Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 012428 7911017 na godz. na dobę w sumie
Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzenie i zamknięcie - ebook/pdf
Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzenie i zamknięcie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-06-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Przychody rozliczane w PKPiR. Koszty na przełomie roku. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Par tner: BiBlioteka Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzenie i zamknięcie ● przychody rozliczane w pkpir ● koszty na przełomie roku ● zamknięcie księgi przychodów i rozchodów ● pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ISBN 978-83-64085-06-2 prenumerata Mocne strony 2015 prenuMeraty Zamów prenumeratę Dziennika Gazety prawnej na 2015 rok i zyskaj:  pakiet fachowych narzędzi i publikacji dla specjalistów ▪ co tydzień 7 dodatków specjalistycznych niedostępnych w kioskach: dla księgowych, kadrowych, urzędników, przedsiębiorców, prawników ▪ narzędzia on-line: wskaźniki i stawki, akty prawne, aktywne formularze i druki, kalkulatory ▪ książki i płyty dla specjalistów – dostępne dla prenumeratorów Dziennika Gazety prawnej w wersji premium  tygodnik newsweek ▪ bez dodatkowych opłat na taki sam okres, jak zamówiona prenumerata Dziennika Gazety prawnej Wejdź na: www.gazetaprawna.pl/oferta2015 Zadzwoń: 22 761 31 27, 801 626 666 patrzymy obiektywniepiszemy odpowiedzialnie Par tner: BiBlioteka Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzenie i zamknięcie ● przychody rozliczane w pkpir ● koszty na przełomie roku ● zamknięcie księgi przychodów i rozchodów ● pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Grzegorz Ziółkowski Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, listopad 2014 r. ISBN: 978-83-64085-06-2 Spis treści Rozdział 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów ...........................5 Wyłączenia z prowadzenia pkpir ..........................................................................9 Sprzedaż majątku likwidacyjnego .................................................................. 12 Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi ............................................. 12 Rozdział 2. Przychody rozliczane w pkpir ......................................................... 13 Kolumna 7 – Przychody ze sprzedaży towarów i usług ............................... 13 Rozliczenie otrzymanej zaliczki...................................................................... 17 Rozliczenie sprzedaży udokumentowanej fakturą oraz raportem dobowym ...................................................................................18 Rozliczenie korekty przychodów ....................................................................18 Kolumna 8 – Pozostałe przychody ...................................................................... 21 Rozliczenie dofinansowań ................................................................................25 Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej .....25 Zwrot dotacji .....................................................................................................27 Środki z PFRON na rozpoczęcie działalności .........................................28 Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...............................29 Refundacja kosztów stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego .................................................................30 Dowody księgowe rozliczające przychody .......................................................33 Rozdział 3. Kolumna 10 – Zakup towarów i materiałów .............................. 37 Przesunięcie towaru ..............................................................................................41 Rozliczenie zmiany przeznaczenia towaru handlowego ...........................41 Towar przekazany pracownikowi ..................................................................42 Straty w towarach handlowych ..........................................................................44 Towar kupiony na aukcji internetowej ............................................................45 Rozdział 4. Dowody wewnętrzne ...........................................................................49 Zakup towarów rolnych od producenta ........................................................... 51 Rozdział 5. Kolumna 11 – Koszty uboczne zakupu ..........................................55 Rozdział 6. Kolumna 12 – Wynagrodzenia .........................................................57 Wynagrodzenia pracownicze ...............................................................................57 Wynagrodzenie zwolnione od podatku w kosztach ................................59 Wynagrodzenia z umów o dzieło, zleceń ....................................................... 60 Nie każde wynagrodzenie w kolumnie 12 pkpir ...........................................62 Rozdział 7. Kolumna 13 – Pozostałe wydatki.....................................................63 Podróże służbowe pracowników .........................................................................63 Zwolnienie od podatku ................................................................................63 3 Koszty pracodawcy .........................................................................................64 Rozliczenie w pkpir ........................................................................................64 Podróż służbowa właściciela firmy ....................................................................65 Samochód rozliczany według ewidencji przebiegu pojazdu .....................67 Ubezpieczenie AC samochodu w podwójnym limicie ..............................75 Odpisy amortyzacyjne ............................................................................................76 Ważna wartość środka trwałego .....................................................................78 Bezpośrednio w koszty ..................................................................................78 Jednorazowy odpis amortyzacyjny ............................................................79 Amortyzacja według zasad ogólnych....................................................... 80 Odpisy amortyzacyjne przy samochodach osobowych ............................81 Ulepszenie środka trwałego ..............................................................................81 Wydatki na naprawy reklamacyjne ...................................................................82 Rozdział 8. Koszty na przełomie roku .................................................................85 Rozdział 9. Korekta kosztów ...................................................................................91 Zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów ..........................................91 Zwiększenie kosztów ..............................................................................................93 Rozdział 10. Dowody księgowe przy kosztach ..................................................97 Rozdział 11. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów ...........................99 Podsumowanie roczne zapisów ..........................................................................99 Spis z natury ..............................................................................................................99 Jakie towary obejmuje spis ............................................................................. 100 Jak wycenić spis z natury ................................................................................107 Różnice inwentaryzacyjne ..............................................................................111 Nadwyżki inwentaryzacyjne ......................................................................111 Niedobory inwentaryzacyjne .....................................................................113 Korekta remanentu ............................................................................................... 114 Rozdział 12. Ustalanie dochodu różnicą remanentów ............................... 121 Rozdział 13. Rozliczenie dochodu wspólników spółek osobowych ........ 125 Koszty poniesione przed zawiązaniem spółki ..............................................126 Wniesienie wkładu do spółki osobowej ..........................................................129 Wydatki poniesione w związku z wniesieniem wkładu jako koszt .......130 Sprzedaż udziałów przez wspólnika ................................................................ 132 Nieodpłatna pożyczka udzielona spółce osobowej przez wspólnika .....134 Rozdział 14. Jak rozliczyć zbycie składników umieszczonych w wykazie na dzień likwidacji ............................................................................... 137 Rozdział 15. Pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ......................................................................................139 4 Rozdział 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej pkpir) zobowiązane są prowadzić osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycz- nych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są: ■■ według zasad ogólnych albo ■■ podatkiem liniowym – a osiągnięte w poprzednim roku przychody nie obligują tych podmiotów do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Zasady ogólne polegają na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Atutem opodatkowania docho- dów według skali podatkowej są: – możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów, – możliwość skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych, m.in. z odliczenia od dochodu darowizn czy odliczenia od podatku ulgi ro- dzinnej, – możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Minusem jest opodatkowanie wyższych dochodów (powyżej 85 528 zł) wy- soką stawką podatkową (32 ). Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodo- wy według jednej, stałej stawki 19 (art. 30c ust. 1 ustawy PIT). Ta forma opodatkowania jest więc korzystna dla podatnika o wysokich dochodach z działalności gospodarczej, który przy skali podatkowej wchodziłby w dru- gi próg podatkowy. Wadą podatku liniowego jest to, że nie można skorzystać z preferencyjnych rozliczeń wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Również katalog odliczeń jest węższy niż przy opodatkowaniu według skali podatkowej. 5 PKPiR – prowadzenie i zamknięcie ważne Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić w 2015 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (2014) wyniosły co najmniej równowartość 5 010 600 zł. (Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogła- szanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 30 września 2014 r. wynosił 4,1755 zł). Przykład Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, której wspólnikami jest ona oraz spółka z o.o. Dochód z działalności gospodarczej tej osoby fizycznej (podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki jawnej) jest opodatkowany według skali podatkowej. Taka spółka jawna nie może prowa- dzić pkpir, ponieważ jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Ta spółka jawna musi zaprowadzić księgi rachunkowe. Przykład Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki jawnej osób fizycznych. W obu przypadkach dochody tej osoby z  działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym. Przychody z indywidualnej działalności gospodarczej wyniosły w 2014 r. 120 000 zł. Przycho- dy spółki wyniosły w 2014 r. 6 500 000 zł. W takim przypadku spółka jawna jest zobowiązana prowadzić w 2015 r. księgi rachunkowe. W indywidualnej działalności gospodarczej osoba fizyczna może w 2015 r. prowadzić pkpir. InterPretacje organów Podatkowych n Rozdział pkpir spółki od działalności indywidualnej Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnio- skodawca zamierza zostać wspólnikiem w  spółce komandytowej. Niezależ- nie od tego Zainteresowany może podjąć prowadzenie działalności gospodar- czej, która nie dotyczy uzyskiwania przez Wnioskodawcę przychodów z udziału w zysku spółki komandytowej. (…) Podsumowując, przy obliczaniu limitu okre- ślonego w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przekroczenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg rachunko- wych), Wnioskodawca nie powinien uwzględniać przychodów z udziału w zysku Spółki. W konsekwencji, w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawca nie 6 Rozdział 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli przychody z wykonywa- nia działalności indywidualnej (bez uwzględnienia przychodów z udziału w zysku Spółki) nie osiągną wartości określonej w art. 24a ust. 4 powołanej ustawy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 sierpnia 2014 r., nr ILPB1/415-478/14-3/AMN n Prowadzenie pkpir przy wspólnym przedsięwzięciu Wnioskodawca wespół z inną osobą fizyczną zamierzają prowadzić szkołę pod- stawową oraz gimnazjum. Wnioskodawca wraz z inną osobą zostaną wpisani łącznie do stosownej ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorzą- du terytorialnego jako organ prowadzący szkołę. Działalność będą prowadzić na zasadzie spółki cywilnej lub wspólnego przedsięwzięcia. (…) Co prawda powyższe przepisy nie wskazują jako podmiotu obowiązanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wspólnego przedsięwzięcia, jednakże jego podo- bieństwo, a w zasadzie tożsamość z instytucją spółki cywilnej, powinno prowa- dzić do konstatacji, że również i w przypadku wspólnego przedsięwzięcia osób fizycznych jedyną właściwą ewidencją powinna być podatkowa księga przycho- dów i rozchodów. Taka wspólna księga razem ze wspólną ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiałaby dokładne ob- liczenie dochodu (straty), podstawę opodatkowania oraz wysokość należnego podatku. Każdy bowiem z uczestników przedsięwzięcia (w tym Wnioskodawca, rozliczałby je na podstawie umówionego w umowie/porozumieniu udziału w zy- skach/stratach). Powyższy sposób rozliczeń wydaje się zresztą jedynym możli- wym, gdyż – w przeciwnym stanowisku (odrębną księgę dla każdego uczestnika przedsięwzięcia) trudno sobie wyobrazić, by uczestnicy wspólnego przedsięwzię- cia każdą fakturę zakupu i sprzedaży pozyskiwali, generowali w wielu egzempla- rzach – tak by każdy miał egzemplarz dla siebie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 czerwca 2014 r., nr ILPB1/415-366/14-2/AA Należy zastrzec, że jeżeli szkoła realizować będzie zadania zlecone i otrzy- ma na ten cel dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – powinna prowadzić księgi rachunkowe począwszy od początku roku obrotowego, w którym do- tacje lub subwencje zostały im przyznane. Jeśli dotacja lub subwencja nie jest powiązana z zadaniem zleconym, to prowadzenie pkpir jest wystarczające. InterPretacje organów Podatkowych n Prowadzenie pkpir przez cudzoziemców Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o rachunkowości, przepisy tej ustawy, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej: (…) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przed- siębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 7 PKPiR – prowadzenie i zamknięcie gospodarczej. Stosownie natomiast do art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1238), przez osobę zagraniczną rozumie się osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa pol- skiego. Z powyższego wynika, że osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego (bez względu na miejsce zamieszkania czy też posiadanie zezwolenia na osiedlenie się), jest w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osobą zagraniczną, zobowiązaną w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o rachun- kowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przy- chodu netto osiągniętego przez tę osobę z prowadzonej pozarolniczej działal- ności gospodarczej. Zasada ta nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w myśl bowiem postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mając na uwadze zasadę równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, uznano, iż osoby fizyczne będące obywatela- mi tych państw, nieposiadające obywatelstwa polskiego powinny być trakto- wane tak jak obywatele polscy. (…) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest obywatelem Republiki Białorusi oraz w 2014 r. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na teryto- rium Polski, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Republika Białorusi jest państwem nienależącym do Unii Europejskiej, nie mają więc w tym konkretnym przypadku zastosowania postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Wnioskodawczyni, posiadająca obywatelstwo białoru- skie, jest osobą zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia- łalności gospodarczej. Zobowiązana jest zatem do prowadzenia ksiąg rachunko- wych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 kwietnia 2014 r., nr ITPB1/415-108/14/MW Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy nie tylko ww. przedsiębiorców. Do- tyczy on również osób: ■■ wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; ■■ prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły za- miar prowadzenia tych ksiąg, a limit przychodów za zeszły rok nie zobo- wiązuje ich do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych; ■■ duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku docho- dowego (art. 24a ust. 2 ustawy PIT). Powyższe podmioty prowadzą pkpir według podstawowego wzoru określo- nego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1037 ze zm.). Prowadzonej księgi przychodów i rozchodów nie można zmieniać na księgi rachunkowe w trakcie roku, chyba że następuje zmiana, z którą związany jest obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. 8 Rozdział 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Przykład Spółka jawna osób fizycznych prowadzi w 2014 r. księgę przychodów i rozchodów. W dniu 1 września 2014 r. do spółki tej przystępuje jako wspólnik spółka z o.o. Od 1 września 2014 r. spółka jawna ma obowiązek zaprowadzić księgi rachunkowe. Spółka jawna musi na dzień 31 sierpnia dokonać zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Wyłączenia z prowadzenia pkpir Obowiązek prowadzenia pkpir nie dotyczy osób, które: ■■ opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych (karta podatko- wa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych); ■■ wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; ■■ wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; ■■ dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: – po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, – otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki (art. 24a ust. 3 ustawy PIT). W pkpir nie należy również rozliczać przychodów zaliczanych do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza czy działy specjalne produkcji rolnej źródeł przychodów. Przykładowo w interpretacji ogólnej z 21 listopada 2013 r. (nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13) Minister Finansów uznał, że wynagro- dzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu zależnie od formy prawnej, w której wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do: ■■ pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli pomoc prawną z urzędu peł- nomocnik świadczy w ramach prowadzonej firmy, albo ■■ działalności wykonywanej osobiście, jeżeli czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu, np. stosunku pracy. InterPretacje organów Podatkowych n Przychody tłumaczy przysięgłych w działalności wykonywanej osobiście Przy dokonywaniu kwalifikacji uzyskiwanych przychodów na gruncie ustawy o po- datku dochodowym od osób fizycznych nie przesądza okoliczność, czy podat- nik posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu odrębnych przepisów, np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz czy dokonał rejestracji jako osoba pro- wadząca działalność gospodarczą. (…) Zauważyć należy, iż odrębnym od działalno- ści gospodarczej źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Przy- chody uzyskane z tego źródła nie będą zatem stanowić przychodów z działalności gospodarczej, lecz kwalifikowane będą jako samodzielne źródło, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy. Skoro bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fi- zycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność 9 PKPiR – prowadzenie i zamknięcie gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego właśnie źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu, ma związek z działalnością gospodarczą. (…) Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy pra- wa, należy zatem stwierdzić, iż przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu sporzą- dzania tłumaczeń na zlecenie sądów i policji są przychodami z działalności wykony- wanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na fakt, czy i w jakim zakresie Wnioskodawca prowa- dzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Skoro bowiem ustawa o podatku docho- dowym od osób fizycznych zalicza przychód z działalności wykonywanej osobiście do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego właśnie źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospo- darczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przy- chodu, ma związek z działalnością gospodarczą. Iinterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 października 2013 r., nr IBPBII/1/415-714/13/BJ Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody ze sprzeda- ży środków trwałych (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT). Jednak do przychodów tych nie zalicza się m.in. przychodów z odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych, które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2c ustawy PIT). Przychody z odpłatnego zbycia lokali mieszkalnych, również tych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności go- spodarczej, podlegają opodatkowaniu w ramach źródła przychodu, którym jest sprzedaż rzeczy poza działalnością gospodarczą. Stanowisko takie potwier- dzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in- terpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2010 r. (nr IBPBI/1/415-623/10/KB): Dla celów prowadzonej działalności spółka w 1996 roku zakupiła nieruchomość gruntową zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. Nie- ruchomość ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Budynek był amortyzowany przez spółkę, a wydatki ponoszone na ww. nieruchomość stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez spółkę działalno- ści. (...) Obecnie spółka zamierza sprzedać osobie trzeciej jeden z wyodrębnio- nych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności części wspól- nych budynku oraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek. (...) Mając na względzie cyt. wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalne- go stanowić będzie co do zasady przychód ze źródła określonego w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy w przypadku tego źródła przychodu powstaje, jeże- li odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości. 10 Rozdział 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Przychodem z  działalności gospodarczej jest natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych, które są traktowane w prowadzonej działalności gospodarczej jako towary handlowe czy wyroby gotowe, czyli środki obrotowe. Stanowisko takie potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lutego 2012 r. (nr IBPBI/1/415-1165/11/BK): (…) po zakończe- niu niezbędnych prac budowlanych oraz wyodrębnieniu poszczególnych lo- kali mieszkalnych mających być przedmiotem zbycia, lokale te stanowić będą wyroby gotowe w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. d ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z tego też wzglę- du przychody uzyskane ze zbycia ww. lokali mieszkalnych, stanowiących jak wskazano przed ich zbyciem wyroby gotowe w prowadzonej przez Wniosko- dawcę działalności gospodarczej, stanowić będą przychody z tej działalności, a więc źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem z działalności gospodarczej jest również sprzedaż budynków użytkowych, które są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalno- ści gospodarczej. Przykład Spółka jawna nabyła zabudowaną działkę o wartości rynkowej 40 000 zł, w tym budynek 30 000 zł, działka 10 000 zł. Budynek ma charakter użytkowy. Do ewi- dencji środków trwałych zostały przyjęte: n budynek – wartość początkowa 30 000 zł, n działka – wartość początkowa 10 000 zł. Od budynku użytkowego dokonywano w spółce odpisów amortyzacyjnych we- dług stawki 2,5 . W marcu 2014 r. budynek wraz działką zostały sprzedane za kwotę 180 000 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonane od budynku wyniosły do mo- mentu sprzedaży 7500 zł. Dochodem ze zbycia środków trwałych jest różnica między uzyskanym przy- chodem a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, po- większona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 24 ust. 2 ustawy PIT). Od gruntów nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Dochód podat- kowy ze sprzedaży tego budynku i działki wynosi więc 147 500 zł = (180 000 zł – 40 000 zł) + 7500 zł. Dochód ten powinien być wpisany do kolumny 8 podatko- wej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w spółce jawnej (pkt 8 objaśnień do pkpir). Podstawą wpisu może być akt notarialny sporządzony przy sprzedaży nieruchomości i działki. Do aktu warto dołączyć dowód rozliczeniowy, w którym należy wyliczyć dochód podatkowy ze sprzedaży. W ewidencji środków trwałych należy wpisać datę zbycia działki i budynku. W ten sposób należy zakończyć amor- tyzację budynku i zdjąć oba środki trwałe z ewidencji. 11 PKPiR – prowadzenie i zamknięcie Sprzedaż majątku likwidacyjnego Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. przychodem z dzia- łalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: ■■ pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej in- dywidualnie, ■■ otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przychodu tego nie należy jednak rozliczać, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło po upływie sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzo- nej indywidualnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki i odpłatne zbycie nie następuje w ra- mach wykonywanej działalności gospodarczej. Dla rozliczenia tych przycho- dów podatnik nie musi zaprowadzać księgi przychodów i rozchodów. Przy- chody te musi natomiast rozliczyć w zeznaniu rocznym. Przykład Podatnik zlikwidował indywidualną działalność gospodarczą w  grudniu 2012 r. Działalność ta w 2012 r. była opodatkowana według skali podatkowej, a podatnik prowadził pkpir. Z działalności tej pozostał mu środek trwały – samochód cięża- rowy. Jego wartość początkowa dla celów amortyzacji wynosiła 76 000 zł. Odpisy amortyzacyjne dokonane w trakcie prowadzenia działalności wyniosły 76 000 zł (odpis jednorazowy). Podatnik sprzedał ten samochód w październiku 2014 r. za kwotę 32 000 zł. Dochód ze sprzedaży samochodu wynosi 32 000 zł = (32 000 zł – 76 000 zł) + 76 000 zł. Jest to dochód, który należy rozliczyć w ramach docho- dów z działalności gospodarczej. Podatnik nie musi rozliczać go jednak w pkpir. Powinien go rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2014 r., ponie- waż działalność gospodarcza w ostatnim roku jej prowadzenia była opodatkowa- na według skali podatkowej. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi, jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdro- wia, naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynno- ści z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powsta- nia obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowa- dzenia księgi. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzenie i zamknięcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: