Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 004072 18668386 na godz. na dobę w sumie
Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania - książka
Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1228-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj męski punkt widzenia...
i dobierz się do męskiego punktu siedzenia!

O czym myślą duzi chłopcy?
Wydaje Ci się, że już wiesz?
Może jednak powinnaś się upewnić?
Dowiedz się, co przed Tobą ukrywają i jak możesz ich pokonać, wytrącając im z ręki broń!

Uwaga! Książka zawiera informacje, których wolałabyś nie znać, ale w żadnym razie nie możesz sobie na to pozwolić!

Dałabyś się pokroić, żeby dowiedzieć się, co on naprawdę o Tobie myśli? Zastanawiasz się, co zrobić, żeby stracił dla Ciebie głowę? Nic prostszego. Możesz go zdobyć, owinąć wokół dowolnego palca, wyjść za niego za mąż, a nawet sprawić, by się zmienił i bardziej zaangażował w Wasz związek.

Instrukcja obsługi mężczyzny zajmuje ponoć nie więcej niż jedną stronę. Tak przynajmniej głosi powszechny pogląd. Czasem jednak chciałabyś, żeby do faceta, z którym się właśnie spotykasz, dołączali jakiś czytelnie napisany podręcznik użytkownika...

Powstało już sporo błyskotliwych książek wyjaśniających, dlaczego tak trudno kobietom i mężczyznom znaleźć wspólny język (jeśli akurat nie mamy na myśli tego w naszych ustach). Psychologowie analizowali fenomen ciągłego przyciągania się i odpychania obu płci. Były to jednak zazwyczaj suche, teoretyczne rozważania. Tym razem za sprawą szpiega w obozie wroga otrzymujemy naprawdę niebezpieczne narzędzie. Drążek sterujący. Przewodnik po meandrach duszy i umysłu mężczyzny opracowany przez autentycznego niegrzecznego chłopca -- Steve'a Santagati. Za tę nielojalność mężczyźni go znienawidzą!

Wiesz już wszystko, a teraz przejdź od faktów do czynów!

Patronat medialny:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl PodrŒcznik obs‡ugi faceta. Zasady u¿ytkowania Autor: Steve Santagati T‡umaczenie: Filip Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1228-4 Tytu‡ orygina‡u: The Manual: A True Bad Boy Explains How Men Think, Date, and Mate - and What Women Can Do to Come Out on Top Format: A5, stron: 328 Odkryj mŒski punkt widzenia(cid:133) i dobierz siŒ do mŒskiego punktu siedzenia! O czym my(cid:156)l„ duzi ch‡opcy? Wydaje Ci siŒ, ¿e ju¿ wiesz? Mo¿e jednak powinna(cid:156) siŒ upewni(cid:230)? Dowiedz siŒ, co przed Tob„ ukrywaj„ i jak mo¿esz ich pokona(cid:230), wytr„caj„c im z rŒki broæ! Uwaga! Ksi„¿ka zawiera informacje, kt(cid:243)rych wola‡aby(cid:156) nie zna(cid:230), ale w ¿adnym razie nie mo¿esz sobie na to pozwoli(cid:230)! Da‡aby(cid:156) siŒ pokroi(cid:230), ¿eby dowiedzie(cid:230) siŒ, co on naprawdŒ o Tobie my(cid:156)li? Zastanawiasz siŒ, co zrobi(cid:230), ¿eby straci‡ dla Ciebie g‡owŒ? Nic prostszego. Mo¿esz go zdoby(cid:230), owin„(cid:230) wok(cid:243)‡ dowolnego palca, wyj(cid:156)(cid:230) za niego za m„¿, a nawet sprawi(cid:230), by siŒ zmieni‡ i bardziej zaanga¿owa‡ w Wasz zwi„zek. Instrukcja obs‡ugi mŒ¿czyzny zajmuje pono(cid:230) nie wiŒcej ni¿ jedn„ stronŒ. Tak przynajmniej g‡osi powszechny pogl„d. Czasem jednak chcia‡aby(cid:156), ¿eby do faceta, z kt(cid:243)rym siŒ w‡a(cid:156)nie spotykasz, do‡„czali jaki(cid:156) czytelnie napisany podrŒcznik u¿ytkownika(cid:133) Powsta‡o ju¿ sporo b‡yskotliwych ksi„¿ek wyja(cid:156)niaj„cych, dlaczego tak trudno kobietom i mŒ¿czyznom znale(cid:159)(cid:230) wsp(cid:243)lny jŒzyk (je(cid:156)li akurat nie mamy na my(cid:156)li tego w naszych ustach). Psychologowie analizowali fenomen ci„g‡ego przyci„gania siŒ i odpychania obu p‡ci. By‡y to jednak zazwyczaj suche, teoretyczne rozwa¿ania. Tym razem za spraw„ szpiega w obozie wroga otrzymujemy naprawdŒ niebezpieczne narzŒdzie. Dr„¿ek steruj„cy. Przewodnik po meandrach duszy i umys‡u mŒ¿czyzny opracowany przez autentycznego niegrzecznego ch‡opca (cid:150) Steve(cid:146)a Santagati. Za tŒ nielojalno(cid:156)(cid:230) mŒ¿czy(cid:159)ni go znienawidz„! (cid:149) Flirt (cid:150) jak to siŒ robi, by zadzia‡a‡o, czyli sztuczki profesjonalist(cid:243)w. (cid:149) Wygl„d (cid:150) jak na faceta dzia‡aj„ Twoje ciuchy, makija¿ i zachowanie. (cid:149) Temat tabu (cid:150) czyli kilka przydatnych informacji na temat pornografii. (cid:149) Zwi„zek (cid:150) ustalanie regu‡, trzymanie na smyczy, zaufanie, oddanie, wierno(cid:156)(cid:230). (cid:149) Koniec mi‡o(cid:156)ci (cid:150) co zrobi(cid:230), by Wasz zwi„zek rozpad‡ siŒ jak najszybciej. (cid:149) Romans online (cid:150) idealne zdjŒcie, Twoje rywalki, podryw, bezpieczeæstwo w sieci. Wiesz ju¿ wszystko, a teraz przejd(cid:159) od fakt(cid:243)w do czyn(cid:243)w! Spis treści Wprowadzenie .................................................................................. 9 Część I SERCE NIEGRZECZNEGO CHŁOPCA ..................... 13 Rozdział 1. Kim jest niegrzeczny chłopiec? ................................... 15 Rozdział 2. Kim on nie jest ............................................................ 19 Rozdział 3. Mit miłego faceta ....................................................... 22 Rozdział 4. Czy lubisz niegrzecznych chłopców? Quiz .................. 26 Rozdział 5. W jaki sposób niegrzeczni chłopcy wydobywają z kobiet to, co w nich najlepsze ............. 31 Rozdział 6. Wychowywanie bestii ................................................. 35 Część II WNĘTRZE MĘSKIEGO UMYSŁU — JAK ON POSTRZEGA CIEBIE .......................... 39 Rozdział 7. Mydlenie oczu ............................................................ 41 Rozdział 8. Reszta szafy ................................................................ 44 Rozdział 9. Sztuczki na Halloween ................................................ 49 Rozdział 10. Tyłek to słowo-klucz ................................................... 52 Rozdział 11. Dekolt i inne powody, by należycie nosić koszulę ....... 55 Rozdział 12. Pokaż nogi .................................................................. 60 Rozdział 13. Piękne ciało — maluj się, ale bez przesady ................. 63 Rozdział 14. Chłopczyca — nie musisz się ubierać, żeby kogoś zaliczyć .................................................... 66 Rozdział 15. Sprawy porastają włosem ........................................... 69 Rozdział 16. Weź się za siebie, nabierz kształtów ........................... 71 Rozdział 17. Pewność siebie jest sexy! ............................................ 74 Rozdział 18. Porno — wyjaśnienie .................................................. 77 Rozdział 19. Pewność siebie ........................................................... 82 Rozdział 20. Od wizytówki do rewelacji ......................................... 85 Rozdział 21. Piękna i mądra ............................................................ 90 6 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania Część III POLOWANIE — CHŁOPAKI NA MIEŚCIE ............... 95 Rozdział 22. W szybkim tempie ...................................................... 97 Rozdział 23. Jak brzmi moja gadka? ............................................. 103 Rozdział 24. Otwarty 24/7 ............................................................ 106 Rozdział 25. Poćwicz flirt .............................................................. 110 Rozdział 26. Kasa ......................................................................... 116 Rozdział 27. Rowerek do ćwiczeń stworzony dla dwojga ............. 120 Rozdział 28. Możesz to zrobić, a ja mogę Ci pomóc ..................... 124 Rozdział 29. Daj nura (skocz i daj się ponieść fali) ........................ 129 Rozdział 30. Nocne ruchy ............................................................. 131 Rozdział 31. Miłość online? .......................................................... 135 Rozdział 32. Szybuj niczym orzeł z „pilotem” obok ...................... 143 Część IV CHŁOPIEC SPOTYKA DZIEWCZYNĘ ................... 145 Rozdział 33. Randkowanie z zegarkiem w ręku ............................ 147 Rozdział 34. Anty-randka ............................................................. 151 Rozdział 35. Właściwe miejsce, właściwy czas .............................. 155 Rozdział 36. Gry umysłowe .......................................................... 159 Rozdział 37. Kółko, krzyżyk, tak ................................................... 162 Rozdział 38. Sekssms-owanie ....................................................... 169 Rozdział 39. Ciężki sprawdzian ..................................................... 174 Rozdział 40. Zbereźni z natury ..................................................... 178 Rozdział 41. Bądź kokietką ........................................................... 183 Rozdział 42. Druga baza ............................................................... 185 Rozdział 43. Nie bądź ostentacyjna .............................................. 187 Rozdział 44. Samozapłon ............................................................. 190 Rozdział 45. Przygotowanie fundamentów .................................. 195 Rozdział 46. Poniżej pasa ............................................................. 203 Rozdział 47. Czarne wdowy ......................................................... 211 Rozdział 48. Ania oferentka ......................................................... 220 ŁĄCZENIE SIĘ W PARY .................................. 225 GRA WSTĘPNA Część V Rozdział 49. Zatrzymaj się w imię miłości ..................................... 227 Rozdział 50. Jak uczynić tego psa najlepszym przyjacielem kobiety .............................. 230 Rozdział 51. Poddanie .................................................................. 233 Spis treści 7 Rozdział 52. Klaps ........................................................................ 237 Rozdział 53. Trzymaj klasę ............................................................ 242 Rozdział 54. Trzymaj smycz poluzowaną ...................................... 243 Rozdział 55. Dlaczego nie lubimy przytulania się przed snem ...... 246 Rozdział 56. Migdalenie się .......................................................... 250 Rozdział 57. Rzeczywiste uczucie .................................................. 255 Rozdział 58. Przejście do słowa na „m” ........................................ 258 Rozdział 59. Miłość to słowo sześcioliterowe ............................... 264 Rozdział 60. Gwóźdź do trumny ................................................... 269 GRA KOŃCOWA Rozdział 61. Uch-och .................................................................... 275 Rozdział 62. Mayday! Mayday! .................................................... 279 Rozdział 63. Bara-bara .................................................................. 285 Rozdział 64. Techniki przetrwania ................................................ 287 Rozdział 65. Chwila słabości ......................................................... 289 PIŁKA W GRZE! Rozdział 66. Baw się ..................................................................... 292 Rozdział 67. Artystycznie i pretensjonalnie ................................... 296 Rozdział 68. Pozostając aktywnym ............................................... 298 Rozdział 69. Niezależność ............................................................. 301 Rozdział 70. Polowanie dla polowania ......................................... 304 Rozdział 71. Poskromienie bestii ................................................... 307 Część VI PYTANIA I ODPOWIEDZI ..................................311 Rozwiązywanie problemów — pytania i odpowiedzi ....313 Epilog ............................................................................................ 323 Podziękowania .............................................................................. 325 Rozdział 1. Kim jest niegrzeczny chłopiec? P rzyznaj to — chcesz umawiać się na randki z niegrzecznymi chłopcami. Pomimo tego, co zawsze mówiła Ci matka, jeste- śmy najlepszymi chłopakami. Z nami się bawisz, my kochamy kobiety i wiemy, jak Cię pobudzić. Niech wyjaśnię. Niegrzeczny chłopiec (związek frazeologiczny) — czarują- cy, zabawny, otwarcie pewny siebie mężczyzna, seksowny, w dobrej kondycji i znakomity w łóżku (jak mówiłem, otwarcie pewny siebie). Jest nieskłonnym do przeprosin „samcem”, kocha kobiety, ma wiele przyjaciółek i nie chwali się swoimi podbojami. Krótko mówiąc, to facet, który wymi- guje się od morderstwa, mając za jedyne alibi błysk w oku i ironiczny uśmiech. Nie jest skłonny do zobowiązań z racji wyboru, a nie strachu przed zaangażowaniem. Co więcej, bycie nieprzyzwoitym go napędza. Nadmiernie ułagodziłbym definicję, gdybym nie wyja- śnił, co znaczy „niegrzeczny”. Jest niegrzeczny, ponieważ „zna Twój numer”, wie, jak Tobą manipulować, i może nie postrzegać kobiecych ofiar jako problemu. Nie zawsze po- strzega Cię jako człowieka, częściej jako wyzwanie lub stu- dium przypadku. Dla wielu niegrzecznych chłopców samo polowanie jest ważniejsze od zdobyczy. Efekt? Łamane są serca, Twoja potrzeba bliskości jest ignorowana, a on rusza już po następną zdobycz, wspominając Cię jedynie jako miłe doświadczenie. Jeśli to nie jest „niegrzeczność”, to co nią jest? 16 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania Przykładowe okazy: wielcy hollywoodzcy niegrzeczni chłopcy to między innymi Colin Farell, George Clooney, Jack Nicholson, Johnny Knoxville1, Jude Law, Snoop Dog, Warren Beatty, Vince Vaughn i (tak, naprawdę) John Mayer2. (Wrażliwi gitarzyści są wybitni, nigdy nie spostrzeżesz, jak dochodzą). Chodzi mi o to, że niegrzeczni chłopcy przybierają wszelkie kształty i postaci. Do pewnego momentu myślałem, że tylko twardziele bywają niegrzecznymi chłopcami, ale myliłem się. Są to często przyziemne typy, biznesmeni i chłopcy z sąsiedztwa. Wiesz, kiedy niegrzeczny chłopiec wchodzi do pokoju. Jego pewność siebie i przeszłe sukcesy w relacjach z kobietami zdra- dzają nieuchylanie się od kontaktu wzrokowego, powolny, zde- cydowany krok i pełne podziwu spojrzenia innych mężczyzn. W międzyczasie kobiety obecne w pokoju strzygą uszami niczym jeleń przy wodopoju. Taki chłopiec automatycznie staje się królem — gdziekolwiek by nie wkroczył — i nie odczuwa potrzeby pod- kreślania własnej ważności. On po prostu jest. Poświęcenie dla sprawy Niegrzeczny chłopiec studiuje kobiety z pasją i zaangażowaniem godnymi noblisty. Otrzymuje też równie godne pozazdroszczenia nagrody… jednak nie w formie medali czy plakietek. Dostaje coś 1 Johnny Knoxville, właściwie Phillip John Clapp (ur. 11 marca 1971 w Knoxville, Tennessee, USA) — aktor, prezenter telewizyjny, twórca reality show Jackass emitowanego przez telewizję MTV. Aktor (m.in. Wygrane marzenia, Z podniesionym czołem), scenarzysta i producent (Jackass — świry w akcji) — przyp. tłum. 2 John Clayton Mayer (ur. 16 października 1977 w Bridgeport, Connecticut), amerykański wokalista i gitarzysta rockowy. Karierę muzyczną rozpoczął w 1996 roku. Jest założycielem formacji John Mayer Trio — przyp. tłum. Kim jest niegrzeczny chłopiec? 17 lepszego — coś, czego pragnie każdy mężczyzna na tej planecie: niezaprzeczalną umiejętność uwodzenia kobiet, opartą wyłącz- nie na tym, kim sam jest. Kobiet nie przyciąga jego status spo- łeczny, stan konta czy intelekt, przyciąga je po prostu on sam. (Dlaczego? O tym w kolejnym punkcie, „Dlaczego nie masz in- nego wyboru niż nas lubić”). Nic bardziej nie łechce ego męż- czyzny niż kobieta słaniająca się na nogach na jego widok. To nasz najbardziej prymitywny instynkt. Większość prawdziwych niegrzecznych chłopców takimi się rodzi lub jest tak wychowywana. Przypadkowo nieliczni szczęśliwcy mogą zacząć zachowywać się niegrzecznie w celu osiągnięcia sukcesu w relacjach z płcią przeciwną, powołani do spędzenia życia na próbach zrozumienia kobiet. Tak czy inaczej, nie pozo- stawiamy żadnej dziewczyny obojętną. Chcemy wiedzieć wszyst- ko — od tego, dlaczego robisz się nerwowa z powodu syndromu przedmiesiączkowego, poprzez to, dlaczego lubisz seks, co Cię rozśmiesza, jakie są Twoje słabości, jak Cię podbudować, a jak zdołować, aż po to, co uczyni Cię szczęśliwą. Dlaczego nie masz innego wyboru niż nas lubić Wiele badań poświęcono zagadnieniu, dlaczego kobiety przyciąga ten „nieprzyzwoity” element w mężczyznach. Dla nas, niegrzecz- nych chłopców, to tylko akademickie rozważania. Jednakże pod- jąłem trud zapoznania się z badaniami socjologicznymi i antropolo- gicznymi poświęconymi temu tematowi. Ich wnioski sprowadzają się do poniższych stwierdzeń. Pragnienie rozmnażania się jest głęboko zakorzenione w naszym gatunku. Oprócz tego pragnie- nia zakodowane są również pewne biologiczne cechy, których po- szukujemy u partnera. Kobiety mają największe szanse na rozmna- żanie, gdy wybierają tylko najsilniejszych samców alfa, a mężczyźni mają największe szanse na rozmnażanie, jeśli umieją przyciągnąć wiele kobiet. Można przez cały czas obserwować to w naturze. 18 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania Ludzie jednak osiągnęli taki poziom rozwoju cywilizacyjnego, który nie przystaje do męskiej części równania. Poligamia ode- szła wraz z gorsetami, stąd więc zagadka randek. Gdzie to się kończy? Podobnie jak ja, pragniesz romantycznej uwagi i mono- gamicznego związku. I nie ma nic, co mogłoby mnie powstrzymać przed rozgrywaniem mojej gry. A może jest? Czytaj dalej, ponieważ nawet jeśli myślisz, że nie lubisz nie- grzecznych chłopców o rozdętym ego, każda kobieta potrzebuje faceta na poziomie, który będzie umiał ją rozruszać. Kolejne strony pomogą Ci w podtrzymaniu tego ognia — pod kontrolą. Kim on nie jest 19 Rozdział 2. Kim on nie jest C zęsto słyszę słowo gracz na określenie niepoprawnych podry- waczy. To trafne określenie. Ale jestem tu, aby rozbić je na czynniki pierwsze i powiedzieć Ci, że niegrzeczni chłopcy i gracze nie należą do tego samego gatunku. Wyjaśnię: Gracz Niegrzeczny chłopiec Chwali się podbojami. Bardzo dba o liczbę podbojów. Jest bardzo tajemniczy i rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Cieszy go odkrywanie wielu „typów” kobiet. Otacza go aura śliskości. Jest pewny siebie. Zdobywanie numerów telefonów kobiet jest dla niego sportem. Wykazuje bardzo powierzchowne zrozumienie kobiet i dba tylko o to, aby dowiedzieć się o nich wystarczająco dużo, aby zaciągnąć je do lóżka. Absolutnie kocha kobiety. Większość jego byłych dziewczyn nadal pozostaje jego przyjaciółkami i nie życzy mu natychmiastowej śmierci. Krótko mówiąc, gracz postrzega kobiety jako kolejne karby na swojej ramie od łóżka. Naprawdę ich nie lubi ani nie stara się ich zrozumieć. Woli upić kobietę i ją wykorzystać. Nie dba o to, jak kobieta zostanie uwiedziona, o ile pójdzie z nim do łóżka. Kobiety są dla niego rodzajem sportu. Większość graczy to zamożniejsi mężczyźni żerujący na niczego niepodejrzewających, pijanych 20 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania lub szukających księcia z bajki kobietach. Ale gracz może bar- dzo łatwo zostać bezrobotnym przegranym tkwiącym w blokach startowych — jego czas w końcu nadejdzie. Jeśli chcesz wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby uniknąć tego typu ludzi, przeczytaj poniżej. Jak zauważyć gracza • Ma więcej przyjaciół niż przyjaciółek. • Może mieć pieniądze i modne gadżety: zegarki, samochody, ubrania. • Może udawać, że zna sławnych ludzi. • Wiele obiecuje, ale nigdy nie dotrzymuje słowa. • Zaczyna Cię dotykać — Twojego ramienia, pleców, czego- kolwiek — od momentu, w którym się spotkacie, w sposób, który może wydać Ci się o wiele bardziej intymny, niż na to pozwala status Waszej znajomości. • Będziesz myśleć, że coś w nim jest śliskiego, nawet jeśli nie możesz tego dotknąć. Gdy jednak Ci się to uda, pamiętaj o umyciu rąk mydłem w gorącej wodzie. Graczy da się ostatecznie przerobić na dobrych facetów, ale lepiej wiedzieć, z kim ma się do czynienia, od samego początku. Istnieje prawdopodobieństwo, że to nie Ty będziesz tą, która go zmieni, więc odejdź prędko, jeśli chcesz uniknąć bólu serca. Słowo o mizoginach Mizogin to mężczyzna nielubiący kobiet. Nie będąc psychologiem, nie jestem w stanie podać klinicznego opisu charakteru takiego człowieka, ale wystarczy powiedzieć, iż zasadniczo jest to człowiek, który nie szanuje płci przeciwnej. Tacy ludzie często mają za sobą burzliwą przeszłość, traumę z dzieciństwa czy przeżycia z okresu dorastania. Kim on nie jest 21 Mizogini zachowują się często bardzo podobnie do graczy. Jednak istnieje między nimi spora różnica. Gdy spotykasz mężczy- znę, poszukuj sygnałów, że nie lubi Cię, pomimo że go pociągasz. Mogą go zdradzić negatywne komentarze poświęcone żeńskim członkom rodziny. Poznasz go, gdy coś wyczujesz. Niektórzy mi- zogini mogą być również skłonni do rzucania obelg — człowiek, który słownie lub fizycznie traktuje Cię obelżywie, który Cię krzyw- dzi lub grozi, że skrzywdzi, to ktoś, kogo powinnaś unikać. Gracz może Cię czasami poniżyć, ale w jego przypadku kobiecy instynkt nie ostrzeże Cię tak, jak w przypadku mężczyzny nienawidzącego kobiet. Tacy idioci nie zasługują nawet na Twój żal i powinno się ich unikać za wszelką cenę. To te brutalne, obelżywe, szowini- styczne świnie, które są zakałą naszego gatunku. Chociaż nie uważam graczy za osoby w porządku, to wiem, iż nie zniżają się oni do poziomu mizoginów. Uważaj więc i zaufaj swoim instynktom. Jeśli jesteś w mieście i spotykasz mężczyznę, zrób sobie przerwę w damskiej toalecie i przeanalizuj sytuację. Bądź ze sobą szczera, a będziesz dokładnie wiedzieć, z jakim typem faceta masz do czynienia. Gracz przyj- rzy się Twojej przyjaciółce i dziewczynie stojącej za nią w chwili, gdy będzie się przedstawiał. Mizogin wyda się zbyt miły i poczujesz gęsią skórkę. Najprawdopodobniej zaoferuje Ci drinka (do którego będzie mógł coś dosypać). Natomiast niegrzeczny chłopiec zacznie z Tobą rozmawiać tak, jakby Cię znał — z cichą pewnością siebie — i nie będziesz nawet zdawać sobie sprawy z tego, że chce Cię poderwać, dopóki następnego ranka nie opuścisz jego mieszkania z majtkami w torebce. 22 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania Rozdział 3. Mit miłego faceta J uż słyszę Twój protest: „Ależ, Steve, ja nie lubię niegrzecznych chłopców, naprawdę”. Bzdura. Gdyby świat był doskonały… Miłe dziewczyny zakochiwałyby się w miłych chłopcach i wszyscy żyliby długo i szczęśliwie. (W tym miejscu DJ scratchuje płytę, urywając utwór). Nic nie może być dalsze od prawdy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zakochasz się w miłym lub zwykłym facecie. Nie chcę przez to powiedzieć, że nigdy nie spotkasz faceta z klasą, który będzie dla Ciebie miły. Lub że nie będzie Cię po- ciągał wyjątkowo dobrze wychowany facet. Jednak nieuchronnie tym nieuchwytnym czymś, co Cię w nim pociąga, na pewno nie jest jego zwyczaj pomagania Ci w ubieraniu płaszcza. Wolisz jego nadmiar pewności siebie, gdy pomaga Ci ściągnąć sukienkę. W świecie zwanym rzeczywistością każdy facet ma w sobie coś z niegrzecznego chłopca, a kobiety nie chcą innych. Nie ma nic miłego w byciu miłym Miły chłopak to taki, którego chce się poklepać po głowie niczym szczeniaka, mówiąc przy tym: „Ach, czyż nie jesteś słodki?”. To prawdopodobnie przyjaciel, którego uwielbiasz, ale nigdy nie umówiłabyś się z nim na randkę. Mili goście Cię nie grzeją. Nie są nawet w stanie „dostać” Ciebie. Mili goście z punktu widzenia kobiet mogą równie dobrze mieć na czole napis „WITAJCIE”, ponieważ wykorzystuje się ich jako wycieraczki. To smutne, ponieważ wielu Mit miłego faceta 23 z tych facetów byłoby świetnymi chłopakami, z jednym wszakże zastrzeżeniem: nie sprawiają że czujesz się bezpiecznie. Nie ekscytują Cię. Z tego samego powodu, dla którego natura skłania Cię do po- szukiwania samców alfa, nie pociągają Cię „mili” faceci. W na- turze miły równa się słaby, a słaby równa się zagrożenie. Kobiety chcą czuć, że są chronione i bezpieczne. Nawet jeśli jesteś potężną kobietą, nadal pragniesz faceta z jajami. Czyż nie? Jestem ponad niegrzecznymi chłopcami Możesz powiedzieć, że jesteś ponad niegrzecznymi chłopcami. Że chcesz się ustatkować i spotkać kogoś miłego. Co, nie możesz spać? Potrzebujesz kogoś obok, aby zapaść w drzemkę? Przewi- dywalni mili faceci działają trochę jak herbatka z melisy. No dalej, dziewczyny, przecież nie tego chcecie. Pożądanie miłego faceta to pierwszy sygnał potrzeby ustatkowania się, a nie poszukiwania najlepszego, co możecie znaleźć! Ale jeśli zgodzicie się tu ze mną, to dopiero się zacznie. Nie chcecie miłego i nie chcecie złego. Co robić? Poniżej instrukcja, jak zasadzić się na faceta z odpowiednią dawką niegrzeczności: 1. Umawiajcie się na randki z różnymi facetami: biznesmena- mi, intelektualistami, atletycznymi, lwami parkietów (ale nie idźcie z nimi do łóżka… chyba że jestem jednym z nich… taki żarcik). 2. Umawiajcie się głównie z facetami dalekimi od Waszego „normalnego” typu i zacznijcie ustalać, co w facetach lubicie, a czego nie. Prowadźcie statystykę, jeśli to pomoże. Zadajcie sobie pytanie, jakie cechy są dla Was najważniejsze. Czy jest grzeczny? Zabawny? Czy ma klasę, jest odpowiedzialny, dobrze całuje? 24 Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania 3. Jeśli facet Was grzeje, zdecydowanie nadal się z nim uma- wiajcie, ale nie angażujcie się od razu emocjonalnie. Zacho- wajcie dystans i zapytajcie siebie: „Co sprawia, że tak bardzo go pragnę?”. 4. Porównajcie facetów, którzy Was kręcą, z miłymi chłopaka- mi. (Bądźcie gotowe na zdziwienie). Spróbujcie poczuć się swobodnie, wykorzystując miłych facetów, by zajmowali Wam czas. Chodzi o to, byście nie były za bardzo dostępne dla tych „gorących”, którzy naprawdę Was kręcą. Brzmi to wrednie, ale wcale takie nie jest. Niech wyjaśnię: nie musicie odrabiać za faceta jego pracy domowej. Powinien być zdolny do zdoby- cia Waszego serca, a jeśli tego nie potrafi, nie jest Was wart. Mili chłopcy nie nauczą się być nieprzyzwoici, jeśli będziecie dla nich miłe; wyświadczacie im przysługę! 5. Wreszcie są duże szanse na to, że jeśli facet Was kręci, jest to „prawdziwy chłop”. Dajcie mu do zrozumienia (nie mówiąc jednak wprost!), że rozumiecie jego potrzebę bycia samcem. Ta „akceptacja” odróżni was od 90 żeńskiej populacji. Chodzi o to, że jeśli nawet czasem się awanturuje, ma hobby czy lubi po prostu „spędzać czas, uprawiając jakiś sport”, przyjmijcie to do wiadomości, ale dajcie mu do zrozumienia, że nie będzie- cie skłonne grać drugich skrzypiec przez cały czas. W ten sposób nie staniecie się wypełniaczem czasu pomiędzy pracą a „czasem męskich rozrywek”. Staniecie się częścią męskiej rozrywki. Fakt, że czytasz ten podręcznik, oznacza, iż aktywnie poszu- kujesz informacji, które umożliwią Ci lepsze zrozumienie facetów, a tym samym czerpanie większej radości ze związku z mężczyzną, który Cię kręci… ale nie aż tak bardzo, abyś się spaliła w ogniu namiętności. Jeśli zastosujesz się do umieszczonych tutaj porad, obiecuję, że będziesz w stanie poradzić sobie z tym ogniem bez względu na to, jak będzie gorący. Mit miłego faceta 25 Pytania i odpowiedzi Pytanie: Chodziłam już na randki z niegrzecznymi chłop- cami i teraz chcę miłego faceta. Czy mam robić to samo, co radzisz robić z każdym facetem? Odpowiedź: Nie wierzę, że kiedykolwiek będzie Cię pocią- gał kompletnie i totalnie „miły” facet. Jednakże nie znaczy to, że chcesz niegrzecznego chłopca. Ale jeśli zrozumiesz niegrzecznych chłopców, łatwiej Ci będzie radzić sobie z face- tem, który Cię kręci. Więc miej w pamięci strategie i kon- cepcje opisane w tej książce, nawet jeśli wybrany przez Ciebie facet nie wydaje się w ogóle zły. Większość kobiet pragnie dobrego faceta z klasą, a tacy, moja droga, przy- chodzą w różnych zestawach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podręcznik obsługi faceta. Zasady użytkowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: