Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00450 007164 10181046 na godz. na dobę w sumie
Podstawy prawa cywilnego - ebook/pdf
Podstawy prawa cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 978
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3078-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to komplentne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Książka Podstawy prawa cywilnego obejmuje problematykę uregulowaną w:

Czwarte wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. książka zawiera także szeroką nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Podstawy prawa cywilnego W sprzedaży: Z. Radwański PRAWO CYWILNE (cid:150) CZĘŚĆ OG(cid:211)LNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE (cid:150) CZĘŚĆ OG(cid:211)LNA, wyd. 4 Skrypty Becka E. Gniewek PRAWO RZECZOWE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Skrypty Becka Z. Radwański, A. Olejniczak ZOBOWIĄZANIA (cid:150) CZĘŚĆ OG(cid:211)LNA, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA (cid:150) CZĘŚĆ SZCZEG(cid:211)ŁOWA, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl Podstawy prawa cywilnego Redaktor prof. dr hab. Edward Gniewek Autorzy (cid:134) dr Andrzej Cisek, prof. dr hab. Edward Gniewek, dr Katarzyna G(cid:243)rska, dr Julian Jezioro, dr J(cid:243)zef Kremis, dr Agnieszka Łuszpak-Zając, dr Jerzy Strzebinczyk, dr Krzysztof Zagrobelny 4. wydanie uaktualnione WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego, wyd. 3, Nb. 88, Propozycja cytowania: Warszawa 2011 Poszczeg(cid:243)lne części opracowali: Edward Gniewek: część I (cid:150) rozdział I, II, III, IV, VII, XI, XII, XIII J(cid:243)zef Kremis: część I (cid:150) rozdział V, VI, VIII § 37(cid:150)41, IX; część III (cid:150) rozdział VI; część V Agnieszka Łuszpak-Zając: część I (cid:150) rozdział X § 56, 58 Jerzy Strzebinczyk: część I (cid:150) rozdział VIII § 42; część VI Katarzyna G(cid:243)rska: część I (cid:150) rozdział X § 52(cid:150)55, 57, 59(cid:150)60 (cid:134) Andrzej Cisek: część II; zaktualizował Edward Gniewek Krzysztof Zagrobelny: część III (cid:150) rozdział I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII Julian Jezioro: część IV; część VII Redakcja: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3077-8 ISBN e-book 978-83-255-3078-5 Przedmowa Oferowany Czytelnikom podręcznik zawiera og(cid:243)lny wykład podstaw prawa cywilnego. Został wydany gł(cid:243)wnie z przeznaczeniem dla student(cid:243)w studi(cid:243)w administracyjnych. Można jednak zachęcić do jego lektury też in- nych czytelnik(cid:243)w, przede wszystkim posłuży studentom r(cid:243)żnych kierunk(cid:243)w ekonomicznych. Program przedmiotu został ułożony z uszanowaniem zasady jedności prawa cywilnego, kt(cid:243)rej cały zesp(cid:243)ł autorski pozostaje wierny. Objęto zatem materią wykładu i zarazem niniejszego podręcznika problematykę prawa cywilnego uregulowaną w Kodeksie cywilnym, a także w Kodeksie rodzin- nym i opiekuńczym i zespole norm obejmujących prawa na dobrach niema- terialnych. Pomimo rozległej problematyki należało jednak ograniczyć objętość dzie- ła, zar(cid:243)wno ze względ(cid:243)w wydawniczych, jak też dydaktycznych. Skoncen- trowano się więc na zaprezentowaniu podstaw prawa cywilnego, kierując się zakresem potrzeb studi(cid:243)w administracyjnych i przyszłej praktyki zawodo- wej absolwent(cid:243)w. W efekcie dostatecznie rozbudowano rozważania dotyczą- ce części og(cid:243)lnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Mniej uwagi poświęcono natomiast rozważaniom z zakresu prawa spadkowe- go, prawa rodzinnego i prawa własności intelektualnej. Kierując się funkcją dydaktyczną podręcznika, zrezygnowano z pełnej dokumentacji warsztatu badawczego autor(cid:243)w. Brakuje tu zatem przy pis(cid:243)w odsyłających do literatury i orzecznictwa. Jedynie na początku poszczeg(cid:243)l- nych części podano podstawową literaturę uzupełniającą. Starano się nato- miast w toku poszczeg(cid:243)lnych rozważań skrupulatnie przedstawić obowiązu- jące źr(cid:243)dła prawa. Opracowanie jest zbiorowym dziełem licznego zespołu autorskiego. Do- świadczenie dydaktyczne i praktyczne wszystkich autor(cid:243)w gwarantuje wyso- ki poziom publikacji. Oczywiście w treści pracy zaznaczają się r(cid:243)żnice doty- czące języka, stylu czy wręcz temperamentu pisarskiego. Wrocław, czerwiec 2011 r. Edward Gniewek Przegląd treści Str. Przedmowa ......................................................................................... V Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w ................................................................................... XXXV Część I. Część og(cid:243)lna prawa cywilnego Rozdział I. Pojęcie prawa cywilnego ..................................................... 3 Rozdział II. Źr(cid:243)dła prawa cywilnego ..................................................... 8 Rozdział III. Normy prawa cywilnego ................................................... 14 Rozdział IV. Stosunek cywilnoprawny .................................................. 25 Rozdział V. Osoby fizyczne ................................................................... 29 Rozdział VI. Osoby prawne ................................................................... 55 Rozdział VII. Przedsiębiorcy ................................................................. 73 Rozdział VIII. Przedstawicielstwo ......................................................... 78 Rozdział IX. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego ........................... 95 Rozdział X. Czynności prawne na tle innych zdarzeń cywilnoprawnych .............................................................................. 110 Rozdział XI. Prawo podmiotowe ........................................................... 169 Rozdział XII. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite ....................... 179 Rozdział XIII. Ochrona praw podmiotowych ........................................ 186 Część II. Prawo rzeczowe Rozdział I. Og(cid:243)lne wiadomości o prawie rzeczowym ........................... 197 Rozdział II. Pojęcie własności ............................................................... 202 Rozdział III. Treść i zakres prawa własności ......................................... 209 Rozdział IV. Nabycie i utrata prawa własności ...................................... 220 Rozdział V. Wsp(cid:243)łwłasność ................................................................... 238 Rozdział VI. Własność lokali ................................................................. 246 Rozdział VII. Ochrona własności .......................................................... 257 Rozdział VIII. Użytkowanie wieczyste ................................................. 264 Rozdział IX. Ograniczone prawa rzeczowe ........................................... 273 Rozdział X. Użytkowanie ...................................................................... 278 Rozdział XI. Służebności ....................................................................... 285 Rozdział XII. Sp(cid:243)łdzielcze własnościowe prawo do lokalu .................. 292 Rozdział XIII. Prawa zastawnicze ......................................................... 295 VIII Przegląd treści Str. Rozdział XIV. Posiadanie ...................................................................... 304 Rozdział XV. Księgi wieczyste .............................................................. 314 Część III. Zobowiązania (cid:150) część og(cid:243)lna Rozdział I. Istota zobowiązania ............................................................. 323 Rozdział II. Świadczenie ....................................................................... 334 Rozdział III. Wielość dłużnik(cid:243)w lub wierzycieli ................................... 358 Rozdział IV. Umowy jako źr(cid:243)dło zobowiązań ....................................... 364 Rozdział V. Bezpodstawne wzbogacenie ............................................... 402 Rozdział VI. Czyny niedozwolone ........................................................ 408 Rozdział VII. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .................................................................................... 446 Rozdział VIII. Wykonanie zobowiązań ................................................. 452 Rozdział IX. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania .................................................................. 465 Rozdział X. Wygaśnięcie zobowiązań ................................................... 478 Rozdział XI. Przejście praw i obowiązk(cid:243)w wynikających z zobowiązań ..................................................................................... 487 Rozdział XII. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ............................................................................................. 496 Część IV. Zobowiązania (cid:150) część szczeg(cid:243)łowa Rozdział I. Systematyka części szczeg(cid:243)łowej Księgi trzeciej KC ........ 501 Rozdział II. Umowy przenoszące prawa ............................................... 505 Rozdział III. Umowy dotyczące korzystania z rzeczy ........................... 533 Rozdział IV. Umowy dotyczące świadczenia usług oraz prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia .............................................................. 548 Rozdział V. Umowy dotyczące stosunk(cid:243)w kredytowych ...................... 578 Rozdział VI. Stosunki gwarancyjne ....................................................... 583 Rozdział VII. Umowy alimentacyjne ..................................................... 586 Rozdział VIII. Umowy losowe .............................................................. 589 Rozdział IX. Umowy wsp(cid:243)łdziałania gospodarczego (cid:150) wzmianka o sp(cid:243)łkach .......................................................................................... 603 Rozdział X. Umowne usuwanie niepewności w zakresie istnienia i treści stosunk(cid:243)w między stronami (cid:150) ugoda ................................................ 610 Rozdział XI. Przyrzeczenie publiczne ................................................... 611 Rozdział XII. Przekaz i papiery wartościowe ........................................ 613 Część V. Prawo spadkowe Rozdział I. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego ............................ 621 Rozdział II. Zasady dziedziczenia ustawowego .................................... 629 Rozdział III. Zasady dziedziczenia testamentowego ............................. 636 Przegląd treści IX Str. Rozdział IV. Sytuacja prawna spadkobiercy .......................................... 649 Rozdział V. Zachowek ........................................................................... 662 Rozdział VI. Wsp(cid:243)lność majątku spadkowego i dział spadku .............. 667 Rozdział VII. Umowy dotyczące spadku ............................................... 673 Część VI. Prawo rodzinne Rozdział I. Wiadomości wstępne ........................................................... 679 Rozdział II. Małżeństwo ........................................................................ 685 Rozdział III. Pokrewieństwo i powinowactwo ...................................... 739 Rozdział IV. Przysposobienie ................................................................ 762 Rozdział V. Opieka i kuratela ................................................................ 771 Część VII. Prawo własności intelektualnej Rozdział I. Wprowadzenie ..................................................................... 781 Rozdział II. Prawo autorskie .................................................................. 796 Rozdział III. Prawo własności przemysłowej ........................................ 851 Indeks rzeczowy ..................................................................................... 905 Spis treści Przedmowa ..................................................................................... V Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w .............................................................................. XXXV Str. Nb. Część I. Część og(cid:243)lna prawa cywilnego Rozdział I. Pojęcie prawa cywilnego ......................................... 3 § 1. Og(cid:243)lne pojęcie ................................................................... 3 § 2. Zakres prawa cywilnego .................................................... 5 § 3. Systematyka prawa cywilnego ........................................... 6 Rozdział II. Źr(cid:243)dła prawa cywilnego ........................................ 8 § 4. Uwagi wstępne ................................................................... 8 § 5. System stanowionych źr(cid:243)deł prawa cywilnego ................. 8 I. Kodyfikacja prawa cywilnego ...................................... 8 II. Ustawy odrębne ............................................................ 9 III. Rozporządzenia wykonawcze ...................................... 10 IV. Umowy międzynarodowe ............................................ 10 § 6. Zwyczaje ............................................................................ 11 § 7. Zasady wsp(cid:243)łżycia społecznego ........................................ 11 § 8. Wzorce umowne ................................................................. 13 § 9. Rola orzecznictwa sądowego ............................................. 13 Rozdział III. Normy prawa cywilnego ...................................... 14 § 10. Przepisy prawne i normy prawne ....................................... 14 § 11. Struktura normy prawa cywilnego ..................................... 14 § 12. Normy prawne bezwzględnie i względnie obowiązujące ... 15 § 13. Szczeg(cid:243)lne rodzaje przepis(cid:243)w prawnych ........................... 16 I. Definicje ustawowe ...................................................... 16 II. Przepisy odsyłające ...................................................... 16 III. Fikcje prawne ............................................................... 16 IV. Zwroty niedookreślone ................................................. 17 V. Reguły interpretacyjne ................................................. 17 1 5 10 12 13 13 15 16 17 18 19 25 26 27 29 30 33 33 34 35 36 38 XII Spis treści § 14. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zakresie Str. Nb. przestrzennym .................................................................... 17 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 17 II. Stosowanie zasad prawa międzynarodowego prywatnego .................................................................. 18 § 15. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu 39 39 40 42 42 43 43 44 45 46 47 49 51 51 52 52 53 54 55 56 58 59 59 62 63 64 66 66 70 76 76 80 81 czasowym ............................................................................. 19 I. Początek i koniec obowiązywania normy prawnej ......................................................................... 19 II. Zasady prawa międzyczasowego ................................. 19 1. Uwagi og(cid:243)lne ........................................................... 19 2. Zasada nieretroakcji ................................................. 20 3. Zasada bezpośredniego działania nowej ustawy ...... 20 4. Zasada dalszego działania dawnej ustawy ............... 20 5. Zasady prawa międzyczasowego zawarte w Przepisach wprowadzających Kodeks cywilny ... 21 § 16. Stosowanie prawa cywilnego ............................................. 22 § 17. Wykładnia norm prawa cywilnego ..................................... 22 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 22 II. Metody wykładni .......................................................... 23 1. Wykładnia językowa ................................................ 23 2. Wykładnia logiczna .................................................. 23 3. Wykładnia systemowa .............................................. 24 4. Wykładnia funkcjonalna .......................................... 24 Rozdział IV. Stosunek cywilnoprawny ...................................... 25 § 18. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego ................................... 25 § 19. Źr(cid:243)dła stosunku cywilnoprawnego .................................... 25 § 20. Elementy stosunku cywilnoprawnego ................................ 26 I. Podmioty ...................................................................... 26 II. Przedmiot ..................................................................... 27 III. Treść stosunku cywilnoprawnego ................................ 27 Rozdział V. Osoby fizyczne ......................................................... 29 § 21. Uwagi wstępne ................................................................... 29 § 22. Zdolność prawna ................................................................ 30 I. Początek zdolności prawnej ......................................... 30 II. Nasciturus .................................................................... 31 III. Koniec zdolności prawnej ............................................ 34 1. Śmierć ...................................................................... 34 2. Stwierdzenie zgonu .................................................. 35 3. Uznanie za zmarłego ................................................ 35 Spis treści XIII Str. Nb. 90 § 23. Zdolność do czynności prawnych ...................................... 38 90 I. Uwagi wstępne ............................................................. 38 94 II. Brak zdolności do czynności prawnych ....................... 39 94 1. Wiek ......................................................................... 39 95 2. Ubezwłasnowolnienie całkowite .............................. 39 97 3. Skutki ....................................................................... 40 98 III. Ograniczona zdolność do czynności prawnych ........... 40 98 1. Wiek ......................................................................... 40 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe ............................. 41 99 3. Skutki ....................................................................... 41 102 IV. Pełna zdolność do czynności prawnych ....................... 44 107 § 24. Indywidualizacja osoby fizycznej ..................................... 44 108 I. Uwagi wstępne ............................................................. 44 108 II. Imię i nazwisko ............................................................ 44 109 III. Stan cywilny ................................................................. 45 112 IV. Płeć ............................................................................... 46 115 V. Zamieszkanie ................................................................ 47 116 § 25. Ochrona d(cid:243)br osobistych .................................................... 48 121 I. Pojęcie d(cid:243)br osobistych ................................................ 48 121 II. Przesłanki ochrony d(cid:243)br osobistych ............................. 49 123 III. Środki ochrony d(cid:243)br osobistych ................................... 51 127 1. Uwagi wstępne ......................................................... 51 127 2. Niemajątkowa ochrona d(cid:243)br osobistych .................. 52 128 3. Majątkowa ochrona d(cid:243)br osobistych ....................... 52 131 4. Pow(cid:243)dztwo o ustalenie ............................................. 54 134 Rozdział VI. Osoby prawne ........................................................ 55 § 26. Pojęcie osoby prawnej ........................................................ 55 135 § 27. Powstanie osoby prawnej ................................................... 56 137 § 28. Zdolność prawna os(cid:243)b prawnych ....................................... 58 144 § 29. Zdolność do czynności prawnych ...................................... 58 145 § 30. Rodzaje os(cid:243)b prawnych ..................................................... 60 152 I. Skarb Państwa i państwowe osoby prawne .................. 60 152 II. Jednostki samorządu terytorialnego ............................. 63 159 III. Korporacje i fundacje ................................................... 68 175 § 31. Ustanie osoby prawnej ....................................................... 68 176 § 32. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, mające zdolność prawną .................................................... 69 177 § 33. Ochrona d(cid:243)br osobistych os(cid:243)b prawnych .......................... 72 184 Rozdział VII. Przedsiębiorcy ..................................................... 73 § 34. Pojęcie przedsiębiorcy ....................................................... 73 187 XIV Spis treści Str. Nb. § 35. Firma przedsiębiorcy .......................................................... 74 189 I. Pojęcie firmy ................................................................ 74 189 II. Firma osoby fizycznej .................................................. 74 192 III. Firma os(cid:243)b prawnych ................................................... 74 193 IV. Niezbywalność firmy ................................................... 75 197 V. Ochrona firmy .............................................................. 76 198 § 36. Firma sp(cid:243)łek handlowych .................................................... 76 199 Rozdział VIII. Przedstawicielstwo ............................................. 78 § 37. Pojęcie przedstawicielstwa ................................................. 78 205 § 38. Przedstawicielstwo a instytucje zbliżone ........................... 79 210 § 39. Rodzaje przedstawicielstwa ............................................... 81 216 § 40. Prawo reprezentowania a obowiązek reprezentowania ...... 82 219 § 41. Pełnomocnictwo ................................................................. 83 223 I. Udzielenie pełnomocnictwa ......................................... 83 223 II. Rodzaje pełnomocnictwa ............................................. 84 226 III. Czynności prawne (cid:132)z samym sobą(cid:148) ............................. 86 233 IV. Problem substytucji ...................................................... 86 236 V. Działanie rzekomego pełnomocnika ............................ 87 237 VI. Ustanie pełnomocnictwa .............................................. 88 241 § 42. Prokura ............................................................................... 89 242 I. Pojęcie prokury ............................................................ 89 242 II. Udzielenie prokury ....................................................... 89 243 III. Zakres umocowania prokurenta ................................... 90 248 IV. Szczeg(cid:243)lne rodzaje prokury ......................................... 92 251 V. Ustanie prokury ............................................................ 93 253 Rozdział IX. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego ............. 95 § 43. Uwagi wstępne ................................................................... 95 258 § 44. Rzeczy ................................................................................ 95 259 I. Pojęcie rzeczy ............................................................... 95 259 II. Klasyfikacja rzeczy ...................................................... 96 262 1. Rzeczy ruchome i nieruchome ................................. 96 262 2. Rzeczy w obrocie i wyłączone z obrotu ................... 98 266 3. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku ......................................................... 99 268 4. Rzeczy podzielne i niepodzielne .............................. 99 270 III. Części składowe rzeczy ................................................ 100 271 IV. Przynależności .............................................................. 102 278 § 45. Pożytki ................................................................................ 103 282 § 46. Pieniądze ............................................................................ 104 287 § 47. Papiery wartościowe .......................................................... 105 290 Spis treści XV Str. Nb. § 48. Dobra niematerialne ........................................................... 106 293 § 49. Przedsiębiorstwo ................................................................ 107 294 § 50. Gospodarstwo rolne ........................................................... 108 297 § 51. Mienie i majątek ................................................................. 108 298 Rozdział X. Czynności prawne na tle innych zdarzeń cywilnoprawnych .................................................................... 110 § 52. Zdarzenia cywilnoprawne w og(cid:243)lności .............................. 110 301 I. Pojęcie zdarzenia cywilnoprawnego ............................ 110 301 II. Klasyfikacja zdarzeń cywilnoprawnych ....................... 111 303 § 53. Pojęcie i znaczenie czynności prawnych ........................... 114 309 I. Pojęcie czynności prawnej ........................................... 114 309 II. Rola czynności prawnych ............................................. 115 312 § 54. Oświadczenie woli ............................................................. 117 318 I. Istota oświadczenia woli .............................................. 117 318 II. Składanie oświadczeń woli .......................................... 119 322 III. Wykładnia oświadczeń woli ......................................... 122 329 § 55. Klasyfikacja czynności prawnych ...................................... 125 335 I. Czynności jednostronne i wielostronne ........................ 125 336 II. Czynności konsensualne i realne .................................. 126 339 III. Czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci ..... 126 342 IV. Czynności zobowiązujące, rozporządzające oraz o podw(cid:243)jnym skutku .................................................... 127 343 V. Czynności przysparzające ............................................ 128 347 VI. Czynności kauzalne i abstrakcyjne .............................. 129 349 VII. Czynności upoważniające ............................................ 130 352 § 56. Zawieranie um(cid:243)w ............................................................... 130 353 I. Sposoby (tryby) zawierania um(cid:243)w w og(cid:243)lności .......... 130 353 II. Tryb ofertowy zawierania um(cid:243)w ................................. 131 355 1. Pojęcie oferty ........................................................... 131 355 2. Skutki złożenia oferty .............................................. 132 357 3. Przyjęcie oferty ........................................................ 133 363 4. Czas i miejsce zawarcia umowy w trybie ofertowym ... 134 366 5. Szczeg(cid:243)lne regulacje dotyczące zawarcia umowy w trybie ofertowym przez przedsiębiorc(cid:243)w ............... 135 367 III. Przetarg i aukcja ........................................................... 137 373 1. Wprowadzenie do problematyki .............................. 137 373 2. Ogłoszenie aukcji i przetargu ................................... 138 378 3. Aukcja ...................................................................... 139 380 4. Przetarg .................................................................... 140 382 5. Wadium .................................................................... 141 385 XVI Spis treści Str. Nb. 6. Unieważnienie umowy zawartej w przetargu albo aukcji ................................................................ 143 390 IV. Negocjacje .................................................................... 144 393 1. Zawarcie umowy w drodze negocjacji ..................... 144 393 2. Odpowiedzialność za winę w kontraktowaniu ......... 145 396 3. Ochrona informacji poufnych .................................. 145 398 § 57. Treść czynności prawnych ................................................. 146 399 I. Elementy treści czynności prawnych ........................... 146 399 1. Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) .................................................. 146 401 2. Elementy nieistotne (naturalia negotii) ................... 147 402 3. Elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii) ................................................ 147 403 II. Istota i rodzaje warunku ............................................... 148 405 III. Terminy i ich obliczanie ............................................... 149 410 § 58. Forma czynności prawnych ................................................ 151 417 I. Uwagi wstępne ............................................................. 151 417 II. Szczeg(cid:243)lne formy (sposoby) składania oświadczeń woli ............................................................................... 152 419 1. Zwykła forma pisemna ............................................. 152 419 2. Formy pisemne kwalifikowane ................................ 153 424 III. Skutki niezachowania formy szczeg(cid:243)lnej .................... 155 429 1. Forma zastrzeżona pod rygorem nieważności ......... 155 430 2. Forma zastrzeżona dla cel(cid:243)w dowodowych ............. 156 432 3. Forma zastrzeżona dla wywołania oznaczonych skutk(cid:243)w prawnych ................................................... 156 435 IV. Forma następczych czynności prawnych ..................... 157 436 V. Pismo potwierdzające ................................................... 157 438 § 59. Wady oświadczenia woli .................................................... 158 440 I. Pojęcie i rodzaje wad oświadczenia woli ..................... 158 440 II. Brak świadomości lub swobody ................................... 159 442 III. Pozorność ..................................................................... 160 444 IV. Błąd .............................................................................. 161 446 V. Podstęp ......................................................................... 162 450 VI. Groźba .......................................................................... 163 451 § 60. Sankcje wadliwych czynności prawnych ........................... 164 455 I. Rodzaje sankcji wadliwych czynności prawnych ........ 164 455 II. Nieważność .................................................................. 164 456 III. Wzruszalność ............................................................... 165 459 IV. Bezskuteczność zawieszona ......................................... 166 462 V. Bezskuteczność względna ............................................ 167 464 Spis treści XVII Str. Nb. Rozdział XI. Prawo podmiotowe ............................................... 169 § 61. Pojęcie prawa podmiotowego ............................................ 169 467 § 62. Uprawnienia ....................................................................... 170 470 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 170 470 II. Uprawnienia bezpośrednie ........................................... 170 471 III. Roszczenia .................................................................... 170 472 IV. Uprawnienia kształtujące ............................................. 171 474 § 63. Rodzaje praw podmiotowych ............................................. 171 475 I. Prawa majątkowe i niemajątkowe ................................ 171 475 II. Prawa bezwzględne i względne .................................... 172 476 III. Prawa zbywalne i niezbywalne .................................... 172 478 IV. Prawa akcesoryjne i związane ...................................... 173 480 § 64. Nabycie i utrata prawa podmiotowego .............................. 174 482 I. Uwagi wstępne ............................................................. 174 482 II. Nabycie pochodne i pierwotne ..................................... 174 483 III. Nabycie konstytutywne i translatywne ........................ 175 486 IV. Nabycie pod tytułem szczeg(cid:243)lnym i pod tytułem og(cid:243)lnym .......................................................................... 175 487 V. Utrata prawa podmiotowego ........................................ 176 490 § 65. Wykonywanie prawa podmiotowego ................................. 176 491 § 66. Nadużycie prawa podmiotowego ....................................... 177 494 Rozdział XII. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite ......... 179 § 67. Istota przedawnienia ........................................................... 179 496 I. Pojęcie przedawnienia .................................................. 179 496 II. Przedmiot przedawnienia ............................................. 179 498 III. Zarzut przedawnienia ................................................... 180 499 IV. Skutek przedawnienia .................................................. 180 500 § 68. Terminy przedawnienia ...................................................... 181 501 I. Długość terminu ........................................................... 181 501 II. Obliczanie terminu ....................................................... 182 503 III. Zawieszenie biegu przedawnienia ................................ 182 504 IV. Wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia .......... 183 506 V. Przerwanie biegu przedawnienia .................................. 183 507 § 69. Terminy zawite ................................................................... 184 509 Rozdział XIII. Ochrona praw podmiotowych .......................... 186 § 70. Uwagi wstępne ................................................................... 186 511 § 71. Ochrona własna praw podmiotowych ................................ 186 512 I. Obrona konieczna ......................................................... 186 512 II. Stan wyższej konieczności ........................................... 187 514 XVIII Spis treści Str. Nb. III. Dozwolona samopomoc ............................................... 187 516 § 72. Ochrona sądowa ................................................................. 188 517 I. Wszczęcie postępowania .............................................. 188 517 II. Legitymacja procesowa ................................................ 189 521 III. Ustalenie stanu faktycznego ......................................... 190 522 IV. Ciężar dowodu .............................................................. 190 523 V. Domniemania ............................................................... 191 525 1. Domniemania faktyczne .......................................... 191 525 2. Domniemania prawne .............................................. 191 526 VI. Obrona pozwanego ....................................................... 192 529 VII. Orzeczenia sądowe ....................................................... 193 530 § 73. Znaczenie dobrej i złej wiary ............................................. 193 531 Część II. Prawo rzeczowe Rozdział I. Og(cid:243)lne wiadomości o prawie rzeczowym .............. 197 § 1. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym .................................................................. 197 533 § 2. Podział praw rzeczowych ................................................... 198 537 § 3. Zasada numerus clausus praw rzeczowych ........................ 200 543 Rozdział II. Pojęcie własności .................................................... 202 § 4. Ekonomiczne pojęcie własności ........................................ 202 547 § 5. Własność w znaczeniu prawnym ....................................... 202 548 § 6. Formy własności ................................................................ 203 550 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 203 550 II. Własność prywatna ...................................................... 204 551 III. Własność państwowa ................................................... 205 554 IV. Własność samorządowa ............................................... 206 560 Rozdział III. Treść i zakres prawa własności ............................ 209 § 7. Treść prawa własności ........................................................ 209 566 § 8. Ustawowe granice prawa własności ................................... 212 578 § 9. Przestrzenne granice własności nieruchomości ................. 217 595 Rozdział IV. Nabycie i utrata prawa własności ........................ 220 § 10. Uwagi og(cid:243)lne ..................................................................... 220 601 § 11. Pierwotne i pochodne nabycie własności ........................... 220 602 § 12. Przeniesienie własności ...................................................... 221 605 I. Uwagi wstępne ............................................................. 221 605 II. Przeniesienie własności rzeczy ruchomych ................. 221 606 Spis treści XIX III. Przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez osobę Str. Nb. nieuprawnioną do rozporządzania rzeczą .................... 224 613 § 13. Przeniesienie własności nieruchomości (cid:150) uwagi og(cid:243)lne .... 225 617 § 14. Przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ..................................................................... 227 623 § 15. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa .............................................................................. 229 628 I. Uwagi wstępne ............................................................. 229 628 § 16. Ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemc(cid:243)w .................................................................... 230 633 § 17. Zasiedzenie ......................................................................... 231 637 I. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 231 637 II. Przedmiot zasiedzenia .................................................. 232 640 III. Przesłanki zasiedzenia .................................................. 232 642 § 18. Znalezienie rzeczy .............................................................. 234 649 § 19. Zrzeczenie się własności nieruchomości i porzucenie rzeczy ruchomej ................................................................. 235 655 § 20. Inne wypadki nabycia i utraty prawa własności ................ 236 658 Rozdział V. Wsp(cid:243)łwłasność ........................................................ 238 § 21. Pojęcie, rodzaje i og(cid:243)lna charakterystyka wsp(cid:243)łwłasności ... 238 661 § 22. Źr(cid:243)dła wsp(cid:243)łwłasności ....................................................... 239 666 § 23. Udział we wsp(cid:243)łwłasności ................................................. 240 667 § 24. Zarząd rzeczą wsp(cid:243)lną ....................................................... 240 669 I. Uwagi wstępne ............................................................. 240 669 II. Zarząd ustawowy .......................................................... 241 670 III. Zarząd umowny ............................................................ 242 674 IV. Zarząd sądowy .............................................................. 242 675 § 25. Korzystanie z rzeczy wsp(cid:243)lnej ........................................... 243 676 § 26. Zniesienie wsp(cid:243)łwłasności ................................................. 244 680 I. Uwagi wstępne ............................................................. 244 680 II. Tryby i sposoby zniesienia wsp(cid:243)łwłasności ................. 244 681 Rozdział VI. Własność lokali ...................................................... 246 § 27. Przedmiot odrębnej własności ............................................ 246 687 § 28. Istota odrębnej własności lokalu ........................................ 246 689 § 29. Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokali .............. 248 693 I. Umowa ......................................................................... 248 693 II. Jednostronna czynność prawna .................................... 250 699 III. Orzeczenie sądowe ....................................................... 250 700 XX Spis treści IV. Przekształcenie sp(cid:243)łdzielczych praw do lokalu Str. Nb. mieszkalnego ................................................................ 251 702 § 30. Wsp(cid:243)lnota mieszkaniowa ................................................... 251 704 § 31. Prawa i obowiązki właścicieli lokali .................................. 252 705 § 32. Zarząd nieruchomością wsp(cid:243)lną ........................................ 254 710 Rozdział VII. Ochrona własności .............................................. 257 § 33. Og(cid:243)lna charakterystyka ochrony własności ....................... 257 718 § 34. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne ............................ 257 721 I. Roszczenie windykacyjne ............................................ 257 721 II. Roszczenie negatoryjne ................................................ 259 727 § 35. Roszczenia uzupełniające ................................................... 260 731 § 36. Roszczenie posiadacza o zwrot nakład(cid:243)w ......................... 261 735 § 37. Roszczenia związane z budową na cudzym gruncie .......... 262 739 Rozdział VIII. Użytkowanie wieczyste ...................................... 264 § 38. Uwagi wstępne ................................................................... 264 742 § 39. Przedmiot i treść prawa użytkowania wieczystego ............ 264 744 § 40. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego .......................... 266 751 § 41. Powstanie i ustanie użytkowania wieczystego ................... 268 755 I. Ustanowienie użytkowania wieczystego ...................... 268 755 II. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego i skutki z tym związane ............................................................. 269 759 § 42. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ............................................................................ 270 764 Rozdział IX. Ograniczone prawa rzeczowe .............................. 273 § 43. Pojęcie i og(cid:243)lna charakterystyka praw rzeczowych ograniczonych .................................................................... 273 771 § 44. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych ...................... 274 776 § 45. Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych ................ 275 780 § 46. Pierwszeństwo praw rzeczowych ....................................... 275 781 § 47. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych .................. 276 786 Rozdział X. Użytkowanie ............................................................ 278 § 48. Pojęcie i og(cid:243)lna charakterystyka użytkowania .................. 278 790 § 49. Powstanie użytkowania ...................................................... 279 795 § 50. Treść prawa użytkowania ................................................... 280 797 § 51. Wygaśnięcie użytkowania .................................................. 280 801 § 52. Użytkowanie przez osoby fizyczne .................................... 281 802 § 53. Użytkowanie przez rolnicze sp(cid:243)łdzielnie produkcyjne i inne osoby prawne ........................................................... 282 805
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy prawa cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: