Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 004211 18661158 na godz. na dobę w sumie
Początkujący menedżer. Wydanie VI - książka
Początkujący menedżer. Wydanie VI - książka
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5146-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka sprzedana w ponad 200 000 egzemplarzy!Droga do błyskotliwego zarządzania

Zostałeś menedżerem? Gratulacje! A teraz do roboty! Czy jesteś w stanie tak pokierować swoimi ludźmi, by osiągali jak najlepsze wyniki, a Twój dział funkcjonował bez zarzutu? Czy Twoi podwładni są zmotywowani, a budżet dopięty? Co wiesz na temat zatrudniania, zwalniania i dyscyplinowania ludzi? Czy potrafisz właściwie komunikować się z przełożonymi? Czy jesteś gotowy na to, by stawić czoła nowym wyzwaniom?

Tysiące pytań, a w odpowiedzi tylko jedna książka, należąca już do klasyki zarządzania. Pomogła wielu świeżo upieczonym menedżerom, pokazując w jasny i zrozumiały sposób, jak odnaleźć się w tej nowej roli. Pełna cennych uwag, które obejmują szerokie spektrum zagadnień - od budowania pozytywnej atmosfery w zespole, przez ocenianie wyników podwładnych i zarządzanie czasem, po przywództwo i delegowanie obowiązków - pomoże Ci szybko osiągnąć wspaniałe rezultaty.

Wydanie szóste zostało wzbogacone o rozdziały na temat pozyskiwania zaangażowania podwładnych, pomagania im w jak najlepszym wykorzystywaniu swoich talentów, prowadzenia zebrań, radzenia sobie z problematycznymi członkami zespołu, szkolenia nowych członków zespołu i wypracowywania własnego stylu zarządzania.

Zanim zdobędziesz doświadczenie, posiądź niezbędną wiedzę!Jim McCormick był dyrektorem operacyjnym piątego największego biura architektonicznego w Stanach Zjednoczonych. Obecnie udziela konsultacji takim firmom jak Accenture, Bank of America, FedEx, Hewlett-Packard, PepsiCo czy Verizon. Mieszka w Estes Park w Kolorado. Zdobył tytuł MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Loren B. Belker przez prawie 30 lat pełnił funkcję dyrektora dużej firmy ubezpieczeniowej w środkowozachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest autorem poprzednich wydań Początkującego menedżera.

Gary S. Topchik był partnerem zarządzającym SilverStar Enterprises, Inc., firmy konsultingowej specjalizującej się w rozwojem zarządzania. Jest autorem książek The Accidental Manager oraz Managing Workplace Negativity.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The First-Time Manager, 6th Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-5146-7 © 2012, 2005, 1997, 1993, 1986, and 1981 AMACOM, a division of American Management Association, New York. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of AMACOM, a division of American Management Association, 1601 Broadway, New York, NY 10019. This edition published in arrangement with AMACOM, a division of American Management Association, New York. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/pocme6 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa do szóstego wydania 7 Podzi£kowania 8 Wst£p 9 A WI}C ZAMIERZASZ ZARZkDZAm LUD½MI 11 CZ}¥m I 1. Droga do zarzŸdzania 13 2. Pierwsze kroki 17 3. Budowanie zaufania i pewnoĺci siebie 25 4. Okazywanie uznania 29 5. Aktywne s§uchanie 32 6. Zadania nowego menedŗera i pu§apki, których powinien unikaó 37 7. Post£powanie z prze§oŗonymi 41 8. Wybór stylu zarzŸdzania 47 ZMAGANIA Z NOWYMI OBOWIkZKAMI 51 CZ}¥m II 9. Budowanie dynamiki zespo§u 53 10. Post£powanie z trudnymi pracownikami 58 11. Rekrutacja 64 12. Szkolenie cz§onków zespo§u 74 13. ZarzŸdzanie zmianŸ 80 14. Dyscyplinowanie pracownika 83 15. O mój Boŗe! Nie mog£ nikogo zwolnió! 92 16. Ĺwiadomoĺó obowiŸzujŸcego prawa 102 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis treĂci CZ}¥m III PRACA Z LUD½MI, BUDOWANIE RELACJI I ZARZkDZANIE RYZYKIEM 109 17. Ŗadnych sekretów 111 18. Dzia§ zarzŸdzania zasobami ludzkimi 113 19. Lojalnoĺó 116 20. Motywowanie 118 21. Gotowoĺó do podejmowania ryzyka 124 22. Zach£canie do inicjatywy i innowacji 129 23. Doskonalenie procesów 134 24. Róŗnice pokoleniowe 139 CZ}¥m IV OPISY STANOWISK, OCENY OKRESOWE I WYSOKO¥m WYNAGRODZENIA 143 25. SporzŸdzanie opisów stanowisk 145 26. Oceny okresowe 148 27. Ustalanie wynagrodzeħ 159 CZ}¥m V ROZWÓJ I SAMODOSKONALENIE 163 28. Inteligencja emocjonalna 165 29. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie 168 30. ZarzŸdzanie czasem 184 31. S§owo pisane 192 32. Poczta pantoflowa 195 33. Delegowanie obowiŸzków 197 34. Poczucie humoru 201 35. Organizowanie i prowadzenie zebraħ 204 36. Na mównicy 211 CZ}¥m VI CZ’OWIEK SPE’NIONY 217 37. Pokonaó stres 219 38. Równowaga ŗyciowa 223 39. To jest klasa... 226 Podsumowanie 229 Kup książkęPoleć książkę 124 Praca z luděmi, budowanie relacji i zarzÈdzanie ryzykiem 21 GotowoĂÊ do podejmowania ryzyka NIEDAWNO PRZEPROWADZONO BADANIA nad gotowoĺciŸ do podejmowania ryzyka przez ludzi oraz organizacje. Dzi£ki nim moŗemy lepiej zrozumieó to zja- wisko. Badania te pomog§y okreĺlió, w jaki sposób ludzie oceniajŸ swojŸ ch£ó do podj£cia ryzyka, i obliczyó ich wspó§czynnik ryzyka (w skrócie WR). Wi£cej infor- macji na ten temat znajdziesz w mojej ksiŸŗce The Power of Risk — How Intelligent Choices Will Make You More Successful, A Step-by-Step Guide. Z tego rozdzia§u do- wiesz si£, jak obliczyó swój WR. Najpierw jednak powiemy sobie o gotowoĺci do podejmowania ryzyka. Style podejmowania ryzyka ZgadzajŸc si£ na obj£cie posady menedŗerskiej, podjŸ§eĺ pewne ryzyko. Opuĺci§eĺ swoje dawne stanowisko, na którym prawdopodobnie odnosi§eĺ spore sukcesy, i zajŸ§eĺ nowe. Tutaj wyzwania sŸ zupe§nie inne i nie masz ŗadnej gwarancji, ŗe podo§asz nowym obowiŸzkom. Mimo to zdecydowa§eĺ si£ podjŸó ryzyko — byó moŗe w decyzji pomóg§ Ci fakt, ŗe znasz firm£, która zaoferowa§a Ci t£ posad£, oraz ludzi, którzy w niej pracujŸ. To, ile czasu potrzebowa§eĺ na pe§nŸ ocen£ sytu- acji i podj£cie decyzji o przyj£ciu oferty pracy, ĺwiadczy w duŗym stopniu o Twoim stylu podejmowania ryzyka. Jeĺli bez wahania zaakceptowa§eĺ propozycj£, to ozna- cza, ŗe masz duŗo odwagi — chyba ŗe wczeĺniej wiedzia§eĺ juŗ, iŗ firma zamierza zaoferowaó Ci to stanowisko, i mia§eĺ duŗo czasu na rozwaŗenie wszystkich plu- sów i minusów tej oferty. W tym drugim przypadku Twój styl podejmowania ry- zyka charakteryzuje si£ wi£kszŸ ostroŗnoĺciŸ. Kup książkęPoleć książkę GotowoĂÊ do podejmowania ryzyka 125 OkreĂlenie gotowoĂci do podejmowania ryzyka Prawdopodobnie znasz juŗ najwi£ksze zalety poszczególnych cz§onków Twojego zespo§u i móg§byĺ bez trudu je wymienió. SŸ to takie cechy, jak asertywnoĺó, ukie- runkowanie na wyniki, zdolnoĺó wspó§pracy czy inteligencja. Gdybyĺ mia§ ocenió kaŗdego ze swoich podw§adnych pod kŸtem posiadania danej cechy w skali od 1 do 10, zrobi§byĺ to bez zastanowienia. Musisz jednak wiedzieó, ŗe waŗnym ele- mentem profilu kaŗdego pracownika (Ciebie samego równieŗ) jest okreĺlenie po- ziomu gotowoĺci do podejmowania ryzyka. Pami£taj, ŗe nie ma idealnego ani nawet preferowanego poziomu gotowoĺci do podejmowania ryzyka. Ludzie, którzy niech£tnie ryzykujŸ i ostroŗnie podcho- dzŸ do nowoĺci, umiejŸ lepiej oceniaó nowe sytuacje. Ich dzia§ania sŸ bardziej metodyczne. Z drugiej strony wielbiciele ryzyka cz£sto pomagajŸ popchnŸó nowŸ inicjatyw£ do przodu. Oni jako pierwsi przechodzŸ do dzia§ania. Twoim zadaniem jest okre- ĺlió, jakie nastawienie do ryzyka prezentuje kaŗdy z Twoich podw§adnych — dzi£ki temu b£dziesz umia§ lepiej ich motywowaó i wykorzystywaó ich talenty. Za§óŗmy, ŗe nie poĺwi£ci§eĺ temu zagadnieniu zbyt duŗo czasu, przez co do- szed§eĺ do b§£dnego za§oŗenia, ŗe wszyscy ludzie zachowujŸ si£ podobnie w obliczu ryzyka. Postanowi§eĺ zleció dwóm cz§onkom swojego zespo§u otwarcie filii poza miastem. Powiedzmy, ŗe jeden z nich wykazuje si£ duŗŸ gotowoĺciŸ do podejmo- wania ryzyka, a drugi jest ostroŗniejszy. Ten pierwszy bardzo ucieszy si£ z przy- dzielonego zadania. B£dzie podekscytowany na myĺl o tym, ŗe pojedzie w nowe miejsce, pozna nowych ludzi, odwiedzi nowe restauracje i odkryje ciekawe propo- zycje kulturalne. Drugi pracownik, który jest mniej skory do podejmowania ryzyka, skupi si£ na negatywnych skutkach Twojej decyzji. Jego g§ow£ b£dŸ zaprzŸtaó myĺli o proble- mach z dojazdem, nieznajomoĺci okolicy czy koniecznoĺci poszukiwania nowych dostawców. Reakcje tych dwóch pracowników b£dŸ zgo§a odmienne. Jeĺli nie b£dziesz wie- dzia§, jaka jest tego przyczyna, moŗesz byó zdumiony. Oczywiĺcie jesteĺ w stanie przekonaó ich, aby podj£li si£ tego zadania, ale uda Ci si£ to tylko wtedy, gdy weŕ- miesz pod uwag£ wspó§czynnik ryzyka kaŗdego z nich. Wykorzystywanie wiedzy na temat ryzyka w perswazji i komunikacji Warto wiedzieó, jakŸ gotowoĺó do podejmowania ryzyka prezentujŸ pozostali pra- cownicy firmy, którzy nie naleŗŸ do Twojego zespo§u. Zastanów si£, jak postrzegajŸ ryzyko poszczególni dyrektorzy wyŗszego szczebla w Twojej firmie. Oceħ kaŗdego Kup książkęPoleć książkę 126 Praca z luděmi, budowanie relacji i zarzÈdzanie ryzykiem z nich w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza wielkŸ niech£ó do ryzyka, a 10 duŗŸ go- towoĺó do podejmowania ryzykownych dzia§aħ. W jaki sposób przek§ada si£ to na ich sk§onnoĺó do akceptacji Twoich pomy- s§ów? Jeĺli wiesz, ŗe Twój prze§oŗony nie lubi ryzyka, powinieneĺ wyjaĺnió mu, ja- kie kroki moŗna podjŸó, ŗeby zmniejszyó zagroŗenie zwiŸzane z proponowanymi przez Ciebie rozwiŸzaniami. Natomiast rozmawiajŸc z szefem, który ch£tnie po- dejmuje ryzyko, powinieneĺ skupió si£ na moŗliwoĺciach, jakie daje Twój pomys§. Gdybyĺ zaczŸ§ mu opowiadaó o tym, jak zminimalizowaó ryzyko, zanudzi§byĺ go. Z tych wszystkich powodów warto znaó swój wspó§czynnik ryzyka, a takŗe WR innych osób pracujŸcych w Twojej firmie. Obliczanie wspóïczynnika ryzyka W ksiŸŗce The Power or Risk przedstawi§em narz£dzie do oceny ryzyka stworzone przez kilkaset osób w ramach badaħ przeprowadzonych na cele tej ksiŸŗki. Aby okreĺlió swój WR, oceħ swojŸ reakcj£ w poniŗszych sytuacjach w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niech£ó do ryzyka, a 10 duŗŸ gotowoĺó do podejmowania ryzy- kownych dzia§aħ. Nie muszŸ to byó liczby ca§kowite — odpowiedzi 4,6 albo 5,7 sŸ tak samo poprawne jak 4 czy 6. ™ Ryzyko fizyczne — aktywnoĺó fizyczna, która moŗe grozió urazem. Typo- we przyk§ady to jazda na motocyklu, rafting, wspinaczka górska, skoki ze spadochronem. ™ Ryzyko zwi zane z karier  zawodow  — zmiana pracy, przej£cie nowych obowiŸzków, aktywne zabieganie o awans. ™ Ryzyko finansowe — inwestycje, kredyty, poŗyczanie komuĺ pieni£dzy. ™ Ryzyko spo«eczne — poznawanie nowych ludzi albo udzia§ w spotkaniu to- warzyskim w zupe§nie nowych dla Ciebie okolicznoĺciach, które mogŸ byó dla Ciebie k§opotliwe. ™ Ryzyko intelektualne — ch£ó pog§£bienia trudnego tematu, poszukiwanie informacji, które sŸ sprzeczne z Twoimi przekonaniami, czytanie ksiŸŗek b£dŸcych dla Ciebie intelektualnym wyzwaniem. ™ Ryzyko zwi zane z kreatywnoĽci  — zaj£cia takie jak malowanie, rysowa- nie, udzia§ w konkursie pisarskim albo realizowanie niekonwencjonalnego projektu. ™ Ryzyko w relacjach mi¤dzyludzkich — ch£ó spotykania si£ z nowŸ osobŸ, angaŗowanie si£ w niepewny zwiŸzek albo otwarte wyznanie uczuó. ™ Ryzyko emocjonalne — gotowoĺó do okazania wraŗliwoĺci emocjonalnej. Kup książkęPoleć książkę GotowoĂÊ do podejmowania ryzyka 127 ™ Ryzyko duchowe — gotowoĺó do okazania zaufania dla koncepcji, której byó moŗe nie da si£ udowodnió albo której nie rozumiesz w pe§ni. Teraz dodaj punkty, które sobie przyzna§eĺ, i podziel t£ liczb£ przez dziewi£ó, aby otrzymaó ĺredniŸ. Uzyskany wynik to Twój wspó§czynnik ryzyka. Jak wypadasz na tle innych? Wiesz juŗ, jaki masz WR, ale nie jesteĺ pewien, do czego moŗe przydaó Ci si£ ta wiedza. Badania przeprowadzone na grupie ponad 300 osób wykaza§y, ŗe ĺredni WR to 6,5. U m£ŗczyzn wspó§czynnik ten jest nieco wyŗszy — 6,7, a u kobiet niŗ- szy — 6,3. Porównaj swój wynik z tŸ ĺredniŸ, aby przekonaó si£, jak wypadasz na tle innych osób pod wzgl£dem gotowoĺci do podejmowania ryzyka. Warto to wie- dzieó, poniewaŗ dzi£ki temu b£dziesz w stanie lepiej komunikowaó si£ z ludŕmi. Gdy chcesz kogoĺ zmotywowaó albo skutecznie przekazaó mu jakŸĺ informacj£, zawsze uwzgl£dniaj jego gotowoĺó do podejmowania ryzyka. Oczywiĺcie nie wiesz, jaki dok§adnie WR ma dana osoba. Byó moŗe masz pewne przypuszczenia, ale opieranie si£ na niejasnych przes§ankach moŗe byó niebezpiecz- ne. Dlatego warto zadaó takiej osobie kilka pytaħ, które pomogŸ Ci w dokonaniu w§aĺciwej oceny, na przyk§ad: „Jakie informacje b£dŸ dla ciebie najwaŗniejsze, gdy przedstawi£ ci nowy pomys§? Nie mam na myĺli nic konkretnego. Chcia§bym to wiedzieó, tak na wszelki wypadek”. To nie jest ŗaden podst£p z Twojej strony. Po prostu chcesz lepiej poznaó swojego koleg£, tak aby Wasza wspó§praca przynosi§a jak najlepsze rezultaty. Warto pomyĺleó o tym, ŗeby wszyscy cz§onkowie Twojego zespo§u obliczyli swój WR. Zaproĺ ich na interesujŸce ówiczenie, dzi£ki któremu lepiej poznajŸ sa- mych siebie. Póŕniej zach£ó ich, ŗeby kaŗdy po kolei powiedzia§, jaki ma WR (chy- ba ŗe ktoĺ czuje si£ zbyt skr£powany). To ówiczenie moŗe si£ okazaó bardzo kon- struktywne z wielu powodów. Twoi ludzie przede wszystkim przekonajŸ si£, ŗe gotowoĺó do podejmowania ryzyka jest waŗnym elementem osobowoĺci kaŗdego cz§owieka. Dzi£ki temu lepiej zrozumiejŸ, dlaczego czasami widzŸ danŸ sytuacj£ zupe§nie inaczej niŗ ich koledzy. A oto kolejna waŗna korzyĺó — wyniki tego ówi- czenia mogŸ bardzo Ci si£ przydaó, gdy b£dziesz kompletowa§ zespó§ do realizacji nowego projektu. B£dziesz móg§ ĺwiadomie wybraó do niego osoby, których WR jest wyŗszy lub niŗszy od przeci£tnej. ZaleĝnoĂÊ WR od sytuacji Musisz wiedzieó, ŗe wspó§czynnik ryzyka moŗe si£ zmieniaó. Na jego wysokoĺó wp§ywajŸ takie czynniki, jak sukces, nieprzewidziane komplikacje i inne wydarzenia Kup książkęPoleć książkę 128 Praca z luděmi, budowanie relacji i zarzÈdzanie ryzykiem w ŗyciu osobistym lub zawodowym. Byó moŗe spotka§eĺ si£ z sytuacjŸ, w której ko- bieta zacz£§a okazywaó wi£kszŸ sk§onnoĺó do podejmowania ryzyka, gdy jej dzie- ci doros§y i przesta§y byó od niej zaleŗne. Nieraz widzimy, jak ktoĺ nagle zmienia kierunek swojej kariery. To, ŗe któryĺ z cz§onków Twojego zespo§u ma WR równy 4,5, nie oznacza, ŗe za rok b£dzie tak samo. Wspó§czynnik moŗe wzrosnŸó, zma- leó albo pozostaó bez zmian. Warto wiedzieó, jakŸ gotowoĺó do podejmowania ryzyka prezentuje kaŗdy z Twoich podw§adnych. Ta cenna wiedza moŗe pomóc Ci odnieĺó sukces zawodowy. Kup książkęPoleć książkę 232 Podsumowanie Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Początkujący menedżer. Wydanie VI
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: