Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 004917 19012188 na godz. na dobę w sumie
Podróż do Grecji   - ebook/pdf
Podróż do Grecji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 153
Wydawca: Harlequin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-238-8138-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> romans
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aristandros Xanakis, grecki milioner, przez siedem lat nie mógł zapomnieć o Elli - kobiecie, która go odepchnęła i upokorzyła. Od tamtego czasu już nigdy nie zaangażował się w żaden poważny związek. Teraz został opiekunem osieroconego dziecka swego kuzyna. Matką dziewczynki była siostra Elli. Ella pragnie zaopiekować się maleństwem, ale wie, że negocjacje z Aristandrosem nie będą ani łatwe, ani przyjemne...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lynne Graham Podróż do Grecji Tłumaczyła Małgorzata Hesko-Kołodzińska Tytuł oryginału: The Greek Tycoon’s Blackmailed Mistress Pierwsze wydanie: Harlequin Mills Boon Limited, 2009 Redaktor serii: Małgorzata Pogoda Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Pogoda Korekta: Jolanta Spodar ã 2009 by Lynne Graham ã for the Polish edition by Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o., Warszawa 2011 Wszystkie prawa zastrzez˙one, łącznie z prawem reprodukcji części lub całości dzieła w jakiejkolwiek formie. Wydanie niniejsze zostało opublikowane w porozumieniu z Harlequin Enterprises II B.V. Wszystkie postacie w tej ksiąz˙ce są fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do osób rzeczywistych – z˙ywych lub umarłych – jest całkowicie przypadkowe. Znak firmowy Wydawnictwa Harlequin i znak serii Harlequin Światowe Z˙ycie są zastrzez˙one. Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o. 00-975 Warszawa, ul. Starościńska 1B lokal 24-25 Skład i łamanie: COMPTEXTÒ, Warszawa ISBN 978-83-238-8138-4 ŚWIATOWE Z˙YCIE – 298 PROLOG – Urocze maleństwo – oświadczył Drakon Xenakis, nie odrywając wzroku od dziewczynki, która bawiła się w zadbanym ogrodzie przy willi jego wnuka. – Kogoś mi przypomina, tylko nie wiem kogo... Aristandros milczał, choć od razu zorientował się, do kogo podobne jest dziecko. Nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości, bez trudu roz- poznał te jasne włosy, oczy błękitne niczym hia- cynty i nadąsaną minę. Przeznaczenie ofiarowało mu potęz˙ną broń i gotów był ją wykorzystać do osiągnięcia swoich celów. Aristandros nie wie- dział, czym są wyrzuty sumienia, i zamierzał uczynić wszystko, aby odnieść sukces. Na drodze do zwycięstwa nie przestrzegał z˙adnych reguł. – Ale małe dziewczynki potrzebują matek – ciągnął Drakon i wyprostował się dumnie. Nie wyglądał na swoje osiemdziesiąt dwa lata. – A twoja specjalność to... – Piękne modelki – dokończył pośpiesznie Aristandros, z˙eby uniknąć wysłuchiwania mora- 6 LYNNE GRAHAM łów. – Za to Timon zostawił mi swoją córkę na wychowanie i zamierzam zrobić wszystko, z˙eby sprostać wyzwaniu. – Timon był twoim przyjacielem z dzieciń- stwa i kuzynem, a nie bratem – przypomniał jego dziadek ze znuz˙eniem. – Naprawdę gotów jesteś zrezygnować ze ślicznych dziewczyn i codzien- nych szalonych imprez, z˙eby zająć się cudzym dzieckiem? – Mam liczny, starannie wyszkolony perso- nel. Nie sądzę, z˙eby Calliope jakoś szczególnie zaburzyła mi z˙ycie – odparł Aristandros. Nie miał w zwyczaju poświęcać czegokolwiek dla innych, ale szanował poglądy dziadka i nie zamierzał go lekcewaz˙yć. Niewielu ludzi mogło mówić tak szczerze o ro- dzinie Xenakisów jak Drakon. Jego ród juz˙ od dawna był uwikłany w najprzeróz˙niejsze skan- dale, krótkotrwałe małz˙eństwa, uzalez˙nienia i ro- manse. Najgorszy okazał się ojciec Aristandrosa, a jego matka, spadkobierczyni innej rodziny magnatów morskich, dorównywała męz˙owi pod względem nieodpowiedzialności. – Jeśli tak uwaz˙asz, to znaczy, z˙e nie wiesz, jaki cięz˙ar bierzesz na swoje barki – westchnął Drakon. – Dziecko, które straciło rodziców, wy- maga bezustannej troski, inaczej nie odzyska po- czucia bezpieczeństwa. Jesteś pracoholikiem, po- dobnie jak ja przed laty. Świetnie robimy pienią- PODRÓZ˙ DO GRECJI 7 dze, ale marni z nas ojcowie. Musisz znaleźć z˙onę gotową zostać matką Callie. – Małz˙eństwo nie jest w moim stylu – oznaj- mił Aristandros chłodno. – Miałeś dwadzieścia pięć lat, gdy doszło do incydentu, o którym niewątpliwie myślisz – przy- pomniał surowo Drakon. W odpowiedzi Aristandros wzruszył ramionami. – To było tylko przejściowe zauroczenie, z którego szybko się otrząsnąłem – mruknął, choć w głębi serca bezustannie czuł gorycz i złość. Ella. Wystarczyło, z˙e przywołał w pamięci jej imię, a juz˙ przygniatała go lawina wspomnień. To wszystko działo się siedem lat temu, nadal jednak nie mógł zapomnieć o tej kobiecie. Odepchnęła go, upokorzyła, i od tamtego czasu juz˙ nigdy nie zaangaz˙ował się w z˙aden powaz˙ny związek. Wo- lał skoncentrować się na korzystaniu z miliar- dów, które stopniowo i konsekwentnie groma- dził, a takz˙e na planach zemsty, bardziej satysfak- cjonującej niz˙ choćby największe pieniądze. Ella musiała się dowiedzieć, z˙e miał coś, na czym tak ogromnie jej zalez˙ało. ROZDZIAŁ PIERWSZY Ella siedziała nieruchomo w elegancko urzą- dzonej poczekalni, nie zwracając uwagi na peł- ne podziwu spojrzenia, którymi obrzucali ją nie- mal wszyscy przechodzący męz˙czyźni. Przywyk- ła do tego, z˙e jej bardzo jasne włosy, niebieskie oczy i szczupła, zgrabna sylwetka przyciągają powszechną uwagę. – Pani doktor Smithson? – zwróciła się do niej recepcjonistka. – Pan Barnes zaprasza panią do środka. Ella wstała, skrywając zdenerwowanie pod po- zornym spokojem. Powoli zaczynała tracić wiarę w to, z˙e jej rodzina dojdzie wreszcie do wniosku, z˙e zapłaciła dostatecznie wysoką cenę za swój czyn sprzed siedmiu lat. Pan Barnes, wysoki i chudy męz˙czyzna po czterdziestce, był prawnikiem, z którym spotka- ła się na pierwszej konsultacji mniej więcej dwa tygodnie wcześniej. Zgłosiła się do niego, po- niewaz˙ powszechnie uwaz˙ano go za jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego. PODRÓZ˙ DO GRECJI 9 – Pozwoliłem sobie porozmawiać o pani spra- wie z innymi adwokatami i obawiam się, z˙e nie mam krzepiących wieści – zaczął Barnes po krót- kim powitaniu. – Przekazując siostrze swoje ko- mórki jajowe, podpisała pani stosowny doku- ment, w którym zrzekła się pani wszelkich rosz- czeń rodzicielskich do dziecka lub dzieci urodzo- nych z podarowanych komórek. – To prawda – przytaknęła. – Ale po śmierci mojej siostry i szwagra sytuacja zmieniła się diametralnie, prawda? – Owszem, lecz niekoniecznie na pani ko- rzyść – odparł z powagą Simon Barnes. – Jak juz˙ panią informowałem, kobieta, która nosi dziecko az˙ do porodu, zgodnie z prawem jest uznawana za jego matkę. Chociaz˙ jest pani matką biologiczną, nie ma pani podstaw prawnych do objęcia mało- letniej władzą rodzicielską. Ponadto nie utrzymy- wała pani z˙adnych kontaktów z dziewczynką, co jest argumentem przemawiającym na pani niekorzyść. – Tak, wiem – westchnęła Ella. Nadal nie potrafiła pogodzić się z faktem, z˙e jej siostra Susie praktycznie zerwała z nią kontakt, gdy tylko dziecko przyszło na świat. Ella nie dostała nawet zdjęcia małej, nie wspominając juz˙ o moz˙- liwości osobistego spotkania. – Niemniej prawnie jestem ciotką Callie. – Zgadza się, lecz ma to niewielkie znaczenie, 10 LYNNE GRAHAM poniewaz˙ w sporządzonym testamencie siostra i szwagier nie wyznaczyli pani roli prawnej opie- kunki córki – zauwaz˙ył Barnes. – Ich radca praw- ny zezna, z˙e jedyną osobą wskazaną przez zmar- łych rodziców Callie jest Aristandros Xenakis. Proszę nie zapominać, z˙e jego równiez˙ łączą z dzieckiem więzy krwi. – Na litość boską, przeciez˙ Aristandros to tyl- ko kuzyn ojca Callie, nawet nie stryj! – zaprotes- towała gorączkowo. – Nie tylko kuzyn, lecz równiez˙ wieloletni przyjaciel, który najprawdopodobniej wziął na siebie cięz˙ar odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem na długo przed wypadkiem. Wygląda na to, z˙e istnieje pisemne potwierdzenie tego faktu. Chyba nie muszę dodawać, z˙e podwaz˙enie praw opiekuńczych tego człowieka jest praktycz- nie wykluczone. To bardzo zamoz˙ny i wpływowy biznesmen, a poza tym dziecko jest obywatelem Grecji, podobnie jak on. – Przeciez˙ to samotny męz˙czyzna o fatalnej reputacji! – Ella nie zamierzała ustąpić. – Taki hulaka i playboy jest nieodpowiednim wzorem dla dziewczynki! – Ten argument wprowadza panią na niebez- pieczne wody, pani doktor. Pani równiez˙ jest osobą samotną, a sąd nie omieszka spytać, dlacze- go rodzina nie zamierza poprzeć pani wniosku o przyznanie opieki nad dzieckiem. PODRÓZ˙ DO GRECJI 11 Ella poczerwieniała z zakłopotania. – Rzeczywiście, moi krewni nie zrobią nic, czym mogliby się narazić Aristandrosowi Xena- kisowi – przyznała. – Moi dwaj bracia przyrod- ni oraz ojczym utrzymują z nim ścisłe związki handlowe. Prawnik westchnął, jakby nie miał nic więcej do powiedzenia, lecz po chwili dodał: – W związku z powyz˙szym radziłbym pani pogodzić się z faktem, z˙e drogą sądową nie uzys- ka pani bliz˙szego dostępu do dziecka, a wszelkie próby podwaz˙enia obecnej sytuacji prawnej dziew- czynki uniemoz˙liwią pani jakiekolwiek porozu- mienie ze stronami sporu. Ella miała ochotę wybuchnąć płaczem. – To znaczy, z˙e nic nie mogę zrobić? – wy- krzyknęła z rozpaczą. – Moim zdaniem, w zaistniałych okoliczno- ściach powinna pani osobiście skontaktować się z Aristandrosem Xenakisem, opisać mu zaistniałą sytuację i spytać, czy zechciałby wyrazić zgodę na pani kontakty z dzieckiem – poradził Simon Barnes. Ella zadrz˙ała, jakby nagle przeniknął ją przy- kry chłód. Aristandros, który tak nią gardził, miał Callie. – Kiedyś za to zapłacisz – zapowiedział groź- nie siedem lat temu, gdy liczyła sobie zaledwie dwadzieścia jeden lat i studiowała medycynę. 12 LYNNE GRAHAM – Postaraj się zrozumieć – zaapelowała do niego z bólem w głosie. – Nie, to ty zrozum, co mi zrobiłaś. – Wpat- rywał się w nią czarnymi jak węgiel oczami. – Traktowałem cię z szacunkiem, a ty upokorzy- łaś mnie oraz całą moją rodzinę. Rozdygotana Ella wyszła z biura Barnesa i wróciła do przestronnego loftu. Nalez˙ał on do niej oraz do jej przyjaciółki Lily, równiez˙ lekarki, która właśnie robiła specjalizację w dziedzinie chirurgii. Poznały się w akademii medycznej i bardzo się ze sobą zz˙yły. Poza mieszkaniem kupiły wspólnie takz˙e samochód, a do tego nie miały przed sobą z˙adnych tajemnic. Ella postanowiła nie zasypiać gruszek w po- piele i natychmiast zatelefonowała do brytyjskie- go oddziału Xenakis Shipping, z˙eby umówić się na spotkanie z Aristandrosem. Ktoś z jego biura zapowiedział, z˙e szef oddzwoni, więc pozostało jej tylko czekać i zastanawiać się, czy Aristandros zechce ją przyjąć. Od rozstania z nim nie umówiła się z z˙adnym innym męz˙czyzną, a z czasem coraz bardziej utwierdzała się w przekonaniu, z˙e juz˙ nigdy nie pozna człowieka, za którego chciałaby wyjść. Moz˙e między innymi dlatego zgodziła się przekazać komórki jajowe swojej bezpłodnej sio- strze? Susie, starsza o dwa lata, jeszcze przed trzydziestką przeszła przedwczesną menopauzę PODRÓZ˙ DO GRECJI 13 i jej jedyną szansą na macierzyństwo stało się zapłodnienie pozaustrojowe. Aby prosić siostrę o pomoc, Susie przyleciała z Grecji do Londynu, gdzie Ella pracowała na staz˙u w szpitalu. Ella nie kryła wzruszenia, zwłaszcza z˙e przed spotkaniem Susie traktowała ją z dystansem i nie- chęcią, podobnie jak reszta rodziny. Ella naresz- cie poczuła się potrzebna, a szczególną przyjem- ność sprawiło jej zapewnienie, z˙e dziecko uro- dzone z jej jajeczka będzie cenniejsze dla Susie niz˙ potomek anonimowej dawczyni. Rzecz jasna, dzięki pokrewieństwu, dziecko miało szansę być całkiem podobne fizycznie do Susie. Ella bez wahania przystała na prośbę siostry, szczęśliwej z˙ony kuzyna Ariego, Timona. Pod- czas testów i przygotowań do pobrania komórek jajowych wzięła udział w spotkaniu z prawnikiem i zgodziła się pisemnie zrzec wszelkich roszczeń do narodzonego dziecka. – Ten cały proces nie jest prosty i oczywisty – przekonywała ją wówczas Lily. – Lepiej dobrze się zastanów. Czy pomyślałaś o skutkach emo- cjonalnych? Co poczujesz, kiedy dziecko przyj- dzie na świat? Będziesz biologiczną matką, po- zbawioną wszelkich praw do własnego maleń- stwa. A jeśli ogarnie cię zazdrość, bo uznasz, z˙e dziecko jest bardziej twoje niz˙ Susie? Ella uwaz˙ała jednak, z˙e jej dar przyniesie wy- łącznie korzystne skutki. Susie utwierdzała ją 14 LYNNE GRAHAM w tym przekonaniu, wielokrotnie podkreślając, z˙e Ella będzie cudowną ciocią. Tymczasem juz˙ w dniu porodu Susie całkowicie odwróciła się od Elli, a nawet zatelefonowała do niej z informacją, z˙e nie z˙yczy sobie odwiedzin w szpitalu. Zanim odłoz˙yła słuchawkę, zaz˙ądała jeszcze, aby Ella juz˙ nigdy nie niepokoiła ani jej, ani jej rodziny. Głęboko zraniona Ella wmawiała sobie, z˙e Susie poczuła się zagroz˙ona. Pisała zatem krze- piące i ciepłe listy, ale nigdy nie przyszła z˙adna odpowiedź. W desperacji odwiedziła Timona przy okazji jego pobytu w Londynie. Szwagier przyznał ze skruchą, z˙e jego z˙onę zz˙era niepew- ność w związku z rolą Elli przy poczęciu córki. Ella modliła się, aby jej siostra uspokoiła się z biegiem czasu, lecz siedemnaście miesięcy po narodzinach Callie rodzice małej zginęli w dra- matycznym wypadku samochodowym. Zwień- czeniem tragedii był fakt, z˙e Ella dowiedziała się o zdarzeniu dopiero dwa tygodnie później, więc nawet nie mogła zjawić się na pogrzebie. Po śmierci jedynej siostry poczuła się kosz- marnie samotna, nie pierwszy raz w ostatnich latach. Ojca straciła niedługo po przyjściu na świat, a Jane, jej matka, sześć lat później wyszła za greckiego biznesmena, Theo, z którym Ella nigdy nie znalazła wspólnego języka. Ojczym był oburzony, gdy zrezygnowała ze ślubu ze swoim narzeczonym Aristandrosem, nie mogąc dłuz˙ej PODRÓZ˙ DO GRECJI 15 wytrzymać z zapatrzonym w siebie, egocentrycz- nym hulaką. Krucha emocjonalnie Jane nigdy nie przeciwstawiła się męz˙owi, nawet nie było sensu prosić jej o wsparcie. Przyrodni bracia Elli wzięli stronę ojca, a Susie dyplomatycznie umyła ręce od całej sprawy. Przygnębiona Ella zasiadła do pianina i uniosła wieko. Często szukała ukojenia w muzyce, kiedy targały nią złe emocje, ale ledwie zagrała pierw- sze dźwięki etiudy Liszta, zadzwonił telefon. Podniosła słuchawkę i zamarła, usłyszawszy, z˙e rozmawia z asystentką Aristandrosa. Nawet nie zaprotestowała na wieść o tym, z˙e w przyszłym tygodniu ma pojechać do Southampton, bo mi- liarder postanowił spotkać się z nią na pokładzie nowego jachtu Hellenic Lady. – Ta łódź ma rozmiary krąz˙ownika! – zawołał taksówkarz, który dowiózł Ellę na miejsce, i z po- dziwem popatrzył na imponujący jacht. – Tak, jest gigantyczna – przytaknęła oszoło- miona Ella, płacąc za kurs. Gdy wysiadła z samochodu, spoconymi dłoń- mi wygładziła spodnie eleganckiego kompletu o barwie ciemnej czekolady, który zwykle wkła- dała na waz˙ne rozmowy. Po krótkiej chwili podszedł do niej młody męz˙czyzna w białym garniturze. – Pani doktor Smithson? – spytał z ciekawoś- 16 LYNNE GRAHAM cią. – Mam na imię Philip, pracuję dla pana Xenakisa. Proszę tędy. Pod względem gadulstwa Philip dorównywał przedstawicielom handlowym biur turystycz- nych. Jak się dowiedziała Ella, Hellenic Lady była niedawno skonstruowanym, niemieckim jachtem, który wkrótce miał wypłynąć w dzie- wiczy rejs na Wyspy Karaibskie. Na pokładzie członkowie załogi powitali Ellę, a w windzie Philip opowiadał jej o pokładowej łodzi podwod- nej i helikopterze. Ella milczała, ale po wyjściu z kabiny na widok bogato wyposaz˙onego holu i panoramicznego widoku z okien z wraz˙enia szeroko otworzyła usta, i, speszona, natychmiast je zamknęła. – Pan Xenakis przybędzie za kilka minut – po- informował ją Philip i wskazał jej miejsce na zacienionym górnym pokładzie. Na pytanie, czy ma ochotę się napić, Ella poprosiła o herbatę, głównie po to, z˙eby zająć czymś ręce. Gdy steward przyniósł elegancki dzbanek i fili- z˙ankę, podniosła wzrok i ujrzała Aristandrosa, który obserwował ją z odległości mniej więcej dziesięciu metrów. Momentalnie poczuła ucisk w gardle. W szytym na miarę, czarnym garnitu- rze, z hebanowymi włosami rozwianymi na wiet- rze i czarnymi oczami, połyskującymi w promie- niach słońca, Aristandros prezentował się wspa-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróż do Grecji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: