Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 005256 20988935 na godz. na dobę w sumie
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III - ebook/pdf
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7804-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Książka aktualna dla Windows 7.


Pobierz dodatkowe rozdziały do książki! »


Weź byka za rogi
- zacznij w końcu korzystać z komputera

Obsługa komputera - rzecz dziś dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle potrzebna - nadal wielu osobom sprawia pewne trudności. Największe z nich to niemożność przełamania lęku przed nieznanym i przekonanie o własnym antytalencie komputerowym. Żadna z tych obaw z pewnością nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, ale wielu początkującym adeptom informatyki przyda się jasny, prosty, kompletny zestaw pierwszej pomocy, pozwalający opanować podstawowe działania w najczęściej używanych programach komputerowych. W tym przewodniku znajdą oni odpowiedzi na wszystkie te pytania, które wstydzą się zadać zaawansowanym użytkownikom komputerów.

Książka 'Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III ', autorstwa znakomitej autorki, od wielu lat zajmującej się popularyzowaniem wiedzy informatycznej, omawia zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego, możliwości komunikowania się z komputerem i zasady jego użytkowania. Znajdziesz w niej również wskazówki odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa (w tym ochrony przed wirusami) oraz korzystania z sieci WWW, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Szczegółowe ilustracje ułatwią Ci poruszanie się po oknach programów i kontrolowanie prawidłowości podejmowanych działań.

I Ty potrzebujesz komputera! Nawet jeśli jeszcze o tym nie wiesz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA WYDANIE III Obsługa komputera — rzecz dziś dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle potrzebna — nadal wielu osobom sprawia pewne trudności. Największe z nich to strach przed nieznanym i przekonanie o własnym antytalencie komputerowym. Żadna z tych obaw z pewnością nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, ale wielu początkującym adeptom informatyki przyda się jasny, prosty, kompletny zestaw pierwszej pomocy, pozwalający opanować podstawowe działania w najczęściej używanych programach komputerowych. W tym przewodniku znajdą oni odpowiedzi na wszystkie te pytania, które wstydzą się zadać zaawansowanym użytkownikom komputerów. Książka „Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III”, napisana przez znakomitą autorkę, od wielu lat zajmującą się popularyzowaniem wiedzy informatycznej, omawia zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego, możliwości komunikowania się z komputerem i zasady jego użytkowania. Znajdziesz w niej również wskazówki odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa oraz korzystania z sieci WWW, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Szczegółowe ilustracje ułatwią Ci porusza- nie się po oknach programów i kontrolowanie prawidłowości podejmowanych działań. KOMPUTER I MONITOR ORAZ KOMPUTER PRZENOŚNY WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI I SYSTEM OPERACYJNY DYSKI, PLIKI, FOLDERY I PROGRAMY ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH I KOPIOWANIE ŚCIEŻEK DŹWIĘKOWYCH ZAPORA SIECIOWA, UAKTUALNIANIE SYSTEMU, OCHRONA PRZED WIRUSAMI PRZEGLĄDANIE, ZAPISYWANIE I DRUKOWANIE STRON WWW POCZTA E-MAIL I PROGRAM POCZTOWY KONTAKTY SYSTEMU WINDOWS, GADU-GADU, WYSZUKIWARKI I TY POTRZEBUJESZ KOMPUTERA! NAWET JEŚLI JESZCZE O TYM NIE WIESZ! 5 5 0 6 C M Y CM MY CY CMY K I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K PRZEŁAM LĘK I USIĄDŹ NAD KLAWIATURĄ NAUCZ SIĘ OBSŁUGI NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI POZNAJ NOWE METODY KOMUNIKACJI — POCZTA ELEKTRONICZNA I KOMUNIKATORY PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA WYDANIE III MARIA SOKÓŁ M A R I A S O K Ó Ł P O D S T A W Y O B S Ł U G I K O M P U T E R A W Y D A N E I I I I BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III Autor: Maria Sokó³ ISBN: 978-83-246-2678-6 Format: A5, stron: 224 WeŸ byka za rogi – zacznij w koñcu korzystaæ z komputera (cid:129) Mam komputer, czyli jak prze³amaæ lêki i usi¹œæ nad klawiatur¹ (cid:129) Jak rozmawiaæ z komputerem, czyli gdzie szukaæ potrzebnych przycisków i poleceñ (cid:129) Plotkujê w sieci, czyli do czego s³u¿¹ poczta elektroniczna i komunikator internetowy Obs³uga komputera – rzecz dziœ dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle potrzebna – nadal wielu osobom sprawia pewne trudnoœci. Najwiêksze z nich to niemo¿noœæ prze³amania lêku przed nieznanym i przekonanie o w³asnym antytalencie komputerowym. ¯adna z tych obaw z pewnoœci¹ nie znajduje pokrycia w rzeczywistoœci, ale wielu pocz¹tkuj¹cym adeptom informatyki przyda siê jasny, prosty, kompletny zestaw pierwszej pomocy, pozwalaj¹cy opanowaæ podstawowe dzia³ania w najczêœciej u¿ywanych programach komputerowych. W tym przewodniku znajd¹ oni odpowiedzi na wszystkie te pytania, które wstydz¹ siê zadaæ zaawansowanym u¿ytkownikom komputerów. Ksi¹¿ka „Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III”, autorstwa znakomitej autorki, od wielu lat zajmuj¹cej siê popularyzowaniem wiedzy informatycznej, omawia zagadnienia dotycz¹ce sprzêtu komputerowego, mo¿liwoœci komunikowania siê z komputerem i zasady jego u¿ytkowania. Znajdziesz w niej równie¿ wskazówki odnosz¹ce siê do kwestii bezpieczeñstwa (w tym ochrony przed wirusami) oraz korzystania z sieci WWW, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Szczegó³owe ilustracje u³atwi¹ Ci poruszanie siê po oknach programów i kontrolowanie prawid³owoœci podejmowanych dzia³añ. (cid:129) Komputer i monitor oraz komputer przenoœny (cid:129) Wspó³praca z urz¹dzeniami zewnêtrznymi i system operacyjny (cid:129) Komunikacja z komputerem – klawiatura i mysz (cid:129) Pulpit, pasek zadañ i menu Start (cid:129) Dyski, pliki, foldery i programy (cid:129) Odtwarzanie p³yt kompaktowych i kopiowanie œcie¿ek dŸwiêkowych (cid:129) Biblioteka multimediów (cid:129) Zapora sieciowa, uaktualnianie systemu, ochrona przed wirusami (cid:129) Defragmentacja dysków i kopia zapasowa (cid:129) Przegl¹danie, zapisywanie i drukowanie stron WWW (cid:129) Poczta e-mail i program pocztowy (cid:129) Wysy³anie i odbieranie e-maili, obs³uga za³¹czników (cid:129) Kontakty systemu Windows, Gadu-Gadu, wyszukiwarki I Ty potrzebujesz komputera! Nawet jeœli jeszcze o tym nie wiesz! SpiS treści rozdział 1. Mam komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 co kupiłem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 co jest z tyłu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 co jest w środku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Komputer przenośny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Współpraca komputera z urządzeniami zewnętrznymi . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jak włączyć komputer i drukarkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 rozdział 2. Jak rozmawiać z komputerem . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 System operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Komunikacja z komputerem — klawiatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Komunikacja z komputerem — mysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Logowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 pulpit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 pasek zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 przycisk i menu Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 rozdział 3. Dyski, pliki, foldery i programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Foldery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 przeglądanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Operacje na plikach i folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Znajdowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Uruchamianie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Zamykanie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ponowne uruchamianie systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Zamykanie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik rozdział 4. Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Odtwarzanie płyt kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kopiowanie ścieżek z płyty cD na dysk twardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 biblioteka multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Nagrywanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 rozdział 5. Dbam o swój komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Zapora sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Uaktualnienia systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Ochrona przed wirusami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Defragmentacja dysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Kopia zapasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 pielęgnacja komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 rozdział 6. internet explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Uruchamiamy przeglądarkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 przeglądanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Definiowanie strony głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Lista ulubionych stron WWW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lista Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zapisywanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Drukowanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Wyszukiwarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 rozdział 7. Korzystam z poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . 182 Jak działa poczta e-mail? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 program pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Uruchamianie programu pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 piszę i wysyłam list e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Załączniki poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 czy ktoś do mnie napisał? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Obsługa nadchodzących z pocztą załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Odpowiadam na listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Kontakty systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 rozdział 8. plotkuję w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 gadu-gadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 4 rOZDZiał 4 Multimedia Microsoft Windows 7 pozwala odtwarzać płyty CD, słuchać radia, ściągać mu- zykę z internetu, określać kolejność odtwarzanych utworów. Możesz uruchamiać programy i filmy z płyt CD i DVD. Wreszcie — jeśli zainwestowałeś w nagry- warkę CD-R lub CD-RW — możesz na płytach CD i DVD składować dane i dokumenty oraz nagrywać własne płyty CD. System sam rozpoznaje, z czym ma do czynienia (pusty dysk CD-R, zapełniony danymi CD-RW, film DVD albo kamera cyfrowa) i do poszczególnych zadań sam dobiera odpowiednie narzędzia. A więc jeśli podłączysz do komputera aparat cyfrowy, będzie to program, który ściągnie obrazy z niego i umieści je na dysku CD-R. Jeśli z kolei umieścisz w napędzie płytę CD lub DVD z plikami lub danymi, uzyskasz możliwość wyboru sposobu obsługi danych — automatycznie pojawi się okno Autootwarzanie dające dostęp do plików(rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Wybierz opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki i dotrzeć do danych zapisanych na dysku DVD 116 Multimedia Podstawowym programem, który pozwala słuchać muzyki i oglądać filmy w sys- temie Windows 7, jest Windows Media Player w wersji 8. Uruchomi się on au- tomatycznie po włożeniu płyty do napędu. Możesz też ręcznie uruchamiać Win- dows Media Player: wystarczy kliknąć przycisk Windows Media Player na pasku zadań (rysunek 4.2) lub wybrać program z menu Start, przechodząc do grupy Wszystkie programy. Pasek zadań jest jednak najwygodniejszy. Rysunek 4.2. Polecenie Windows Media Player otwiera okno Windows Media Player. Jeśli w napędzie nie ma płyty, i tak możesz posłuchać przykładowych utworów, które otrzymujesz w prezencie przy instalacji systemu Odtwarzanie płyt kompaktowych Aby za pomocą programu Windows Media Player odtworzyć płytę kompaktową, włóż ją do napędu CD-ROM — Windows 7 rozpozna płytę muzyczną i zapre- zentuje ją w oknie Teraz odtwarzane programu Windows Media Player. W trybie Teraz odtwarzane nie tylko można słuchać muzyki, lecz także oglądać filmy. Do dyspozycji masz tu podstawowe narzędzia, które pozwalają na obsługę multimediów oraz otwierają dostęp do biblioteki odtwarzacza (rysunki 4.3 i 4.4). 117 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Rysunek 4.3. Okno Teraz odtwarzane Rysunek 4.4. Funkcje przycisków obsługi odtwarzacza Widoki odtwarzacza Do dyspozycji masz trzy widoki odtwarzacza: widok Teraz odtwarzane (prze- łączysz się do tego widoku za pomocą skrótu Ctrl+3), widok biblioteki (Ctrl+1) oraz widok karnacji (Ctrl+2). Obsługa odtwarzacza w wersji Teraz odtwarzane jest prosta (rysunki 4.3 i 4.4). Aby przełączyć się do widoku biblioteki odtwarzania programu Windows Me- dia Player, kliknij w widoku Teraz odtwarzane przycisk Przełączanie do biblioteki (rysunek 4.5). W bibliotece masz dostęp do wszystkich swoich multimediów, możesz definio- wać listy i kolekcje odtwarzania, nagrywać płyty. Aby przemieścić się w oknie biblioteki między ekranami w celu śledzenia wy- konanych czynności lub powrotu do wcześniejszego zadania, skorzystaj z przy- cisków Wstecz i Do przodu, które znajdują się w lewym górnym rogu okna. 118 Multimedia Rysunek 4.5. Kliknij przycisk Przełącz do biblioteki, aby wyświetlić bibliotekę odtwarzania Regulatory odtwarzania w oknie Windows Media Player pozwalają na powta- rzanie utworów, odtwarzanie losowe oraz standardową regulację (rysunek 4.6). Z prawej strony paska narzędzi regulacji znajduje się przycisk przełączania do trybu Teraz odtwarzane. Rysunek 4.6. Regulatory odtwarzania w oknie biblioteki odtwarzania Jeśli jesteś miłośnikiem „skórek”, zastosuj skrót Ctrl+2, a odtwarzacz zostanie wyświetlony w trybie karnacji, przy czym zastosowana zostanie ostatnia z wybra- nych karnacji (rysunek 4.7). Aby powrócić do widoku biblioteki, kliknij w dowolnym obszarze okna prawy przycisk myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Przełącz do biblioteki (rysunek 4.8) lub zastosuj skrót Ctrl+1. 119 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Rysunek 4.7. Tryb karnacji Rysunek 4.8. Powrót do widoku biblioteki Więcej informacji o trybach biblioteki i karnacji znajdziesz w dalszej części roz- działu. Kopiowanie ścieżek z płyty cD na dysk twardy Jeśli skopiujesz ulubione utwory na dysk twardy, będziesz mógł je odtwarzać na komputerze bez żonglowania płytami kompaktowymi, a jeśli masz nagrywarkę, będziesz mógł nagrać własną składankę. Podczas procesu zgrywania odtwarzacz zapisuje kopie utworów na dysku twardym w plikach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV, a następnie dodaje je do biblioteki odtwarzacza. Aby skopiować wybrane ścieżki z płyty kompaktowej na dysk twardy, włóż płytę muzyczną do napędu CD-ROM/DVD. Jeśli wcześniej nie otwierałeś programu Windows Media Player, na ekranie pojawi się okno Teraz odtwarzane. Kliknij w nim przycisk Zgraj dysk CD (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Zgrywanie płyty 120 Odtwarzanie nie zostanie przerwane. Aby przerwać zgrywanie płyty, kliknij przycisk Zatrzymaj zgrywanie (rysunek 4.10). Multimedia Rysunek 4.10. Możesz przerwać zgrywanie płyty z poziomu okna Teraz odtwarzane staje się nieaktywny, a gdy umieścisz Po zgraniu płyty przycisk zgrywania nad nim wskaźnik myszy, pojawia się komunikat Dysk CD jest już zgrany. Aby wyświetlić listę piosenek zgranych na dysk twardy, kliknij w widoku Te- raz odtwarzane przycisk Przełącz do biblioteki . W bibliotece znajdziesz listę wszystkich zapisanych na dysku ścieżek (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Biblioteka i zgrane ścieżki Także w widoku biblioteki możesz zgrać płytę CD. Otwórz program Windows Media Player, klikając jego przycisk na pasku zadań. Włóż płytę do napędu i klik- nij na pasku narzędzi okna Windows Media Player przycisk Zgraj dysk CD — jeśli nie jest on widoczny, odpowiednią pozycję znajdziesz po rozwinięciu paska na- rzędzi. Wyczyść pola wyboru obok tych ścieżek, których nie chcesz skopiować (rysunek 4.12). 121 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Rysunek 4.12. Zgrywanie płyty w oknie Windows Media Player Rozpocznie się zgrywanie, a o jego postępie informuje kolumna Stan zgrywania (rysunek 4.13). Rysunek 4.13. Postęp zgrywania jest widoczny w kolumnie Stan zgrywania Utwory są kopiowane do folderu Muzyka. W s k a z ó W k a Aby zmienić folder, w którym umieszczane są zgrywane utwory, kliknij przycisk Organizuj i wybierz polecenie Opcje (rysunek 4.14). W zakładce Zgraj muzykę okna Opcje kliknij przycisk Zmień i wskaż nowy folder w oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu (rysunek 4.15). W oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu masz możliwość utworzenia nowe- go folderu. Zaznacz folder nadrzędny i kliknij przycisk Utwórz nowy folder. 122 Multimedia Rysunek 4.14. Kliknij przycisk Organizuj i wybierz polecenie Opcje Rysunek 4.15. Aby wskazać nowy folder zgrywania, kliknij w oknie Opcje przycisk Zmień biblioteka multimediów Windows Media Player dla Windows 7 udostępnia specjalny widok o nazwie Biblioteka, w którym znajdują się łącza do plików dźwiękowych i sekwencji wideo, obrazów oraz nagranych programów telewizyjnych. Same pliki rezydują w folderach dla nich przeznaczonych, a więc muzyka w fol- derze Muzyka, obrazy w folderze Obrazy itp. Zawartość Biblioteki jest wyświetlana, ilekroć otwierasz program Windows Me- dia Player, klikając przycisk na pasku zadań. Aby wybrać typ plików multimedialnych, które mają zostać zaprezentowane w oknie, kliknij typ w lewym panelu — Biblioteka. 123 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Aby na przykład wyświetlić zapisany na dysku film, kliknij w tym panelu przycisk Wideo i wybierz nazwę filmu, który chcesz wyświetlić (rysunek 4.16). Film pojawi się na ekranie (rysunek 4.17). Rysunek 4.16. Wybieranie filmu Rysunek 4.17. Film na ekranie Aby odtworzyć skopiowane na dysk twardy utwory, kliknij w lewym panelu przy- cisk rozwijania obok typu Muzyka, o ile oczywiście pozycja ta nie została już rozwinięta. Wybierz z grupy Muzyka sposób prezentacji zasobów — na przykład według wykonawców. Przewiń kolumnę Wykonawca albumu, aby znaleźć to, co Cię interesuje. Możesz kliknąć nagłówek kolumny, aby uporządkować listę alfa- betycznie (rysunek 4.18). 124 Multimedia Rysunek 4.18. Zgrane utwory znajdziesz w Bibliotece Aby odtworzyć album, kliknij wybraną płytę prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Odtwórz (rysunek 4.19). Rysunek 4.19. Aby odtworzyć płytę, wybierz polecenie Odtwórz Jeśli chcesz odtworzyć tylko wybraną piosenkę z tej płyty, kliknij dwukrotnie ikonę płyty, a następnie kliknij dwukrotnie tytuł piosenki, którą chcesz odtworzyć (rysunek 4.20). Rysunek 4.19. Aby odtworzyć płytę, wybierz polecenie Odtwórz 125 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Listy odtwarzania Kolejność odtwarzania piosenek można definiować i zmieniać. Umożliwia to li- sta odtwarzania. Jeśli nie zdefiniowałeś jeszcze żadnej listy odtwarzania, wyświetl w środkowym panelu okna zawartość wcześniej zgranego albumu. Przeciągnij tytuły ulubionych utworów na zakładkę Odtwórz panelu listy znaj- dującego się po prawej stronie okna Windows Media Player. Upuść utwór w tym panelu (rysunek 4.21). Wyświetl zawartość kolejnego albumu i powtórz operację. Rysunek 4.21. Przeciągnij ulubione utwory z panelu zawartości do panelu po prawej stronie. U dołu panelu pojawia się informacja o sumarycznym czasie nagrania Jeśli wybrałeś już wszystko, co chciałeś umieścić w tworzonej liście, nadaj jej na- zwę. Kliknij w polu Niezapisana lista znajdującym się nad listą utworów. Zastąp tekst Lista odtwarzania bez tytułu własną nazwą listy (rysunek 4.22). Rysunek 4.22. Wpisz własną nazwę listy 126 Multimedia Kliknij przycisk Zapisz listę — znajdziesz go na pasku narzędzi prawego panelu (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Zapisz listę Zapisane listy pojawiają się w Bibliotece z lewej strony okna — wystarczy kliknąć dwukrotnie nazwę listy odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie piosenek zawar- tych na liście (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Kliknij dwukrotnie nazwę listy odtwarzania, aby odtworzyć listę utworów Jeśli chciałbyś posłuchać wybranego z listy utworu, kliknij tytuł tego utworu dwukrotnie w panelu listy (rysunek 4.25). Rysunek 4.25. Możesz kliknąć dwukrotnie tytuł utworu na wyświetlanej liście, jeśli chcesz odtworzyć tylko ten utwór Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, kliknij nazwę utworu w panelu listy prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego po- lecenie Przenieś w górę lub Przenieś w dół (rysunek 4.26). W s k a z ó W k a Aby uzupełnić istniejące listy odtwarzania o nowe utwory, wyświetl listę odtwa- rzania, którą chcesz uzupełnić, w prawym panelu okna — a więc kliknij dwukrot- nie nazwę listy w panelu biblioteki. Następnie przeciągnij kolejne utwory w taki sam sposób jak przy pierwszym tworzeniu listy. Zapisz listę. 127 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Rysunek 4.26. Zmiana kolejności odtwarzanych utworów Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, zaznacz go, a następnie kliknij klawisz Del. Możesz także skorzystać z menu kontekstowego wywołanego w panelu listy lub w panelu treści (rysunek 4.27). Rysunek 4.27. Usuwanie utworów z listy Aby usunąć całą listę odtwarzania, kliknij w panelu biblioteki nazwę listy odtwarzania prawym przyciskiem my- szy, a z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń (rysunek 4.28). Rysunek 4.28. Usuwanie listy 128 Multimedia na panelu narzędzi odtwarzania. Tworzone przez Ciebie listy odtwarzania mogą się dostosowywać do Twoich upodobań i chwilowego nastroju. Jeśli w danym momencie nie masz ochoty na utwory danego typu, możesz „przeskoczyć” ich odtwarzanie, klikając przycisk Następny Jeśli po odtworzeniu takiej listy z „przeskokami” zechcesz zapisać listę pod nową nazwą, kliknij przycisk Opcje listy i wybierz polecenie Zapisz listę jako (rysu- nek 4.29) — Windows Media Player zapyta o sposób potraktowania pomijanych plików. Zdecyduj, czy mają być one na stałe usunięte w nowej wersji listy, czy też pomijane podczas odtwarzania i kliknij OK (rysunek 4.30). Rysunek 4.29. Polecenie Zapisz listę jako pozwala tworzyć listy o przefiltrowanej zawartości. W oknie Zapisywanie jako, które się ukaże, podaj nową nazwę listy Rysunek 4.30. Zdecyduj, jak potraktować w nowej liście odtwarzania pomijane pliki Jeśli znudziła Ci się stała kolejność utworów na liście odtwarzania, przed odtworzeniem listy włącz kolejność lo- sową. Odpowiednie polecenie znajduje się pod przyciskiem Opcje listy (rysu- nek 4.31). Rysunek 4.31. Kolejność losowa odtwarzania 129 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Windows Media Player pozwala także tworzyć automatyczne listy odtwarzania. Dają one wiele uniwersalnych możliwości wyszukiwania, organizowania oraz od- twarzania dokładnie takiej muzyki, jakiej chcesz słuchać, zgodnie z ustawionymi kryteriami. Aby utworzyć listę automatyczną, kliknij w oknie Windows Media Player przycisk Utwórz listę odtwarzania, a następnie wybierz polecenie Utwórz automatyczną listę odtwarzania (rysunek 4.32). Rysunek 4.32. Tworzenie automatycznej listy odtwarzania W oknie Nowa automatyczna lista odtwarzania zdefiniuj swoje preferencje (ry- sunek 4.33). Rysunek 4.33. Tworzenie automatycznej listy odtwarzania W polu Nazwa automatycznej listy odtwarzania wpisz nazwę listy odtwarzania. Kliknij poniżej pola Muzyka w mojej bibliotece i wybierz kryteria, których chcesz użyć do utworzenia listy odtwarzania. W przykładzie zbudujemy listę z utworów, którym przypiszemy 4 lub 5 gwiazdek. Z listy Warunek wybierz Jest co najmniej, a z listy Wartość wybierz pozycję 4 gwiazdki (rysunek 4.33). 130 Multimedia Możesz dodać, jeśli chcesz, kolejne kryteria. Zapisz listę, klikając w oknie Nowa automatyczna lista odtwarzania przycisk OK. Lista zostanie dołączona do list w Bibliotece. Aby utwory trafiały na Twoją listę, musisz je teraz na bieżąco klasyfikować. Aby sklasyfikować utwór ze zgranej płyty, kliknij nazwę utworu prawym przy- ciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Klasyfikuj. Następ- nie w menu podrzędnym kliknij polecenie definiujące liczbę gwiazdek (rysunek 4.34). Te utwory, którym przypiszesz 4 lub 5 gwiazdek, zostaną dodane do listy automatycznej. Rysunek 4.34. Klasyfikowanie utworów Wizualizacje Zarówno w trybie Teraz odtwarzane, jak i w trybie karnacji możesz korzystać z wizualizacji. Aby po włączeniu listy odtwarzania uaktywnić wizualizację w trybie Teraz od- twarzane, kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie okna Teraz odtwarzane i z menu kontekstowego wybierz polecenie Wizualizacje, a następnie wskaż typ wizualizacji w menu podrzędnym (rysunek 4.35). W oknie odtwarzacza pojawi się wizualizacja (rysunek 4.36) — jej postać możesz zmieniać dowolnie. 131 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik Rysunek 4.35. Wybieranie wizualizacji w trybie Teraz odtwarzane Rysunek 4.36. Wizualizacja na pełnym ekranie. Kliknij Esc, aby szybko przywrócić wyświetlanie jej w oknie Kliknij przycisk Pełny ekran aby wizualizacja zajęła cały ekran. umieszczony po prawej stronie dolnego paska, 132 Multimedia lub klawisz Esc. Aby powrócić z trybu pełnoekranowego, kliknij przycisk Zakończ tryb pełnoekra- nowy Korzystając z podobnej metody, możesz wyświetlić wizualizacje w trybie karnacji. Przełącz się do trybu karnacji (Ctrl+2) i wybierz z menu kontekstowego wizuali- zację (rysunek 4.37). Rysunek 4.37. Tryb karnacji — wybieramy wizualizację Nagrywanie płyt Aby nagrywać swoje płyty CD, będziesz potrzebował nagrywarki CD-RW lub DVD i kilku pustych kompaktów. Windows Media Player jest wyposażony w na- rzędzia upraszczające proces nagrywania. Zacznij od złożenia listy odtwarzania (patrz poprzedni podrozdział). Gdy lista będzie gotowa, możesz wypalić płytę. Aby nagrać płytę, uruchom program Windows Media Player. Kliknij zakładkę Nagraj, następnie przycisk Opcje nagrywania i wskaż typ dysku — Dysk CD audio lub Dysk z danymi CD lub DVD (rysunek 4.38). Domyślną opcją jest Dysk CD audio. 133 pODStaWy ObSłUgi KOMpUtera. ilustrowany przewodnik W s k a z ó W k a Jeśli chcesz utworzyć dysk zawierający kilka godzin nagranej muzyki (a nie 80 mi- nut, jak w przypadku dysku CD audio), wybierz opcję Dysk z danymi CD lub DVD. Pamiętaj, że odtwarzacz CD lub DVD służący do odtwarzania dysków CD/ DVD z danymi musi obsługiwać różne typy plików umieszczone na dysku. Jeśli więc wszystkie utwory masz w formacie WMA, a odtwarzacz CD w samocho- dzie obsługuje jedynie pliki MP3, musisz za pomocą dodatkowego programu przekształcić pliki WMA na pliki MP3. Rysunek 4.38. Z menu Nagraj wybierz typ nośnika W razie potrzeby kliknij w panelu nagrywania przycisk Wyczyść listę, co spowodu- je usunięcie wszystkich elementów z poprzedniej listy nagrywania. Przeciągnij albumy lub pojedyncze utwory z panelu treści do panelu nagrywania, aby skompletować zestaw utworów do nagrania (rysunek 4.39). Rysunek 4.39. Przeciągnij utwory, które chcesz nagrać, z panelu treści (środkowego) do panelu nagrywania (prawego). Po wskazaniu odpowiedniego zestawu utworów kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie 134 Po zakończeniu tworzenia listy kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie. Nagrywanie dysku może potrwać kilka minut (rysunek 4.40). Multimedia Rysunek 4.40. Nagrywanie w toku. Aby anulować nagrywanie, naciśnij przycisk Anuluj nagrywanie Jeśli lista nagrywania zawiera więcej utworów, niż zmieści się na jednym dysku CD audio, pozostałe piosenki możesz nagrać na następnym pustym dysku CD. W s k a z ó W k a Ścieżki audio muszą być nagrane na dysk CD-R w ramach jednego ciągłego procesu. Upewnij się więc, czy wskazałeś do skopiowania właściwe ścieżki oraz czy ich długość jest odpowiednia. Dysk CD ma określoną pojemność, zazwyczaj 650 MB (co odpowiada 74 minutom) — kopiuj mniej więcej tyle, nie za dużo i nie za mało. Jeśli wybierzesz więcej utworów, niż może się zmieścić na jednym dysku, Windows Media Player może je co prawda nagrać na kilku dyskach, ale nie zawsze będzie to ekonomiczne, szczególnie gdy nadmiar nie wypełni całkowicie drugiej płyty. Innym ratunkiem jest zmiana formatu dysku na dysk z danymi, ale z kolei nie wszystkie odtwarzacze CD potrafią odtwarzać muzykę z takich dys- ków. Jeśli chcesz nagrać tylko jeden dysk audio, usuwaj utwory nadmiarowe — zaznaczaj je na liście nagrywania i naciskaj klawisz Del, aż pozostałe pliki będą mieściły się na dysku. Na dyski CD można kopiować następujące typy plików: pliki pakietu Windows Media z rozszerzeniem wma, pliki mp3 i pliki wav. Na dyskach CD-RW/DVD możesz umieszczać dane, kopie zapasowe, programy. Na dyskach z danymi można też zapisywać pliki wideo i pliki obrazów. Jeśli coś przestanie być potrzebne, można to usunąć z dysku, zwalniając miejsce na inne zasoby. Inaczej niż w przypadku nagrywania dysków CD audio program Windows Media Player nie zmienia formatu plików przed zapisaniem ich na dysk z danymi. Ponieważ pliki pozostają skompresowane, można nagrać więcej elementów na dysku, a prócz tego nie występuje strata jakości związana ze zmianą formatu i zo- stają zachowane informacje o multimediach. 135 PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA WYDANIE III Obsługa komputera — rzecz dziś dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle potrzebna — nadal wielu osobom sprawia pewne trudności. Największe z nich to strach przed nieznanym i przekonanie o własnym antytalencie komputerowym. Żadna z tych obaw z pewnością nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, ale wielu początkującym adeptom informatyki przyda się jasny, prosty, kompletny zestaw pierwszej pomocy, pozwalający opanować podstawowe działania w najczęściej używanych programach komputerowych. W tym przewodniku znajdą oni odpowiedzi na wszystkie te pytania, które wstydzą się zadać zaawansowanym użytkownikom komputerów. Książka „Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III”, napisana przez znakomitą autorkę, od wielu lat zajmującą się popularyzowaniem wiedzy informatycznej, omawia zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego, możliwości komunikowania się z komputerem i zasady jego użytkowania. Znajdziesz w niej również wskazówki odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa oraz korzystania z sieci WWW, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Szczegółowe ilustracje ułatwią Ci porusza- nie się po oknach programów i kontrolowanie prawidłowości podejmowanych działań. KOMPUTER I MONITOR ORAZ KOMPUTER PRZENOŚNY WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI I SYSTEM OPERACYJNY DYSKI, PLIKI, FOLDERY I PROGRAMY ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH I KOPIOWANIE ŚCIEŻEK DŹWIĘKOWYCH ZAPORA SIECIOWA, UAKTUALNIANIE SYSTEMU, OCHRONA PRZED WIRUSAMI PRZEGLĄDANIE, ZAPISYWANIE I DRUKOWANIE STRON WWW POCZTA E-MAIL I PROGRAM POCZTOWY KONTAKTY SYSTEMU WINDOWS, GADU-GADU, WYSZUKIWARKI I TY POTRZEBUJESZ KOMPUTERA! NAWET JEŚLI JESZCZE O TYM NIE WIESZ! 5 5 0 6 C M Y CM MY CY CMY K I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K PRZEŁAM LĘK I USIĄDŹ NAD KLAWIATURĄ NAUCZ SIĘ OBSŁUGI NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI POZNAJ NOWE METODY KOMUNIKACJI — POCZTA ELEKTRONICZNA I KOMUNIKATORY PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA WYDANIE III MARIA SOKÓŁ M A R I A S O K Ó Ł P O D S T A W Y O B S Ł U G I K O M P U T E R A W Y D A N E I I I I BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: