Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 006637 18482492 na godz. na dobę w sumie
Podkręcanie procesorów - książka
Podkręcanie procesorów - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-143-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> optymalizacja wydajności
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szybszy komputer za te same pieniądze? Wbrew pozorom jest to możliwe. Niniejsza książka jest przewodnikiem po sztuce taktowania procesorów komputera PC, tak by działały z częstotliwością wyższą od ustalonej przez producenta. Przetaktowanie nie tylko pozwoli przedłużyć okres użyteczności starszego sprzętu o rok lub dwa, ale także osiągnąć większą wydajność komputera PC, co może sprawić wiele radości. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie w przetaktowywaniu, czy jesteś początkujący, stwierdzisz, że książka ta jest nieodzowna.

Dowiesz się między innymi:

Przetaktowywanie nie musi być trudne do zrealizowania, a gdy odpowiednio do niego podejdziesz, nie musisz się obawiać zniszczenia posiadanego sprzętu. Traktując niniejszą publikację jako przewodnik, możesz być pewnym, że wydobędziesz ze swojego komputera maksymalną wydajność.

Sięgnij po książkę Podkręcanie procesorów
i wyzwól moc drzemiącą w Twoim komputerze.

Opisano między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Podkrêcanie procesorów Autorzy: Scott Wainner, Robert Richmond T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 83-7361-143-6 Tytu³ orygina³u: The Book of Overclocking: Tweak Your PC to Unleash Its Power Format: B5, stron: 296 Szybszy komputer za te same pieni¹dze? Wbrew pozorom jest to mo¿liwe. Niniejsza ksi¹¿ka jest przewodnikiem po sztuce taktowania procesorów komputera PC, tak by dzia³a³y z czêstotliwoġci¹ wy¿sz¹ od ustalonej przez producenta. Przetaktowanie nie tylko pozwoli przed³u¿yæ okres u¿ytecznoġci starszego sprzêtu o rok lub dwa, ale tak¿e osi¹gn¹æ wiêksz¹ wydajnoġæ komputera PC, co mo¿e sprawiæ wiele radoġci. Niezale¿nie od tego, czy masz ju¿ doġwiadczenie w przetaktowywaniu, czy jesteġ pocz¹tkuj¹cy, stwierdzisz, ¿e ksi¹¿ka ta jest nieodzowna. Dowiesz siê miêdzy innymi: • Dlaczego przedstawicielom przemys³u komputerowego nie zale¿y na informowaniu o mo¿liwoġci przetaktowywania • O metodach ch³odzenia procesorów i zwiêkszania mo¿liwoġci przetaktowywania oraz stabilnoġci systemu • O specyfikacjach i szczegó³owych zaleceniach dotycz¹cych przetaktowywania zwi¹zanych z wszystkimi modelami procesorów firm Intel i AMD (ponad 100 modeli), w tym równie¿ najnowszych uk³adów: Athlon XP Thoroughbred i Pentium 4 Northwood. • W jaki sposób przetaktowaæ procesor przy u¿yciu ustawieñ BIOS-u i p³yty g³ównej. • O metodach rozwi¹zywania problemów i pomiarze wydajnoġci komputerów PC. Przetaktowywanie nie musi byæ trudne do zrealizowania, a gdy odpowiednio do niego podejdziesz, nie musisz siê obawiaæ zniszczenia posiadanego sprzêtu. Traktuj¹c niniejsz¹ publikacjê jako przewodnik, mo¿esz byæ pewnym, ¿e wydobêdziesz ze swojego komputera maksymaln¹ wydajnoġæ. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 11 Rozdział 1. Co przemysł komputerowy chce przed Tobą ukryć .............................. 13 Główni gracze na obecnym rynku komputerowym..................................................a...14 Inne architektury...................................................a..................................................16 Poruszone zagadnienia ...................................................a.........................................16 Rozdział 2. Opinia branży komputerowej na temat przetaktowywania — dane techniczne ...................................................h....................... 19 Porównanie systemów montowanych fabrycznie ze „składakami” ...............................20 Praktyczne przykłady systemów podatnych na przetaktowywanie ...............................22 Rozdział 3. Teoria rozwoju układów scalonych...................................................h. 25 Określanie wydajności procesora...................................................a...........................25 Własności fizyczne układów scalonych...................................................a..................25 Szybkość rozpraszania ciepła ...................................................a..........................27 Produkcja układów scalonych ...................................................a...............................27 Podłoże krzemowe...................................................a.........................................28 Standard SOI...................................................a.................................................29 Nowe technologie ...................................................a..........................................29 Fotolitografia...................................................a.................................................30 Procesory wytwarzane w technologii SOI...................................................a.........31 Kontrola jakości i przetaktowywanie ...................................................a.....................31 Ekonomia oparta na różnych szybkościach...................................................a.......33 Zależność pomiędzy procesorem i chipsetem..................................................a...........35 Obwód PLL ...................................................a..................................................35 Schemat taktowania oparty na częstotliwości...................................................a....36 Rozdział 4. Na czym polega przetaktowywanie ...................................................h 39 Konfiguracja płyty głównej..................................................a....................................39 Zalecane płyty główne...................................................a..........................................41 Przetaktowywanie za pośrednictwem mnożnika częstotliwości procesora ....................42 Przetaktowywanie za pośrednictwem magistrali FSB .................................................43 Magistrala pamięci ...................................................a.........................................44 Magistrala PCI ...................................................a..............................................45 Magistrala AGP ...................................................a.............................................46 Utrzymywanie stabilności poprzez zwiększanie napięcia zasilania...............................47 6 Podkręcanie procesorów Rozdział 5. Odprowadzanie ciepła ...................................................h................... 49 Odprowadzanie ciepła przy użyciu radiatora...................................................a...........49 Wygładzanie powierzchni radiatora ...................................................a.......................51 Substancje przewodzące ciepło ...................................................a.............................52 Odprowadzanie ciepła z obudowy ...................................................a.........................54 Inne technologie odprowadzania ciepła ...................................................a..................56 System chłodzenia Peltier ...................................................a...............................57 System chłodzenia oparty na fazie gazowej ...................................................a......57 Systemy chłodzenia oparte na cieczy ...................................................a...............58 Chłodzenie oparte na zanurzaniu systemu w płynie ..............................................59 Rozdział 6. Przetaktowywanie procesorów firmy Intel ......................................... 61 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium II ..............................................61 Przetaktowywanie procesora Pentium II Klamath ...................................................a...63 Pentium II Klamath 233 ...................................................a.......................................65 Pentium II Klamath 266 ...................................................a.......................................66 Pentium II Klamath 300 ...................................................a.......................................67 Przetaktowywanie procesora Pentium II Deschutes...................................................a.69 Pentium II Deschutes 266...................................................a.....................................70 Pentium II Deschutes 300...................................................a.....................................71 Pentium II Deschutes 333...................................................a.....................................73 Pentium II Deschutes 350...................................................a.....................................74 Pentium II Deschutes 400...................................................a.....................................75 Pentium II Deschutes 450...................................................a.....................................77 Podstawowe informacje na temat procesora Celeron ..................................................78 Przetaktowywanie procesora Celeron Covington...................................................a.....79 Celeron Covington 266...................................................a.........................................80 Celeron Covington 300...................................................a.........................................82 Przetaktowywanie procesora Celeron Mendocino ...................................................a...83 Celeron Mendocino 300 ...................................................a.......................................84 Celeron Mendocino 333 ...................................................a.......................................86 Celeron Mendocino 366 ...................................................a.......................................87 Celeron Mendocino 400 ...................................................a.......................................89 Celeron Mendocino 433 ...................................................a.......................................90 Celeron Mendocino 466 ...................................................a.......................................91 Celeron Mendocino 500 ...................................................a.......................................92 Celeron Mendocino 533 ...................................................a.......................................94 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III Katmai..................................95 Przetaktowywanie procesora Pentium III Katmai...................................................a....95 Pentium III Katmai 450...................................................a........................................97 Pentium III Katmai 500...................................................a........................................98 Pentium III Katmai 550...................................................a........................................99 Pentium III Katmai 600...................................................a...................................... 100 Pentium III Katmai 533B ...................................................a................................... 102 Pentium III Katmai 600B ...................................................a................................... 103 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III Coppermine ........................ 104 Przetaktowywanie procesora Pentium III Coppermine.............................................. 105 Pentium III Coppermine 500E ...................................................a............................ 107 Pentium III Coppermine 550E ...................................................a............................ 108 Pentium III Coppermine 600E ...................................................a............................ 109 Pentium III Coppermine 650E ...................................................a............................ 110 Pentium III Coppermine 700E ...................................................a............................ 112 Pentium III Coppermine 750E ...................................................a............................ 113 Pentium III Coppermine 800E ...................................................a............................ 114 Spis treści 7 Pentium III Coppermine 850E ...................................................a............................ 115 Pentium III Coppermine 533EB ...................................................a.......................... 116 Pentium III Coppermine 600EB ...................................................a.......................... 118 Pentium III Coppermine 667EB ...................................................a.......................... 119 Pentium III Coppermine 733EB ...................................................a.......................... 120 Pentium III Coppermine 800EB ...................................................a.......................... 121 Pentium III Coppermine 866EB ...................................................a.......................... 123 Pentium III Coppermine 933EB ...................................................a.......................... 124 Pentium III Coppermine 1000EB ...................................................a........................ 125 Pentium III Coppermine 1130EB ...................................................a........................ 126 Podstawowe informacje na temat procesora Celeron II............................................. 127 Przetaktowywanie procesora Celeron II ...................................................a................ 128 Celeron II 533 ...................................................a...................................................a 129 Celeron II 566 ...................................................a...................................................a 130 Celeron II 600 ...................................................a.................................................. 131 Celeron II 633 ...................................................a...................................................a 132 Celeron II 667 ...................................................a...................................................a 134 Celeron II 700 ...................................................a...................................................a 135 Celeron II 733 ...................................................a...................................................a 136 Celeron II 766 ...................................................a...................................................a 137 Celeron II 800E ...................................................a................................................. 138 Celeron II 850E ...................................................a................................................. 139 Celeron II 900E ...................................................a................................................. 140 Celeron II 1000E ...................................................a............................................... 141 Celeron II 1100E ...................................................a............................................... 142 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium III/Celeron Tualatin .................. 143 Przetaktowywanie procesora Pentium III Tualatin...................................................a. 144 Demontaż procesorów opartych na gnieździe Slot 1 ................................................. 145 Przejściówki z gniazda typu Socket do gniazda typu Slot.......................................... 146 Modyfikacja interfejsu gniazda Slot 1 ...................................................a.................. 147 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium 4 Willamette ............................ 149 Przetaktowywanie procesora Pentium 4 Willamette ................................................. 150 Pentium 4 Willamette 1300...................................................a................................. 151 Pentium 4 Willamette 1400...................................................a................................. 152 Pentium 4 Willamette 1500...................................................a................................. 153 Pentium 4 Willamette 1600...................................................a................................. 155 Pentium 4 Willamette 1700...................................................a................................. 156 Pentium 4 Willamette 1800...................................................a................................. 157 Pentium 4 Willamette 1900...................................................a................................. 158 Pentium 4 Willamette 2000...................................................a................................. 159 Podstawowe informacje na temat procesora Pentium 4 Northwood ........................... 160 Przetaktowywanie procesora Pentium 4 Northwood................................................. 161 Pentium 4 Northwood 1600A...................................................a.............................. 162 Pentium 4 Northwood 1800A...................................................a.............................. 163 Pentium 4 Northwood 2000A...................................................a.............................. 164 Pentium 4 Northwood 2200A...................................................a.............................. 165 Pentium 4 Northwood 2400A...................................................a.............................. 166 Pentium 4 Northwood „B”...................................................a.................................. 167 Procesory Pentium z serii Xeon...................................................a........................... 167 Rozdział 7. Przetaktowywanie procesorów firmy AMD......................................h. 169 Podstawowe informacje na temat procesorów AMD ................................................ 169 Architektura procesora AMD Athlon ...................................................a................... 172 Athlon K7 ...................................................a...................................................a...... 173 8 Podkręcanie procesorów Przetaktowywanie procesora Athlon K7...................................................a............... 174 Athlon K7 500...................................................a...................................................a 175 Athlon K7 550...................................................a...................................................a 177 Athlon K7 600...................................................a...................................................a 178 Athlon K7 650...................................................a...................................................a 179 Athlon K7 700...................................................a...................................................a 180 Podstawowe informacje na temat procesora Athlon K75........................................... 181 Athlon K75 550...................................................a................................................. 183 Athlon K75 600...................................................a................................................. 184 Athlon K75 650...................................................a................................................. 185 Athlon K75 700...................................................a................................................. 186 Athlon K75 750...................................................a................................................. 187 Athlon K75 800...................................................a................................................. 188 Athlon K75 850...................................................a................................................. 190 Athlon K75 900...................................................a................................................. 191 Athlon K75 950...................................................a................................................. 192 Athlon K75 1000 ...................................................a............................................... 193 Athlon Thunderbird ...................................................a........................................... 194 Usuwanie blokady mnożnika w procesorze Athlon Thunderbird................................ 195 Przetaktowywanie procesora Athlon Thunderbird ...................................................a. 196 Athlon Thunderbird 650 ...................................................a..................................... 198 Athlon Thunderbird 700 ...................................................a..................................... 199 Athlon Thunderbird 750 ...................................................a..................................... 200 Athlon Thunderbird 800 ...................................................a..................................... 202 Athlon Thunderbird 850 ...................................................a..................................... 203 Athlon Thunderbird 900 ...................................................a..................................... 204 Athlon Thunderbird 950 ...................................................a..................................... 205 Athlon Thunderbird 1000 ...................................................a................................... 207 Athlon Thunderbird 1100 ...................................................a................................... 208 Athlon Thunderbird 1200 ...................................................a................................... 209 Athlon Thunderbird 1300 ...................................................a................................... 210 Athlon Thunderbird 1400 ...................................................a................................... 211 Przetaktowywanie procesora Athlon Thunderbird B................................................. 213 Athlon Thunderbird 1000B...................................................a................................. 214 Athlon Thunderbird 1130B...................................................a................................. 215 Athlon Thunderbird 1200B...................................................a................................. 216 Athlon Thunderbird 1333B...................................................a................................. 217 Athlon Thunderbird 1400B...................................................a................................. 218 Podstawowe informacje na temat procesora Athlon Duron Spitfire ............................ 219 Przetaktowywanie procesora Duron Spitfire ...................................................a......... 220 Athlon Palomino/MP/XP ...................................................a................................... 221 Usuwanie blokady mnożnika w procesorze Athlon Palomino.................................... 222 Przetaktowywanie procesora Athlon Palomino/MP/XP ............................................ 224 Athlon Palomino 1000 ...................................................a....................................... 225 Athlon Palomino 1200 ...................................................a....................................... 226 Athlon Palomino 1333 (XP/MP 1500+)...................................................a............... 227 Athlon Palomino 1400 (XP/MP 1600+)...................................................a............... 228 Athlon Palomino 1466 (XP 1700+) ...................................................a..................... 229 Athlon Palomino 1533 (XP 1800+) ...................................................a..................... 231 Athlon Palomino 1600 (XP/MP 1900+)...................................................a............... 232 Athlon Palomino 1667 (XP/MP 2000+)...................................................a............... 233 Athlon Palomino 1733 (XP/MP 2100+)...................................................a............... 234 Podstawowe informacje na temat procesora Duron Morgan ...................................... 235 Athlon Thoroughbred...................................................a......................................... 237 Spis treści 9 Athlon Thoroughbred 1467 Rev. A (XP 1700+) ...................................................a... 238 Athlon Thoroughbred 1533 Rev. A (XP 1800+) ...................................................a... 240 Athlon Thoroughbred 1600 Rev. A (XP 1900+) ...................................................a... 241 Athlon Thoroughbred 1667 Rev. A (XP 2000+) ...................................................a... 242 Athlon Thoroughbred 1733 Rev. A (XP 2100+) ...................................................a... 243 Athlon Thoroughbred 1800 Rev. A (XP 2200+) ...................................................a... 244 Athlon Thoroughbred 2000 Rev. B (XP 2400+)...................................................a.... 246 Athlon Thoroughbred 2133 Rev. B (XP 2600+)...................................................a.... 247 Rozdział 8. Przetaktowywanie procesorów firmy VIA/Cyrix ............................... 249 Jeden układ, wiele nazw ...................................................a..................................... 249 Przetaktowywanie procesora VIA C3 ...................................................a.................. 251 Rozdział 9. Wykonywanie testów porównawczych............................................. 253 Metodologia przeprowadzania testów ...................................................a.................. 253 SiSoft Sandra ...................................................a...................................................a. 254 MadOnion 3DMark...................................................a............................................ 255 Ziff Davis WinBench 99...................................................a..................................... 257 Gry 3D — testowanie w czasie rzeczywistym..................................................a........ 257 Aplikacje — testowanie w czasie rzeczywistym..................................................a..... 259 Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów ...................................................h.......... 261 Podstawowe informacje na temat rozwiązywania problemów.................................... 261 Odpowiednie odprowadzanie ciepła i monitorowanie temperatury............................. 262 Napięcie zasilania procesora ...................................................a............................... 263 Przetaktowywanie magistrali — napędy dysków ...................................................a.. 263 Przetaktowywanie magistrali — akceleratory graficzne ............................................ 264 Przetaktowywanie magistrali — pamięć...................................................a............... 265 Przywracanie domyślnych ustawień BIOS-u ...................................................a........ 267 Uszkodzenie sprzętu i gwarancja ...................................................a......................... 268 Rozdział 11. Wnioski końcowe......................................h..................................... 269 Analiza możliwości przetaktowywania w przyszłości............................................... 269 Czy posiadana płyta główna uniemożliwi przeprowadzenie operacji przetaktowania? . 270 Co prawda teraz już wiesz jak, ale czy powinieneś to robić? ..................................... 270 Jak wykorzystać dodatkowy przyrost wydajności ...................................................a. 271 Umiejętność kupowania...................................................a...................................... 271 Kwestia odpowiedzialności...................................................a................................. 272 Bądź świadom tego, że to uzależnia...................................................a..................... 273 Dodatek A Najczęściej zadawane pytania (FAQ) .............................................. 275 Dodatek B Słownik ...................................................h...................................... 279 Dodatek C Zasoby sieciowe...................................................h......................... 283 Oprogramowanie służące do przetaktowywania ...................................................a.... 283 Oprogramowanie testujące...................................................a.................................. 283 Oprogramowanie diagnostyczne...................................................a.......................... 284 Przydatne zasoby sieciowe...................................................a.................................. 284 Sprzedawcy specjalizujący się w systemach chłodzenia i przetaktowywaniu .............. 285 Skorowidz ...................................................h.................................. 287 Rozdział 4. Na czym polega przetaktowywanie Konfiguracja płyty głównej Operacja przetaktowania jest związana z modyfikacją mnożnika częstotliwości proce- sora oraz magistrali FSB płyty głównej. Wartości obu wielkości są zwiększane o stałą wartość do momentu, aż zostanie uzyskana maksymalna częstotliwość, przy której system pracuje jeszcze stabilnie. Chociaż idea przyświecająca tej operacji jest prosta, to jednak brak stałości własności fizycznych i elektrycznych systemów opartych na architekturze x86 przyczynia się do komplikacji procesu. Zdolność uzyskania maksymalnej możli- wej wydajności określonego systemu może zostać ograniczona przez takie parametry jak mnożnik częstotliwości procesora, dzielniki zegara magistrali, napięcie zasilania, ilość generowanego ciepła, metody odprowadzania ciepła oraz wiele innych. W większości systemów, wartość mnożnika częstotliwości procesora, częstotliwości magistral płyty głównej oraz napięcia zasilania mogą być modyfikowane przy użyciu zworek, przełączników DIP lub ustawień zawartych w BIOS-ie. To, czy operacja będzie prosta do przeprowadzenia i skuteczna zależy od producenta i modelu płyty głównej. Większość płyt głównych pozwala na skonfigurowanie przynajmniej części dostęp- nych ustawień, jednak wielu producentów OEM (original equipment manufacturer) umożliwia również skorzystanie z funkcji autodetekcji ustawień blokującej możliwość ich ręcznej modyfikacji (rysunek 4.1). Zworki i przełączniki DIP należą do dominujących metod modyfikacji wartości usta- wień płyty głównej stosowanych w wielu platformach. Zworki to niewielkie urządzenia przewodzące prąd, które posiadają szereg końcówek służących do zestawienia połą- czenia (dokładniej rzecz biorąc, połączenie jest uzyskiwane poprzez przełączanie zworek w stan „włączony”). Końcówki zworek zazwyczaj są rozmieszczone w blokach, przy czym każda zworka składa się z dwóch końcówek. Ustawienie odpowiedniej kombinacji połączeń kolejnych zworek zawartych w bloku powoduje utworzenie sygnału wymaga- nego do ustawienia parametrów wymuszających określone działanie płyty głównej. Podkręcanie procesorów 40 Rysunek 4.1. Konfiguracja zworek Rysunek 4.2. Konfiguracja przełączników DIP Przełączniki DIP to niewielkie urządzenia przełączające umieszczane zazwyczaj w gru- pach tworzących pojedynczy blok. Z punktu widzenia przewodnictwa prądu, przełącz- niki DIP działają podobnie jak zworki. Przełączniki DIP zostały opracowane w celu uproszczenia konfiguracji płyty głównej. Dostępne są w różnych wielkościach. Prze- łączniki DIP najmniejszych rozmiarów wymagają szczególnej ostrożności, ponieważ mogą z łatwością zostać uszkodzone. Może do tego dojść zwłaszcza po wielokrotnej zmianie ich położenia lub wskutek przyłożenia nadmiernej siły. Wiele z najnowszych architektur płyt głównych dysponuje możliwością zaawansowanej konfiguracji za pośrednictwem modyfikacji ustawień zawartych w programie CMOS BIOS Setup. Chociaż sposób uzyskiwania dostępu do interfejsu BIOS-u różni się w zależności od producenta płyty głównej, to jednak podstawowe procedury są jed- nakowe. W większości systemów w celu wyświetlenia menu programu BIOS Setup należy nacisnąć określoną kombinację klawiszy podaną na ekranie monitora. Najczęst- szy mi z nich są Del i F2, ale spotykane są również takie kombinacje jak Del+Esc, Ctr+-Esc, F10, F12, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Enter, Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+S oraz Esc. W przypadku, gdy w trakcie ładowania systemu jest wyświetlany niestandardowy ekran w trybie graficznym, w celu pominięcia go i uruchomienia standardowego inter- fejsu zazwyczaj należy nacisnąć klawisz Esc. Niestandardowe ekrany wyświetlane w trybie graficznym są często spotykane w systemach OEM. Rozdział 4. ♦ Na czym polega przetaktowywanie 41 Rysunek 4.3. Konfiguracja BIOS-u firmy Award Nie ma dwóch identycznych płyt głównych, dlatego też bez zapoznania się z zawarto- ścią dokumentacji dołączonej przez producenta płyty głównej lub integratora systemu prawie nie jest możliwe określenie sposobu modyfikacji ustawień sprzętowych. Niektó- re firmy decydują się nawet na zastosowanie rozwiązania będącego połączeniem opcji konfiguracyjnych modyfikowanych na poziomie sprzętowym i z poziomu BIOS-u. W tym przypadku jednocześnie mogą zostać użyte zarówno zworki lub przełączniki DIP, jak i menu programu BIOS Setup. Takie rozwiązanie ma na celu obsłużenie systemów OEM oraz tych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Zalecane płyty główne Producenci systemów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej zazwyczaj dążą do maksymalizacji liczby opcji konfiguracyjnych, dlatego też wytwarzane przez nich płyty główne przeważnie najlepiej poddają się wszelkim modyfikacjom. W przeciwieństwie do nich, w systemach tworzonych przez dużych producentów OEM oraz integratorów systemów często rezygnuje się z zaawansowanych ustawień modyfikowanych przez użytkownika. Tego typu systemy są projektowane z myślą o uzyskiwaniu jak najlepszej stabilności ich pracy w odniesieniu do jak największej grupy użytkowników. Z tego też powodu możliwości oferowane użytkownikowi związane z konfiguracją ustawień są ograniczone. Prawdopodobnie tajwańska korporacja Abit Computer Corporation należy do najpopu- larniejszych firm ukierunkowanych na sprzedaż detaliczną. Opracowywane przez nią płyty główne dysponują wieloma opcjami pozwalającymi na modyfikację ustawień w sze- rokim zakresie. Takie firmy jak Asus, Epox, Gigabyte oraz Transcend również posiadają w swojej ofercie produkty przeznaczone dla entuzjastów przetaktowywania. Prawie wszystkie modele płyt głównych ułatwiają przeprowadzenie operacji przetaktowania na poziomie sprzętowym lub programowym. Zestaw opcji zmienia się w szerokim zakresie nawet wśród podobnych do siebie modeli wytwarzanych przez tego samego producenta. 42 Podkręcanie procesorów Płyty główne mogą być wyposażone jedynie w część opcji ułatwiających przetaktowy- wanie. Optymalny zestaw tego typu opcji pozwalałby na zmianę wartości mnożnika częstotliwości procesora, konfigurację częstotliwości magistrali łączącej procesor z chipsetem oraz modyfikację napięcia zasilania rdzenia i układów wejścia-wyjścia płyty głównej. Dodatkowo powodzenie przeprowadzenia operacji przetaktowania i stabilność zwiększa funkcja określana mianem monitoringu temperatury, której zada- niem (przy użyciu czujników umieszczonych na płycie) jest utrzymywanie optymalnej temperatury komponentów pracujących ze zwiększoną częstotliwością. Przetaktowywanie za pośrednictwem mnożnika częstotliwości procesora Zmiana wartości mnożnika częstotliwości procesora jest najbardziej zalecaną metodą przetaktowywania. Wynika to z tego, że w tym przypadku nie jest zmieniana często- tliwość pracy magistrali płyty głównej. Wartość mnożnika ustawiona w menu programu BIOS Setup (rysunek 4.3) albo za pośrednictwem zworek lub przełączników DIP umiesz- czonych na płycie głównej wpływa na częstotliwość pracy procesora. Jest tak, ponieważ częstotliwość pracy procesora jest uzyskiwana po pomnożeniu częstotliwości magistrali FSB przez wartość mnożnika. Wynika z tego, że zwiększenie wartości mnożnika ponad wartość domyślną spowoduje również podniesienie częstotliwości pracy procesora ponad wartość nominalną. Stabilność systemu może zostać naruszona tylko wtedy, gdy zostanie przekroczona maksymalna częstotliwość pracy rdzenia procesora. Chociaż w celu osiągnięcia mak- symalnej wydajności systemu należy jednocześnie skorzystać z kilku metod przetak- towywania, to jednak ze względu na możliwie najmniejszą liczbę problemów metoda polegająca na zmianie wartości mnożnika jest najczęściej stosowana przez entuzja- stów przetaktowywania (rysunek 4.4). W zależności od typu posiadanych komponentów sprzętowych, skorzystanie wyłącznie ze zmiany wartości mnożnika częstotliwości może się okazać niepraktyczne. Przykła- dowo, w najnowszych modelach procesorów Intel, z wyjątkiem pierwszych modeli Pentium II zastosowano blokadę mnożnika częstotliwości rdzenia. Na czarnym rynku od czasu do czasu można się spotkać z próbnymi egzemplarzami procesorów pozba- wionych blokady mnożnika. Wszystkie aktualnie dostępne procesory firmy Intel (oraz te wyprodukowane w przyszłości) zawierają pełną blokadę mnożnika, dlatego też ich posiadacze są zm uszeni do skorzystaniu z metod przetaktowywania bazujących na zmianie częstotliwości magistrali FSB. Należy mieć świadomość, że szanse powodzenia operacji przetaktowania dowolnego aktualnie dostępnego systemu opartego na procesorze AMD Athlon są zależne od znajomości możliwości posiadanej płyty głównej. Większość płyt głównych przezna- czonych dla procesora Athlon jest pozbawiona opcji, które umożliwiłyby użytkowni- kowi zmianę wartości mnożnika częstotliwości. Zastosowanie wymaganego w tym celu układu zwiększa koszty produkcji. Użytkowników, którzy zdecydują się na ryzyko związane z dokonaniem odpowiedniej modyfikacji sprzętowej ograniczenie to nie będzie dotyczyć. Rozdział 4. ♦ Na czym polega przetaktowywanie 43 Rysunek 4.4. Przykład konfiguracji mnożnika częstotliwości procesora Przetaktowywanie za pośrednictwem magistrali FSB Przetaktowywanie magistrali FSB (łączącej procesor z chipsetem) jest najlepszą metodą pozwalającą na uzyskanie maksymalnej wydajności systemu, zwłaszcza wtedy, gdy dodatkowo zostanie zmieniona wartość mnożnika częstotliwości. W przypadku, gdy w posiadanym systemie nie ma możliwość modyfikacji wartości mnożnika, pozostaje jedynie przetaktowanie przy wykorzystaniu magistrali FSB płyty głównej. Cała trud- ność operacji tej polega na tym, że przetaktowywanie magistrali FSB może wpłynąć na zmianę częstotliwości pracy pozostałych magistral systemowych (rysunek 4.5). W większości systemów opartych na architekturze x86 częstotliwość magistrali FSB jest powiązana z szybkością innych magistral. Przykładami takiego paradygmatu jest magistrala PCI (peripheral component interconnect), magistrala AGP (accelerated graphics port) oraz inne różnego typu magistrale pamięci. Każda taka magistrala ist- niejąca w systemie pośredniczy pomiędzy procesorem i różnymi podłączonymi do niej urządzeniami. Każda z tych magistral pracuje z częstotliwością stanowiącą skła- dową częstotliwości samej magistrali FSB. Ze względu na to, że nie wszystkie chip- sety płyt głównych dysponują jednakowymi możliwościami, dla zachowania kompa- tybilności należy zaopatrywać się w produkty zgodne ze standardami przemysłowymi. 44 Rysunek 4.5. Przykład konfiguracji magistrali FSB Podkręcanie procesorów Magistrala pamięci Magistrala pamięci może pracować w jednym z dwóch trybów — synchronicznym i asynchronicznym. Tryb synchroniczny oznacza, że magistrala pamięci pracuje z czę- stotliwością równą częstotliwości magistrali FSB. Co prawda magistrala pamięci dzia- łająca w trybie synchronicznym jest oparta na najbardziej podatnej na modyfikacje archi- tekturze, ale po przetaktowaniu może nie być najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Tryb asynchroniczny umożliwia magistrali pamięci pracę z częstotliwością różną od częstotliwości magistrali FSB. Rozwiązania oparte na trybie asynchronicznym mogą bazować na stopniowej zmianie częstotliwości uzależnionej od częstotliwości pracy magistrali FSB lub od wartości ustalanych w sposób całkowicie niezależny. Wiele płyt głównych dysponuje możliwością dostępu do pamięci zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym. Możliwość zmiany częstotliwości pracy magi- strali FSB jest uzależniona od wykorzystywanego trybu dostępu do pamięci. Istotna jest również odpowiednia jakość układów pamięci oraz ich stabilne działanie przy wyż- szych częstotliwościach. Zgodnie z oczekiwaniami, różne platformy reagują w odmien- ny sposób na przetaktowanie pamięci. Starsze systemy wyposażone w 30- lub 72-stykowe moduły pamięci SIMM (single inline memory module), takie jak układy EDO (extended data out) już po osiągnięciu w wyniku przetaktowania stosunkowo niewielkich częstotliwości mają skłonność do niestabilnej pracy. Starsze 30-stykowe układy pamięci rzadko pracują poprawnie przy częstotliwości przekraczającej 40 MHz, natomiast w przypadku modułów 72-stykowych maksymalna częstotliwość zazwyczaj wynosi około 83 MHz. W sytuacji, gdy często- tliwość pracy magistrali łączącej procesor z chipsetem znacznie przekracza możliwości pamięci, potrzeba zastosowania w tego typu rozwiązaniach asynchronicznego trybu pracy magistrali staje się oczywista (rysunek 4.6). Praca pamięci w trybie asynchronicznym jest jeszcze bardziej wskazana w przypadku korzystania z układów SDRAM, DDR RAM i RAMBUS. Pierwsze modele układów pamięci PC-66 w znacznej mierze nadawały się do przetaktowywania. Nowsze metody wytwarzania pamięci pozwoliły w przypadku modułów PC-166 na udane zwiększanie ich częstotliwości pracy nawet powyżej 166 MHz. Co prawda tryb asynchroniczny wiąże się z większymi opóźnieniami występującymi w potoku łączącym chipset z pamięcią, Rozdział 4. ♦ Na czym polega przetaktowywanie 45 Rysunek 4.6. Przykład płyty głównej wykorzystującej układy pamięci RAMBUS ale taka niedogodność jest w pełni rekompensowana przez większą przepustowość. Z tego też powodu większość płyt głównych nie obsługujących procesorów firmy Intel pozwala użytkownikom na zwiększanie lub obniżanie częstotliwości pracy magistrali w zależności od częstotliwości magistrali FSB. Tabela 4.1. Typowe częstotliwości pracy magistral Magistrala Częstotliwość magistrali Przepustowość Ilość przesyłanych danych PCI 33 MHz AGP 1x 66 MHz AGP 2x 66 MHz AGP 4x 66 MHz Magistrala PCI 33 MHz 66 MHz 133 MHz 266 MHz 133 MB/s 266 MB/s 512 MB/s 1024 MB/s Częstotliwość pracy magistrali PCI jest uzależniona od częstotliwości magistrali FSB. Chociaż specyfikacja PCI 2.x określa domyślną częstotliwość pracy magistrali równą 33 MHz, to jednak większość obecnie dostępnych lepszej jakości komponentów potrafi działać z szybkością 40 MHz, a nawet wyższą. W większości systemów, częstotliwość pracy magistrali PCI jest składową częstotliwości magistrali FSB. Przykładem jest system z procesorem Pentium III współpracującym z magistralą FSB taktowaną zega- rem 100 MHz. Po zastosowaniu podzielnika częstotliwości magistrali PCI o wartości 1/3 będzie ona działała z częstotliwością o domyślnej wartości wynoszącej 33 MHz. W przypadku niektórych relacji szybkości magistrali PCI i magistrali FSB mogą pojawić się problemy ze stabilnością. Częstotliwości magistrali FSB, które stanowią najwięk- sze zagrożenie dla utraty stabilności systemu mają wartości bliskie 83 i 124 MHz. Ze względu na to, że w przypadku częstotliwości pracy magistrali FSB równej 83 MHz dostępny jest jedynie podzielnik częstotliwości o wartości 1/2, magistrala PCI będzie taktowana zegarem 41,5 MHz, co już znacznie przekracza domyślną częstotliwość 33 MHz określoną w specyfikacji. Podobnie sytuacja przedstawia się po ustawieniu często- tliwości pracy magistrali FSB na 124 MHz. Zastosowany podzielnik częstotliwości pracy magistrali PCI o wartości 1/3 spowoduje, że będzie ona taktowana zegarem 41,3 MHz. Chociaż na etapie projektowym niektóre płyty główne umożliwiają użytkowni- kom zmianę wartości podzielnika częstotliwości, to jednak funkcja ta często nie jest już dostępna w fazie produkcyjnej. 46 Podkręcanie procesorów Do urządzeń współpracujących z magistralą PCI, które cechują się największym ryzy- kiem wystąpienia awarii w przypadku częstotliwości pracy przekraczającej 40 MHz należy zaliczyć napędy dysków, a zwłaszcza starsze modele dysków IDE. Ze względu na bardziej restrykcyjną specyfikację, dyski SCSI zazwyczaj nie są podatne na tego typu problemy. Problemy z utratą stabilności często mogą zostać wyeliminowane poprzez obniżenie o jeden poziom szybkości przesyłania danych przez dysk. Co prawda efek- tem takiej operacji będzie mniejsza przepustowość, ale przyrost wydajności systemu osiągnięty wskutek przetaktowania procesora lub magistrali FSB może w pełni zrekom- pensować tę stratę. W celu określenia uzyskanych różnic w wydajności konieczne jest posłużenie się programami testującymi. Magistrala AGP Częstotliwość pracy magistrali AGP jest w podobny sposób zależna od zwiększonej częstotliwości magistrali FSB. W przypadku prawie wszystkich chipsetów, problemy ze stabilnością pojawiają się również po ustawieniu częstotliwości równej 83 i 124 MHz. Wskutek ograniczeń pierwszych implementacji magistrali AGP, w niektórych archi- tekturach płyt głównych pracujących z częstotliwością przekraczającą 100 MHz rów- nież dochodzi do utraty stabilności lub wystąpienia znacznej liczby błędów. Przykładowo, popularny chipset BX firmy Intel współpracujący z magistralą FSB taktowaną zegarem 133 MHz poprawnie obsługuje wszystkie magistrale systemowe z wyjątkiem magi- strali AGP. Chipset BX dysponuje podzielnikiem częstotliwości pracy magistrali AGP o wartościach 1/1 i 2/3, dlatego też ustawienie częstotliwości magistrali FSB na 133 MHz powoduje, że magistrala AGP działa z dalece niewskazaną szybkością 88,6 MHz. Rysunek 4.7. Konfiguracja magistrali AGP Wiele z najnowszych graficznych akceleratorów AGP potrafi poprawnie funkcjonować przy zwiększonych częstotliwościach, często osiągających wartość 90 MHz. W celu uzyskania maksymalnej stabilności może okazać się konieczne obniżenie o jeden sto- pień szybkości przesyłania danych przez magistralę AGP (czyli z trybu 4x na 2x) lub wyłączenie obsługiwanej przez nią funkcji SBA (side-band addressing). Posiadacze Rozdział 4. ♦ Na czym polega przetaktowywanie 47 starszych modeli kart graficznych AGP lub chipsetów graficznych zintegrowanych z płytą główną, w celu określenia stabilności systemu powinni przeprowadzić długo- terminowe testy. Nawet wtedy, gdy karta AGP wydaje się pracować stabilnie, w per- spektywie dłuższego czasu dodatkowe zwiększenie częstotliwości może doprowadzić do uszkodzenia akceleratora graficznego. Awaria może wystąpić po upływie kilku tygodni pracy w takich warunkach lub problem może się w ogóle nie pojawić. Przetak- towywanie magistrali AGP jest jak hazard. Podczas wykonywania tej operacji należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wtedy, gdy zostanie ustawiona wyższa częstotliwość pracy magistrali FSB, będącej powodem problemów z wymianą danych z układem graficznym. Przetaktowanie magistrali FSB zazwyczaj nie wpływa niekorzystnie na pracę urządzeń zgodnych ze standardem USB i IEEE 1394 Firewire. Tego typu rozwiązania cechujące się wysoką jakością wykonania potrafią bezproblemowo pracować z wyższymi często- tliwościami. Inne magistrale, takie jak ISA, mogą stwarzać problemy. Systemy współ- pracujące z urządzeniami podłączonymi do tego typu magistral zyskają znacznie więcej po dokonaniu ich aktualizacji niż po przeprowadzeniu operacji przetaktowania. Utrzymywanie stabilności poprzez zwiększanie napięcia zasilania W celu utrzymania stabilności systemu pracującego z wyższymi częstotliwościami często konieczne jest zwiększenie napięć zasilania. Aby możliwe było taktowanie procesora zegarem o wyższej częstotliwości, należy również zastosować wyższe napięcie zasilania jego rdzenia. Podobnie jest w przypadku chipsetów. W celu zwiększenia ich częstotli- wości pracy często wymagane jest podniesienie napięcia zasilania układów wejścia- wyjścia. Kilka najnowszych modeli płyt głównych opartych na pamięci DDR umożliwia także modyfikację napięcia zasilania magistrali pamięci. Funkcja ta początkowo została zastosowana w celu zachowania kompatybilności ze starszymi modułami DDR, ale ostatecznie możliwość zmiany napięcia zasilania pamięci przyczyniła się do znacznego zwiększenia stabilności. Tym sposobem entuzjaści przetaktowywania wykorzystali tę możliwość w celu uzyskania jak największych częstotliwości pracy (rysunek 4.8). Każda operacja polegająca na zwiększeniu napięcia zasilania jest dość ryzykowna. Co prawda parametry pracy większości aktualnie produkowanych rdzeni procesorów opartych na technologii 0,18 i 0,25 mikrona mogą odbiegać od wartości nominalnych o 10 , ale po zwiększeniu ich wartości, dla zachowania trwałej stabilności systemu konieczne będzie sięgnięcie po dodatkowe środki. W przypadku zwiększania wartości napięcia zasilania istotną rolę odgrywa odpowiednie chłodzenie. Każda operacja podniesienia napięcia zasilania spowoduje wygenerowanie przez rdzeń procesora dodatkowej ilości ciepła. Choć obwody układu scalonego potrafią pracować nawet po przekroczeniu określonych progów temperatury, w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniu wskutek wahań temperatury często wskazane jest zastosowanie dodat- kowego systemu chłodzenia. Na polepszenie możliwości odprowadzania ciepła przez system wpływ mają takie elementy jak wentylatory procesorów, substancje przewodzące 48 Rysunek 4.8. Monitorowanie wartości napięć zasilania Podkręcanie procesorów ciepło oraz wentylatory obudów. Więcej informacji dotyczących doboru elementów systemu chłodzenia zamieszczono w rozdziale 8. poświęconym technologiom odpro- wadzania ciepła. Zjawisko określane mianem migracji elektronów, będące następstwem zwiększenia napięcia zasilania może być przyczyną awarii systemu. Migracja elektronów ma miejsce wtedy, gdy przesyłane elektrony zmieniają swoje położenie na drodze ścieżek sygna- łowych układów scalonych. Wraz z udoskonalaniem technologii wytwarzania, wielkość płytki rdzenia ma decydujące znaczenie przy określaniu maksymalnej wartości toleran- cji napięcia zasilania. W przypadku mniejszych płytek rdzenia uzyskuje się większe zagęszczenie ścieżek sygnałowych, a tym samym zwiększa się podatność procesora na efekty wystąpienia migracji elektronów. Wraz z coraz większą miniaturyzacją obwo- dów wartości tolerancji napięcia zasilania z mniejszają się w sposób wykładniczy. W rozdziałach 6., 7. i 8. zawarto szczegółowe informacje na temat maksy malnych wartości napięć zasilania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podkręcanie procesorów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: