Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 008120 20000136 na godz. na dobę w sumie
Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki - ebook/pdf
Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 368
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3810-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Publikacja skierowana jest do grona odbiorców zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami pedagogicznymi i poszukujących rozwiązań dylematów natury metodologicznej.
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i edukacyjna wywołuje zmiany także
w celach badań i formułowaniu problemów, podejściu do procedury eksploracyjnej, wyborze metod i technik badawczych czy wreszcie w ustaleniu przedmiotu i terenu badań. Nowe potrzeby edukacji, warunki funkcjonowania placówek oświatowych, stosowane media dydaktyczne czy uaktualniane cele wychowania, odmienne zadania różnych instytucji wychowawczych, zmieniający się odbiorcy wychowawczych oddziaływań, wyzwalają potrzebę namysłu nad efektywnymi sposobami poznawania różnorodnych aspektów działalności pedagogicznej.
Przygotowana publikacja stanowi zbiór rozważań na temat procesu badawczego, jego przygotowania, realizacji i możliwości wykorzystania uzyskanych wyników w modyfikowaniu działań wychowawczych. Niniejsze opracowanie obejmuje dwie, powiązane ze sobą, części: W poszukiwaniu adekwatnych podejść metodologicznych i Wybrane analizy aktualnych wyników badań w Polsce i na Słowacji.
Wiązanie podejść ilościowych i jakościowych w badaniach empirycznych w pedagogice wydaje się cenne z punktu widzenia szeroko rozumianej „natury badanych faktów, zjawisk i procesów pedagogicznych. (...) Zarówno badacz pedagogiczny, jak i praktyk ma na celu zarówno >opisywanie< i >wyjaśnianie< faktów, zjawisk i procesów, jak i ich >rozumienie< i >interpretowanie< w celu pełniejszego poznania i w związku z tym podejmowania skutecznych działań pedagogicznych”.
Choć publikacja obejmuje opracowania różnorodne w swojej tematyce, podjętych procedurach badań i skierowane do różnych odbiorców, niewątpliwie może stanowić podstawę do dyskursu nad złożonymi zagadnieniami metodologii badań pedagogicznych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podejścia metodologiczne w pedagogice Koncepcje — badania — wyniki Podejścia metodologiczne w pedagogice Koncepcje — badania — wyniki Redakcja naukowa Alina Budniak i Małgorzata Mnich Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Stanisław Palka Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 W poszukiwaniu adekwatnych podejść metodologicznych CZĘŚĆ 1 Sławomir Banaszak Jakość i ilość. O wzajemnym uzupełnianiu się i wykluczaniu podejść badawczych Monika Wróblewska Uwarunkowania rozwoju kompetencji. O potrzebie łączenia paradygmatów badaw- czych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanisław Juszczyk Internet jako przestrzeń badawcza w naukach społecznych . . . . . . . Hewilia Hetmańczyk Problemy diagnozowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Małgorzata Kabat Metoda eksplikacji i systemowa oraz ich wykorzystanie w badaniach pozytywistycz- nych i neopozytywistycznych . . . . . . . . . . . . . . 17 31 47 67 85 Bronislava Kasáčová Etické aspekty pedagogického výskumu . . . . . . . . . . . . 103 6 Spis treści Wybrane analizy aktualnych wyników badań w Polsce i na Słowacji CZĘŚĆ 2 Alojz Kostelanský Media competences of a teacher as a condition for improving media education of pupils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Miriam Uhrinová Developing competences of parents and teachers in the fi eld of media education . 129 Zuzana Chanasová Setting boundaries in the use of media among children of primary education in Slo- vakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Mária Karasová Computer games in the life of younger school age children . . . . . . . 151 Mária Vargová Watching television by younger school children . . . . . . . . . . 161 Elżbieta Łuczak, Marta Rukat Niekonsekwencje metodologiczne badań ilościowych . . . . . . . . 169 Elżbieta Płóciennik Metody mieszane w badaniach z udziałem dzieci – potrzeba i przydatność . . . 179 Marek Furmanek , Jacek Jędryczkowski Metoda obserwacji i analiza aktywności studentów w systemie kształcenia na odleg- łość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Andrzej Rozmus Preferencje wartości młodzieży akademickiej w świetle wyników badań opartych na modelu wartości Shaloma Schwartza . . . . . . . . . . . . 215 Maria Kocór Oczekiwania szkół i nauczycieli wobec badań edukacyjnych . . . . . . 235 Eugeniusz Szymik, Olimpia Gogolin Drama a wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego . . . . . . 247 Anita Garbat Analiza wspomnień o nauczycielach na blogu uczniów I Liceum Ogólnokształcące- go im. Jana Zamoyskiego w Zamościu . . . . . . . . . . . . 269 Spis treści 7 Kamil Wilk, Mirosław Kisiel Meandry i dylematy badań nad kompetencjami muzycznymi nauczyciela przed- szkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Marcin Musioł Trudności w badaniach nad mediami z perspektywy badacza-pedagoga . . . 307 Alina Budniak, Małgorzata Mnich Innowacje pedagogiczne i ich wykorzystanie w badaniach własnych studentów edu- kacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego . . . . . . . . 317 Alina Nowak Przegląd badań nad motywacją w szkole . . . . . . . . . . . . 331 Magdalena Marekwia Badania wokół matematyki wczesnoszkolnej – przegląd podejść metodologicz- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Informacje o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Wstęp Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i edukacyjna wywołuje przeobraże- nia także w celach badań i formułowaniu problemów, podejściu do procedury eks- ploracyjnej, wyborze metod i technik badawczych czy wreszcie w ustaleniu przed- miotu i terenu badań. Nowe potrzeby edukacji, warunki funkcjonowania placówek oświatowych, stosowane media dydaktyczne czy uaktualniane cele wychowania, odmienne zadania różnych instytucji wychowawczych, zmieniający się odbiorcy wychowawczych oddziaływań skłaniają do refleksji nad efektywnymi sposobami poznawania różnorodnych aspektów działalności pedagogicznej. Pedagogika uprawiana jest jako nauka praktycznie i teoretycznie zorientowana. Pe- dagogika praktycznie zorientowana, związana z projektowaniem działań zmie- rzających do zmiany faktów, zjawisk i procesów wychowawczych, służy bieżącej praktyce. Intencją badacza jest tu rozwiązywanie problemów praktyki. Pedagogi- ka teoretycznie zorientowana służy budowie teorii odnoszącej się do elementów dziedziny jej poznania, służy budowie konstruktów teoretycznych wchodzących do systemu wiedzy uogólnionej, intencją badacza jest tu rozwiązywanie problemów naukowych, odkrywanie i systematyzowanie prawidłowości pedagogicznych 1. Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozważań na temat procesu badawczego, jego przygotowania, realizacji i możliwości wykorzystania uzyskanych wyników w modyfikowaniu działań wychowawczych. Opracowanie obejmuje dwie, powią- zane ze sobą, części: W poszukiwaniu adekwatnych podejść metodologicznych i Wy- brane analizy aktualnych wyników badań w Polsce i na Słowacji. Pierwsza część rozprawy koncentruje się na rozważaniach dotyczących możli- wości zastosowania konkretnych typów badań, procedur czy koncepcji badawczych 1 S. P(cid:3450)(cid:3461)(cid:3460)(cid:3450): Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli; cyt. za: S. P(cid:3450)(cid:3461)- (cid:3460)(cid:3450): Możliwości rozwojowe pedagogiki wczesnoszkolnej. W: S. P(cid:3450)(cid:3461)(cid:3460)(cid:3450), red.: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowi- ce 1994, s. 50. 10 Wstęp i obejmuje 6 tekstów. W pierwszym z nich, zatytułowanym Jakość i ilość. O wza- jemnym uzupełnianiu się i wykluczaniu podejść badawczych, Sławomir Banaszak przybliża zdatność stosowania metod ilościowych i jakościowych dla analizy ze- branego materiału badawczego i konkluduje: wyznaczanie wyraźnej i nieprzekraczalnej linii demarkacyjnej mającej dzielić tzw. badania jakościowe i ilościowe jest tyleż zbędne, co szkodliwe. Nauka jako całość, wraz z jej poszczególnymi dyscyplinami, stosuje od dawna łączenie obu podejść, punktów widzenia czy po prostu technik analizy. Nauki społeczne nie są tu wyjątkiem. Specyficzne dla tych nauk wydaje się natomiast dążenie do utrwa- lania, a nawet pogłębiania tego stanu rzeczy. Kolejny tekst – Moniki Wróblewskiej – Uwarunkowania rozwoju kompeten- cji. O potrzebie łączenia paradygmatów badawczych skupia się na potrzebie łącze- nia paradygmatów badawczych w kontekście pomiaru różnych grup kompetencji. Autorka dokonuje teoretycznej analizy istoty i wyznaczników pojęcia kompeten- cji społecznych oraz twórczych kompetencji podmiotowych. Opisuje także reali- zację autorskiego projektu teoretyczno-empirycznego, którego problem główny wiązał się z poszukiwaniem charakterystyki podmiotowych cech i umiejętności jako istotnych zasobów sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie w sytuacjach społecznych i zawodowych, co skutkuje podjęciem próby zbudowania modelu wyznaczników sukcesu w planowaniu kariery zawodowej. Monika Wróblewska szczególną uwagę poświęca wzrastającemu zainteresowaniu jakościowymi stra- tegiami badań, które wskazują na niedosyt poznania indywidualnych jednostko- wych przeżyć i doświadczeń oraz wnioskuje potrzebę łączenia paradygmatów ja- kościowych i ilościowych w podejmowanych badaniach kompetencji. Stanisław Juszczyk w artykule Internet jako przestrzeń badawcza w naukach społecznych dokonuje analizy sposobów badania Internetu jako swoistego obsza- ru badawczego (jako medium i jego zawartości), jako źródła informacji o zjawi- skach społecznych i kulturowych oraz badań za pomocą sieci, które odnoszą się do zjawisk zachodzących w różnych proporcjach zarówno off-line, jak i on-line (wykorzystywanych sposobów komunikacji, stosowanych znaków, języka, toż- samości internetowej itp.). Autor wskazuje także trudności w doborze przedmio- tu i podmiotu badań internetowych oraz w prowadzeniu badań netnograficznych, przybliża również przykłady eksploracji z wykorzystaniem Internetu, podkreśla ich wagę i aktualność. Problemy diagnozowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wie- ku szkolnym w swoim opracowaniu przybliża Hewilia Hetmańczyk, wskazując na trudności w rozumieniu pojęcia kompetencji społecznych i ich operacjonalizacji oraz sposobów ich badania. Autorka, obok omówienia metod diagnozowania kom- petencji społecznych przedstawionych w literaturze, proponuje własny model roz- poznawania rozwoju tych kompetencji u uczniów w młodszym wieku szkolnym. Wstęp 11 Z kolei Małgorzata Kabat, w artykule Metoda eksplikacji i systemowa oraz ich wykorzystanie w badaniach pozytywistycznych i neopozytywistycznych, wskazuje założenia teoretyczne i praktyczne oraz możliwości zastosowania metody ekspli- kacji i metody systemowej w analizie zawartości i wyjaśnianiu pojęć wykorzysty- wanych w badaniach (na przykładzie definicji myślenia). Ważkim zagadnieniom postawy etycznej w działalności badacza, związanym z konstruowaniem procedury eksploracyjnej, formułowaniem celów, przeprowa- dzaniem badań i opracowywaniem ich rezultatów, poświęcony został tekst Bro- nislavy Kasáčovej (Etické aspekty pedagogického výskumu), w którym Autorka podkreśla konieczność stosowania kodeksu etycznego na każdym etapie badań. „Proces poznawania pedagogicznego przez badaczy i praktyków można symbo- licznie ujmować w formie wahadła poznawczego” 2, polegającego na naprzemien- nym stosowaniu badań jakościowych i ilościowych. Mogą one stać się wzajemną in- spiracją i stanowić próbę dopełniania w analizowaniu problemów eksploracyjnych. Druga część książki, zatytułowana Wybrane analizy aktualnych wyników ba- dań w Polsce i na Słowacji, stanowi egzemplifikację wykorzystania różnorodnych strategii badawczych, zastosowania metod i technik eksploracji w diagnozowaniu zróżnicowanych zjawisk pedagogicznych. W tej części publikacji grupa naukowców realizująca przekrojowe badania w ramach projektu VEGA (1/0913/15) przedstawia swoje rezultaty. Projekt ten za- tytułowano „Mediálna gramotnost’ u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte kooperácie rodiny a školy”, a podjęto w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze- snoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomber- ku w Republice Słowacji. Alojz Kostelanský omawia wyniki badań dotyczących kompetencji medialnych nauczycieli w zakresie przygotowania do wykorzystania mediów w procesie edukacji, sposobów ich aktualizacji i pogłębiania – koniecz- nej w pracy nauczyciela – świadomości zagrożeń z tego wynikających (Media competences of the teacher as a condition for improving media education of pu- pils). Miriam Uhrinová, w opracowaniu Developing competences of parents and teachers in the field of media education, przedstawia wyniki dociekań na temat sposobów rozwijania kompetencji medialnych przez nauczycieli i rodziców. Wy- bór gier komputerowych, ich cechy specyficzne i ocenę uczniów oraz nauczycie- li uczyniła przedmiotem badań Mária Karasová (Computer games in the life of younger school age children), a wyniki eksploracji wśród uczniów klas początko- wych i ich nauczycieli na temat oglądanych przez dzieci programów telewizyjnych przedstawiła w opracowaniu Watching television by younger school children Mária Vargová. Rezultaty badań na temat wyznaczania przez rodziców granic korzysta- nia z wybranych mediów – telewizji i komputera – dzieciom w młodszym wie- ku szkolnym ukazuje Zuzana Chanasová w tekście Setting boundaries in the use 2 S. P(cid:3450)(cid:3461)(cid:3460)(cid:3450): Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Oficy- na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, s. 68. 12 Wstęp of media among children of primary education in Slovakia. Podjęta problematyka badawcza jest aktualna i może stać się płaszczyzną wzajemnej inspiracji i poszu- kiwania prób prowadzenia badań porównawczych w podobnych kulturowo spo- łecznościach Polski i Słowacji. Elżbieta Łuczak i Marta Rukat w tekście zatytułowanym Niekonsekwencje metodologiczne badań ilościowych zwracają uwagę na możliwe nieprawidłowo- ści w prowadzeniu badań, szczególnie przez studentów przygotowujących prace dyplomowe. Autorki trafnie diagnozują przyczyny błędów (np. brak wystarczają- cego uzasadnienia wyboru tematu, nieprawidłowe formułowanie problemów ba- dawczych, niewłaściwy dobór metod i technik badawczych, nieodpowiednie opra- cowanie i interpretacja rezultatów badań), ale także wskazują sposoby doskonalenia procedur badawczych. Elżbieta Płóciennik przedstawia relację z własnych badań o charakterze dia- gnostyczno-eksploracyjnym (w oparciu o narzędzie badawcze wraz z punktacją opracowane na podstawie modelu R.J. Sternberga) nad mądrością dzieci w wie- ku przedszkolnym, wskazując na korzyści wynikające ze stosowania metod mie- szanych. Autorka opracowania Metody mieszane w badaniach z udziałem dzieci – potrzeba i przydatność podkreśla konieczność elastycznego prowadzenia badań i otwartość na dokonywanie modyfikacji wcześniej przyjętych procedur w bada- niach dzieci najmłodszych, wielokrotnie akcentuje również, iż podejście komple- mentarne i badania eklektyczne dają możliwość głębszego wnikania w istotność opisywanych zjawisk. Marek Furmanek i Jacek Jędryczkowski w tekście zatytułowanym Me- toda obserwacji i analiza aktywności studentów w systemie kształcenia na odle- głość wskazują na możliwości wykorzystania w badaniach pedagogicznych sys- temu YouTube Analytics, pozwalającego na interpretację szczegółowych danych związanych z zastosowaniem nowych mediów w procesie edukacji dorosłych. Opracowanie Andrzeja Rozmusa pt. Preferencje wartości młodzieży akade- mickiej w świetle wyników badań opartych na modelu wartości Shaloma Schwartza, będące fragmentem przygotowywanej do druku monografii, obejmuje wyniki ba- dań własnych nad preferencjami młodzieży akademickiej (z wykorzystaniem przy- stosowanego na potrzeby badań Portretowego Kwestionariusza Wartości Schwar- tza) dotyczącymi wartości. Na konieczność współpracy badaczy naukowców i nauczycieli praktyków w prowadzeniu badań dla doskonalenia działań edukacyjnych wskazuje Maria Kocór w tekście: Oczekiwania szkół i nauczycieli wobec badań edukacyjnych. Autorka konstatuje, iż najczęściej podejmowane badania naukowe wynikają z po- trzeb poznawczych badaczy, a nie z oczekiwań szkół czy czynnych nauczycieli, oraz postuluje konieczność powiązania dociekań badawczych z działalnością edu- kacyjną, opiekuńczą i wychowawczą placówek oświatowych. Autorzy kolejnego rozdziału pt. Drama a wyniki egzaminu gimnazjalnego z ję- zyka polskiego – Eugeniusz Szymik i Olimpia Gogolin – starają się wykazać zwią- Wstęp 13 zek między zajęciami dramowymi a wynikami egzaminu gimnazjalnego. Dokonu- ją (obok teoretycznego wprowadzenia pojęcia dramy, analizy błędów językowych popełnianych na egzaminach z uwzględnieniem kryteriów poprawności języko- wej: składni i fleksji) charakterystyki rezultatów badań własnych, których celem było opisanie wpływu dramy na stopień elokwencji uczniów, ich umiejętności po- prawnego pisania i argumentowania na egzaminie gimnazjalnym. Z kolei tekst Anity Garbat Analiza wspomnień o nauczycielach na blogu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy- bliża możliwości wykorzystania w badaniach pedagogicznych blogów szkolnych, charakteryzując ich rodzaje, sposoby analizy i jej znaczenie. Innymi zagadnieniami – kompetencjami nauczycieli przedszkoli – zajęli się Kamil Wilk i Mirosław Kisiel, opisując wnioski z projektu badawczego Meandry i dylematy badań nad kompetencjami muzycznymi nauczyciela przedszkola. Auto- rzy, obok przybliżenia problemu kompetencji i sposobów ich mierzenia w optyce pedeutologii i pedagogiki pracy, przedstawili założenia badawcze projektu, opisa- li zastosowane metody, napotkane w trakcie badań trudności. W konkluzji wnio- skują o pogłębioną refleksję nad rozwiązaniami systemowymi w zakresie szeroko pojętego kształtowania i weryfikacji kompetencji muzycznych nauczycieli przed- szkola. Marcin Musioł opisuje natomiast trudności, które towarzyszą badaczom w pra- cach nad mediami w obszarach takich, jak: korzystanie młodych użytkowników z mediów poza procesami edukacyjnymi w czasie wolnym oraz w obszarze ba- dania tzw. mediów dydaktycznych. Autor Trudności w badaniach nad mediami z perspektywy badacza-pedagoga wskazuje na problemy na wszystkich etapach planowania i prowadzenia badań z tego zakresu (od kwerendy i doboru teoretycz- nych podstaw badań, poprzez formułowanie przedmiotu, celu i problemów badaw- czych, do wyboru właściwych metod i technik, terenu badań i odpowiedniej pró- by badawczej, po interpretację wyników, wnioskowanie czy weryfikację hipotez). Redaktorki tomu, Alina Budniak i Małgorzata Mnich, w rozdziale Innowa- cje pedagogiczne i ich wykorzystanie w badaniach własnych studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego podjęły problem badań zwanych w literaturze „próbami eksperymentalnymi” w pracach dyplomowych studentów studiów nauczycielskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. Autorki zestawiają w nim pojęcia innowacji, nowatorstwa, innowatyki i twórczości, opisują metodę eksperymentu pedagogicznego, a szcze- gólnie próby eksperymentalne, które stanowią typ eksperymentów naturalnych, wskazując na zalety takich badań empirycznych w nabywaniu kompetencji badaw- czych przyszłych nauczycieli. Zauważają przy tym przydatność tego typu badań w procesie ewaluacji szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawcze- go i budowaniu kompetencji samorealizacyjnych pedagogów. Rozważania Aliny Nowak, zatytułowane Przegląd badań nad motywacją w szkole, koncentrują się na przedstawieniu (dwóch) dotychczasowych badań nad 14 Wstęp motywacją uczniów do nauki, stosowanymi procedurami, metodami i narzędziami eksploracji oraz uzyskanymi rezultatami i sposobami ich wykorzystania dla mo- dyfikacji procesu edukacji uczniów młodszych. Magdalena Marekwia (Badania wokół matematyki wczesnoszkolnej – prze- gląd podejść metodologicznych) przybliża kategorie badań dotyczące wczesnego nauczania matematyki (np. gotowości szkolnej dzieci w tym zakresie, osiągnięć uczniów, trudności w uczeniu się matematyki), wskazując także na możliwości ich wykorzystania w pracy nauczycieli. Wiązanie podejść ilościowych i jakościowych w badaniach empirycznych w pe- dagogice wydaje się cenne z punktu widzenia szeroko rozumianej natury badanych faktów, zjawisk i procesów pedagogicznych. […] Zarówno ba- dacz pedagogiczny, jak i praktyk ma na celu zarówno „opisywanie” i „wyjaśnia- nie” faktów, zjawisk i procesów, jak i ich „rozumienie” i „interpretowanie” w celu pełniejszego poznania i w związku z tym podejmowania skutecznych działań pe- dagogicznych 3. Choć publikacja obejmuje opracowania różnorodne w swojej tematyce i w pod- jętych procedurach badań, a ponadto takie, które skierowane są do różnych odbior- ców, niewątpliwie może stanowić podstawę do dyskursu nad złożonymi zagadnie- niami metodologii badań pedagogicznych. Redaktorki Alina Budniak i Małgorzata Mnich 3 Ibidem. Informacje o Autorach Sławomir Banaszak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog, pedagog, kierownik Zakładu Metodologii Nauk o Edukacji. Specjalizuje się w metodologii nauk społecznych, socjologii edukacji, zagadnieniach menedżeryzmu, a także w socjologii gospodarki i w kształceniu me- nedżerów. Jest autorem następujących publikacji: Menedżerowie w strukturze spo- łecznej, przedmowa K. Doktór (2006); Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne (2011); Menedżerowie w społe- czeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji (2019); oraz współredak- torem (wraz z K. Doktórem): Socjologiczne i psychologiczne problemy organiza- cji i zarządzania (2007); Problemy socjologii gospodarki (2008); Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (2009, wyd. II, poszerzone 2011). Odbył staże naukowe i wizyty studyjne: London School of Economics and Political Science (LSE), École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris), Institut européen d’administration des affaires, Fontainebleau (INSEAD), Stockholm University, Instituto de Estudios Superiores de la Empre- sa, Barcelona (IESE Business School). e-mail: s.ban@amu.edu.pl Zuzana Chanasova – doctor, in 2008 she became a winner of post-laurea scientific scholarship (art. 52 lett. E A.A.2007/2008) entitled: „Tre icone per edu- cazione del futuro: Giussani, Morin, MacIntyre.” (“Three Icons of Future Educa- tion: Giussani, Morin, MacIntyre”) at the Faculty of Education, University of Tu- rin (Italy). e-mail: zuzana.chanasova@ku.sk Alina Budniak – doktor habilitowana, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wcze- snoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pro- blemów edukacji dziecka w wieku od 3 do 10 lat oraz przygotowania nauczycieli 358 Informacje o Autorach i wychowawców do pracy z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkol- nym. W swoich publikacjach zajmuje się wczesnoszkolną i przedszkolną edukacją dzieci, edukacją społeczną i przyrodniczą dzieci w wieku przedszkolnym i młod- szym szkolnym, możliwościami poznawania przez dziecko najbliższego otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego za pomocą badania i doświadczania, możliwościami wykorzystania metod aktywizujących w edukacji dziecka oraz w trakcie przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi młodszymi, przygotowa- niem pedagogicznym i metodycznym nauczycieli – wychowawców dzieci w wie- ku od 3 do 10 lat, czasopiśmiennictwem pedagogicznym, jego zawartością i recep- cją oraz przydatnością dla nauczycieli praktyków, ofertą edukacyjną periodyków dla dzieci oraz wykorzystaniem czasopism dla dzieci w edukacji, zabawie, orga- nizacji czasu wolnego, a także przygotowaniem pedagogicznym nauczycieli róż- nych specjalności. Jest autorką następujących książek: Czasopismo pedagogiczne Chowanna (1929–1997). Zarys monograficzny; Edukacja społeczno-przyrod- nicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym; Pedagogiczne aspek- ty wykorzystania czasopism w procesie wspierania rozwoju dzieci przedszkolnych oraz Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Poradnik metodyczny i współredaktorem trzech prac. Opublikowa- ła ponadto ponad 70 artykułów. e-mail: alkar@pro.onet.pl Marek Furmanek – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakre- sie pedagogiki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. Z uczelniami zielonogórski- mi związany od 1982 roku, założyciel i kierownik Katedry Mediów i Technolo- gii Informacyjnych (od 2001), prodziekan ds. organizacji i rozwoju (2012–2014), współorganizator i współautor programu kształcenia specjalności Edukacja me- dialna i informatyczna oraz specjalności Nowe media w komunikacji społecznej z językiem angielskim na kierunku Pedagogika. Redaktor naczelny czasopisma „Pedagogika Mediów” (2004–2007) i redaktor serii wydawniczej Biblioteka Pe- dagogiki Mediów, autor ponad 80 prac naukowych w tym współautor podręcznika akademickiego „Pedagogika” (2006). Jest specjalistą w zakresie pedagogiki i edu- kacji medialnej, technologii informacyjnych w oddziaływaniach pedagogicznych oraz mechanizmów medialnej komunikacji społecznej, a także problemów kształ- cenia na odległość. Promotor 4 doktoratów w obszarze pedagogiki, recenzent wie- lu projektów, monografii i prac doktorskich. Członek towarzystw naukowych i rad naukowych m.in. Kognitywistyka i media w edukacji. e-mail: m.furmanek@kmti.uz.zgora.pl Anita Garbat – magister historii, edukator, wykładowca, doktorantka na kie- runku pedagogika Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współautorka przewodników metodycznych i materiałów pomocniczych do nauczania historii. Informacje o Autorach 359 Zainteresowania naukowe: pedeutologia, pedagogika medialna, historia oświaty i wychowania, blogi szkolne. e-mail: garbat.anita@gmail.com Olimpia Gogolin – doktor nauk humanistycznych, bibliotekarz z wykształce- nia i zamiłowania. Autorka wielu publikacji z zakresu literatury dla dzieci i mło- dzieży oraz dramy. e-mail: olimpia.gogolin@onet.eu Hewilia Hetmańczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, adiunkt. Jej zaintere- sowania i aktywność badawcza dotyczą pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkol- nej, zwłaszcza zagadnień związanych z gotowością szkolną, twórczością, kompe- tencjami społecznymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz alternatywnymi formami i innowacjami w pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole – dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne w tym zakresie. e-mail: hewilia@interia.pl Jacek Jędryczkowski – doktor zatrudniony w Zakładzie Mediów i Technolo- gii Informacyjnych na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi badania, których problematyka koncentruje się wokół zagadnień: komunikacji, oddziaływania i percepcji komunikatu multimedialnego, problemów informatyzacji i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyj- nych oraz modeli multimedialnego kształcenia na odległość. Opublikował cztery książki (jedno współautorstwo) oraz blisko pięćdziesiąt artykułów (staff.uz.zgora. pl/jjedrycz/publikacje.html). Jest autorem szeregu kursów online udostępnianych na kanale YouTube (JJ Kursy). e-mail: j.jedryczkowski@kmti.uz.zgora.pl Stanisław Juszczyk – profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Pe- dagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Kato- wicach. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest: dydaktyka ogólna, pedagogika wczesnoszkolna, technologia edukacji, pedagogika medialna, technologie informacyjno-komunikacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej, europejskie i azjatyckie systemy kształcenia oraz metodologia nauk społecznych. W latach 2002–2008 oraz 2012–2019 był dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psy- chologii. Jest autorem ponad 450 prac naukowych (monografii, artykułów, stu- diów i rozdziałów). Współpracuje naukowo z wieloma profesorami z europejskich i azjatyckich uniwersytetów. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, np. New York Academy of Sciences, American Assiciation of Advan- cement in Sciences czy Biographic Centre in Cambridge. Jest także członkiem rad naukowych The Dubnica Institute of Technology oraz The Pedagogical Faculty of 360 Informacje o Autorach the Catholic University in Ružomberok oraz twórcą i redaktorem naczelnym (od 2003 r.) kwartalnika naukowego „The New Educational Review” o międzynaro- dowym zasięgu (ISSN 1732-6729 – lista „A” MNiSW), indeksowanego w wielu międzynarodowych bazach czasopism. e-mail: stanislaw.juszczyk@us.edu.pl Małgorzata Kabat – doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Metodologii Nauk o Edukacji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwer- sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, recenzent prac naukowych i czasopism z li- sty MNISW, recenzent w Ostravska Univerzita, promotor dysertacji doktorskich (dwóch zagranicznych i krajowych). Interesuje się problemami polskiej i świato- wej pedeutologii, zagadnieniami twórczości i kreatywności. Zajmuje się propago- waniem wiedzy metodologicznej na różnych poziomach kształcenia nauczyciela. Przybliża wykorzystywanie pomiaru pedagogicznego. W swoim dorobku posiada m.in. takie publikacje jak: Kreatywność w edukacji nauczyciela (Poznań 2013); University as an educational environment of teachers. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.: Educational of tomorrow (Sosnowiec 2014); Teacher’s edu- cation, adventure and creativity. W: H. Krause-Sikorska, M. Klichowski, red.: The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjecti- vity and Cyborgization (Poznań 2015); Badania jakościowe w pracy pedagogicz- nej nauczyciela. W: J. Grzesiak, red.: Ewaluacje i Innowacje w Edukacji (Kalisz– Konin 2016); Nauczyciel. Przestrzeń. Czas. Szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś), red. M. Kabat, E. Pasterniak-Kobyłecka (Zielona Góra–Poznań 2018); Bu- dowanie tożsamości przez nauczyciela. „Studia Edukacyjne”, nr 50/2018; Hope and Communication Skills as Important Aspects of the Teacher’s Profession in the Changing World. W: T. Molers, red.: Teacher Development: Perspectives, Oppor- tunities and Challenges (New York 2019) (światowa promocja). e-mail: mg.kabat@wp.pl Mária Karasová – doktor, ukończyła magisterskie studia nauczycielskie uprawniające do nauczania matematyki i informatyki oraz studia katechetyczne i także w tym zakresie prowadzi działalność naukową i publikacyjną. Jest autorką dwóch książek: Mediálna gramotnosť žiaka primárneho vzdelávania (Rużombe- rok 2014); Využívanie informačných a komunikačných technológií v súčasnej ka- techéze (Rużomberok 2012) i kilkunastu artykułów naukowych. Kierowała trzema uczelnianymi grantami badawczymi na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kato- lickiego w Rużomberoku na Słowacji, a także współuczestniczyła w czterech (2 słowackich, 2 zagranicznych) projektach badawczych. Jest asystentką w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki Uniwersy- tetu Katolickiego w Rużomberoku na Słowacji. e-mail: maria.karasova@ku.sk Informacje o Autorach 361 Bronislava Kasáčová – Prof. PhDr., PhD. has been working as a university teacher and researcher since 1989 at Matej Bel University. Since the beginning of her academic career, she has been professionally focused on the profession of te- acher, teacher training and reflexive teaching. Her significant contribution to pe- deutological research was an extensive international comparative research focu- sed on the empirical monitoring of professional activities of teachers. The output were four Slovak-Czech-Polish publications: e.g. Teachers in Theory, Practice and Research, 2010. At present, she devotes her time mainly to researching the child at the beginning of education from the perspective of her / her survival, the forma- tion of preconceptions about the world, school, spirituality and literacy. This re- search is based on qualitative strategies. She teaches and supervises theses in the Primary education teacher training program, Preprimary pedagogy and Doctoral study programs. She teaches such subjects as methodology of educational rese- arch, pedagogical diagnostics, pedeutology and history of pedagogy and education. e-mail: bronislava.kasacova@umb.sk Mirosław Kisiel – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wcze- snoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista w zakresie pedagogiki muzyki, a w szczegól- ności: teorii muzyki i pedagogiki, edukacji muzycznej, muzykoterapii w edukacji, emisji głosu dla nauczycieli oraz tańca. Jest autorem i współautorem ośmiu mo- nografii takich jak: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcą- cej (2003), Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodycz- no-badawcze (2005), Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka (2007), Child as an active student in music education (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela (2012), Wielora- kie przestrzenie muzyki w edukacji i wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkol- nym (2013), Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w eduka- cji elementarnej (2015), Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych (2018), a także redaktorem i współredaktorem naukowym trzynastu tomów zbio- rowych. W dorobku swoim Autor może poszczycić się również licznymi pracami zamieszczonymi w publikacjach zbiorowych, które były wydane w polskich i za- granicznych ośrodkach akademickich oraz artykułami w czasopismach naukowych i edukacyjnych. Aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszeń naukowych, tj.: Polska Sekcja ISME International Society for Music Education (Warszawa); Polskie To- warzystwo im. E.E. Gordona (Bydgoszcz) oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeu- tów Polskich (Wrocław). Jest również rzeczoznawcą podręczników i konsultantem z zakresu edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. ORCID: https://orcid.org/000-0003-2002-0116 e-mail: miroslaw.kisiel@us.edu.pl 362 Informacje o Autorach Maria Kocór – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od lat prowadzi zajęcia dotyczące metodologii badań pedagogicznych, a także mieszczące się w obszarze pedagogiki szkoły i pe- deutologii. Jej zainteresowania naukowe odnoszą się do założonego i rzeczywistego funkcjonowania szkoły i nauczyciela, ich uwarunkowań, problemów oraz zmian. e-mail: mariakoc@vp.pl Alojz Kostelanský – profesor, doktor habilitowany, zajmuje się dydaktyką katechezy i nauczania religii. Jest autorem 5 książek oraz dwóch podręczników akademickich z tego zakresu, np. Spoločné modlitby veriacich pre omše za účastí detí (Rużomberok 2007); Symbolický obraz v katechéze (Rużomberok 2008); Ak- tivizačné a tvorivé metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy (Rużomberok 2008); Odvaha k viere: Katechézy o Svätom písme pre mládež (Rużomberok 2008); Ka- techéza o Ježišovi Kristovi v katechizmoch Spišskej diecézy vo svetle Katechizmu Katolíckej Cirkvi (Rużomberok 2008), autorem i współautorem podręczników i ze- szytów ćwiczeń do nauczania religii. Brał udział w 13 krajowych i zagranicznych grantach badawczych, kierował także w latach 2007–2014 studiami doktorancki- mi „Teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej” w Uniwersytecie Kato- lickim w Rużomberoku na Słowacji; członek Senatu i Rad Wydziałów Teologicz- nego i Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku, członek rad redakcyjnych czasopism i konferencji naukowych. e-mail: alojz.kostelansky@ku.sk Elżbieta Łuczak – profesor zwyczajna, doktor habilitowana; jest kierowni- kiem Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur- skim w Olsztynie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problema- tyki patologii społecznej i resocjalizacji, a w szczególności w obrębie zagadnień związanych ze zjawiskiem uzależnień, głównie narkomanii. Na ten temat opubli- kowała kilkadziesiąt publikacji naukowych, m.in.: Narkomania jako problem spo- łeczny (1995), Narkomania a środowisko (1998), Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii (2004), Nowe oblicza uzależnień (2009). W ostatnich latach uwagę skupia na uzależnieniach behawioralnych, a także na zaburzeniach psychicznych wśród dzieci i młodzieży. e-mail: eluczak@uwm.edu.pl Magdalena Marekwia – pedagog wczesnoszkolny oraz pedagog terapeuta. Doktorantka na kierunku Pedagogika. Główne zainteresowania badawcze doty- czą zagadnień związanych z edukacją matematyczną dzieci w wieku przedszkol- nym i wczesnoszkolnym. e-mail: magdalena.marekwia@gmail.com Informacje o Autorach 363 Małgorzata Mnich – doktor, jest pracownikiem Katedry Pedagogiki Wcze- snoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako absolwentka dwóch kierunków studiów: pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe i filologii polskiej – swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół edukacji językowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filologicznym, opisując sprawność językową dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wśród zainteresowań badawczych znajdują się też: kształcenie nauczycieli edu- kacji wczesnoszkolnej, optymalizacja efektywności kształcenia wczesnoszkolne- go z wykorzystaniem metod mnemotechnicznych oraz szeroko rozumiana eduka- cja polonistyczna. Autorka publikuje w kraju i za granicą, uczestniczy też czynnie w licznych konferencjach i stażach zagranicznych w tym w Czechach, na Słowa- cji i na Litwie. e-mail: malgorzatkamnich@o2.pl Marcin Musioł – doktor, jest starszym wykładowcą w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach. Dydaktycznie i naukowo interesuje się peda- gogiką medialną, dydaktyką techniki oraz dydaktyką informatyki. e-mail: marcin.musiol@us.edu.pl Alina Nowak – doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (Uniwer- sytet Śląski w Katowicach), nauczycielka nauczania początkowego w szkole pod- stawowej w Gliwicach. e-mail: nowaczkiaod@interia.pl Elżbieta Płóciennik – doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecię- cego na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Uniwersytecie Łódzkim, autorka tech- niki obrazków dynamicznych, wykładowca i prowadząca warsztaty doskonalące dla nauczycieli w ramach takich projektów, jak: Przedszkole Wspierające Uzdol- nienia (w Płocku); Lekcje twórczości-twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce (we Wrocławiu). Autorka dwóch artykułów w czasopismach z JCR: „The New Educational Review” 1(47)/2017 i „Thinking Skills Creativity” Vol. 28/2018. Autorka monografii naukowych ukazujących potencjał dziecka w wie- ku przedszkolnym i przykładowe warunki stymulujące rozwój tego potencjału: Stymulowanie zdolności twórczych dziecka: weryfikacja techniki obrazków dyna- micznych (2010), Rozwijanie mądrości dziecka – koncepcja i wskazówki metodycz- ne (2016), Mądrość dziecka – predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania (2018). Współautorka takich publikacji metodycznych, jak: Zabawy z wyobraź- nią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2009); Me- toda i wyobraźnia. Podręcznik dla nauczyciela. Lekcje twórczości w klasie I i II 364 Informacje o Autorach (2009); Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej: scenariusze zajęć w przed- szkolu i szkole podstawowej (2016). e-mail: elzbieta.plociennik@uni.lodz.pl Andrzej Rozmus – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, ad- iunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z tematyki związanej ze szkolnic- twem wyższym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół krytycz- nych analiz w obszarze edukacji (głównie z perspektywy pedagogiki krytycznej). Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020 kiero- wanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów MNiSW w Warszawie (w okresie 2010–2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodaw- ców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Zakładu Badań nad Szkol- nictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w War- szawie (2010–2012). Członek Zespołu ds. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MNiSW (2014–2015) – współautor Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyż- szego i Nauki na lata 2015–2030. Ekspert Zespołu (Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, WSIiZ) przygotowującego projekt założeń do nowego Prawa o Szkolnic- twie Wyższym, w ramach konkursu „Ustawa 2.0” MNiSW (2016–2017). Absol- went Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Pomysłodawca i twórca Rzeszowskiej Akademii Inspiracji – zestawu programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie pełni funk- cję prorektora ds. nauczania WSIiZ. e-mail: arozmus@wsiz.rzeszow.pl Marta Rukat – doktor, jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Resocjaliza- cyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obszar dociekań ba- dawczych stanowi problematyka patologii społecznych oraz resocjalizacji, jednak zainteresowania naukowe skupiają się także na zagadnieniach związanych z pato- logicznym korzystaniem przez dzieci i młodzież z nowych mediów, tematyką ha- zardu, a także innych behawioralnych nałogów. e-mail: marta.rukat@uwm.edu.pl Eugeniusz Szymik – doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i nauczyciel języka polskiego. Autor wielu publikacji w dziedzinie literatury, pe- dagogiki, dramy i edukacji regionalnej. e-mail: eugeniusz.szymik@us.edu.pl Miriam Uhrinová – doktor, ukończyła studia nauczycielskie przygotowują- ce do pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka niemieckie- Informacje o Autorach 365 go uczniów młodszych oraz pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektual- ną (w ramach pedagogiki specjalnej). Kierowała dwoma projektami badawczymi, a także była wykonawczynią w 10 projektach badawczych krajowych i zagranicz- nych. Autorka dwóch książek: Príčiny školských neúspechov žiakov mladšieho škol- ského veku zapríčinené osobnostnými a sociálnymi činiteľmi (Rużomberok 2007) i Implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v primárnom vzde- lávaní (Rużomberok 2014), współautorka (wraz z J. Zentko) pracy naukowej Re- gional studies within the context of education (Mediolan 2014), trzech podręcz- ników akademickich, autorka i współautorka licznych artykułów publikowanych na Słowacji i zagranicą. Obecnie jest kierownikiem Katedry predškolskej a ele- mentárnej pedagogiky (Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej) na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku na Słowacji. e-mail: miriam.uhrinova@ku.sk Mariá Vargová – doktor, ukończyła studia magisterskie przygotowujące do pracy z uczniami klas początkowych oraz studium doktoranckie w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberoku. Jest autorką dwóch publikacji książkowych: Tvori- vosť rómskych žiakov v primárnom vzdelávaní (Rużomberok 2010) oraz Multikul- túrna výchova a jej aplikácia v predprimárnom vzdelávaní (Rużomberok 2012), współautorką dwóch książek oraz autorką i współautorką licznych artykułów na- ukowych publikowanych na Słowacji i zagranicą. Kierowała projektem badaw- czym na temat „Wykorzystania działań literacko-dramatycznych w zajęciach cza- su wolnego uczniów edukacji wczesnoszkolnej” oraz była wykonawcą 4 grantów badawczych. Aktualnie pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky (Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej) na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku na Słowacji. e-mail: maria.vargova@ku.sk Kamil Wilk – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog muzyczny i przedszkolny, autor artykułów badawczych i metodycznych publi- kowanych w rankingowanych czasopismach naukowych oraz w monografiach zbiorowych, współautor trzech innowacji pedagogicznych dla starszych grup przed- szkolnych. Jako nauczyciel akademicki prowadził na Uniwersytecie Śląskim dla stu- dentów pedagogiki stopnia I i II (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz podyplo- mowych zajęcia z metodyki wychowania muzycznego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz z emisji głosu. Jego zainteresowania badawcze koncen- trują się wokół problematyki związanej z szeroko pojętą edukacją muzyczną dzieci i dorosłych, pedeutologii – zwłaszcza kompetencji muzycznych nauczyciela przed- szkola, zastosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce przedszkolnej i szkol- nej oraz roli i percepcji pierwiastka męskiego w pracy dydaktyczno-wychowaw- czej z dzieckiem młodszym. W wymienionych obszarach prowadzi dalsze badania. e-mail: kamil.wilk75@gmail.com 366 Informacje o Autorach Monika Wróblewska – doktor habilitowana w Uniwersytecie w Białymsto- ku. Tematyka badawcza i główne wątki jej działalności naukowej: 1) podmiotowe kompetencje twórcze i uwarunkowania ich rozwoju; 2) diagnozowanie, kształce- nie i wspomaganie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych w procesie edukacji; 3) sztuka i twórcza ekspresja w rozwijaniu i wspomaganiu twórczego samoroz- woju (autokreacji); 4) doświadczenia twórcze w narracjach i materiałach biogra- ficznych. Monografie: Potencjał podmiotowy i kompetencje – w perspektywie roz- woju kariery zawodowej (red.) (2018); Kompetencje twórcze w dorosłości (2015); Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów (2005); Kształcenie i promowanie uczniów zdolnych (red.) (2008); Pomoc psychologiczno-pedagogicz- na w szkole. Wybrane zagadnienia (red.) (2009). e-mail: monika.wroblewska3@wp.pl Redaktor tekstów polskich: Anna Sońta Redaktorzy tekstów obcojęzycznych: Marta Buczek, Krystian Wojcieszuk Projekt okładki: Mariusz Bieniek Korektor: Katarzyna Kondracka Projekt typograficzny i łamanie: Hanna Olsza Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3809-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3810-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 23,0. Ark. wyd. 25,0. Papier offset. III 90 g. Cena 44,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje - badania - wyniki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: