Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 005679 18441274 na godz. na dobę w sumie
Po prostu sieci komputerowe - książka
Po prostu sieci komputerowe - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-213-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego sieci komputerowe są tak użyteczne? Odpowiedź jest niezwykle prosta -- umożliwiają wymianę danych między komputerami, której efektem jest współdzielenie zasobów, takich jak drukarki i pliki; pozwalają też na korzystanie przez użytkowników kilku komputerów z jednego połączenia internetowego. Sieć sprawi, że przenosząc dane między komputerami nie będziesz już korzystać z płyt CD czy dyskietek.

Sieć komputerową możesz stworzyć sam wykorzystując informacje zawarte w tej książce. Po połączeniu komputerów przyjdzie czas na skonfigurowanie protokołów, wreszcie na podłączenie całej sieci do internetu. Także i w tym zadaniu książka 'Po prostu sieci komputerowe' przyjdzie Ci z pomocą. Napisana została prostym i zrozumiałym językiem zamiast długich wywodów znajdziesz w niej bogaty materiał ilustracyjny.

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób, które planują budowę i skonfigurowanie małej lub średniej sieci komputerowej. Struktura książki pozwoli bardziej zaawansowanym użytkownikom szybko dotrzeć do interesujących zagadnień, natomiast osobom o mniejszym doświadczeniu stworzenie krok po kroku w pełni funkcjonalnej sieci.

Już po przeczytaniu kilku rozdziałów zostaniesz administratorem swojej własnej, domowej lub firmowej sieci. Jeżeli nadal w celu przeniesienia danych z komputera na komputer używasz dyskietek, to najwyższy czas, być zapoznał się z tą książką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu sieci komputerowe Autor: Marcin Ďwi¹telski ISBN: 83-7361-213-0 Format: B5, stron: 224 Dlaczego sieci komputerowe s¹ tak u¿yteczne? Odpowiedĥ jest niezwykle prosta — umo¿liwiaj¹ wymianê danych miêdzy komputerami, której efektem jest wspó³dzielenie zasobów, takich jak drukarki i pliki; pozwalaj¹ te¿ na korzystanie przez u¿ytkowników kilku komputerów z jednego po³¹czenia internetowego. Sieæ sprawi, ¿e przenosz¹c dane miêdzy komputerami nie bêdziesz ju¿ korzystaæ z p³yt CD czy dyskietek. Sieæ komputerow¹ mo¿esz stworzyæ sam wykorzystuj¹c informacje zawarte w tej ksi¹¿ce. Po po³¹czeniu komputerów przyjdzie czas na skonfigurowanie protoko³ów, wreszcie na pod³¹czenie ca³ej sieci do internetu. Tak¿e i w tym zadaniu ksi¹¿ka „Po prostu sieci komputerowe” przyjdzie Ci z pomoc¹. Napisana zosta³a prostym i zrozumia³ym jêzykiem zamiast d³ugich wywodów znajdziesz w niej bogaty materia³ ilustracyjny. • Sprzêt u¿ywany do ³¹czenia komputerów w sieci LAN • Konfiguracja ustawieñ sieciowych w Windows XP • Udostêpnianie folderów i drukarek w sieci • Zaawansowane zarz¹dzanie zasobami sieciowymi • £¹czenie sieci LAN z internetem • Zabezpieczenia sieci lokalnych • W³asny serwer WWW i FTP Niniejsza ksi¹¿ka jest przeznaczona dla osób, które planuj¹ budowê i skonfigurowanie ma³ej lub ġredniej sieci komputerowej. Struktura ksi¹¿ki pozwoli bardziej zaawansowanym u¿ytkownikom szybko dotrzeæ do interesuj¹cych zagadnieñ, natomiast osobom o mniejszym doġwiadczeniu stworzenie krok po kroku w pe³ni funkcjonalnej sieci. Ju¿ po przeczytaniu kilku rozdzia³ów zostaniesz administratorem swojej w³asnej, domowej lub firmowej sieci. Je¿eli nadal w celu przeniesienia danych z komputera na komputer u¿ywasz dyskietek, to najwy¿szy czas, byæ zapozna³ siê z t¹ ksi¹¿k¹. Spis treści Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Lokalne sieci komputerowe LAN 7 Informacje ogólne ...................................................e....................................7 Topologie sieciowe ...................................................e..................................8 Rozdział 2. Struktura fizyczna sieci 11 Dodatkowe urządzenia ...................................................e...........................11 Okablowanie...................................................e...........................................13 Łączenie urządzeń sieciowych ...................................................e...............17 Rozdział 3. Konfiguracja ustawień sieciowych w Windows XP 21 Konfiguracja połączenia lokalnego ...................................................e........22 Konfiguracja protokołu TCP/IP ...................................................e.............25 Sprawdzenie poprawności konfiguracji TCP/IP .......................................27 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją TCP/IP .................................32 Nazwy komputerów i grupy robocze ...................................................e.....35 Rozdział 4. Korzystanie z sieci 39 Udostępnianie zasobów...................................................e..........................39 Korzystanie z zasobów...................................................e...........................48 Rozdział 5. Zarządzanie zasobami 59 Udziały administracyjne i ukryte ...................................................e...........59 Zarządzanie udziałami za pomocą konsoli MMC .....................................62 Zarządzanie zasobami za pomocą Wiersza polecenia...............................68 Rozdział 6. Połączenie sieci lokalnej z internetem 71 Tworzenie połączenia modemowego ...................................................e.....71 Udostępnianie połączenia modemowego ..................................................74 Udostępnianie łącza stałego ...................................................e...................77 Udostępnianie wdzwanianego połączenia szerokopasmowego (Neostrada)... 79 Konfigurowanie ustawień sieciowych za pomocą Kreatora konfiguracji sieci ...................................................e.82 3 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 7. Zabezpieczenia 87 Konta użytkowników i grup ...................................................e...................87 Uprawnienia do zasobów plikowych i drukarek .......................................93 Zasady zabezpieczeń lokalnych ...................................................e.............98 Zapora połączenia internetowego...................................................e......... 101 Kerio Personal Firewall...................................................e........................ 103 Rozdział 8. Usługi intranetowe 131 Internetowe usługi informacyjne...................................................e.......... 131 Instalacja serwera IIS ...................................................e........................... 132 Konfiguracja witryn sieci WWW...................................................e......... 134 Konfiguracja witryn FTP ...................................................e..................... 143 FileZilla — klient FTP ...................................................e......................... 147 Pulpit zdalny — praca terminalowa ...................................................e..... 151 i c ś e r t s i p S Rozdział 9. Poczta elektroniczna 159 Instalacja serwera IMail Express...................................................e.......... 160 Konfiguracja serwera — zarządzanie kontami........................................ 163 Konfiguracja serwera — zarządzanie hostem ......................................... 175 Obsługa poczty za pomocą Outlook Express .......................................... 184 Obsługa poczty poprzez WWW ...................................................e........... 188 Rozdział 10. Komunikatory 191 Communication Server...................................................e......................... 192 Communication Client ...................................................e......................... 194 Zaawansowana konfiguracja ComServer ................................................ 199 Dodatek A Adresacja IP w sieciach TCP/IP Dodatek B Uprawnienia 203 205 Uprawnienia NTFS do plików i folderów ............................................... 205 Uprawnienia do udziałów...................................................e..................... 206 Uprawnienia dotyczące drukarek ...................................................e......... 207 Mechanizm i protokoły przekazywania poczty e-mail............................ 208 Rejestracja domeny ...................................................e.............................. 211 Skorowidz 213 4 Zarządzanie zasobami Zarządzanie zasobami Rozdział 5. Zarządzanie zasobami Zaawansowani użytkownicy i administratorzy wykorzysżtując narzędzia, które są dostarczane jako integralna czężść systemu Windows XP, mogą w łatwy i bardzo efektywny sposób zarządzać siecią komputerową. Windows XP został wyposażony w kilka mechanizmów, które dla większości użytkowników podczas codzienneżj pracy z siecią nie są niezbędne, natomiast możesz je wykożrzystać, gdy administrujesz siecią komputerową. Udziały administracyjne i ukryte Windows XP automatycznie po instalacji systemu udostępnia kilka zasobów ukrytych (tabela 5.1), zwanych też administracyjnymi, które są wykorzystywane do zżadań związanych z administracją siecią i komputerami. Do tyżch zasobów należą: Tabela 5.1. Lista udziałów administracyjnych automatycznie udostępnianych przez system Windows XP Nazwa udziału Opis # /+0 RTKPV , itd. +2 Pod tą nazwą udziału jest udostępniony katalog, do którego został zainstalowany system Windows XP (domyślnie C:WINDOWS). Odpowiada folderowi, w którym znajdują się sterowniki drukarek. Domyślnie jest to folder C:WINDOWSSystem32spooldrivers Każdy dysk twardy jest w całości udostępniany, jako nazwa udziału jest przypisywana litera dysku, do której dodawany jest znak Jest to zasób wykorzystywany przez system dla mechanizmu komunikacji potoków nazwanych (ang. Named Pipes) Z wyjątkiem udziału +2 wszystkie wymienione w tabeli 5.1 udziały możesz wykorzystać podczas wykonywania zadań związanych z administrowaniem siecią. U d z i a ł y a d m i n i s t r a c y j n e i u k r y t e 59 Rozdział 5. Aby połączyć się z zasobem ukrytym i administracyjnym: 1. Wybierz polecenie Uruchom z menu Start w polu Otwórz wpisz ścieżkę UNC zawierającą nazwę komputera oraz nazwę udziału wraz ze znakiem (rysunek 5.1), a następnie naciśnij przycisk OK. 2. W przypadku, gdy w grupach Administratorzy lub Operatorzy kopii zapasowych komputera, z którym nawiązujesz połączenie, nie występuje konto użytkownika o nazwie takiej samej, jak nazwa Twojego konta, będziesz musiał się dodatkowo zalogować. W oknie Połącz z (rysunek 5.2) wpisz nazwę konta z uprawnieniami administracyjnymi i hasło, następnie kliknij przycisk OK. Wskazówki Domyślne ustawienia zabezpieczeń Windows XP mapują na konto Gość wszystkie próby uwierzytelnienia sieciowego do zasobu. Przy takim ustawieniu, niezależnie z jakiego konta użytkownika korzystasz, podczas próby uzyskania dostępu do zasobu Windows XP potraktuje Cię jako konto Gość. Ustawienie to można zmienić, edytując Ustawienia zabezpieczeń lokalnych. Udziały administracyjne możesz wyłączyć tylko na czas trwania sesji. Po ponownym uruchomieniu komputera udziały te będą na nowo utworzone. Nie możesz modyfikować uprawnień do udziałów administracyjnych. Aby zmienić domyślny sposób uwierzytelniania sieciowego: 1. Uruchom Narzędzia administracyjne z Panelu sterowania, następnie uruchom Zasady zabezpieczeń lokalnych. Na ekranie pojawi się konsola Ustawienia zabezpieczeń lokalnych (rysunek 5.3). 60 e t y r k u i e n j y c a r t s i n i m d a y ł a i z d U Rysunek 5.1. Zasoby administracyjne nie pojawiają się w oknie Moje miejsca sieciowe. Aby uzyskać do nich dostęp, musisz wpisać pełną ścieżkę UNC Rysunek 5.2. Zasoby administracyjne są dostępne dla użytkowników należących do grup Administratorzy oraz Operatorzy kopii zapasowych komputera, z którym nawiązujesz połączenie. Może być konieczne wpisanie użytkownika i hasła Rysunek 5.3. Konsola Ustawienia zabezpieczeń lokalnych umożliwi Ci zmianę zasad zabezpieczeń Twojego komputera Rysunek 5.4. Pełny opis Zasad zabezpieczeń jest dostępny w Pomocy systemu Windows XP. Przed modyfikacją tych zasad zapoznaj się z ich działaniełm Rysunek 5.5. Wybierając model Klasyczny dostępu sieciowego, umożliwiasz użytkownikom z uprawnieniami administracyjnymi podłączanie do zasobów administracyjnych Zarządzanie zasobami 2. Rozwiń gałąź Zasady lokalne, następnie kliknij Opcje zabezpieczeń. W prawej części okna kliknij prawym klawiszem myszy zasadę Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych, następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości (rysunek 5.4). 3. W oknie Właściwości: Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych z menu rozwijalnego wybierz model Klasyczny (rysunek 5.5), a następnie kliknij przycisk OK. 4. Aby zmiana zadziałała, uruchom ponownie komputer. Aby dodać udział ukryty: 1. Wywołaj okno Właściwości folderu, który chcesz udostępnić, i przejdź do zakładki Udostępnianie. 2. Wybierz przycisk opcji Udostępnij ten folder, następnie w polu Nazwa udziału wpisz nazwę dla udziału i dodaj do niej znak (rysunek 5.6) np. 2TQLGMV[. 3. Kliknij przycisk OK. U d z i a ł y a d m i n i s t r a c y j n e i u k r y t e Rysunek 5.6. Udział ukryty w nazwie musi mieć znak $. Udział taki jest niewidoczny podczas przeglądania zasobów sieciowych 61 Rozdział 5. Zarządzanie udziałami za pomocą konsoli MMC Konsola MMC (ang. Microsoft Management Konsole) umożliwia korzystanie z wielu narzędzi służących do zarządzania systemem Windows XP. Wszystkie narzędzia wykorzystywane w konsoli MMC są dodawane w postaci przystawek. Jedną z nich jest przystawka Foldery udostępnione, dzięki której możesz zarządzać udostępnionymi folderami, przeglądać nawiązane sesje oraz sprawdzić, jakie pliki są w użyciu. Aby przeglądać udostępnione foldery za pomocą konsoli: 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę Mój komputer i z menu kontekstowego wybierz Zarządzaj. 2. W lewej części okna konsoli (tzw. drzewie konsoli) Zarządzanie komputerem rozwiń gałąź Narzędzia systemowe, a następnie wybierz i rozwiń przystawkę Foldery udostępnione (rysunek 5.7). 3. Kliknij na pozycję Udziały w prawej części okna konsoli (tzw. oknie szczegółów), a zostanie wyświetlona lista udziałów komputera lokalnego (rysunek 5.8). Wskazówka Wykorzystując przystawkę Foldery udostępnione, możesz sprawdzić, ile komputerów jest podłączonych do zasobu. Odpowiednia wartość jest podana w kolumnie Liczba połączeń klientów (rysunek 5.8). C M M i l o s n o k ą c o m o p a z e i n a z d ą z r a Z 62 Rysunek 5.7. Konsola Zarządzanie komputerem zawiera kilka przystawek. Wykorzystaj jedną z nich, aby zarządzać folderami udostępnionymi Rysunek 5.8. W oknie szczegółów możesz odnaleźć listę wszystkich udostępnionych folderów, włączając w to udziały ukryte Zarządzanie zasobami Aby udostępnić folder za pomocą konsoli: 1. Otwórz konsolę Zarządzanie komputerem i rozwiń gałąź przystawki Foldery udostępnione. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na pozycję Udziały, następnie z menu kontekstowego wybierz Nowy udział pliku… (rysunek 5.9). 3. W kreatorze Tworzenie folderu udostępnianego (rysunek 5.10) kliknij przycisk Przeglądaj…, a na ekranie zostanie wyświetlone okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderów (rysunek 5.11). Z a r z ą d z a n i e z a p o m o c ą k o n s o l i M M C Rysunek 5.9. Możesz wykorzystać kreator pomagający utworzyć udostępnione foldery. Efekt działania kreatora jest identyczny z tym, co osiągasz, stosując klasyczną metodę udostępniania folderów Rysunek 5.10. Przycisk Przeglądaj pozwala zlokalizować folder, który masz zamiar udostępnić Rysunek 5.11. Możesz utworzyć folder podczas przeglądania zawartości dysków — w tym celu wykorzystaj przycisk Utwórz nowy folder 63 Rozdział 5. 4. Rozwijając kolejne gałęzie folderów, wybierz folder, który chcesz udostępnić. Możesz również — wybierając przycisk Utwórz nowy folder — założyć folder w wybranym miejscu na dysku i udostępnić go. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK. 5. Wypełnij pole Nazwa udziału odpowiednią nazwą dla udostępnianego folderu i opcjonalnie wpisz komentarz w polu Opis udziału, następnie kliknij Dalej (rysunek 5.12). 6. Na kolejnym ekranie kreatora wybierz jedną z podanych opcji (rysunek 5.13), aby ustalić uprawnienia dostępu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. 7. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o pomyślnym ukończeniu udostępniania folderu. Jeśli chcesz udostępnić kolejny folder, kliknij przycisk Tak; w przeciwnym razie wybierz przycisk Nie. C M M i l o s n o k ą c o m o p a z e i n a z d ą z r a Z Rysunek 5.12. Pole Nazwa udziału musi zostać wypełnione. Opis udziału jest opcjonalny Rysunek 5.13. Kreator Tworzenie folderu udostępnianego umożliwia Ci wybranie kilku gotowych zestawów uprawnień. Jeśli proponowane uprawnienia nie spełniają Twoich wymagań, wybierz Dostosuj uprawnienia udziału i folderu, a następnie kliknij przycisk Niestandardowe… 64 Rysunek 5.14. Korzystając z konsoli, możesz szybko wyłączyć udostępnianie wielu zasobów Rysunek 5.15. Jeśli zaznaczyłeś kilka udziałów, po naciśnięciu przycisku Tak wszystkie udostępnieniał zostaną jednocześnie wyłączone Zarządzanie zasobami Aby wyłączyć udostępnianie za pomocą przystawki Foldery udostępnione: 1. Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem. Możesz to zrobić, dwukrotnie klikając ikonę Zarządzanie komputerem w grupie Narzędzia administracyjne. 2. W drzewie konsoli rozwiń grupę Narzędzia systemowe, następnie rozwiń przystawkę Foldery udostępnione i kliknij na pozycję Udziały. 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na udział, którego udostępnianie chcesz zatrzymać, i z menu kontekstowego wybierz Zatrzymaj udostępnianie (rysunek 5.14). 4. W oknie dialogowym Foldery udostępnione kliknij przycisk Tak (rysunek 5.15). Udostępnianie zasobu zostanie zatrzymane. Wskazówka Możesz wyłączyć udostępnianie jednocześnie dla kilku zasobów. Przytrzymaj klawisz CTRL, wybierz kilka zasobów z okna szczegółów, następnie kliknij na wybranych pozycjach prawym klawiszem myszy i postępuj tak, jak w przypadku wyłączania pojedynczego udostępniania. Z a r z ą d z a n i e z a p o m o c ą k o n s o l i M M C 65 Rysunek 5.16. W oknie szczegółów znajdziesz listę wszystkich użytkowników i komputerów, którzy są podłączeni do zasobów udostępnionych na Twoim komputerze Rysunek 5.17. Pamiętaj, że rozłączając użytkownika, możesz sprawić, że utraci on nie zapisane dane, nad którymi pracował Rozdział 5. Aby odłączyć użytkownika od udziału (rozłączyć sesję): 1. Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem. 2. W drzewie konsoli rozwiń grupę Narzędzia systemowe, następnie rozwiń przystawkę Foldery udostępnione i kliknij na pozycję Sesje (rysunek 5.16). W oknie szczegółów konsoli Zarządzanie komputerem zostanie wyświetlona lista aktywnych połączeń z zasobami komputera lokalnego. 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na połączeniu, które chcesz rozłączyć, i z menu kontekstowego wybierz Zamknij sesję (rysunek 5.17). 4. W oknie dialogowym Foldery udostępnione kliknij przycisk Tak, potwierdzając operację. Spowoduje to odłączenie wskazanego użytkownika od zasobu Twojego komputera. Wskazówka Przeglądając sesje, możesz odczytać istotne informacje na temat tego, jacy użytkownicy i z jakich komputerów łączą się z zasobami Twojego komputera. C M M i l o s n o k ą c o m o p a z e i n a z d ą z r a Z 66 Rysunek 5.18. Możesz wykorzystać możliwość zamknięcia otwartego pliku, np. gdy chcesz go przekopiować, a jest on w użyciu Zarządzanie zasobami Aby zamknąć otwarty plik: 1. Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem. 2. W drzewie konsoli rozwiń grupę Narzędzia systemowe, następnie rozwiń przystawkę Foldery udostępnione i kliknij na pozycji Otwarte pliki. 3. W oknie szczegółów wybierz plik, który chcesz zamknąć, następnie kliknij go prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Zamknij otwarty plik (rysunek 5.18). 4. W oknie dialogowym Foldery udostępnione kliknij przycisk Tak, potwierdzając operację. Spowoduje to zamknięcie wskazanego pliku. Wskazówki W odróżnieniu od zamknięcia całej sesji, użytkownik będzie nadal podłączony do zasobu, jednakże plik, z którego korzystał, zostanie zamknięty. Możesz wykorzystać tę możliwość, np. gdy potrzebujesz skopiować plik, którego używa inny użytkownik. Pamiętaj jednak, że odłączając go od pliku, możesz spowodować utratę danych, których nie zdążył zapisać do pliku. Aby umożliwić zapisanie danych osobie korzystającej z pliku, który chcesz zamknąć, możesz wysłać komunikat konsoli. Z a r z ą d z a n i e z a p o m o c ą k o n s o l i M M C 67 Rysunek 5.19. Zawsze wysyłaj komunikat konsoli do użytkownika, którego chcesz odłączyć od udostępnionych zasobów. Dzięki temu będzie miał czas, aby zapisać swoje dane Rysunek 5.20. Taki komunikat zobaczy adresat Twojej wiadomości Rozdział 5. Aby wysłać komunikat konsoli: 1. Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem. 2. W drzewie konsoli rozwiń grupę Narzędzia systemowe, następnie kliknij prawym klawiszem myszy przystawkę Foldery udostępnione. Z menu kontekstowego wybierz grupę poleceń Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wyślij komunikat konsoli…. Na ekranie pojawi się okno Wysyłanie komunikatu konsoli (rysunek 5.19). 3. Korzystając z przycisków Dodaj oraz Usuń, uzupełni listę Adresaci. Powinny się na niej znajdować nazwy wszystkich komputerów, na ekranach których ma się pojawić komunikat o treści podanej w polu Komunikat. 4. Naciśnij przycisk Wyślij, a na ekranie pojawi się komunikat informujący o wysyłaniu komunikatu. 5. Na komputerze docelowym pojawi się komunikat usługi Posłaniec (rysunek 5.20). Wskazówka Aby komputer mógł odbierać i wysyłać komunikaty konsoli, musi mieć uruchomioną usługę Posłaniec. Zarządzanie zasobami za pomocą Wiersza polecenia Większość opisanych wcześniej czynności możesz również wykonać, korzystając z narzędzi uruchamianych w Wierszu polecenia. Narzędzia te są przydatne, gdyż w taki sam sposób, jak w Wierszu polecenia, możesz wykorzystać je w plikach wsadowych oraz skryptach, które znacznie ułatwiają codzienną administrację zasobami sieciowymi. a i n e c e l o p a z s r e i W ą c o m o p a z e i n a z d ą z r a Z 68 Zarządzanie zasobami Aby przeglądnąć zasoby poleceniem net view: 1. 2. Uruchom Wiersz polecenia. Możesz to zrobić, wybierając polecenie Wiersz polecenia z grupy Akcesoria znajdującej się w grupie Wszystkie programy menu Start. Wpisz polecenie PGVXKGY 0# 9#A-1/276 4# i naciśnij klawisz ENTER (rysunek 5.21), gdzie NAZWA_KOMPUTERA to nazwa NetBIOS jednego z komputerów w sieci. Możesz również zamiast nazwy wpisać adres IP komputera np. PGVXKGY , a wtedy w Wierszu polecenia zostanie wyświetlona lista zasobów, jakie udostępnia wskazany komputer wraz z ich komentarzem. W przypadku, gdy zasób jest mapowany jako dysk, zostanie również wyświetlona litera dysku w kolumnie Używany jako. Aby podłączyć dysk sieciowy poleceniem net use: 1. 2. Uruchom Wiersz polecenia. Możesz to zrobić, wybierając polecenie Wiersz polecenia z grupy Akcesoria znajdującej się w grupie Wszystkie programy menu Start. Wpisz polecenie PGVWUG 0# 9#A -1/276 4# 0# 9#A7 +#Đ7 i naciśnij klawisz ENTER, gdzie NAZWA_KOMPUTERA to nazwa komputera, którego zasób chcesz podłączyć, a NAZWA_UDZIAŁU odpowiada nazwie konkretnego udziału, który Cię interesuje (rysunek 5.22). Wskazówki Tutaj również możesz zamiast nazwy komputera wpisać jego adres IP. Jeśli chcesz przypisać dysk sieciowy do konkretnej litery dysku, zamiast znaku „*”wpisz symbol wolnej (nie przypisanej do żadnego dysku) litery wraz ze znakiem „:” np.: PGVWUG8 0# 9#A-1/276 4# 0# 9#A7 +#Đ7. Wpisanie znaku „*” powoduje przypisanie pierwszej wolnej litery dysku począwszy od litery „Z”. 69 Z a r z ą d z a n i e z a p o m o c ą W i e r s z a p o l e c e n i a Rysunek 5.21. Polecenie net view pozwala przeglądać zasoby komputera zdalnego Rysunek 5.22. Możesz używać polecenia net use również w skryptach użytkownika Wpisując polecenie PGVWUG bez parametrów, uzyskasz listę wszystkich podłączonych dysków sieciowych. Rysunek 5.23. Polecenie net share jest bardzo przydatne, gdy musisz szybko udostępnić wiele folderów jednocześnie. Możesz wtedy stworzyć skrypt udostępniający foldery Rysunek 5.24. Zastosowanie komenty net share z parametrem delete Rozdział 5. Aby udostępnić folder poleceniem net share: 1. Uruchom Wiersz polecenia. 2. Wpisz PGVUJCTG0# 9#A7 +#Đ7F[UM ħEKGľMCAHQNFGTW i naciśnij klawisz ENTER, gdzie NAZWA_UDZIAŁU to wybrana przez Ciebie nazwa dla udostępnianego folderu, natomiast po znaku równości występuje pełna ścieżka lokalna do folderu (rysunek 5.23). Np. PGVUJCTGQDTC[E QDTCMK udostępni pod nazwą udziału „obrazy” folder „obrazki” znajdujący się na dysku twardym„C:”. Wskazówki Poleceniem PGVUJCTG możesz również dodać opis oraz limit użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, wpisz w Wierszu polecenia PGVUJCTG!. Wpisując PGVUJCTG bez parametrów, spowodujesz, że w Wierszu polecenia zostaną wyświetlone wszystkie foldery udostępnione przez komputer lokalny. Aby usunąć udostępnianie poleceniem net share: 1. Uruchom Wiersz polecenia. 2. Wpisz polecenie PGVUJCTG0# 9#A7 +#Đ7 . 6 i naciśnij klawisz ENTER, gdzie NAZWA_UDZIAŁU to nazwa udziału, który chcesz usunąć (rysunek 5.24). Udostępnianie zostanie usunięte. a i n e c e l o p a z s r e i W ą c o m o p a z e i n a z d ą z r a Z 70
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu sieci komputerowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: