Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 004914 19012193 na godz. na dobę w sumie
Podatki w farmacji w latach 2008–2013. Wydanie 1 - ebook/pdf
Podatki w farmacji w latach 2008–2013. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0611-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-78%), audiobook).

Branża farmaceutyczna jest branżą bardzo ciekawą nie tylko ze względu na profil działalności, lecz także ze względu na specyficzne otoczenie prawne, wymogi regulacyjne oraz sposób prowadzenia dystrybucji leków i pozyskiwania klientów. Dlatego też firmy działające w tej branży, oprócz kwestii podatkowych wspólnych dla wszystkich podatników, borykają się z problemami podatkowymi powstającymi tylko w tej branży. Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o osobach zajmujących się lub zarządzających rozliczeniami podatkowymi w firmach z branży farmaceutycznej.

Publikacja jest zbiorem wybranych, najciekawszych interpretacji wydanych przez izby skarbowe z upoważnienia Ministra Finansów oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach podatkowych z ostatnich sześciu lat (2008–2013). Zamieszczone zostały w niej informacje na temat zagadnień budzących największe wątpliwości podatników z branży farmaceutycznej. Do takich zagadnień należą między innymi:

wydatki na różnego rodzaju działania marketingowe i reklamowe jako koszt uzyskania przychodów,

skutki podatkowe przekazywania świadczeń na rzecz lekarzy,

kwestie podatkowe związane z rozliczaniem badań klinicznych,

opodatkowanie VAT nieodpłatnie wydawanych materiałów związanych z reklamą,

aspekty podatkowe rozliczeń dokonywanych z przedstawicielami medycznymi.

Publikacja zawiera fragmenty tekstów zaczerpniętych wprost z interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń sądowych. Zbiorcze podsumowanie podejścia władz skarbowych do poszczególnych zagadnień, zawarte w tej publikacji, pozwoli Czytelnikom zapoznać się nie tylko z bieżącym podejściem, ale także ocenić, jak praktyka zmieniała się w czasie.

Opracowanie zostało przygotowane przez ekonomistę i prawnika – licencjonowanych doradców podatkowych zajmujących się od lat problematyką branży farmaceutycznej. Swoje doświadczenie autorzy zdobywali w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego i prawnego.

 

Monika Poteraj jest ekonomistą i licencjonowanym doradcą podatkowym. Doradza między innymi spółkom z sektora farmaceutycznego i medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (także w problematyce cen transferowych) oraz podatku VAT. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym współautorką komentarza do VI Dyrektywy VAT. Brała udział i prowadziła wiele szkoleń i seminariów dla sektora farmaceutycznego związanych z prawem podatkowym i rachunkowym.

 

Marcin Matyka jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył także studia MBA. Swoim klientom pomaga tworzyć strategiczne i kompleksowe rozwiązania zagadnień podatkowych, zapewniające optymalizację ich procesów gospodarczych oraz biznesową wartość dodaną. Posiada również bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji przedsięwzięć wymagających równolegle doradztwa podatkowego i prawnego oraz udziału innych spółek. Doradzał także w wielu projektach typu greenfield w Polsce. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej. W 2012 r. został współprzewodniczącym Komitetu ds. Usług Podatkowo-Finansowych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w praktyce Podatki w farmacji w latach 2008-2013 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych dotyczących branży farmaceutycznej w latach 2008–2013 Opracowanie Monika Poteraj, Marcin Matyka wydanie 1 Spis treści Spis treści Spis treści Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1. Badania kliniczne a podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozdział 2. Szkolenia dla lekarzy – stawka VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozdział 3. Nieodpłatne wydanie towarów a podatek VAT . . . . . . . . . . 36 Rozdział 4. Wybrane transakcje specyfi czne dla branży farmaceutycznej na gruncie podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 5. Premie pieniężne, rabaty i bonifi katy na gruncie podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rozdział 6. Premie pieniężne, rabaty i bonifi katy na gruncie podatków dochodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Rozdział 7. Stawka VAT przy imporcie i sprzedaży substancji lub produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Rozdział 8. Wydatki na gastronomię, catering i darowizny jako koszt uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rozdział 9. Wydatki na wybrane działania reklamowe jako koszt uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 10. Wydatki związane z rejestracją i dopuszczeniem leków do obrotu jako koszt uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział 11. Ceny transferowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rozdział 12. Leki refundowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Rozdział 13. Próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rozdział 14. Przekazywanie świadczeń osobom fi zycznym – skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fi zycznych . . . . 152 Rozdział 15. Rozliczenia z uczestnikami badań klinicznych – skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fi zycznych . . . . 174 Rozdział 16. Rozliczenia z pracownikami (w tym z przedstawicielami medycznymi) – skutki na gruncie podatków dochodowych 178 Rozdział 17. Alkohol etylowy do wytwarzania produktów leczniczych a podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Od Autorów Od Autorów Od Autorów Mamy przyjemność zaprezentować P.T. Czytelnikom podsumowanie najważniejszych interpretacji Ministra Finansów oraz orzecznictwa sądowego dotyczącego zagadnień podatkowych dotyczących branży farmaceutycznej, które zostały wydane w  ciągu ostatnich sześciu lat (tj. w latach 2008–2013). Niniejsza publikacja jest zbiorem wybranych, najciekawszych inter- pretacji wydanych przez izby skarbowe z  upoważnienia Ministra Finansów oraz wyroków sądów administracyjnych w  sprawach po- datkowych. Zamieszczone zostały w  niej informacje na temat zagad- nień budzących – według autorów, a  także podatników – największe wątpliwości oraz kwestii będących najczęściej przedmiotem zapytań, np. w związku ze zmianą przepisów. Zgromadzony w tej książce ma- teriał jest wynikiem naszych cyklicznych spotkań z przedstawicielami branży farmaceutycznej w ciągu ostatnich sześciu lat, podczas których omawialiśmy najbardziej interesujące i ważne dla branży zagadnienia podatkowe poruszane w interpretacjach Ministra Finansów i orzecze- niach sądów administracyjnych. Pragniemy podkreślić, że z  wieloma twierdzeniami organów skar- bowych się nie zgadzamy. Niemniej jednak uważamy – i  z  tą myślą kierujemy do Czytelników naszą publikację – że przegląd aktualnej linii orzecznictwa organów skarbowych, a także zachodzących w niej zmian jest cennym źródłem informacji dla osób zajmujących się lub zarządzających rozliczeniami podatkowymi w  przedsiębiorstwach z  branży farmaceutycznej. Na podstawie zebranego przez nas mate- riału przedsiębiorcy działający w tej branży mogą ocenić, czy istnieje 8 Od Autorów u nich obszar do optymalizacji podatkowej lub też źródło potencjalne- go zagrożenia oraz jak minimalizować ewentualne ryzyko. W niniejszej zbiorczej publikacji postanowiliśmy przedstawić interpre- tacje i  orzeczenia, które pojawiały się w  ciągu ostatnich sześciu lat. W  naszej opinii takie zbiorcze podsumowanie nie tylko pozwoli Czy- telnikom zapoznać się z bieżącym podejściem władz skarbowych i są- dów orzekających w sprawach podatkowych w branży farmaceutycz- nej, lecz także będzie okazją do oceny, jak praktyka władz skarbowych i orzecznictwo sądowe w odniesieniu do tych zagadnień zmieniały się w czasie. W tym miejscu warto szczególnie podkreślić zmieniającą się praktykę władz skarbowych. Bardzo często zmiana ta wynikała z od- miennej interpretacji danego przepisu, podczas gdy samo jego brzmie- nie pozostawało niezmienione. Przykładem takiego zagadnienia, w  odniesieniu do którego praktyka zmieniała się znacząco, mimo iż nie zmieniały się same przepisy, jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na catering oraz gastronomię pod- czas spotkań promocyjnych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept. Co więcej, w praktyce często spotkać się można z odmiennym stosowaniem tego samego przepisu przez różne izby skarbowe (choć wszystkie wydają interpretacje w imieniu Ministra Finansów), a także przez sądy orzekające w sprawach podatkowych. Biorąc pod uwagę pięcioletni, a  w  przypadku podatku dochodowego od osób prawnych nawet sześcioletni okres przedawnienia zobowią- zań podatkowych, warto spojrzeć wstecz na rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa i  ocenić, jaka praktyka była prezentowana przez władze skarbowe w przeszłości, a jaka dominuje obecnie. Jeśli mimo niezmienionych przepisów praktyka władz skarbowych zmieniała się na przestrzeni lat, może się okazać, że w trakcie kontroli podatkowej za lata ubiegłe władze skarbowe zakwestionują stosowane wówczas podejście. Warto zatem ponownie ocenić post factum, czy podejście wdrożo- ne w  przedsiębiorstwie stwarza zagrożenia podatkowe – obecnie lub w odniesieniu do przeszłości. Opracowanie zostało przygotowane przez ekonomistę i  prawnika, licencjonowanych doradców podatkowych posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte w  międzynarodowych fi rmach doradztwa podatkowego i prawnego. Autorzy mają na swoim koncie współpracę z przedsiębiorstwami z wielu branż, w tym z polskimi i zagranicznymi fi rmami z branży farmaceutycznej i medycznej. www.lexisnexis.pl Od Autorów 9 Niniejszy zbiór interpretacji i orzeczeń sądowych nie jest zbiorem kom- pletnym. Zostały w nim zawarte jedynie wybrane interpretacje i orze- czenia, tj. takie, które – zdaniem autorów – są charakterystyczne dla przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej lub sprawiają im najwięcej kłopotów. Materiał został pogrupowany według zagad- nień oraz lat, w  których poszczególne interpretacje i  orzeczenia zo- stały wydane. Co do zasady, tekst zaczerpnięto wprost z interpretacji Ministra Finansów oraz tez i uzasadnień orzeczeń sądowych. Jedynie w  odniesieniu do niektórych pism podane w  publikacji tezy zosta- ły wyprowadzone z  treści uzasadnień, przy czym dokładano starań o możliwie najwierniejsze oddanie poglądów, ocen i wniosków zawar- tych w przywoływanych materiałach. Niektóre z orzeczeń sądowych nie są jeszcze prawomocne w związku z faktem, że zostały od nich wniesione skargi kasacyjne, które do dnia oddawania niniejszej publikacji do druku nie zostały jeszcze rozpo- znane. Podobnie niektóre z cytowanych interpretacji zostały następnie zmienione z urzędu przez Ministra Finansów bądź uchylone przez sąd w  wyniku wniesienia przez podatnika odwołania od otrzymanej in- terpretacji indywidualnej. Z uwagi jednak na walor praktyczny takich interpretacji i  orzeczeń, tj.  prezentację rozbieżnych stanowisk władz skarbowych i  sądów orzekających w  sprawach podatkowych, zdecy- dowaliśmy o zamieszczeniu ich w zbiorze z odpowiednią adnotacją, iż nie są one prawomocne lub zostały zmienione bądź uchylone. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się dla Czytelników interesująca i  pomocna w  codziennych zmaganiach z  problemami podatkowymi w branży farmaceutycznej. Monika Poteraj i Marcin Matyka Rozdział 1 Badania kliniczne a podatek VAT Podatki w farmacji w latach 2008–2013 Rozdział 1. Badania kliniczne a podatek VAT 2013 r. 1. Czynności wykonywane przez podmioty lecznicze oraz lekarzy w ramach badań klinicznych nie są zwolnione z VAT W  myśl art.  43 ust.  1 pkt  18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w  zakresie opieki medycznej, służące profi laktyce, zachowaniu, ra- towaniu, przywracaniu i  poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i  świadczenie usług ściśle z  tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Zwolnienie określone w  tym przepisie ma charakter przedmiotowo -podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (usługi opieki medycznej służące profi laktyce, zachowaniu, ratowa- niu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świad- czenie usług ściśle z  tymi usługami związane) wykonywanych przez zdefi niowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze). [...] Nie można stawiać znaku równości pomiędzy umowami o  badania kliniczne a umowami zawieranymi przez podmioty lecznicze z Naro- dowym Funduszem Zdrowia. W  tych drugich stosunkach prawnych bowiem NFZ, zawierając umowę, płaci za opiekę medyczną, którą Rozdział 1. Badania kliniczne a podatek VAT 11 podmioty lecznicze świadczą na rzecz benefi cjentów tej umowy – osób ubezpieczonych. Jedynym celem tego stosunku zobowiązaniowego jest zapewnienie opieki medycznej związanej z zachowaniem, ratowaniem czy też przywracaniem zdrowia. Natomiast celem umów o  badania kliniczne jest – jak już wcześniej wskazano – odkrycie lub potwierdze- nie klinicznych, farmakologicznych, w  tym farmakodynamicznych, skutków działania badanych produktów leczniczych. Innymi słowy, „przetestowanie” ich na ludziach. Oceny tej nie zmienia fakt, że w wy- niku tych badań klinicznych pacjenci mogą i  często odnoszą korzyść w  postaci poprawy ich stanu zdrowia. Jednakże sponsor, czyli fi rma farmaceutyczna, nie płaci podmiotom leczniczym wynagrodzenia za leczenie pacjentów, lecz za badania kliniczne skuteczności leków. [...] Usługi badań klinicznych, jakie zamierza świadczyć Wnioskodaw- ca – niezależnie od tego, czy będzie je wykonywać na własny rachu- nek, czy jako podwykonawca – nie spełnią przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. W konsekwencji wykonywanie tychże badań – stosowanie do przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy – podlegać będzie opodat- kowaniu stawką VAT w wysokości 23 .   Interpretacja indywidualna Ministra Finansów wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 września 2013 r. (znak ILPP5/443-133/13-5/KG) 2. Czynności wykonywane przez podmioty lecznicze oraz lekarzy w ramach badań klinicznych nie są zwolnione z VAT niezależnie od tego, czy stanowią eksperyment leczniczy, czy też eksperyment badawczy W ocenie Ministra Finansów, bez znaczenia dla kwalifi kacji usługi wy- konywania badań klinicznych jest to, czy badania te stanowią ekspe- ryment leczniczy, czy też eksperyment badawczy w rozumieniu art. 21 ww. ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Naczelne- go Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 406/12. Mając na uwadze opisany stan faktyczny sprawy oraz powołane prze- pisy prawa, wskazać należy, iż usługi świadczone przez Centrum 12 Podatki w farmacji w latach 2008–2013 na rzecz sponsora w  ramach prowadzonych badań klinicznych, bez względu na to, czy stanowią eksperyment leczniczy, czy też ekspery- ment badawczy, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na pod- stawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 12 września 2013 r. (znak PT8/033/187/663/AMT/13/PT-577/RD-94702) – zmiana z urzędu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 sierpnia 2011 r. (znak IPPP1/443-744/11-3/AP)   Podobnie: interpretacja indywidualna Ministra Finansów z  27  sierpnia 2013  r. (znak PT8/033/238/799/AMT/ PT-577/RD-88701) – zmiana z  urzędu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbo- wej w Warszawie z 25 maja 2012 r. (znak IPPP2/443- -150/12-4/AK), interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 13 sierpnia 2013 r. (znak PT8/033/237/798/ AMT/13/PT-577/RD-83858) – zmiana z  urzędu in- terpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrekto- ra Izby Skarbowej w  Warszawie z  6  lipca 2011  r. (znak IPPP2-443-376/11-4/AK), interpretacja indy- widualna Ministra Finansów z  9  lipca 2013  r. (znak PT8/033/186/662/AMT/PT-577/RD-70237) – zmiana z  urzędu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2011 r. (znak IPPP2/443-356/11-4/MM), interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 9 lipca 2013 r. (znak PT8/033/192/668/AMT/PT-577/RD-70221) – zmiana z  urzędu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach z  20  kwiet- nia 2011 r. (znak IBPP4/443-664/11/AZ), interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 4 czerwca 2013 r. (znak PT8/033/198/674/AMT/PT-577/RD54271) – zmiana z  urzędu interpretacji indywidualnej wyda- nej przez Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach z  14  czerwca 2012  r. (znak IBPP4/443-263/12/JP), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrekto- ra Izby Skarbowej w  Katowicach z  5  sierpnia 2013  r. www.lexisnexis.pl Rozdział 1. Badania kliniczne a podatek VAT 13 (znak IBPP3/443-697/13/LŻ), z 1 sierpnia 2013. (znak IBPP3/443-561/13/LŻ), przez Dyrektora Izby Skarbo- wej w Poznaniu z 27 marca 2013 r. (znak ILPP2/443- -19/13-4/JK), przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 stycznia 2013 r. (znak IPTPP1/443-945/12-2/RG) 3. Przekazane badaczowi środki tytułem zwrotu pacjentom kosztów dojazdu na badania stanowi element wynagrodzenia badacza za usługi badań klinicznych, od którego powinien być naliczony VAT należny Minister Finansów wyraża stanowisko, że przekazywane Wnio- skodawcy przez Sponsora zwroty ww.  kosztów poniesionych przez pacjentów, związanych z  ich udziałem w  badaniu klinicznym, sta- nowią w  istocie element kalkulacji wynagrodzenia Wnioskodawcy należnego za usługę świadczoną w  ramach podpisanej umowy do- tyczącej przeprowadzenia badania klinicznego. [...] Bez znaczenia w  tym przypadku jest, że w  zawartej umowie Sponsor gwarantuje Spółce odrębne środki pieniężne na pokrycie ww. kosztów poniesio- nych przez uczestników badania klinicznego. Tym samym należności wypłacane z  tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pacjentów wraz z  pozostałymi należnościami wynikającymi z  zawartej umo- wy, a  zatem stałym wynagrodzeniem podatnika z  góry określonym w  umowie ze sponsorem – należy uwzględnić w  obrocie, o  którym mowa w  art.  29 ust.  1 ustawy o  podatku od towarów i  usług, z  ty- tułu świadczenia usług przeprowadzenia badań klinicznych. Wo- bec powyższego, Wnioskodawca powinien dokonać opodatkowania świadczonej usługi w  ramach zawartej umowy o  przeprowadzenie badań klinicznych wg stawki właściwej dla tej czynności, a  zatem usługi te powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i  usług w  wysokości 23 , przy czym kwota należna za wykonanie usługi powinna uwzględniać wszystkie, wynikające z zawartej umo- wy elementy wynagrodzenia, w  tym również kwotę określoną jako zwrot uczestnikom badania klinicznego kosztów podróży na dojazd do ośrodka na wizyty dodatkowo wymagane w związku z badaniem
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki w farmacji w latach 2008–2013. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: