Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 006537 18632315 na godz. na dobę w sumie
Pocket PC. Podręcznik użytkownika. Wydanie II - książka
Pocket PC. Podręcznik użytkownika. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1598-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-91%), audiobook).

Poznaj i wykorzystaj możliwości podręcznego komputera

Komputer podręczny - Pocket PC, zwany także palmtopem - już dawno przestał być symbolem luksusu, snobizmu lub zamiłowania do gadżetów. Dziś jest to bardzo przydatne narzędzie pracy, pozwalające na korzystanie z poczty elektronicznej i WWW, edycję plików Worda i Excela, wyświetlanie plików PDF, a także oferujące wiele innych możliwości. Coraz częściej palmtopy wyposażane są w telefon komórkowy, odbiornik GPS i cyfrowy aparat fotograficzny. Rosnący w lawinowym tempie rynek oprogramowania dla urządzeń tego typu pozwala na wykorzystanie ich do różnych celów - pracy, rozrywki, edukacji.

Książka 'Pocket PC. Podręcznik użytkownika. Wydanie II' to zbiór podstawowych informacji dotyczących obsługi i możliwości tego urządzenia. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób korzystać z Pocket PC wyposażonego w system Windows Mobile 6.0 i posiadającego wbudowany telefon komórkowy. Nauczysz się konfigurować urządzenie, wysyłać i odbierać SMS-y, MMS-y i e-maile, telefonować, przeglądać witryny internetowe i pracować z dołączonym oprogramowaniem. Poznasz sposoby synchronizowania urządzenia z komputerem, posługiwania się wbudowanym w nie cyfrowym aparatem fotograficznym, redagowania notatek i wprowadzania wpisów do kalendarza.

Przekonaj się, jak komfortowa i efektywna może być praca z komputerem podręcznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pocket PC. PodrŒcznik u¿ytkownika. Wydanie II Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1598-8 Stron: 216 Poznaj i wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci podrŒcznego komputera (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z ekranu dotykowego? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b ‡„czy(cid:230) Pocket PC z internetem i innymi komputerami? (cid:149) Jak wysy‡a(cid:230) e-maile, SMS-y i dane? Komputer podrŒczny (cid:150) Pocket PC, zwany tak¿e palmtopem (cid:150) ju¿ dawno przesta‡ by(cid:230) symbolem luksusu, snobizmu lub zami‡owania do gad¿et(cid:243)w. Dzi(cid:156) jest to bardzo przydatne narzŒdzie pracy, pozwalaj„ce na korzystanie z poczty elektronicznej i WWW, edycjŒ plik(cid:243)w Worda i Excela, wy(cid:156)wietlanie plik(cid:243)w PDF, a tak¿e oferuj„ce wiele innych mo¿liwo(cid:156)ci. Coraz czŒ(cid:156)ciej palmtopy wyposa¿ane s„ w telefon kom(cid:243)rkowy, odbiornik GPS i cyfrowy aparat fotograficzny. Rosn„cy w lawinowym tempie rynek oprogramowania dla urz„dzeæ tego typu pozwala na wykorzystanie ich do r(cid:243)¿nych cel(cid:243)w (cid:150) pracy, rozrywki, edukacji. Ksi„¿ka (cid:132)Pocket PC. PodrŒcznik u¿ytkownika. Wydanie II(cid:148) to zbi(cid:243)r podstawowych informacji dotycz„cych obs‡ugi i mo¿liwo(cid:156)ci tego urz„dzenia. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z Pocket PC wyposa¿onego w system Windows Mobile 6.0 i posiadaj„cego wbudowany telefon kom(cid:243)rkowy. Nauczysz siŒ konfigurowa(cid:230) urz„dzenie, wysy‡a(cid:230) i odbiera(cid:230) SMS-y, MMS-y i e-maile, telefonowa(cid:230), przegl„da(cid:230) witryny internetowe i pracowa(cid:230) z do‡„czonym oprogramowaniem. Poznasz sposoby synchronizowania urz„dzenia z komputerem, pos‡ugiwania siŒ wbudowanym w nie cyfrowym aparatem fotograficznym, redagowania notatek i wprowadzania wpis(cid:243)w do kalendarza. (cid:149) Przygotowanie urz„dzenia do pracy (cid:149) Praca z ekranem dotykowym (cid:149) Wprowadzanie danych (cid:149) Po‡„czenia telefoniczne (cid:149) Synchronizacja danych z komputerem (cid:149) Po‡„czenie z internetem (cid:149) Zarz„dzanie urz„dzeniem (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej (cid:149) Praca z aplikacjami Przekonaj siŒ, jak komfortowa i efektywna mo¿e by(cid:230) praca z komputerem podrŒcznym Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ................................................................................................................................ 7 Rozdział 1. Przygotowanie ................................................................................ 11 Obudowa ........................................................................................................................ 11 Klawiatura ................................................................................................................ 12 Messaging ................................................................................................................ 12 Kontrolki .................................................................................................................. 13 Internet Explorer ...................................................................................................... 13 Kamera ..................................................................................................................... 13 Ekran ........................................................................................................................ 14 Wideorozmowa ........................................................................................................ 14 Wybór ....................................................................................................................... 15 Start .......................................................................................................................... 15 Połączenie ................................................................................................................ 15 OK (przód) ............................................................................................................... 16 Nawigacja ................................................................................................................. 16 Pokrętło .................................................................................................................... 16 OK (bok) .................................................................................................................. 17 Głos .......................................................................................................................... 17 Karta ......................................................................................................................... 17 Włącznik .................................................................................................................. 17 Menedżer komunikacji ............................................................................................. 17 Aparat ....................................................................................................................... 18 Rysik ........................................................................................................................ 18 Podczerwień ............................................................................................................. 18 Blokada .................................................................................................................... 18 USB .......................................................................................................................... 19 Reset ......................................................................................................................... 19 Mikrofon .................................................................................................................. 19 Antena ...................................................................................................................... 19 Obiektyw .................................................................................................................. 19 Zwierciadło .............................................................................................................. 20 Flesz ......................................................................................................................... 20 Akumulator i karta SIM .................................................................................................. 20 Akumulator .............................................................................................................. 20 Włączanie i wyłączanie ............................................................................................ 25 Uśpienie ................................................................................................................... 25 4 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Ikony ............................................................................................................................... 26 Stan urządzenia ........................................................................................................ 26 Aplikacje .................................................................................................................. 27 Ustawienia ................................................................................................................ 29 Rozdział 2. Dane .............................................................................................. 33 Wprowadzanie ................................................................................................................ 33 Klawiatura sprzętowa ............................................................................................... 33 Aplikacje .................................................................................................................. 36 Wyszukiwanie ................................................................................................................ 43 Odczytywanie ................................................................................................................. 45 Rozdział 3. Telefon .......................................................................................... 47 Przyciski ......................................................................................................................... 47 PIN ................................................................................................................................. 48 Wyłączanie i włączanie telefonu .................................................................................... 49 Wyłączanie i włączanie trybu bezprzewodowego .......................................................... 51 Głośność sygnałów dźwiękowych .................................................................................. 51 Wyłączanie i włączanie sygnałów dźwiękowych ........................................................... 52 Włączanie i wyłączanie alarmu wibracyjnego ................................................................ 53 Nawiązywanie połączenia .............................................................................................. 54 Phone ........................................................................................................................ 54 Contacts .................................................................................................................... 55 Call History .............................................................................................................. 56 Speed Dial ................................................................................................................ 57 Odbieranie i odrzucanie połączenia ................................................................................ 59 Rozdział 4. Synchronizacja ............................................................................... 61 ActiveSync ..................................................................................................................... 61 Instalacja .................................................................................................................. 61 Konfiguracja ............................................................................................................. 63 Rozdział 5. Zarządzanie ................................................................................... 71 Today .............................................................................................................................. 71 Tło ............................................................................................................................ 72 Informacje ................................................................................................................ 73 Układ ........................................................................................................................ 73 Szczegółowość zadań ............................................................................................... 74 Szczegółowość przypomnień ................................................................................... 75 Menu Start ...................................................................................................................... 76 Nazwa ............................................................................................................................. 77 Zegar ............................................................................................................................... 79 Data .......................................................................................................................... 79 Czas .......................................................................................................................... 80 Strefa czasowa .......................................................................................................... 81 Alarmy ............................................................................................................................ 82 Region ............................................................................................................................ 84 Przyciski ......................................................................................................................... 85 Ekran .............................................................................................................................. 86 Napisy ...................................................................................................................... 86 Podświetlenie ........................................................................................................... 88 Telefon ........................................................................................................................... 89 Dzwonek .................................................................................................................. 89 Usługi ....................................................................................................................... 90 Spis treści 5 Programy ........................................................................................................................ 91 Instalowanie ............................................................................................................. 93 Usuwanie .................................................................................................................. 94 Pamięć ............................................................................................................................ 95 Wolna ....................................................................................................................... 95 Zamykanie programów ............................................................................................. 96 Backup ............................................................................................................................ 97 Hasło ............................................................................................................................. 100 Rozdział 6. Połączenia ..................................................................................... 103 Internet ......................................................................................................................... 103 Diall-up .................................................................................................................. 103 GPRS ...................................................................................................................... 108 Wi-Fi ...................................................................................................................... 113 Wireless LAN ......................................................................................................... 117 Internet Explorer ........................................................................................................... 120 Uruchomienie ......................................................................................................... 120 Rozdział 7. Wiadomości ................................................................................... 125 Messaging ..................................................................................................................... 125 Outlook ................................................................................................................... 126 MMS ...................................................................................................................... 144 Kalendarz ..................................................................................................................... 148 Zdarzenie ................................................................................................................ 149 Przenoszenie ........................................................................................................... 150 Kontakty ....................................................................................................................... 152 Dodawanie ............................................................................................................. 152 Rozdział 8. Multimedia .................................................................................... 155 Aparat ........................................................................................................................... 155 Uruchomienie ......................................................................................................... 155 Ikony ...................................................................................................................... 157 Tryby ...................................................................................................................... 158 Zdjęcia .................................................................................................................... 163 Przeglądanie ........................................................................................................... 163 Windows Media Player ................................................................................................ 164 Uruchamianie ......................................................................................................... 164 Sterowanie .............................................................................................................. 165 Synchronizowanie .................................................................................................. 167 Rozdział 9. Aplikacje ....................................................................................... 169 Word Mobile ................................................................................................................ 169 Nowy dokument ..................................................................................................... 169 Zapisywanie ........................................................................................................... 169 Wyszukiwanie ........................................................................................................ 173 Otwieranie .............................................................................................................. 176 Klawiatura ekranowa .............................................................................................. 177 Konfiguracja ........................................................................................................... 178 Pisownia ................................................................................................................. 181 Data ........................................................................................................................ 182 Zastępowanie .......................................................................................................... 183 Formatowanie ......................................................................................................... 185 Rysik ...................................................................................................................... 187 6 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Excel Mobile ................................................................................................................ 188 Nowy arkusz ........................................................................................................... 188 Rysik ...................................................................................................................... 189 Szerokość kolumny ................................................................................................ 191 Okno ....................................................................................................................... 194 Zamrażanie ............................................................................................................. 195 Skala ....................................................................................................................... 195 Pełny ekran ............................................................................................................. 196 Obliczenia .............................................................................................................. 196 Formuły .................................................................................................................. 196 PowerPoint Mobile ....................................................................................................... 198 Przeglądanie ........................................................................................................... 198 ClearVue PDF .............................................................................................................. 200 Otwieranie .............................................................................................................. 200 Skala ....................................................................................................................... 201 Nawigacja ............................................................................................................... 202 ZIP ................................................................................................................................ 202 Uruchamianie ......................................................................................................... 203 Rozpakowywanie ................................................................................................... 203 Pakowanie .............................................................................................................. 204 Rozdział 8. Multimedia Z tego rozdziału dowiesz się: (cid:141) Jak posługiwać się aparatem fotograficznym. (cid:141) Jak posługiwać się odtwarzaczem Windows Media Player. Aparat Aparat fotograficzny stał się standardowym wyposażeniem palmtopów. Wiele z nich ma możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem. Każdy producent stara się, aby jego aparat był nieco inny od urządzeń konkurencji. Na szczęście zasady posługiwania się aparatami są zbliżone, zaś symbole graficzne na ikonach podobne. Uruchomienie Aparat można uruchomić na kilka sposobów, np.: (cid:141) Wybierając polecenia: Start, Programs (rysunek 8.1), a następnie ikonę Camera (rysunek 8.2). (cid:141) Wybierając polecenia: Start, Programs (rysunek 8.1), a następnie ikonę Pictures Videos (rysunek 8.3). W oknie Pictures Videos wybierz (widoczne w lewym dolnym rogu okna) polecenie Camera (rysunek 8.4). (cid:141) Naciskając widoczny na obudowie palmtopa przycisk, który oznaczony jest symbolem aparatu (rysunek 8.5). Aparat fotograficzny wbudowany w palmtopa nie ma tak rozbudowanego obiektywu, jak samodzielny aparat cyfrowy. W niektórych urządzeniach przy obiektywie znajduje się przełącznik wyboru rodzaju zdjęć (rysunek 8.6). Ustawienie go w położeniu górnym powoduje, że obiektyw wykonuje zdjęcia o szerszym kącie i ostrość ustawiana jest na dalsze obiekty. Ustawienie przełącznika w położeniu dolnym powoduje, że obiektyw wykonuje zdjęcia o węższym kącie i ostrość ustawiana jest na bliższe obiekty. 156 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Rysunek 8.1. Rozwinięte menu Start Rysunek 8.2. Okno Programs z zaznaczoną ikoną Camera Rysunek 8.3. Okno Programs z zaznaczoną ikoną Pictures Videos Rozdział 8. ♦ Multimedia 157 Rysunek 8.4. Podczas przeglądania obrazków można uruchomić aparat, wybierając polecenie Camera Rysunek 8.5. Przycisk oznaczony symbolem aparatu Rysunek 8.6. Przełącznik wyboru rodzaju zdjęć Ikony Niezależnie od tego, jaki wybierzesz sposób na przełączanie palmtopa w tryb wyko- nywania zdjęć, miejsce ekranu Today zajmuje wizjer aparatu (rysunek 8.7). Rysunek 8.7. Wizjer aparatu 158 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Aby zakończyć pracę w trybie aparatu fotograficznego, dotknij rysikiem (widocznego w prawym górnym rogu okna) krzyżyka (rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Ikona umożliwiająca zakończenie pracy w trybie aparatu fotograficznego Tryby Aparat może pracować w różnych trybach. Do przełączania pomiędzy nimi służą dwie strzałki (widoczne w lewym górnym rogu ekranu) (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Strzałki do przełączania pomiędzy trybami i wskaźnik aktualnego trybu Dotykanie strzałek rysikiem powoduje zmianę trybu pracy. Pomiędzy strzałkami znaj- duje się wskaźnik aktualnego trybu. Ich znaczenie zostało wyjaśnione w tabeli 8.1. Tabela 8.1. Wskaźniki trybów Wskaźnik Znaczenie Wykonywanie zdjęć statycznych Filmowanie bez ścieżki dźwiękowej Filmowanie w celu wysłania nagrania jako MMS Wykonywanie zdjęć przeznaczonych do ilustrowania książki adresowej Wykonywanie zdjęć i wstawianie ich w ramki Wykonywanie serii zdjęć, które po połączeniu dają panoramę Wykonywanie serii 3, 5, 7 lub 10 zdjęć. Funkcja ma zastosowanie przy fotografowaniu obiektów w ruchu, np. w sporcie. Wykonywanie serii maksymalnie 30 zdjęć. Zdjęcia są wykonywane, gdy naciśnięty jest przycisk aparatu (rysunek 8.5). W zależności do wybranego trybu, palmtopy udostępniają też inne funkcje. Są one sygnalizowane przy wykorzystaniu wskaźników wyświetlanych na ekranie dotykowym. Photo W górnej części wizjera (rysunek 8.10), na prawo od wskaźnika funkcji, widoczny jest wskaźnik rozdzielczości. Dotykanie go powoduje przełączanie rozdzielczości zdjęć od 160×120 (wskaźnik S) do 1600×1200 (wskaźnik 2M). Na prawo od wskaźnika Rozdział 8. ♦ Multimedia 159 Rysunek 8.10. Wykonywanie zdjęć statycznych rozdzielczości widoczna jest ikona, która pozwala na wybieranie, czy zdjęcia mają być zapisywane w aparacie, czy na karcie pamięci. Na prawo od wskaźnika lokalizacji za- pisywanych zdjęć widoczna jest liczba zdjęć, które zmieszczą się przy wybranej roz- dzielczości i lokalizacji. W prawym górnym rogu okna widoczny jest przycisk oznaczony znakiem X. Do- tknięcie go rysikiem powoduje zakończenie pracy aparatu fotograficznego. Po lewej stronie okna widoczne są ikony drzew i mnożnik. Dotykanie rysikiem strzałki skierowanej w górę (lub pojedynczego drzewa) powoduje powiększenia obrazu. Zabieg ten powinien być stosowany przy fotografowaniu szczegółów. Dotykanie rysikiem strzałki skierowanej w dół (lub trzech drzew) powoduje zmniejszenie obrazu. To z kolei sposób na robienie zdjęć widokowych. W lewym dolnym rogu ekranu widoczna jest ikona z kluczem. Dotknięcie jej rysi- kiem powoduje wyświetlenie okna konfiguracji aparatu fotograficznego. Na prawo od ikony z kluczem znajduje się ikona z czterema czarnymi prostokątami na białym tle. Dotknięcie jej powoduje wyświetlenie przeglądarki obrazów. Na prawo od ikony przeglądarki obrazów widoczne są przyciski oznaczone znakami: + i –. Dotykając ich rysikiem, można zmieniać stopień jaskrawości. Ikona oznaczona dwoma nawiasami prostokątnymi pozwala na skokową zmianę ja- skrawości. Dotykanie rysikiem ikony oznaczonej strzałką powoduje włączanie i wyłączanie lampy błyskowej. Ikona oznaczona żarówką służy do ustawienia filtru w zależności od źródła oświetle- nia fotografowanego obiektu. Ikona oznaczona wskazówką z liczbą służy do ustawiania opóźnienia wykonania zdję- cia. Liczba oznacza czas opóźnienia mierzony w sekundach. 160 Video Pocket PC. Podręcznik użytkownika Znaczenie ikon w trybie filmowania (rysunek 8.11) jest identyczne jak podczas wy- konywania zdjęć. Na lewo od ikony oznaczonej krzyżykiem widoczny jest maksy- malny czas nagrania. Zależy od rozdzielczości obrazu, miejsca, w którym będzie za- pisywany film oraz miejsca już zajętego na dysku. Rysunek 8.11. Filmowanie bez ścieżki dźwiękowej MMS Video Znaczenie ikon w trybie MMS (rysunek 8.12) jest identyczne jak podczas wykony- wania zdjęć. Na lewo od ikony oznaczonej krzyżykiem widoczny jest maksymalny czas nagrania. Rysunek 8.12. Filmowanie w celu wysłania nagrania jako MMS Contacts Picture Znaczenie ikon w trybie wykonywania zdjęć do książki adresowej (rysunek 8.13) jest identyczne jak podczas wykonywania zdjęć. Na lewo od ikony oznaczonej krzyżykiem widoczna jest maksymalna liczba zdjęć. Zależy ona od wybranej lokalizacji plików, rozdzielczości zdjęć oraz miejsca już zajętego. Rozdział 8. ♦ Multimedia 161 Rysunek 8.13. Wykonywanie zdjęć przeznaczonych do ilustrowania książki adresowej Aby przypisać zdjęcie do rekordu w bazie danych kontaktów, wybierz polecenia: Start, Programs, Pictures Videos. Zaznacz obrazek, który chcesz przypisać do kontaktu. Wybierz polecenia: Menu, Save to Contact. Na liście kontaktów zaznacz kontakt. Picture Theme Znaczenie ikon w trybie wykonywania zdjęć do umieszczenia w ramce (rysunek 8.14) jest identyczne jak podczas wykonywania zwykłych zdjęć. Rysunek 8.14. Wykonywanie zdjęć i wstawianie ich w ramki Na lewo od przycisków ustawiania jaskrawości znajduje się ikona wyboru szablo- nu ramek. Panorama Znaczenie ikon w trybie wykonywania zdjęć do panoramy (rysunek 8.15) jest iden- tyczne jak podczas wykonywania zwykłych zdjęć. Sports Znaczenie ikon w trybie wykonywania serii zdjęć (rysunek 8.16) jest identyczne jak podczas wykonywania zwykłych zdjęć. Pocket PC. Podręcznik użytkownika 162 Rysunek 8.15. Wykonywanie serii zdjęć, które po połączeniu dają panoramę Rysunek 8.16. Wykonywanie serii 3, 5, 7 lub 10 zdjęć Na lewo od wskaźnika trybu pracy widnieje liczba 5. Oznacza ona liczbę zdjęć w serii. Burst Znaczenie ikon w trybie burst (rysunek 8.17) jest identyczne jak podczas wykonywa- nia zwykłych zdjęć. Rysunek 8.17. Wykonywanie serii maksymalnie 30 zdjęć Na lewo od wskaźnika trybu pracy widnieje liczba 30. Oznacza ona maksymalną liczbę zdjęć w serii. Rozdział 8. ♦ Multimedia Zdjęcia 163 Po wykonaniu zdjęcia jest ono wyświetlane na ekranie. W dolnej części ekranu widocz- ne są cztery ikony (rysunek 8.18): Rysunek 8.18. Cztery ikony (cid:141) Aparat — dotknięcie go powoduje wyświetlenie ekranu aparatu fotograficznego, (cid:141) Kosz — wybranie go powoduje usunięcie widocznego nad ikonami zdjęcia lub filmu, (cid:141) Koperta — dotknięcie jej powoduje wysłanie widocznego nad ikonami zdjęcia lub filmu MMS-em lub pocztą elektroniczną, (cid:141) Lupa — wybranie jej powoduje wyświetlenie zawartości foldera, w którym zapisywane są zdjęcia i filmy. Przeglądanie Aby przeglądać zdjęcia: 1. Wybierz polecenia: Start, Programs. 2. W oknie Programs wybierz ikonę Pictures Videos (rysunek 8.19). Rysunek 8.19. Ikona Pictures Videos znajduje się w oknie Programs 3. Po chwili wyświetlone zostaną obrazki i filmy zapisane w folderze Pictures Videos (rysunek 8.20). 164 Rysunek 8.20. Obrazki i filmy zapisane w folderze Pictures Videos Pocket PC. Podręcznik użytkownika (cid:141) Aby posortować obrazki, dotknij rysikiem napisu Date (rysunek 8.20) widocznego w prawym górnym rogu okna Pictures Videos. Z rozwiniętego menu wybierz kry- terium sortowania: Name — nazwa, Date — data, Size — rozmiar. (cid:141) Aby wyświetlić animowany GIF, dotknij rysikiem napisu GIF (widocznego w prawym dolnym rogu obrazka). (cid:141) Aby wyświetlić film, dotknij rysikiem kamery (widocznej w prawym dolnym rogu obrazka). (cid:141) Aby wyświetlić obrazki w postaci pokazu slajdów, rozwiń menu Menu (rysu- nek 8.20) i wybierz z niego polecenie Play Slide Show. (cid:141) Aby usunąć plik, przytrzymaj na nim rysik, a następnie z podręcznego menu wy- bierz polecenie Delete. Windows Media Player Dobra nowina dla miłośników multimediów. Dzięki Pocket PC można nosić w kie- szeni Microsoft Windows Media Player 10 (rysunek 8.21) oraz kolekcję nagrań, które będzie on odtwarzał. Uruchamianie Aby uruchomić Microsoft Windows Media Player 10: 1. Wybierz polecenia: Start, Programs. 2. W oknie Programs wybierz ikonę Windows Media (rysunek 8.22). Rozdział 8. ♦ Multimedia 165 Rysunek 8.21. Microsoft Windows Media Player 10 zmieścił się w palmtopie Rysunek 8.22. Ikona Windows Media umożliwia uruchomienie Microsoft Windows Media Player 10 Sterowanie W dolnej części okna Microsoft Windows Media Player 10 znajdują się okrągłe przy- ciski (rysunek 8.21). Ich przeznaczenie zostało wyjaśnione w tabeli 8.2. Aby szybko odnaleźć plik multimedialny, uruchom Microsoft Windows Media Player 10 i kliknij (widoczne w prawym dolnym rogu okna) polecenie Menu. Wybierz z niego polecenie Library (rysunek 8.23). Otwórz katalog i odszukaj plik (rysunek 8.24). 166 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Tabela 8.2. Ikony Microsoft Windows Media Player 10 Ikona Opis Tryb pełnoekranowy Łącze do strony WWW z utworami Przejście na początek bieżącego pliku lub do pliku poprzedniego. Odtwarzanie lub zatrzymanie odtwarzania Następny plik Przyciszenie Pogłośnienie Rysunek 8.23. Menu główne Rysunek 8.24. Biblioteka multimediów Rozdział 8. ♦ Multimedia Synchronizowanie 167 Aby do palmtopa przegrać pliki multimedialne z komputera osobistego: 1. Podłącz palmtop do komputera osobistego. 2. W komputerze osobistym uruchom Windows Media Player. 3. W oknie Windows Media Player kliknij przycisk Biblioteka (rysunek 8.25). Rysunek 8.25. Przycisk Biblioteka 4. Kliknij przycisk Synchronizuj (rysunek 8.26). Rysunek 8.26. Przycisk Synchronizuj 5. Przeciągnij ikony utworów z lewej części okna na listę synchronizacji (rysunek 8.27). Rysunek 8.27. Po lewej — wszystkie utwory w komputerze osobistym. Po prawej — utwory do wgrania do palmtopa 168 Pocket PC. Podręcznik użytkownika 6. Po skompletowaniu listy kliknij przycisk Rozpocznij synchronizowanie (rysunek 8.28). Rysunek 8.28. Przycisk Rozpocznij synchronizowanie 7. Zaczekaj na przesłanie utworu do palmtopa i pojawienie się go w odpowiednim folderze (rysunek 8.29). Rysunek 8.29. Utwór przesłany do palmtopa Aby odtworzyć utwór, zaznacz go i dotknij rysikiem polecenia Play. Po chwili za- cznie być odtwarzany (rysunek 8.30). Rysunek 8.30. Kieszonkowa szafa grająca w akcji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pocket PC. Podręcznik użytkownika. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: