Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 005252 18487798 na godz. na dobę w sumie
Po prostu własny serwer internetowy - książka
Po prostu własny serwer internetowy - książka
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-763-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Chcesz czegoś więcej niż być tylko biernym odbiorcą treści dostępnych w Internecie? Nic trudnego. Potrzebne Ci będą: komputer podłączony stałym łączem do sieci, publiczny adres IP i ta książka. Stworzenie własnego serwera to niezależność (możesz robić z nim co zechcesz), niższe koszty (nie musisz płacić za utrzymanie stron WWW dostawcy Internetu), a także możliwość stania się pełnoprawnym członkiem Internetowej społeczności.

Książka 'Po prostu własny serwer internetowy' opisuje krok po kroku instalację i konfigurację serwerów WWW, FTP, pocztowego i serwera grup dyskusyjnych w systemie Linux. Dzięki licznym przykładom plików konfiguracyjnych i praktycznym wskazówkom, sprawnie i szybko poradzisz sobie z uruchomieniem własnego serwera.

Opisano:

Wszystkie programy opisane w książce wraz z kodami źródłowymi są dostępne za darmo.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu w³asny serwer internetowy Autorzy: Tomasz Rak, Kazimierz Lal ISBN: 83-7197-763-8 Format: B5, stron: 200 Chcesz czegoġ wiêcej ni¿ byæ tylko biernym odbiorc¹ treġci dostêpnych w Internecie? Nic trudnego. Potrzebne Ci bêd¹: komputer pod³¹czony sta³ym ³¹czem do sieci, publiczny adres IP i ta ksi¹¿ka. Stworzenie w³asnego serwera to niezale¿noġæ (mo¿esz robiæ z nim co zechcesz), ni¿sze koszty (nie musisz p³aciæ za utrzymanie stron WWW dostawcy Internetu), a tak¿e mo¿liwoġæ stania siê pe³noprawnym cz³onkiem Internetowej spo³ecznoġci. Ksi¹¿ka „Po prostu w³asny serwer internetowy” opisuje krok po kroku instalacjê i konfiguracjê serwerów WWW, FTP, pocztowego i serwera grup dyskusyjnych w systemie Linux. Dziêki licznym przyk³adom plików konfiguracyjnych i praktycznym wskazówkom, sprawnie i szybko poradzisz sobie z uruchomieniem w³asnego serwera. Opisano: • Instalacjê i konfiguracjê serwera WWW Apache w wersjach 1.3 i 2.0 • Instalacjê i konfiguracjê serwera FTP ProFTPD • Instalacjê i konfiguracjê serwerów SMTP Sendmail i Postfix • Instalacjê i konfiguracjê serwera grup dyskusyjnych INN • Zabezpieczanie serwerów za pomoc¹ zapór sieciowych • Konfiguracjê programów klienckich dla odpowiednich serwerów Wszystkie programy opisane w ksi¹¿ce wraz z kodami ĥród³owymi s¹ dostêpne za darmo. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tytuł książki Spis treści Wprowadzenie 5 Rozdział 1. O Internecie 7 Poczta elektroniczna ...................................................k................................ 8 Rozdział 2. Rozdział 3. Grupy dyskusyjne ...................................................k.................................... 8 Udostępnianie plików za pomocą FTP ...................................................k.... 9 Witryny multimedialne WWW...................................................k................ 9 Warstwowy model sieci TCP/IP ...................................................k............ 10 Adresowanie IP...................................................k...................................... 11 Lokalizacja zasobów URL ...................................................k..................... 12 13 System operacyjny Linux Dystrybucje ...................................................k............................................ 14 15 Serwer linuksowy Linux Mandrake...................................................k..................................... 15 Najważniejsze kroki instalacji ...................................................k............... 16 Sprawdzanie uruchomionych serwerów ...................................................k 18 Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie serwerów................................. 19 Odinstalowanie standardowych pakietów serwerów ................................ 20 S p i s t r e ś c i Rozdział 4. 23 Serwer Apache Jak zdobyć pakiet instalacyjny RPM? ...................................................k... 24 Jak zdobyć źródła pakietu? ...................................................k.................... 25 Instalacja serwera Apache...................................................k...................... 26 Jak uruchomić serwer WWW? ...................................................k.............. 27 Pakiet pomocy dla Apache...................................................k..................... 29 Odinstalowanie pakietu serwera ...................................................k............ 30 Rozdział 5. Apache — powoli, ale dokładnie 31 Serwer WWW — Apache 1.3...................................................k................ 31 Serwer WWW — Apache 2.0...................................................k................ 39 3 Spis treści Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. i c ś e r t s i p S Rozdział 9. Rozdział 10. Rozdział 11. 73 Serwer FTP (ProFTPD) Najczęściej stosowane serwery FTP ...................................................k...... 74 Jak zdobyć pakiet ProFTPD w wersji RPM?............................................ 76 Jak zdobyć źródła pakietu? ...................................................k.................... 78 79 ProFTPD — powoli, ale dokładnie Serwer FTP ...................................................k............................................ 79 Konfiguracja ProFTPD ...................................................k.......................... 81 Opcje i parametry programu klienta FTP ................................................. 88 Przykłady zastosowań ...................................................k............................ 92 Przykładowy plik konfiguracyjny...................................................k.......... 95 Przykłady działań klienta ...................................................k....................... 98 Serwer pocztowy 103 Protokoły pocztowe ...................................................k............................. 104 Najczęściej stosowane serwery pocztowe............................................... 105 Jak zdobyć pakiet RPM sendmaila i jak go zainstalować? ..................... 106 Jak zdobyć źródła pakietu? ...................................................k.................. 109 111 sendmail i Postfix — powoli, ale dokładnie sendmail ...................................................k............................................... 112 Postfix ...................................................k.................................................. 125 141 INN — serwer grup dyskusyjnych Kilka słów o historii...................................................k............................. 142 Zasady obsługi grup dyskusyjnych ...................................................k...... 143 Serwer grup dyskusyjnych INN...................................................k........... 144 Jak zdobyć pakiet INN w wersji RPM? .................................................. 145 Jak zdobyć źródła pakietu? ...................................................k.................. 146 147 INN — powoli, ale dokładnie Serwer grup dyskusyjnych ...................................................k................... 147 Konfiguracja INN ...................................................k................................ 150 Zarządzanie serwerem grup dyskusyjnych ............................................. 161 Uruchamianie INN...................................................k............................... 166 Przeglądarki grup dyskusyjnych ...................................................k.......... 167 Rozdział 12. Zabezpieczenie serwera 171 Konfiguracja jądra ...................................................k............................... 172 Konfiguracja filtra...................................................k................................ 175 Skorowidz 191 4 Serwer Apache Serwer Apache Serwer Apache Apache jest najpopularniejszym (ponad 60 rynku) setrwerem stron WWW. Swoją dominację zawdzięcza wysokiej użyteczności i zertowej cenie. Powstał na bazie UNIX-owego programu NCSA (National Center for Supercomputing Applications) HTTPD 1.3. Jego nazwa pochodzi od „stosowania łat” (po angielsku łata to „A PAtCH”). Charakteryzuje się modularną budową, prostą instalacją i konfiguracją oraz zaimplementowtaną obsługą języków skryptowych PHP, CGI i JavaScript. Jego pakiety instalacyjne dostępne są w każdej dystrybucji Linuksa.t Można je również pobrać ze stron internetowych Apache Group w postaci kodu źródłowego (Apache Project). Dość często dołączany jest do czasopism informatyczntych takich jak LINUX+ czy Software. Serwer WWW jest oprogramowaniem odpowiedzialnym za: u obsługę zapytań klientów, u odszukiwanie plików, u zwracanie ich zawartości, u uruchamianie skryptów i udostępnianie wyników ich dzitałania. Apache ma minimalne wymagania sprzętowe — małe (np. tetstowe) serwisy WWW mogą pracować nawet na komputerach klasy 486. Minitmalizuje to w znacznym stopniu koszty związane z uruchomieniem tusług WWW. Dobry serwer WWW to taki, który: u ma wbudowany tryb wielozadaniowy (może obsługiwać jednoctześnie kilka zadań), u pracuje szybko bez powodowania nadmiernego obciążenia tsprzętu, u pozwala na uzgodnienie formy i języka komunikacji (cot np. umożliwia porozumiewanie się z klientem w jego języku ojczystymt), u może pracować w charakterze serwera pośredniczącego (proxy server), u kontroluje użytkowników, u wysyła jednoznaczne i czytelne komunikaty o błędach, u udostępnia dane w różnych formatach, u zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych. S e r w e r A p a c h e 23 ? M P R y n j y c a l a t s n i t e i k a p ć y b o d z k a J Rozdział 4. Jak zdobyć pakiet instalacyjny RPM? Przed instalacją Apache musimy zdecydować, czy będziemy wykonywać ją z: u gotowych plików binarnych (pakiety RPM) (rysunek 4.1), u czy plików źródłowych — apache-source. Pliki w formacie RPM z serwerem Apache można znaleźć pośród pakietów dostępnych na płycie z Linuksem (dowolnej dystrybucji) lub można je pobrać z internetowego serwera FTP (rysunek 4.2). Nowe wersje są dostępne pod adresami: http://www.task.gda.pl/pub/www/apache/, http://sunsite.icm.edu.pl/pub/www/apache/dist/.  Podstawowe informacje (takie jak: data utworzenia, krótki opis, wymagania dotyczące systemu operacyjnego, wersji wymaganej dystrybucji) można znaleźć w podkatalogu INFO, w katalogu domowym danego pakietu. Dla wygody warto skorzystać z Midnight Commandera. Rysunek 4.1. Pakiety instalacyjne dla Apache znajdujące się na płytach instalacyjnych — widok z poziomu menedżera pakietów Rysunek 4.2. Nowe źródło pakietów — Software Manager Co powinieneś wiedzieć? Zawartość pakietów instalacyjnych, jakie masz do dyspozycji (rysunki 4.3 i 4.4): apache-1.3.20-3mdk.i586.rpm — jest to główny pakiet serwera. apache-common[wersja] — jest to pakiet konieczny do prawidłowej pracy samego serwera, jak również przy dołączaniu modułu do perla: mod_perl. apache-modules[wersja] — jest to pakiet wymagany do prawidłowej pracy samego serwera, jak też przy dołączaniu modułu do perla: mod_perl. apache-conf[wersja] — jest to pakiet wymagany do prawidłowej pracy serwera. 24 apache-manual[wersja] — pakiet zawiera opis serwera Apache w formacie HTML. Można go oglądać po zainstalowaniu. apache-devel[wersja] — służy do tworzenia Dynamic Shared Objects (DSO). apache-source[wersja] — zawiera kod źródłowy serwera, pozwalający na samodzielne modyfikowanie serwera i ingerencję w jego kod źródłowy. apache-ASP[wersja] — jest to pakiet, służący do pisania skryptów w Perlu z wykorzystaniem ASP. Serwer Apache Jak zdobyć źródła pakietu? Instalacja przy użyciu RPM-ów nie udostępnia wszystkich potencjalnych możliwości serwera. Jest wystarczająca do prostych, typowych zastosowań. Budowa profesjonalnego ośrodka WWW wymaga indywidualnego podejścia — przygotowania dedykowanego serwera. W takim przypadku konieczna jest kompilacja kodu źródłowego, w celu dostarczenia odpowiednich modułów. Najnowszą wersję źródeł możemy ściągnąć ze strony http://www.apache.org/dist/httpd/ (rysunek 4.5).  Przy wyborze modułów należy pamiętać, że wiele z domyślnych modułów jest wymaganych do prawidłowej i bezpiecznej pracy serwera, dlatego nie należy ich pomijać. J a k z d o b y ć ź r ó d ł a p a k i e t u ? 25 Rysunek 4.3. Zainstalowane pakiety Apache w wersji 1.3.20 — Software Manager Rysunek 4.4. Pakiety serwera Apache w wersji 1.3.20, zainstalowane przy użyciu polecenia rpm — widok z konsoli tekstowej Rysunek 4.5. Plik RPM z serwerem Apache skopiować można za pomocą przeglądarki internetowej Rysunek 4.6. Instalowanie głównego pakietu serwera Apache z wiersza poleceń Potrzebne opcje dla RPM: TROK=PCYCARCMKGVW? — instalacja danego pakietu. TROS=PCYCARCMKGVW? — sprawdzenie, czy dany pakiet jest zainstalowany. TROG=PCYCARCMKGVW? — odinstalowanie pakietu. e h c a p A a r e w r e s a j c a l a t s n I Rozdział 4. Instalacja serwera Apache Po zamontowaniu CD-ROM-u przechodzimy do podkatalogu /Mandrake/RPMS używając polecenia: EFOPVEFTQO/CPFTCMG42/5 Instalacja jest prosta, dlatego ograniczymy się do podania poleceń, jakie powinny zostać wydane z konsoli tekstowej, w katalogu, o którym była mowa wcześniej lub w katalogu, do którego zostały skopiowane pakiety (rysunek 4.6). Są to: TROŌKCRCEJGŌEQOOQP=PWOGTAYGTULK?TRO TROŌKCRCEJGŌEQPH=PWOGTAYGTULK?TRO TROŌKCRCEJGŌOQFWNGU=PWOGTAYGTULK?TRO TROŌKCRCEJG=PWOGTAYGTULK?TRO Warto wcześniej sprawdzić, czy przypadkiem serwer Apache nie został zainstalowany w trakcie instalacji systemu Linux. W tym celu należy wydać polecenie: TROŌSCRCEJG  Aby nie wpisywać ręcznie całej nazwy, a szczególnie numeru wersji, możemy po napisaniu fragmentu nazwy nacisnąć klawisz TAB, a nazwa — jeśli będzie unikalna — zostanie automatycznie uzupełniona. Należy pamiętać, aby nie był aktywny Midnight Commander.  Przed instalacją należy usunąć poprzednie wersje serwera, aby nie pojawiały się konflikty wersji i plików.  W razie problemów możliwe jest sprawdzanie tego, co dzieje się w czasie instalowania pakietu przy użyciu opcji KXJnp. TROŌKXJPCYCARCMKGVWTRO Jak już wspominaliśmy, standardowa instalacja z pakietów RPM daje serwer uniwersalny, ale przez to mało wydajny. Jest łatwa, a więc często stosowana. Dla tych, którzy chcą stosować serwer dedykowany i mieć poczucie, że jest on ich dziełem, niezbędna jest instalacja z kompilacją kodu źródłowego. 26 Rysunek 4.7. Uruchomienie serwera Apache z wiersza poleceń Serwer Apache Jak uruchomić serwer WWW? Po standardowej instalacji, tuż po przeładowaniu systemu, serwer jest gotowy do pracy. Możliwa jest jednak ingerencja w działanie serwera przy użyciu odpowiednich opcji. Skryptem startującym serwer Apache jest skrypt o nazwie CRCEJGEVN. Użytkownik może ingerować w działanie serwera, używając odpowiednich opcji. Na przykład wydając polecenie: CRCEJGEVNEQPHKIVGUV można sprawdzić poprawność działania serwera. W zależności od wersji, serwer Apache zainstalowany zostanie w różnych lokalizacjach np. /usr/sbin lub /usr/local/apache. Samo uruchomienie serwera jest czynnością bardzo prostą. Wystarczy wydać polecenie (rysunek 4.7): Rysunek 4.8. Operacje ze skryptem httpd CRCEJGEVNUVCTV Możliwe są również inne operacje przy użyciu skryptuJVVRF, który znajduje się w katalogu /etc/init.d (rysunek 4.8). Opcje apachectl: UVCTV — start serwera, UVQR — zatrzymanie serwera, TGUVCTV — ponowne uruchomienie, UVCVWU — sprawdzenie, czy serwer jest uruchomiony, EQPHKIVGUV — sprawdzenie poprawności konfiguracji serwera, HWNNUVCVWU — wyświetlanie pełnych danych o stanie serwera, ITCEGHWN — wymuszenie bezpiecznego restartu serwera, JGNR — wyświetlanie informacji o opcjach polecenia. 27 J a k u r u c h o m i ć s e r w e r W W W ? ? W W W r e w r e s ć i m o h c u r u k a J Rozdział 4. Aby sprawdzić działanie serwera, wystarczy uruchomić menedżera procesów (rysunek 4.9), wybierając w menu K: Aplikacje, następnie Monitorowanie i Zarządzanie Procesami. Jeżeli serwer pracuje, to teraz możemy uruchomić przeglądarkę w trybie tekstowym N[PZJVVRNQECNJQUV(rysunek 4.10) lub w trybie graficznym i wpisać adres JVVRNQECNJQUV (rysunek 4.11). Wyświetlany obraz to strona główna naszego serwera. 28 Rysunek 4.9. Menedżer procesów — tak sprawdzisz, czy serwer Apache działa Rysunek 4.10. Strona główna uruchomionego serwera Apache w przeglądarce tekstowej Rysunek 4.11. Strona główna uruchomionego serwera Apache w przeglądarce graficznej Rysunek 4.12. Błędna strona podręcznika systemowego Rysunek 4.13. Instalacja pakietu manuala dla Apache Rysunek 4.14. Strona podręcznika (manual) w przeglądarce internetowej Netscape Serwer Apache Pakiet pomocy dla Apache Manual (podręcznik systemowy) dla pakietu Apache znajduje się pod adresem http:\ localhostmanual. Jeżeli manual nie został zainstalowany, po wpisaniu podanego adresu pojawi się błąd (rysunek 4.12). W takim przypadku manual trzeba po prostu doinstalować. Szczegóły instalacji zamieszczamy na rysunku 4.13: 1. Zamontuj płytę CD-ROM do katalogu /mnt/cdrom poleceniem OQWPV. 2. Następnie poleceniem HKPF sprawdź, gdzie dokładnie znajduje się szukany przez nas pakiet. 3. Zainstaluj pakiet, wykorzystując polecenie TRO z opcjami opisanymi wcześniej. 4. Odmontuj płytę CD-ROM, używając polecenia WOQWPV. Teraz już na pewno, wpisując w przeglądarce adres JVVRNQECNJQUVOCPWCN, możemy zobaczyć strony pomocy dla Apache (rysunek 4.14). P a k i e t p o m o c y d l a A p a c h e 29 Rozdział 4. Odinstalowanie pakietu serwera Teraz, gdy już znamy proces instalacji serwera Apache, warto poznać procedurę usuwającą go z naszego systemu. Może okazać się ona potrzebna, gdy zechcemy wykonać instalację z kompilacją źródeł. Dobrym pomysłem jest wtedy pozbycie się wersji RPM-owej. Sama procedura deinstalacji to trzy proste kroki: 1. Uruchamiamy Software Managera (rysunek 4.15). 2. Zaznaczamy w zakładce Installed zainstalowaną wersję Apache. 3. Naciskamy Install/Remove. Cały proces jest tak prosty, ponieważ pakiety RPM „pamiętają”, gdzie zostały zainstalowane. Po poprawnym zakończeniu procesu usuwania pakietu powinno pojawić się okno z rysunku 4.16. a r e w r e s u t e i k a p e i n a w o l a t s n i d O Rysunek 4.15. Uruchomiony Software Manager gotowy do odinstalowania pakietu Rysunek 4.16. Końcowe okno Software Managera informujące o poprawnym zakończeniu procesu usuwania pakietu z systemu 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu własny serwer internetowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: