Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 009925 20257189 na godz. na dobę w sumie
Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń - ebook/pdf
Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 197
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5107-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Od 1.3.2013 r. istotnie zmieniają się przepisy dotyczące podróży służbowych. Między innymi istotnie zmieniono stawki dzienne diet krajowych i zagranicznych oraz zagranicznych limitów noclegowych. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego pomniejszania diety krajowej z uwagi na częściowe wyżywienie, a dla podróży krajowych limit noclegowy.

W praktyce pracodawcy oraz osoby zajmujące się rozliczaniem delegacji zwrócić muszą szczególną uwagę nie tylko na nowości dotyczące wysokości, ale i zasad naliczania poszczególnych świadczeń. Przygotowaliśmy publikację, w której krok po kroku omówiono zmiany prawne oraz ich konsekwencje dla pracodawców.

Oddajemy Czytelnikom książkę poświęconą zagadnieniom dotyczącym wszystkich aspektów delegowania pracowników poza miejsce pracy. Opracowanie stanowi kompletny przewodnik  zawierający przepisy, komentarz, przykłady obliczeń oraz tematyczne orzecznictwo.

Otrzymują Państwo informacje dotyczące delegowania pracowników w zakresie:

Dodatkowo w książce znajdą Państwo:

Ponadto w publikacji oprócz wzorów dokumentów, przykładów i obliczeń zamieszczono tematyczne akty prawne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P o d r ó ż e s ł u ż b o w e GRATIS dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl moduł Kadry i płace Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo informacje dotyczące: • zmian regulacji prawnych wprowa- dzonych z dniem 1.3.2013 r. • zaliczkowania świadczeń oraz limitów na koszty • kalkulacji kosztów i dokumentowania wydatków • sposobów rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych • opodatkowania i oskładkowania świadczeń Dodatkowo udostępniamy GRATIS prak- tyczne treści w module Kadry i płace na portalu: www.EkspertBeck.pl (instrukcja rejestracji na drugiej stronie okładki). Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizu- jący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu prawa pracy, jest autorem wielu publikacji książkowych i prasowych z tej dziedziny. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Z początkiem marca 2013 r. nastąpiły znaczące zmiany w zakresie rozliczeń podróży służbowych. Najbardziej istot- ne dla pracowników to te, które polegają na podwyższeniu wysokości świadczeń. W praktyce pracodawcy oraz osoby zaj- mujące się rozliczaniem delegacji zwró- cić muszą szczególną uwagę nie tylko na nowości dotyczące wysokości, ale i zasad naliczania poszczególnych świadczeń. Oddajemy Czytelnikom książkę poświę- coną zagadnieniom dotyczącym wszyst- kich aspektów delegowania pracowników poza miejsce pracy. Staraliśmy się, aby opracowanie stanowiło kompletny prze- wodnik zawierający przepisy, komen- tarz, przykłady obliczeń oraz tematyczne orzecznictwo. W publikacji omówiliśmy zasady ustala­ nia i rozliczania świadczeń delegacyjnych w zależności od czasu trwania i miejsca do- celowego wyjazdu służbowego. Osobno potraktowaliśmy temat dotyczący osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy. W książce Czytelnicy znajdą również przy­ kładowe zapisy regulaminu wyna gra­ dzania w kontekście podróży służbowych. Publikację zamyka wyciąg z najważniej- szych przepisów mających znaczenie dla osób zajmujących się delegowaniem pra- cowników. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Marek Rotkiewicz zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-03-07 12:31 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki Delegacje2013 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do modułu Kadry i płace portalu www.ekspertbeck.pl przez 1 miesiąc gratis. Wydawnictwo(cid:202)C.(cid:202)H.(cid:202)Beck,(cid:202) Beck(cid:202)Info(cid:202)Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Podróże służbowe Marek Rotkiewicz Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Podróże służbowe wydanie I marzec 2013 Autor: Marek Rotkiewicz Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. stanowią osobisty punkt widzenia Autora Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-5106-3 ISBN e-book: 978-83-255-5107-0 SPiS tReści Wykaz skrótów ....................................................................................................... VII Wykaz piktogramów ............................................................................................. XI Wprowadzenie ....................................................................................................... 1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja podróży kierowców ........................................................................................................ 1.1. Wyjazd poza miejsce pracy ..................................................................... 1.2. Wyjazd na polecenie pracodawcy .......................................................... 1.3. Zadanie służbowe ..................................................................................... 1.4. Podróż służbowa kierowcy ..................................................................... 1.5. Ograniczenie możliwości zlecania wyjazdów ..................................... 2. Komentarz do przepisów rozporządzenia MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) ...... 2.1. Przepisy wspólne ...................................................................................... 2.2. Świadczenia z tytułu delegacji krajowej ................................................ 2.3. Świadczenia z tytułu delegacji zagranicznej ....................................... 3. Zestawienie zmian wprowadzonych z dniem 1.3.2013 r. ........................ 1 4 5 19 24 25 28 37 37 84 116 162   Spis treści 4. Akty prawne .................................................................................................... 4.1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2013 r. 167 167 179 179 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) ..................................................................................................... 4.2. Wyciągi z przepisów odnoszących się do podróży służbowych ...... 4.2.1. Kodeks pracy ................................................................................. 4.2.2. Ustawa z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) ......................................................................... 180 4.2.3. Ustawa z 26.6.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 181 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ............................................. 4.2.4. Rozporządzenie MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) ........... 181 I WyKaz SKRótóW art. ..................... artykuł Dz.U. .................. Dziennik Ustaw ew. ...................... ewentualnie FEP .................... Fundusz Emerytur Pomostowych GIP ..................... Główny Inspektor Pracy IS ........................ Izba Skarbowa KC ....................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA .................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lit. ....................... litera MF ...................... Minister Finansów m.in. .................. między innymi MoPr ................. Monitor Prawa Pracy M.P. .................... Monitor Prawniczy MPiPS ............... Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MZ ...................... Minister Zdrowia NIK ..................... Najwyższa Izba Kontroli np. ...................... na przykład NSA .................... Naczelny Sąd Administracyjny Nr ....................... numer  II Wykaz skrótów OSNAPiUS ....... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNP ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych PIP ..................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ...................... Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt ...................... punkt por. ..................... porównaj poz. .................... pozycja r. .......................... rok red. .................... redakcja RIO ..................... Regionalne Izby Obrachunkowe RM ..................... Rada Ministrów rozdz. ................ rozdział rozp. .................. rozporządzenie rozp. „delegacyjne” ... rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysłu- gujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą- dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167) s. ......................... strona (y) SN ....................... Sąd Najwyższy t.j. ....................... tekst jednolity tj. ......................... to jest tzn. ..................... to znaczy US ....................... Urząd Skarbowy ust. ..................... ustęp w zw. ................. w związku wg ...................... według WSA ................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ww. .................... wyżej wymieniony (a, e) zd. ....................... zdanie ze zm. ................ ze zmianami zł ......................... złoty zob. .................... zobacz III ZUS .................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych § ........................... paragraf Wykaz skrótów  IX WyKaz PiKtogRaMóW – oRzecznictWo – PRzyKŁaD – WaŻne  XI Wprowadzenie Podróż służbowa pracownika niesie za sobą liczne obo- wiązki rozliczeniowe dla pracodawcy. Przede wszystkim, pracownik powinien otrzymać zwrot kosztów poniesio- nych w związku z realizacją polecenia wyjazdu w dele- gację. Katalog należnych świadczeń z tego tytułu wska- zuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pra- cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą- dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ- bowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Jednak pracodawca musi pamiętać o tym, że pracownik nie ponosi kosztów pracy i nie można obciążać go dodatkowymi wydatkami zwią- zanymi z realizacją poleceń służbowych. Dlatego też kata- log świadczeń jest otwarty, rozliczenie powinno dotyczyć wszystkiego, co było kosztem bezpośrednio powiązanym z podróżą służbową. Rozporządzenie określa jedynie należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Poza tymi kosz- tami pracownik może jednak ponosić inne koszty realiza- cji zadania służbowego, takie jak np. nabycie narzędzi pracy, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych. Należności wypłacane pracownikowi z tytułu podróży służ- bowej nie są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest to, by zosta- ły wypłacone w wysokości i na zasadach przewidzianych w przepisach wskazanego rozporządzenia. W zakresie rozliczeń z pracownikami z początkiem marca 2013 r. nastąpiły znaczące zmiany. Wspomniane rozporzą-  1 Wprowadzenie 2 2 dzenie zastąpiło dwa, obowiązujące do końca lutego 2013 r. rozporządzenia MPiPS z 19.12.2002 r.: • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należ- ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu- dżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należ- ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu- dżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Bardzo istotne dla pracowników zmiany to na pewno te, które polegają na podwyższeniu wysokości świadczeń. W praktyce pracodawcy oraz osoby zajmujące się rozlicza- niem delegacji muszą zwrócić szczególną uwagę na liczne nowości dotyczące nie tylko wysokości, ale i zasad nalicza- nia poszczególnych świadczeń. Główne zmiany jakie wprowadzono od 1.3.2013 r. w zakre- sie rozliczania delegacji to: • podwyższenie kwot diet zarówno przy wyjazdach krajo- wych, jak i zagranicznych; • podwyższenie limitów noclegowych w delegacjach za- granicznych; • częstsze niż wcześniej wyrażenie diety i kwoty limitu noclegowego w delegacji zagranicznej w euro niż w do- larach; • wprowadzenie limitu noclegowego w delegacjach krajo- wych; • przypisanie w delegacji krajowej do poszczególnych po- siłków określonej części diety; • obligatoryjne pomniejszanie należnej diety (delegacja krajowa i zagraniczna) w związku z zapewnieniem wy- żywienia w ramach usługi hotelarskiej; • wprowadzenie bezpośrednio do przepisów możliwości określenia przez pracodawcę więcej niż jednego pań- stwa docelowego w delegacji zagranicznej; Wprowadzenie zmiana zasad zwracania kosztów leczenia za granicą; • • wprowadzenie regulacji wskazujących na kursy walut przy wypłacie zaliczki na koszty podróży oraz rozlicze- niu ostatecznym delegacji, • doprecyzowanie zasad rozliczania delegacji. Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego komentarza do przepisów rozporządzenia „delegacyjnego”. Omówienie poszczególnych przepisów zobrazowane zostało przykłada- mi, orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów skarbowych.  3 1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja podróży kierowców Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pra- codawcy zadania służbowego poza miejscowością, w któ- rej znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, lub w której znajduje się siedziba pracodawcy (art. 775 § 1 KP). Pojęcie to jest wyznacznikiem dla kwalifikowania wyjazdów jako po- dróże służbowe i tych, które za takie uznane być nie mogą. Prawidłowe zakwalifikowanie wyjazdu decyduje o przyzna- wanych pracownikowi świadczeniach i stosowaniu do nich zwolnień podatkowo-ubezpieczeniowych oraz kwestii zwią- zanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. PRzyKŁaD Jeżeli pracownikowi wypłacimy dietę za wyjazd, któ- ry nie stanowi podróży służbowych, to nie będzie to dieta w rozumieniu przepisów rozporządzenia delegacyjnego, ale świadczenie mające charakter wynagrodzenia. Nie będzie ono korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fi- zycznych, jak również z obowiązku naliczenia od jej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne. oRzecznictWo Jak podkreślił SN w wyroku z 22.2.2008 r., I PK 208/07 (OSNP 2009/11-12/13), podróż służbowa charakteryzuje się tym, że odbywa się: 1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba praco- dawcy lub poza stałym miejscem pracy,   1.1. Wyjazd poza miejsce pracy 2) na polecenie pracodawcy, 3) w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. 1.1. Wyjazd poza miejsce pracy Wyjazd o charakterze podróży służbowej to wyjazd poza stałe miejsce pracy pracownika. oRzecznictWo Jak wskazał NSA w Szczecinie w wyroku z 2.11.1999 r., SA/Sz 1780/98 (Legalis nr 3003563) o podróży służbowej oraz o należnych z tytułu jej odbywania należnościach (die- tach, kosztach podróży) decyduje to, że określone zadanie w ramach świadczonej pracy wykonywane jest poza miej- scem ustalonym w umowie o pracę, jako miejscem jej wy- konywania. Jeżeli pracownicy udają się do ustalonego miej- sca wykonywania pracy, to nie odbywają podróży służbowej, a otrzymane przez nich dodatkowe wynagrodzenie nie stano- wi wypłat wolnych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapis „poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy lub, w której znajduje się siedziba pracodawcy” nie oznacza, że delegacja to wyjazd zarówno poza stałe miejsce pracy, jak i poza siedzibę pracodawcy. Decydujące znaczenie ma uzgodnione przez strony w umowie o pracę stałe miej- sce pracy. PRzyKŁaD Pracownik pracuje w oddziale zamiejscowym w Po- znaniu, firma ma siedzibę w Warszawie. Wyjazd z Poznania do  5 1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja... Warszawy na spotkanie w siedzibie firmy jest podróżą służ- bową, gdyż pracownik jedzie (w celu służbowym) poza swoje stałe miejsce pracy. Podróżą służbową nie jest: • podróż do i w obrębie miejscowości, w której pracownik ma stałe miejsce pracy, • podróż do i w obrębie miejscowości, w której pracodaw- ca ma siedzibę, o ile miejscowość ta jest miejscem pracy pracownika. O podróży służbowej możemy mówić dopiero wówczas, gdy pracownik opuści daną miejscowość (w której znajdu- je się siedziba pracodawcy lub miejsce jego pracy) lub ina- czej zakreślony obszar będący miejscem pracy (przy czym najmniejszym wyznacznikiem „delegacyjnym” jest miejsco- wość). oRzecznictWo Pracownicy, których praca z istoty polega na prze- mieszczaniu na pewnym obszarze, nie odbywają podró- ży służbowych (wyrok SN z 28.6.2012 r., II UK 28/11, MoPr 2012/11/608-610). Wyjazd na znaczną nawet odległość, ale w ramach danego miasta lub obszarowo zakreślonego miejsca pracy nie bę- dzie stanowić delegacji, a wyjazd nieodległy, ale do innej miejscowości delegacją będzie. Nie ma tutaj znaczenia również długość wyjazdu. Na tle obowiązujących przepisów absolutnie nie można uznać, że podróżą służbową jest dopiero taki wyjazd poza stałe miej- sce pracy, który trwa określoną liczbę godzin. Czas wywiera wpływ na prawo do diety, ale nie służy kwalifikowaniu wy- jazdów jako podróży służbowych. Co jest a co Co jest a co nie jest podróżą nie jest podróżą służbową służbową 6 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: