Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00650 008527 11012237 na godz. na dobę w sumie
Podział quoad usum nieruchomości rolnej - ebook/pdf
Podział quoad usum nieruchomości rolnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 380
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7329-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia „Podział quoad usum nieruchomości rolnej” autorstwa dr Katarzyny Czerwińskiej-Koral porusza tematykę o szczególnym sposobie podziału do korzystania, jakim jest podział quoad usum. W pracy skupiono się na podziale specyficznego przedmiotu jakim jest nieruchomość rolna – składnik gospodarstwa rolnego. Stąd też pojęcie nieruchomości rolnej zostało omówione bardzo szczegółowo.

Bardzo wnikliwie został przedstawiony podział nieruchomości, jego rodzaje i procedury z tym związane. Omówiono istotę tego podziału, cechy charakterystyczne i zasady podziału oraz jego skutki przez pryzmat współwłasności. Poruszony został również temat podziału do korzystania nieruchomości rolnej będącej przedmiotem wspólnych praw innych niż własność, co obecnie – kiedy gospodarstwo rolne jest często zorganizowane na nieruchomościach rolnych, których prowadzący gospodarstwo rolne nie jest właścicielem – jest niezmiernie ważne.

W niniejszej monografii zostały omówione szczególne podziały nieruchomości rolnych lub ich części, tj. podziału quoad usum w ramach prawa rodzinnego i spadkowego. Warto podkreślić, że charakterystyka podziału quoad usum nieruchomości rolnej jest dokonywana na kanwie zagadnień bardziej ogólnych.

Dotychczas na rynku wydawniczym brak było pozycji kompleksowo omawiających tę problematykę.

Monografia składa się z 5 rozdziałów, w których Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z:

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę powództwa o ukształtowanie, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna  CzerwińsKa-Koral wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL • PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7328-7 ISBN e-book 978-83-255-7329-4 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz aktów prawnych   ...........................................................................................  X Wykaz literatury   ........................................................................................................  XIX Wykaz orzecznictwa    ................................................................................................  XXXIII Wprowadzenie   ...........................................................................................................  XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego   ........  1 § 1.  Zagadnienia wprowadzające  .....................................................................  1 8 § 2.  Normatywny model gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym  ...  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  8 II.  Gospodarstwo rolne w ujęciu art. 553 KC – zagadnienia      szczegółowe  .......................................................................................  § 3.  Siedlisko jako integralna część gospodarstwa rolnego  .........................  § 4.  Charakter prawny gospodarstwa rolnego  ...............................................  § 5.  Model gospodarstwa rodzinnego w polskim systemie prawnym  .......  Rozdział II. Współwłasność nieruchomości rolnej    ..........................................  § 1.  Pojęcie i istota współwłasności  .................................................................  I.  Uwagi ogólne dotyczące współwłasności  .....................................  II.  Istota współwłasności; pojęcie i znaczenie prawne udziału            we współwłasności  ...........................................................................  III.  Przedmiot współwłasności  .............................................................  I.  Rodzaje współwłasności  .................................................................  .  Powstanie współwłasności  .............................................................  1. Źródła współwłasności w ogólności  .........................................  2. Źródła współwłasności nieruchomości rolnej  ........................  § 2.  Rozporządzanie udziałem we współwłasności; rozporządzanie  rzeczą wspólną  .............................................................................................  § 3.  Zarząd rzeczą wspólną  ...............................................................................  § 4.  Uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli  .............................................  I. Zagadnienia ogólne  ..........................................................................  II. Uprawnienie współwłaścicieli do współkorzystania      i współposiadania rzeczy wspólnej  ...............................................  1.  Zagadnienia ogólne; ustawowa regulacja  ...............................  11 40 50 56 61 61 61 63 65 71 76 76 78 80 82 88 88 91 91  Spis treści 2.  Regulacja umowna  .....................................................................  3.  Regulacja sądowa  ........................................................................  § 5.  Roszczenia przysługujące współwłaścicielom  .......................................  I.  Zagadnienia ogólne ..........................................................................  II.  Roszczenia współwłaściciela przeciwko osobie trzeciej          oraz przeciwko innemu współwłaścicielowi  ...............................  Rozdział III. Podział quoad usum nieruchomości rolnej    ...............................  § 1.  Zagadnienia wprowadzające  .....................................................................  § 2.  Podział nieruchomości  ...............................................................................  I.  Rodzaje podziału nieruchomości  ..................................................  II.  Tryby podziału nieruchomości  ......................................................  § 3.  Podział administracyjny nieruchomości wspólnej  ...............................  I.  Zasady ogólne  ...................................................................................  II.  Podział nieruchomości rolnej  ........................................................  § 4.  Sądowe zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej  .............................  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  II.  Zasady sądowego zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej ....  III.  Zasady sądowego zniesienia współwłasności gospodarstwa            rolnego  ...............................................................................................  § 5.  Istota podziału quoad usum; cechy charakterystyczne i zasady  podziału quoad usum oraz jego skutki  ....................................................  I.  Zagadnienia wprowadzające  ..........................................................    II.  Pojęcie podziału quoad usum  ........................................................    III.  Cechy charakterystyczne podziału quoad usum  ........................    I.  Cechy umownego podziału quoad usum  .....................................    .  Treść porozumienia współwłaścicieli  ...........................................    I.  Zakaz dokonania podziału quoad usum  ......................................      II.  Skutki podziału quoad usum  .........................................................  § 6.  Istota i ogólne zasady sądowego podziału quoad usum ........................  § 7.  Nieruchomość rolna jako przedmiot podziału quoad usum  ...............  § 8.  Granice dopuszczalności podziału quoad usum nieruchomości  rolnej  .............................................................................................................  § 9.  Szczególne zasady sądowego podziału quoad usum nieruchomości  rolnej  .............................................................................................................  § 10.  Materialne podstawy prawne podziału quoad usum nieruchomości  rolnej  .............................................................................................................  § 11.  Postępowanie sądowe w sprawach o podział quoad usum  nieruchomości rolnej  ..................................................................................  I.  Zagadnienia wprowadzające  ..........................................................    I 96 98 99 99 101 117 117 118 118 122 124 124 127 129 129 132 135 140 140 142 143 145 148 151 152 154 159 162 168 176 187 187 Spis treści       II.  Krytyka dominującej linii orzecznictwa  ......................................  III.  Tryb postępowania – podsumowanie  ...........................................  I.  Rola biegłego w sprawie o podział quoad usum  ..........................  Rozdział IV. Podział do korzystania nieruchomości rolnej będącej przedmiotem wspólnych praw innych niż własność   ..................................  § 1.  Zagadnienia wstępne  ..................................................................................  § 2.  Użytkowanie wieczyste jako podstawa prawna posiadania  nieruchomości rolnej  ..................................................................................  I.  Zagadnienia wprowadzające  ..........................................................  II.  Treść prawa użytkowania wieczystego  .........................................  III.  Współużytkowanie wieczyste  ........................................................  § 3.  Wspólność praw wynikających ze stosunków zobowiązaniowych  ....  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  II.  Umowa najmu jako podstawa prawna posiadania        nieruchomości rolnej  .......................................................................                    III.  Umowa dzierżawy jako podstawa prawna posiadania  nieruchomości rolnej  .......................................................................  1.  Umowa dzierżawy w ogólności  ................................................  2.  Zasady szczególne w przedmiocie dzierżaw rolnych ............  3.  Bezczynszowe używanie nieruchomości rolnej  z art. 708 KC  ................................................................................  I.  Umowa leasingu jako podstawa prawna posiadania  nieruchomości rolnej  .......................................................................  .  Umowa użyczenia jako podstawa prawna posiadania  nieruchomości rolnej  .......................................................................  I.  Inne umowy związane z korzystaniem z rzeczy jako podstawy  prawne posiadania nieruchomości rolnej  ....................................  § 4.  Ograniczone prawa rzeczowe jako podstawa prawna posiadania  nieruchomości rolnej  ..................................................................................  I.  Zagadnienia wprowadzające ...........................................................  II.  Prawo użytkowania nieruchomości rolnej (art. 252 KC)  ..........  III.  Służebności na nieruchomościach rolnych  .................................  1.  Służebności jako ograniczone prawo rzeczowe ......................  2.  Służebności gruntowe  ................................................................  3.  Służebność przesyłu  ...................................................................  4.  Służebności osobiste  ..................................................................  5.  Konkluzje ......................................................................................  Rozdział V. Szczególne podziały quoad usum nieruchomości rolnych lub ich części    .......................................................................................................  188 194 197 203 203 204 204 207 211 215 215 219 222 222 226 230 230 233 235 237 237 238 241 241 243 246 247 251 263 II Spis treści         § 1.  Podział quoad usum nieruchomości wspólnej w przypadku odrębnej  własności lokali  ...........................................................................................  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  II.  Współkorzystanie z nieruchomości wspólnej  .............................  III.  Nieruchomość wspólna  ...................................................................  I.  Stosunek umowy o podział quoad usum do czynności  zarządu rzeczą wspólną  ..................................................................  .  Umowa o podział quoad usum  ......................................................  1.  Zagadnienia wstępne; czas zawierania umowy  .....................  2.  Treść umowy  ...............................................................................  3.  Podmioty zawierające umowę  ..................................................  4.  Skutki zawarcia umowy  .............................................................  5.  Jednostronna rezygnacja z obowiązania  ................................  § 2.  Podział quoad usum mieszkania wchodzącego w skład gospodarstwa  rolnego  ..........................................................................................................              I.  Prawo do korzystania z mieszkania w celu zaspokojenia  potrzeb rodziny – zagadnienia wstępne  .......................................  II.  Treść i charakter prawny uprawnienia do korzystania  z mieszkania w celu zaspokajania potrzeb rodziny ....................  III.  Treść i charakter prawny uprawnienia do korzystania  z przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania  w celu zaspokajania potrzeb rodziny  ............................................  I.  Uprawnienie z art. 281 KRO a ochrona posesoryjna  ..................  .  Uprawnienie z art. 281 KRO – podsumowanie  ...........................  § 3.  Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wchodzących w skład  majątku wspólnego  .....................................................................................  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  II.  Zasady współposiadania i współkorzystania z rzeczy  wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków  ............  § 4.  Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania          III w wyroku rozwodowym i w orzeczeniu orzekającym separację  ........  I.  Zagadnienia wprowadzające  ..........................................................  II.  Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania  przy orzekaniu separacji  .................................................................  III.  Obligatoryjność orzekania o sposobie korzystania  ....................    I.  Tymczasowy charakter orzeczenia  ...............................................    .  Przedmiot orzeczenia  ......................................................................      I.  Treść orzeczenia  ...............................................................................    II.  Podstawa prawna orzeczenia o sposobie korzystania  ................    III.  Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia  ................................  263 263 266 267 270 274 274 276 277 279 279 281 281 283 288 288 290 291 291 292 294 294 296 296 299 300 301 305 306 Spis treści       IX.  Zmiana sposobu korzystania  .........................................................  X.  Kwestie proceduralne  ......................................................................  XI.  Konkluzje  ..........................................................................................  § 5.  Współposiadanie i współkorzystanie z nieruchomości rolnej        wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego należącego do spadku  ....  I.  Majątek spadkowy ............................................................................  II.  Gospodarstwo rolne jako składnik majątku spadkowego  ........  III.  Współposiadanie i współkorzystanie ze składników majątku  spadkowego; podział quoad usum nieruchomości rolnej  wchodzącej w skład spadku  ............................................................  § 6.  Współkorzystanie z mieszkania przez małżonka i osoby bliskiej      po śmierci spadkodawcy  ............................................................................  I.  Zagadnienia wstępne  .......................................................................  II.  Treść uprawnienia  ............................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  306 307 309 311 311 312 314 316 316 317 321 329 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podział quoad usum nieruchomości rolnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: