Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00526 010847 17237923 na godz. na dobę w sumie
Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-525-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.01.2017 r. w związku z uchwaleniem ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, i o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii i rachunkowości.

W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowana książka jest wartościową analizą problematyki podatków i opłat lokalnych. Jej publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy z tego zakresu nie tylko wśród praktyków, lecz także wszystkich osób zajmujących się prawem podatkowym .
Prof. dr hab. Leonard Etel
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIKTOGRAMY wskazują ważne elementy książki i ułatwiają ich odnalezienie Ważne Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny Pytania Zadania Rozwiązania Odpowiedzi Stanowisko stron Pogląd Orzecznictwo Literatura Historia Nowe przepisy podatki i opłaty lokalne Teoria i praktyka Bogumił Pahl PRAWO W PRAKTYCE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 1 lutego 2017 r. Recenzent Prof. dr hab. Leonard Etel Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne i łamanie Violet Design Wioletta Kowalska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2017 ISBN: 978-83-8107-294-6 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Klaudii SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Od autora Rozdział I Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 3. Granice władztwa gminy w zakresie podatków 1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych i opłat lokalnych 4. Funkcje podatków i opłat lokalnych 5. Podatki i opłaty lokalne jako element systemu podatkowego 6. Charakter prawny podatków lokalnych 7. Czy opłaty lokalne to opłaty? Rozdział II Podatek od nieruchomości 1. Podmiot podatku 1.1. Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych 1.2. Użytkownik wieczysty gruntu 1.3. Posiadacz samoistny 1.4. Posiadacze zależni nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 1.5. Współwłaściciele 2. Przedmiot opodatkowania 2.1. Grunty 13 17 19 19 23 43 50 54 57 63 68 68 68 73 75 78 80 85 85 8 2.2. Budynki lub ich części 2.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3. Podstawa opodatkowania 3.1. Podstawa opodatkowania dla gruntów 3.2. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części 3.3. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4. Stawki podatku 4.1. Uprawnienie gminy do kształtowania wysokości stawek podatku od nieruchomości 4.2. Stawki dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4.3. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości ze względów technicznych 4.4. Stawki podatku dla budynków mieszkalnych 4.5. Stawki podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4.6. Stawki podatku dla budynków lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4.7. Stawki podatku dla gruntów i budynków pozostałych 4.8. Stawka podatku dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 4.9. Stawka podatku dla gruntów pod wodami 4.10. Stawka podatku dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 5. Moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości 6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne 7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Spis treści 90 93 106 106 108 111 116 116 119 124 126 128 130 132 132 134 136 137 140 144 Spis treści 8. Zwolnienia od podatku 8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku 8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających z ustawy podatkowej 8.2.1. Zwolnienie infrastruktury kolejowej 8.2.2. Zwolnienie od podatku budynków gospodarczych 8.2.3. Zwolnienie gruntów i budynków będących w posiadaniu stowarzyszeń 8.2.4. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków 8.2.5. Zwolnienie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 8.2.6. Zwolnienie grup producentów rolnych 8.2.7. Zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność gminy 8.2.8. Zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność oświatową 8.3. Analiza wybranych zwolnień od podatku wynikających z odrębnych ustaw 8.3.1. Zwolnienia uregulowane w tzw. ustawach kościelnych 8.3.2. Zwolnienie od podatku związane z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych 9. Wyłączenia od podatku 9.1. Ogólna charakterystyka wyłączeń podatkowych 9.2. Analiza wybranych wyłączeń od podatku 9.2.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 9.2.2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego 9.2.3. Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle 9 146 146 152 152 162 169 170 173 175 180 182 183 183 186 187 187 189 189 190 192 10 Spis treści Rozdział III Podatek rolny 1. Podmiot podatku 1.1. Ogólna charakterystyka podatnika podatku rolnego 1.2. Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego 1.3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jednego ze współwłaścicieli a obowiązek podatkowy 3. Podstawa opodatkowania 2. Przedmiot podatku 4. Stawki podatku 6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne 7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne 5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 8. Zwolnienia w podatku rolnym 8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień w podatku rolnym 8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku 8.2.1. Zwolnienie użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych 8.2.2. Zwolnienie gruntów nabytych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego 8.2.3. Zwolnienie od podatku uczelni 9. Ulgi w podatku rolnym 9.1. Ogólna charakterystyka ulg w podatku rolnym 9.2. Analiza wybranych ulg w podatku rolnym 9.2.1. Ulga inwestycyjna 9.2.2. Ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 10. Wyłączenia od podatku Rozdział IV Podatek leśny 2. Przedmiot podatku 1. Podmiot podatku 195 195 195 197 201 203 206 210 211 212 216 217 217 220 220 221 224 225 225 228 228 234 235 237 237 238 Spis treści 3. Podstawa opodatkowania 4. Stawki podatku 6. Tryb i warunki płatności podatku 5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego przez osoby fizyczne 7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 8. Zwolnienia od podatku 8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku leśnego 8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku 8.2.1. Zwolnienie lasów z wiekiem drzewostanu do 40 lat zabytków 8.2.2. Zwolnienie lasów wpisanych do rejestru 8.2.3. Zwolnienie użytków ekologicznych 1. Podmiot podatku 3. Podstawa opodatkowania Rozdział V Podatek od środków transportowych 2. Przedmiot podatku 4. Stawki podatku 6. Właściwość miejscowa organu podatkowego 8. Zwolnienia od podatku 7. Tryb i warunki płatności podatku 5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego 8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku 8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku 8.2.1. Zwolnienie od podatku pojazdów specjalnych 8.2.2. Zwolnienie pojazdów używanych do celów specjalnych 8.2.3. Zwolnienie pojazdów zabytkowych 9. Zwrot podatku w transporcie kombinowanym 11 242 243 243 244 246 248 248 249 249 250 251 252 252 255 260 260 262 268 270 272 272 274 274 276 277 277 12 1. Opłata targowa Rozdział VI Opłaty lokalne 2. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa 4. Opłata reklamowa 3. Opłata od posiadania psów Wnioski Bibliografia Spis treści 280 280 286 291 293 299 305 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne – Kodeks cywilny z  23.04.1964  r. (Dz.U.  z  2016  r. poz.  380 – Kodeks karny skarbowy z  10.09.1999  r. (Dz.U.  z  2016  r. Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – Ordynacja podatkowa z  29.08.1997  r. (Dz.U.  z  2017  r. ze zm.) poz. 2137 ze zm.) poz. 201 ze zm.) ze zm.) k.c. k.k.s. o.p.1997 p.bud.1994 p.g.k. p.r.d.1997 p.w.2001 r.e.g.b.2001 u.d.j.s.t. u.d.pub. u.dz.l. u.g.n. – Prawo budowlane z  7.07.1994  r. (Dz.U.  z  2016  r. poz.  290 – Prawo geodezyjne i  kartograficzne z  17.05.1989  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) – Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 128) ze zm.) – Prawo wodne z  18.07.2001  r. (Dz.U.  z  2015  r. poz.  469 – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Bu- downictwa w  sprawie ewidencji gruntów i  budynków z 29.03.2001 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) – ustawa o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13.11.2013 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.) – ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) poz. 1638 ze zm.) – ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2016 r. – ustawa o  gospodarce nieruchomościami z  21.08.1997  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 14 u.g.p.r.z. u.i.z.e.w. u.nas.2012 u.PAN u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.p.l. u.p.o.l.1991 u.p.r. u.p.s.d.p.p. u.p.z.p. u.r.ś. u.r.z.s.z. u.s.d.g. u.s.g. u.s.o. u.s.p.k.k. u.s.z.p.r.d. Wykaz skrótów – ustawa o  grupach producentów rolnych i  ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – ustawa o  inwestycjach w  zakresie elektrowni wiatrowych z 20.05.2016 r. (Dz.U. poz. 961) – ustawa o  nasiennictwie z  9.11.2012  r. (Dz.U. poz.  1512 ze zm.) – ustawa o  Polskiej Akademii Nauk z  30.04.2010  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 572 ze zm.) – ustawa o  podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – ustawa o  podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – ustawa o podatku leśnym z 30.10.2002 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) – ustawa o  podatkach i  opłatach lokalnych z  12.01.1991  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) – ustawa o  podatku rolnym z  15.11.1984  r. (Dz.U.  z  2016  r. poz. 617 ze zm.) – ustawa o  postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej z 30.04.2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808) – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) – ustawa o  rybactwie śródlądowym z  18.04.1985  r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.) – ustawa o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz za- trudnianiu osób niepełnosprawnych z  27.08.1997  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) – ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.1990 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) poz. 1943 ze zm.) – ustawa o  systemie oświaty z  7.09.1991  r. (Dz.U.  z  2016  r. – ustawa o  stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.) – ustawa o  szczególnych zasadach przygotowania i  reali- zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 10.04.2003 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) Wykaz skrótów u.t.k.2003 u.u.s.r. u.w.l. z.u.s.s.e.2003 Czasopisma Dz.U. FK M.P. OTK OTK-A POP PP PPLiFS ST Inne CBOSA KRUS NSA SN TK WSA – ustawa o  transporcie kolejowym z  28.03.2003  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.) – ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r. 15 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.) – ustawa o  własności lokali z  24.06.1994  r. (Dz.U.  z  2015  r. poz. 1892) – ustawa o  zmianie ustawy o  specjalnych strefach ekono- micznych i niektórych ustaw z 2.10.2003 r. (Dz.U. poz. 1840 ze zm.) – Dziennik Ustaw – Finanse Komunalne – Monitor Polski – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – Przegląd Podatkowy – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych – Samorząd Terytorialny – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Admi ni stracyjnych – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Naczelny Sąd Admi ni stracyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd ad mi ni stra cyjny OD AUTORA Niniejsza publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w  szczególności: studentów, pracowników gminnych organów po- datkowych, a także wszystkich innych osób, które chciałyby poznać konstrukcje podatków i opłat lokalnych oraz najważniejsze problemy powstające na etapie ich stosowania. W pracy podjęto rozważania za- równo o charakterze teoretyczno-historycznym, jak i praktycznym. Część teoretyczno-historyczna, stanowiąca swoistego rodzaju wpro- wadzenie do podatków i opłat lokalnych, zawarta została w rozdzia- le pierwszym. Przedstawia on pojęcie, istotę oraz funkcje podatków i opłat lokalnych, ich miejsce w systemie podatkowym oraz ewolucję tych świadczeń po 1945 r. Umożliwi to Czytelnikowi lepsze zrozu- mienie aktualnych problemów pojawiających się na etapie realizacji tej kategorii świadczeń publicznych. Kolejne rozdziały pracy poświęcone są konstrukcjom poszczególnych podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminne organy podat- kowe w strukturze uwzględniającej zmienne cechy podatku, tj. pod- miot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatku, tryb i warunki płatności, zwolnienia, ulgi i wyłączenia podatkowe. Książka nie jest jednak typowym podręcznikiem. Poza omówieniem elemen- tów konstrukcyjnych podatków i opłat lokalnych przedstawiono w niej najważniejsze problemy związane z realizacją tej grupy danin publicz- nych. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w podatkach i opła- tach lokalnych wprowadzone z początkiem 2016 r. i 2017 r. Poznając poszczególne konstrukcje podatkowe i dylematy powstające na etapie ich realizacji, Czytelnik znajdzie najnowsze orzecznictwo sądów ad mi- ni stra cyjnych, dorobek doktryny prawa podatkowego oraz stanowiska 18 Od autora Ministerstwa Finansów. Ze względu na przyjętą koncepcję opracowa- nia nie było w nim miejsca na zaprezentowanie szerszych wywodów dotyczących niektórych, szczególnie skomplikowanych zagadnień. Jednak dzięki odesłaniom do literatury przedmiotu każdy zaintereso- wany znajdzie rozwiązanie większości nurtujących Go problemów. Inspiracją do napisania niniejszej książki była chęć stworzenia opra- cowania, z którego mogliby korzystać studenci takich kierunków, jak prawo, admi ni stracja czy ekonomia oraz pracownicy gmin i innych podmiotów stosujących przepisy normujące podatki i opłaty lokalne. W ostatnich latach w szkolnictwie wyższym, co wydaje się podykto- wane potrzebami rynku pracy, kładzie się coraz większy nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy. Niniejsza publikacja pozwoli studentom poznać nie tylko samą konstrukcję po- szczególnych podatków i opłat, ale również problemy powstające na etapie ich realizacji, pracownikom gmin oraz innych podmiotów zaś rozwiązywać problemy, z którymi spotykają się w swojej codziennej pracy. Książka uwzględnia stan prawny na 1.02.2017 r. Bogumił Pahl Rozdział I POJĘCIE, ISTOTA I FUNKCJE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych Przepisy prawa pozytywnego nie zawierają definicji terminu „podat- ki i opłaty lokalne”1. Pojęcie to nie jest jednak obce prawu polskiemu. Ustawodawca posługuje się nim kilkukrotnie w  aktach prawnych różnej rangi. A Na szczególną uwagę zasługuje art. 168 Konstytucji RP, który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i  opłat lokalnych w  zakresie okreś- lonym w  ustawie. Przepis ten jest wyrazem zasady samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego i wypełnia zobowią- zania, jakie przyjęła na siebie Polska, ratyfikując Europejską Kartę Samorządu Lokalnego2. Regulacje Konstytucji  RP, poza generalnym wskazaniem upraw- nień jednostek samorządu terytorialnego do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, nie wymieniają świadczeń, które należy zaliczyć do tej kategorii. W ustawie zasadniczej można znaleźć tyl- ko ogólne stwierdzenie, zgodnie z  którym jednostkom samorządu 1 M. Popławski, Pojęcie podatków lokalnych, PPLiFS 2003, nr 7–8, s. 5 i n. 2 L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004, s. 42. 20 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych terytorialnego zapewnia się udział w  dochodach publicznych od- powiednio do przypadających im zadań. Prawodawca jednocześnie dokonuje podziału tych dochodów na: dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167 ust. 1 i 2 Kon- stytucji RP). Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Analiza przepisów tej ustawy pozwala stwierdzić, że spośród trzech kategorii jednostek samorządu terytorialnego najbardziej „rozbudo- wany” system dochodów o  charakterze podatkowym (także w  za- kresie opłat) posiada gmina. Dochodem własnym gminy są wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków trans- portowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywil- noprawnych. Gmina została wyposażona również we wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej w  określonej w  prawie geologicznym i górniczym części oraz innych stanowiących dochody gminy uisz- czanych na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku powiatów ustawodawca wspomina jedynie o  wpływach z  opłat stanowiących ich dochody, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów. Nato- miast w  strukturze dochodów województwa ustawodawca nie wy- mienia wpływów z podatków i opłat. A W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę, że cechą cha- rakterystyczną podatków i opłat lokalnych jest przede wszyst- kim źródło ich wpływu. Pierwszoplanową rolę odgrywa kwestia uprawnień do otrzymania dochodu z podatku i opłaty. Z tych też po- wodów w bardzo ogólnym ujęciu podatki i opłaty lokalne to świad- czenia, które stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj jednak o podatki i opłaty, które w całości stanowią do- chód budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też do tej kategorii świadczeń nie może być zaliczony podatek dochodo- wy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia wprawdzie każdej jednostce podziału terytorialnego kraju udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku 1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych 21 dochodowego od osób prawnych, nie są to jednak podatki lokalne, lecz państwowe. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego mają jedynie procentowy udział w tych podatkach i nie mają żadnego realnego wpływu na ich wysokość. A Zasadniczą cechą podatków i opłat lokalnych, obok charakteru bud żetu, do którego wpływają (budżet lokalny), jest prawo do ustalania ich wysokości. Uprawnienie to, o czym była mowa powyżej, wynika z ustawy zasad- niczej. W pełni należy zaaprobować pogląd prezentowany w doktrynie prawa podatkowego, w  myśl którego ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych powinno być rozumiane szeroko, co oznacza, że nie może być ograniczone jedynie do ustalania stawek tych świadczeń. Na rzeczywistą wysokość świadczenia wpływ ma bowiem ukształto- wanie również innych jego elementów, takich jak: podstawa opodat- kowania, ulgi oraz zwolnienia podatkowe. W tym znaczeniu wpływ jednostek samorządu terytorialnego na wysokość podatków i  opłat powinien być rozumiany jako możliwość stanowienia przez właściwe organy aktów prawa miejscowego, które regulują wszystkie elementy konstrukcyjne podatku, w  zakresie których takie kompetencje daje ustawa. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że kształtowanie wy- sokości tych danin może odbywać się nie tylko na etapie stanowienia, ale także stosowania prawa w  drodze indywidualnych ulg uznanio- wych przewidzianych przepisami ordynacji podatkowej3. A Z całą pewnością do podatków i  opłat lokalnych można za- liczyć świadczenia uregulowane w  dedykowanej im ustawie, tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty: targową, miejscową, uzdrowiskową, od posiadania psów i opłatę reklamową. Nie można jednak ograniczać podatków i opłat lokalnych tylko do danin uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Nazwa ustawy nie może decydować o „lokalności” danego podatku 3 L. Etel, Uchwały…, s. 41 i n. 22 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych czy opłaty. Są to bowiem jedynie względy formalne i w takim ujęciu są konstrukcją niedostosowaną do aktualnego systemu finansów sa- morządowych4. A Typowym podatkiem lokalnym jest również podatek rolny oraz podatek leśny. Są one uregulowane w odrębnych aktach praw- nych. Cechą wspólną tych podatków jest to, że w całości trafiają one na rachunek budżetu gminy oraz o ich wysokości mogą decydować organy gminy. Organem podatkowym właściwym rzeczowo w zakre- sie tych świadczeń jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W systemie dochodów budżetowych gmin w Polsce występują również podatki, które w całości stanowią ich dochód, ale są pobierane przez państwowy organ podatkowy – naczelnika urzędu skarbowego. Cho- dzi tutaj o  takie świadczenia, jak: podatek od spadków i  darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek dochodowy opłacany w  formie karty podatkowej. Stosowanie przez naczelnika urzędu skarbowego ulg w spłacie tych zobowiązań podatkowych wy- maga uzyskania zgody przewodniczącego zarządu jednostki samorzą- du terytorialnego (art. 18 ust. 2 u.d.j.s.t.)5. A Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że za podat- ki i opłaty lokalne, o których mowa w art. 168 Konstytucji RP, należy uznać wszystkie świadczenia zasilające budżet gminy, na wy- sokość których wpływ mają organy samorządu terytorialnego (rada gminy lub organy podatkowe). Zaprezentowane cechy charakterystyczne podatków i opłat lokalnych pozwalają uznać, iż w obecnym stanie prawnym tylko gmina posia- da tę kategorię dochodów publicznych. Ani powiat, ani wojewódz- two nie mają „własnych podatków”. Mówiąc o podatkach i opłatach 4 L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2012, s. 16. Szerzej na temat postulowanych zmian w systemie podatków i opłat lokalnych zob. L. Etel, R. Do- wgier, Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Białystok 2013, s. 184. 5 Zgodnie z art. 2 pkt 13 u.d.j.s.t. ilekroć w ustawie jest mowa o przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego, tylekroć rozumie się przez to również wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 23 lokalnych, należy mieć więc na uwadze wyłącznie podatki gminne. Synonimem pojęcia „podatki i opłaty lokalne” jest termin „podatki i opłaty samorządowe”6. Wszystkie podatki i opłaty lokalne, które stanowią dochód budżetu gminy i na które wpływ mają organy gminy, należy uznać za podatki i opłaty lokalne w sensie szerokim. Do tej kategorii należy więc zali- czyć nie tylko podatki i opłaty lokalne pobierane przez wójta (burmi- strza, prezydenta miasta), ale również podatki stanowiące w całości dochód budżetu gminy pobierane przez naczelnika urzędu skarbo- wego. Natomiast w  wąskim znaczeniu za podatki i  opłaty lokalne należy uznać tylko te świadczenia, które w całości stanowią dochód budżetu gminy i  które są pobierane przez lokalny organ podatko- wy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wąską koncepcję podatków i opłat lokalnych. A Do podatków lokalnych należy zaliczyć: podatek od nierucho- mości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków trans- portowych. Natomiast do opłat lokalnych: opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę od posiadania psów oraz opłatę reklamową. 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. Podatki i opłaty lokalne mają ugruntowane miejsce w polskim syste- mie podatkowym. Na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie jednak ewaluowały. Po II wojnie światowej zaistniała konieczność od- budowy całego systemu prawnego, w tym systemu finansowego pań- stwa polskiego. Znaczna część aktów prawnych składających się na system podatkowy uchwalona została do końca lat 40. XX w. Kolejne lata potwierdzały jednak niedoskonałość konstrukcji poszczególnych podatków. W efekcie dochodziło do licznych zmian w ustawodawstwie 6 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Warszawa 2008, s. 28. 24 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych podatkowym. Analiza aktów prawnych – dekretów i ustaw – dotyczą- cych podatków i opłat lokalnych po 1945 r. w lepszy sposób pozwoli zrozumieć obecnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie. I Po II wojnie światowej pierwszym aktem prawnym, który re- gulował podatki lokalne, był dekret o podatkach komunalnych z 20.03.1946 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 198 ze zm.). Podatkami pobieranymi na rzecz związków samorządu terytorialne- go (podatkami komunalnymi) były: podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, podatek od lokali, podatek od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk, podatek od kopalń oraz inne podatki komu- nalne, do których należał podatek od części mieszkalnych, które ze względu na swe przeznaczenie lub stosunek do liczby osób zamiesz- kujących lokal uważać należało za zbędne (podatek od zbytku miesz- kaniowego). Wskazany akt prawny nie wprowadzał opłat lokalnych. Podatek od nieruchomości obejmował w  gminach miejskich wszel- kiego rodzaju nieruchomości z wyjątkiem gruntów niezabudowanych o obszarze ponad 5000 m2 użytkowanych stale jako pola uprawne, łą- ki, pastwiska, sady i ogrody, jak też znajdujących się pod lasami lub wodami zamkniętymi użytkowanymi dla celów hodowli ryb albo rybołówstwa, natomiast w gminach wiejskich budynki wraz z należą- cymi do nich zabudowaniami ubocznymi, podwórzami i placami, nie- związane z gospodarstwem rolnym, oraz budynki wraz z należącymi do nich zabudowaniami ubocznymi, podwórzami i placami, związane wprawdzie z gospodarstwem rolnym, lecz stale użytkowane w całości lub w przeważającej części na podstawie umowy najmu bądź też użyt- kowane na podstawie umowy dzierżawy, której przedmiotem są wy- łącznie budynki, a nie gospodarstwo rolne jako całość. Podatnikami podatku od nieruchomości były osoby fizyczne i prawne oraz spad- ki wakujące (nieobjęte). Podstawę opodatkowania stanowił czynsz z tytuł najmu za rok poprzedzający rok podatkowy. Stawki podatku wahały się od 20  do 30 podstawy opodatkowania. Dekret zawie- rał również liczne zwolnienia od podatku od nieruchomości. Obej- mowały one m.in. grunty pod torami kolejowymi należące do kolei samorządowych i  prywatnych, budynki wraz z  należącymi do nich 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 25 zabudowaniami ubocznymi, podwórzami i placami, dla których pod- stawa opodatkowania nie przekraczała 100 zł w stosunku rocznym. Przedmiotem podatku od lokali były wszelkiego rodzaju lokale (po- mieszczenia) w  nieruchomościach (budynkach) zajęte zarówno na cele mieszkalne, jak i inne (użytkowe). Obowiązek podatkowy spo- czywał na osobach fizycznych i prawnych, spadkach nieobjętych zaj- mujących lokale lub ich części w  nieruchomościach własnych bądź w charakterze najemców. Za najemców w rozumieniu dekretu uzna- wano lokatorów głównych i osoby wprowadzone do lokalu na mocy orzeczeń komisji mieszkaniowych lub władz kwaterunkowych. Pod- stawę opodatkowania stanowiła wartość czynszowa. Obliczana była ona według różnych kryteriów (np. na podstawie komornego). Stawki podatku w zależności od sposobu wykorzystania lokalu wynosiły od 10 do 600 podstawy opodatkowania. Kolejnym podatkiem lokalnym był podatek od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk. Podatek ten w gminach miejskich był obliga- toryjny, natomiast w gminach wiejskich fakultatywny. Maksymalne stawki podatku dla poszczególnych grup miast oraz dla gmin wiejs- kich, zasady wymiaru, poboru i termin płatności tego podatku, jak też zasady stosowania zwolnień i ulg podatkowych określał w drodze rozporządzenia Minister Admi ni stracji Publicznej i Ziem Odzyska- nych w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz innymi zaintereso- wanymi mi ni strami. Pod rządami dekretu z 1946 r. realizowany był również podatek od kopalń. Pobierany był on na rzecz gmin miejskich i wiejskich oraz powiatowych związków samorządowych, na których obszarze znaj- dowały się kopalnie minerałów, jak też na rzecz pobliskich gmin miejskich i wiejskich oraz powiatowych związków samorządowych, w których zamieszkiwali robotnicy tych kopalń. Podatek pobierany był od ilości wydobytych minerałów i nie mógł przekraczać 1 ceny lub wartości sprzedażnej po potrąceniu akcyzy bądź opłaty mono- polowej pobieranych od minerałów wydobywanych przez kopalnie. Obowiązek podatkowy spoczywał na osobach fizycznych, spad- kach nieobjętych i  osobach prawnych wydobywających minerały. 26 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych Szczegółowe zasady wymiaru, poboru i termin płatności podatku od kopalń określone były w drodze rozporządzenia. Interesującą konstrukcją podatkową, biorąc pod uwagę przedmiot opo- datkowania, był podatek od zbytku mieszkaniowego. Gminy wiejskie i miejskie oprócz podatku od lokali mogły pobierać podatek od części mieszkalnych, które ze względu na swe przeznaczenie lub w stosunku do liczby osób zamieszkujących lokal uważać należało za zbędne. I Dekret z  1946  r. uchyliła ustawa o  podatkach terenowych z 26.02.1951 r. (Dz.U. poz. 110 ze zm.)7. Powołana ustawa wpro- wadzała podatki obligatoryjne oraz fakultatywne. Pierwsze z  nich pobierane były przez prezydia miejskich i  gminnych rad narodo- wych na rzecz budżetów terenowych. Należały do nich: podatek od nieruchomości, podatek od lokali oraz podatek targowy. Natomiast do podatków fakultatywnych zaliczało się: podatek miejski, podatek od zbytku mieszkaniowego, podatek od posiadania psów, podatek od polowania i rybołówstwa. Mogły być one pobierane przez powiatowe i miejskie rady narodowe na rzecz swych budżetów. Podatek od nieruchomości ciążył na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami lub posiadaczami nieruchomości oraz na spadkach nieobjętych, w  skład których wchodziły nieruchomości. Jeżeli na nieruchomości ustanowione zostało prawo użytkowania, obowiązek podatkowy ciążył na użytkowniku. Podatek obejmował również niezwiązane z gospodarstwem rolnym budynki wraz należą- cymi do nich gruntami i zabudowaniami ubocznymi oraz grunty nie- zabudowane, niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Podstawę opodatkowania stanowiła wartość czynszowa. Nie miała ona jednak charakteru jednolitego i zależała m.in. od położenia przedmiotu opo- datkowania oraz faktu jego wynajęcia lub wydzierżawienia. Stawki podatku określone były procentowo i wynosiły od 1 do 25 podsta- wy opodatkowania. Podobnie jak dekret z 1946 r., ustawa o podat- kach terenowych przewidywała liczne zwolnienia podatkowe. 7 Warto zauważyć, że również ten akt prawny wszedł w życie z mocą wsteczną od 1.01.1951 r. 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 27 Podatek od lokali obciążał osoby fizyczne i prawne zajmujące loka- le w  charakterze najemców oraz spadki nieobjęte, w  skład których wchodziło prawo najmu. Opodatkowaniu podlegały wszelkiego ro- dzaju lokale i pomieszczenia w nieruchomościach zajęte zarówno na cele mieszkalne, jak i na cele użytkowe. Za pomieszczenia uznawano również pomieszczenia otwarte, np. place składowe. Podstawa opo- datkowania oparta była na wartości czynszowej. Stawki podatku wa- hały się od 10 do 100 podstawy opodatkowania, a ich wysokość była uzależniona od charakteru lokalu. A Nowym podatkiem, który został wprowadzony przez ustawę o podatkach terenowych z 1951 r., był podatek targowy, któremu podlegały świadczenia wykonywane osobiście i  bez pomocy innych osób przez m.in. osoby trudniące się handlem na targach, w halach tar- gowych i innych podobnych miejscach sprzedaży oraz na ulicach, pla- cach i podwórzach bez posiadania w tym celu stałych miejsc sprzedaży, osoby trudniące się handlem obnośnym i domokrążnym, wędrownych portrecistów i fotografów oraz osoby utrzymujące uliczne punkty wa- żenia osób. Stawki podatku miały charakter dzienny i uzależnione były od ro- dzaju wykonywanego świadczenia. Podatek mógł być płatny z góry za tydzień, miesiąc lub kwartał. W takim przypadku stawki podatkowe ulegały obniżeniu. Powyższe podatki były traktowane jako powszechne podatki tereno- we. Ustawa o podatkach terenowych z 1951 r. wprowadzała również inne podatki terenowe, które miały charakter fakultatywny. Podatek miejski mógł być pobierany w formie dodatku do podatku od lokali. Ciążył on na podatnikach podatku od lokali i nie mógł przekraczać w stosunku rocznym 100 kwoty podatku od lokali. Podatek od zbytku mieszkaniowego, podobnie jak w dekrecie z 1946 r., mógł być pobierany od części mieszkalnych, które ze względu na swe przeznaczenie lub w stosunku do liczby osób zamieszkujących lokal uważać należało za zbędne. Jego wysokość nie mogła przekraczać 100 podatku od lokali, ustalonego na dany rok podatkowy dla całego loka- lu, a od części mieszkalnych, które w stosunku do liczby osób uważać 28 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych należało za zbędne – rocznie 1,50 zł od 1 m2 tej części powierzchni użytkowej izb mieszkalnych (z wyjątkiem kuchni), która przekraczała powierzchnię przysługującą według norm miejscowych osobom za- mieszkałym w lokalu. A Nowym podatkiem lokalnym był podatek od posiadania psów. Ciążył on na osobach fizycznych i osobach prawnych posiadają- cych psy. Wysokość podatku uzależniona była od liczby posiadanych psów oraz wielkości miasta lub gminy. A Kolejnym nowym świadczeniem wprowadzonym przez ustawę z 1951 r. był podatek od polowania i rybołówstwa. Obowiązek podatkowy w zakresie tego świadczenia spoczywał na dzierżawcach obwodów łowieckich lub obwodów rybackich albo na osobach, na które wystawiony był osobisty dowód rybacki, z wyjątkiem rybaków morskich i  zalewowych, posiadających karty rybackie i  uprawiają- cych rybołówstwo na terenach podlegających admi ni stracji morskich urzędów rybackich. Podstawę opodatkowania stanowił czynsz dzier- żawny, stawka podatku wynosiła zaś 10 . Stawki kwotowe podatku przewidziane były za wydanie karty rybackiej lub wędkarskiej. Ustawa o podatkach terenowych przewidywała również opłaty ad mi- ni stra cyjne i  targowe. Terenowe rady narodowe mogły wprowadzić w  drodze uchwały opłaty ad mi ni stra cyjne za nieobjęte przepisami o  opłacie skarbowej czynności i  poświadczenia urzędowe prezydiów tych rad oraz opłaty targowe od handlu w miejskich halach targowych lub na targowiskach. I Po 4 latach obowiązywania ustawa o podatkach terenowych zo- stała uchylona przez dekret o niektórych podatkach i opłatach terenowych z 20.05.1955 r. (Dz.U. z 1963 r. poz. 87). Dekret regulo- wał podatek od nieruchomości, podatek od lokali, opłatę od środków transportowych, opłatę targową oraz opłatę uzdrowiskową. Wskazane daniny miały charakter obowiązkowy. Natomiast miejskie rady narodowe oraz rady narodowe osiedli mogły wprowadzać podatek od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych oraz podatek od posia- dania psów. Podobnie powiatowe rady narodowe miały uprawnienie 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 29 do wprowadzenia w gromadach podatku od posiadania psów. Formą prawną, w  której ustanawiane mogły być świadczenia fakultatywne, była uchwała. Powinna ona była określać podatek, wysokość stawek oraz termin płatności. Rady narodowe mogły przewidywać również całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku (opłaty). Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości były: niezwiązane z  gospodarstwem rolnym budynki wraz z  należący- mi do nich gruntami i zabudowaniami ubocznymi; budynki lub ich części wraz z należącymi do nich gruntami i zabudowaniami ubocz- nymi, związane wprawdzie z gospodarstwem rolnym, lecz wynajęte lub wydzierżawione na cały rok podatkowy i używane na cele nierol- nicze; grunty niezabudowane niewchodzące w  skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek podatkowy ciążył na osobach fizycznych i praw- nych będących właścicielami lub posiadaczami nieruchomości oraz na spadkach nieobjętych, w  skład których wchodziły nieruchomo- ści. Jeżeli na nieruchomości ustanowione było prawo użytkowania, obowiązek podatkowy ciążył na użytkowniku. Natomiast w sytuacji, gdy nieruchomość została oddana przez jednostkę budżetową lub inny podmiot gospodarki uspołecznionej, obowiązek podatkowy ciążył na dzierżawcy. Dla budynków podstawę opodatkowania sta- nowiła wartość czynszowa, natomiast dla gruntów –  powierzchnia wyrażana w metrach kwadratowych, przy czym dla gruntów dzier- żawionych – czynsz. Gdy jednak podatek obliczony od czynszu był niższy niż obliczony od powierzchni w metrach kwadratowych, pod- stawę opodatkowania dla tych gruntów wydzierżawionych stanowi- ła powierzchnia w  metrach kwadratowych. Stawki podatku miały charakter procentowy w sytuacji, gdy podstawą opodatkowania była wartość czynszowa, natomiast dla gruntów, których podstawą opo- datkowania była powierzchnia, stawki podatku miały charakter kwo- towy. Dekret zawierał liczne zwolnienia podatkowe. B Jako przykład zwolnienia od podatku od nieruchomości można wska- zać budynki wznoszone na terenie nowych budów, jeżeli były one wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb nowych budów lub urządzeń. Zwolnienie to kończyło się z upływem 6 miesięcy po oddaniu nowych budynków lub urządzeń do użytku. 30 Rozdział I. Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych Podatek od lokali normowy w dekrecie z 1955 r. obejmował lokale i  pomieszczenia w  nieruchomościach w  budynkach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości położonych na terenie miast lub osiedli. Obowiązek podatkowy ciążył na osobach fizycz- nych i  prawnych zajmujących lokale w  charakterze najemców lub bezpłatnie we własnych lub cudzych budynkach bądź na osobach fi- zycznych zajmujących lokale z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego oraz na spadkach nieobjętych, w skład których wchodzi- ło prawo najmu. Zwolnione od podatku były m.in. lokale zajmowane przez jednostki budżetowe, podmioty gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem spółdzielni oraz organizacji politycznych, społecznych i  zawodowych. Podstawę opodatkowania w  podatku od lokali sta- nowił czynsz należny w  bieżącym roku podatkowym lub wartość czynszowa, jeżeli lokal był zajmowany przez właściciela albo bezpłat- nie przez inną osobę. Stawki podatku były uzależnione od sposobu wykorzystania lokalu i wynosiły od 15 do 200 podstawy opodat- kowania. Właściwe rady narodowe (rady narodowe osiedli) mogły w drodze uchwał dla poszczególnych grup podatników lub kategorii lokali obniżać stawki podatku, nie więcej jednak niż o 50 . Kolejnym świadczeniem unormowanym przez dekret z 1955 r. była opłata od środków transportowych. Pobierana była ona z tytułu po- siadania przez osoby fizyczne i  prawne niebędące jednostkami go- spodarki uspołecznionej następujących środków transportowych: pojazdów samochodowych, jachtów, promów, transportowych wóz- ków rowerowych, łodzi, jak również koni. Ponadto opłata obejmowa- ła przewóz wykonywany zarejestrowanymi za granicą samochodami ciężarowymi i autobusowymi z przyczepami lub bez przyczep, wpro- wadzonymi czasowo do ruchu drogowego na obszarze Polski. Zwol- nione od tej opłaty były m.in. łodzie służące do zawodowego połowu ryb, inwalidzkie motocykle i wózki rowerowe. Stawki opłaty od środ- ków transportowych miały charakter kwotowy i zależały od charak- teru pojazdu, pojemności skokowej silnika, ładowności oraz wieku koni. Warto zwrócić uwagę, że stawki za niektóre pojazdy o napędzie ropnym podwyższano o  50 . Opłaty od środków transportowych podlegających rejestracji pobierano przy rejestracji i przedłużeniu re- jestracji. Natomiast w przypadku pozostałych pojazdów sposób i tryb 2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. 31 pobierania opłaty ustalał Minister Finansów w porozumieniu z zain- teresowanymi mi ni strami. Opłata targowa pobierana była na targowiskach od osób, które nie zawarły z  jednostką prowadzącą targowisko umowy o  dzierżawę (najem) pomieszczeń handlowych (stoisk) ani umowy o  stałą do- stawę artykułów dopuszczonych do obrotu na targowiskach. Opłatę targową można było również pobierać na terenie innych miejsc wy- znaczanych przez prezydia rad narodowych (np.  na kiermaszach). Od  obowiązku uiszczenia opłaty wolne były podmioty gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem spółdzielni, oraz osoby dostarczające na targowisko zwierzęta rzeźne lub płody rolne w związku z obowiąz- kowymi dostawami. Opłata targowa była pobierana według dzien- nych stawek kwotowych, jej wysokość zaś była uzależniona od formy dokonywanej sprzedaży. Podatnik, który odmawiał uiszczenia opłaty targowej do rąk poborcy, zobowiązany był do jej uiszczenia w kwocie wyższej o 100 . Kolejną opłatą pobieraną na podstawie dekretu z 1955 r. była opła- ta uzdrowiskowa. Pobierano ją w miejscowościach będących stacja- mi klimatycznymi lub posiadających cieplice, zdroje lecznicze albo kąpieliska morskie. Podmiotami zobowiązanymi do jej zapłaty by- ły osoby przebywające w  uzdrowiskach dla celów wypoczynkowo- -kuracyjnych oraz osoby wykonujące świadczenia rzeczy lub usług w  uzdrowiskach i  obowiązane do opłacania podatku obrotowego w  myśl przepisów dla gospodarki nieuspołecznionej. Stawki opłaty miały charakter kwotowy i ustalano je za każdy dzień pobytu. Podobnie jak ustawa z 1951 r., dekret z 1955 r. wprowadzał podatek od posiadania psów. Obowiązek podatkowy w zakresie tej daniny sa- morządowej ciążył na osobach fizycznych i prawnych posiadających psy. Wysokość podatku była uzależniona od liczby posiadanych psów oraz wielkości miasta lub gminy. A Pewnym novum wprowadzonym przez dekret o niektórych po- datkach i opłatach terenowych był podatek od spożycia w noc- nych lokalach rozrywkowych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: