Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00677 011980 17892880 na godz. na dobę w sumie
Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego - ebook/pdf
Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 462
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8122-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja dotyczy dogmatycznych i praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną za przestępne podżeganie. Autor analizuje szereg aspektów konstrukcyjnych i szczegółowych, przedstawiając kompleksowe rozważania o podżeganiu do przestępstwa na tle innych form współdziałania przestępnego. Zwieńczeniem publikacji jest przedstawiona przez Autora propozycja kompleksowej zmiany przepisów Rozdziału II Kodeksu Karnego.

Praca kierowana jest zarówno do osób zajmujących się dogmatyką prawa karnego, jak i do osób wykonujących zawody prawnicze związane z wymiarem sprawiedliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PODŻEGANIE W POLSKIM PRAWIE KARNYM STUDIUM Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI PRAWA KARNEGO DAMIAN TOKARCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DAMIAN TOKARCZYK • PODŻEGANIE W POLSKIM PRAWIE KARNYM. STUDIUM Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI PRAWA KARNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: dr Krzysztof Drozdowicz DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAKAZIE OPUBLIKOWANIA SPROSTOWANIA PRASOWEGO dr Marek Porzeżyński ZDOLNOŚĆ PATENTOWA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH Prof. AszWoj dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Ksenia Kakareko, prof. dr hab. Jacek Sobczak PRAWO PRYWATNOŚCI JAKO REGUŁA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO dr Paweł Zaborniak PRAWO DOSTĘPU DO DÓBR PUBLICZNYCH dr Krzysztof Horubski ADMINISTRACYJNOPRAWNE INSTRUMENTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl PODŻEGANIE W POLSKIM PRAWIE KARNYM STUDIUM Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI PRAWA KARNEGO DAMIAN TOKARCZYK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8121-8 ISBN e-book 978-83-812-8122-5 Spis treści IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ XIII Wprowadzenie ........................................................................................................... XXXV Część I. Podżeganie jako forma współdziałania przestępnego Rozdział I. Rys historyczny. Modele odpowiedzialności karnej Rozdział II. Aksjologiczne i teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za podżeganie .......................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Funkcja ochronna prawa karnego a odpowiedzialność karna za przestępne współdziałanie ................................................................... I. Funkcja ochronna prawa karnego ................................................ II. Subsydiarność i zasada ultima ratio prawa karnego ................... § 3. Funkcja ochronna prawa karnego a regulacja odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie ...................................................... za przestępne współdziałanie ........................................................................... § 1. Kształtowanie się zasad odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie na tle odpowiedzialności zbiorowej ............................ § 2. Klasyczna nauka prawa karnego i teoria udziału (Teilnahmesystem) ...................................................................................... I. Ogólne założenia teorii udziału w cudzym przestępstwie ......... II. Teoria udziału w niemieckim prawie karnym – zagadnienia węzłowe .............................................................................................. § 3. Pozytywistyczna nauka prawa karnego i teoria jednolitego sprawstwa (Einheitstätersystem) .............................................................. I. Ogólne założenia teorii jednolitego sprawstwa ........................... II. Odmiany teorii jednolitego sprawstwa ........................................ 1. Koncepcje M. Foinitskiego, A. Nicoladoniego i B. Getza ...... 2. Funkcjonalna teoria jednolitego sprawstwa w austriackim prawie karnym ........................................................................... § 4. Polska koncepcja podżegania i pomocnictwa J. Makarewicza na tle teorii udziału i teorii jednolitego sprawstwa ........................................ 3 3 12 12 18 28 28 29 30 32 35 51 51 53 53 55 57 V Spis treści § 4. Funkcja gwarancyjna prawa karnego a odpowiedzialność karna za formy współdziałania przestępnego .................................................. Rozdział III. Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo w KK z 1997 r. ........... § 1. Sprawstwo w polskim prawie karnym – zagadnienia ogólne ............. I. Sprawstwo pojedyncze .................................................................... II. Współsprawstwo w polskim prawie karnym .............................. III. Sprawstwo kierownicze i polecające ............................................. IV. Problematyka sprawstwa pośredniego ......................................... V. Sprawstwo rodzajowe w polskim prawie karnym – podsumowanie .................................................................................. § 2. Podżeganie i pomocnictwo w KK z 1997 r. .......................................... I. Podżeganie i pomocnictwo jako zjawiskowe typy czynów zabronionych .................................................................................... II. Koncepcja podżegania i pomocnictwa jako typów zjawiskowych przestępstwa na tle modeli odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie ............................................. Część II. Podżeganie jako zjawiskowy typ przestępstwa. Odpowiedzialność karna za przestępne podżeganie Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające .............................................................. § 1. Ustawowe znamiona przestępstwa – zagadnienia ogólne ................... § 2. Struktura znamion przestępnego podżegania. Miejsce czynu głównego w strukturze znamion podżegania ....................................... Rozdział II. Znamiona przedmiotowe podżegania ........................................... § 1. Podmiot przestępnego podżegania. Odpowiedzialność za podżeganie do przestępstw indywidualnych .................................... I. Podmiot przestępstwa. Przestępstwa powszechne i indywidualne .................................................................................. II. Podział przestępstw na powszechne i indywidualne a podżeganie ...................................................................................... 1. Spór o podmiot podżegania i podżeganie do przestępstw indywidualnych w świetle założeń teorii postaci zjawiskowych popełnienia przestępstwa ............................... 2. Podżeganie do przestępstw indywidualnych w świetle aktualnych poglądów nauki i judykatury .............................. § 2. Przedmiot prawnokarnej ochrony w ramach znamion przestępnego podżegania ......................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Przedmiot ochrony w ramach przestępnego podżegania .......... 66 71 71 72 77 88 121 128 135 135 152 169 169 170 189 189 189 195 195 207 221 221 222 VI Spis treści Rozdział III. Znamiona strony przedmiotowej podżegania ............................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Związek między czynem podżegacza a czynem głównym .................. § 3. Akcesoryjność ilościowa podżegania na gruncie teorii postaci zjawiskowych popełnienia przestępstwa ............................................... § 4. Określenie czynności sprawczej podżegania ........................................ § 5. Relacja między czynem podżegacza a czynem sprawcy głównego oraz skutkowy lub bezskutkowy charakter podżegania w KK z 1997 r. ....................................................................................................... I. Zagadnienia ogólne. Pojęcie skutku i podział przestępstw na skutkowe i bezskutkowe ............................................................ II. Spór o skutkowy lub bezskutkowy charakter podżegania w KK z 1997 r. .................................................................................. III. Zagadnienia obiektywnego przypisania skutku przy przestępnym podżeganiu. Podżeganie alias facturi .................... § 6. Podżeganie jako przestępstwo zagrożenia dobra prawnego ............... § 7. Przedmiot czynności wykonawczej przestępnego podżegania (adresat nakłaniania i zagadnienie jego indywidualizacji) ................. Rozdział IV. Znamiona strony podmiotowej podżegania ............................... § 1. Wprowadzenie. Umyślność i nieumyślność jako podmiotowe znamiona ustawowej istoty czynu .......................................................... § 2. Zagadnienia strony podmiotowej podżegania ..................................... I. Zagadnienia wstępne ....................................................................... II. Odpowiedzialność podżegacza za przestępstwo nieumyślne w świetle teorii postaci zjawiskowych przestępstwa ................... III. Umyślny charakter podżegania ..................................................... IV. Zakres umyślności podżegania a niewłaściwe podżeganie do przestępstwa nieumyślnego ............................................................ V. Właściwe podżeganie do przestępstwa nieumyślnego ............... Rozdział V. Podżeganie a formy stadialne czynu zabronionego .................... § 1. Regulacja odpowiedzialności karnej za nieskuteczne podżeganie na gruncie teorii postaci zjawiskowych popełnienia przestępstwa .... § 2. Zbieg form stadialnych przestępstwa i podżegania w świetle KK z 1997 r. ....................................................................................................... I. Zbieg czynności przygotowawczych i dokonanego podżegania ......................................................................................... II. Sensu stricto usiłowanie podżegania w świetle zasady proporcjonalności i subsydiarności .............................................. III. Podstawa wymiaru kary za usiłowanie podżegania ................... 225 225 227 231 244 247 247 255 282 291 296 301 301 307 307 309 313 321 342 351 351 356 356 365 378 VII Spis treści § 3. Odstąpienie od usiłowania i czynny żal w odniesieniu do podżegacza .................................................................................................. Część III. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda Rozdział I. Wnioski .................................................................................................. Rozdział II. Postulaty de lege ferenda ................................................................... 385 393 401 VIII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Nr 88, poz. 1137 ze zm.) KK z 1932 r. .................................... rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Ko- deks karny (Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. .................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KW ................................................... ustawa z 21.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 12, poz. 1094 ze zm.) KPK .................................................. ustawa z 6.6.997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. Nr 89, poz. 665 ze zm.) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej d. austr. StGb ................................. Strafgesetz über Verbrechen Vergehen und über- Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) autr. StGb ........................................ Strafgesetzbuch niem. StGb ...................................... Strafgesetzbuch trugen z 27.5.1852 r. Republik Österreich z 23.1.1974 r. (Bundesgesetzblatt 1974, Nr 21, s. 641–692) für das Deutsche Reich z 15.5.1871 r. (Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1871, Nr 24, s. 127–205) für 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw GP .................................................... Gazeta Prawna GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze GSW ................................................. Gazeta Sądowa Warszawska IN ..................................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego KSP ................................................... Krakowskie Studia Prawnicze KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe NKPK .............................................. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Ius Novum IX Wykaz skrótów NP .................................................... Nowe Prawo OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSN(C) ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSN(K) ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna (okres (okres międzywojenny) międzywojenny) OSNIK ............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- OSNPG ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wyd. Prokura- OSNwSK ......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- OSA .................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- skowa tury Generalnej nych wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .................................................... Palestra Par. na Dr. ...................................... Paragraf na Drodze PiP .................................................... Państwo i Prawo Prok. ................................................ Prokurator Prok. i Pr. ........................................ Prokuratura i Prawo Prz.PK .............................................. Przegląd Prawa Karnego PS ...................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny St. Fil. .............................................. Studia Filozoficzne St. Iur. .............................................. Studia Iuridica St.Iur.Lubl. ...................................... Studia Iuridica Lublinensia St.Iur.Torun. ................................... Studia Iuridica Toruniensia SP ...................................................... Studia Prawnicze SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne WPP ................................................. Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. ........................................... Zbiór Orzeczeń 3. Organy orzekające SO ..................................................... Sąd Okręgowy SW .................................................... Sąd Wojewódzki SA ..................................................... Sąd Apelacyjny SN ..................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ................................................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów NSW ................................................ Naczelny Sąd Wojskowy X Wykaz skrótów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł cyt. .................................................... cytowana (-y;-e) IK ...................................................... Izba Karna KKPK ............................................... Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego nast. .................................................. następne Nr ..................................................... numer nt. ..................................................... numer tezy ob. ..................................................... obecnie/obecny orz. ................................................... orzeczenie por. ................................................... porównaj poz. ................................................... pozycja r. ....................................................... rok (-u) red. ................................................... redaktor/redakcja s. ....................................................... t. ........................................................ tom tekst jedn. ....................................... vol. .................................................... volumen w. ...................................................... wiek (-u) z. ....................................................... zeszyt zd. ..................................................... zdanie zob. ................................................... zobacz tekst jednolity strona XI Bibliografia Ambos K., Treatise on international criminal law. Volume I: Foundations and General Part, Oxford 2013 Andrejew I., Społeczne niebezpieczeństwo, znamiona przestępstwa, wina – jako pro- blemy kodyfikacyjne, NP 1955, Nr 7–8 Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., Glosa do wyr. (7) SN z 12.11.1959 r., V K 1080/59, PiP 1960, Nr 2 Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz dla studiujących, Warszawa 1975 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, War- Andrejew I., Sprawstwo według polskiego prawa karnego, SP 1988, Nr 1–2 Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989 Bafia J. (red.), Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Bafia J. (red.), Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, szawa 1978 Warszawa 1987 Warszawa 1987 Bałtruszajtys G., Kolarzowski J., Paszkowska M., Rajewski K., Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 2002 Banasik K., Polska koncepcja podżegania i pomocnictwa, [w:] G. Artymiak, Z. Ćwiąkal- ski (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa 2009 Banasik K., Nieumyślność w świetle propozycji nowelizacji kodeksu karnego, Pal. 2013, Banasik K., Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2013, Nr 9 Barczak-Oplustil A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Barczak-Oplustil A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Berger A., Współsprawstwo (uwagi do nieistniejącego w KK z 1932 r. przepisu), Lublin Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, CzPKiNP 2004, Nr 1 Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowie- dzialności za skutek, PiP 2005, Nr 10 Nr 7–8 CzPKiNP 2004, Nr 2 CzPKiNP 2005, Nr 1 1934 XIII Bibliografia Bielski M., Zasady wymiaru kary za podżeganie i pomocnictwo, CzPKiNP 2006, Nr 2 Bielski M., Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2006, Nr 10 CzPKiNP 2010, Nr 2 Bielski M., Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, Bielski M., Glosa do post. SN z 29.4.2009 r., I KZP 6/09, PS 2010, Nr 5 Bieniak M., Odpowiedzialność karna menadżerów, Warszawa 2015 Błachnio A., Miejsce popełnienia przestępstwa przez podżegacza i pomocnika, Pal. 2006, Nr 7–8 i szczególna, Warszawa 2012 Bojarski M. (red.), Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna Bojarski T., Glosa do post. SN z 1.3.2005 r., III KK 208/04, Pal. 2006, Nr 3–4 Bojarski T., Z problematyki współdziałania przestępnego, [w:] J. Giezek (red.), Przestęp- stwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006 Bojarski T., Tradycja i postęp w nowelizacji prawa karnego – od Makarewicza do stanu obecnego, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Lubli- nie”, vol. 1, Lublin 2008 Bojarski T., Prawo karne, Warszawa 2012 Bojarski T. (red.), Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szewczyk M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012 Bryła M., Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 Bryła M., Sprawstwo a formy stadialne popełnienia przestępstwa, Prok. i Pr. 2002, Nr 2 Buchała K., Bezprawność przestępstw nieumyślnych i wyłączające ją dozwolone ryzyko, Warszawa 1971 SP 1986, Nr 1–2 Buchała K., Glosa do wyr. SN z 14.1.1974 r., I KR 193/73, PiP 1975, Nr 1 Buchała K., Niektóre problemy zachowania w warunkach umiarkowanego ryzyka, Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989 Buchała K., Przypisanie skutku stanowiącego znamię nieumyślnego deliktu w polskim prawie karnym, [w:] T. Kaczmarek (red.), Teoretyczne problemy odpowiedzial- ności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990 Buchała K., Współczesne problemy związane z konstrukcją teoretyczną sprawstwa po- średniego, [w:] O. Górniok (red.), U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice 1991 Buchała K., W sprawie tzw. sprawstwa pośredniego i pokrewnych form sprawstwa, PS 1994, Nr 3 Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie KK z 1969 r. Część I. Część ogólna. Zeszyt 1. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Kraków 1971 Buchała K., Kubicki L., Sprawstwo pośrednie w polskiej nauce prawa karnego i orzecz- nictwie sądowym, SP 1988, Nr 1–2 XIV Bibliografia Buchała K. (red.), Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994 Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995 Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, Kraków 1998 Bugajski W., Zamiar i wina w podżeganiu i pomocnictwie, NP 1964, Nr 11 Bugajski W., O przestępstwach indywidualnych, PiP 1965, Nr 5–6 Cichońska G., Glosa do uchw. (7) SN z 21.10.2003 r., I KZP 11/03, Prok. i Pr. 2006, Nr 4 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systematycznego ujęcia, Warszawa 1990 Cieślak W., „Kierowanie wykonaniem czynu zabronionego” jako istota sprawstwa kie- rowniczego, PiP 1992, Nr 7 Cieślak W., Niektóre zagadnienia przedmiotu karnoprawnej ochrony, PiP 1993, Nr 11 Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010 Czyżak M., Sprawstwo polecające w zorganizowanej strukturze przestępczej, Prok. i Pr. Ćwikło-Sikora M., Glosa do uchw. (7) SN z 21.10.2003 r., I KZP 11/03, CzPKiNP 2004, Damnjanović V., Die Beteiligungsformen im deutschen und serbischen Strafrecht sowie in der ICTY-Rechtsprechung, Berlin 2013 Daszkiewicz K., Refleksje na temat podżegania w projekcie kodeksu karnego, Pal. 1963, Daszkiewicz K., Glosa do wyr. SN z 11.6.1974 r., IV KR 89/74, OSPiKA 1975, Nr 6, 2004, Nr 6 Nr 2 Nr 9 poz. 148 Dąbkiewicz K., Konstrukcja sprawstwa pośredniego (spór J. Makarewicz i S. Glasera), PiP 2011, Nr 3 nego, Warszawa 2012 Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu kar- Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nieokreślonych w ustawie, Łódź 1995 Dębski R., O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w ko- deksie karnym z 1997 r., SPE 1998, t. LVIII Dębski R., Współdziałanie przy przestępstwie indywidualnym w ujęciu nowego ko- deksu karnego, PiP 2002, Nr 6 Dębski R., W sprawie nowelizacji przepisów o sprawstwie, [w:] L. Gardocki, M. Króli- kowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005 Dębski R., Jeszcze o tzw. sprawstwie niewykonawczym (kierowniczym i polecającym), [w:] J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy two- rzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006 XV Bibliografia Dębski R. (red.), System Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzial- ności, t. 3, Warszawa 2013 Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, www.doroszewski.pwn.pl Driendl J., Spotowski A., O nowym austriackim prawie karnym, PiP 1977, Nr 4 Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Ka- towice 1987 Dukiet-Nagórska T. (red.), Hoc S., Kalitowski M., Sitarz O., Tyszkiewicz L., Wilk L., Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2012 Dunaj B. (red.), Domowy popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003 Filar M., Zgwałcenie zbiorowe a problematyka sprawstwa, PiP 1976, Nr 3 Filar M., Glosa do wyr. SN z 30.8.1979 r., II KR 227/79, OSPiKA 1980, Nr 11, poz. 207 Filar M., Postacie zjawiskowe przestępstwa w projektach nowego kodeksu karnego z lat 1980–1990, Prz.PK 1992, Nr 6 Filar M., Nowy kodeks karny Federacji Rosyjskiej, Prok. i Pr. 1997, Nr 6 Filar M. (red.), Berent M., Bojarski J., Bojarski M., Czarnecki P., Filipkowski W., Gór- niok O., Hoc S., Guzik-Makaruk E.M., Koc S., Hofmański P., Kalitowski M., Ku- lik M., Paprzycki L.K., Pływaczewski E.W., Radecki W., Sakowicz A., Siwik Z., Ste- fański R.A., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Wilk L., Kodeks karny. Komentarz, War- szawa 2016 Filipczak M., Usiłowanie przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, Prok. i Pr. 2014, Nr 2 Fletcher G.P., Basic concepts of criminal law, Oxford–Nowy Jork 1998 Florek T., Czy sprawstwo kierownicze stanowi okoliczność kwalifikującą?, PiP 1974, Frankowski S., Glosa do wyr. SN z 28.9.1970 r., IV KR 191/70, OSPiKA 1971, Nr 10 Frankowski S., Recenzja pracy A. Wąska, Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, NP 1974, Nr 2 Fudali Ł., Czy przepisy art. 26–30 mają zastosowanie do przestępstw indywidualnych (delicta propria)?, Przegląd Sądownictwa 1936, Nr 11 Gaberle A., Dopuszczalne ryzyko jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, NP 1965, Nr 12 Gajdus D., Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984, s. 30–50 Gałązka M., Podżeganie w polskim prawie karnym, Roczniki Nauk Prawnych 2000, Nr 3 Nr 1 XVI Gardocki L., Pozaustawowe znamiona przestępstwa, St. Iur. 1988, t. XVI Gardocki L., Subsydiarność prawa karnego oraz in dubio pro libertate jako zasady kry- minalizacji, PiP 1989, Nr 12 Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990 Gardocki L., Typizacja uproszczona, St. Iur. 1992, t. X Gardocki L., Uznanie za sprawcę, Pal. 1996, Nr 7–8 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2008 Gensikowski P., Glosa do post. SN z 29.4.2009 r., I KZP 6/09, OSP 2010, Nr 1, poz. 6 Bibliografia Gensikowski P., Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Warszawa Gensikowski P., Problemy wymiaru kary za podżeganie i pomocnictwo, Pal. 2011, 2011 Nr 5−6 Gerson O., Strafgrund, Wesen und Tathandlung der Anstiftung, § 26 StGb: Soziale De- sintegration mittels doppelt-pathologischen Diskurses – Teil 1, Zeitschrift für In- ternationale Strafrechtsdogmatik (3) 2016 Giezek J., Naruszenie reguł ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, PiP 1992, Nr 1 Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994 Giezek J., „Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czynu zabronionego czy okoliczność kontratypowa, [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne pro- blemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profe- sora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009 Giezek J., Sprawstwo polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakła- nianiem do jego popełnienia, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójci- kiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki krymi- nalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, War- szawa 2010 Giezek J., Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013 Giezek J., Strona podmiotowa czynu zabronionego a model i kryteria subiektywnego przypisania, [w:] J. Giezek, P. Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przy- pisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2015 Giezek J., Kardas P., Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle wymagań teorii i praktyki, Pal. 2001, Nr 9–10 Giezek J., Kardas P., Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, Kraków Giezek J., Kardas P. (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialno- 2003 ści karnej, Warszawa 2016 Warszawa 2012 Giezek J. (red.), Kłączyńska N., Łabuda G., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Gimbut A., Glosa do wyr. SN z 17.5.1960 r., I K 132/59, OSPiKA 1961, Nr 10 Glaser S., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009 Gofroń Cz., Glosa do wyr. SN z 19.6.1978 r., I KR 120/78, Pal. 1979, Nr 6 Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996 Góralski P., Pomoc i namowa do samobójstwa (art. 151 k.k.) w poglądach doktryny oraz danych statystycznych, NKPK 2003, t. XIII Górniok O., Zagadnięcie mienia społecznego, Warszawa 1976 Górniok O., Problemy konfiguracji wieloosobowej na tle zagarnięcia mienia społecz- nego, NP 1977, Nr 1 XVII Bibliografia Górniok O., Znaczenie subsydiarności prawa karnego w jego interpretacji, PiP 2007, Nr 5 Gössel K., Maurach R., Renzikowski J., Zipf H., Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 2. Erscheinungsformen des Verbrechens und Rechtsfolgen der Tat, Monachium 2014 Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karni- styczna, Warszawa 2012 Grześkowiak A., Prawo karne wartości, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Pań- stwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012 Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Ciepły F., Gałązka M., Halas R., Hypś S., Szeleszczak D., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012 Gubiński A., Glosa do wyr. (7) SN z 12.11.1959 r., V K 1080/59, PiP 1961, Nr 11 Gubiński A., Glosa do post. NSW z 27.5.1957 r., W 499/57, PiP 1962, Nr 5–6 Gubiński A., Glosa do wyr. SN z 8.5.1963 r., IV K 673/61, PiP 1964, Nr 3 Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1980 Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1996 Herzberg R., Sprawstwo i udział w przestępstwie, SP 1988, Nr 1–2 Hirsch H.J., Refleksje na tle reformy prawa karnego RFN, PiP 1988, Nr 1 Hirsch H.J., W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, RPEiS Hołubowski A., Podżeganie do przestępstw karalnych jedynie w typie umyślnym, Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, 2002, Nr 1, St.Iur.Torun. 2015, t. XVII Warszawa 2012 Hryniewicz E., Skutek w prawie karnym, Prok. i Pr. 2013, Nr 7–8 Hünerfeld P., Sprawstwo pośrednie i podżeganie w prawie karnym RFN, SP 1988, Nr 1−2 Berlin 1991 1996 Nr 5 Jakobs G., Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnuglslehre, Janicka D., Spór o teorie kary w dobie klasycznej szkoły prawa karnego na ziemiach polskich i niemieckich w XIX w., „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności” 2000, z. 2 Janiszewska E., Glosa do wyr. SN z 19.6.1978 r., I KR 120/78, NP 1980, Nr 4 Jescheck H., Weigend T., Lehrbuch des Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin–Nowy Jork Jędrzejewski Z., Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa, Prok. i Pr. 2008, Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009 Jędrzejewski Z., Usytuowanie zamiaru ewentualnego w strukturze przestępstwa, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy XVIII Bibliografia prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiaro- wana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010 Jędrzejewski Z., Problem „skutkowości” podżegania i pomocnictwa w Kodeksie karnym z 1932 r., [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i ob- cego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część V, Warszawa 2014 Jędrzejewski Z., Akcesoryjność kwantytatywna oraz karalność „usiłowania” podżegania i pomocnictwa w Kodeksach karnych z 1969 i 1997 r., [w:] B. Bieńkowska, D. Sza- frański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, prak- tycznym i teoretycznym. Część V, Warszawa 2014 Jędrzejewski Z., Podżeganie (pomocnictwo), sprawstwo kierownicze i sprawstwo po- średnie a akcesoryjność odpowiedzialności, [w:] Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek (red.), Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014 Kaczmarek T., Z problematyki współsprawstwa sukcesywnego, PiP 1988, Nr 9, s. 32–43 Kaczmarek T., Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku, KPP 2004, Nr 4 Kaczmarek T., O metodologicznej użyteczności testu warunku sine qua non przy obja- śnianiu przyczynowości, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Lublin 2005 Kaczmarek T., Sporne problemy odpowiedzialności karnej ekstraneusa za współspraw- stwo do przestępstw indywidualnych, [w:] R. Jaworski, M. Szostak (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005 Kaczmarek T., Kwestie sporne tzw. niesprawczych form współdziałania przestępnego, [w:] J. Majewski (red.), Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia prze- stępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2007 Kaczmarek T., O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, PiP 2008, Nr 10 Kaczmarek T., Ekstraneus jako współdziałający w popełnieniu przestępstwa indywidu- alnego – problemy sporne, [w:] J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017 Kalinka A., O podżegaczach i sprawcach występków, Kraków 1839 Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdzia- łanie, Kraków 2001 Kardas P., Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestęp- czości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2002, Nr 10 Kardas P., Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, KPP 2004, Nr 4 Kardas P., Przypisanie przestępstwa a niesprawcze formy współdziałania. Rozważania o przydatności konstrukcji obiektywnego przypisania w procesie ustalania odpo- wiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo, [w:] L. Leszczyński, E. Skręto- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: