Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00505 010263 10729094 na godz. na dobę w sumie
Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym - ebook/pdf
Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 470
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-515-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praca obejmuje teoretyczno-prawne rozważania na temat pojęcia, społecznej szkodliwości czynu zabronionego w polskim prawie karnym. W nauce prawa karnego stanowi ona pierwszą od kilkudziesięciu lat kompleksową próbę ustalania karnoprawnej istoty i funkcji tego pojenia. W szczególności wskazuje różnice pomiędzy obecnym pojęciem 'społecznej szkodliwości czynu', a 'społecznym niebezpieczeństwem czynu' z poprzednich kodyfikacji karnych.
Tytułowe zagadnienie dotyczy przesłanek zastosowania oraz kształtu reakcji karnoprawnej. Praca adresowana jest więc nie tylko do teoretyków prawa karnego, lecz również do organów wymiaru sprawiedliwości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ROBERT ZAW£OCKI · POJÊCIE I FUNKCJE SPO£ECZNEJ SZKODLIWOŒCI CZYNU W PRAWIE KARNYM Pamiêci Profesora Bogus³awa Janiszewskiego POJÊCIE I FUNKCJE SPO£ECZNEJ SZKODLIWOŒCI CZYNU W PRAWIE KARNYM ROBERT ZAW£OCKI Redakcja: Aneta Flisek Recenzję przygotowała: prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-515-2 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów ....................................................................................................... IX Bibliografia .............................................................................................................. XIII Wprowadzenie........................................................................................................ 1 Rozdział I. Rys historyczny materialnego ujęcia podstaw odpowiedzialności karnej ........................................................................ § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Geneza i rozwój materialnej definicji przestępstwa.................... § 3. Materialna definicja przestępstwa w radzieckim prawie karnym ......................................................................................................... § 4. Materialna definicja przestępstwa w prawie karnym PRL ....... Rozdział II. Współczesne ujęcie materialnych podstaw odpowiedzialności karnej ........................................................................ § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Nowa materialna definicja przestępstwa w Kodeksie karnym z 1997 r......................................................................................... § 3. Współczesne ujęcie materialnych podstaw odpowiedzial- ności karnej w innych państwach...................................................... Rozdział III. Materialna treść czynu jako kryterium krymi- nalizacji ............................................................................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Dualizm zasady nullum crimen sine periculo sociali ................. § 3. Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako przesłanka kry- minalizacji................................................................................................... Rozdział IV. Istota społecznej szkodliwości czynu............................ § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Społeczna szkodliwość czynu jako zagadnienie etyczne............ § 3. Społeczna szkodliwość czynu jako zagadnienie metodolo- giczne ........................................................................................................... § 4. Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna............... § 5. Społeczna szkodliwość czynu jako wyznacznik istoty prawa karnego ........................................................................................................ § 6. Leksykalne znaczenie „społecznej szkodliwości”.......................... 13 13 14 35 46 67 67 68 75 91 91 92 99 125 125 127 128 129 131 133 V Spis treści § 7. Ontologiczna i prawna istota społecznej szkodliwości czynu............................................................................................................. § 8. Społeczna szkodliwość czynu jako negacja wartości społecz- nych ............................................................................................................... § 9. Społeczna szkodliwość czynu jako element przestępstwa ........ § 10. Społeczna szkodliwość czynu jako problem „pozytywny” ...... § 11. Społeczna szkodliwość czynu a społeczne niebezpieczeń- stwo czynu .................................................................................................. § 12. Istota społecznej szkodliwości czynu a wykładnia z art. 115 § 2 KK........................................................................................................... § 13. Społeczna szkodliwość czynu jako problem „bezprawia 135 140 144 148 152 156 karnego” ...................................................................................................... 157 § 14. Społeczna szkodliwość jako odrębna cecha popełnionego czynu............................................................................................................. § 15. Społeczna szkodliwość czynu jako podstawa „obiektywnego przypisania”................................................................................................ § 16. Społeczna szkodliwość jako materialna cecha czynu ................ § 17. Badanie społecznej szkodliwości czynu w oparciu o kryte- 159 166 169 rium „zasługi”............................................................................................. 172 Rozdział V. Przedmiot (zakres) oceny społecznej szkodliwości czynu ..................................................................................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Ujęcie całościowe (uniwersalne) ........................................................ § 3. Ujęcie przedmiotowe (obiektywistyczne) ...................................... § 4. Ujęcie przedmiotowo-podmiotowe (kompleksowe) ................... § 5. „Łączne” i „wypadkowe” ujęcie koncepcji kompleksowej ......... § 6. Wykładnia przepisu art. 115 § 2 KK ................................................... § 7. Kontekst przedmiotu oceny społecznej szkodliwości czynu.... Rozdział VI. Kryteria (sposób) oceny społecznej szkodliwości czynu ..................................................................................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Kryterium interesu władzy.................................................................... § 3. Kryterium interesów społeczeństwa................................................. § 4. Kryterium „probabilistyczno-utylitarno-celowościowe”............ § 5. Kryterium dobra prawnego .................................................................. § 6. Kryterium reguł społecznej tolerancji .............................................. § 7. Kryterium obiektywnej antyspołeczności....................................... § 8. Kryterium sprawiedliwej odpłaty (propozycja własna)............. § 9. Podsumowanie........................................................................................... 175 175 178 181 185 189 194 212 219 219 227 231 235 239 243 251 253 264 VI Spis treści Rozdział VII. Stopniowanie społecznej szkodliwości popełnionego czynu zabronionego.................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Społeczna szkodliwość jako cecha dynamiczna czynu................ § 3. Problematyka stopni społecznej szkodliwości czynu.................. § 4. Subminimalna społeczna szkodliwość czynu ................................. 269 269 272 275 282 Rozdział VIII. Ocena społecznej szkodliwości czynu a upływ czasu ...................................................................................................................... 293 Rozdział IX. Społeczna szkodliwość czynu a przesłanki odpo- wiedzialności karnej.................................................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Popełnienie czynu zabronionego a jego społeczna szkodliwość ................................................................................................ 2.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 2.2. Społeczna szkodliwość a konstrukcja i forma czynu zabronionego............................................................................................ 2.3. Społeczna szkodliwość czynu a „wypadek mniejszej wagi”............................................................................................................. 2.4. Społeczna szkodliwość jako wynik realizacji znamion przedmiotowych i podmiotowych czynu zabronionego ......... 2.5. Społeczna szkodliwość a kwalifikacja jedności i wielo- ści czynu zabronionego ........................................................................ 2.6. Społeczna szkodliwość a formy popełnienia czynu (przestępstwa) ......................................................................................... § 3. Bezprawność a społeczna szkodliwość............................................. 3.1. Problematyka tzw. bezprawności materialnej...................... 3.2. Bezprawność jako niematerialna cecha przestępna czynu zabronionego............................................................................... 3.3. Społeczna szkodliwość czynu a problematyka kontratypów.............................................................................................. § 4. Wina sprawcy a społeczna szkodliwość czynu............................... § 5. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział X. Społeczna szkodliwość a reakcja karnoprawna ....... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Materialna dyrektywa wymiaru kary ................................................. § 3. Odstąpienie od wymierzenia kary...................................................... § 4. Warunkowe umorzenie postępowania karnego............................ § 5. Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym................................... § 6. Przepadek jako środek zabezpieczający ........................................... § 7. Umorzenie postępowania karnego..................................................... 303 303 305 305 307 313 317 319 323 329 329 336 342 348 357 359 359 360 376 377 386 388 390 VII Spis treści Rozdział XI. Funkcje społecznej szkodliwości czynu zabronionego ................................................................................................... § 1. Wstęp ............................................................................................................. § 2. Funkcja aksjologiczna.............................................................................. § 3. Funkcja konkretyzująca........................................................................... 3.1. Funkcja kreująca i wyłączająca reakcję karnoprawną ........ 3.2. Funkcja formująca reakcję karnoprawną................................ Rozdział XII. Zakończenie ............................................................................... § 1. Wnioski ......................................................................................................... § 2. Postulaty ....................................................................................................... 399 399 403 406 408 412 419 419 424 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 431 VIII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów An. UMCS ............................. Annales UMCS Lublin art. .......................................... BMS ........................................ Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BPK ........................................ Biuletyn Prawa Karnego CJEC ....................................... Court of Justice of the European Communities artykuł (European Court of Justice) część cz. ............................................ CzPKiNP ............................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych CPH ........................................ Czasopismo Prawno-Historyczne DPP......................................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ............................ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GSiP ........................................ Gazeta Sądowa i Penitencjarna GW.......................................... Gazeta Wyborcza itd. .......................................... itp. .......................................... Jur. .......................................... KC ........................................... i tak dalej i tym podobne Jurysta ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK z 1969 r. .......................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KK z 1997 r. .......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ........................................ ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKWP .................................... Kodeks Karny Wojska Polskiego (t.j. Dz.U. z 1957 r. KP............................................ Nr 22, poz. 107 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) IX Wykaz skrótów KPK ........................................ KPSW ..................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KSH ........................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KSP ......................................... Krakowskie Studia Prawnicze KW.......................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) następny KZS ......................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe m.in. ....................................... między innymi MoP ........................................ Monitor Prawniczy nast. ........................................ niepubl. ................................ niepublikowany (a, e) NP ........................................... Nauka Polska NPr ......................................... Nowe Prawo Nr ............................................ Numer orz. ......................................... orzeczenie OSNKW................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izby Karnej i Wojskowej OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych Palestra Prokuratura i Prawo Państwo i Prawo Pal. .......................................... PiP ........................................... PiPr ......................................... PiŻ .......................................... Prawo i Życie pkt .......................................... punkt por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie poz. ......................................... pozycja PPK ......................................... PRL ......................................... Polska Rzeczypospolita Ludowa PS ............................................ Przegląd Sądowy r. .............................................. red. ......................................... RP ............................................ Rzeczypospolita Polska RPEiS...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Przegląd Prawa Karnego rok redakcja X Wykaz skrótów strona Sąd Apelacyjny Studia Iuridica Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Strafgesetzbuch Strafprozessordnung sygnatura tom to jest tekst jednolity RPraw. ................................... Ruch Prawniczy Rz. ........................................... Rzeczpospolita s. .............................................. SA ............................................ SI ............................................. SN............................................ SN(7)...................................... StGB ....................................... StPO ....................................... sygn. ....................................... t. .............................................. tj. ............................................. t.j. ............................................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... Wok. ....................................... Wokanda WPP ........................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy ww. ......................................... wyżej wymienione wyr. ........................................ wyrok ze zm. ..................................... ZNUAM ................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickie- ze zmianami ustęp ZNUGd .................................. ZNUJ ...................................... ZNUJ–P ................................. wicza Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie- go Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie- go–Prawo ZNUMCS .............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. M. Curie-Skło- ........................................ zob. ZStW ...................................... Zeitschrift senschaft dowskiej zobacz für die gesamte Strafrechtswis- XI Bibliografia Adaszewski Z., Kółko w paragrafie czyli art. 49 k.p.k., NPr, Nr 12/1957. Andrejew I., Beccaria czytany dziś, Nauka Polska, Nr 3/1965. Andrejew I., Istota czynu przestępnego w rozwoju nauki burżuazyjnej, War- Bibliografia Bibliografia szawa 1951. Andrejew I., Kilka uwag o treści art. 384 pkt 2 K.p.k. w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, NPr, Nr 9/1957. Andrejew I., O „społecznej szkodliwości” w związku z dyrektywami co do wy- miaru kary, NPr, Nr 12/1957. Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978. Andrejew I. (red.), Problemy nowego prawa karnego, Wrocław–Warsza- wa–Kraków–Gdańsk 1973. Andrejew I., Recenzja książki A. Gubińskiego, pt.: „Socjalistyczna dyscyplina pracy w prawie karnym”, NPr, Nr 12/1955. Andrejew I., Recenzja pracy L. Schuberta „Ob Obszczestwiennoj opasnosti priestupnogo diejanija”, PiPr, Nr 3/1962. Andrejew I., Społeczne niebezpieczeństwo czynu, znamiona, wina, jako pro- blemy kodyfikacyjne, NPr, Nr 7–8/1955. Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959. Andrejew I., Zarys prawa karnego państw socjalistycznych, Warszawa 1975. Andrejew I., Sawicki J., Elementy oceny w określeniu przestępstwa, PiPr, Nr 12/1950. Andrejew I., Sawicki J., Istota przestępstwa w Polsce Ludowej. Kilka uwag z zakresu teorii prawa karnego, Warszawa 1949. Andrejew I., Sawicki J., Radziecka nauka o istocie przestępstwa, DPP, Nr 11/1949. Andrejew I., Sawicki J., Społeczne niebezpieczeństwo i bezprawność. Dwa elementy przestępstwa w Polsce Ludowej, DPP, Nr 3/1950. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Polityka (przeł. L. Piotrowicz), Warszawa 2001. Bachrach A., Kto „za”, a kto „przeciw”, czyli w poszukiwaniu nowego oblicza oportunizmu, NPr, Nr 7–8/1958. Bafia J., Nowe założenia w sprawach z oskarżenia prywatnego, NPr, Nr 3/1961. XIII Bibliografia Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971. Bafia J., Pawela S., Z problematyki art. 9 k.p.k., PiPr, Nr 9/1957. Bandtkie-Stężyński J. W., Historyja prawa polskiego, Warszawa 1850. Baniak S., Prawo karne skarbowe, Kraków 2005. Beccaria C., O przestępstwach i karach (IV wyd. oryginału z 1766 r.), przekł. E. Rappaporta, Warszawa 1959. Bednarzak J., Decydująca rola dyrektywy stopnia społecznego niebezpie- czeństwa czynu w sądowym wymiarze kary, NPr, Nr 10/1974. Beling E., Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen 1906. Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa (przeł. B. Nawroczyński), Warszawa 1958. Bereżnicki M., Czy społeczne niebezpieczeństwo czynu może być podstawą aresztu tymczasowego, PiPr, Nr 7/1965. Bereżnicki M., Umorzenie postępowania w trybie art. 49 k.p.k. w praktyce i sądowej w województwie katowickim w latach prokuratorskiej 1960–1966, NPr, Nr 6/1968. Beulke W., Strafprozessrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2004. Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G. (red.), Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999. Bilewicz P., Orzekanie o znikomej społecznej szkodliwości kłusownictwa łowieckiego, Jur., Nr 10–11/2005. Bloy R., Zur Systematik des Strafverfahrens in ihren Grundformen, G.A. 1980. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002. Bojarski T., Raz jeszcze w sprawie funkcji art. 26 k.k., Pal., Nr 12/1972. Bojarski T., Społeczna szkodliwość i wina w projekcie k.k., [w:] Problemy ko- dyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, S. Waltoś (red.), Kraków 1993. Bojarski T., W sprawie funkcji art. 26 k.k., Pal., Nr 4/1971. Borkowska-Bagieńska E., Zbiór Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986. Borowski S., Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, Warszawa 1938. Borucka M., Inżynieria społeczna poprzez prawo, Życie nauki, Nr 27–28/1948. Buchała K., Bezprawność przestępstw nieumyślnych oraz wyłączające ją do- zwolone ryzyko, Warszawa 1971. Buchała K., Glosa do orz. SN z 14.1.1974 r., OSPIKA z 1974 r., Nr 12, poz. 263. XIV Bibliografia Buchała K., Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w projekcie k.k., PiPr, Nr 2/1969. Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980. Buchała K., Recenzja z pracy A. Krukowskiego, Społeczna treść przestęp- stwa, PiPr, Nr 4/1974. Buchała K., Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako dyrektywa sądowego wymiaru kary, KSP, Rok III, Wrocław—Warszawa–Kraków 1970. Buchała K., W sprawie „znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu”, Pal., Nr 3/1970. Buchała K., Szewczyk M., Ćwiąkalski Z., Zoll A., Komentarz do Kodeksu kar- nego. Część ogólna, Warszawa 1990. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 Ko- deksu karnego, Kraków 1998. Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995. Burgstaller M., Beclin K., Kierunki rozwoju austriackiego prawa karnego po kodyfikacji z 1975 r., PiPr, Nr 11/1994. Busch R., Moderne Wandlungen der Verbrechenslehre, Tübingen 1949. Całkiewicz T. G., Dyrektywy wymiaru kary łącznej orzekanej wyrokiem łącznym, Pal., Nr 7–8/2006. Chomicz W. M. (red.), Ugołownoje prawo. Obszczaja czast, Mińsk 2002. Chrustowski T., Postępowania Milicji Obywatelskiej w sprawach charaktery- zujących się znikomym stopniem społecznego niebezpieczeństwa czynu, Milicja Obywatelska, Nr 2/1967. Cieślak M., Der materielle Verbrechensbegriff im polnischen Strafrecht, ZStW 90 (1978). Cieślak M., Die Reform des Strafverfahrens in Polen, ZStW 104 (1992). Cieślak M., Faktory przestępczości czynu w związku z projektem k.k. z 1963 r., WPP, Nr 3/1963. Cieślak M., Glosa do wyr. SN z 26.5.1970 r., Rw 450/70, PiPr, Nr 6/1971. Cieślak M., Materialnoprawne oblicze warunkowego umorzenia, PiPr, Nr 3–4/1971. Cieślak M., Nieświadomość prawno-społecznej charakterystyki czynu, PiPr, Nr 7/1963. Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NPr, 12/1969. Cieślak M., Pojęcie i funkcje społecznego niebezpieczeństwa czynu w pol- skim prawie karnym, Pal., Nr 6/1979. Cieślak M., Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym, PiPr, Nr 2/1956. Cieślak M., Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym, ZNUJ–P, Nr 1/1955. Cieślak M., Proces karny, cz. II, Kraków 1953. XV Bibliografia Corstens G., Pradel J., European Criminal Law, The Hague–London–New York 2000. Cyprian T., Postęp techniczny a prawo karne, Warszawa 1966. Cyprian T., Postęp techniczny a prawo karne, RPraw., Nr 1/1967. Cyprian T., Uwagi o części ogólnej projektu k.k. PRL, PiPr, Nr 7–8/1955. Cyprian T., Wina w projekcie k.k., NPr, Nr 10/1952. Czech B. (red.), Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 11 i 12 czerwca 1991 r. w Katowicach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1992. Daszkiewicz W., Glosa do wyr. SN z 21.5.1963 r., IV K 171/61, OSPiKA, Nr 2/1965. Daszkiewicz W., Glosa do uchw. SN z 21.2.1963 r., VI KO 80-62, OSPiKA, Nr 12/1966. Daszkiewicz W., Glosa do wyr. SN z 21.5.1963 r., IV K 171/61, OSPiKA, Nr 12/1966. Daszkiewicz W., Oskarżyciel w polskim procesie karnym, Warszawa 1960. Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996. Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa SN (Prawo karne procesowe – 1966), PiPr, Nr 8–9/1967. Daszkiewicz W., Przegląd orzecznictwa SN, PiPr, Nr 8–9/1967. Daszkiewicz W., Przekazanie sprawy karnej sądowi społecznemu, PiPr, Nr 5–6/1963. Daszkiewicz W., Przestępność czynu jako przesłanka procesu karnego (Uwa- gi w związku z projektem k.p.k.), PiPr, Nr 12/1968. Daszkiewicz W., Znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu, a oskarżenie prywatne, PiPr, Nr 5/1971. Dąbrowska-Kardas M., O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebez- pieczeństwa czynu, CzPKiNP, Nr 1/1997. Deręgowski J., Przeciw art. 49 k.p.k., NPr, Nr 1/1958. Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakte- rze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995. Diakonow W. W., Ugołownoje prawo Rasiji (Obszczaja czast): Uczebnoje pa- sobie, 2003. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1 i 2, Warszawa 2000. Durmanow N., Poniatie prestuplenia, Moskwa 1949. Ellis E., The principle of proportionality in the laws of Europe, Oxford 1999. XVI Bibliografia Filar M., Co piszczy w prawie, Pal., Nr 5–6/1995. Filar M., Co piszczy w prawie. „Półprzestępstwa”, Pal., Nr 9–10/1995. Filar M., Nowy kodeks karny Federacji Rosyjskiej. Zasady odpowiedzialności, PiP, Nr 6/1997. Filar M., O niektórych ogólnych zasadach odpowiedzialności karnej w pro- jekcie kodeksu karnego z sierpnia 1990 roku – polemicznie, PiPr, Nr 4/1991. Filar M., Radzieckie prawo karne materialne w epoce „pierestrojki”, PiPr, Nr 9/1989. Filar M., W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego, Toruń 1992. Frankowski S., Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwy- ższego Izby Wojskowej RNw 57/63, OSPiKA, Nr 7–8/1965, poz. 169. Frankowski S. (red.), Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982. Frankowski S., Recenzja pracy T. Kaczmarka pt.: „Materialna istota przestęp- stwa i jego ustawowe znamiona”, GSiP, Nr 11/1969. Frisch W., Paeffgen H. U., Rogall K., Rudolphi H. J., Weßlau E., Wolter J., Syste- matischer Kommentar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfas- sungsgesetz, 29. Lfg. (2002). Gaberle A., Dwie uwagi na temat art. 11 pkt 2 projektu k.p.k., PiPr, Nr 3/1969. Gardocki L., O relacji między typem przestępstwa a zagrożeniem ustawo- wym, PiPr, Nr 8–9/1979. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2004. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990. Gercenzon A., Prawo karne. Część ogólna. Podręcznik (Ugołownoje prawo, czast’ obszczaja), Moskwa 1948 (tłum. pol. – Warszawa 1952). Giddens A., Socjologia (Sociology), przekł. A. Szulżycka, Warszawa 2004. Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994. Giezek J., Kardas P., Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Pal., Nr 9–10/2002. Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933. Goszczyński A., Znikoma szkodliwość czy niechciane sprawy, Rz. z 11–12.6.2005 r., s. 3 („Prawo co dnia”). Górniok O., Czyny o nikłym społecznym niebezpieczeństwie, NPr, 7–8/1963. Górniok O., Jeszcze o art. 49 k.p.k., NPr, Nr 7–8/1961. Górniok O., Mikrobilans „zysków i strat” art. 9 ustawy z 2.XII.1960 o spra- wach z oskarżenia prywatnego, NPr, Nr 7–8/1964. XVII Bibliografia Górniok O., Znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu jako podstawa stosowania art. 49 KPK, Wrocław 1968 (Acta Universitatis Wratislavien- sis, Nr 81 – Prawo XXI). Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S. M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. I, art. 1–116, Gdańsk 2005. Górski J., Doświadczenia i perspektywy sądów robotniczych w Polsce (1960–1965), Warszawa 1967 (rec. Klimek, PiŻ, Nr 26/1967). Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001. Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996. Gubiński A., Glosa (VI KZP 21/68) dot. stosowania art. 49 k.p.k. do spraw o wykroczenia, PiPr, Nr 12/1968. Gubiński A., Socjalistyczna dyscyplina pracy w prawie karnym, Warszawa 1954. Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1996. Gubiński A., Sawicki J., Analityczny przegląd orzecznictwa SN – prawo kar- ne materialne – rok 1957 (Część ogólna – przestępstwo), PiPr, Nr 4/1958. Hajduk T., Wypadki mniejszej wagi (ze szczególnym uwzględnieniem kra- dzieży z włamaniem), PiP, Nr 5/2002. Hanausek T., Recenzja pracy W. Friebel „Der Einfluss der subjektiven Ums- tände auf die Gesellschaftsgefährlichkeit der Straftat“, WPP, Nr 3/1965. Hellmann U., Strafprozessrecht, Berlin–Heidelberg 1998. Hillenkamp T., Der Einfluß des Opferverhaltens auf die dogmatische Beurte- ilung der Tat, 1983. Hirsch A., Jareborg N., Gauging the Seriousness of Harm: A Living-Standard Approach, Oxford Journal of Legal Studies, z. XI/1991. Hörnle T., Zasada proporcjonalności w niemieckiej kary, [w:] Współczesny retrybutywizm. Powrót kary sprawiedliwej (red. M. Królikowski), Warszawa 2006. teorii Hube R., Ogólne zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830. Hypś S., Poglądy Juliusza Makarewicza na przestępstwo, [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, A. Grześkowiak (red.), Lublin 2005. Ifkiewicz K., Znikomość społecznego niebezpieczeństwa czynu w sprawach z oskarżenia prywatnego w świetle badań aktowych, PiPr, Nr 12/1966. Jacob H., Law and Politics in the United States, Boston–Toronto 1986. Janiszewski B., „Sprawiedliwość” kary. Rozważania w świetle prawnych pod- staw jej wymiaru, [w:] Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, A. J. Szwarc (red.), Poznań 1999. XVIII Bibliografia Jähnke B., Laufhütte H., Odersky W. (Hrgs.), Leipziger Kommentar, Strafge- setzbuch, 11. Aufl. (1994). Jescheck H.-H., Część ogólna projektu z 1990 r. polskiego kodeksu karnego w świetle prawnoporównawczym, PiPr, Nr 2/1992. Jescheck H.-H., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin 1978. Kaczmarek T., Der Begriff der gesellschaftlichen Gefährlichkeit der Tat im polnischen Strafrecht, ZStW 88 (1976). Kaczmarek T., Materialna istota przestępstwa i jego ustawowe znamiona, Wrocław 1968. Kaczmarek T., Materialna treść przestępstwa jako problem kodyfikacyjny, [w:] Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedem- dziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, A. J. Szwarc (red.), Poznań 1999. Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 1980. Kaczmarek T., Opinia o rządowym i poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki Nr: 2510, 2335, 1672), [w:] Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczo- ści, Warszawa 2006. Kaczmarek T., Patologia społeczna a polityka kryminalna, [w:] Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczo- ści, Warszawa 2006. Kaczmarek T., Przeciw dyrektywie współmierności kary do stopnia społecz- nego niebezpieczeństwa czynu, GP, Nr 10/1981. Kaczmarek T., Recenzja z pracy M. Szerera, karanie a humanizm, WPP, Nr 2/1965. Kaczmarek T., Sędziowski wymiar kary w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle badań ankietowych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972. Kaczmarek T., Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, Wrocław 1966 (Acta Universitatis Wratislavien- sis, Nr 49, Prawo XVI). Kaczmarek T., Teoretyczne i praktyczne aspekty problemu dyrektywy nad- rzędnej, [w:] Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości, Warszawa 2006. Kaczmarek T., W sprawie nadmiernej represyjności polityki karnej, NPr, Nr 5/1981. Kaczmarek T., W sprawie relacji społecznie ujemnej treści przestępstwa do winy, [w:] Rozważania o przestępstwie i karze. [...], Warszawa 2006. Kalinowski S. (red.), Postępowanie karne, Warszawa 1965. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: