Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00691 009481 11015926 na godz. na dobę w sumie
Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - ebook/pdf
Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0351-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko bywa koniecznym etapem inwestycji budowlanej.

Niniejsza mo­nografia stanowi obszerne omówienie problematyki podziału nie­ruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności przedstawiając postępowanie administracyjne w przedmiocie jej podziału w przypadku obowiązywania i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także niezależnie od jego ustaleń.

Po raz pierwszy w polskiej doktrynie prawnej poddano szerszej analizie ­in­stytucję połączenia i ponownego podziału nieruchomości grun­towych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.

Książka przedstawia także problematykę trwałości decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt ­podziału gruntu oraz zagadnienia związane z opłatą adiacencką pobieraną w przypadku wzrostu wartości gruntu wskutek jego podziału.


Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic­twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JERZY KOPYRA · PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŒCIAMI Polecamy nasze publikacje: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ Komentarze Becka Stella Brzeszczyńska UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Zarys Prawa Maciej Bielecki KLUCZOWE DECYZJE I UMOWY W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Nieruchomości PRAWO BUDOWLANE, wyd. 10 z wprowadzeniem Jerzego Siegienia Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŒCIAMI JERZY KOPYRA Redakcja: Dagna Kordyasz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0351-2 Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. XI Wykaz skrótów ...................................................................................................... XV Bibliografia ............................................................................................................. XXI Orzecznictwo ......................................................................................................... XXXV Rozdział I. Pojęcie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału .............................................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... § 2. Wyodrębnienie oraz granice nieruchomości gruntowej ......... I. Kopaliny i wody............................................................................. II. Słup powietrza nad gruntem .................................................... III. Budynki oraz inne obiekty budowlane ................................ IV. Urządzenia służące doprowadzaniu lub odprowadzaniu mediów ............................................................ § 3. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości gruntowej ................... § 4. Koncepcje nieruchomości gruntowej w prawie polskim ....... § 5. Zakres przepisów o podziale nieruchomości gruntowej w ustawie o gospodarce nieruchomościami ................................ § 6. Pojęcie podziału nieruchomości gruntowej ................................. § 7. Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej ........................ § 8. Wnioski ........................................................................................................ Rozdział II. Podział nieruchomości gruntowej w przypadku obowiązywania planu miejscowego oraz braku planu miejscowego .................................................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... § 2. Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku obowiązywania planu miejscowego i braku planu miejscowego .............................................................................................. I. Dostęp do nieruchomości gruntowej powstałej na 1 1 1 3 7 8 11 12 14 15 18 21 25 27 27 28 skutek podziału do drogi publicznej ..................................... 34 V Spis treści II. Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej ......................................................... 1. Badanie zgodności wstępnego projektu podziału 36 nieruchomości gruntowej z ustaleniami planu miejscowego albo postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) i braku sprzeczności z przepisami odrębnymi .......................... 2. Opinia dotycząca wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej – zagadnienia ogólne ...... 3. Forma opinii dotyczącej wstępnego projektu 41 45 podziału nieruchomości gruntowej ............................... 47 4. Obowiązek wydania opinii dotyczącej wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej w przypadku podziału nieruchomości gruntowej z urzędu ..................................................................................... § 3. Nieruchomości rolne i leśne ............................................................... § 4. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne ........................ § 5. Połączenie i ponowny podział nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie .................................................................................. I. Zagadnienia ogólne ...................................................................... II. Umowa zamiany jako element połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych .................................. 1. Umowa zobowiązująca oraz umowa przedwstępna zamiany jako element połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych ........................... 2. Roszczenie o zawarcie umowy rozporządzającej zamiany praw do części nieruchomości gruntowych oraz termin do jej zawarcia ...................... III. Wpływ ustania mocy obowiązującej umowy zamiany praw do części nieruchomości gruntowych, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, na trwałość decyzji zatwierdzającej projekt połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych ...... § 6. Podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ........................................................................................ § 7. Wnioski ........................................................................................................ 51 55 57 62 63 68 71 77 79 85 86 VI Spis treści Rozdział III. Podział nieruchomości gruntowej niezależnie od ustaleń planu miejscowego .............................................................. § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Implikacje wykładni pojęcia „niezależnie od ustaleń planu miejscowego” ........................................................................................... § 3. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami ............................................................. § 4. Wydzielenie działki budowlanej, na której posiadacz 89 89 90 96 w dobrej wierze wzniósł budynek ................................................... 103 § 5. Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa ............. 104 § 6. Realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw ............ 106 § 7. Realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych ................................................. 107 § 8. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej ............................................. 108 § 9. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ............................................. § 10. Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego ..................................................................... § 11. Wydzielenie działek gruntu na terenie zamkniętym ................ § 12. Wnioski ...................................................................................................... Rozdział IV. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gruntowej ....................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... § 2. Skutki prawne oraz wymogi formalne decyzji 111 111 114 115 117 117 zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej . 118 § 3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości zabytkowej .................................................. 122 § 4. Wpływ zmiany planu miejscowego (decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) na trwałość decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej ................................................. 125 § 5. Wpływ ustania mocy obowiązującej planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) na trwałość decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej . 128 VII Spis treści § 6. Wpływ ustania mocy obowiązującej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej na sam podział .. 133 § 7. Skutki niewypełnienia warunku zawartego w decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowych ............................................................................................... § 8. Wnioski ........................................................................................................ Rozdział V. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej ....................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... § 2. Koncepcja strony postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej w świetle poglądów doktryny i judykatury ................................................................................................ I. Cechy interesu prawnego .......................................................... II. Interes prawny a interes faktyczny oraz źródła interesu prawnego ......................................................................................... 141 145 147 147 148 149 151 III. Koncepcja subiektywna oraz obiektywna interesu prawnego ......................................................................................... 153 IV. Interes prawny a postępowanie nadzwyczajne i odwoławcze .................................................................................. 158 § 3. Właściciel (użytkownik wieczysty) jako wnioskodawca postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej ................................................................................................... 159 § 4. Właściciel (użytkownik wieczysty) jako wnioskodawca postępowania w przedmiocie połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie .................................................................................. § 5. Współwłaściciel (współużytkownik wieczysty) jako wnioskodawca postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej .................................................................... 161 162 § 6. Dysponenci ograniczonych praw rzeczowych oraz praw obligacyjnych ............................................................................................ 163 § 7. Właściciel (użytkownik wieczysty) gruntu graniczącego z nieruchomością gruntową podlegającą podziałowi ............... 164 § 8. Gmina jako strona postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej .................................................................... 166 171 § 9. Wnioski ........................................................................................................ VIII Spis treści Rozdział VI. Opłata adiacencka w postępowaniu o podział nieruchomości gruntowej ....................................................................... § 1. Zagadnienia wprowadzające ............................................................... § 2. Charakter prawny opłaty adiacenckiej ........................................... § 3. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty 173 173 175 adiacenckiej ............................................................................................... 180 182 § 4. Tryb ustalania i pobierania opłaty adiacenckiej .......................... § 5. Droga sądowa w sprawie o zasądzenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wskutek jej podziału ............................................................................... § 6. Przedawnienie roszczeń o uiszczenie opłaty adiacenckiej ..... § 7. Wnioski ........................................................................................................ Rozdział VII. Podział nieruchomości gruntowej w prawie obcym .................................................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające ........................................................................... § 2. System prawa angielskiego .................................................................. 190 194 195 197 197 198 I. Katalog praw do nieruchomości w angielskim Prawie rzeczowym ...................................................................................... 199 II. Klasyfikacja rzeczy i definicja nieruchomości gruntowej w angielskim Prawie rzeczowym ..................... 202 III. Podział nieruchomości gruntowej ......................................... 204 1. Podział nieruchomości gruntowej skutkujący wydzieleniem działek gruntu, które będą użytkowane w sposób odmienny niż grunt pierwotny .................................................................................. 205 § 3. Prawo francuskie ..................................................................................... 208 I. Definicja nieruchomości gruntowej we francuskim prawie rzeczowym ....................................................................... 208 210 II. Reżimy podziału nieruchomości gruntowej ...................... 1. Przesłanki podziału nieruchomości gruntowej (lotissement) ............................................................................ 211 2. Podziały nieruchomości gruntowej niestanowiące lotissement ............................................................................. 215 3. Podziały nieruchomości gruntowej odrębnie uregulowane ............................................................................ Zakończenie ............................................................................................................ 215 217 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 223 IX Przedmowa Podział gruntu w celu uzyskania pożądanej konfiguracji terenu nierzadko stanowi konieczny etap procesu inwestycyjnego, albowiem nabywanie całych działek gruntu nie zawsze odpowiada zamierzeniom budowlanym inwestora, a pozyskiwanie zbytecznych powierzchni musi zostać uznane za nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego też zagadnienia prawne, wyłania- jące się w ramach procedury podziału nieruchomości gruntowej, należy uznać za niezwykle ważne dla praktyki procesów inwestycyjnych. Szczególnie dużą wagę teoretyczną posiadają poruszane w ramach niniej- szego opracowania takie zagadnienia, jak: pojęcie strony postępowania ad- ministracyjnego o podział gruntu, trwałość decyzji zatwierdzającej projekt podziału czy też charakter prawny opłaty adiacenckiej. Jeśli chodzi o pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym o podział nieruchomość gruntowej oraz opłaty adiacenckie, tezom formułowanym w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie brak należytego uzasadnienia, a zatem wymagają one ponownej analizy z odwołaniem się do konkretnych argumentów natury jurydycznej. W dotychczasowej literaturze przedmiotu zupełnie zmarginalizowana została problematyka z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego, tj. trwało- ści decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości gruntowej oraz wpływu ustania mocy obowiązującej tejże decyzji na umowy cywilnoprawne zawarte na jej podstawie. Stąd też powołane zagadnienia zo- staną przez autora szczegółowo omówione. Dotychczas na rynku wydawniczym ukazały się następujące pozycje mo- nograficzne traktujące ogólnie o podziale nieruchomości: Podział i rozgrani- czenie nieruchomości autorstwa E. Mzyka, Podziały, rozgraniczania i scale- nia nieruchomości M. Durzyńskiej oraz Z. Bojara, Podziały nieruchomości. Komentarz. Pierwsza z powołanych pozycji ukazała się drukiem w 1997 r., druga w roku 2000, a zatem odnoszą się one do już nieobowiązującego sta- nu prawnego i nie uwzględniają nowych instytucji prawnych, o których była mowa powyżej. Natomiast komentarz Z. Bojara, wydany w 2006 r., nie wnosi do istniejącego dorobku nauki prawie żadnych nowych rozwiązań, stanowiąc w istocie kompilację już istniejących. Ponadto, wydaje się, iż stopień szczegóło- wości zagadnień omawianych w powyższych monografiach jest niezadowalają- cy, a zatem rzeczone zagadnienia wymagają pogłębionych rozważań. Również komentarze do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz poprzedzających ją ustaw, regulujących postępowanie w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej, pomijają wiele istotnych szczegółów tegoż postępowania. XI Przedmowa Literaturę wykorzystaną w niniejszym opracowaniu można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza zawiera powołane powyżej monografie oraz artykuły, komentarze, studia itp., dotyczące bezpośrednio postępowania administracyj- nego o podział gruntu. Do drugiej kategorii można zaliczyć opracowania trak- tujące w ogólności o postępowaniu administracyjnym oraz instytucjach prawa administracyjnego i w nieznacznej mierze o przepisach prawa cywilnego. Na potrzeby komparatystyki prawniczej, odwołującej się do prawa angielskiego i francuskiego, wykorzystano literaturę angielskojęzyczną i francuskojęzyczną, w tym opracowania zamieszczone na stronach internetowych, a także orzecz- nictwo sądowe. Ponieważ uregulowanie problematyki związanej z nieruchomościami pra- wo Unii Europejskiej pozostawia porządkom krajowym państw członkowskich, brak jest regulacji prawa europejskiego odnoszących się do zakresu niniejszego opracowania. Autor duży nacisk położył na przedstawienie w ramach omawianej pro- blematyki orzecznictwa sądów polskich, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego wraz z glosami przedstawicieli doktryny prawa. Odwołując się do nieobowiązujących już aktów prawnych regulujących podział gruntu, nie sposób pominąć wydanych na ich podstawie orzeczeń sądowych czy też poglądów doktrynalnych. Jeśli zachowały one swą aktual- ność na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tylko w odniesieniu do niej są powoływane, z pominięciem ustaw o charakterze historycznym, przedstawianych jedynie w zarysie. Zabieg ten ma na celu uniknięcie powta- rzania tych samych pozycji orzecznictwa czy poglądów doktryny w różnych miejscach opracowania. Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnień administracyjno- -prawnych związanych z postępowaniem o podział nieruchomości gruntowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały pominięte w literaturze przedmiotu albo jedynie zasygnalizowane, a także krytyczna analiza rozwiązań zaproponowanych w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie. Omawiając powołane zagadnienia, trudno jednak nie nawiązywać do przepisów prawa cy- wilnego, chociażby przy omawianiu wpływu ustania mocy obowiązującej decy- zji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na umowy cywilnoprawne zawarte na jej podstawie. Praca stanowi próbę całościowego i pogłębionego omówienia problematyki podziału nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego brakuje we współczesnym polskim piśmiennictwie prawniczym. Ustawę o gospodarce nieruchomościami, bez wątpienia, należy zaliczyć do gałęzi prawa administracyjnego, zaś jej poszczególne przepisy zarówno do przepisów o charakterze materialnoprawnym, jak i procesowym. Jakkolwiek przepisy dotyczące powołanego postępowania zawarte są, przede wszystkim, w powołanej ustawie, to jednak ze względu na materialnoprawne przesłanki podziału, związane z obowiązywaniem miejscowych planów zagospodarowa- nia przestrzennego, konieczne okazało się poświęcenie uwagi także niektórym XII Przedmowa przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W stop- niu niezbędnym do analizy zagadnień prawnych, stanowiących przedmiot niniejszego opracowania, zostały omówione stosowne przepisy także innych ustaw, jak np. ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym czy też Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego. W rozdziale pierwszym przeanalizowano pojęcie nieruchomości grunto- wej, jej podziału oraz wskazano na zakres niniejszego opracowania. Następnie, w dwóch kolejnych rozdziałach autor przedstawił postępo- wanie administracyjne w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej w przypadku obowiązywania i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także niezależnie od jego ustaleń, w szczególności pod- dając analizie instytucję połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne za- gospodarowanie, która w dotychczasowej literaturze przedmiotu nie została szczegółowo omówiona. Rozdział czwarty poświęcony został natomiast problematyce trwałości decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału gruntu. Szczególnie istotna, z punktu widzenia postępowania podziałowego, jest instytucja strony takiego postępowania, zaś ugruntowane w tym zakresie po- glądy doktryny prawa i judykatury wydają się co najmniej dyskusyjne. Ich krytyczna analiza została przedstawiona w rozdziale piątym. Rozdział szósty traktuje o opłacie adiacenckiej, naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej spowodowanym jej podziałem. W powołanym rozdziale autor zbada, czy opłata adiacencka jest podatkiem, a także przeanalizuje dopuszczalność ustalenia zerowej stawki opłaty adiacenc- kiej oraz obowiązek uiszczenia powołanej opłaty w przypadku gdy gmina nie partycypowała finansowo w podziale nieruchomości gruntowej, jak również zagadnienie dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zasądzenie opłaty adiacenckiej. Rozdział siódmy z kolei służy przedstawieniu procedur podziału nierucho- mości gruntowej w prawie angielskim i francuskim, realizujących podobne założenie – ochronę ładu przestrzennego przed niekontrolowanymi podzia- łami gruntów. Podsumowanie wniosków sformułowanych w niniejszym opracowaniu zostało zamieszczone w „Zakończeniu”. Ze względu na temat niniejszej pracy poza jej zakresem znalazło się zagad- nienie podziału gruntu w ramach postępowania sądowego, regulowane przede wszystkim przepisami Kodeksu postępowania cywilnego1 oraz ustanawianie 1 Niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami odnoszą się bezpo- średnio do postępowania sądowego. Można tu wskazać chociażby przepis art. 96 ust. 2 GospNierU (wymóg zasięgnięcia przez sąd opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przedmiocie zgodności projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospo- darowania przestrzennego) czy też art. 95 pkt 1 GospNierU (zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej poprzez jej podział niezależnie od ustaleń planu miejsco- wego). Jednak trudno uznać, że z tego powodu powyższe postępowania sądowe toczą XIII Przedmowa odrębnej własności lokali (podział „poziomy” budynku), normowane przepisa- mi ustawy o własności lokali. Natomiast opisane zostały te szczególne przypad- ki podziału, do których nawiązuje w swoich przepisach ustawa o gospodarce nieruchomościami, np. podział nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę dróg krajowych. Ze względu na ograniczenie tematyki niniej- szego opracowania do podziału gruntu na podstawie przepisów powołanej ustawy, autor pozostawił bez szczegółowego omówienia problemy prawne wyłaniające się w ramach postępowania wieczystoksięgowego, związanego z rzeczonym podziałem. Niniejsze opracowanie stanowi częściowo zmienioną rozprawę doktorską obronioną w październiku 2007 r. w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozprawa ta została napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Henryka Ciocha, zaś jej recenzentami byli: Pan Prof. dr hab. Jan Skoczylas oraz Pan Prof. dr hab. Aleksander Oleszko. się „na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami” i powinny zostać objęte zakresem niniejszego opracowania. XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmPostępR ........................ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 23.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.) BudPrRozp ........................... AutostrPłU ............................ ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. Nr 127, poz. 627 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16.2.1928 r. o prawie budowlanym i zabudo- waniu osiedli (tekst. jedn. Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) francuski Kodeks cywilny (Code Civil) z 21.3.1804 r. (Kodeks Napoleona) CC ............................................ CLPL ....................................... część legislacyjna francuskiego Kodeksu plano- wania przestrzennego (Code de l`urbanisme, Partie Législative) z 31.12.1976 r. CLPR ....................................... część dekretowa francuskiego Kodeksu plano- wania przestrzennego (Code de l`urbanisme, Partie Réglementaire) z 26.7.1977 r. DługGruntNowel ............... projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hi- potece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3433) DrogPublU ........................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych EwidGruntBudynR ............ (Dz.U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewiden- cji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) GospGruntWywłU............. ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127) GospNierU ........................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) InwestDrógKrajU .............. ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre- XV Wykaz skrótów sie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) KC ............................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCNowel2004 ..................... Kodeks cywilny w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy z 8.11.2004 r. o zmianie usta- wy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach wie- czystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3433) KCNowel2006 ..................... Kodeks cywilny w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy z lutego 2006 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektó- rych innych ustaw (druk nr kkpc 0604) KomerPrywU ...................... ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i pry- watyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja .......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) KPA ......................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 ze zm.) KPC ......................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KsWieczHipR ...................... cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wie- czystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122) KWU ....................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych LPA .......................................... LRA ......................................... i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) angielskie Prawo rzeczowe (Law of Property Act) angielska ustawa o rejestracji nieruchomości (Land Registration) OchrZabytkU ....................... ustawa z 23.7.2000 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OrdPodU ............................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) PlanowZagospU ................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospoda- rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PodzNierMiejU ................... ustawa z 25.6.1948 r. o podziale nieruchomości PodzNieruchR ..................... na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz.U. Nr 35, poz. 240) rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podzia- łów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) PostępSądAdmPr ................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBud ..................................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrGeodezKart ..................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 ze zm.) PrGeolKart ........................... ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górni- cze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) PrRzecz .................................. ustawa z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319) PrSpółdz ................................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) SamGminU ........................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym SLA .......................................... (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) angielska ustawa o osadnictwie (Settled Land Act) SpółdzMieszkU ................... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- TCPA ....................................... niowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) angielska ustawa o planowaniu miejskim i ogól- nokrajowym z 1990 r. (Town and Country Planning Act 1990) TerBudDomU ...................... ustawa z 22.5.1958 r. o terenach dla budownic- twa domów jednorodzinnych w miastach i osie- dlach (Dz.U. Nr 31, poz. 138) TerBudJednU ....................... ustawa z 6.7.1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o po- dziale nieruchomości w miastach (Dz.U. Nr 27, poz. 192) WłLokU ................................. ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80, poz. 903 ze zm.) PrWod .................................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) XVII Wykaz skrótów WprowReformAdmU ....... ustawa z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) ZagospPrzestrzU ................ ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu prze- strzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory DPP ......................................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. ....................................... Dziennik Ustaw Gl. ........................................... Glosa GS ............................................ Gazeta Sądowa KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MP ........................................... Monitor Prawniczy NP ............................................ Nowe Prawo ONSA ...................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Ad mi ni stra cyj- ne go ONSAiWSA ........................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini stra cyj- nego i wojewódzkich sądów administracyjnych OSNAP ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Ad mini- stra cyj nej, Pracy i Ubezpieczeń Spo łecznych OSNAPiUS ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Admini- stra cyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ................................... zbiór orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Cy- wil nej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA .................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSS .......................................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK ........................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .......................................... Palestra PiP ........................................... Państwo i Prawo PG ............................................ Prawo Gospodarcze PP ............................................ Przegląd Podatkowy PPH ......................................... Przegląd Prawa Handlowego PPiA ........................................ Przegląd Prawa i Administracji Probl. Wym. Spraw. .......... Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Prok. i Pr ............................... Prokuratura i Prawo PS ............................................. Przegląd Sądowy PUG ........................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego XVIII Wykaz skrótów Rej. ......................................... Rejent RPEiS ...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ............................................ SP ............................................. ST ............................................. ZNUJ ....................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Samorząd Terytorialny artykuł 3. Inne art. .......................................... cz. ........................................... część dot. ......................................... dotyczy ed. ........................................... edycja ks. ........................................... księga lit. ........................................... litera m.in. ....................................... między innymi niepubl. ................................ niepublikowane np. .......................................... na przykład Nr ............................................ numer NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny op.cit. .................................... opus citatus pkt ........................................... punkt por. ......................................... porównaj poz. ........................................ pozycja r. .............................................. s. .............................................. SA ........................................... SKO ......................................... SN ............................................ t. .............................................. tekst jedn. ............................ ust. .......................................... ustęp WSA ........................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny wyd. ....................................... wydanie ze zm. .................................... zob. ........................................ rok strona Sąd Apelacyjny Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sąd Najwyższy tom tekst jednolity ze zmianami zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: