Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00605 013201 16918116 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian - ebook/pdf
Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 160
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326961434 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rok 2017 można uznać za rewolucyjny. Zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe, a to jeszcze nie koniec modyfikacji przewidzianych na ten rok. Pierwsze nowelizacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. i dotyczyły najważniejszych ustaw podatkowych, takich jak ustawa o VAT czy ustawy o podatkach dochodowych. Kolejne zmiany – w marcu 2017 roku – wynikają z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która gruntownie zmieniła funkcjonujący przez ponad 30 lat model administracji podatkowej w Polsce. Sporo nowości czeka nas również w lipcu i wrześniu tego roku. Poza wskazaniem i omówieniem wszystkich najważniejszych zmian w ustawach podatkowych niniejsza publikacja zawiera także porównania stanów faktycznych sprzed wejściem i po wejściu w życie poszczególnych nowelizacji. Ponadto wyjaśniamy, jak omawiane modyfikacje mogą w praktyce wpłynąć na sytuację podatników i płatników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P o d a t k i 2 0 1 7 – p r a k t y c z n y k o m e n t a r z d o z m i a n Podatki 2017 praktyczny komentarz do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 1 2 1 M O U Cena brutto 99,00 zł UOM121 Podatki 2017 164x234-G8 mm OK.indd 1 15.03.2017 16:14 pod redakcją Katarzyny Czajkowskiej-Matosiuk Podatki 2017 Praktyczny komentarz do zmian UOM121.indd 1 14.03.2017 11:24 Podatki 2017 Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. Autorzy: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk (red.) Tomasz Krywan Rafał Kuciński Bogdan Świąder Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Marek Kwiatkowski Koordynator produkcji: Magdalena Huta Korekta: Anna Marecka Skład, łamanie: Dariusz Ziach Druk: MillerDruk, ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa ISBN 978-83-269-6143-4 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk ma- teriałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wie- dzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOM121.indd 2 14.03.2017 11:24 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................................... Wstęp .......................................................................................................................................... 7 9 1. Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa ...................................................................... 11 1.1. Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna ....................... 11 Uchylenie interpretacji podatkowych naruszających klauzulę 1.2. o unikaniu opodatkowania ................................................................................... 13 1.3. Gwarancja prawidłowości ustaleń kontroli ........................................................ 14 1.4. Stowarzyszenia zwykłe – sukcesja podatkowa ................................................... 16 1.5. Korzystniejsze terminy naliczania odsetek ........................................................ 17 1.6. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 18 1.7. Rejestr Zastawów Skarbowych ............................................................................. 19 2. Zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ............................ 25 2.1. Zadania KAS .......................................................................................................... 25 2.2. Kontrola celno-skarbowa ..................................................................................... 29 2.3. Postępowanie podatkowe naczelnika urzędu celno-skarbowego .................... 33 Przychody z tytułu objęcia akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielniach .................................................................................................... 39 3. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ................................ 35 Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności, które nie zostały 3.1. dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego ........................................ 36 3.2. Zmiany w cenach transakcyjnych (transferowych) .......................................... 39 3.3. 3.4. Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej ....................................................................................................... 41 3.5. Ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową ...... 42 3.6. Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowa nych ........... 44 3.7. Zwrot dla nowo powstających przedsię biorstw (tzw. start-upów) .................. 44 3.8. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego ......................................................................................................... 46 3.9. Rozszerzenie katalogu dochodów osiąganych na terytorium RP ................... 47 3.10. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji) ................................ 48 3.11. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania transakcji wymiany udziałów .................................................................................................................. 48 3.12. Doprecyzowanie pojęcia spółki ........................................................................... 49 UOM121.indd 3 3 14.03.2017 11:24 Podatki 2017 3.13. Nowe brzmienie przepisów dotyczących krwiodawców .................................. 50 3.14. Przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych ........................ 50 3.15. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 51 3.16. Wprowadzenie ustawy Prawo oświatowe ........................................................... 52 4. Zmiany w ustawie o ryczałcie ........................................................................................... 55 4.1. Korekta przychodów ............................................................................................. 55 4.2. Wyodrębnienie przychodów przez przedsiębiorców okrętowych .................. 55 4.3. Limit przychodów z poprzedniego roku ............................................................ 56 4.4. Obliczanie ryczałtu po wznowieniu działalności gospodarczej ...................... 56 4.5. Limit zwolnienia z ryczałtu dla rolników ........................................................... 57 4.6. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem ......................... 57 4.7. Ewiden cja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych ............................. 57 4.8. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem dla rolników ................................ 58 5. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ................................. 61 15 stawka podatku CIT ..................................................................................... 62 5.1. 5.2. Wyłączenie z kosztów płatności, które nie zostały dokonane za pośrednictwem rachunku płatniczego ........................................................... 64 5.3. Zmiany w przepisach o podmiotach powiązaniach .......................................... 67 5.4. Przychody z udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny ......................................................................... 67 5.5. Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej ....................................................................................................... 69 5.6. Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych ..................................................... 69 5.7. Dłuższy okres możliwości odliczenia kosztów kwalifikowa nych .................... 71 5.8. Zwrot kosztów kwalifikowanych dla nowo powstających przedsię biorstw prowadzących działalność B+R ........................................................................... 72 Przykładowy katalog dochodów (przychodów) osiąganych 5.9. na terytorium Polski .............................................................................................. 73 5.10. Domniemanie uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania ..................... 75 5.11. Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji) ................................ 75 5.12. Doprecyzowanie warunków zwolnienia z CIT z przychodów nierezydentów ........................................................................................................ 76 5.13. Doprecyzowanie pojęcia spółki ........................................................................... 77 5.14. Ograniczenie zwolnień obejmujących fundusze inwestycyjne ....................... 77 5.15. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 78 5.16. Zwolnienie z CIT dochodów z tytułu prowadzenia szkoły .............................. 79 6. Zmiany w przepisach o cenach transakcyjnych ............................................................. 81 6.1. Dodatkowa dokumentacja podatkowa ............................................................... 81 6.2. Obowiązek sporządzania dokumentacji w roku następnym ........................... 83 6.3. Dane wymagane w dodatkowej doku mentacji podatkowej ............................. 83 6.4. Termin dostarczenia dokumentacji fiskusowi ................................................... 87 6.5. Wyłączenie obowiązku dokumentowania niektórych transakcji .................... 88 4 UOM121.indd 4 14.03.2017 11:24 Spis treści dokumentacji ......................................................................................................... 88 6.6. Uprawnienie organów podatkowych do żądania dodatkowej 6.7. Obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji 6.8. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji wymagających podatkowej ............................................................................................................. 89 dokumentacji ......................................................................................................... 89 7. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług ......................................................... 91 7.1. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku ................................................................................................................ 92 7.2. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł ...................... 92 7.3. Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym ................... 93 7.4. Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych ......... 95 7.5. Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia ............................................................................................................... 96 7.6. Zmiany zasad składania kwartalnych deklaracji VAT ...................................... 97 7.7. Zmiany w przepisach o informacjach podsumowujących ............................... 100 7.8. Zmiany w przepisach o zwrocie bezpośrednim ................................................ 101 7.9. Odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT ........................................ 102 7.10. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika .......... 102 7.11. Nowe przesłanki wykreślania podatników z rejestru podatników VAT ........ 103 7.12. Nowe przypadki usuwania podatników z rejestru czynnych 7.13. Zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru podatników 7.14. Zmiana sposobu odliczania kwot VAT należnego nieuwzględnionych we właściwej deklaracji ......................................................................................... 107 7.15. Zmiany w katalogu towarów wrażliwych ........................................................... 108 7.16. Nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej ............................... 109 7.17. Ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty ................................................................................................................ 110 7.18. Pozostałe zmiany VAT wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. ......................... 111 7.19. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 112 7.20. Likwidacja zwolnienia z VAT niektórych usług ................................................ 112 7.21. Usługi zwolnione z VAT w związku z wprowadzeniem Prawa 7.22. Tabelaryczny wykaz najważniejszych zmian w ustawie o VAT podatników VAT .................................................................................................... 105 VAT UE ................................................................................................................... 106 oświatowego ........................................................................................................... 113 w 2017 roku ............................................................................................................ 114 8. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym ...................................................................... 121 8.1. Nowe stawki akcyzy na wyroby energetyczne ................................................... 121 8.2. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 122 8.3. Zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe ..................................................................................................... 127 8.4. Wprowadzenie Prawa oświatowego .................................................................... 128 UOM121.indd 5 5 14.03.2017 11:24 9. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ................................... 129 9.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 129 10. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn .................................................. 131 10.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 131 11. Zmiany w podatku od nieruchomości ............................................................................ 133 11.1. Zwolnienie od podatku budynków infrastruktury kolejowej .......................... 133 11.2. Nowe stawki podatku od nieruchomości ........................................................... 134 12. Zmiany w podatku od środków transportowych .......................................................... 137 13. Zmiany w opłatach lokalnych .......................................................................................... 143 14. Zmiany w przepisach o podatku od gier ......................................................................... 145 14.1. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 145 Ograniczenia „szarej strefy” w zakresie gier na automatach 14.2. oraz w Internecie ................................................................................................... 146 14.3. Zwiększenie katalogu gier .................................................................................... 147 Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie 14.4. z Ustawą .................................................................................................................. 148 14.5. Regulamin odpowiedzialnej gry .......................................................................... 149 14.6. Automaty do gry .................................................................................................... 150 14.7. Procedura rejestracji ............................................................................................. 150 14.8. Zakaz reklamy usług finansowych ...................................................................... 151 14.9. Kary za naruszenie przepisów .............................................................................. 152 14.10. Monopol państwa na automaty do gier .............................................................. 153 14.11. Ograniczenia w swobodzie lokalizacji salonów gier ......................................... 153 14.12. Gra w pokera .......................................................................................................... 154 14.13. Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania świadectw zawodowych ...................... 154 14.14. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych .......................................... 155 14.15. Zakaz udostępniania usług płatniczych .............................................................. 156 14.16. Kolejne zwiększenie katalogu podmiotów podlegających karze pieniężnej  ............................................................................................................... 156 15. Zmiany w ustawie o NIP ................................................................................................... 159 15.1. Przechodzenie NIP na następcę .......................................................................... 159 15.2. Tajemnica skarbowa .............................................................................................. 159 15.3. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej .......................................... 160 6 UOM121.indd 6 14.03.2017 11:24 Podatki 2017 Wykaz skrótów Akty prawne: ● ustawa OP – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) ● ustawa o SDG – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) ● ustawa o KAS – ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) ● ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z poźn. zm.) ● ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) ● ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) ● ustawa o AKC – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: ● ustawa o POL – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2017 r. poz. 43 z poźn. zm.) (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) ● ustawa o ryczałcie – ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku do- chodowym od nie których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2810 z późn. zm.) ● ustawa o PCC – ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.) ● ustawa o PSD – ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.) ● ustawa o PGH – ustawa z 19 listopada 2009 r. o podatku od gier hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) ● nowelizacja VAT2016 – ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) ● nowelizacja PIT-CIT2016 – ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o po- datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1550) ● nowelizacja PIT-CIT2015 – ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o po- datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932) UOM121.indd 7 7 14.03.2017 11:24 Pozostałe skróty: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych CIT – podatek dochodowy od osób prawnych VAT – podatek od towarów i usług KUP – koszty uzyskania przychodów KAS – Krajowa Administracja Podatkowa NSA – Naczelny Sąd Administracyjny MŚP – mali i średni przedsiębiorcy WIA – wiążące informacje akcyzowe FIO – fundusze inwestycyjne otwarte SFIO – specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte art. – artykuł ust. – ustęp sygn. – sygnatura Dz.U. – Dziennik Ustaw M.P. – Monitor Polski Dz.Urz. – Dziennik Urzędowy z późn. zm. – z późniejszymi zmianami 8 UOM121.indd 8 14.03.2017 11:24 Podatki 2017 Wstęp Już teraz rok 2017 można uznać za rewolucyjny z perspektywy prawa podatko- wego. Zmianom uległy bowiem wszystkie ustawy podatkowe, a to jeszcze nie koniec modyfikacji przewidzianych na ten rok. Pierwsze nowelizacje weszły w życie 1 stycz- nia 2017 r. i dotyczyły najważniejszych ustaw podatkowych, takich jak ustawa o VAT czy ustawy o podatkach dochodowych. Kolejne zmiany – w marcu 2017 roku – wyni- kają z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która gruntownie zmieniła funkcjonujący przez ponad 30 lat model administracji podatkowej w Polsce. Sporo nowości czeka nas również w lipcu i wrześniu tego roku. Za najważniejsze modyfikacje w ustawach o podatkach dochodowych nale ży uznać wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyska nia przychodów płatności do- konanych z naruszeniem obowiązku wykonywania płatności za pośrednictwem ra- chunku płatniczego. Istotne dla wielu podatni ków zmiany nastąpiły również w prze- pisach o powiązaniach między podmiota mi oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Jeżeli chodzi o zmiany w podatku VAT, najważniejsze z nich dotyczą przedłużenia stosowania podwyższonych sta wek podatku VAT do końca 2018 roku, podwyższe- nia limitu zwolnienia podmio towego do 200.000 zł, objęcia odwrotnym obciążeniem znacznej części wyko nywanych przez podwykonawców robót budowlanych oraz do- dania przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. Prawdziwą rewolucję wywołała jednak ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. W wyniku reformy skonsolidowany organ administracji skarbowej tworzy obecnie 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych i urzędy celno-skarbowe liczące łącznie 204 oddziały. Zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczel- nika urzędu celno-skarbowego nadzorować ma dyrektor izby administracji skarbowej. Z kolei naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje funkcjonujących dotychczas naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych. To oni są teraz odpowiedzialni za obsługę i wsparcie podatników. Natomiast do zadań na- czelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego ma należeć m.in. kontrola celno- -skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budże- towych czy obejmowanie towarów procedurami celnymi. UOM121.indd 9 9 14.03.2017 11:24 W związku ze zmianą struktury administracji skarbowej konieczne stało się dosto- sowanie do niej terminologii funkcjonującej w dotychczasowych przepisach podat- kowych. Dlatego też Przepisy wprowadzające ustawę o KAS nowelizują w tym za- kresie wszystkie obowiązujące ustawy podatkowe. Omawiane zmiany weszły w życie z dniem 1 marca 2017 r. wraz z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Sporo zmian nastąpi też 1 lipca 2017 r. oraz 1 września 2017 r. Nowelizacje przewi- dziane na lipiec związane będą z wprowadzeniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Natomiast zmiany wrześniowe wynikać mają z wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Poza wskazaniem i omówieniem wszystkich najważniejszych zmian w ustawach podatkowych niniejsza publikacja zawiera także porównania stanów faktycznych sprzed wejścia i po wejściu w życie poszczególnych nowelizacji. Ponadto wyjaś niamy, jak omawiane modyfikacje mogą w praktyce wpłynąć na sytuację podatników i płat- ników. Jesteśmy przekonani, że publi kacja ta pozwoli Państwu szybko i bezproblemowo przyswoić sobie treść nowych przepisów, a tym samym okaże się pomocna przy ich stosowaniu w pierwszych miesiącach obowiązywania. Życzymy owocnej lektury! 10 UOM121.indd 10 14.03.2017 11:24 Podatki 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: