program more i potoki ...................................................o......................... 202 Inne możliwości powłoki Bash ...................................................o............ 211 Edytory tekstów i poczta elektroniczna .................................................. 213 Podsumowanie ...................................................o..................................... 218 Rozdział 11. Pliki, procesy i prawa dostępu 219 Uzyskiwanie informacji o systemie ...................................................o..... 220 To mój proces i mogę z nim robić, co chcę ............................................ 224 System plików...................................................o...................................... 227 Prawo własności plików i uprawnienia dostępu ..................................... 234 Podsumowanie ...................................................o..................................... 238 Rozdział 12. Skrypty powłoki i programowanie 239 Planowanie zadań...................................................o................................. 240 Podstawowe informacje o tworzeniu skryptów powłoki ......................... 245 Składnia skryptów powłoki...................................................o.................. 247 Instrukcje iteracyjne i warunkowe ...................................................o....... 249 Język Awk...................................................o............................................ 252 7 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Język Perl ...................................................o............................................. 253 Poznawanie kodu źródłowego systemu Linux........................................ 255 Podsumowanie ...................................................o..................................... 256 Część IV Praca w sieci lokalnej i Internecie 257 Rozdział 13. Serwer linuksowy 259 Zasady działania TCP/IP...................................................o...................... 260 Program Ping ...................................................o....................................... 262 Łączenie się z serwerem za pomocą programu Telnet............................ 263 Korzystanie z FTP...................................................o................................ 266 Konfiguracja serwera FTP ...................................................o................... 270 Korzystanie z NFS ...................................................o............................... 274 Korzystanie z DHCP...................................................o............................ 277 Samba...................................................o...................................................o 279 Program smbclient ...................................................o............................... 285 Serwer poczty ...................................................o...................................... 286 Bezpieczeństwo...................................................o.................................... 287 Podsumowanie ...................................................o..................................... 288 Rozdział 14. Serwer Apache 289 Pojęcia związane z siecią WWW ...................................................o........... 290 Dodatki Dodatek A Instalowanie serwera Apache ...................................................o.............. 293 Wyświetlanie strony domyślnej serwera Apache ................................... 294 Serwery wirtualne ...................................................o................................ 298 Dyrektywy konfiguracyjne serwera Apache........................................... 302 Korzystanie z plików rejestracji zdarzeń (plików dziennika) ................. 305 Podsumowanie ...................................................o..................................... 307 309 Przydatne polecenia find ...................................................o...................................................o.... 312 311 ftp ...................................................o...................................................o...... 313 ls...................................................o...................................................o........ 314 ps...................................................o...................................................o....... 315 vi ...................................................o...................................................o....... 316 Dodatek B Publiczna licencja GNU Skorowidz 8 317 325 Poczta elektroniczna oraz WWW Poczta elektroniczna oraz WWW Poczta elektroniczna oraz WWW Jeśli masz choć trochę podobne do moich przyzwyczajzenia, zapewne pracę ze świeżo zainstalowanym Linuksem zaczniesz od podłzączenia się do sieci Internet i przeglądania stron WWW, po czym zabierzesz zsię za odczytywanie i wysyłanie poczty elektronicznej. W środowisku GNOME jako program pocztowy można wykorzystzywać program Evolution. Do przeglądania stron WWW poleciłbym nzatomiast przeglądarkę Mozilla. Programy te mają wielką zaletę — zwyglądają, działają i są konfigurowane prawie tak samo, jak w innych sysztemach operacyjnych, w których mogłeś pracować wcześniej, np. w Windows. Pozza tym programy te są instalowane automatycznie przy instalacji domyślznej. Zanim będziesz mógł z nich skorzystać, musisz skonfiguzrować połączenie z siecią Internet. W tym rozdziale pokażę, jak to zrozbić, wykorzystując do tego celu linię telefoniczną (skonfigurujemy tak zwzane połączenie dial-up). Jeśli dysponujesz bezpośrednim połączeniem z sieciąz Internet (za pomocą sieci lokalnej bądź jej odpowiednika — modemu kablowzego), zapewne już podczas instalacji podałeś wszystkie parametry, potzrzebne do skonfigurowania systemu do pracy w sieci Internet. Jeśli jednak pomiznąłeś ten etap konfiguracji lub chcesz dokonać zmian w już skonfigurowanym systezmie, będziesz mógł to zrobić po zapoznaniu się z tym rozdziałem. W końcowej jego części pokażę, jakie parametry dotyczzące poczty elektronicznej odbieranej (POP3) i wychodzącej (SMTP) są potzrzebne, aby poprawnie skonfigurować program pocztowy Evolutionz. P o c z t a e l e k t r o n i c z n a o r a z W W W 87 Rozdział 4. Uprawnienia administratora (root) Zmiana wielu ustawień systemowych, takich jak konfiguracja sieci bądź modemu, zwykle wymaga uprawnień administratora systemu, określanych także często (z uwagi na identyfikator administratora) żargonowym wyrażeniem jako uprawnienia roota. Root jest użytkownikiem uprzywilejowanym; może on dokonywać dowolnych zmian w systemie (więcej na temat użytkowników i ich uprawnień znajdziesz w rozdziale 11.). Jeśli nie jesteś zalogowany do systemu jako root, możesz wylogować się i zalogować ponownie, podając root jako identyfikator użytkownika. Innym sposobem zdobycia odpowiednich uprawnień jest wykonanie polecenia UW, dzięki któremu Twoje uprawnienia będą identyczne z uprawnieniami administratora. Aby rozszerzyć swoje uprawnienia za pomocą polecenia su: 1. Kliknij pulpit prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz Nowy terminal albo wybierz z menu GNOME pozycje System Tools, Terminal (rysunek 4.1), aby otworzyć okno terminalu. 2. W oknie terminalu wprowadź polecenie UWTQQV. 3. Gdy pojawi się pytanie o hasło, wprowadź hasło administratora. Znak zachęty w terminalu powinien się zmienić na # (kratka); znak ten sygnalizuje, że Twoje uprawnienia odpowiadają aktualnie uprawnieniom administratora. ) t o o r ( a r o t a r t s i n i m d a a i n e i n w a r p U 88 Rysunek 4.1. Aby rozszerzyć swoje uprawnienia do uprawnień administratora skorzystaj z okna terminalu i polecenia su Wskazówki Warto przyzwyczaić się do pracy z wykorzystaniem konta zwykłego użytkownika i przełączać się w tryb uprawnień administratora za pomocą polecenia UW tylko wtedy, gdy jest to konieczne, nawet jeśli jesteś jedyną osobą, która korzysta z komputera (instrukcję, jak założyć własne konto, znajdziesz w rozdziale 1.). Głównym powodem, dla którego warto wyrobić sobie taki nawyk, jest własne bezpieczeństwo — im mniej przypadkowych i nieprzemyślanych zmian możesz wykonać, tym bezpieczniejszy i stabilniejszy jest system. Dodatkowo tego typu praca pozwala na lepsze zabezpieczenie systemu od strony sieci, zwłaszcza jeśli korzystasz z niego, pracując zdalnie. Większość programów środowiska GNOME, które do poprawnego działania wymagają, aby uruchamiający je użytkownik miał uprawnienia administratora, zapyta Cię o hasło i samodzielnie wykona przejście w tryb pracy użytkownika root. Rysunek 4.2. Pierwsze okno kreatora służy do wskazania rodzaju urządzenia, za pośrednictwem którego będziesz nawiązywał połączenie z siecią Internet Poczta elektroniczna oraz WWW Konfigurowanie połączeń sieciowych w środowisku GNOME W wersji 9.0 (podobnie jak w wersjach 8.x) systemu Red Hat Linux nie ma już lubianego przez użytkowników pakietu Linuxconf. Program ten pozwalał na modyfikację niemal wszystkich parametrów pracy systemu. Na szczęście nie można narzekać na niedostatek innych narzędzi konfiguracyjnych, dzięki którym możesz szybko i wygodnie dostroić system i swoje środowisko pracy. Jednym z takich programów jest kreator połączeń internetowych (Internet Configuration Wizard), czyli program internet-druid. Za jego pomocą można zdefiniować wszystkie parametry niezbędne do połączenia komputera z Internetem. Aby uruchomić program internet-druid: 1. Wywołaj menu główne GNOME. 2. Z menu System Tools wybierz pozycję Internet Configuration Wizard. 3. Jeżeli nie jesteś zalogowany jako root, wprowadź hasło administratora. Pojawi się okno pokazane na rysunku 4.2. Wskazówka Możesz też po prostu wprowadzić polecenie KPVGTPGVFTWKF w oknie terminalu (pamiętając o wcześniejszym wykonaniu polecenia UWTQQV). K o n f i g u r o w a n i e p o ł ą c z e ń s i e c i o w y c h 89 P P P a i n e z c ą ł o p e i n a w o r u g i f n o K Rozdział 4. Konfigurowanie połączenia PPP Jeśli zamierzasz korzystać z zasobów sieci Internet za pośrednictwem modemu telefonicznego (poprzez tzw. połączenie dial-up), musisz wiedzieć, do którego portu szeregowego (określanego także mianem COM) jest on podłączony. Potrzebnych będzie także nieco informacji na temat konfiguracji sieci. Otrzymasz je u swojego dostawcy usług internetowych (ISP). Warto także przed rozpoczęciem konfigurowania połączenia upewnić się, że masz spisane wszystkie niezbędne do tego celu dane. Aby skonfigurować połączenie PPP: 1. Uruchom program Internet Connection Wizard. 2. Wybierz z listy możliwych rodzajów połączenia pozycję Modem connection (rysunek 4.3). 3. Kliknij Naprzód, aby przejść do kolejnego okna konfiguratora. Jeśli w systemie nie był wcześniej skonfigurowany żaden modem, program spróbuje wykryć go samodzielnie. 4. Jeśli program nie potrafi samodzielnie wykryć modemu, podaj jego parametry w oknie konfiguratora (rysunek 4.4). 5. Naciśnij Naprzód. Wskazówki Aby program konfiguracyjny mógł wykryć modem zewnętrzny, przed uruchomieniem programu należy go włączyć. O tym, że modem został wykryty poprawnie, przekonasz się, gdy po dokonaniu konfiguracji reszty parametrów sieci i uruchomieniu połączenia modemowego usłyszysz charakterystyczny dźwięk zestawiania połączenia. Więcej informacji na ten temat oraz na temat testowania samego połączenia znajdziesz w dalszej części rozdziału. 90 Rysunek 4.3. Wybierz połączenie modemowe i przejdź do kolejnego okna konfiguratora Rysunek 4.4. Możesz samodzielnie zdefiniować parametry modemu, jeśli nie zostaną one wykryte automatycznie Poczta elektroniczna oraz WWW Aby wprowadzić informacje o połączeniu: 1. Po wykryciu modemu program konfiguracyjny wyświetli okno, pozwalające na wprowadzenie nazwy tworzonego połączenia i numeru telefonu (rysunek 4.5). 2. Wprowadź — podany przez Twojego dostawcę usług internetowych — identyfikator użytkownika oraz hasło i przejdź do następnego okna. 3. Tu możesz wybrać, czy ustanowiony przy połączeniu interfejs sieciowy ma być konfigurowany statycznie, czy ma pobrać informacje adresowe od dostawcy usługi. Jeśli konfiguracja ma być statyczna, wprowadź dres IP komputera i adres domyślnej bramy. Naciśnij Naprzód. 4. W tym oknie wyświetlane jest podsumowanie parametrów połączenia. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij Zastosuj. 5. Wyświetlone zostanie okno z listą skonfigurowanych połączeń sieciowych (rysunek 4.6). 6. Jeśli nie chcesz konfigurować dodatkowych połączeń, zapisz zmiany, wybierając Zapisz z menu Plik. 7. Zamknij okno programu. K o n f i g u r o w a n i e p o ł ą c z e n i a P P P Rysunek 4.5. W tym oknie należy podać nazwę połączenia oraz numer telefonu Rysunek 4.6. W tym oknie dokonasz zmian ustawień wszystkich połączeń sieciowych zdefiniowanych w systemie (nie tylko połączeń modemowych) 91 Rozdział 4. Aby uruchomić połączenie PPP: 1. Z menu głównego GNOME wybierz System Tools i Network Device Control. Pojawi się okno (rysunek 4.7) zawierające listę połączeń sieciowych. 2. Z listy połączeń sieciowych wybierz zdefiniowane połączenie PPP (np. utworzone w poprzednim punkcie połączenie ppp0). 3. Kliknij Activate. Otworzy się okno z informacją o trwającej próbie nawiązania połączenia z siecią Internet za pośrednictwem połączenia ppp0 (rysunek 4.8). 4. Po nawiązaniu połączenia status połączenia zmieni się na Active (rysunek 4.9). P P P a i n e z c ą ł o p e i n a w o r u g i f n o K 92 Rysunek 4.7. Okno sterowania urządzeniami sieciowymi jest uproszczoną wersją okna konfiguracji sieci Rysunek 4.8. Proces nawiązywania połączenia może trwać nawet minutę Rysunek 4.9. Połączenie zestawione — połączenie ppp0 otrzymało status Active Rysunek 4.10. W oknie terminalu wprowadź polecenia, które służą do testowania połączenia Poczta elektroniczna oraz WWW Aby sprawdzić, czy połączenie zostało poprawnie zestawione: W otwartym oknie terminalu (rysunek 4.10) wprowadź następujące polecenie (za pomocą którego nastąpi próba nawiązania połączenia z jednym z komputerów TP S.A.): RKPIFPUVRUCRN Pojawią się komunikaty o otrzymanych odpowiedziach oraz o czasie, jaki zajęło Twojemu komputerowi ustanowienie komunikacji i otrzymanie odpowiedzi z komputera TP S.A. (rysunek 4.10). Jeśli otrzymasz takie odpowiedzi, to znaczy, że poprawnie skonfigurowałeś parametry połączenia Twojego komputera z Internetem. Wskazówka Do przetestowania połączenia możesz wykorzystać dowolny adres komputera, przykładowo: ping www.onet.pl Aby zakończyć połączenie: 1. W oknie zawierającym listę połączeń sieciowych wybierz połączenie modemowe, które wykorzystujesz do zestawienia połączenia (np. ppp0) i kliknij przycisk Deactivate. 2. Powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie modemu i połączenie zostanie przerwane. Wskazówka Połączenie możesz nawiązać również za pośrednictwem wprowadzanego w terminalu polecenia UDKPKHFWRQYP KFGPV[HKMCVQTARQđæEGPKC (na przykład: UDKPKHWRRRR), natomiast rozłączenia możesz dokonać za pomocą polecenia UDKPKHFQYP. K o n f i g u r o w a n i e p o ł ą c z e n i a P P P 93 o g e i n d e r ś o p z e b a i n e z c ą ł o p e i n a w o r u g i f n o K Rozdział 4. Konfigurowanie połączenia bezpośredniego Jeśli masz bezpośrednie (stałe) połączenie z Internetem (zwykle za pośrednictwem sieci lokalnej), kilka opcji z nim związanych powinieneś skonfigurować nieco inaczej niż w przypadku połączenia telefonicznego. Połączenie za pomocą łącza stałego zwykle oznacza, że Twój komputer jest wyposażony w kartę sieciową i to właśnie za jej pomocą będziesz uzyskiwał dostęp do sieci Internet. Oczywiście, nie ma powodów, dla których nie mógłbyś korzystać z dwóch różnych połączeń z siecią Internet — stałego za pomocą karty sieciowej i telefonicznego na wypadek, gdyby stałe zawiodło. Aby dodać interfejs typu Ethernet: 1. Uruchom kreatora połączeń internetowych i w pierwszym oknie zaznacz pozycję Ethernet connection. Naciśnij Naprzód. 2. Z listy zainstalowanych i rozpoznanych w systemie kart (rysunek 4.11) wybierz tę, która obsługiwać będzie połączenie internetowe. 3. Pojawi się okno konfiguracji interfejsu sieciowego (rysunek 4.12). W polu Hostname wprowadź nazwę domenową komputera (jeżeli otrzymałeś ją od administratora sieci). 4. Jeśli Twój komputer otrzymuje dynamiczny adres IP podczas rozruchu systemu, zaznacz Automatically obtain IP address settings with i wybierz z listy odpowiedni protokół (o szczegóły zapytaj administratora sieci). 5. Możesz też samodzielnie określić parametry adresowe Twojego komputera. W tym celu zaznacz opcję Statically set IP adresses. 6. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramy domyślnej (adres bramki, za pośrednictwem której sieć lokalna jest przyłączona do Internetu). 94 Rysunek 4.11. Z listy zainstalowanych kart sieciowych wybierz tę, za pomocą której będziesz łączyć Cię z Internetem Rysunek 4.12. Okno konfiguracji interfejsu sieciowego kreatora połączenia internetowego Rysunek 4.13. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij Zastosuj Poczta elektroniczna oraz WWW 7. Naciśnij Naprzód. Wyświetlone zostanie podsumowanie określonych przez Ciebie parametrów (rysunek 4.13). 8. Kliknij Zastosuj. Wskazówki Gdy konfigurujesz system do pracy z łączem stałym, niezbędne będzie wpisanie jako parametrów: adresu IP, przypisanego Twojemu komputerowi, maski sieci, w której on pracuje oraz domyślnej bramki, wykorzystywanej w połączeniu z Internetem. Wszystkie te informacje powinieneś uzyskać u swojego dostawcy usług internetowych (ISP) lub administratora sieci lokalnej. Dane na temat nazwy Twojego komputera, domeny, w której on pracuje, oraz numerów serwerów DNS również uzyskasz u dostawcy usług internetowych. K o n f i g u r o w a n i e p o ł ą c z e n i a b e z p o ś r e d n i e g o 95 Rozdział 4. Konfigurowanie przeglądarki WWW Mozilla W przeciwieństwie do niemal wszystkich poprzednich wersji systemu Red Hat, w których domyślną przeglądarką był program Netscape Communicator, od wersji 8.0 zaniechano go na rzecz przeglądarki Mozilla. Zmiana ta nie jest jednak zmianą rewolucyjną, gdyż oba programy są niemal stuprocentowo zgodne, tak że niedoświadczony użytkownik może nie odróżnić obu programów na pierwszy rzut oka. Aby uruchomić przeglądarkę Mozilla: 1. Na panelu głównym GNOME kliknij ikonę przedstawiającą kulę ziemską; ikona ta opisana jest jako Web Browser. Możesz już wprowadzać adres strony WWW. Przykładowo, wprowadź YYYCIHCEQORN, aby przejść do witryny firmy Agfa (rysunek 4.14). Aby skonfigurować pakiet Mozilla: 1. W uruchomionej przeglądarce Mozilla wybierz z menu Edit pozycję Preferences. Pojawi się okno podzielone na dwie części — w lewej zobaczysz spis opcji konfiguracyjnych (rysunek 4.15). Przykładowo, aby wprowadzić adres domyślnie otwieranej witryny WWW, wybierz z listy po lewej stronie pozycję Navigator i wprowadź adres w polu Location sekcji Home Page po prawej stronie. Aby skonfigurować moduł pocztowy programu Mozilla: 1. W oknie głównym przeglądarki Mozilla z menu Window wybierz pozycję Mail Newsgroups. Uruchomiony zostanie moduł pocztowy przeglądarki (rysunek 4.16). a l l i z o M Rysunek 4.14. Za pomocą programu Mozilla możesz przeglądać strony WWW Rysunek 4.15. Konfiguracji wszystkich parametrów pakietu Mozilla dokonasz za pomocą okna Preferences 96 Rysunek 4.16. Okno główne modułu Mozilla-Mail Poczta elektroniczna oraz WWW 2. W oknie głównym modułu pocztowego wybierz Create a new account. Uruchomiony zostanie kreator tworzenia konta pocztowego. Jego pierwsze okno prezentowane jest na rysunku 4.17. 3. Jeśli chcesz dodać do konfiguracji Twoje konto pocztowe, zaznacz Email account i naciśnij Next. 4. W kolejnym oknie podaj swoje nazwisko i adres poczty elektronicznej (rysunek 4.18). Naciśnij Next. 5. Zaznacz protokół, z jakiego korzystać będzie moduł pocztowy do pobierania i wysyłania poczty z serwera pocztowego oraz wpisz adresy: serwera poczty przychodzącej (POP) i serwera poczty wychodzącej (SMTP) — rysunek 4.19. Naciśnij Next. 6. W następnym oknie wprowadź identyfikator logowania do serwera pocztowego i tradycyjnie kliknij Next. 7. Naciskaj Next, aż zobaczysz okno podsumowujące parametry adresowe konta. Naciśnij Finish. Wskazówki Jeśli kiedykolwiek potem będziesz chciał dodawać bądź modyfikować konta pocztowe, z menu Edit modułu pocztowego wybierz pozycję Mail Newsgropus Account Settings. W oknie wyświetlone zostaną opcje analogiczne do tych, które ustawiałeś w kreatorze. Moduł pocztowy możesz uruchomić z poziomu okna głównego przeglądarki także za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+2. M o z i l l a Rysunek 4.17. W oknie kreatora kont pocztowych możesz utworzyć nie tylko konto e-mail, ale równieżć konto grupy dyskusyjnej Rysunek 4.18. Wypełnij odpowiednie pola swoimi danymi adresowymi Rysunek 4.19. Będziesz musiał także wprowadzić dane na temat serwerów poczty przychodzącej (POP3) oraz wychodzącej (SMTP) 97 Rysunek 4.20. Podczas pobierania nowych wiadomości pojawi się okno dialogowe, służące do wprowadzania hasła Rysunek 4.21. Nowe listy możesz pisać i wysyłać za pomocą okna Compose Rozdział 4. Aby odczytać pocztę: 1. Uruchom przeglądarkę Mozilla i z menu Window wybierz pozycję Mail Newsgroups. Uruchomiony zostanie moduł pocztowy programu Mozilla. 2. Kliknij przycisk Get Msgs. 3. Gdy pojawi się okno dialogowe (rysunek 4.20) z pytaniem o hasło, wprowadź hasło przypisane do Twojej skrzynki pocztowej. Wskazówka Jeśli nie chce Ci się za każdym razem podawać hasła chroniącego konto pocztowe, w oknie pytania o hasło podaj je i zaznacz Use Password Manager to remember this password. Aby wysłać pocztę: a l l i z o M 1. W oknie głównym modułu pocztowego kliknij Compose. Pojawi się okno, w którym będziesz mógł utworzyć nową wiadomość (rysunek 4.21). 2. Wprowadź adres odbiorcy listu, temat listu oraz jego treść. 3. Kliknij Send. Wskazówka Nowe wiadomości możesz tworzyć bezpośrednio z poziomu okna głównego przeglądarki Mozilla. W tym celu naciśnij klawisze Ctrl+M. 98 Poczta elektroniczna oraz WWW Program Evolution Dystrybucja Red Hat 9.0 została wyposażona w inne doskonałe narzędzie, które możesz wykorzystać do obsługi poczty elektronicznej. Mowa o programie Evolution. Evolution jest rozbudowanym programem, dzięki któremu możesz nie tylko wysyłać i odbierać pocztę, ale również zarządzać swoim czasem i planować zadania do wykonania. Evolution z powodzeniem może zastąpić popularny program Outlook, dostępny w systemie Microsoft Windows. Program Evolution dostępny jest za pośrednictwem ikony na panelu głównym GNOME. Przy pierwszym uruchomieniu programu wywoływany jest kreator ustawień programu, pozwalający na wprowadzenie informacji o Twoim koncie pocztowym. Po skonfigurowaniu konta możesz korzystać z poczty elektronicznej i zarządzać grupami dyskusyjnymi. Operacja konfiguracji konta pocztowego przebiega tu niemal identycznie jak w programie Mozilla-Mail. Szersze omówienie programu Evolution znajdzie się w rozdziale poświęconym pracy w okienkach w systemie Red Hat Linux 9.0 (rozdział 7., „Programy środowiska GNOME”). P r o g r a m E v o l u t i o n 99 Rozdział 4. Podsumowanie W tym rozdziale nauczyłeś się: u Rozszerzać swoje uprawnienia do uprawnień administratora (za pomocą polecenia UW). u Konfigurować modem. u Nawiązywać połączenie za pomocą modemu. u Konfigurować system do pracy z łączem stałym. u Dodawać interfejs Ethernet. u Konfigurować program Mozilla. u Korzystać z programu Mozilla-Mail w celu wysyłania i odbierania poczty. e i n a w o m u s d o P 100
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Red Hat Linux 9
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: