Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003594 18665998 na godz. na dobę w sumie
Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL - książka
Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1363-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-91%), audiobook).

Między kablem a serwerem --
sieć komputerowa krok po kroku

Mniejsze lub większe sieci komputerowe funkcjonują dziś właściwie wszędzie. Jeśli chcesz zapewnić sobie możliwość efektywnego współdzielenia danych, wspólnego korzystania z różnych urządzeń, programów lub bazy danych, potrzebna Ci będzie taka sieć. Można oczywiście zlecić jej przygotowanie zewnętrznej firmie, ale jeśli zależy Ci na tym, by dokładnie dopasować ją do potrzeb docelowych użytkowników, warto rozważyć samodzielne jej założenie. Wbrew pozorom wcale nie jest to bardzo trudne ani skomplikowane. Oczywiście pod warunkiem, że masz pod ręką znakomite kompendium wiedzy na ten temat.

Książka 'Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL' jest właśnie takim podręcznikiem, zapewniającym fachowe porady w zakresie budowania sieci komputerowych, w dodatku z wykorzystaniem najnowszego dostępnego oprogramowania -- Windows Vista. Znajdziesz w niej przejrzyste, konkretne opisy poszczególnych kroków, które trzeba wykonać przy opracowywaniu planu sieci i wdrażaniu go w życie -- od omówienia poszczególnych topologii sieciowych, przez rodzaje kabli, typy potrzebnych urządzeń oraz programów, stosowane protokoły przesyłania danych, konfigurowanie ustawień, aż po określanie poziomów zabezpieczeń czy nadawanie uprawnień użytkownikom. Innymi słowy -- znajdziesz tu wszystko, czego Ci trzeba.

Zbuduj własną sieć komputerową
-- satysfakcja gwarantowana!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-1363-3 Format: B5, stron: 216 MiŒdzy kablem a serwerem (cid:150) sie(cid:230) komputerowa krok po kroku (cid:149) Samodzielnie zbuduj sie(cid:230)! (cid:149) Dopasuj j„ do swoich potrzeb! (cid:149) Skutecznie j„ zabezpiecz! Mniejsze lub wiŒksze sieci komputerowe funkcjonuj„ dzi(cid:156) w‡a(cid:156)ciwie wszŒdzie. Je(cid:156)li chcesz zapewni(cid:230) sobie mo¿liwo(cid:156)(cid:230) efektywnego wsp(cid:243)‡dzielenia danych, wsp(cid:243)lnego korzystania z r(cid:243)¿nych urz„dzeæ, program(cid:243)w lub bazy danych, potrzebna Ci bŒdzie taka sie(cid:230). Mo¿na oczywi(cid:156)cie zleci(cid:230) jej przygotowanie zewnŒtrznej firmie, ale je(cid:156)li zale¿y Ci na tym, by dok‡adnie dopasowa(cid:230) j„ do potrzeb docelowych u¿ytkownik(cid:243)w, warto rozwa¿y(cid:230) samodzielne jej za‡o¿enie. Wbrew pozorom wcale nie jest to bardzo trudne ani skomplikowane. Oczywi(cid:156)cie pod warunkiem, ¿e masz pod rŒk„ znakomite kompendium wiedzy na ten temat. Ksi„¿ka (cid:132)Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL(cid:148) jest w‡a(cid:156)nie takim podrŒcznikiem, zapewniaj„cym fachowe porady w zakresie budowania sieci komputerowych, w dodatku z wykorzystaniem najnowszego dostŒpnego oprogramowania (cid:150) Windows Vista. Znajdziesz w niej przejrzyste, konkretne opisy poszczeg(cid:243)lnych krok(cid:243)w, kt(cid:243)re trzeba wykona(cid:230) przy opracowywaniu planu sieci i wdra¿aniu go w ¿ycie (cid:150) od om(cid:243)wienia poszczeg(cid:243)lnych topologii sieciowych, przez rodzaje kabli, typy potrzebnych urz„dzeæ oraz program(cid:243)w, stosowane protoko‡y przesy‡ania danych, konfigurowanie ustawieæ, a¿ po okre(cid:156)lanie poziom(cid:243)w zabezpieczeæ czy nadawanie uprawnieæ u¿ytkownikom. Innymi s‡owy (cid:150) znajdziesz tu wszystko, czego Ci trzeba. (cid:149) Topologie sieciowe (cid:149) Media transmisji (cid:149) Karty sieciowe (cid:149) Routery i ich zastosowanie (cid:149) Konfiguracja urz„dzeæ sieciowych (cid:149) Wykrywanie uszkodzeæ (cid:149) Adresowanie IP i ukrywanie to¿samo(cid:156)ci (cid:149) U¿ytkownicy i grupy robocze (cid:149) Wsp(cid:243)‡dzielenie danych (cid:149) Drukarki sieciowe (cid:149) Praca w sieci P2P i korzystanie z VoIP (cid:149) Zabezpieczenia i serwery Proxy Zbuduj w‡asn„ sie(cid:230) komputerow„ (cid:150) satysfakcja gwarantowana! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp W Wstęp Z książki dowiesz się, w jaki sposób zaplanować sieć komputerową, wykonać ją i eksploatować. Treść została podzielona na 16 rozdziałów: (cid:88) Rozdział 1. zatytułowany „Sieci komputerowe” — dowiesz się z niego, jakie są topologie sieciowe, poznasz ich wady i zalety. Tutaj znajdziesz informacje o mediach używanych do przesyłania sygnałów. Jeśli dopiero planujesz wykonanie sieci, zacznij lekturę od tego rozdziału. Właściwe decyzje podjęte na etapie projektowania spowodują, że korzystanie z sieci i późniejsza jej rozbudowa będą łatwiejsze. (cid:88) Rozdział 2. zatytułowany „Okablowanie” — dowiesz się z niego, jakie rodzaje kabli są używane do budowy sieci i czym kierować się przy ich wyborze. Trudno w książce przekazać umiejętności manualne. Mam nadzieję, że liczne zdjęcia pozwolą Ci samodzielnie wykonać kable sieciowe. (cid:88) Rozdział 3. zatytułowany „Karty sieciowe” — dowiesz się z niego, jakie są rodzaje kart, jak je instalować i testować. (cid:88) Rozdział 4. zatytułowany „Łączenie urządzeń sieciowych” — dowiesz się z niego, jakich należy użyć urządzeń, aby w praktyce zbudować topologię sieci. Poznasz różnice pomiędzy: koncentratorem, przełącznikiem, routerem. (cid:88) Rozdział 5. zatytułowany „Przygotowanie routera do pracy” — router jest jednym z najpopularniejszych składników sieci komputerowej. Z tego rozdziału dowiesz się, jak przygotować router do pracy. 7 W s t ę p Wstęp (cid:88) Rozdział 6. zatytułowany „Zabezpieczenia routera” — jest rozwinięciem tematów z rozdziału 5. Opisałem w nim, jak wykorzystać router do obrony sieci przed atakami z zewnątrz. (cid:88) Rozdział 7. zatytułowany „Konfigurowanie ustawień sieciowych” — po jego lekturze będziesz wiedział między innymi, jak wykonać połączenia sieciowe i jak skonfigurować protokół IP. (cid:88) Rozdział 8. zatytułowany „Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń” — na lekturę tego rozdziału przyjdzie czas, gdy napotkasz problemy z łącznością w sieci lub będziesz chciał sprawdzić, czy sieć działa właściwie. Dowiesz się z niego, jak skonfigurować zaporę sieciową i przeglądarkę Internet Explorer. Podałem też proste sposoby lokalizacji uszkodzeń, testowania drogi pakietów i przepustowości łącza. (cid:88) Rozdział 9. zatytułowany „Adresowanie IP” — rozbudowując sieć, przyłączając ją do innych sieci, możesz napotkać problemy związane z adresowaniem. W tym rozdziale wyjaśniłem, jaką rolę w adresowaniu odgrywają klasy i maski. W systemie Windows Vista zastosowano protokół IPv6. Podstawowe informacje o nim znajdziesz na końcu rozdziału 9. (cid:88) Rozdział 10. zatytułowany „Ukrywanie tożsamości” — praca w sieci, a szczególnie korzystanie z internetu, naraża komputer na próby określenia tożsamości użytkownika. Mogą one mieć charakter marketingowy (np. poznanie zwyczajów grupy odwiedzającej sklep internetowy), jak również szpiegowski (np. określenie, jakich informacji poszukują pracownicy działu konstrukcyjnego firmy X). Nie musimy prowadzić działalności niezgodnej z prawem, aby ukrywać swą tożsamość. Jak ją chronić przy wykorzystaniu programów Tor i Privoxy, dowiesz się z rozdziału 10. 8 p ę t s W Wstęp (cid:88) Rozdział 11. zatytułowany „Użytkownicy i grupy” — praca nawet w małej sieci komputerowej nie może być anonimowa. Użytkownicy muszą mieć własne konta zabezpieczone hasłem. Aby rozpocząć pracę, należy podać nazwę konta i zabezpieczające dostęp do niego hasło. Pozwala to na identyfikację użytkownika. Stąd już tylko krok do nadania użytkownikom uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy. (cid:88) Rozdział 12. zatytułowany „Udostępnianie plików i folderów” — dowiesz się z niego, jakie są możliwości udostępniania innym użytkownikom sieci plików i folderów. (cid:88) Rozdział 13. zatytułowany „Udostępnianie drukarek” — w nim znajdziesz informacje na temat sposobów udostępniania drukarek. (cid:88) Rozdział 14. zatytułowany „Praca w sieci P2P” — z niego dowiesz się, jak zainstalować, skonfigurować i zgodnie z prawem użytkować program eMule. (cid:88) Rozdział 15. zatytułowany „Korzystanie z VoIP” — z niego dowiesz się, jak zainstalować, skonfigurować i użytkować program Skype. (cid:88) Rozdział 16. zatytułowany „Konfigurowanie zabezpieczeń” — z niego dowiesz się, jak zainstalować, skonfigurować i użytkować: zaporę sieciową, automatyczne aktualizacje systemu Windows Vista, Windows Defender, serwer proxy itp. W s t ę p 9 Wstęp Wersje Windows Vista System Windows Vista występuje w sześciu wersjach: Home Basic, Home Basic N, Home Premium, Business, Business N oraz Ultimate. Różnią się one funkcjonalnością. Próba wykonania operacji, która w danej wersji systemu nie jest dostępna, powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie (rysunek W.1). W książce opisano wersję Windows Vista Home Premium. Najmniejsze rozbieżności pomiędzy możliwościami systemu a wyglądem poszczególnych okien i opisem zawartym w książce będą wówczas, gdy będziesz korzystać z systemu Windows Vista Home Premium. Aby odczytać wersję systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze: 1. Kliknij widoczny w lewym dolnym rogu ekranu przycisk Start (rysunek W.2). 2. W rozwiniętym menu kliknij Panel sterowania (rysunek W.3). 3. W Panelu sterowania znajdź sekcję System i konserwacja (rysunek W.4). Kliknij ją. 4. Znajdź sekcję System Windows — Zapraszamy (rysunek W.5). 5. Kliknij odsyłacz Znajdź wersję systemu Windows, z której korzystasz (rysunek W.5). 6. Wyświetlone zostało okno z informacją o wersji zainstalowanego systemu operacyjnego (rysunek W.6). a t s i V s w o d n i W e j s r e W Rysunek W.1. Próba wykonania operacji, która w bieżącej wersji systemu jest niedostępna Rysunek W.2. Przycisk Start Rysunek W.3. Fragment menu Start Rysunek W.4. Sekcja System i konserwacja Rysunek W.5. Odsyłacz Znajdź wersję systemu Windows, z której korzystasz Rysunek W.6. Komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows Vista Home Premium 10 Konfigurowanie połączeń sieciowych 7 Rozdział 7. Konfigurowanie połączeń sieciowych W sieciach komputerowych dane przesyłane są w postaci pakietów. Pakiet można porównać do listu za potwierdzeniem odbioru. List musi być zaadresowany w ustalony sposób. Jego treść jest dowolna. Adres służy do określenia miejsca przeznaczenia, do którego powinien zostać doręczony list (pakiet). Adres zwrotny służy do poinformowania nadawcy, że list (pakiet) został odebrany. Odpowiednikiem urzędu pocztowego jest router. Określa on, do jakiego komputera adresowany jest pakiet. Rolę listonosza pełni protokół komunikacyjny. Dostarcza on przesyłki pod wskazany adres, przekazuje potwierdzenia odbioru. Adresy mają dwojaką postać: sprzętową MAC i programową IP. Oba sposoby adresacji można porównać do danych nieruchomości. Adres sprzętowy jest odpowiednikiem numeru działki, na której stoi budynek. Jest on niezmienny. Adres IP jest adresem logicznym. Można go porównać do nazwy ulicy i numeru nieruchomości. Tak jak nazwa ulicy może zostać zmieniona, tak może się zmienić adres logiczny. Numery działek i adresy nieruchomości mogą nadawać i zmieniać uprawnione urzędy. Zdarza się, że dokumenty są fałszowane. Podobnie adresy MAC i IP mogą zostać zmienione. Służą do tego celu specjalne programy, które można znaleźć w internecie. Zarówno w przypadku adresów MAC, jak i IP musi być zapewniona ich unikatowość. Jest to niezbędne, aby pakiety mogły być doręczane. Czuwa nad tym organizacja o nazwie IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority). 75 K o n f i g u r o w a n i e p o ł ą c z e ń s i e c i o w y c h Rozdział 7. Protokół IP w wersji 4. (w skrócie IPv4) został zaprojektowany na początku lat 80. XX w. Umożliwia on zaadresowanie do 232 urządzeń. Rozwój urządzeń z funkcją komunikacji sieciowej spowodował, że pula ta okazała się zbyt mała. Wprowadzono więc protokół IP w wersji 6. (w skrócie IPv6). Umożliwia on zaadresowanie do 2128 urządzeń. W przeliczeniu na powierzchnię Ziemi daje to ok. 6,7*1017 adresów/mm2. Obecnie wartość ta wydaje się wystarczająca. W poprzednich rozdziałach zajmowaliśmy się okablowaniem, kartami i urządzeniami sieciowymi. Do poprawnego działania sieci oprócz sprzętu konieczne jest skonfigurowanie systemu operacyjnego i sposobu adresowania urządzeń. h c y w o i c e i s ń e z c ą ł o p e i n a w o r u g i f n o K 76 Rysunek 7.1. Przycisk Start Rysunek 7.2. Menu podręczne przycisku Sieć Rysunek 7.3. Zadania związane z połączeniami sieciowymi Konfigurowanie połączeń sieciowych Wyłączanie i włączanie połączenia sieciowego W systemie Windows Vista karta sieciowa jest reprezentowana w postaci połączenia sieciowego. Jeżeli chcesz odłączyć komputer od sieci, nie musisz wyjmować kabla z gniazdka. Wystarczy wyłączyć połączenie sieciowe. Aby wyłączyć połączenie sieciowe: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj kartę sieciową, której połączenie chcesz wyłączyć. Kliknij jej symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wyłącz (rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Menu podręczne aktywnego połączenia sieciowego W y ł ą c z a n i e i w ł ą c z a n i e p o ł ą c z e n i a s i e c i o w e g o 77 Rozdział 7. Aby włączyć połączenie sieciowe: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj kartę sieciową, której połączenie chcesz włączyć. Kliknij jej symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Włącz (rysunek 7.5). 7. Zaczekaj na nawiązanie połączenia (rysunek 7.6). Rysunek 7.5. Menu podręczne nieaktywnego połączenia sieciowego Rysunek 7.6. Od wydania polecenia włączenia połączenia sieciowego do nawiązania połączenia upływa chwila o g e w o i c e i s a i n e z c ą ł o p e i n a z c ą ł w i e i n a z c ą ł y W 78 Rysunek 7.7. Nazwa połączenia jest gotowa do edycji Rysunek 7.8. Zmieniona nazwa połączenia Konfigurowanie połączeń sieciowych Zmiana nazwy połączenia sieciowego Nazwy połączeń sieciowych są nadawane przez system operacyjny. Nie zawsze na ich podstawie łatwo jest rozpoznać, czego dotyczy połączenie. Na szczęście nazwy te można zmieniać. Aby zmienić nazwę połączenia sieciowego: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, którego nazwę chcesz zmienić. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę. 7. Nazwa połączenia została wyświetlona w ramce (rysunek 7.7). 8. Wpisz nową nazwę (rysunek 7.8). 9. Zakończ edytowanie nazwy polecenia naciśnięciem klawisza Enter. Z m i a n a n a z w y p o ł ą c z e n i a s i e c i o w e g o 79 Rozdział 7. Wyłączanie i włączanie protokołu TCP/IP Wraz z systemem Windows Vista instalowane są dwa protokoły TCP/IP. Jeżeli chcesz, aby połączenie obsługiwało tylko jeden z nich, drugi należy wyłączyć. Aby wyłączyć protokół TCP/IP dla połączenia sieciowego: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz wyłączyć protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. Rysunek 7.9. Po usunięciu zaznaczenia protokół zostanie wyłączony 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego (rysunek 7.9). 9. Kliknięciem usuń zaznaczenie przy nazwie protokołu, który chcesz wyłączyć. 10. Zapisz wprowadzone ustawienia i zamknij okno Właściwości kliknięciem przycisku OK. 80 P I / P C T u ł o k o t o r p e i n a z c ą ł w i e i n a z c ą ł y W Konfigurowanie połączeń sieciowych Aby włączyć protokół TCP/IP dla połączenia sieciowego: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz włączyć protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego. 9. Kliknięciem umieść zaznaczenie przy nazwie protokołu, który chcesz wyłączyć (rysunek 7.9). 10. Zapisz wprowadzone ustawienia i zamknij okno Właściwości kliknięciem przycisku OK. 81 W y ł ą c z a n i e i w ł ą c z a n i e p r o t o k o ł u T C P / I P Rozdział 7. Konfigurowanie protokołu TCP/IP Domyślnym ustawieniem protokołu TCP/IP w wersjach 4. i 6. jest konfiguracja automatyczna. Rozwiązanie to jest wygodne i umożliwia uniknięcie błędów. Ręczna konfiguracja sieci jest w praktyce stosowana tylko w małych sieciach. Jest ona czasochłonna, a podczas jej wykonywania łatwo się pomylić. Aby skonfigurować ręcznie protokół TCP/IPv4: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz skonfigurować protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. Rysunek 7.10. Ustawienia protokołu są zaliczane do jego właściwości Rysunek 7.11. Zaznaczenie opcji Użyj następującego adresu IP spowodowało uaktywnienie pól znajdujących się w tej sekcji Rysunek 7.12. Parametry, które trzeba wpisać ręcznie 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego. 9. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4(TCP/IPv4). 10. Kliknij przycisk Właściwości (rysunek 7.10). 11. Wybierz opcję Użyj następującego adresu IP (rysunek 7.11). 12. W polu Adres IP wpisz adres logiczny karty. 13. W polu Maska podsieci (rysunek 7.12) wpisz maskę podsieci dla wprowadzonego już adresu IP. 82 P I / P C T u ł o k o t o r p e i n a w o r u g i f n o K Konfigurowanie połączeń sieciowych 14. Wprowadzanie pozostałych danych jest zbędne w sieci lokalnej. 15. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości. Rysunek 7.13. Zaznaczenie Uzyskaj adres IP automatycznie spowoduje zablokowanie możliwości ręcznego wprowadzania zmian Aby skonfigurować automatycznie protokół TCP/IPv4: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz skonfigurować protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego. 9. Zaznacz protokół TCP/IPv4. 10. Kliknij przycisk Właściwości (rysunek 7.10). 11. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie (rysunek 7.13). 12. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości. 83 K o n f i g u r o w a n i e p r o t o k o ł u T C P / I P Rysunek 7.14. Ustawienia protokołu są zaliczane do jego właściwości Rysunek 7.15. Zaznaczenie opcji Użyj następującego adresu IP spowodowało uaktywnienie pól znajdujących się w tej sekcji Rysunek 7.16. Parametry, które trzeba wpisać ręcznie Rozdział 7. Aby skonfigurować ręcznie protokół TCP/IPv6: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz skonfigurować protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego. 9. Zaznacz protokół TCP/IPv6. 10. Kliknij przycisk Właściwości (rysunek 7.14). 11. Wybierz opcję Użyj następującego adresu IPv6 (rysunek 7.15). 12. W polu Adres IPv6 wpisz adres logiczny karty. 13. W polach Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna (rysunek 7.16) wpisz długość prefiksu i bramę domyślną dla wprowadzonego już adresu IP. 14. Wprowadzanie pozostałych danych jest zbędne w sieci lokalnej. 15. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości. 84 P I / P C T u ł o k o t o r p e i n a w o r u g i f n o K Konfigurowanie połączeń sieciowych Aby skonfigurować automatycznie protokół TCP/IPv6: 1. Kliknij okrągły przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu (rysunek 7.1). 2. Po rozwinięciu menu odszukaj przycisk Sieć i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości (rysunek 7.2). 4. Po lewej stronie okna Właściwości widoczne są Zadania. Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi (rysunek 7.3). 5. Odszukaj połączenie, dla którego chcesz skonfigurować protokół TCP/IP. Kliknij jego symbol prawym przyciskiem myszy. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. 7. Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Wyświetlone zostało okno Właściwości połączenia sieciowego. 9. Zaznacz protokół TCP/IPv6. 10. Kliknij przycisk Właściwości (rysunek 7.14). 11. Wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IPv6. 12. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości. K o n f i g u r o w a n i e p r o t o k o ł u T C P / I P 85 Rysunek 7.17. Informacje o ustawieniach protokołu TCP/IP Rozdział 7. Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP Po skonfigurowaniu komputerów lub w razie wystąpienia problemów z pracą w sieci należy przetestować ustawienia protokołu TCP/IP. Najprostszy test ustawień sieciowych komputera można wykonać przy wykorzystaniu poleceń ipconfig oraz ping. Pierwsze z nich służy do odczytania lub ustawienia konfiguracji sieciowej komputera. Drugie służy do sprawdzenia, czy pomiędzy dwoma komputerami jest łączność. Oba polecenia są uruchamiane z wiersza poleceń. Standardowo polecenie ping powoduje czterokrotne wysłanie pakietu testowego. Może to być okres zbyt krótki, aby wykryć zakłócenia w działaniu sieci. W takim przypadku należy wydłużyć okres testowania. Zwykle do wykrycia niesprawności wystarcza wysłanie od kilkunastu do kilkudziesięciu pakietów testowych. Aby sprawdzić ustawienia TCP/IP: 1. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 7.1). 2. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 3. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 4. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 5. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 6. Wpisz w nim ipconfig /all. 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Odczytaj informacje wyświetlone w oknie Wiersz polecenia (rysunek 7.17). P I / P C T u ł o k o t o r p i j c a r u g i f n o k e i n a w o t s e T 86 Rysunek 7.18. Testowanie połączenia z komputerem lokalnym Konfigurowanie połączeń sieciowych Aby sprawdzić połączenie z komputerem lokalnym: 1. Odczytaj adres IP komputera, którego sprawność chcesz przetestować. 2. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 7.1). 3. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 4. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 5. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 6. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 7. Wpisz w nim ping IP. W miejsce IP wpisz adres logiczny odczytany w punkcie 1. 8. Naciśnij klawisz Enter. 9. Odczytaj informacje wyświetlone w oknie Wiersz polecenia (rysunek 7.18). Wskazówka (cid:132) Testowanie połączenia z komputerem lokalnym powoduje sprawdzenie: sprawności karty sieciowej, poprawności jej konfiguracji, tego, czy został zainstalowany właściwy sterownik karty sieciowej, adresacji IP karty. Jeżeli po wydaniu polecenia ping IP wyświetlony zostanie komunikat o błędzie lub zostaną utracone wszystkie pakiety, będzie to oznaczać, że któryś z testowanych elementów nie działa poprawnie. Aby sprawdzić połączenie z komputerem zdalnym: 1. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 3.5). 2. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 3. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 4. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 5. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 87 T e s t o w a n i e k o n f i g u r a c j i p r o t o k o ł u T C P / I P Rysunek 7.19. Testowanie połączenia z komputerem zdalnym Rysunek 7.20. Dwa pakiety testowe zaginęły Rozdział 7. 6. Wpisz w nim ping IP_komputera_zdalnego lub ping url_komputera_zdalnego. 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Odczytaj informacje wyświetlone w oknie Wiersz polecenia (rysunek 7.19). Wskazówki (cid:132) Testowanie połączenia z komputerem zdalnym powoduje sprawdzenie: sprawności karty sieciowej komputera lokalnego, poprawności jej konfiguracji, tego, czy został zainstalowany właściwy sterownik karty sieciowej, adresacji IP karty komputera lokalnego, sprawności łącza, sprawności karty sieciowej komputera zdalnego, poprawności jej konfiguracji, tego, czy został zainstalowany właściwy sterownik karty sieciowej, adresacji IP karty komputera zdalnego. Jeżeli po wydaniu polecenia ping IP wyświetlony zostanie komunikat o błędzie lub zostaną utracone wszystkie pakiety, będzie to oznaczać, że któryś z testowanych elementów nie działa poprawnie. (cid:132) Uzyskanie połączenia bezstratnego świadczy o tym, że oba komputery są skonfigurowane poprawnie i gotowe do komunikacji w sieci. Aby sprawdzić stabilność połączenia: 1. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 7.1). 2. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 3. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 4. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 5. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 6. Wpisz w nim ping IP_komputera_zdalnego /t lub ping url_komputera_zdalnego /t. 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Odczytaj informacje wyświetlone w oknie Wiersz polecenia (rysunek 7.20). 88 P I / P C T u ł o k o t o r p i j c a r u g i f n o k e i n a w o t s e T Konfigurowanie połączeń sieciowych 9. Naciśnij klawisze Ctrl+C. Spowoduje to przerwanie testu. 10. Przewiń zawartość okna Wiersz polecenia w dół. Widoczne jest w nim podsumowanie testu (rysunek 7.21). Wskazówki (cid:132) Straty pakietów świadczą o niesprawności sieci lub jej przeciążeniu. Usługi uruchomione w takiej sieci nie będą działały poprawnie. (cid:132) Przy połączeniach z odległymi komputerami dopuszczalne jest wydłużenie czasów odpowiedzi oraz rozrzut ich wartości (rysunek 7.22). Rysunek 7.21. Na 5 pakietów testowych nie uzyskano odpowiedzi Rysunek 7.22. Pakiety, które przebywają duże odległości, mogą mieć różne czasy opóźnienia T e s t o w a n i e k o n f i g u r a c j i p r o t o k o ł u T C P / I P 89 Rysunek 7.23. Konfiguracja zostanie zapisana na partycji d do pliku dom.txt Rysunek 7.24. Polecenie zostało wykonane Rozdział 7. Praca w kilku sieciach Jeżeli ten sam komputer używany jest w więcej niż jednej sieci (np. notebook podłączany do internetu w pracy i w domu), przy zmianie sieci trzeba zmieniać konfigurację. Jest to szczególnie kłopotliwe, gdy adresy IP i bramy należy wpisać ręcznie. Do szybkiej i wygodnej zmiany konfiguracji sieciowej można wykorzystać polecenie netsh. Służy ono do obsługi skryptów. Korzystając z niego, można zapisać do plików konfiguracje sieciowe, a następnie wczytywać je. Aby zapisać do pliku pierwszą konfigurację sieciową komputera: 1. Podłącz komputer do sieci w domu. 2. Sprawdź, czy działa on poprawnie. 3. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 3.5). 4. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 5. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 6. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 7. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 8. Wpisz w nim polecenie netsh –c interface dump d:\dom.txt (rysunek 7.23). 9. Naciśnij klawisz Enter. 10. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku tekstowego. Po chwili na ekranie komputera zostanie wyświetlony znak zachęty (rysunek 7.24). h c a i c e i s u k l i k w a c a r P 90 Rysunek 7.25. Konfiguracja zostanie zapisana na partycji d do pliku praca.txt Rysunek 7.26. Polecenie zostało wykonane Rysunek 7.27. Wczytywanie konfiguracji zapisanej w pliku dom.txt Konfigurowanie połączeń sieciowych Aby zapisać do pliku drugą konfigurację sieciową komputera: 1. Podłącz komputer do sieci w pracy. 2. Sprawdź, czy działa on poprawnie. 3. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 7.1). 4. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 5. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 6. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 7. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 8. Wpisz w nim polecenie netsh –c interface dump d:\praca.txt (rysunek 7.25). 9. Naciśnij klawisz Enter. 10. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku tekstowego. Po chwili na ekranie komputera zostanie wyświetlony znak zachęty (rysunek 7.26). Wskazówka (cid:132) Aby uniknąć wpisywania w wierszu poleceń polecenia netsh wraz z parametrami, utwórz plik wsadowy (*.bat) zawierający menu wyboru konfiguracji sieciowej. Umieść skrót do niego w grupie Autostart. P r a c a w k i l k u s i e c i a c h Aby przełączać konfiguracje sieciowe zapisane do plików: 1. Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu okna okrągły przycisk Start (rysunek 3.5). 2. W menu kliknij pole Rozpocznij wyszukiwanie. 3. Wpisz w nim wie (rysunek 3.23). 4. W górnej części okna wyświetlone zostało pasujące hasło (rysunek 3.24). Kliknij je. 5. Wyświetlone zostało okno Wiersz polecenia. 6. Wpisz w nim polecenie netsh –f d:\dom.txt (rysunek 7.27). 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Zaczekaj chwilę, aż konfiguracja zostanie wczytana z pliku tekstowego. 91
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu sieci komputerowe w Windows Vista PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: