Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 004761 18977267 na godz. na dobę w sumie
Podstawy poznawcze procesu kształcenia - ebook/pdf
Podstawy poznawcze procesu kształcenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2537-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
W pracy przedstawiono podstawy poznawcze procesu kształcenia w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym. Zaprezentowano stan wiedzy o procesie kształcenia w dydaktyce ogólnej. Poszukiwania badawcze skoncentrowano na podstawach poznawczych – niezbędnym, istniejącym w każdym procesie elemencie decydującym o przebiegu procesu kształcenia. W jego określeniu znaczenie ma związek ucznia będącego podmiotem z przedmiotem jego poznania. Odwołano się do uznawanych w dydaktyce aspektów poznania: aksjologicznego – decydującego o ukierunkowaniu procesu według wartości poznawczych, społecznego – wskazującego stosunek wiedzy do rzeczywistości, filozoficznego – opisującego właściwości świata i ich reprezentacje poznawcze, psychologicznego – określającego czynności indywidualnego poznawania. Przedstawiono teoretyczne i metodologiczne założenia badania podstaw poznawczych. Uzasadniono przeprowadzanie badań dwufazowo. W pierwszej, teoretycznej fazie zrekonstruowano rodzaje czynności ucznia oraz nauczycieli, cechy ich przedmiotu poznania oraz zamieszczono opis czynności poznawczych ujętych w psychologii i logice. W drugiej fazie badań – empirycznej – przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem przekształcania wiedzy do opisu przebiegu procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej w gimnazjum. Opisano dominujące typy przekształcania wiedzy w praktyce edukacyjnej oraz ich związek ze zróżnicowaniem indywidualnych doświadczeń poznawczych uczniów. Przedstawiono sposób konstruowania teoretycznego modelu poznania oraz jego wykorzystanie do waloryzacji procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej. Ukazano perspektywę badań nad podstawami poznawczymi procesu kształcenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści 1 Podstawy poznawcze procesu kształcenia 2 Spis treści NR 2932 Spis treści 3 Ewa Szadzińska Podstawy poznawcze procesu kształcenia Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Pedagogika Anna Nowak Recenzent Marian Śnieżyński Redakcja: Olga Nowak Projekt okładki: Małgorzata Sikora Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Lidia Szumigała Skład i łamanie: Edward Wilk Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2077-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-537-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,25. Ark. wyd. 15,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 18 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści 5 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienie procesu kształcenia w dydaktyce ogólnej . 1.1. Ustalenia terminologiczne związane z procesem kształcenia . . 1.2. Proces kształcenia w perspektywie historycznej . . 1.3. Współczesne sposoby ujmowania procesu kształcenia . 1.4. Współczesne tendencje badań nad procesem kształcenia . . 2. Miejsce i rola poznania w kształceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Charakterystyka form wiedzy w socjologii wiedzy 2.3.2. Procesy zdobywania wiedzy w społeczeństwie . . 2.4. Filozoficzne założenia poznania w kształceniu . 2.1. Ogólna charakterystyka ludzkiego poznania . 2.2. Wartości poznawcze i ich funkcjonowanie w kształceniu 2.3. Społeczny wymiar wiedzy w kształceniu . . . . . . . 2.4.1. Wybrane aspekty wiedzy z epistemologii wykorzystywane w kształ- . . . . 2.5.1. Charakterystyka czynności poznawczych w kształceniu szkolnym . . 2.5.2. Czynności poznawcze w nabywaniu wiedzy . . 2.4.2. Zakresy wiedzy w epistemologii . 2.4.3. Składniki wiedzy według koncepcji Michała Hempolińskiego . . 2.5. Indywidualny wymiar poznawania w kształceniu . ceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Teoretyczne i metodologiczne założenia badań podstaw poznawczych . procesu kształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Założenia teoretyczne i metodologiczne modelu poznania 4.1. Podział struktury procesu kształcenia 4.2. Typy wiedzy w procesie kształcenia . . . 4.3. Przekazywanie wiedzy . . 4.4. Przetwarzanie wiedzy . . 4.5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 11 17 24 43 55 55 62 70 72 74 80 81 89 95 98 100 107 115 125 128 131 137 147 153 6 Spis treści 5. Metodologia badań empirycznych wykorzystania modelu poznania . procesu kształcenia w praktyce szkół gimnazjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cjach dydaktycznych . . 5.1. Ogólne założenia problematyki badawczej . . 5.1.1. Problemy badawcze . . . . . 5.1.2. Zmienne i ich wskaźniki . . 5.1.3. Zastosowane metody badawcze . 5.1.4. Charakterystyka badanych osób . . 5.1.5. Organizacja i przebieg badania empirycznego . 5.1.6. Charakterystyka zgromadzonego materiału . . . . . . . . . 5.2. Analiza procesu kształcenia według projektu modelu poznania w praktyce szkół gimnazjalnych w świetle badań własnych . 5.2.1. Zgodność stosunku poznawczego nauczycieli oraz uczniów w sytua- . 5.2.2. Zróżnicowanie typów przekształceń wiedzy w praktyce szkół gimna- . zjalnych . . 5.2.2.1. Przekazywanie wiedzy w procesie kształcenia . 5.2.2.2. Przetwarzanie wiedzy w procesie kształcenia 5.2.2.3. Wykorzystywanie wiedzy . . 5.2.2.4. Częstotliwość występowania typów przekształcania wiedzy . . . . . . . . 5.2.4. Typy przekształceń wiedzy a doświadczenia poznawcze uczniów . . 5.2.5. Perspektywy badawcze: model przekształcania wiedzy w procesie . . 5.2.3. Doświadczenia poznawcze uczniów z lekcji . . . . 5.2.3.1. Składniki poznania w doświadczeniach uczniów . . 5.2.3.2. Zróżnicowanie doświadczeń poznawczych uczniów . w gimnazjum . kształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie Bibliografia . . . . Summary . Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 161 166 167 167 171 172 173 174 175 183 185 194 199 205 207 207 211 217 219 221 227 243 244 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Poszukiwanie właściwego sposobu postępowania z dziećmi i mło- dzieżą dla osiągnięcia zamierzonego celu niezmiennie w ciągu dziejów in- teresuje ludzi. Takie poszukiwania prowadzono przy okazji szerszych roz- ważań filozoficznych, a wraz z rozwojem pedagogiki jako dyscypliny nauki stały się one przedmiotem badań naukowych. Dotychczasowe wyni- ki badań pedagogicznych wskazują na brak możliwości jednoznacznego rozwiązania problemu, zachodzące bowiem zmiany gospodarcze, społecz- ne i kulturowe ujawniają coraz to nowe trudności w realizowaniu procesu nauczania w praktyce edukacyjnej, a wiedza z nauk pomocniczych peda- gogiki dostarcza nowych argumentów dla wyjaśnienia zależności w proce- sie kształcenia. W dydaktyce wyróżniono procesy: edukacji, nauczania, uczenia się, samokształcenia, autoedukacji oraz kształcenia. Niegdyś proces kształce- nia zdominowany był przez czynności kształcące, czyli takie, które od- noszą się do cech intelektualnych ucznia. Towarzyszą im czynności związane z opanowaniem wiadomości, które są istotne dla zmian osobo- wości ucznia. Ważne jest również zaspokajanie potrzeb, takich jak dąże- nie do poznawania świata, zdobywania wiedzy oraz chęć ukształtowania własnej osoby. Obecnie w dydaktyce polskiej podkreśla się, że cechami wyróżniającymi proces kształcenia jest podmiotowość oraz jego ukierun- kowanie na uznane w społeczeństwie wartości1. W kształceniu znaczenie ma podmiotowość ujmowana jako właści- wość zjawisk w rzeczywistości społecznej. Jej przejawem jest konstrukt wytworzony przez jednostki oraz społeczności, a jego właściowości zależą 1 Por. K. KRUSZEWSKI: Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. Warszawa, PWN 1987; S. PALKA: Problemy badawcze we współczesnej dydaktyce ogólnej. W: Dydaktyka ogólna a rzeczywistość. Red. K. DENEK, F. BEREŹNICKI, J. ŚWIRKO-PILIPCZUK. Szczecin, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2001; B. NIEMIERKO: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008. 8 Wprowadzenie od działań podejmowanych przez ludzi na podstawie własnych preferen- cji, wyborów, decyzji, a także nastroju, przeżyć. Konsekwencją podmio- towości jest otwartość, płynność procesów społecznych, które nie prze- biegają w ściśle określonym kierunku. Wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy społeczne, występuje tylko częściowy indeterminizm2. Z ideą podmiotowości związane są przemiany kulturowe prowadzące do formo- wania kultury określanej jako nowy indywidualizm. Wyłaniający się pogląd na świat, iż od kondycji ludzi żyjących w da- nej społeczności zależy jakość życia społeczeństwa, inspiruje do wprowa- dzania zmian także w ujmowaniu procesu kształcenia w dydaktyce. Do- strzegana jest konieczność poradzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie, a jednocześnie z pojawiającym się poczuciem bezradności. Ponoszenie przez człowieka odpowiedzialności za własne wybory wyma- ga przygotowania go w toku wychowania do wypracowania własnych poglądów i umiejętności zmieniania stanowiska w toku negocjacji z inny- mi lub samym sobą3. Ukierunkowanie procesu kształcenia na wartości jest ważne, ponieważ moc regulowania utraciły dotychczasowe czynniki, takie jak autorytet elit intelektualnych oraz występowanie jednolitego systemu wartości. Zwróce- nie uwagi na wartości subiektywne nie oznacza rezygnacji z odwoływania się do wartości obiektywnych, lecz traktowanie ich jako powinności, z któ- rych wynikają zmiany wartości subiektywnych4. Życie oparte na zaakceptowanej przez człowieka hierarchii wartości ukierunkowanej na przyszłość jest ważnym uwarunkowaniem rozwoju osobowości. Jednostka, aby się rozwijać, powinna stawiać sobie daleko- siężne zadania. Za ważne uznawane są takie zadania, które przekraczają osobiste potrzeby, mają charakter społeczny, a jednocześnie odnoszą się do przekonań człowieka i wartości przez niego uznawanych. W psycholo- gii zasady porządkowania hierarchicznego, które regulują zachowanie, są traktowane jako istotny czynnik w nabywaniu wiedzy, gdyż dzięki nim do- chodzi do uaktywnienia cech osobowości5. Z przedstawionych uwarunkowań kształcenia wynikają istotne zmiany w ujmowaniu podstaw poznawczych procesu kształcenia. Ujawniają się problemy niezwiązane z odwoływaniem się do procesu uczenia się anga- 2 Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku. Oprac. A. FLIS. Kraków, Wy- dawnictwo „Universitas” 1999. 3 K. OBUCHOWSKI: Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2000, s. 61. 4 T. LEWOWICKI: Przemiany oświaty. Warszawa, Wydawnictwo „Żak” 1994; K. ABLEWICZ: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wycho- wawczej. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003. 5 W. ŁUKASZEWSKI: Szanse rozwoju osobowości. Warszawa, Książka i Wiedza 1984. Wprowadzenie 9 żującego czynności poznawcze oraz do sposobów budowania wiedzy, lecz łączące się z istnieniem związku między uczniem będącym podmiotem kształcenia a przedmiotem jego poznania. Określenie relacji między pod- miotem a przedmiotem kształcenia wymaga uwzględnienia charakteru czynności poznawczych ucznia, dzięki którym to, co istnieje w świecie, jest postrzegane i wykorzystane do budowania indywidualnej wiedzy, oraz czynności ujawniających tę wiedzę innym ludziom i w środowisku. Nabywanie indywidualnej wiedzy w procesie uczenia się wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu wyższych umiejętności poznawczych. W pro- cesie kształcenia realizowane jest równocześnie społeczne oczekiwanie, iż to, co istnieje w świecie, uczniowe poznają w szkole. Dostępna wiedza in- tersubiektywna przedstawia to, co istnieje w świecie. W zależności od po- dejmowanych przez uczniów czynności z wiedzą mogą się oni orientować w otaczającej ich rzeczywistości, rozumieć świat i zmieniać go. Spośród wielu rodzajów wiedzy cenionych w społeczeństwie najwyż- szą rangę zyskała wiedza o związkach między zjawiskami, ujęta jako wie- dza naukowa. Ten typ wiedzy ma wysoką wartość poznawczą, związaną ze składnikami wiedzy i jej cechami określanymi w teorii poznania. W procesie kształcenia istotna jest — oprócz wiedzy o rzeczywistości — wiedza proceduralna. Od niej zależy możliwość budowania nowej wiedzy, gdyż dzięki opanowywanym procedurom intelektualnym przekraczamy na- turalne, biologiczne przystosowanie człowieka do poznawania. Bez pomo- cy nauczyciela nie jest możliwe opanowanie tych procedur, ponieważ zmienia się ich charakter — jako wytworów kultury — w zależności od kul- turowych przemian. Do przedstawienia aspektów poznania — tych o największym znacze- niu dla procesu kształcenia (psychologicznego, socjologicznego, episte- mologicznego) — wybrano kategorię wiedzy, we współczesnym społe- czeństwie uznawaną za znaczącą wartość, jeden z charakterystycznych wyznaczników ludzkiego poznania. Niniejsza rozprawa ma na celu: ƒ„ Przedstawienie zagadnienia procesu kształcenia w dydaktyce. ƒ„ Opis społecznych, filozoficznych, psychologicznych aspektów poznania istotnych w kształceniu. ƒ„ Ustalenie znaczenia aspektów poznania dla relacji podmiotu do przed- miotu poznania w procesie kształcenia. ƒ„ Projektowanie struktur czynności w modelu poznania. ƒ„ Określenie typów czynności — przekształcania wiedzy w procesie kształcenia. ƒ„ Zanalizowanie występowania typów przekształcania wiedzy w procesie kształcenia w praktyce szkolnej. 10 Wprowadzenie Praca podzielona została na pięć części. W części pierwszej przedsta- wiono zagadnienie procesu kształcenia w dydaktyce ogólnej. Występujące w definicjach kształcenia sprzeczności przyczyniają się do trudności w definiowaniu i klasyfikowaniu procesu kształcenia. Obecne w dydaktyce historyczne opracowania procesu nauczania są nadal inspirujące do po- dejmowania badań odnoszących się do ucznia jako podmiotu kształce- nia. Przedstawione założenia koncepcji kształcenia funkcjonujących we współczesnej dydaktyce wykorzystano do wskazania istotnych właściwo- ści procesu kształcenia. Opisano metodologię badań ilościowych i ja- kościowych, uwzględniając składniki i uwarunkowania procesu kształce- nia oraz jego optymalizowanie. W drugiej części pracy przedstawiono istotne dla kształcenia aspekty poznania, do których odwoływano się w dydaktyce; w największym stopniu — do epistemologii, filozofii nauki oraz psychologii uczenia się i poznania. Obecnie socjologia wiedzy stano- wi obszar odwołań w pedagogice. Trzecia część pracy zawiera założenia teoretyczne przyjęte do opracowania metodologii badań teoretycznych i empirycznych. W kolejnej, czwartej, części pracy przedstawiono metodo- logię badania teoretycznego oraz jego wynik — projekt modelu poznania. Prezentowane powiązania czynności uczniów i nauczycieli są istotne dla poszczególnych etapów procesu kształcenia. Czynności podejmowane przez uczniów są ukierunkowane przez czynności nauczyciela. Ostatnia, piąta, część pracy ma charakter empiryczny — zawiera metodologię badań własnych podjętych w celu wykorzystania modelu poznania w praktyce szkolnej do waloryzacji jego przebiegu w gimnazjach. Ogląd procesu kształcenia z pozycji ucznia ma charakter ponadprzedmiotowy, a jego walory poznawcze umożliwiają zróżnicowanie doświadczeń poznawczych uczniów. Wykaz wykorzystanych w pracy publikacji zamieszczono biblio- grafii. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu za trud recenzowania książki oraz merytoryczne wskazówki, które wykorzystałam dla wzbogacenia treści. Bibliografia 243 Ewa Szadzińska Cognitive bases of the educational process S u m m a r y The work touches upon cognitive bases of the educational process. Increase in the role of individual subjectivity oriented towards the value of truth, which is present in didactic process because of social and cultural changes taking place, as well as the acceptance of knowledge pluralism in didactics, determines the necessity of reconstructing the process of education. Contemporary division of the educational conceptions into classical, humanistic, inte- grative and constructionist ones determine the changeability of important features of the stages the educational process. That is why the present research concentrates on cognitive bases, that is important elements existing in each process and determining the course of the educational process. By definition, the relation between the subject learner and the subject of her/his cognition is important. A reference was made to the co- gnition aspects accepted in didactics, notably the axiological one determining a direction of the process via cognitive values, the social one showing an attitude of knowledge to reality, the philosophical one describing world qualities and their cognitive representations, as well as the psychological one defining the actions of an individual cognition. Theoretical and methodological assumptions of the research on cognitive bases were presented. The justification of the two stages of research, the theoretical and empirical one, was indicated. The first stage includes a reconstruction of the types of learner and teacher actions from the didactic studies conducted so far, the features of their subject of cognition, and a description of cognitive actions from the perspective of psychology and logic. Their generalization was used to create a model of cognition-transformation which is called of knowledge. The second stage of research covered the results of empirical studies on the use of knowledge transformation in a description of the course of the educational process in the educational practice in the junior high school. The types of knowledge dominant in the educational practice as well as their connection to a differentiation of individual learners’ cognitive experiences were described. Finally, the perspectives of studies on cognitive bases of the educational process were presented. 244 Podsumowanie Ewa Szadzińska Kognitive Grundlagen des Ausbildungsprozesses Z u s a m m e n f a s s u n g Das Thema der vorliegenden Arbeit sind kognitive Grundlagen des Ausbildungspro- zesses. Die zunehmende Bedeutung der Subjektivität im Ausbildungsprozess und dessen Ausrichtung auf richtige Einschätzung der Wahrheit wegen des gesellschaftlichen Wandels und Kulturwandels und des in der Didaktik gebräuchlichen Pluralismus verursachen, dass der Ausbildungsprozess umgewandelt werden muss. Gegenwärtige Unterscheidung in klassische, humanistische, integrierte und konstruk- tivistische Ausbildungskonzeption hat die Wechselhaftigkeit von wesentlichen Stufen des Ausbildungsprozesses zur Folge. Die Verfasserin konzentriert also ihre Forschungen auf ko- gnitive Grundlagen des Ausbildungsprozesses, die ein entbehrliches, für den Verlauf jedes Prozesses entscheidendes Element sind. Die entscheidende Bedeutung hat dabei der Zu- sammenhang zwischen dem Schüler – Subjekt und dem Erkenntnisgegenstand. Die Verfas- serin bezieht sich auf die in der Didaktik anerkannten Erkenntnisaspekte: den axiologischen Aspekt, der für die Ausrichtung des Ausbildungsprozesses durch Werte aus- schlaggebend ist; den sozialen Aspekt, der auf das Verhältnis des Wissens zur Wirklichkeit hinweist; philosophischen Aspekt, der die Eigenschaften der Welt und deren Erkenntnisver- tretungen beschreibt; psychologischen Aspekt, der die Tätigkeiten der individuellen Er- kenntnis bestimmt. In der Arbeit werden theoretische und methodologische Grundsätze der Erforschung von kognitiven Grundlagen geschildert. Die Forschung bestand aus zwei Phasen — der theoretischen und der empirischen. In der ersten von ihnen wurden nach den bisherigen didaktischen Forschungen die einzelnen Tätigkeiten des Schülers und des Lehrers, die Eigenschaften deren Erkenntnisgegenstands und die durch Psychologie und Logik beschrie- benen kognitiven Tätigkeiten rekonstruiert. Deren Verallgemeinerung wurde bei der Bil- dung des Erkenntnismodels — der Umgestaltung des Wissens ausgenutzt. In der zweiten Forschungsphase wurden Ergebnisse der empirischen Forschungen über die Anwendung der Wissensumgestaltung zur Beschreibung des Ausbildungs- prozesses in einem Gymnasium dargestellt. Berücksichtigt wurden überwiegende Typen der Wissensumgestaltung in der Schulpraxis und deren Zusammenhang mit der Unterschiedlichkeit von individuellen kognitiven Erfahrungen der Schüler. Die Verfasserin schildert auch die Perspektiven der Forschungen über kognitive Grundlagen des Ausbildungsprozesses. P odstawy poznawcze procesu ksztalcenia W dydaktyce ogolnej zagadnienia procesu poznania oraz procesu ksztalcenia S£l silnie powi£lzane. Wspolczesne przerniany w sposobie ujrnowania procesu ksztalcenia wyrnagaj£l aktualizacji pods taw poznawczych decyduj£lcych 0 jego przebiegu. W pracy przedstawiono podstawy poznawcze procesu ksztalcenia w aspekcie teoretycznyrn oraz praktycznyrn. Zaprezentowano stan wiedzy 0 procesie ksztalcenia w dydaktyce ogolnej. Rolt; poznania w ksztalceniu opisano, odwoluj£lc sit; do charakterystycznych cech ludzkiego pozna(cid:173) nia w ujt;ciu filozoficznyrn, spolecznyrn oraz psychologicznyrn. W badawczej czt;Sci pracy przedstawiono sposob konstruowania teoretycznego rnodelu poznania oraz jego wyko(cid:173) rzystanie do waloryzacji procesu ksztalcenia w praktyce edukacyjnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy poznawcze procesu kształcenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: