Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00629 009753 11017106 na godz. na dobę w sumie
Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych - ebook/pdf
Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 443
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7967-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia została poświęcona problematyce statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, która nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania w literaturze prawniczej. Zagadnienie to - od ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o własności lokali – pozostaje wysoce kontrowersyjne zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Kwestia statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych ma fundamentalne znaczenie dla ich bieżącego funkcjonowania (w tym zwłaszcza w aspekcie ich zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, zdolności sądowej oraz zdolności procesowej). Autor przedstawia i broni tezy o podmiotowości prawnej wspólnot mieszkaniowych, a ściślej - o konieczności uznawania ich de lege lata za jednostki organizacyjne w rozumieniu przepisu art 331 KC, legitymujące się nieograniczoną zdolnością prawną. Opowiadając się za koniecznością jednolitego pojmowania statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych, autor sformułował także wnioski de lege ferenda, mogące mieć wpływ na kierunek i kształt przyszłej legislacji. Zagadnienia materialnoprawne zostały przy tym omówione w ścisłym związku z procesowym aspektem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz szeroko zaprezentowanymi możliwościami pomnażania przez nie majątku (w tym także w zakresie pozyskiwania przez nie środków unijnych).

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Podmiotowość Prawna wsPólnot mieszkaniowych MarCin ZięBa Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN ZIĘBA • PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Brygida Kuźniak SĄDY I TRYBUNAŁY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH. PERSPEKTYWA POLSKA Andrzej Marian Świątkowski PRAWO PRACY UNII EUROPEJSKIEJ Maciej Małolepszy REFORMA SYSTEMU SANKCJI W NIEMCZECH, AUSTRII I W POLSCE Krzysztof Ślebzak PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KONSTYTUCJI RP. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Grażyna Szpor (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. POSTĘPOWANIE SĄDOWE. TOM 8 Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz (red.) PAŃSTWO I TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MARCIN ZIĘBA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jacek Górecki, dr hab. Krzysztof Zagrobelny © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7966-1 ISBN e-book 978-83-255-7967-8 Rodzicom – Róży i Janowi Spis treści XI Przedmowa ................................................................................................................. XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXI Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXIII 1 Rozdział I. Podmiotowość prawna w polskim prawie cywilnym .................. 1 § 1. Historycznie dychotomiczny podział podmiotów prawa cywilnego I. Osoby fizyczne jako podmioty prawa cywilnego ....................... 3 4 1. Zdolność prawna osób fizycznych ......................................... 7 2. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych ............. 9 II. Osoby prawne ................................................................................... 1. Osoby prawne jako podmioty prawa cywilnego .................. 9 2. Zmiany w zakresie prawa stanowionego. Katalog osób prawnych .................................................................................... 3. Zdolność prawna osób prawnych .......................................... 4. Ograniczenia zdolności prawnej osób prawnych ................ A. Specjalna zdolność prawna (przepis art. 36 KC) .......... B. Konsekwencje uchylenia przepisu art. 36 KC .............. C. Ograniczenia płynące z zasady jednolitego funduszu własności państwowej (przepis art. 128 KC) ................ 5. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych .............. § 2. Ewolucja katalogu podmiotów prawa cywilnego ................................. I. Problemy klasyfikacyjne w świetle zmian polskiego ustawodawstwa powojennego ........................................................ II. Katalog podmiotów prawa cywilnego w okresie od 1.1.1946 r. do 1.1.1965 r. .................................................................................... 1. Nienormatywny model tworzenia osób prawnych a miejsce struktur organizacyjnych niewyposażonych wprost w osobowość prawną w katalogu podmiotów prawa cywilnego ........................................................................ 2. Normatywny model tworzenia osób prawnych a miejsce struktur organizacyjnych niewyposażonych wprost w osobowość prawną w katalogu podmiotów prawa cywilnego .................................................................................... 12 18 18 18 21 22 24 26 26 31 38 46 VII Spis treści III. Katalog podmiotów prawa cywilnego w okresie od 1.1.1965 r. do 25.9.2003 r. .................................................................................. 1. Okres od 1.1.1965 r. do 1.1.1989 r. ........................................ 2. Okres od 1.1.1989 r. do 1.1.2001 r. ........................................ 3. Okres od 1.1.2001 r. do 25.9.2003 r. ...................................... IV. Katalog podmiotów prawa cywilnego od 25.9.2003 r. – wprowadzenie ................................................................................... § 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (przepis art. 331 KC) ..... I. Pojęcie jednostki organizacyjnej jako substratu podmiotów prawa cywilnego innych od osób fizycznych .............................. II. Subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania jednostek organizacyjnych, o których mowa w przepisie art. 331 KC ....... III. Zdolność prawna jako cecha normatywna jednostek organizacyjnych, o których mowa w przepisie art. 331 KC ......................................................................................... IV. Teoria organów na gruncie jednostek organizacyjnych, o których mowa w przepisie art. 331 KC ..................................... § 4. Podmiotowość prawna prawa cywilnego de lege lata .......................... I. Podmiotowość prawna a osobowość prawna .............................. II. Osobowość prawna a zdolność prawna ....................................... III. Miejsce jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w katalogu podmiotów prawa cywilnego ........................................................................................... 1. Nomenklatura stosowana wobec jednostek organizacyjnych, o których mowa w przepisie art. 331 KC 2. Relacja przepisu art. 331 KC do przepisu art. 1 KC ............. 3. Model przyznawania jednostkom organizacyjnym zdolności prawnej ..................................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych de lege lata ......................................................................................................................... § 1. Miejsce WłLokU w polskim porządku prawnym. Status cywilnoprawny wspólnot mieszkaniowych w latach 1995–2003 ....... I. Miejsce WłLokU w polskim porządku prawnym. Uwagi historycznoporównawcze ............................................................... II. Status cywilnoprawny wspólnot mieszkaniowych w latach 1995–2003 .......................................................................................... VIII 54 56 72 87 92 96 96 104 107 110 114 114 115 117 117 124 126 129 133 133 133 161 Spis treści 1. Nowość instytucji wspólnoty mieszkaniowej w polskim porządku prawnym. Ratio legis wprowadzonego rozwiązania. Uwagi prawnoporównawcze ............................ 2. Definicja legalna wspólnoty mieszkaniowej. Małe i duże wspólnoty mieszkaniowe ......................................................... 3. Status cywilnoprawny wspólnot mieszkaniowych do czasu wejścia w życie przepisu art. 331 KC ..................................... § 2. Status cywilnoprawny wspólnot mieszkaniowych de lege lata ........... I. Znaczenie przepisu art. 331 KC dla rozważań nad statusem cywilnoprawnym wspólnot mieszkaniowych. Ratio legis nowelizacji ustawy KC .................................................................... II. Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych w dorobku orzeczniczym SN, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych ............................................................................ III. Poglądy doktryny przyznające wspólnotom mieszkaniowym podmiotowość prawną .................................................................... IV. Poglądy doktryny odmawiające wspólnotom mieszkaniowym podmiotowości prawnej ................................................................. V. Egzegeza dogmatyczna i praktyczna przepisów WłLokU w świetle badań nad statusem cywilnoprawnym wspólnot mieszkaniowych. Polemiki i wnioski ............................................ 1. Zdolność prawna wspólnot mieszkaniowych. Zakres przyznanej zdolności prawnej ................................................. A. Zdolność prawna wspólnot mieszkaniowych ............... B. Zakres zdolności prawnej wspólnot mieszkaniowych 2. Zdolność do czynności prawnych wspólnot mieszkaniowych ......................................................................... 3. Zdolność sądowa i procesowa wspólnot mieszkaniowych . 4. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne w rozumieniu przepisu art. 331 KC ....................................... A. Indywidualizacja wspólnot mieszkaniowych w obrocie cywilnoprawnym ............................................ B. Organy wspólnot mieszkaniowych ................................ 5. Interes wspólnoty mieszkaniowej jako interes odrębny od partykularnych interesów jej członków. System środków ochrony prawnej przysługujących członkom wspólnot mieszkaniowych ....................................................... 6. Majątek wspólnot mieszkaniowych ....................................... A. Majątek wspólnot mieszkaniowych ............................... B. Zewnętrzne źródła finansowania przysługujące wspólnotom mieszkaniowym ......................................... 161 171 180 194 194 197 215 217 226 226 226 234 255 256 261 265 271 275 286 291 313 IX Spis treści 7. Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnot mieszkaniowych ......................................................................... A. Odpowiedzialność kontraktowa wspólnot mieszkaniowych ................................................................ B. Odpowiedzialność deliktowa wspólnot mieszkaniowych ................................................................ C. Zasady ponoszenia odpowiedzialności członków wspólnoty za jej zobowiązania ....................................... a. Osobisty i ograniczony charakter odpowiedzialności członków wspólnoty ................ b. Równoległy charakter odpowiedzialności członków wspólnoty .................................................. c. Odpowiedzialność in solidum wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków ............................ 8. Wieczystoksięgowy aspekt podmiotowości prawnej wspólnot mieszkaniowych ....................................................... § 3. Podsumowanie. Wspólnoty mieszkaniowe jako podmioty prawa cywilnego ..................................................................................................... Rozdział III. Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych de lege ferenda .................................................................................................................. § 1. Aktualne prace legislacyjne ..................................................................... I. Prace komisji sejmowych nad nowelizacją WłLokU, podejmowane przy okazji nowelizacji SpółdzMieszkU ............. II. Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad optymalną wizją KC Rzeczypospolitej Polskiej .......................... § 2. Ustawa o własności lokali. Sugestie de lege ferenda ............................. I. Potrzeba zapewnienia jednolitego sposobu pojmowania cywilnoprawnego statusu wspólnot mieszkaniowych ............... II. Zakres proponowanych zmian ustawodawczych ....................... § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ X 327 328 332 339 340 341 347 351 355 359 359 359 373 384 384 387 396 399 403 Przedmowa W doktrynie i judykaturze od lat obserwuje się poważne kontrowersje co do sta- tusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych. Kontrowersje te utrzymują się w li- teraturze przedmiotu od początku obowiązywania WłLokU. Nadto pogłębiły się one w sposób istotny w dniu wejścia w życie ZmKC, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nieznane dotąd pojęcie „jednostki organizacyjnej, niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną” (przepis art. 331 KC). Co jednak szczególnie niepokojące – wspomniane kontrowersje nasilają się niemal z każdym nowym orzecze- niem SN i głosem doktryny, odwołującym się do poruszanej tu problematyki. Nie ulega przy tym wątpliwości, że liczba wspólnot mieszkaniowych stale wzra- sta, zaś kwestia ich statusu cywilnoprawnego pozostaje zagadnieniem pierwotnym dla wszelkich dalszych rozważań związanych z ich funkcjonowaniem w realiach obrotu gospodarczego. W szczególności mowa tu o legitymacji wspólnot mieszkaniowych do dokonywania czynności prawnych, ich odpowiedzialności kontraktowej oraz delikto- wej, ale także o ich pozycji prawnej w stosunkach wewnętrznych, tj. względem właści- cieli lokali, którzy tworzą ją z mocy prawa. Nie bez powodu też ustawodawcy różnych krajów – tak europejskich, jak i pozakontynentalnych – poszukują takiej konstrukcji prawnej, która stworzyłaby podstawy do wyraźnego wyodrębnienia – obok połączo- nych stosunkiem współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli lokali – dobrego gospodarza (zarządcy) części wspólnych nieruchomości budynkowej, w której skład lokale te wchodzą. Wspólnota mieszkaniowa rozpatrywana była już w kategorii osoby prawnej, czy „ułomnej osoby prawnej”, ale także – co szczególnie zadziwiające w kontekście przepisu art. 6 WłLokU – jej rolę sprowadza się niekiedy w literaturze do samego tylko „wyra- żenia ustawowego, definicji socjologicznej, określenia techniczno-legislacyjnego”, czy wreszcie – w skrajnych przypadkach – do „wygodnego skrótu myślowego ustawo- dawcy”. Pomijając marginalne w literaturze przedmiotu całkowite kwestionowanie użyteczności komentowanej tu konstrukcji prawnej – twierdzenie przeciwne, tj. że wspólnota mieszkaniowa pozostaje instytucją potrzebną, nie eliminuje oczywiście wąt- pliwości co do jej statusu cywilnoprawnego. Wręcz przeciwnie. W literaturze i orzecz- nictwie można wyróżnić co najmniej kilka stanowisk w tym zakresie, wyrażanych w różnych realiach prawnych, a związanych ściśle ze sposobem odczytywania wspo- mnianego przepisu art. 6 WłLokU, zgodnie z którym: „Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspól- nota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być po- zywana”. XI Przedmowa Wskazane powyżej głosy doktryny i judykatury nie przysłużyły się niestety wypra- cowaniu jednolitego stanowiska w komentowanym zakresie. Wręcz przeciwnie – stan rozbieżności zdaje się jedynie powiększać. Wynika to niewątpliwie i z tego, że rozwa- żania na temat statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych wiążą się ściśle z – przyjętym uprzednio – sposobem rozumienia pojęć niezdefiniowanych ustawowo (jak choćby podmiotowość prawna, osobowość prawna czy zdolność prawna), czy też niekiedy niemających w ogóle waloru normatywnego (jak na przykład jednostka or- ganizacyjna czy ułomna osoba prawna). Definicje te budowane są zaś niejednokrot- nie w sposób wtórny i wyłącznie na potrzeby przyjętych przez autorów zapatrywań w przedmiocie statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych. Z równym stop- niem dezaprobaty spotkać się musi także język WłLokU, który w zakresie dotyczącym charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej, zakresu jej zdolności prawnej czy roli, jaką ma ona pełnić względem tworzących ją z mocy prawa właścicieli lokali – pozostaje miejscami nader nieprecyzyjny. Istniejący status quo nie sprzyja (z całą pewnością) bezpieczeństwu obrotu praw- nego ani tym bardziej nie można go uznać za zadowalający dla samych zainteresowa- nych (tj. dla członków wspólnot mieszkaniowych). Poprzez jednoznaczne określenie statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych de lege lata, w drodze możliwie najpełniejszych i kompleksowych rozważań prawnych, jak również poprzez sfor- mułowanie płynących z nich wniosków de lege ferenda – uda się być może stworzyć impuls do zamknięcia toczącej się od ponad dwudziestu lat dyskusji na temat cha- rakteru prawnego wspólnot mieszkaniowych. Aby prawidłowo odpowiedzieć na pytanie o to, czy da się de lege lata uznawać wspólnoty mieszkaniowe za tzw. „ułomne osoby prawne”, i aby należycie zobrazować przyjęty w ramach prowadzonych rozważań tok myślowy – niezbędne okazało się po- dzielenie wyników badań na trzy zasadnicze części. Każda ze wspomnianych części zo- stała opatrzona stosownym wprowadzeniem i podsumowaniem, co nie tylko sprzyja przejrzystości rozważań, ale także ułatwia ich wspólny odbiór jako całości. Pierwsza część monografii, zatytułowana: Podmiotowość prawna w polskim prawie cywilnym, stanowi niezbędne wprowadzenie dla dowodzenia tezy, że wspólnoty miesz- kaniowe są jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w przepisie art. 331 KC. Kluczowe okazało się poczynienie uwag natury ogólnej – ściśle związanych ze wskazy- wanym już rozbieżnym pojmowaniem niezdefiniowanych ustawowo pojęć normatyw- nych i pozanormatywnych, takich jak: „podmiotowość prawna”, „zdolność prawna”, „osobowość prawna” czy „jednostka organizacyjna”. Jednoznacznej odpowiedzi wyma- gało także pytanie, czy wejście w życie przepisu art. 331 KC przełamało dychotomiczny dotąd podział podmiotów prawa cywilnego na osoby fizyczne i prawne. Szczególnie istotny w tym kontekście pozostaje zresztą § 2 komentowanego tu rozdziału I, uka- zujący ewolucję katalogów podmiotu prawa cywilnego oraz istniejące w tym zakresie problemy klasyfikacyjne, towarzyszące polskiemu ustawodawstwu powojennemu, po- cząwszy od 1.1.1946 r., aż do dnia wejścia w życie przepisu art. 331 KC, tj. do 25.9.2003 r. Na potrzeby czynionych tu rozważań zastosowano przy tym nowatorską metodę sys- XII Przedmowa tematyzacji istniejących w tym okresie rozwiązań legislacyjnych, jak również dorobku ówczesnej doktryny i judykatury. Dokonane w ten sposób ustalenia okazały się nie- zbędne dla dalszych ustaleń terminologicznych, czynionych już w odniesieniu do obo- wiązującego stanu prawnego, w tym zwłaszcza jeśli idzie o dostarczenie definicji oraz ustalenie wzajemnych relacji takich pojęć, jak „podmiot”, „osoba”, „podmiotowość prawna”, „osobowość prawna” czy „zdolność prawna”. W konsekwencji powyższego możliwe stało się także ustalenie miejsca jednostek organizacyjnych niebędących oso- bami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w katalogu podmiotów prawa cywilnego, i tym samym – dopiero na tym etapie rozważań – zasadne pozosta- wało przejście do omówienia dalszych wyników badań. Zasadniczą częścią monografii pozostaje naturalnie rozdział II, zatytułowana: Pod- miotowość prawna wspólnot mieszkaniowych de lege lata. W nawiązaniu do ustaleń rozdziału I, w pierwszej kolejności wskazuje się tu miejsce WłLokU w polskim po- rządku prawnym oraz status cywilnoprawny wspólnot mieszkaniowych w latach od 1995 r. do 2003 r., konfrontując ratio legis wprowadzonego, innowacyjnego rozwiąza- nia legislacyjnego z ówczesnymi poglądami doktryny i judykatury. Traktując wejście w życie przepisu art. 331 § 1 KC jako przełomową datę w rozważaniach nad statusem cywilnoprawnym wspólnot mieszkaniowych, autor monografii odwołuje się w pierw- szej kolejności do ratio legis nowelizacji KC, dokonując jednocześnie systematyzacji poglądów judykatury i doktryny. Co się tyczy tej ostatniej – proponuje on nieznaną wcześniej systematykę prezentowanych w tej mierze poglądów, podejmując trud odna- lezienia elementów wspólnych w swoistym „wielogłosie”, towarzyszącym zagadnieniu statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych. Tak poczynione ustalenia stanowią wprowadzenie do zasadniczego nurtu rozwa- żań komentowanej części monografii, w którym – w oparciu o egzegezę dogmatyczną i praktyczną przepisów WłLokU – udowodniona zostaje zarówno teza o podmiotowo- ści prawnej wspólnot mieszkaniowych de lege lata, jak i teza o co do zasady nieogra- niczonym zakresie przysługującej im zdolności prawnej (w tym także w aspekcie rela- cji, w jakiej pozostają ze sobą przepisy art. 22 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 WłLokU). Jest to również właściwe miejsce dla omówienia takich aspektów podmiotowości prawnej wspólnot mieszkaniowych, jak ich zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa i procesowa, własny interes prawny (odrębny od partykularnych interesów tworzących je z mocy prawa właścicieli lokali), własny majątek (w tym także w kontekście zwięk- szających się po stronie wspólnot mieszkaniowych możliwości pozyskiwania zewnętrz- nych źródeł finansowania, a zwłaszcza unijnych), czy wreszcie – zagadnienie odpo- wiedzialności kontraktowej i deliktowej wspólnot mieszkaniowych, a także zasad po- noszenia odpowiedzialności członków wspólnoty za jej zobowiązania. Na zakończenie rozdziału II rozważań poczyniono także kilka uwag dotyczących wieczystoksięgowego aspektu podmiotowości prawnej wspólnot mieszkaniowych. W rozdziale III niniejszej monografii przedstawiono wyniki prac sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wskazując potencjalne kierunki zmian w zakresie komentowanego tu zagadnienia podmiotowości prawnej XIII Przedmowa wspólnot mieszkaniowych. Oceniono jednocześnie ich zasadność oraz poprawność le- gislacyjną. Na zakończenie rozważań – wskazując generalną potrzebę zapewnienia jed- nolitego sposobu pojmowania statusu cywilnoprawnego wspólnot mieszkaniowych de lege lata – sformułowano także stosowne wnioski de lege ferenda, odzwierciedlające wy- niki przeprowadzonych badań naukowych i gwarantujące – w ocenie autora – jednolity sposób interpretacji przepisów prawa na przyszłość. Monografia stanowi zmodyfikowaną wersję dysertacji doktorskiej przygotowanej i obronionej pod kierunkiem profesora dr. hab. Edwarda Gniewka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administra- cji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję Promotorowi za cztery lata nie- zwykłej współpracy oraz za – zawsze życzliwą i konstruktywną – krytykę. Recenzentom rozprawy, prof. dr. hab. Jackowi Góreckiemu oraz dr. hab. Krzysztofowi Zagrobelnemu, składam serdeczne podziękowania za wskazówki, wykorzystane w pracach nad osta- tecznym kształtem niniejszej publikacji. Wrocław, grudzień 2015 r. Marcin Zięba XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne DziałGospU .................................... ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324 ze zm.) – wersja nieobowiązująca DziałUbezpU .................................. ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1206) EwidPodU ...................................... ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i iden- tyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) GospNierRolU ............................... ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1014) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) GospTerU ....................................... ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) – wersja nieobowiązująca KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KH ................................................... z 2014 r. poz. 121 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – wersja nieobo- wiązująca KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych wym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) XV KWUR ............................................ Wykaz skrótów Ministra rozporządzenie Sprawiedliwości z 21.11.2013 r. w sprawie zakładania i prowadze- nia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1411 ze zm.) NajLokU ......................................... ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkal- nych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1994 r. Nr 105, poz. 509 ze zm.) – wersja nieobowiązująca OchrNabU ...................................... ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377) OchrŚrodU ..................................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) PAG ................................................. dekret z 5.8.1949 r. o państwowym arbitrażu gospo- darczym (Dz.U. z 1949 r. Nr 46, poz. 340 ze zm.) – wersja nieobowiązująca PAGU .............................................. ustawa z 23.10.1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym (Dz.U. z 1975 r. Nr 34, poz. 183 ze zm.) – wersja nieobowiązująca PDOFizU ........................................ ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU ......................................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) PKC ................................................. Księga I Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnie- niem PolRozwU ....................................... ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia poli- tyki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) POPCU ........................................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy- PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. wilnego (Dz.U. z 1950 r. Nr 34, poz. 311 ze zm.) z 2015 r. poz. 128 ze zm.) z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. PrLok ............................................... ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 11, poz. 55) – wersja nieobowiązująca PrOsob ............................................ dekret z 29.8.1945 r. – Prawo osobowe (Dz.U. z 1945 r. Nr 40, poz. 223) – wersja nieobowiązująca PrRzecz ........................................... dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319 ze zm.) – wersja nieobo- wiązująca PublGospLokU .............................. ustawa z 28.5.1957 r. o wyłączeniu spod publicz- nej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych XVI Wykaz skrótów (t.j. Dz.U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228 ze zm.) – wersja nieobowiązująca PWKC ............................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94) Rozp. do KWU .............................. rozporządzenie Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wie- czystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) – wersja nieobowiązująca RozpSprGospU .............................. ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 127) SpółdzMieszkU .............................. ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- Ministra StatPublU ........................................ ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej wych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) SWiPNU ......................................... ustawa z 15.12.1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (t.j. Dz.U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38 ze zm.) – wersja nieobowiązująca SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) UPNPR ........................................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) VATU .............................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług WłLokR ........................................... rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. o własności lokali (Dz.U. z 1934 r. Nr 94, poz. 848 ze zm.) – wersja nieobowiązująca Prezydenta WłLokU .......................................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WspierRemU ................................. ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomoderni- zacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 712) ZmKC ............................................. ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408) ZmKWU ......................................... ustawa z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 941 ze zm.) ZMU ................................................ ustawa z 15.12.2000 r. o zasadach zbywania miesz- kań będących własnością przedsiębiorstw państwo- wych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz XVII Wykaz skrótów niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZRPSU ............................................ ustawa z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji pro- gramów w zakresie polityki spójności finansowa- nych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.) ZSZbU ............................................. ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj- nych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 746 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory BEiOP .............................................. Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne FP ..................................................... Forum Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy Nier. ................................................. Nieruchomości NP .................................................... Nowe Prawo NPN ................................................. Nowy Przegląd Notarialny ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego (wybór z lat mię- PA .................................................... Prawo Asekuracyjne Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Prok. i P. ......................................... Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent R.Pr. ................................................. Radca Prawny XVIII OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cy- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- dzywojennych) wilna/Izba Pracy wych Wykaz skrótów SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SP ..................................................... Studia Prawnicze ZNIBPS ........................................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo- ZNUW ............................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego wego im. Bolesława Bieruta 3. Organy orzekające NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NSA (5) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie pięciu sę- NSA (7) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu dziów sędziów SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN (7) .............................................. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN (PSIC) ....................................... Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej SO .................................................... Sąd Okręgowy SR ..................................................... Sąd Rejonowy WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł BGBl ................................................ Bundesgesetzblatt c.o. ................................................... DSRK ............................................... Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska centralne ogrzewanie 2030. Trzecia fala nowoczesności DzP PP ............................................ Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EFS ................................................... Europejski Fundusz Społeczny itd. .................................................... itp. .................................................... kad. .................................................. kadencja Komisja ........................................... Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego m.in. ................................................ między innymi mln .................................................. milion M.P. ................................................. Monitor Polski n. ...................................................... następne np. .................................................... na przykład i tak dalej i tym podobne XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: