Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00662 010263 8332822 na godz. na dobę w sumie
Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4377-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Trzecie wydanie Repetytorium „Podstawy systemu prawa międzynarodowego” podzielone jest na cztery części:

część pierwsza – PYTANIA dotyczące m.in.: prawa traktatowego, organizacji międzynarodowych (z uwzględnieniem ONZ, RE, UE i NATO), źródeł prawa międzynarodowego,

część druga – TESTY pozwalające zweryfikować wiedzę dotyczącą: umów międzynarodowych i zwyczaju międzynarodowego, podmiotów prawa międzynarodowego, struktur organizacji międzynarodowych,

część trzecia – KAZUSY uwzględniające zagadnienia m.in. z zakresu: organów organizacji międzynarodowych, umów międzynarodowych, praw człowieka,

część czwarta – TABLICE przedstawiające m.in.: budowę umowy międzynarodowej, przyczyny nieważności i wygaśnięcia traktatu, różnice między prawem międzynarodowym a krajowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewelina Cała-Wacinkiewicz Podstawy systemu prawa międzynarodowego pytania • testy • kazusy • tablice 3. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Podstawy systemu prawa międzynarodowego W sprzedaży: A. Łazowski, A. Zawidzka PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze B. Kuźniak, M. Marcinko ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 3 Skrypty Becka P. Łaski (red.) PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. PYTANIA EGZAMINACYJNE. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C. H. Beck B. Kuźniak ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE. PYTANIA. TABLICE, wyd. 2 Ćwiczenia Becka J. Barcik, T. Srogosz PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE Akademia Prawa www.ksiegarnia.beck.pl Podstawy systemu prawa międzynarodowego pytania • testy • kazusy • tablice 3. wydanie rozszerzone i zmienione dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz Uniwersytet Szczeciński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-4376-1 ISBN e-book 978-83-255-4377-8 Przedmowa Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk poprawione i zaktualizowane trzecie wydanie repetytorium z prawa mię dzy narodowego publicznego, mogące stanowić pomoc dydaktycz- ną zarówno dla studentów, aplikantów, jak i tych wszystkich, którym przyszło zgłębiać te- matykę prawno mię dzy narodową. Repetytorium w zaproponowanym kształcie stanowi wynik kilkuletnich doświadczeń dydaktycznych. Z założenia nie wyczerpuje jednak całości zakresu materiału, co wynika, po pierwsze, z rozległości tematycznej przedmiotu – prawo międzynarodowe publiczne, po dru- gie zaś, z chęci pozostawienia niektórych zagadnień do realizacji na wykładach. Z założenia także w niniejszym repetytorium potrzeba osiągnięcia celów dydaktycznych zmusiła autor- kę do wyjścia poza tradycyjne ramy prawa międzynarodowego publicznego. Nie wymaga to głębszego uzasadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę, że do posługiwania się tradycyjny- mi pojęciami prawa międzynarodowego potrzebne jest niekiedy subsydiarne wykorzystanie konstrukcji pojęciowych właściwych choćby nauce o stosunkach międzynarodowych. Repetytorium, którego głównym zadaniem jest służyć pomocą w przyswojeniu, a także utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, skła- da się z czterech części. Pierwsza – przyjmując formę pytań (zagadnień) egzaminacyjnych i od- powiedzi – ma za zadanie merytorycznie przybliżyć omawiane zagadnienia. Druga – zawie rająca testy (zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru) – ma ułatwić weryfikację zdobytej wiedzy, co stanowi doskonałą powtórkę materiału np. przed egzaminem. Trzecia – o którą wzbo- gacono drugie wydanie – zawiera kazusy umożliwiające zgłębienie omawianej tematyki poprzez możliwość analizowania stanów faktycznych, a zatem posiada walor praktyczny. Czwarta zaś – w formie tablic – graficznie prezentuje treści zawarte w części pierwszej. Trzecie wydanie repetytorium wzbogacono o przykłady i stanowisko doktryny ukazu- jące istotę omawianej problematyki. Ponadto, w deskrypcji Unii Europejskiej uwzględnio- no aktualny stan prawny, oparty na podpisanym 13.12.2007 r. Traktacie z Lizbony, który wszedł w życie 1.12.2009 r. Uwzględniono ponadto poszerzenie składu członkowskiego NATO i ONZ. Żywię nadzieję, że przyjęta konstrukcja, a także naniesione zmiany ułatwią Państwu ko- rzystanie z niniejszego repetytorium, a spotkanie z prawem międzynarodowym publicznym zakończy się sukcesem w postaci zdanego egzaminu. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim osobom, które w trakcie pracy nad książką służyły mi swoją pomocą i udzielały cennych uwag i sugestii. Szczecin, lipiec 2012 r. Autorka Spis treści Przedmowa _________________________________________________________ V Wykaz skrótów ______________________________________________________ XI Wykaz ważniejszej literatury __________________________________________ XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia ogólne ________________________________________ 1 Pytania 1–23 Rozdział II. Źródła prawa międzynarodowego publicznego _______________ Pytania 24–48 Rozdział III. Prawo traktatowe _______________________________________ I. Uwagi ogólne __________________________________________________ II. Zawieranie, obowiązywanie i stosowanie umów międzynarodowych ______ 24 46 46 64 91 91 94 113 120 125 125 141 150 158 Pytania 49–67 Pytania 68–95 Pytania 96–99 Pytania 100–119 Pytania 120–127 Pytania 128–131 Pytania 132–151 Pytania 152–163 Pytania 164–175 Pytania 176–214 Rozdział IV. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego ____________ I. Uwagi ogólne __________________________________________________ II. Państwo ______________________________________________________ III. Organizacje międzynarodowe – rozważania teoretyczne ________________ IV. Inne podmioty _________________________________________________ Rozdział V. Organizacje międzynarodowe – wybrane zagadnienia w praktyce _ I. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ________________________ II. Rada Europy (RE) _______________________________________________ III. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) ___________________ IV. Unia Europejska (UE) ____________________________________________ VIII Spis treści Rozdział VI. Systemy ochrony praw człowieka __________________________ Pytania 215–240 Odpowiedzi do testu 1 ___ Odpowiedzi do testu 2 ___ Odpowiedzi do testu 3 ___ Odpowiedzi do testu 4 ___ Odpowiedzi do testu 5 ___ Odpowiedzi do testu 6 ___ Odpowiedzi do testu 7 ___ Odpowiedzi do testu 8 ___ Odpowiedzi do testu 9 ___ Odpowiedzi do testu 10 ___ Odpowiedzi do testu 11 ___ Odpowiedzi do testu 12 ___ Część B. Testy* Rozdział I. Zagadnienia ogólne Test 1 __________________________ 223 Test 2 __________________________ 226 Test 3 __________________________ 228 Rozdział II. Źródła prawa międzynarodowego publicznego Test 4 __________________________ 231 Test 5 __________________________ 234 Test 6 __________________________ 236 Test 7 __________________________ 239 Rozdział III. Prawo traktatowe Test 8 __________________________ 241 Test 9 __________________________ 244 Test 10 __________________________ 246 Test 11 __________________________ 249 Test 12 __________________________ 251 Rozdział IV. Podmioty prawa międzynarodowego Test 13 __________________________ 254 Odpowiedzi do testu 13 ___ Test 14 __________________________ 256 Odpowiedzi do testu 14 ___ Test 15 __________________________ 259 Odpowiedzi do testu 15 ___ Test 16 __________________________ 262 Odpowiedzi do testu 16 ___ Test 17 __________________________ 264 Odpowiedzi do testu 17 ___ Rozdział V. Organizacje międzynarodowe – wybrane zagadnienia w praktyce Test 18 __________________________ 267 Odpowiedzi do testu 18 ___ Test 19 __________________________ 269 Odpowiedzi do testu 19 ___ Test 20 __________________________ 272 Odpowiedzi do testu 20 ___ Test 21 __________________________ 274 Odpowiedzi do testu 21 ___ Test 22 __________________________ 276 Odpowiedzi do testu 22 ___ Rozdział VI. Systemy ochrony praw człowieka Test 23 __________________________ 279 Test 24 __________________________ 281 Test 25 __________________________ 284 Test 26 __________________________ 287 Test 27* __________________________ 289 Test 28 __________________________ 291 Test 29 __________________________ 293 Test 30 __________________________ 296 Test 31 __________________________ 298 Test 32 __________________________ 300 Test 33 __________________________ 302 Odpowiedzi do testu 23 ___ Odpowiedzi do testu 24 ___ Odpowiedzi do testu 25 ___ Odpowiedzi do testu 26 ___ Odpowiedzi do testu 27 ___ Odpowiedzi do testu 28 ___ Odpowiedzi do testu 29 ___ Odpowiedzi do testu 30 ___ Odpowiedzi do testu 31 ___ Odpowiedzi do testu 32 ___ Odpowiedzi do testu 33 ___ 197 310 310 310 311 311 311 312 312 312 313 313 313 314 314 314 315 315 315 316 316 316 317 317 317 318 318 318 319 319 319 320 320 320 * Uwaga: Testy 1–26 są testami jednokrotnego wyboru, testy 27–35 – wielokrotnego wyboru. Spis treści IX Test 34 __________________________ 305 Test 35 __________________________ 307 Odpowiedzi do testu 34 ___ Odpowiedzi do testu 35 ___ 321 321 Część C. Kazusy Kazus 1. Przystąpienie do ONZ __________________________________________ Kazus 2. Opinie doradcze Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ________ Kazus 3. Obywatelstwo Unii Europejskiej __________________________________ Kazus 4. Dopuszczalność skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka _____ Kazus 5. Zawieszenie stosowania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ____________________________________ Kazus 6. Ratyfikacja umowy międzynarodowej ______________________________ Kazus 7. Tekst autentyczny umowy _______________________________________ Kazus 8. Stosowanie prawa Unii Europejskiej _______________________________ Kazus 9. Prawo międzynarodowe prywatne a prawo międzynarodowe publiczne __ Kazus 10. Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ______________________________________________ Kazus 11. Nieważność traktatu __________________________________________ Kazus 12. Moc wiążąca Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka _______________ Kazus 13. Prawo Unii Europejskiej a dyskryminacja __________________________ Kazus 14. Prawa człowieka _____________________________________________ Kazus 15. Podmiotowość a umowy międzynarodowe ________________________ Część D. Tablice Tabl. 1. Definicja pojęcia prawa międzynarodowego publicznego _______________ Tabl. 2. Rodzaje stosunków prawnomiędzynarodowych _______________________ Tabl. 3. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne ___ Tabl. 4. Główne cechy charakteryzujące prawo międzynarodowe publiczne _______ Tabl. 5. Rodzaje sankcji prawa międzynarodowego __________________________ Tabl. 6. Relacje między prawem międzynarodowym, prawem europejskim a prawem Unii Europejskiej ______________________________________ Tabl. 7. Skuteczność prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym Tabl. 8. Sposoby pojmowania społeczności międzynarodowej __________________ Tabl. 9. Organy państwowe uprawnione do realizowania polityki zagranicznej państwa ______________________________________________________ Tabl. 10. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe __________________________ Tabl. 11. Postanowienia art. 38 Statutu MTS ________________________________ 3 Tabl. 12. Źródła prawa międzynarodowego publicznego ______________________ 3 Tabl. 13. Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego _____________________ 3 Tabl. 14. Katalog ogólnych zasad prawa sformułowany w Karcie Narodów Zjednoczonych _______________________________________________ 3 Tabl. 15. Katalog ogólnych zasad prawa sformułowany w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego, dotyczącej przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych z 1970 r. ____________ 3 323 324 326 327 329 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 343 343 344 344 345 346 347 347 348 349 50 50 51 52 53 X Spis treści Tabl. 16. Rodzaje aktów jednostronnych państw ____________________________ 3 Tabl. 17. Charakterystyka Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów podpisanej 23.5.1969 r. __________________________________________________ 3 Tabl. 18. Ważniejsze rodzaje umów międzynarodowych ______________________ Tabl. 19. Umowy na korzyść państwa trzeciego _____________________________ Tabl. 20. Umowy na niekorzyść państwa trzeciego ___________________________ Tabl. 21. Budowa umowy międzynarodowej _______________________________ Tabl. 22. Rodzaje ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie Konstytucji RP _ Tabl. 23. Wyłączenie możliwości składania zastrzeżeń do umowy międzynarodowej _ 3 Tabl. 24. Obowiązek publikacji aktów prawnych w polskim porządku prawnym ___ 3 Tabl. 25. Funkcje depozytariusza umowy międzynarodowej ___________________ 3 Tabl. 26. Przyczyny nieważności traktatu i przyczyny wygaśnięcia jego mocy obowiązywania _______________________________________________ 3 Tabl. 27. Trzy znaczenia terminu „państwo” ________________________________ 3 Tabl. 28. Sposoby definiowania terminu „państwo” __________________________ 3 Tabl. 29. Sposoby nabywania obywatelstwa w Polsce _________________________ Tabl. 30. Główne atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej ____________ Tabl. 31. Podstawowe rodzaje państw ____________________________________ Tabl. 32. Definicja organizacji międzynarodowych ___________________________ Tabl. 33. Organy organizacji międzynarodowych ____________________________ Tabl. 34. Organizacja Narodów Zjednoczonych – główne cele i zasady działalności _ Tabl. 35. System podstawowych instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych ___ 3 Tabl. 36. Ważniejsze kompetencje Zgromadzenia Ogólnego ONZ ______________ 3 Tabl. 37. Sposoby głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ ________________ 3 Tabl. 38. Ważniejsze kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ _________________ 3 Tabl. 39. System Narodów Zjednoczonych _________________________________ 3 Tabl. 40. Główne organy Rady Europy _____________________________________ 3 Tabl. 41. Procedury podejmowania decyzji w Komitecie Ministrów Rady Europy ___ Tabl. 42. Sposoby głosowania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy _____ Tabl. 43. Główne organy i struktura Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony _ Tabl. 44. Ważniejsze kompetencje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony _____________________________________ Tabl. 45. Frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego ________________________ 3 Tabl. 46. Prawo Unii Europejskiej ________________________________________ 3 Tabl. 47. Systemy ochrony praw człowieka _________________________________ 3 Tabl. 48. Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ___________________________________________________ 3 Tabl. 49. Siedziby międzynarodowych trybunałów ___________________________ 3 Tabl. 50. Pozaeuropejskie – regionalne systemy ochrony praw człowieka _________ 3 Załączniki __________________________________________________________ Indeks rzeczowy ____________________________________________________ 54 55 356 357 357 358 359 60 61 62 63 64 65 366 366 367 368 368 369 70 71 72 73 74 75 376 377 378 379 80 81 82 83 84 84 385 407 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i dokumenty EKPC ________Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. (Europejska Konwencja Praw Człowieka) (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) KNZ _________Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, KPC __________ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, KPK__________ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KWPT ________Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. poz. 90 ze zm.) poz. 296 ze zm.) poz. 255 ze zm.) Nr 74, poz. 439) MPPOiP ______Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) n. TUE ________Traktat o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana z 9.5.2008 r. − uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony (Dz.Urz. UE C 83/2010, s. 13) ObPolU _______ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) PDPCZ _______Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r. TL ___________Traktat z Lizbony z 13.12.2007 r. zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 306/2007, s. 1) TFUE_________Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana z 9.5.2008 r. (dawny Traktat ustanowiający Wspólnotę Europejską zmie- niony Traktatem z Lizbony) (Dz.Urz. UE C C 83/2010, s. 47) TUE __________Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.Urz. UE C 191/1992, s. 1) TWE _________Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE UmMU _______ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, C 224/1999, s. 1) poz. 443 ze zm.) XII Wykaz skrótów 2. Organizacje międzynarodowe i ich organy ETPC ________Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS _________Europejski Trybunał Sprawiedliwości Euratom ______Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG ________Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ______Europejska Wspólnota Węgla i Stali KBWE _______Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie MTS (ICJ) ____ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice) NATO ________Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego OBWE _______Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ONZ _________Organizacja Narodów Zjednoczonych RE __________Rada Europy STSM (PCIJ) __ Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (Permament Court of International Justice) UE __________Unia Europejska WE __________Wspólnota Europejska 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ________Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ____Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C.M.L.Rev. ____Common Market Law Review E.L.J. ________European Law Journal PiP __________Państwo i Prawo PPE __________Przegląd Prawa Europejskiego Pr. i Pod. UE ___Prawo i Podatki Unii Europejskiej PS ___________Przegląd Sądowy Prz. Sejm. _____Przegląd Sejmowy RP ___________Ruch Prawniczy RPEiS ________Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SM __________Sprawy Międzynarodowe Zb. Orz. ______Zbiór Orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ZN __________Zeszyty Naukowe 4. Inne skróty art. __________artykuł cyt. __________cytowany (-a, -e) m.in. _________między innymi nast. _________następna (-e, -y) np. ___________na przykład Nr ___________numer pkt __________punkt post. _________postanowienie Wykaz skrótów XIII poz. __________pozycja pyt. __________pytanie r. ____________rok red. __________redakcja rozdz. ________rozdział s. ____________strona (-y) t. ____________tom tekst jedn. _____tekst jednolity tj. ___________to jest ust. __________ustęp WPZIB _______Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wyr. __________wyrok zd. ___________zdanie ze sprost. _____ze sprostowaniem zm. __________zmiana (-y) v. ____________versus Wykaz ważniejszej literatury 1. Zbiory dokumentów Z. Brodecki (red.), Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej- ską. Komentarz, Warszawa 2006 L. Gelberg, Wybór dokumentów, cz. 2, Warszawa 1958 A. Górbiel, Prawo międzynarodowe. Źródła i materiały, t. 1 i 2, Katowice 1970 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, To- K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wro cław–War- ruń 2003 szawa 1978 B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002 P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego pub licznego, cz. 1 i 2, Szczecin 2001 R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektó- rymi krajami europejskimi, Koszalin 1999 A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lub- lin 2004 M. Sykulska, Prawo międzynarodowe publiczne, Sopot 1998 B. Wierzbicki, Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 2. Podręczniki, monografie, encyklopedie, artykuły L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008 L. Antonowicz, Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1974 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007 J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002 J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Włocławek 2003 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 Z. Brodecki, Prawo integracji z europejskiej perspektywy, Warszawa 2004 I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 1998 N. Buchowska, Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa między na ro do- wego, RPEiS 2001, z. 3 XVI Wykaz ważniejszej literatury E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter pawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodo- wego, Warszawa 2007 E. Cała, D. Wacinkiewicz, Przyczynek do rozważań na temat europejskich relacji prawnych w kontekście współczesnego rozumienia suwerenności, [w:] I. Gawłowicz, I. Wierzcho- wiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Warszawa 2005 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004 P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008 S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków 2005 E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2004 L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958 Encyclopedia of Public International Law, Holland 2000 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997 T. Gadkowski, Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za szkodę jądrową, Poznań 1990 L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979 J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2006 T. Hillier, Principles of Public International Law, London–Sydney 1999 M. Horspool, European Union Law, London 2003 F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003 M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008 A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979 J. Kolasa, Unia Europejska na tle rozwoju prawa i społeczności międzynarodowej, [w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Wro cław 2003 A. Kosicki, Problem podmiotowości europejskich „minipaństw” w świetle prawa międzyna- rodowego, RPEiS 2002, z. 1 R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000 wa 2001 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, War sza- P. Łaski, Suwerenność i współzależność we współczesnym prawie międzynarodowym, [w:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Warszawa 2005 A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008 T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działa- nia. Zasięg, Wrocław 1999 J. Makowski, Prawo międzynarodowe, cz. 1, Warszawa 1930 P. Malanczuk, Modern Introduction to International Law, London–New York 1997 M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, War- szawa 2004 Wykaz ważniejszej literatury XVII C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000 St. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1967 M. Perkowski, Ewolucja podmiotowości prawnomiędzynarodowej Unii Europejskiej, [w:] C. Mik (red.), Unia Europejska w dobie reform, Toruń 2004 J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004 R. Podgórzańska, Główne problemy polityki zagranicznej Polski po wejściu do Unii Euro- pejskiej, [w:] R. Podgórzańska, Ł. Tomczak (red.), Wybrane zagadnienia polityki zagra- nicznej Polski po 1989 roku, Szczecin 2006 R. Podgórzańska, Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum Sejmowej Ko- misji Spraw Zagranicznych w latach 1989–2001, Szczecin 2006 M. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000 R. Sonnenfeld, Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1980 J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Warszawa–Poznań 2003 R. Streinz, Prawo europejskie, Warszawa 2002 J. Tyranowski, Spory graniczne i spory terytorialne a sukcesja, SM 1976, Nr 10 D. Wacinkiewicz, Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – wybrane aspekty prawne, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Szczecin 2006 Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia ogólne Pytanie 1. Zdefiniuj pojęcie prawa międzynarodowego publicznego. Prawo międzynarodowe publiczne (w skrócie prawo międzynarodowe) w dok- trynie przedmiotu definiowane jest na wiele sposobów. I tak, L. Antonowicz przyj- muje, iż prawo międzynarodowe reguluje stosunki wzajemne państw tworzących społeczność międzynarodową1. Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, że to państwa są podstawowym elementem społeczności międzynarodowej, z czym trudno byłoby się nie zgodzić. Oparcie definicji prawa międzynarodowego o państwa stanowi jednak wąskie uję- cie (sensu stricto) definiowanego zagadnienia. Współcześnie zaobserwować można bowiem proces permanentnego rozszerzania się katalogu podmiotów prawnomię- dzynarodowych. Szersze rozumienie (sensu largo) pojęcia prawa międzynarodowego wynika na- tomiast z definicji zaproponowanej przez A. Łazowskiego i A. Zawidzką, zgodnie z którą prawo międzynarodowe publiczne to szczególnego rodzaju system prawny, tworzący zasady oraz mechanizmy współpracy państw, organizacji międzynarodo- wych oraz innych uznanych podmiotów tego systemu prawnego2. Zbliżone stano- wisko zajmują także W. Czapliński i A. Wyrozumska, wyraźnie podkreślając, iż nor- my prawnomiędzynarodowe regulują wzajemne stosunki między podmiotami tego prawa3, nie zaś jedynie między państwami. Na podstawie powyższych definicji, uogólniając, stwierdzić należy, iż prawo międzynarodowe publiczne to: 1) zespół norm prawnych, 2) regulujących wzajemne stosunki, 3) pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. 1 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011, s. 18. 2 A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011, s. 2. 3 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, War- szawa 2004, s. 5. E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 3 Pyt. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy systemu prawa międzynarodowego Pytania. Testy. Kazusy. Tablice
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: