Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00689 009383 10748104 na godz. na dobę w sumie
Podstawy prawa. Wydanie 4 - ebook/pdf
Podstawy prawa. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 506
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9521-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Podstawy prawa' omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:

Podręcznik kierowany jest do tych wszystkich praktyków oraz studiujących, którzy powinni posiąść co najmniej elementarną wiedzę prawniczą, może zatem być wykorzystywana na wydziałach prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, politologii, marketingu, dziennikarstwa, ochrony środowiska a także na studiach technicznych, informatycznych, rolniczych i wielu innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zdzisław Muras Podstawy prawa 4. wydanie Z d z i s ł a w M u r a s P o d s t a w y p r a w a 4 . w y d a n i e Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Skrypty wyróżniają się przejrzystością. Zagadnienia omawiane są w krótkiej formie, co pozwala na szybką i efektywną naukę. Podręcznik „Podstawy prawa” omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa – zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej. Umożliwia poznanie w niezbędnym zakresie, reguł interpretacji i stosowania prawa w praktyce oraz szybkie i sprawne przyswojenie wiedzy o danej gałęzi i instytucji prawnej. Przedstawiono w nim:  definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa,  niektóre z gałęzi prawa tj. prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, postępowanie karne, karne wykonawcze i skarbowe, prawo gospodarcze, papierów wartościowych, Unii Europejskiej oraz cywilne i postępowanie cywilne. Podręcznik kierowany jest do tych wszystkich praktyków oraz studiujących, którzy powinni posiąść i stosować, co najmniej w podstawowym zakresie, wiedzę prawniczą, może zatem być wykorzystywany na wydziałach zarządzania, ekonomii, politologii, marketingu, dziennikarstwa, ochrony środowiska, architektury a także na studiach technicznych, informatycznych, rolniczych i wielu innych. Podręcznik okazał się być także przydatny na wydziałach prawa, administracji, dla prawników-praktyków oraz administracji państwowej i samorządowej, ponieważ umożliwia szybką identyfikację w systemie prawa poszczególnych instytucji prawnych, co pozwala na ewentualne sprawne sięgnięcie do dalszej literatury. W podręczniku uwzględniono i omówiono wszystkie zmiany prawa jakie zostały uchwalone do dnia jego wydania, w tym m.in. dużą nowelę procedury administracyjnej wchodzącą w życie 1.6.2017 r. Dr Zdzisław Muras – radca prawny występujący przed wszystkimi instancjami sądów krajowych jak i przed TSUE, doświadczony wykładowca, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek, glos oraz artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 311 22 22, fax: 22 337 76 01 ISBN: 978-83-255-9520-3 cena: 65,00 zł SKRYPTY BECKA Podstawy prawa W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 A. Grześkowiak, K. Wiak PRAWO KARNE, wyd. 5 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA, wyd. 10 P. Zapadka, A. Mikos-Sitek PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 B. Kuźniak, M. Marcinko ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 4 R. Golat PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, wyd. 9 dr Zdzisław Muras adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego Podstawy prawa 4. wydanie uaktualnione i zmienione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9520-3 ISBN e-book 978-83-255-9521-0 SpiS treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... XVII Wykaz ważniejszej literatury ................................................................................... XXI przedmowa do wydania czwartego .......................................................................... XXVII rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie ............................................................... 1 1 § 1. Podstawy prawa a prawoznawstwo .................................................................. 4 § 2. Istota, pojęcie i rodzaje prawa .......................................................................... 4 I. Pojęcie prawa .............................................................................................. II. Rodzaje prawa ............................................................................................ 6 6 III. Funkcje prawa ............................................................................................. § 3. Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych .................................. 7 7 I. Zagadnienia wstępne .................................................................................. II. Obyczaje, zwyczaje i normy towarzyskie .................................................. 8 8 III. Normy moralne .......................................................................................... 10 IV. Normy techniczne ....................................................................................... § 4. Świadomość prawna i praworządność ............................................................. 11 I. Świadomość prawna .................................................................................. 11 12 II. Praworządność ........................................................................................... 14 § 5. Norma prawna .................................................................................................. 14 I. Definicja normy prawnej ............................................................................ II. Budowa norm prawnych ............................................................................. 15 16 III. Rodzaje norm prawnych ............................................................................. 18 § 6. Przepis prawa ................................................................................................... 19 § 7. Akt prawny ....................................................................................................... I. Rodzaje aktów prawnych ............................................................................ 19 20 II. Stanowienie aktów normatywnych ........................................................... 21 III. Publikowanie aktów normatywnych .......................................................... § 8. Stosunek prawny .............................................................................................. 23 § 9. Zdarzenia prawne i ich podział ........................................................................ 25 I. Zdarzenia prawne ...................................................................................... 25 26 II. Podział zdarzeń prawnych ......................................................................... 27 § 10. Stosowanie prawa i wnioskowania prawne...................................................... I. Stosowanie prawa ...................................................................................... 27 VI Spis treści II. Wnioskowania prawne ............................................................................... § 11. Obowiązywanie prawa ..................................................................................... I. Pojęcie obowiązywania prawa ................................................................... II. Zakresy obowiązywania norm prawnych .................................................. 1. Obowiązywanie prawa w przestrzeni ................................................... 2. Personalne obowiązywanie prawa ....................................................... 3. Obowiązywanie prawa w czasie .......................................................... 3.1. Wejście normy prawnej w życie ................................................... 3.2. Utrata mocy obowiązującej .......................................................... § 12. Kolizje obowiązywania norm prawnych ......................................................... I. Reguły kolizyjne – kryterium chronologiczności ...................................... II. Reguły kolizyjne – kryterium hierarchiczności ........................................ III. Reguły kolizyjne – kryterium szczególności ............................................. IV. Kolizje reguł kolizyjnych ........................................................................... § 13. Źródła prawa ..................................................................................................... I. Pojęcie źródła prawa ................................................................................... II. Rodzaje źródeł prawa ................................................................................. 1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego ........................................ 2. Źródła o charakterze wewnętrznym ..................................................... 3. Źródła prawa Unii Europejskiej ............................................................ 4. System źródeł prawa ............................................................................ § 14. Zbiory przepisów prawa .................................................................................. § 15. Wykładnia prawa ............................................................................................. I. Pojęcie wykładni prawa .............................................................................. II. Dyrektywy interpretacyjne i rodzaje wykładni ......................................... 1. Dyrektywy interpretacyjne................................................................... 2. Rodzaje wykładni prawa ...................................................................... III. Moc wiążąca wykładni .............................................................................. 1. Wykładnia o mocy powszechnie wiążącej ........................................... 2. Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej ........................................... 3. Wykładnia niemająca mocy wiążącej .................................................. § 16. Luki i analogia w prawie .................................................................................. § 17. Fakty, domniemania i fikcje prawne ................................................................ I. Fakty prawne ............................................................................................. II. Domniemania prawne................................................................................. III. Fikcja prawna .............................................................................................. § 18. Systematyka prawa .......................................................................................... I. Pojęcie systemu prawa ................................................................................ II. Zasady systemu prawa ............................................................................... III. Działy systemu prawa ................................................................................. IV. Gałęzie prawa ............................................................................................. § 19. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność prawna .......................................... I. Pojęcie przestrzegania prawa ..................................................................... II. Pojęcie odpowiedzialności prawnej .......................................................... 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 41 41 42 42 43 43 44 46 46 46 47 48 50 50 51 52 53 53 53 54 56 57 57 58 Spis treści rozdział 2. podstawowe zagadnienia dotyczące państwa .................................... § 20. Pojęcie państwa ............................................................................................... I. Rys historyczny .......................................................................................... II. Teorie powstania państwa .......................................................................... III. Podstawy prawne i definicja państwa ........................................................ 1. Prawne kryteria państwa ...................................................................... 2. Definicja państwa .................................................................................. IV. Atrybuty państwa ...................................................................................... 1. Organy i instytucje państwowe ........................................................... 2. Władza ................................................................................................. 3. Terytorium ............................................................................................ 4. Ustrój ..................................................................................................... 5. Polityka ................................................................................................. 6. Prawo ..................................................................................................... 7. Obywatele ............................................................................................. 8. Symbole państwa .................................................................................. § 21. Funkcje państwa .............................................................................................. § 22. Aparat państwa ................................................................................................. I. Pojęcie aparatu państwa ............................................................................ II. Rodzaje organów państwa .......................................................................... § 23. Typy i formy państwa ...................................................................................... I. Typy państw ................................................................................................ 1. Państwo niewolnicze ............................................................................. 2. Państwa feudalne ................................................................................. 3. Państwa kapitalistyczne ....................................................................... 4. Państwa socjalistyczne .......................................................................... II. Formy państw ............................................................................................. rozdział 3. prawo konstytucyjne ............................................................................ § 24. Pojęcie konstytucji i prawa konstytucyjnego ................................................... I. Konstytucja ................................................................................................. II. Prawo konstytucyjne .................................................................................. § 25. Konstytucje polskie ......................................................................................... I. Rozwój konstytucjonalizmu w Polsce ........................................................ II. Konstytucja RP z 2.4.1997 r. ...................................................................... 1. Zakres regulacji Konstytucji RP .......................................................... 2. Funkcje Konstytucji .............................................................................. 3. Zasady zmiany Konstytucji RP ............................................................ § 26. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP .................................................. I. Pojęcie ustroju politycznego ....................................................................... II. Podstawowe zasady ustroju politycznego ................................................. § 27. Zasada trójpodziału władzy − system organów państwa ............................... I. Zasada trójpodziału władzy ....................................................................... II. System organów państwa ........................................................................... VII 61 61 61 62 64 64 65 65 65 66 67 67 67 68 68 69 70 72 72 73 75 75 76 76 77 78 79 85 85 85 86 86 86 89 89 89 90 91 91 92 95 95 96 VIII Spis treści III. Władza ustawodawcza ............................................................................... 1. Sejm ....................................................................................................... 1.1. Skład Sejmu i immunitety ............................................................ 1.2. Organy Sejmu ............................................................................... 1.3. Posiedzenia Sejmu i zadania Sejmu ............................................. 2. Senat ...................................................................................................... IV. Władza wykonawcza ................................................................................. 1. Prezydent RP ......................................................................................... 1.1. Podstawowe funkcje Prezydenta RP ............................................ 2. Rada Ministrów .................................................................................... 2.1. Premier, ministrowie i wojewoda ................................................. 2.2. Podstawowe zadania Rady Ministrów ........................................ V. Władza sądownicza ................................................................................... 1. Sądy ...................................................................................................... 1.1. Sąd Najwyższy .............................................................................. 1.2. Sądy powszechne i wojskowe ....................................................... 1.3. Sądy administracyjne ................................................................... 1.4. Sędziowie i ławnicy ...................................................................... 1.5. Krajowa Rada Sądownictwa ........................................................ 2. Trybunał Stanu ...................................................................................... 2.1. Postępowanie przed Trybunałem Stanu ....................................... 2.2. Powołanie Trybunału Stanu .......................................................... 3. Prokuratura .......................................................................................... 4. Adwokatura i radcowie prawni ............................................................ VI. Władza kontrolna........................................................................................ 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Trybunał Konstytucyjny ....................................................................... 3. Najwyższa Izba Kontroli ....................................................................... 4. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka ................... 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ................................................... VII. Terenowe organy państwa .......................................................................... 1. Samorząd terytorialny .......................................................................... 1.1. Gmina ........................................................................................... 1.2. Powiat ............................................................................................ 1.3. Województwo .............................................................................. 2. Organy administracji rządowej w województwie ............................... § 28. Inne naczelne organy państwa ......................................................................... I. Rada Bezpieczeństwa Narodowego ........................................................... II. Narodowy Bank Polski ............................................................................... § 29. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela .................. I. Podstawowe prawa i wolności obywatelskie .............................................. II. Podstawowe prawa polityczne .................................................................... III. Podstawowe prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne ........................... IV. Podstawowe obowiązki obywatelskie (art. 82–86) .................................... V. Środki ochrony praw i wolności ................................................................. 97 97 98 99 100 101 102 102 102 103 104 105 105 105 107 107 108 109 109 111 112 112 112 114 115 115 116 118 119 122 124 124 124 126 127 128 129 129 130 130 132 133 133 134 134 Spis treści rozdział 4. prawo administracyjne ........................................................................ § 30. Pojęcie i struktura prawa administracyjnego ................................................. § 31. Administracja publiczna i jej organy .............................................................. I. Pojęcie administracji publicznej ................................................................. II. Polityka ....................................................................................................... III. Podziały organów administracyjnych ........................................................ § 32. Źródła prawa administracyjnego ..................................................................... § 33. Stosunek administracyjnoprawny .................................................................... § 34. Prawne formy działania administracji ............................................................ I. Akt normatywny administracji .................................................................. II. Akt administracyjny ................................................................................... III. Ugoda zawierana przed organami administracji ...................................... IV. Porozumienie administracyjne ................................................................... V. Czynności cywilnoprawne ......................................................................... VI. Prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej ............................. VII. Czynności faktyczne (materialno-techniczne) .......................................... VIII. Przyrzeczenie administracyjne .................................................................. IX. Milczenie administracji .............................................................................. X. Zaświadczenia ............................................................................................ XI. Czynności bezpośrednio zobowiązujące ................................................... § 35. Postępowanie administracyjne......................................................................... I. Pojęcie postępowania administracyjnego ................................................. II. Postępowanie administracyjne ogólne ....................................................... III. Zasady postępowania administracyjnego .................................................. IV. Właściwość organów postępowania administracyjnego ........................... V. Strony postępowania administracyjnego ................................................... VI. Terminy załatwienia sprawy administracyjnej .......................................... VII. Doręczanie pism ......................................................................................... VIII. Przebieg postępowania administracyjnego ................................................ 1. Wszczęcie postępowania ....................................................................... 2. Postępowanie dowodowe ...................................................................... 3. Rozprawa administracyjna ................................................................... 4. Mediacja ................................................................................................ 5. Zawieszenie postępowania ................................................................... 6. Rozstrzygnięcie sprawy (decyzje) ........................................................ 7. Milczące załatwienie sprawy ................................................................ 8. Postanowienia ....................................................................................... IX. Środki odwoławcze ..................................................................................... 1. Odwołania ............................................................................................. 2. Zażalenia ............................................................................................... 3. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy ............................................ 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ........................................................ 4.1. Wznowienie postępowania .......................................................... 4.2. Uchylenie lub zmiana decyzji ....................................................... IX 137 137 139 139 140 141 142 142 144 145 146 148 149 150 150 151 151 152 152 153 153 153 155 155 159 161 161 163 165 165 166 167 168 169 169 170 172 172 173 174 175 175 175 176 X Spis treści 4.3. Stwierdzenie nieważności decyzji ................................................ 4.4. Wygaśnięcie decyzji ..................................................................... X. Postępowanie uproszczone ........................................................................ XI. Administracyjne kary pieniężne ................................................................ XII. Europejska Współpraca Administracyjna .................................................. § 36. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych ................................................... I. Rodzaje i właściwość sądów administracyjnych ....................................... II. Uczestnicy postępowania .......................................................................... III. Przebieg postępowania i środki odwoławcze ............................................. § 37. Skargi i wnioski oraz petycje ........................................................................... § 38. Prawo administracyjne materialne .................................................................. § 39. Postępowanie egzekucyjne w administracji ................................................... I. Pojęcie i zakres postępowania egzekucyjnego ........................................... II. Przebieg i uczestnicy postępowania egzekucyjnego .................................. III. Rodzaje egzekucji i środków przymusu ..................................................... IV. Zabezpieczenie należności ........................................................................ rozdział 5. prawo karne .......................................................................................... § 40. Pojęcie prawa karnego ...................................................................................... § 41. Źródła prawa karnego (sensu largo) ................................................................ § 42. Prawo karne materialne.................................................................................... I. Struktura prawa karnego ............................................................................ II. Zakres obowiązywania prawa karnego ...................................................... 1. Obowiązywanie prawa w czasie .......................................................... 2. Obowiązywanie prawa w przestrzeni ................................................... 3. Obowiązywanie prawa karnego względem osób ................................. III. Pojęcie przestępstwa ................................................................................... 1. Związek przyczynowy ......................................................................... 2. Bezprawność ......................................................................................... IV. Pojęcie winy i strona podmiotowa przestępstw ......................................... 1. Wina ...................................................................................................... 2. Strona podmiotowa przestępstwa ........................................................ V. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną .................................. 1. Okoliczności wyłączające winę ........................................................... 1.1. Nieletniość .................................................................................... 1.2. Niepoczytalność ........................................................................... 1.3. Rozkaz ......................................................................................... 1.4. Błąd ............................................................................................... 2. Okoliczności wyłączające bezprawność ............................................... 2.1. Obrona konieczna ......................................................................... 2.2. Stan wyższej konieczności ........................................................... 2.3. Zgoda pokrzywdzonego .............................................................. 2.4. Działanie w granicach uprawnień lub obowiązku prawnego ...... 2.5. Dopuszczalne ryzyko .................................................................... 2.6. Uprawianie sportu ........................................................................ 2.7. Działanie w ostatecznej potrzebie ................................................ 176 176 177 178 178 179 179 182 182 186 187 189 189 191 193 195 197 197 198 199 199 200 200 202 205 206 207 207 208 208 209 210 211 211 211 212 213 214 214 216 217 217 218 218 219 Spis treści VI. Formy popełnienia przestępstwa ................................................................ VII. Rodzaje przestępstw ................................................................................... VIII. Kary, środki karne i środki zabezpieczające .............................................. 1. Kary ....................................................................................................... 1.1. Kara grzywny ............................................................................... 1.2. Ograniczenie wolności.................................................................. 1.3. Pozbawienie wolności ................................................................... 1.4. Zaostrzenie lub obniżenie kar ...................................................... 2. Środki karne .......................................................................................... 2.1. Pozbawienie praw publicznych ..................................................... 2.2. Zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodu oraz kontaktów z małoletnimi .............................................................. 2.3. Zakaz przebywania w określonych miejscach lub kontaktowania się z osobami ................................................................................. 2.4. Zakaz prowadzenia pojazdów ...................................................... 2.5. Świadczenie pieniężne .................................................................. 2.6. Podanie wyroku do publicznej wiadomości ................................. 2.7. Zakaz wstępu na imprezę masową ............................................... 2.8. Zakaz wstępu do ośrodków gier hazardowych i uczestnictwa w grach .......................................................................................... 3. Przepadek i środki kompensacyjne ...................................................... 3.1. Przepadek ...................................................................................... 3.2. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ........................................................................................ 3.3. Nawiązka ...................................................................................... 4. Środki zabezpieczające ......................................................................... IX. Zasady wymiaru kary i środków karnych.................................................. X. Środki poddania sprawcy próbie ................................................................ 1. Warunkowe umorzenie postępowania ................................................. 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ........................................... 3. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary ..................................... XI. Przedawnienie ............................................................................................ XII. Zatarcie skazania ........................................................................................ XIII. Część szczególna Kodeksu karnego ........................................................... § 43. Prawo karne procesowe .................................................................................... I. Pojęcie i cele postępowania karnego .......................................................... II. Naczelne zasady postępowania karnego .................................................... III. Uczestnicy postępowania karnego ............................................................. 1. Sąd ......................................................................................................... 2. Strony postępowania karnego ............................................................... IV. Postępowanie przygotowawcze .................................................................. V. Postępowanie przed sądem I instancji ........................................................ VI. Postępowanie odwoławcze ......................................................................... VII. Postępowania szczególne ............................................................................ VIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................................ 1. Kasacja .................................................................................................. XI 219 223 224 224 225 226 226 227 227 228 228 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 234 235 237 238 239 241 242 244 245 246 246 247 249 249 250 253 255 256 257 258 259 XII Spis treści 2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego .................................................. 3. Wznowienie postępowania .................................................................. IX. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych .... X. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia ................................... XI. Koszty procesu ........................................................................................... § 44. Prawo karne wykonawcze ................................................................................ I. Część ogólna ............................................................................................... II. Część szczególna ........................................................................................ § 45. Prawo karne skarbowe ..................................................................................... I. Materialne prawo karne skarbowe ............................................................. 1. Część ogólna ......................................................................................... 2. Część szczególna ................................................................................... II. Procesowe prawo karne skarbowe .............................................................. III. Postępowanie wykonawcze ........................................................................ § 46. Prawo wykroczeń ............................................................................................. I. Materialne prawo wykroczeń ..................................................................... 1. Część ogólna ......................................................................................... 2. Część szczególna ................................................................................... II. Postępowanie w sprawach o wykroczenia ................................................. rozdział 6. prawo cywilne ....................................................................................... § 47. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym – część ogólna ................................. I. Pojęcie prawa cywilnego ............................................................................ II. Systematyzacja Kodeksu cywilnego .......................................................... III. Źródła prawa cywilnego ............................................................................. IV. Obowiązywanie prawa cywilnego ............................................................. § 48. Klauzule generalne prawa cywilnego .............................................................. I. Klauzula zasad współżycia społecznego .................................................. II. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ....................... III. Klauzula niegodziwości celu świadczenia ................................................. IV. Klauzula ustalonych zwyczajów ................................................................ V. Klauzula ciężaru dowodu ........................................................................... VI. Klauzula swobody umów ........................................................................... § 49. Stosunek cywilnoprawny ................................................................................. § 50. Prawa podmiotowe ........................................................................................... § 51. Podmioty prawa cywilnego ............................................................................. I. Osoby fizyczne............................................................................................ II. Osoby prawne ............................................................................................. 1. Rodzaje osób prawnych ........................................................................ 2. Tryb powstania i ustania osób prawnych ............................................. 3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi ...................... III. Zdolność prawna......................................................................................... IV. Zdolność do czynności prawnych .............................................................. 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych .............................. 2. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych ............................... 259 260 261 262 262 263 263 265 265 266 266 268 268 270 270 271 271 272 273 275 275 275 277 278 279 280 281 281 282 282 283 283 284 285 286 286 288 289 290 290 291 291 292 293 Spis treści § 52. Czynności prawne ........................................................................................... I. Pojęcie czynności prawnych ....................................................................... II. Podział czynności prawnych ...................................................................... III. Forma czynności prawnych ........................................................................ IV. Przesłanki ważności i uchylenia czynności prawnej ................................. 1. Przesłanki ważności czynności prawnej .............................................. 2. Wady oświadczenia woli ....................................................................... 2.1. Brak świadomości lub swobody ................................................... 2.2. Pozorność ..................................................................................... 2.3. Błąd ............................................................................................... 2.4. Podstęp .......................................................................................... 2.5. Groźba ........................................................................................... 2.6. Wyzysk ......................................................................................... V. Formy i tryb zawarcia umowy .................................................................... 1. Oferta .................................................................................................... 2. Aukcja i przetarg ................................................................................... 3. Negocjacje ............................................................................................. § 53. Przedstawicielstwo .......................................................................................... I. Przedstawicielstwo ustawowe .................................................................... II. Pełnomocnictwo ......................................................................................... III. Prokura ....................................................................................................... § 54. Przedawnienie roszczeń .................................................................................. § 55. Postępowanie cywilne ..................................................................................... I. Pojęcie postępowania cywilnego ................................................................ II. Rodzaje postępowań cywilnych ................................................................. III. Systematyka Kodeksu postępowania cywilnego ....................................... IV. Naczelne zasady postępowania cywilnego ............................................... V. Podmioty postępowania cywilnego ........................................................... 1. Sąd ......................................................................................................... 1.1. Właściwość sądu .......................................................................... 1.2. Skład sądu ..................................................................................... 2. Strony postępowania cywilnego ........................................................... 3. Inne podmioty w postępowaniu cywilnym .......................................... VI. Czynności procesowe ................................................................................. VII. Pozew i odpowiedź na pozew .................................................................... VIII. Rozprawa .................................................................................................... IX. Postępowanie odwoławcze ......................................................................... 1. Apelacja ................................................................................................. 2. Zażalenie ............................................................................................... X. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................................ 1. Skarga kasacyjna ................................................................................... 2. Wznowienie postępowania ................................................................... 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ............................................................................................. 4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ...................................... XIII 294 294 295 296 297 297 298 298 299 299 300 300 300 301 301 302 303 303 304 304 305 305 308 308 309 311 311 313 313 313 315 315 316 317 319 321 323 323 324 324 325 326 327 328 XIV Spis treści XI. Postępowania odrębne ............................................................................... XII. Postępowanie nieprocesowe ....................................................................... XIII. Postępowanie zabezpieczające ................................................................... XIV. Postępowanie egzekucyjne ......................................................................... 1. Pojęcie egzekucji i postępowania egzekucyjnego ................................ 2. Tytuł wykonawczy ................................................................................ 3. Wszczęcie egzekucji ............................................................................. 4. Powództwa przeciwegzekucyjne .......................................................... 5. Rodzaje świadczeń egzekucyjnych ...................................................... 6. Ograniczenia egzekucji ......................................................................... XV. Sąd polubowny (arbitraż) ........................................................................... XVI. Międzynarodowe postępowanie cywilne ................................................... rozdział 7. prawo gospodarcze ............................................................................... § 56. Prawo handlowe ............................................................................................... I. Pojęcie prawa handlowego, przedsiębiorcy i czynności handlowych ........ 1. Przedsiębiorca ...................................................................................... 2. Rejestry przedsiębiorców ..................................................................... 3. Czynności handlowe ............................................................................. 4. Źródła prawa handlowego ..................................................................... II. Formy zorganizowania przedsiębiorców (formy koncentracji gospodarczej) . III. Spółki prawa cywilnego i handlowego ...................................................... IV. Spółki osobowe i kapitałowe oraz pojęcie przedsiębiorcy ......................... V. Spółki osobowe .......................................................................................... 1. Spółka cywilna ..................................................................................... 2. Spółka jawna ......................................................................................... 3. Spółka partnerska ................................................................................. 4. Spółka komandytowa ............................................................................ 5. Spółka komandytowo-akcyjna ............................................................ VI. Spółki kapitałowe ...................................................................................... 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................... 2. Spółka akcyjna ...................................................................................... VII. Łączenie, podział i przekształcenia spółek ............................................... 1. Łączenie spółek ..................................................................................... 2. Podział spółek ....................................................................................... 3. Przekształcenia spółek ......................................................................... VIII. „Spółki” prawa europejskiego .................................................................... 1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych............................ 2. Spółka europejska ................................................................................. IX. Spółdzielnie ................................................................................................ X. Przedsiębiorstwa państwowe ...................................................................... XI. Umowy handlowe ....................................................................................... § 57. Swoboda działalności gospodarczej ................................................................ I. Pojęcie swobody gospodarczej i jej ograniczeń ......................................... II. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ........... III. Punkt kontaktowy i CEIDG ....................................................................... 328 329 330 331 331 332 333 333 334 335 335 336 339 339 339 340 343 345 346 347 348 348 350 350 352 354 356 358 360 360 364 369 369 370 371 372 372 372 373 374 374 376 376 379 382 Spis treści 1. Punkt kontaktowy ................................................................................. 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ........ IV. Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza ................................. 1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej ....................................... 2. Rejestr działalności regulowanej .......................................................... 3. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy ............................. V. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy .................................... § 58. Prawo papierów wartościowych ...................................................................... I. Pojęcie papieru wartościowego ................................................................. II. Akcje ........................................................................................................... 1. Rodzaje akcji ......................................................................................... 2. Rynek akcji ............................................................................................ III. Obligacje ..................................................................................................... IV. Czek ............................................................................................................ V. Weksel ......................................................................................................... VI. Inne papiery wartościowe (konosamenty, warranty, kwity depozytowe, hipoteczne listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne) ................................ 1. Konosamenty ........................................................................................ 2. Warranty................................................................................................ 3. Kwit depozytowy ................................................................................. 4. Hipoteczny list zastawny ...................................................................... 5. Certyfikat inwestycyjny ........................................................................ 6. Opcja i kontrakt terminowy .................................................................. rozdział 8. prawo Unii europejskiej ...................................................................... § 59. Pojęcie prawa Unii Europejskiej ..................................................................... I. Zakres prawa Unii Europejskiej ................................................................. II. Podziały prawa unijnego ............................................................................ § 60. Źródła prawa UE ............................................................................................. I. Źródła prawa pierwotnego i pochodnego ................................................... II. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej .................................................... III. Karta Praw Podstawowych ......................................................................... IV. Projekt „Konstytucji” Unii Europejskiej ................................................... V. Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej ...................................... § 61. Instytucje Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka i Rada Europy .............................................................................................................. I. Instytucje europejskie ................................................................................. 1. Parlament Europejski ............................................................................ 2. Rada Europejska ................................................................................... 3. Rada ...................................................................................................... 4. Komisja Europejska ............................................................................. 5. Trybunał Sprawiedliwości UE .............................................................. 6. Sąd ......................................................................................................... 7. Sądy wyspecjalizowane ....................................................................... 8. Trybunał Obrachunkowy ...................................................................... 9. Europejski Bank Centralny (EBC) ....................................................... XV 382 383 385 385 388 389 391 392 392 394 396 397 398 401 403 408 408 408 409 409 410 411 413 413 413 416 417 417 422 422 424 426 427 427 427 428 429 431 433 434 435 435 436 XVI Spis treści 10. Rzecznik Praw Obywatelskich (euroombudsman) ............................ 11. Organy doradcze i Agencje UE .......................................................... II. Europejski Trybunał Praw Człowieka i Rada Europy ............................... 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka .................................................. 2. Rada Europy .......................................................................................... § 62. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich .............................. I. Obowiązywanie prawa Unii Europejskiej na terytorium RP .................... 1. Publikowanie prawa UE ....................................................................... 2. Obowiązywanie prawa UE ................................................................... II. Zasady określające wzajemny stosunek prawa UE i prawa krajowego .... 1. Zasada pierwszeństwa prawa Unii ....................................................... 2. Zasada bezpośredniej skuteczności (obowiązywania) ......................... 3. Zasada bezpośredniego skutku ............................................................. III. Wykładnia prawa ....................................................................................... IV. Prawo krajowe a prawo UE w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ............................................................. § 63. Charakter prawny i zasady działania Unii Europejskiej ................................ I. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa ................................ 1. Członkostwo w UE .............................................................................. 2. Wystąpienie z UE.................................................................................. 3. Zawieszenie w prawach członka UE .................................................... 4. Wykluczenie z UE ................................................................................ II. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa ...................................... III. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ......................... IV. Unia Gospodarcza i walutowa .................................................................... V. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej ............................................... § 64. Państwa członkowskie a UE ............................................................................ I. Obowiązki państw członkowskich a obowiązki UE .................................. § 65. Obywatelstwo UE ........................................................................................... indeks rzeczowy ......................................................................................................... 437 438 439 439 441 442 443 443 443 444 445 446 446 447 447 448 448 449 449 449 450 450 453 455 455 457 457 459 463 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa EKPC ............................ Europejska Konwencja Praw Człowieka KC ................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny KKS .............................. Kodeks karny skarbowy KKW ............................. Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP ................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KPK .............................. Kodeks postępowania karnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KW ................................ Kodeks wykroczeń SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) TFUE ............................ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TUE ............................... Traktat o Unii Europejskiej TWE .............................. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 2. czasopisma i publikatory Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE ................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich PiP ................................. Państwo i Prawo PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo 3. Organy i organizacje ABW ............................. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW ................................ Agencja Wywiadu CBA .............................. Centralne Biuro Antykorupcyjne CBS ............................... Centralne Biuro Śledcze XVIII Wykaz skrótów EBC ............................... Europejski Bank Centralny EFTA ............................. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ENA .............................. Europejski Nakaz Aresztowania EOG .............................. Europejski Obszar Gospodarczy ESBC ............................. Europejski System Banków Centralnych ETCP ............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ETS ............................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości EWEA ........................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) EWG .............................. Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ......................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali KE ................................. Komisja Europejska KEF ............................... Komitet Ekonomiczno Finansowy KE-S ............................. Komitet Ekonomiczno-Społeczny KRRiT .......................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS ............................... Krajowa Rada Sądownictwa MTK .............................. Międzynarodowy Trybunał Karny NIK ............................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny OBWE ........................... Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OECD ............................ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PE .................................. Parlament Europejski PWBiS ........................... Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości RE ................................. Rada Europy RM ................................ Rada Ministrów RPD ............................... Rzecznik Praw Dziecka RPO ............................... Rzecznik Praw Obywatelskich RUE ............................... Rada Unii Europejskiej SN ................................. Sąd Najwyższy SPI ................................. Sąd Pierwszej Instancji TK ................................. Trybunał Konstytucyjny TS .................................. Trybunał Stanu UE ................................. Unia Europejska UZE ............................... Unia Zachodnioeuropejska WE ................................ Wspólnoty Europejskie WPBiO .......................... Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony WPZiB .......................... Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 4. inne skróty art. ................................. artykuł cyt. ................................ cytowany (-a, -e) EZIG ............................. europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych KNZ .............................. Karta Narodów Zjednoczonych kom. .............................. komentarz KPP ............................... Karta Praw Podstawowych nast. ............................... następny (-a) Nb .................................. numer brzegowy XIX Wykaz skrótów Nr .................................. numer orz. ................................ orzeczenie p.n.e. .............................. przed naszą erą pkt ................................. punkt post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja red. ................................ redakcja tekst jedn. ...................... tekst jednolity uch. ................................ uchwała wyr. ............................... wyrok ze zm. ............................ ze zmianami zob. ................................ zobacz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy prawa. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: