Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01900 013040 17895173 na godz. na dobę w sumie
Podstawy Prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna - ebook/pdf
Podstawy Prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 381
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-45-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Cele i zakresy książki określa jej tytuł. Głównym celem autora jest próba ukazania w problematyce ogólnej wiedzy o prawie tego, co w niej podstawowe i najbardziej istotne. Jeśli wstępna problematyka pojęć prawoznawstwa uchodzi za trudną, bardziej skomplikowana problematyka teorii prawa za trudniejszą, a najbardziej wyrozumowana problematyka idei filozofii prawa za najtrudniejszą w percepcji czytelników, to wspomniana struktura książki miałaby czynić zadość wymaganej w procesach poznawania i nauczania zasadzie stopniowania trudności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REINTERPRETACJA KRYTYCZNAPRAWATEORII I FILOZOFII PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA,Roman Andrzej TokarczykPODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA REINTERPRETACJA KRYTYCZNARoman Andrzej Tokarczyk Roman Andrzej Tokarczyk (ur. 1942), profesor zwyczajny, prawnik i (cid:31)lozof, specjalista w zakresie historii i współczesności doktryn politycznych i prawnych, (cid:31)lozo(cid:31)i prawa, etyki prawniczej, komparaty-styki prawniczej, kultur prawnych, prawa amerykańskiego i prawa medycznego. Stworzył i rozwija również nowy nurt prawoznawstwa – biojurysprudencję. Jest autorem wielu wielokrotnie wznawianych książek oraz kilkuset artykułów naukowych, opublikowanych w kilku językach w kraju i za granicą. Czołowe publikacje to: Współczesne doktryny polityczne (1971, wyd. I-XVI + e-book), Prawa narodzin i śmierci (1984, wyd. I-XI + e-book), Filozo(cid:29)a prawa (1993, wyd. I-XI + e-book), Prawo amerykańskie (1996, wyd. I-XI + e-book), Współczesne kultury prawne (2000, wyd. I-IX + e-book), Komparatystyka prawnicza (1989, wyd. I-IX) Przetłumaczył z języka angielskiego fragmenty dzieł Tomasza Hobbesa i Anatomię prawa Lona Luvoisa Fullera. Jest też autorem trzykrotnie wydanej książki Antologia anegdoty akade-mickiej (2009, wyd. I-III). Dotychczasowy życiorys i dorobek naukowy autora wieńczy pięcioto-mowe dzieło pod red. Zbigniewa Władka i zespołu pt. Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Romanowi A. Tokarczykowi, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014 (2 wydania – dostępna w wersji elektronicznej i drukowanej). Od 1979 roku prof. Roman A. Tokarczyk kierował Katedrą Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierował też katedrami w uczelniach wyższych Radomia, Sandomierza, Warszawy oraz Zamościa i Sosnowca. Był dziekanem Studium Generale Sandomieriense. Wielokrotnie wykładał jako visiting professor w wielu krajach świata. Był promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich, dysertacji doktor-skich, recenzentem awansów naukowych i wydawnictw oraz ekspertyz dla polskiego parla-mentu i organów sprawiedliwości. Pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, dyplomów, wyróżnień i nagród. Więcej informacji na stronie internetowej profesora (romantokarczyk.pl).Oficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJAOFICYNY:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę na ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA REINTERPRETACJA KRYTYCZNA ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, TEORII I FILOZOFII PRAWA REINTERPRETACJA KRYTYCZNA A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2017 Recenzent prof. zw. dr hab. Adam Jamróz Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-45-1 Sosnowiec 2017 Spis treści WPROWADZENIE .........................................................................................................11 CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA Rozdział I  ŹRÓDŁA LUDZKIEGO POZNAWANIA ..................................................................15 1. Wiedza, filozofia, nauka.............................................................................................15 2. Specyfika źródeł poznawania ....................................................................................15 3. Oceny wartości wiedzy ..............................................................................................17 Rozdział II OPISYWANIE NAUK PRAWNYCH ..........................................................................19 1. Miejsce nauk prawnych .............................................................................................19 2. Klasyfikacje nauk prawnych .....................................................................................20 3. Metodologia nauk prawnych ....................................................................................22 Rozdział III DEFINIOWANIE ISTOTY I ZAKRESÓW PRAWA .................................................25 1. Wieloznaczność pojęcia prawa .................................................................................25 2. Klasyfikacja rodzajów prawa .....................................................................................27 3. Główne funkcje prawa ...............................................................................................30 Rozdział IV ZWIĄZKI I RELACJE PRAWA ....................................................................................33 1. Prawo a państwo .........................................................................................................33 2. Prawo a normy statutowe ..........................................................................................35 3. Prawo a obyczaje i moralność ...................................................................................36 Rozdział V  ZAGADNIENIA STRUKTURY PRAWA ...................................................................41 1. Jednostki struktury prawa .........................................................................................41 2. Normy a przepisy prawne .........................................................................................43 3. Klasyfikacje norm i przepisów prawa ......................................................................45 Rozdział VI CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PRAWA .............................................................48 1. Pojęcie systemu prawa ...............................................................................................48 2. Cechy systemu prawa .................................................................................................49 3. Podziały w systemie prawa ........................................................................................50 Rozdział VII TWORZENIE I ŹRÓDŁA PRAWA .............................................................................53 1. Pojęcie tworzenia i źródeł prawa ..............................................................................53 2. Sposoby tworzenia prawa ..........................................................................................54 3. Opisywanie aktów normatywnych ...........................................................................57 Rozdział VIII STOSOWANIE PRAWA ................................................................................................59 1. Niejednoznaczność stosowania prawa ....................................................................59 2. Etapy stosowania prawa .............................................................................................61 3. Praktyka wykładni prawa ..........................................................................................62 Rozdział IX OBOWIĄZYWANIE PRAWA ......................................................................................64 1. Pojęcie obowiązywania prawa ..................................................................................64 2. Zakresy obowiązywania prawa .................................................................................66 3. Luki w prawie ..............................................................................................................68 Rozdział X  STOSUNKI PRAWNE ...................................................................................................71 1. Pojęcie stosunku prawnego .......................................................................................71 2. Fakty prawne ...............................................................................................................73 3. Rodzaje stosunków prawnych ..................................................................................73 Rozdział XI PRAWNICY REALIZATORAMI PRAWA .................................................................75 1. Opisy prawników .......................................................................................................75 2. Umiejętności i kompetencje prawnika ....................................................................76 3. Zawody prawnicze .....................................................................................................78 CZĘŚĆ DRUGA PODSTAWY TEORII PRAWA Rozdział XII POJMOWANIE TEORII PRAWA ................................................................................83 1. Ewolucja teorii prawa.................................................................................................83 2. Naukowość teorii prawa ............................................................................................84 3. Zakresy przedmiotu teorii prawa .............................................................................86 Rozdział XIII SZKOŁY W TEORII PRAWA .......................................................................................88 1. Uwagi ogólne o szkołach ...........................................................................................88 2. Tezy szkół w teorii prawa ..........................................................................................90 3. Miejsce wśród nauk prawnych .................................................................................92 Rozdział XIV METODY TEORII PRAWA ..........................................................................................94 1. Spory o metody prawnicze ........................................................................................94 2. Główne metody prawnicze .......................................................................................95 3. Postmodernizm o metodach prawniczych .............................................................97 Rozdział XV TEORIE JĘZYKÓW PRAWA ......................................................................................100 1. O wielości języków ....................................................................................................100 2. Cechy języka prawnego ............................................................................................101 3. Cechy języków prawniczych ....................................................................................103 Rozdział XVI TEORIE SYSTEMU PRAWA .......................................................................................106 1. Wieloznaczność systemu prawa ..............................................................................106 2. Modele systemów prawa ..........................................................................................108 3. Dwa systemy prawa ...................................................................................................111 Rozdział XVII TEORIE TWORZENIA PRAWA ................................................................................115 1. Kontrowersje i zgodności .........................................................................................115 2. Stanowienie prawa ....................................................................................................116 3. Praktyka jako tworzenie prawa ...............................................................................118 Rozdział XVIII TEORIE OBOWIĄZYWANIA PRAWA ....................................................................121 1. Trudności definicyjne ...............................................................................................121 2. Rodzaje teorii obowiązywania prawa .....................................................................122 3. Efektywność obowiązywania prawa .......................................................................125 Rozdział XIX TEORIE WYKŁADNI PRAWA ..................................................................................129 1. Pojęcie wykładni prawa ............................................................................................129 2. Rodzaje wykładni prawa ..........................................................................................131 3. Dyrektywy wykładni prawa .....................................................................................135 Rozdział XX TEORIE STOSOWANIA PRAWA ..............................................................................140 1. Zagadnienia teorii stosowania prawa .....................................................................140 2. Typy stosowania prawa .............................................................................................143 3. Modele stosowania prawa ........................................................................................145 Rozdział XXI TEORIE PRZESTRZEGANIA PRAWA .....................................................................149 1. Świadomość prawna .................................................................................................149 2. Przestrzeganie prawa ................................................................................................151 3. Teorie praworządności..............................................................................................154 Rozdział XXII TEORIE ETYKI PRAWNICZEJ ..................................................................................158 1. Przedmiot etyki ogólnej ...........................................................................................158 2. Przedmiot etyki prawniczej .....................................................................................160 3. Zasady etyki prawniczej ...........................................................................................162 CZĘŚĆ TRZECIA PODSTAWY FILOZOFII PRAWA Rozdział XXIII PRZEDMIOT FILOZOFII PRAWA ............................................................................169 1. Kontury przedmiotu .................................................................................................169 2. Dwojakie powiązania ................................................................................................172 3. Metody i funkcje ........................................................................................................177 Rozdział XXIV FILOZOFIA PRAWA NATURY ..................................................................................181 1. Problem prawa natury ..............................................................................................181 2. Zarys historii prawa natury ......................................................................................183 3. Współczesne nurty prawa natury ...........................................................................188 Rozdział XXV FILOZOFIA POZYTYWIZMU PRAWNICZEGO ..................................................198 1. Założenia pozytywizmu prawniczego ....................................................................198 2. Brytyjski pozytywizm prawniczy ............................................................................200 3. Niemiecki pozytywizm prawniczy ..........................................................................202 Rozdział XXVI FILOZOFIA REALIZMU PRAWNICZEGO ............................................................205 1. Cechy realizmu filozoficznego .................................................................................205 2. Realizm prawniczy ....................................................................................................206 3. Nurty realizmu prawniczego ...................................................................................207 Rozdział XXVII FILOZOFIA PRAWA RÓŻNYCH NURTÓW ..........................................................210 1. Wpływowe inspiracje ................................................................................................210 2. Nurty historyczne ......................................................................................................211 3. Nurty współczesne ....................................................................................................219 Rozdział XXVIII IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI .......................................................................................225 1. Pojęcie sprawiedliwości ............................................................................................225 2. Związki z innymi ideami ..........................................................................................230 3. Funkcje sprawiedliwości ...........................................................................................233 Rozdział XXIX IDEA SŁUSZNOŚCI .....................................................................................................236 1. Pojmowanie słuszności .............................................................................................236 2. Przejawy słuszności ...................................................................................................237 3. Słuszność w praktyce prawniczej ............................................................................238 Rozdział XXX IDEA PORZĄDKU PRAWNEGO ..............................................................................241 1. Usytuowanie idei .......................................................................................................241 2. Rodzaje porządków ...................................................................................................244 3. Znaczenie porządków ...............................................................................................248 Rozdział XXXI IDEA UMOWY SPOŁECZNEJ ...................................................................................252 1. Definiowanie, formy, źródła.....................................................................................252 2. Ewolucja kontraktualizmu .......................................................................................253 3. Model i oceny .............................................................................................................256 Rozdział XXXII IDEA ODPOWIEDZIALNOŚCI ................................................................................260 1. Pojęcie i rodzaje .........................................................................................................260 2. Podmioty i zakresy ....................................................................................................266 3. Odpowiedzialność a sankcje ....................................................................................271 Rozdział XXXIII IDEA PRZYMUSU .......................................................................................................274 1. Opisywanie przymusu ..............................................................................................274 2. Konteksty i rodzaje ....................................................................................................277 3. Sankcje i oceny ...........................................................................................................290 Rozdział XXXIV PRO FUTURO ................................................................................................................295 1. Myśl biojurysprudencji .............................................................................................295 2. Powiązania biojurysprudencji .................................................................................325 3. Percepcja biojurysprudencji ....................................................................................344
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy Prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: