Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 004153 18668626 na godz. na dobę w sumie
Pocket PC. Ćwiczenia praktyczne - książka
Pocket PC. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1606-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości Pocket PC

Komputery kieszonkowe, noszące często nazwy 'Palm' lub 'Pocket', dawno już przestały być li tylko efektownymi gadżetami. Dziś są to w pełni funkcjonalne narzędzia pracy, przydające się wszystkim, którzy chcą być na bieżąco z korespondencją, terminami i zadaniami do wykonania. Jednak Pocket PC to nie tylko nowoczesny notes - urządzenie to ułatwia także nawigację w samochodzie oraz posiada funkcje aparatu fotograficznego, przeglądarki zdjęć, a nawet odtwarzacza plików MP3. Na rynku dostępne jest całe mnóstwo takich urządzeń, a oferta oprogramowania i akcesoriów rośnie z każdym dniem.

Książka 'Pocket PC. Ćwiczenia praktyczne' prezentuje doskonałe sposoby wykorzystania możliwości tego niezwykle przydatnego narzędzia. Czytając ją i wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się obsługiwać Pocket PC, konfigurować system operacyjny Windows Mobile i dostosowywać go do swoich wymagań. Poznasz oprogramowanie stosowane w urządzeniach tego typu i dowiesz się, do czego można je wykorzystać. Znajdziesz tu także informacje o korzystaniu z poczty elektronicznej, kalendarza i listy zadań, wyświetlaniu cyfrowych fotografii oraz instalowaniu nowego oprogramowania.

Bądź mobilny! Skorzystaj z Pocket PC.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pocket PC. ˘wiczenia praktyczne Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1606-0 Format: 140x208, stron: 208 Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci Pocket PC (cid:149) Jak skonfigurowa(cid:230) i spersonalizowa(cid:230) system? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z oprogramowania do‡„czonego do Pocket PC? (cid:149) Jak wysy‡a(cid:230) i odbiera(cid:230) pocztŒ elektroniczn„? Komputery kieszonkowe, nosz„ce czŒsto nazwy (cid:132)Palm(cid:148) lub (cid:132)Pocket(cid:148), dawno ju¿ przesta‡y by(cid:230) li tylko efektownymi gad¿etami. Dzi(cid:156) s„ to w pe‡ni funkcjonalne narzŒdzia pracy, przydaj„ce siŒ wszystkim, kt(cid:243)rzy chc„ by(cid:230) na bie¿„co z korespondencj„, terminami i zadaniami do wykonania. Jednak Pocket PC to nie tylko nowoczesny notes (cid:151) urz„dzenie to u‡atwia tak¿e nawigacjŒ w samochodzie oraz posiada funkcje aparatu fotograficznego, przegl„darki zdjŒ(cid:230), a nawet odtwarzacza plik(cid:243)w MP3. Na rynku dostŒpne jest ca‡e mn(cid:243)stwo takich urz„dzeæ, a oferta oprogramowania i akcesori(cid:243)w ro(cid:156)nie z ka¿dym dniem. Ksi„¿ka (cid:132)Pocket PC. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) prezentuje doskona‡e sposoby wykorzystania mo¿liwo(cid:156)ci tego niezwykle przydatnego narzŒdzia. Czytaj„c j„ i wykonuj„c kolejne (cid:230)wiczenia, nauczysz siŒ obs‡ugiwa(cid:230) Pocket PC, konfigurowa(cid:230) system operacyjny Windows Mobile i dostosowywa(cid:230) go do swoich wymagaæ. Poznasz oprogramowanie stosowane w urz„dzeniach tego typu i dowiesz siŒ, do czego mo¿na je wykorzysta(cid:230). Znajdziesz tu tak¿e informacje o korzystaniu z poczty elektronicznej, kalendarza i listy zadaæ, wy(cid:156)wietlaniu cyfrowych fotografii oraz instalowaniu nowego oprogramowania. (cid:149) Zadania klawiszy umieszczonych na obudowie palmtopa (cid:149) Synchronizacja danych z komputerem stacjonarnym (cid:149) Konfigurowanie systemu Windows Mobile (cid:149) Wyb(cid:243)r parametr(cid:243)w po‡„czenia z internetem (cid:149) Praca z Word Mobile i Excel Mobile (cid:149) Wysy‡anie i odbieranie poczty elektronicznej (cid:149) Korzystanie z kalendarza (cid:149) Notatki (cid:149) Przegl„danie stron WWW (cid:149) Instalowanie nowych aplikacji B„d(cid:159) mobilny! Skorzystaj z Pocket PC Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Praktyczna instrukcja obsïugi 1.1. Co mieĂci siÚ w palmtopie? 1.2. Zdradzamy tajemnice bezawaryjnej eksploatacji 1.3. Czy moĝna zresetowaÊ palmtopa? 1.4. Czy moĝna zabezpieczyÊ dostÚp do danych hasïem? 1.5. Jak wyïÈczyÊ ochronÚ systemu hasïem? 1.6. Co sygnalizujÈ diody? 1.7. Do czego sïuĝÈ przyciski? 1.8. Prawy profil palmtopa 1.9. Lewy profil palmtopa 1.10. Palmtop — widok z doïu 1.11. Palmtop — widok od spodu 1.12. Jaki program umoĝliwia synchronizacjÚ danych palmtopa i komputera? 1.13. Jak naïadowaÊ akumulator palmtopa? Rozdziaï 2. Konfigurowanie systemu 2.1. Personalizowanie systemu 2.2. Transmisja danych 2.3. Przyciski i klawiatura 2.4. Sygnaïy děwiÚkowe 2.5. Alarmy 7 13 13 14 16 17 20 23 24 26 27 29 30 31 35 39 39 51 68 73 80 4 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 3. Word Mobile 3.1. RozpoczÚcie pracy 3.2. Usprawnienia 3.3. Pisanie rysikiem Rozdziaï 4. Arkusz kalkulacyjny 4.1. Uruchamianie Excel Mobile 4.2. Pisanie rysikiem 4.3. SzerokoĂÊ kolumn — przeciÈganie linii 4.4. SzerokoĂÊ kolumn — wartoĂÊ dokïadna 4.5. WyĂwietlanie lub ukrywanie elementów okna? 4.6. „Zamraĝanie” komórek 4.7. WyĂwietlanie komórek w innej skali 4.8. WyĂwietlanie na peïnym ekranie 4.9. Dzielenie okna 4.10. Automatyczne obliczanie wartoĂci 4.11. Przesyïanie arkuszy 4.12. Usuwanie komórek 4.13. Edytowanie komórek 4.14. Wpisywanie formuïy Rozdziaï 5. Outlook 5.1. Messaging 5.2. Konfigurowanie konta 5.3. Pisanie i wysyïanie listów 5.4. Odbieranie listów 5.5. Odpowiadanie 5.6. Gotowe zdania 5.7. Priorytet listu 5.8. Automatyczne zapisywanie wysïanych listów 5.9. Automatyczne doïÈczanie kopii oryginalnego listu do odpowiedzi 5.10. Kiedy foldery majÈ byÊ czyszczone z usuniÚtych wiadomoĂci 5.11. ZarzÈdzanie podpisami Rozdziaï 6. Kalendarz 6.1. Dodawanie wpisów do kalendarza 6.2. Przypisywanie terminu do kategorii 6.3. Przesyïanie informacji o zdarzeniach 6.4. Zmiana opcji terminu 87 87 98 106 109 109 110 112 114 116 116 117 118 119 121 122 123 125 126 129 129 130 137 142 144 146 147 148 150 150 151 153 153 154 157 157 4 Arkusz kalkulacyjny 4.1. Uruchamianie Excel Mobile m W I C Z E N I E 4.1 Jak uruchomiÊ Excel Mobile? Aby uruchomiÊ Excela i utworzyÊ nowy arkusz: 1. Z menu Start wybierz polecenie Office Mobile (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Menu Start i polecenie Office Mobile 2. W oknie Office Mobile dotknij rysikiem ikony Excel Mobile (rysunek 4.2). 110 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.2. Ikona Excel Mobile w oknie Office Mobile 3. Po chwili uruchomiony zostanie arkusz (rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Okno arkusza 4.2. Pisanie rysikiem m W I C Z E N I E 4.2 Jak wprowadzaÊ dane do Excel Mobile, wykorzystujÈc rysik? Aby wprowadzaÊ dane do Excel Mobile, wykorzystujÈc rysik: 1. Uruchom arkusz Excel. Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 111 2. Dotknij rysikiem strzaïki widocznej obok klawiatury. 3. Wybierz z listy Transcriber (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Transcriber pozwala na pisanie bezpoĂrednio w komórce 4. Wpisz rysikiem znaki w komórce, w której majÈ siÚ znaleěÊ (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Znaki wpisane rÚcznie 5. Oderwij rysik od ekranu. 6. Po chwili pismo rÚczne zostanie przekonwertowane. Wynik konwersji zostanie wyĂwietlony na pasku formuïy (rysunek 4.6). 7. Aby wpisaÊ dane do komórki (rysunek 4.7), zatwierdě liczby widoczne na pasku formuïy. Dane wpisywane rysikiem nie róĝniÈ siÚ od danych wpisywanych z klawiatury. 112 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.6. Dane zostaïy wyĂwietlone na pasku formuïy Rysunek 4.7. Dane zostaïy wpisane do komórki 4.3. SzerokoĂÊ kolumn — przeciÈganie linii m W I C Z E N I E 4.3 Jak dostosowaÊ szerokoĂÊ kolumny do wpisanych danych? Aby dostosowaÊ szerokoĂÊ kolumny do wpisanych danych: 1. W prawym rogu nagïówka kolumny, której szerokoĂÊ chcesz zwiÚkszyÊ, umieĂÊ rysik (rysunek 4.8). Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 113 Rysunek 4.8. Po naprowadzeniu rysika na liniÚ rozdzielajÈcÈ kolumny kursor przyjmuje ksztaït strzaïki z dwoma grotami 2. PrzeciÈgnij rysik na zewnÈtrz kolumny. Poïoĝenie linii rozdzielajÈcej kolumny wyznacza ciemna pionowa kreska. Przesuwaj jÈ w prawo dopóty, dopóki nie bÚdzie zachodziïa na napis (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Linia rozdzielajÈca kolumny w trakcie przeciÈgania 3. Oderwij rysik od ekranu. Linia rozgraniczajÈca kolumny pozostaïa w nowym poïoĝeniu (rysunek 4.10). 114 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.10. Arkusz po zmianie szerokoĂci kolumny 4.4. SzerokoĂÊ kolumn — wartoĂÊ dokïadna m W I C Z E N I E 4.4 Jak dokïadnie ustawiÊ szerokoĂÊ kolumny? Aby dokïadnie ustawiÊ szerokoĂÊ kolumny: 1. Zaznacz kolumnÚ, której szerokoĂÊ ma byÊ modyfikowana (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Arkusz z zaznaczonÈ kolumnÈ A Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 115 2. Wybierz polecenia: Menu, Format, Cells (rysunek 4.12). Rysunek 4.12. Polecenie formatowania komórek 3. WyĂwietlone zostaïo okno Format Cells (rysunek 4.13). W polu Row height wpisz wysokoĂÊ wiersza. W polu Column width wpisz szerokoĂÊ kolumny. Rysunek 4.13. Okno umoĝliwiajÈce dokïadne okreĂlenie szerokoĂci komórek 116 Pocket PC • mwiczenia praktyczne 4.5. WyĂwietlanie lub ukrywanie elementów okna? m W I C Z E N I E 4.5 Jak wyĂwietlaÊ lub ukrywaÊ elementy okna? Aby wyĂwietlaÊ lub ukrywaÊ elementy okna: 1. Zaïaduj arkusz. 2. Wybierz polecenia: View, Show. 3. Klikaj nazwy obiektów, które chcesz wyĂwietlaÊ albo ukrywaÊ (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. W menu Show widoczne sÈ elementy, które moĝna ukrywaÊ lub wyĂwietlaÊ 4.6. „Zamraĝanie” komórek m W I C Z E N I E 4.6 Jak „zamraĝaÊ” komórki? Aby „zamroziÊ” komórki arkusza: 1. Zaznacz komórkÚ, którÈ chcesz „zamroziÊ”. 2. Wybierz polecenia: View, Freeze Panes (rysunek 4.15). Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 117 Rysunek 4.15. Zaznaczona komórka do „zamroĝenia” i polecenia, które to zrobiÈ 4.7. WyĂwietlanie komórek w innej skali m W I C Z E N I E 4.7 Jak wyĂwietlaÊ komórki w innej skali? Aby wyĂwietlaÊ komórki arkusza w innej skali, naleĝy wykonaÊ podane poniĝej czynnoĂci. 1. Wybierz polecenie: View, Zoom. 2. Z menu Zoom wybierz wartoĂÊ powiÚkszenia (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. SkalÚ, w jakiej wyĂwietlony zostanie arkusz, moĝna wybraÊ z menu 118 Pocket PC • mwiczenia praktyczne 3. Po chwili arkusz zostanie wyĂwietlony w nowej skali (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Arkusz wyĂwietlony w póïtorakrotnym powiÚkszeniu 4.8. WyĂwietlanie na peïnym ekranie m W I C Z E N I E 4.8 Jak wyĂwietlaÊ arkusz na peïnym ekranie? Aby wyĂwietliÊ arkusz na peïnym ekranie: 1. Wybierz polecenia: View, Full Screen (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. W menu zaznaczone polecenie, powodujÈce wyĂwietlenie arkusza na peïnym ekranie Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 119 2. Po chwili wyĂwietlony zostanie arkusz zajmujÈcy maksymalnÈ powierzchniÚ ekranu (rysunek 4.19). Rysunek 4.19. Arkusz wyĂwietlony w zmaksymalizow anym oknie Aby zakoñczyÊ pracÚ z arkuszem w trybie Full Screen, wybierz polecenia: View, Full Screen. 4.9. Dzielenie okna m W I C Z E N I E 4.9 Jak podzieliÊ okno? Aby podzieliÊ okno arkusza: 1. Wybierz polecenia: View, Split (rysunek 4.20). 2. Na arkuszu pojawiïa siÚ linia podziaïu (rysunek 4.21). Nie jest ona niezmienna. 3. PrzeciÈgnij liniÚ podziaïu w nowe poïoĝenie. Odsuñ rysik od ekranu. Rozmiary okien nie bÚdÈ juĝ ulegaÊ zmianie (rysunek 4.22). Aby usunÈÊ pasek podziaïu, wybierz polecenia: View, Remove Split. 120 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.20. Pojedynczy arkusz i polecenie, które spowoduje jego podziaï Rysunek 4.21. Arkusz po podziale Rysunek 4.22. PrzesuniÚta linia podziaïu Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 121 4.10. Automatyczne obliczanie wartoĂci m W I C Z E N I E 4.10 Jak automatycznie obliczaÊ wartoĂci? Aby w arkuszu pojawiaïy siÚ automatycznie obliczane wartoĂci: 1. Zaznacz obszar komórek, których wartoĂÊ chcesz obliczaÊ (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Zaznaczony obszar danych. W obszarze AutoCalculate (po prawej stronie paska statusu) widoczna jest wartoĂÊ funkcji Jeĝeli nie widzisz paska statusu, wybierz polecenia: View, Status Bar. 2. Aby wyĂwietliÊ listÚ moĝliwych do wykonania obliczeñ, kliknij (widocznÈ w prawym dolnym rogu ekranu) czarnÈ strzaïkÚ (rysunek 4.24). Nosi ona nazwÚ AutoCalculate. 3. Wybierz z listy wïaĂciwÈ funkcjÚ. 4. Wynik zostaï wyĂwietlony w obszarze AutoCalculate (rysunek 4.25). 122 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.24. Lista automatycznie wykonywanych obliczeñ Rysunek 4.25. Automatycznie zostaïa wyliczona Ărednia 4.11. Przesyïanie arkuszy m W I C Z E N I E 4.11 Jak przesïaÊ arkusz? Aby przesïaÊ arkusz: 1. Odszukaj go i wskaĝ rysikiem. 2. Z menu wybierz polecenie Beam File (rysunek 4.26). 3. WyĂwietlone zostaïo okno z wykazem dostÚpnych poïÈczeñ (rysunek 4.27). Wybierz to, którego chcesz uĝywaÊ. Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 123 Rysunek 4.26. Polecenie wysïania pliku znajduje siÚ w menu podrÚcznym Rysunek 4.27. Lista dostÚpnych poïÈczeñ Gdy korzystasz z poïÈczenia za poĂrednictwem podczerwieni (IR), umieĂÊ oba porty podczerwieni tak, aby byïa moĝliwa miÚdzy nimi ïÈcznoĂÊ. 4.12. Usuwanie komórek m W I C Z E N I E 4.12 Jak usuwaÊ komórki? Aby usunÈÊ komórki: 1. Wybierz obszar, który chcesz usunÈÊ (rysunek 4.28). 124 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.28. Zaznaczony obszar 2. Przytrzymaj na obszarze rysik. 3. Z menu wybierz polecenie Delete (rysunek 4.29). Rysunek 4.29. Menu podrÚczne 4. W kolejnym oknie wybierz, w jaki sposób ma zostaÊ uzupeïnione miejsce po usuniÚtych komórkach (rysunek 4.30). 5. Po chwili polecenie zostanie wykonane (rysunek 4.31). Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 125 Rysunek 4.30. Opcje uzupeïniania miejsca po usuniÚciu komórek Rysunek 4.31. Arkusz po usuniÚciu komórek 4.13. Edytowanie komórek m W I C Z E N I E 4.13 Jak edytowaÊ komórki? Aby edytowaÊ zawartoĂÊ komórek arkusza: 1. Wybierz komórkÚ (rysunek 4.32). 2. Kliknij pasek formuïy na górze arkusza (rysunek 4.33). 3. ZastÈp lub edytuj zawartoĂÊ komórki. 4. Kliknij Enter na panelu, aby zapisaÊ zmiany w komórce. 126 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.32. Arkusz z zaznaczonÈ komórkÈ A1 Rysunek 4.33. Po klikniÚciu paska formuïy wyĂwietlone w nim zostaïy przyciski Aby cofnÈÊ zmiany, wybierz polecenia: Menu, Undo. 4.14. Wpisywanie formuïy m W I C Z E N I E 4.14 Jak wpisywaÊ formuïy? Aby wpisaÊ formuïÚ: 1. Wybierz komórkÚ (rysunek 4.34). Rozdziaï 4. • Arkusz kalkulacyjny 127 Rysunek 4.34. Formuïa zostanie wpisana do zaznaczonej komórki 2. Kliknij pasek formuïy. 3. Kliknij ikonÚ fx. 4. W oknie Insert Function rozwiñ listÚ Category (rysunek 4.35). Rysunek 4.35. Lista kategorii funkcji 5. Zaznacz grupÚ funkcji. 6. Z listy Function wybierz funkcjÚ (rysunek 4.36). 7. Zapisz wprowadzonÈ do komórki formuïÚ, klikajÈc przycisk OK (rysunek 4.36). 128 Pocket PC • mwiczenia praktyczne Rysunek 4.36. Obszar poszukiwañ zostaï ograniczony do funkcji daty i czasu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pocket PC. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: