Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00272 008529 13633255 na godz. na dobę w sumie
Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna - ebook/pdf
Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 380
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8245-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Cele i zakresy niniejszej książki określa już jej tytuł. Głównym celem autora jest próba ukazania w problematyce ogólnej wiedzy o prawie tego, co w niej podstawowe i najbardziej istotne. Zważywszy na utrwalony trójpodział ogólnej wiedzy o prawie na prawoznawstwo, teorię prawa i filozofię prawa, uwzględnia to w kolejnych częściach wewnętrzna struktura książki. Jeśli wstępna problematyka pojęć prawoznawstwa uchodzi za trudną, bardziej skomplikowana problematyka teorii prawa za trudniejszą, a najbardziej wyrozumowana problematyka idei filozofii prawa za najtrudniejszą w percepcji czytelników, to wspomniana struktura książki miałaby czynić zadość wymaganej w procesach poznawania i nauczania zasadzie stopniowania trudności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE Czytaj całość, jeśli chcesz znać całość. Lege totum, si vis scire totum. sentencja łacińska Cele i zakresy niniejszej książki określa już jej tytuł. Głównym celem autora jest próba ukazania w problematyce ogólnej wiedzy o prawie tego, co w niej podstawowe i najbardziej istotne. Zważywszy na utrwalony trójpodział ogólnej wiedzy o prawie na prawoznawstwo, teorię prawa i filozofię prawa, uwzględnia to w kolejnych częściach wewnętrzna struktura książki. Jeśli wstępna problematyka pojęć prawoznawstwa uchodzi za trudną, bardziej skomplikowana problematyka teorii prawa za trudniej- szą, a najbardziej wyrozumowana problematyka idei filozofii prawa za najtrudniejszą w percepcji czytelników, to wspomniana struktura książki miałaby czynić zadość wy- maganej w procesach poznawania i nauczania zasadzie stopniowania trudności. W podtytule książki znajduje się fraza „Reinterpretacja krytyczna”. Oznacza ona za- miar autora przezwyciężania mnożących się, niestety nieudanych, opisów i interpretacji ogólnej wiedzy o prawie. Oczywiście zniechęcają one ich potencjalnych adresatów swoją niejasnością, drobiazgowością, pretensjonalnością i w sumie jeszcze niedojrzałością do opublikowania. Niejasność wspomnianych interpretacji nierzadko wynika nie tyle z trud- ności samej ogólnej wiedzy o prawie, ile z rozmyślnego jej zaciemniania dla stwarzania po- zorów głębi opisu czy też i interpretacji. Nadmierna drobiazgowość interpretacji, owocują- ca zbyt opasłymi księgami, obnaża niezdolność odróżniania tego, co istotne i podstawowe, od tego, co mniej istotne i wtórne. Pretensjonalność natomiast niektórych autorów obja- wia się w zbyt pospiesznej pogoni za nowatorstwem, udziwnioną swoistością i wątpliwą odrębnością czy też tym bardziej oryginalnością. Prowadzi zwykle do płaskości i jałowości wywodów, oderwania ich od rzeczywistości i nieodróżniania zbędnego pedantyzmu od bezkrytycznej ignorancji osłanianej nawet przez niektórych szatami pobożności. Warunkiem jasności interpretacji czegokolwiek jest przede wszystkim pełne zro- zumienie interpretowanej materii przez jej interpretatora. Bez takiej jasności interpreta- tor nie jest w stanie nadać formy jasnego przekazu, mętnych jeszcze dla niego samego, przedwcześnie ogłaszanych treści. Warunek jasności jest natomiast spełniany w takiej mierze, w  jakiej pozwala na to opisywana i  interpretowana materia. Problematyka ogólnej wiedzy o prawie stawia duże wymagania z różnych względów także dlatego, że odznacza się dużą zmiennością. Przeto w dążeniach do uwzględnienia w niej tego, co podstawowe i najbardziej istotne niezbędna jest zdolność do dostrzegania tego, co bez- względnie racjonalne, trwałe, niepodważalne i uniwersalne. Jest to elementarny wymóg 12 szacunku dla prawd już odkrytych w poznawczych dążeniach do prawd jeszcze niepo- znanych. W bezkrytycznych i niedojrzałych interpretacjach ogólnej wiedzy o prawie to, co jedna strona podaje za prawdę, druga strona często usiłuje ją kwestionować tylko dla- tego, że to nie jest jej prawda. Podstawowe i najbardziej istotne prawdy prawoznawstwa skupiają się wokół pojęć prawnych, prawdy teorii prawa wokół koncepcji złożonych z tych pojęć z myślą o potrzebach praktyki prawniczej, a prawdy filozofii prawa wokół idei aspirujących dla całej ogólnej wiedzy o prawie. Książka, o  charakterze tyleż podręcznika co próby monografii, składa się z trzech części, każda część z kilkunastu rozdziałów, a każdy z rozdziałów z trzech podrozdziałów. Przechodzenie od tytułu określonego rozdziału do podtytułu może ułatwiać poznawanie opisywanej i interpretowanej materii od ogółu do szczegółu. Jest to jedna z fundamentalnych zasad racjonalnej edukacji. Część pierwsza dotyczy podstaw prawoznawstwa, część druga podstaw teorii prawa, a część trzecia podstaw filozofii prawa. Zwięzłość treści wszystkich tych części wskazuje, że są one głównie wstępnym wprowadzeniem do rozwiniętych opracowań monograficznych. Troska o możliwie najbardziej jasny i prosty język owych treści wynika z głębokiego prze- konania, że „nikt nigdy nie zbłądził na prostej drodze”. Rozdział PRO FUTURO, zamykający książkę, jest znacznie obszerniejszy od poprzedzających go rozdziałów. Jest to w pełni świadomy zamiar autora. Chodziło bowiem przy tym, aby treści książki nie ograniczały się jedynie do ciągłego nieja- ko odgrzewania i przeżuwania tej samej papki, bez jakiegokolwiek uwłaczania tym sformułowaniem znaczenia problematyki ogólnej wiedzy o prawie. Rozdział ten za- wiera zwięzły opis nowego nurtu ogólnej wiedzy o prawie – biojurysprudencji – za- przeczającej coraz bardziej rozpowszechniającemu się przekonaniu o kryzysie nauk humanistycznych, zmierzchu filozofii ogólnej i także jakoby końcu ogólnej wiedzy o prawie. Jest to więc propozycja wskazująca aktualną i doniosłą ze wszech miar problematykę wszelkiej wiedzy o charakterze jednocześnie aksjologicznym i nor- matywnym, zasługującą na jej rozwijanie i poznawanie. Zwykle książka sama znajduje swoich czytelników. W czasach szybkiego wzrostu znaczenia rozpowszechnionej kultury obrazkowej, kultura słowa pisanego napoty- ka jednak z tym coraz większe trudności. Zanim kultura słowa pisanego nie zanik- nie zupełnie, co jest tylko zbytnim zapewne czarnowidztwem, autor kieruje zawarte w książce słowa do wszystkich zainteresowanych prawem ukazywanym w ogólności. Kieruje je przede wszystkim do studentów różnych dyscyplin humanistycznych – pra- wa, administracji, politologii, zarządzania, filozofii, teologii, socjologii oraz innych. Lublin w początkach 2016 roku Autor Roman Andrzej Tokarczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: