Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01160 013105 20608476 na godz. na dobę w sumie
Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne - ebook/pdf
Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 214
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8145-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa polega na badaniu szeregu czynników, uwarunkowań i zjawisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywidendy spółki, dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Treść książki dotyczy merytoryczno-metodycznych zagadnień przeprowadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej jako instrumentu wykorzystywanego w rozważanych obszarach zarówno przez inwestorów, jak i zarządzających spółką. Czytelnik może zapoznać się z wiedzą z danej dziedziny, znajdzie też problemy do samodzielnego rozwiązania, pytania testowe i zadania praktyczne. Publikacja ukazuje wielość, złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w toku zarządzania przedsiębiorstwem oraz prezentuje metody, techniki i narzędzia służące do prawidłowej oceny jednostki i jej otoczenia. Adresowana jest przede wszystkim do słuchaczy studiów związanych z finansami i naukami o zarządzaniu. Będzie również przydatna inwestorom indywidualnym, analitykom i specjalistom, którzy pragną dobierać akcje spółek w przemyślany sposób, a także osobom poszukującym narzędzi analizy strategicznej do celów niezwiązanych z obrotem papierami wartościowymi. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 RECENZENT Paweł Kosiń REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/pressmaster © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07358.16.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 13,375 ISBN 978-83-8088-144-0 e-ISBN 978-83-8088-145-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Mężowi Krzysztofowi Żonie Joannie Spis treści Wprowadzenie Rozdział I Podstawowe problemy i założenia analizy fundamentalnej Istota i cele analizy fundamentalnej 1. 2. Zakres analizy fundamentalnej 3. Problemy 4. Pytania testowe Rozdział II Fundamenty działania przedsiębiorstwa 1. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele jego działania 2. Uwarunkowania decyzji finansowych na tle celów interesariuszy przedsiębiorstwa 3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 4. Źródła finansowania przedsiębiorstw 5. Rola i znaczenie finansów w przedsiębiorstwie 6. Problemy 7. Pytania testowe Rozdział III Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa 1. Składniki makrootoczenia przedsiębiorstwa 2. Metody analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa 2.1. Koncepcje bezscenariuszowe 2.2. Koncepcje scenariuszowe 3. Problemy 4. Pytania testowe 5. Zadania do samodzielnego rozwiązania 9 13 13 20 24 25 27 27 37 42 53 67 74 75 77 77 84 84 99 113 114 115 8 Spis treści Rozdział IV Analiza sektorowa 1. Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa 2. Metody analizy sektorowej przedsiębiorstwa 3. Problemy 4. Pytania testowe 5. Zadania do samodzielnego rozwiązania Rozdział V Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa 1. Cele i zakres analizy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa 2. Metody analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa 3. Problemy 4. Pytania testowe 5. Zadania do samodzielnego rozwiązania Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Odpowiedzi do pytań testowych 119 119 127 159 159 160 163 163 166 191 192 193 197 201 209 211 213 Wprowadzenie Intensywny rozwój rynków kapitałowych na świecie odsłania potrzebę poznawania, kształtowania i wykorzystywania wielkiego bogactwa instru- mentarium oraz mechanizmów służących podejmowaniu decyzji inwe- stycyjnych. Rozwojowi giełd papierów wartościowych, wzrostowi ich roli i znaczenia w możliwościach inwestowania kapitału towarzyszą emocje, rozterki i nadzieje inwestorów giełdowych. Emocje związane są ze zmien- nością kursów giełdowych papierów wartościowych; rozterki pojawiają się w związku z wyborem walorów, wielkością transakcji, czasem trwa- nia inwestycji, miejscem ich zakupu i sprzedaży oraz wyborem emiten- ta; natomiast nadzieje łaczą się z dochodowością i efektywnością działań inwestycyjnych. Wybór wysoce rentownej inwestycji w  papiery warto- ściowe uwarunkowany jest przeprowadzeniem wielu złożonych i wielo- aspektowych badań przedsiębiorstw oraz ich otoczenia rynkowego. Jedną z metod i zarazem instrumentem badań, które mają pomóc inwestorowi w podjęciu decyzji inwestycyjnych, jest analiza fundamentalna. Analiza fundamentalna to instrument poszukiwania wewnętrznej wartości akcji. Polega na badaniu szeregu czynników, warunków i zja- wisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywi- dendy spółek, dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy, rozważając opłacalność inwestycji w akcje konkretnej spółki, nie mogą ograniczyć się jedynie do badania jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Powinni skupić się na kompleksowej analizie danego podmiotu gospodarczego w ujęciu mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Przeprowadzenie analizy fundamentalnej składa się z  kilku etapów: analizy makroekonomicznej, sektorowej, sytuacyjnej, finansowej oraz wyceny akcji danej spółki. Trzy pierwsze etapy analizy fundamentalnej (tj. analiza makrootoczenia, sektorowa i sytuacyjna) – związane w głów- nej mierze z analizą strategiczną przedsiębiorstwa – można uznać za so- lidne podstawy jej skutecznego przeprowadzenia. Dostarczają bowiem 10 odpowiedzi na pytanie: w jakich warunkach działa i będzie funkcjono- wało przedsiębiorstwo, jakie przyjęło strategie oraz jakie ścieżki rozwoju będzie mogło realizować w przyszłości? Ta część analizy fundamentalnej jest niezmiernie ważna dla inwestora, gdyż dostarcza informacji o poten- cjalnych możliwościach i ograniczeniach rozwoju, atrakcyjności na rynku oraz warunkach i sposobach wypracowania przyszłych wyników finanso- wych spółki. Zmiany tych parametrów prowadzą niewątpliwie do zmiany kursu giełdowego akcji spółki. Należy zatem podkreślić istnienie silnego związku między przeprowadzaniem analizy strategicznej a działaniami wieńczącymi analizę fundamentalną, tj. analizą ekonomiczno-finansową i wyceną wartości przedsiębiorstwa. Związek ten dotyczy prognozowania zarówno określonych kwestii finansowych, jak i przyjmowanych charak- terystyk odzwierciedlających poziom ryzyka dywersyfikowalnego oraz niedywersyfikowalnego. Podstawowym celem książki jest wskazanie na wielość, złożoność i róż- norodność zjawisk zachodzących w toku zarządzania przedsiębiorstwem, a tym samym – na konieczność wykorzystania szeregu metod, technik i narzędzi analizy strategicznej służących prawidłowej ocenie jednostki i jej otoczenia, z drugiej strony zaś kompleksowe, a zarazem syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów, dylematów i sposobów wyboru inwe- stycji kapitałowej z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Inwestorzy giełdowi, mając do dyspozycji wiele różnorodnych informacji płynących z przedsiębiorstwa i rynku, zmuszeni są do wnikliwej ich analizy nie tyl- ko pod kątem spełniania określonych oczekiwań w zakresie stóp zwrotu, lecz przede wszystkim strategicznych celów organizacji, optymalnej stra- tegii inwestycyjnej itp. Publikacja składa się z  pięciu rozdziałów, dotyczących merytorycz- no-metodycznych problemów przeprowadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie analizy strategicznej. Rozdział pierwszy, noszący tytuł Podstawowe problemy i  założenia analizy fundamentalnej, został poświęcony kluczowym kwestiom zwią- zanym z  inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Omówiono tu za- gadnienia odnoszące się do istoty, zakresu i celu analizy fundamentalnej w kontekście analizy technicznej. Rozdział drugi, Fundamenty działania przedsiębiorstwa, ma charakter wprowadzenia w tematykę istoty jego funkcjonowania. W tej części pracy została ujęta obszerna tematyka związana z pojęciem i celami działania jednostki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań decyzji finansowych na tle zróżnicowanych celów interesariuszy. W do- minującym nurcie rozważań znalazły się również formy organizacyj- no-prawne przedsiębiorstw, istota zarządzania finansowego oraz – tak Wprowadzenie 11 ważne z punktu widzenia inwestora giełdowego – źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci, dotyczący analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa, stanowi próbę syntetycznego przedstawienia zasadniczych metod i na- rzędzi wykorzystywanych w  procesie analizy zewnętrznych uwarun- kowań działania podmiotu gospodarczego w  określonym środowisku gospodarczym. Zaprezentowane w tej części pracy scenariuszowe oraz bezscenariuszowe metody analizy strategicznej dostarczają kluczowych informacji o zewnętrznych warunkach i możliwościach funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw, a  tym samym służą inwestorom giełdo- wym w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W rozdziale czwartym, zatytułowanym Analiza sektorowa, skupiono się na identyfikacji, analizie i ocenie determinant implikujących cało- kształt zróżnicowanych celów oraz złożonych strategii przedsiębior- stwa, w tym w szczególności strategii budowania i utrzymywania pozy- cji i przewagi konkurencyjnej na rynku. Z bardzo rozległej, a zarazem złożonej dziedziny teorii i  praktyki analizy otoczenia konkurencyjne- go przedsiębiorstw wydobyto najistotniejsze infomacje oraz ukazano możliwości implementacji najważniejszych metod, technik i  narzędzi badawczych wykorzystywanych w  procesie przeprowadzania analizy fundamentalnej. Rozdział piąty poświęcony został sposobom sytuacyjnej analizy przed- siębiorstwa i  możliwości jego funkcjonowania na rynku. W  tej części pracy zaprezentowano wybrane metody oceny potencjału strategicznego podmiotu gospodarczego, z  uwzględnieniem odpowiednio dobranych, konkurencyjnych zasobów i umiejętności, jak również zdolności przed- siębiorstwa do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania w celu wzmocnienia pozycji strategicznej na tle sektora lub branży. Rozdziały opracowania wzbogacono pytaniami otwartymi i  testo- wymi oraz zadaniami niezbędnymi do opanowania materiału, a także usystematyzowania informacji zaprezentowanych w  poszczególnych częściach pracy. Niniejszy podręcznik adresowany jest zarówno do szerokiego kręgu młodzieży akademickiej kierunków ekonomicznych i zarządzania, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, jak i  początkujących inwestorów giełdo- wych, pragnących zdobyć i wykorzystać fundamentalną wiedzę o istocie, etapach, sposobach i możliwościach wyboru efektywnych inwestycji ka- pitałowych w akcje spółek giełdowych. Ujęte w publikacji zagadnienia, różnorodne metody, techniki i narzędzia badawcze to wybrane problemy merytoryczno-metodyczne analizy fundamentalnej, głównie poświęcone analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Autorzy podjęli próbę omówienia najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce gospodarczej Wprowadzenie 12 sposobów przeprowadzania analizy strategicznej, jednocześnie zdając so- bie sprawę, iż prezentowane opracowanie należy traktować jako pewnego rodzaju kompendium podstawowej, wstępnej wiedzy z zakresu analizy fundamentalnej. Autorzy książki serdecznie dziękują Panu Profesorowi Janowi Durajo- wi – wieloletniemu Kierownikowi Katedry Analizy i Strategii Przedsię- biorstwa Uniwersytetu Łódzkiego – za cenne uwagi i inspiracje naukowe dostarczane w trakcie powstawania niniejszej publikacji. Ponadto dzię- kują Szanownemu Recenzentowi – Panu Profesorowi Pawłowi Kosiniowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – za konstruktywne su- gestie i komentarze, które nadały pracy pełniejszy, bardziej zrozumiały charakter. Oddzielne podziękowania składamy naszym Najbliższym. Aleksandra Pieloch-Babiarz Artur Sajnóg Wprowadzenie ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE PROBLEMY I ZAŁOŻENIA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ 1. Istota i cele analizy fundamentalnej W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych niezbędna jest umiejętność do- konywania trafnej oceny zjawisk i procesów zachodzących na rynku inwe- stycyjnym. Najprostsze rozwiązania dotyczą instrumentów finansowych nieobarczonych znacznym ryzykiem, gdyż stosunkowo łatwo podjąć de- cyzję w sprawie lokat bankowych czy obligacji. Jednak inwestor nie może oczekiwać, że instrumenty o niskim ryzyku przyniosą znaczne zyski, szcze- gólnie w krótkim okresie. Wyższe zyski mogą przynieść natomiast inwe- stycje na rynku akcji, instrumentów pochodnych, walut czy surowców, ale dynamiczne zmiany cen tych instrumentów zwykle wiążą się ze znacznym ryzykiem, na które inwestor powinien być przygotowany. Ta zmienność wy- maga od inwestorów konieczności analizy sytuacji na rynku inwestycyjnym. Mimo istnienia grupy inwestorów, którzy zarabiają na rynku papie- rów wartościowych wyłącznie na podstawie przewidywań, intuicji itp., w większości przypadków mamy do czynienia ze stosowaniem rozbudo- wanych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wiele z nich koncentruje się na analizie sytuacji historycznych (ex post), część zaś dotyczy analizy ex ante, która polega na prognozowaniu zjawisk w  przyszłości. Bez względu na rodzaj prowadzonej analizy, niezbędne staje się ciągłe śledzenie sytuacji oraz przewidywanie, w którym kierun- ku będzie podążał rynek. Transakcje na rynkach finansowych przebie- gają w otoczeniu wielu informacji mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na wycenę instrumentów finansowych. Współczesny rynek kapitałowy, który staje się coraz bardziej dyna- miczny, umożliwia inwestorom wykorzystanie takich strategii, które w efektywny sposób pozwolą na przewidywanie przyszłych zmian cen rynkowych. Ze stosowaniem odpowiednich strategii na rynku akcji wią- że się nieodłącznie pojęcie efektywności rynku (ang. market efficiency). 14 Ogólnie rzecz biorąc, rynek uznaje się za efektywny, gdy cała dostępna informacja o instrumencie finansowym jest natychmiast odzwierciedla- na w jego cenie1. Inaczej mówiąc, rynek kapitałowy jest efektywny w sen- sie informacyjnym, jeżeli zapewnia szybki transfer informacji do wszyst- kich uczestników rynku tak, że informacja ta jest w pełni i bezzwłocznie uwzględniana w  wycenie papierów wartościowych, w  związku z  czym ceny instrumentów finansowych zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość2. Zakłada się zatem, że informacja o instrumencie finansowym dociera jednocześnie do wszystkich inwestorów, którzy natychmiast po- dejmują decyzje inwestycyjne. Jeśli rynek jest w pełni efektywny, to po- jawienie się informacji spowoduje jej natychmiastowe odzwierciedlenie w cenie, a tym samym żaden inwestor nie osiągnie przewagi nad innymi inwestorami. Hipoteza rynku efektywnego została zapoczątkowana w  literaturze przez E. F. Famę i związana była ze spełnieniem założenia dotyczącego zerowych kosztów pozyskania informacji i  kosztów transakcyjnych3. Drugie podejście do definicji rynku efektywnego opiera się na rachunku marginalnym i zakłada, iż ceny odzwierciedlają informację do momen- tu, gdy krańcowe korzyści płynące z jej wykorzystania nie przekraczają krańcowych kosztów4. Według Famy istnieją trzy wersje hipotezy efektywności rynku, za- kładające różne typy informacji, które mają znajdować odzwierciedlenie w cenach papierów wartościowych5: • słaba efektywność rynku, • średnia efektywność rynku, • mocna efektywność rynku. Słaba efektywność rynku (ang. weak form efficiency) – dotyczy sytu- acji, gdy za informacje o akcji uważa się ceny akcji w przeszłości. Jeśli za- tem rynek jest słabo efektywny, to informacje o cenach akcji w przeszło- ści są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej cenie akcji. W praktyce oznacza to, że analiza kształtowania się cen akcji w przeszłości i wypraco- wanie pewnych strategii obrotu nie daje ponadprzeciętnych efektów, gdyż te informacje są już odzwierciedlone w cenie. Średnia efektywność rynku (ang. semi-strong form efficiency) – do- tyczy sytuacji, gdy za informacje o akcji uważa się wszystkie publicznie 1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynie­ ria finansowa, WN PWN, Warszawa 2005, s. 87. 2 W. F. Sharpe, Investments, Prentice Hall International, London 1995, s. 105–107. 3 E. F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „Jour- nal of Finance” 1970, no. 25, s. 383–417. 4 E. F. Fama, Efficient Capital Markets: II, „Journal of Finance” 1991, no. 46, s. 1575–1617. 5 E. F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory…, s. 383–417. Rozdział I. Podstawowe problemy i założenia analizy fundamentalnej Istota i cele analizy fundamentalnej 15 dostępne informacje o tej akcji (a zatem m.in. ceny akcji w przeszłości). Jeśli zatem rynek jest średnio efektywny, to wszystkie publicznie dostęp- ne informacje o akcji są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej cenie akcji. W praktyce oznacza to, że szczegółowa analiza cen akcji oraz anali- za spółek emitujących akcje nie daje ponadprzeciętnych efektów, gdyż te informacje są już odzwierciedlone w cenie. Mocna efektywność rynku (ang. strong form efficiency) – dotyczy sy- tuacji, gdy za informacje o akcji uważa się wszystkie dostępne informacje o akcji (w tym publicznie dostępne takie informacje). Jeśli zatem rynek jest mocno efektywny, to wszystkie dostępne informacje o akcji są na- tychmiast odzwierciedlane w bieżącej cenie akcji. W praktyce oznacza to, że korzystanie z „wewnętrznych”, niedostępnych publicznie informacji dotyczących spółek nie daje ponadprzeciętnych dochodów, gdyż te infor- macje są już odzwierciedlone w cenie6. Na podstawie badań weryfikujących hipotezy efektywności rynku w sensie informacyjnym oraz wniosków z nich wypływających nie moż- na owych założeń jednoznacznie zaakceptować bądź odrzucić. Hipoteza o mocnej efektywności rynku nie wydaje się prawdziwym ani właściwym opisem rzeczywistości, gdyż istnieje szereg prywatnych i po- ufnych informacji, które nie mogą być uwzględnione w cenie. Podkreślają to m.in. J. Jaffe7, I. Friend, F. Brown, E. Herman i D. Vickers8, B. Cornell i R. Roll9 oraz polscy autorzy – J. Czekaj, M. Woś i J. Żarnowski10. Mniej oczywiste wnioski płyną z badania średniej efektywności rynku. Z jednej strony przedstawiane są argumenty przemawiające przeciwko tej hipotezie, z drugiej zaś – praktyczne analizy wskazują, że publiczne informacje są szybko transferowane i  uwzględniane w  cenie. Powyż- sze rezultaty analiz zaprezentowane zostały w pracach m.in.: A. Krausa i H. Stolla11, J. Patella i M. Wolfsona12, E. F. Famy i K. Frencha13, E. F. Famy, 6 K. Jajuga, T. Jajuga, op. cit., s. 87–88. 7 J. Jaffe, Special Information and Insider Trading, „Journal of Business” 1974, no. 47. I. Friend, F. Brown, E. Herman, D. Vickers, A Study of Mutual Funds, US Government Printing Office, Washington 1962. 9 B. Cornell, R. Roll, Strategies for Pairwise Competitions in Market and Organizations, 8 „Bell Journal of Economics” 1981, no. 12 (1). 10 J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, 11 A. Kraus, H. Stoll, Price Impacts of Block Trading on the NYSE, „Journal of Finance” PWN, Warszawa 2001. 1972, no. 27 (3). 12 J. Patell, M. Wolfson, The Intraday Speed of Adjustment of Stock Prices to Earnings and Dividend Announcements, „Journal of Financial Economics” 1984, no. 13 (2). 13 E. F. Fama, K. R. French, Permanent and Temporary Components of Stock Prices, „Journal of Political Economy” 1988, no. 96 (2).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: