Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 004104 14816685 na godz. na dobę w sumie
Policja 4/2018 - ebook/pdf
Policja 4/2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 102
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Policja” — kwartalnik kadry kierowniczej Policji, ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” (PBS) adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Taka formuła czasopisma — pożyteczna w okresie kształtowania się szkolnictwa policyjnego i wdrażania nowoczesnych metod nauczania — z czasem stała się mniej przydatna, a i krąg odbiorców był zanadto elitarny, gdyż z dydaktyką policyjną jest związanych około 500 osób. „Policja” pełni funkcję typowego zawodowego periodyku adresowanego, tak jak to widnieje na jej stronie tytułowej, przede wszystkim do kadry kierowniczej formacji. Kwartalnik ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy.

Nowy tytuł i preferowany odbiorca wskazują, że pismo, nie rezygnując ze spraw odnoszących się do dydaktyki, jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menedżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tak zmodyfikowanej linii redakcyjnej pisma jest stopniowe, niemniej systematyczne likwidowanie jego mniej przydatnych działów i zastępowanie ich nowymi. W pierwszym numerze „Policji” wyrazem tych zmian były działy i stałe pozycje: Raport z badań, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne. Te innowacje nie zamykają jednak procesu modyfikacji pisma, gdyż zespół redakcyjny planuje kolejne zmiany, mając nadzieję, że będą one zarówno atrakcyjne w odbiorze, jak i przydatne w treści.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

0 8 2 9 - 0 4 6 1 N S S I Volume 19, Issue 4 1 2 9 771640 928801 Year 2018 Nauka o Policji — studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== NOWOŚCI WYDAWNICZE WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI Andrzej Misiuk, Marcin Jurgilewicz, Aleksander Babiński Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki ISBN 978-83-7462-572-2 oprawa twarda, format B5, ss. 164 Justyna Jurczak, Zbigniew Mikołajczyk, Jarosław Struniawski Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich ISBN 978-83-7462-644-6 oprawa twarda, format B5, ss. 139 Współczesne problemy prawa. Polityka migracyjna. Tom 3 Pod redakcją naukową Izabeli Nowickiej, Doroty Mocarskiej ISBN 978-83-7462-598-2 oprawa twarda, format B5, ss. 268 Przygotowania obronne w Policji. Podstawowa wiedza i dobre praktyki Pod redakcją naukową Agaty Tyburskiej, Aleksandra Babińskiego ISBN 978-83-7462-584-5 oprawa twarda, format B5, ss. 696 Komitet redakcyjny: przewodniczący — Marek Fałdowski; członkowie: Jarosław Szymczyk, Andrzej Szymczyk, Michał Stępiński, Irmina  Gołębiewska, Małgorzata Borowik, Krzysztof Pobuta, Waldemar Zubrzycki, Magdalena Zubańska, Olga Balyńska, Wasyl Franczuk, Bence Mészáros, Iwona Klonowska Zespół redakcyjny: Zbigniew Mikołajczyk (redaktor naczelny), Jarosław Kamiński (zastępca redaktora naczelnego), Agata Tyburska (sekretarz redakcji), Mariola Bil (redaktor językowy) Redakcja wydawcy: Małgorzata Bukowska, Iwona Pac, Anna Stankiewicz, Paulina Żelewska (redakcja językowa), Adam Rogala (redakcja techniczna) Recenzenci Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji „Policja” z 2018 r.: dr hab. Jarosław Dobkowski, dr hab. Wiesław Jasiński, dr hab. Mariusz Nepelski, dr hab. Radosław Truchan, dr hab. inż. Renata Włodarczyk, dr hab. Waldemar Zubrzycki, dr Aleksander Babiński, dr Beata Bekulard, dr Ireneusz Bembas, dr Małgorzata Borowik, dr Paweł Ciszek, dr Mariusz Gąsiorowski, dr Roman Jan Głąbowski, dr Marek Fałdowski, dr Dominik Hryszkiewicz, dr Anna Kalisz, dr Ireneusz Kobus, dr Paweł Łabuz, dr Zbigniew Mikołajczyk, dr Marcin Misiewicz, dr Marcin Płotek, dr Krzysztof Pobuta, dr Monika Porwisz, dr Marzena Przetak, dr Michał Stępiński, dr Agnieszka Szołtek, dr Andrzej Żyliński Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 111, e-mail: wwip@wspol.edu.pl, telefony kontaktowe: 89 621 51 50 (red. nacz.), 89 621 59 21 (zast. red. nacz.), 89 621 51 02 (sekretarz red.), fax 89 621 54 48 © Wszelkie prawa zastrzeżone — WSPol Szczytno ISSN 1640-9280 Wersją referencyjną tytułu jest wersja drukowana Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r., za publikację w naszym periodyku „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” uzyskuje 6 punktów w kategorii czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF). Zdjęcie na okładce: Studio TVP Olsztyn — Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Fot. A. Gidziński ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== POLICJA 4/2018 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI MATERIAŁY / MATERIALS Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Monika Porwisz, Nauka o Policji — studia I stopnia o profilu praktycznym w  Wyższej Szkole Policji w  Szczytnie / POLICE STUDIES — BACHELOR STUDIES WITH A  PRACTICAL PROFILE OF STUDIES IN THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Adam Płaczek, Helena Dyla, Współpraca zespołów medycznych Policji z  jednostkami i  komórkami organizacyjnymi formacji / COOPERATION OF THE POLICE MEDICAL TEAMS WITH UNITS AND ORGANIZATIONAL UNITS OF THE FORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rafał Jasikowski, Służba dzielnicowego wczoraj i dziś / THE SERVICE OF A POLICE COMMUNITY SUPPORT OFFICER YESTERDAY AND TODAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grzegorz Mazgaj, Zakres i  forma udzielenia informacji w  przedmiocie danych telekomunikacyjnych na przykładzie wybranych operatorów / THE SCOPE AND FORM OF PROVIDING CALL DATA RECORDS ON THE EXAMPLE OF SELECTED OPERATORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Małgorzata Pychner, Narzędzia prawne do walki ze zjawiskiem zażywania narkotyków i dopalaczy w kontekście skali zagrożeń dla młodzieży / LEGAL TOOLS TO COMBAT THE PHENOMENON OF DRUG USE AND LEGAL HIGHSIN THE CONTEXT OF THE SCALE OF THREATS FOR YOUNG PEOPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES Paweł Gacek, Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji / FAILURE TO EXECUTE SERVICE ORDERS OR SERVICE COMMANDS AS THE BASIS FOR THE DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF THE POLICE OFFICER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Waldemar Walczak, Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej / LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF USING THE OPERATIONAL CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS Marcin Nowak, Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego / SPECIAL SUPERVISION OF A SPECIAL MEASURE OF DIRECT COERCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Marcin Turos, Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część II / THE USE OF DIRECT COERCIVE MEASURES TOWARDS PEOPLE DISPLAYING SYMPTOMS OF MENTAL DISORDERS DURING POLICE INTERVENTIONS. PART II . . . . . . . . . 63 MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION Edyta Mikulska, Ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post) w  świetle regulaminu pracy Rady Ministrów / ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE ACT (EX-POST RIA) IN THE LIGHT OF THE COUNCIL OF MINISTERS’ WORK REGULATIONS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY Kamila Dzierzyk, Media a wizerunek Policji / THE IMAGE OF POLICE IN MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Joanna Maria Paczkowska, Realizacja strategii community policing przez dzielnicowych w świetle uregulowań prawnych / IMPLEMENTATION OF COMMUNITY POLICING STRATEGIES BY COMMUNITY POLICEMAN IN THE LIGHT OF LEGAL REGULATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE Andrzej Wilisowski, Paweł Sitko, Radosław Fellner, Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji / UNMANNED AERIAL VEHICLES AND GPS DEVICES AS MODERN TOOLS TO SUPPORT POLICE OPERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO Urszula Grzegorczyk, Postępowanie dyscyplinarne w Policji — wybór publikacji z lat 2012–2018 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN THE POLICE — SELECTION OF PUBLICATIONS FROM 2012-2018 IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P O L I C J I W S Z C Z Y T N I E 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== POLICJA 4/2018 MATERIAŁY MATERIAŁY / MATERIALS Anna Świerczewska-Gąsiorowska1 Monika Porwisz2 Nauka o Policji — studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest nowa oferta edukacyjna Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji. Studia powiązane są z uzyskaniem pierwszego stopnia oficerskiego i stanowią istotny element kształcenia funkcjonariuszy Policji oraz integralny komponent powszechnego systemu szkolnictwa wyższego. Nowy kierunek kształcenia stanowi cenną ofertę edukacyjną dającą możliwość zarówno określenia własnej ścieżki zawodowej, jak i uzyskania wykształcenia akademickiego. Słowa kluczowe: policja, szkolnictwo wyższe, rekrutacja Abstract: The new educational offer of the Police Academy in Szczytno have become the issue under consideration for the authors of this publication. In the academic year 2019/20120, firs degree studies with a practical profile course of studies: Police Studies (Bachelor Studies) will be launched. It must be emphasized that this proposal is totally compatible with the profile of the Academy. The new direction of education is a valuable educational offer that gives the opportunity to determine own career path as well as to obtain an academic education. Keywords: police, higher education, recruitment 12Rola i zadania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Misją Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (dalej jako WSPol) jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i  humanistycznych, w  szczególności doty- czących bezpieczeństwa i  porządku publicznego, po- przez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie3. Głównym obszarem działalności WSPol jest kształcenie funkcjonariuszy Policji i studentów cywilnych. Kształcenie 1 Mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska — doktor nauk prawnych, dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Autorka wielu monografii, artykułów, opraco- wań naukowych poświęconych tematyce prawa karnego, prawa karne- go skarbowego, prawa medycznego, zwalczania przestępczości ekono- micznej; zainteresowania naukowe: medyczne prawo karne, prawo do- wodowe, innowacyjne technologie w przeciwdziałaniu przestępczości. Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji. 2 Podinsp. dr Monika Porwisz — doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Autorka książek i  artykułów poświęconych tematyce prawa karnego procesowego, taktyce działań dochodzeniowo-śledczych, procedurze w  sprawach nieletnich; zainteresowania naukowe: pokrzywdzony w postępowaniu karnym, dowody w postępowaniu karnym, rozwiązania o charakterze konsensualnym. Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji. 3 Decyzja nr  203 ministra spraw wewnętrznych i  administracji z 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Dz. Urz. MSWiA z 2017 r., poz. 60). odbywa się w duchu tradycji, poszanowania wartości oraz promowania postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczy- zny. Te aspekty są niezwykle istotne również w kontek- ście roli i zadań Policji w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Policjant jest reprezentantem państwa i władzy pań- stwowej, jednocześnie należy podkreślić służebny charak- ter tej formacji w stosunku do społeczeństwa i narodu4. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji polskiej Policji, w szczególności uwypuklając rolę etosu w służbie w Policji. Jest to szczególnie ważne i war- te podkreślenia ze względu na jubileuszowy rok 2019, w którym to Policja polska będzie obchodzić 100-lecie powstania Policji Państwowej, odwołując się do wartości i dziedzictwa, w tym „ Honoru i Ojczyzny”.5 Równie ważnym obszarem działalności WSPol jest organizacja cieszących się dużym zainteresowaniem kon- ferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele uczelni wyższych z Polski i ośrodków naukowych z całego świata. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy, funkcjonariusze Policji oraz innych formacji mundurowych, odpowiedzialnych 4 E. Wiszowaty, Etos służby [w:] M. Fałdowski, D. Mocarska (red.), Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom I. Problematyka prawno-społeczna, Szczytno 2018, s. 35. 5 M. Fałdowski, Szkolenie oficerskie w  Policji, „Policja” 2017, nr 2, s. 96. 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== K W A R T A L N I K K A D R Y K I E R O W N I C Z E J P O L I C J I POLICJA 4/2018 MATERIAŁY za bezpieczeństwo kraju, które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Uczelnia jest również cenionym, liczącym się w kraju i na świecie, ośrodkiem badań w szeroko rozumianym obszarze zapewnienia bezpieczeństwa państwu i jego oby- watelom, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji funkcjo- nariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz badań na rzecz bezpieczeństwa pełnienia służby6. Niektó- re zagadnienia badawcze prowadzone były we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holan- dii. Spektrum tematyczne i merytoryczne podejmowanych przedsięwzięć badawczo-naukowych jest ogromne. Wspo- mnieć tu należy miedzy innymi o badaniach dotyczących działań profilaktycznych, nowym modelu kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarzą- dzania jakością. Dzięki realizacji projektów możliwe było stworzenie w WSPol symulatorów: kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i  ekstre- malnych oraz działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Do ważnych projektów, które w ostatnim czasie zreali- zowała uczelnia można zaliczyć budowę i wyposażenie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, projekt pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, „The House”, Budowa prototypu policyjnego wielofunkcyjnego ruchome- go stanowiska dowodzenia” (ARGUS), „Wytworzenie sys- temu oceny i rozwoju kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej Policji”, a także „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i poli- etylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”. Realizowane przez szkołę projekty badawcze to m.in. „Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych ka- mizelek balistycznych skrytego noszenia”, „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń”, „Opracowanie interaktywnego psychostymulatora treningowego dla Policji” czy „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby munduro- we”. Prowadzona działalność naukowo-badawcza w dużej mierze wspierana jest również środkami finansowymi po- chodzącymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważnym aspektem funkcjonowania WSPol jest współ- działanie z ośrodkami naukowymi w Europie i na innych kontynentach, w tym szkołami i akademiami policyjnymi. Uczelnia współpracuje z partnerami m.in. z Czech, Słowa- cji, Węgier, USA i Francji. Wyższa Szkoła Policji w Szczyt- nie jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 r. do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Uczelnia bierze również aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Europejskiej Policji (CEPOL). W 2018 r. odbyło się w ramach CEPOL szkolenie z zakresu przestępczości nieletnich i przeciwdziałania przemocy7. Uczelnia również została wybrana w drodze konkursu jako organizator szko- lenia CEPOL 2019 z problematyki handlu ludźmi. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przystąpiła również do syste- mu Europejskiej Sieci Kształcenia Policyjnego (EPLN). W 2014 r., wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, uczelnia otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyż- szego (Erasmus Charter for Higher Education). Tym sa- mym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach programu. Dzięki temu możliwa jest wymiana edukacyjna (praktyki, szkolenia) studentów i kadry naukowo-dydak- tycznej. Wspierana jest również budowa partnerstw po- między uniwersytetami zagranicznymi. Dziewiątego stycznia 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w  ramach kończącego się rocznego prze- wodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych (FESM), była gospodarzem spotkania, w którym jedno- głośną decyzją przedstawicieli sygnatariuszy Forum Edu- kacyjnego Służb Mundurowych status nowego członka Forum uzyskał właśnie WSPol. Studia na kierunku nauka o Policji W  WSPol od  roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione studia I  stopnia o  profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji. Studia są  odpowiednikiem oficerskich studiów wyż- szych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która kształci przyszłych inżynierów oraz magistrów pożarnictwa, któ- rzy tym samym uzyskują pierwszy stopień oficerski — młodszego kapitana. Podobnie jest w przypadku uczelni podległych i  nadzorowanych przez ministra obrony na- rodowej, tj. Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademii Sztuki Wojennej. Absolwenci tych szkół uzyskują pierwszy stopień oficerski — podpo- rucznika. W Policji brak było dotychczas tożsamej oferty edukacyjnej. Studia powiązane z uzyskaniem pierwszego stopnia oficerskiego stanowią istotny element kształcenia funk- cjonariuszy Policji oraz integralny komponent powszech- nego systemu szkolnictwa wyższego. Nowy kierunek kształcenia stanowi cenną ofertę edukacyjną dającą możliwość zarówno określenia własnej ścieżki zawodowej, jak i uzyskania wyksztalcenia akademickiego. Uczelnia w  Szczytnie prowadziła już wyższe studia oficerskie pierwszego stopnia. Na mocy ówcześnie obo- wiązujących przepisów kandydaci na studia, bezpośrednio po  maturze, przystępowali do  egzaminów wstępnych. Oferta kształcenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przykładowo w czerwcu 1994 r. o 90 indeksów ubiegało 6 A. Zellma, E. Wiszowaty, O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy, Szczytno 2017, s. 200–201. 7 WSPol, międzynarodowe szkolenie CEPOL pt. „Juvenile crime and domestic violence”, 20–25 maja 2018 r., Szczytno. W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P O L I C J I W S Z C Z Y T N I E 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MATERIAŁY POLICJA 4/2018 się 766 mężczyzn i 317 kobiet8. Po ukończeniu studiów odbywały się uroczyste promocje na  pierwszy stopień oficerski absolwentów uczelni. Idea studiów nauka o  Policji powstała w  WSPol w ścisłej współpracy z Biurem Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji oraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotowe prace legislacyjne nad tym kierunkiem były próbą odpowiedzi na sugestie płynące ze społeczeństwa i środowisk służb mundurowych w Polsce. Studia adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Prace nad uruchomieniem kierunku były wielopłasz- czyznowe, ponieważ ramy funkcjonowania i  zakres za- dań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie określa ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji9. Zgodnie z ustawą uczelnia jest jednostką wchodzącą w skład Policji. Organizację i za- kres działania WSPol jako uczelni wyższej reguluje ustawa z 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i na- uce10. Mając na uwadze powyższe unormowania prawne, podkreślić należy, że do studenta — funkcjonariusza Poli- cji znajdą zastosowanie zarówno przepisy ustawy o Policji, przepisy szczególne wydane na podstawie tej ustawy, jak i normy prawne zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nauka o Policji dedykowana jest osobom nowo wstę- pującym do służby w Policji — funkcjonariuszom Policji. Po ukończeniu tych studiów funkcjonariusze będą mieli możliwość wykonywania zadań służbowych na specjali- stycznych i samodzielnych stanowiskach służbowych, pod- stawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie — na najwyższych stanowiskach kierow- niczych w Policji. Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierw- szy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego i będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym. Studia będą trwały 4 lata i będą prowadzone w formie stacjonarnej. W trakcie pierwszego roku nauki studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowe- go. Plan studiów zakłada także realizację w toku studiów praktyk zawodowych w jednostkach terenowych Policji. Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absol- wenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umie- jętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik in- terwencji oraz technik kryminalistycznych. Poprzez udział w kołach zainteresowań studenci w będą mogli rozwijać indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencja- ta. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozy- tywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania 8 WSPol, 60  lat szkolnictwa policyjnego w  Szczytnie, Szczytno 2014, s. 146. 9 DzU z 2017 r., poz. 2067. 10 DzU z 2018 r., poz. 1668. 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== go  na pierwszy stopień oficerski w  korpusie oficerów młodszych Policji. Oferta dydaktyczna WSPol, odnośnie do wskazanych wymagań w  obszarze kształcenia wyższego, obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, których ukończe- nie uprawnia, po  spełnieniu określonych przez ustawę o Policji warunków, do złożenia egzaminu oficerskiego. Zgodnie z ustawą o Policji na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może być miano- wany policjant, który ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub szkolenie dla absolwentów szkół wyższych (szkolenie oficerskie), został mianowany lub powołany na stanowisko, dla którego został określony sto- pień w korpusie oficerów Policji i złożył egzamin oficerski. Policjant może przystąpić do egzaminu oficerskiego, który uprawnia go do mianowania na pierwszy stopień oficerski po spełnieniu kumulatywnie trzech warunków. Po pierw- sze musi zostać mianowany albo powołany na stanowi- sko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji. Drugim wymogiem jest ukoń- czenie studiów w WSPol lub szkolenia dla absolwentów szkól wyższych (szkolenie oficerskie). Ostatnim warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii w rozumieniu przepisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy Policji. Egza- min oficerski składany jest bezpośrednio po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów wyższych w WSPol11. Warunki przystąpienia do  egzaminu oficerskiego, jego zakres, tryb i  terminy składania, jednostkę Policji właściwą do  przeprowadzania egzaminu (WSPol) oraz sposób tryb i terminy mianowania na policyjne stopnie określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie12. Liczba miejsc na studia nauka o Policji jest ograniczona i wynosi 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala komendant-rek- tor WSPol proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu. Warunki i tryb rekrutacji na studia nauka o Policji Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służ- by w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Kolejny wymóg, który musi spełniać kandydat na  studia to  posiadanie świadectwa maturalnego. Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat będzie zgłaszał poprzez złożenie w ko- mórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia. 11 M. Fałdowski, Szkolenie…, wyd. cyt., s. 97–100. 12 DzU z 2007 r., nr 145, poz. 1017. K W A R T A L N I K K A D R Y K I E R O W N I C Z E J P O L I C J I POLICJA 4/2018 MATERIAŁY Jak wyżej wspomniano studia dedykowane są nowo wstępującym do  służby funkcjonariuszom, którzy zaraz po zakończeniu względem nich doboru do służby w Policji mogą aplikować o przyjęcie na studia. Można wskazać zatem określone etapy kwalifikacyjne dla kandydata za- równo do służby w Policji, jak i na studia nauka o Policji w WSPol. I etap to dobór do służby w Policji, II etap — rekrutacja na studia i III etap — skierowanie na studia w  WSPol. Ważne przy tym, by  wspomnieć, że  dobór do służby w Policji prowadzony jest przez wyspecjalizowa- ne w tym zakresie komórki ds. doboru w komendach woje- wódzkich (Stołecznej) Policji, natomiast rekrutacja na stu- dia prowadzona jest w WSPol. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, tzw. doboru do służby nie jest równo- znaczne z przyjęciem na studia. Tryb rekrutacji na studia został opracowany zgodnie z  wymogami ustawy z  20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce13 Kandydat na studia zobligowany jest zatem w pierw- szej kolejności przystąpić do procedury doboru do służby w Policji, która odbywa się zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z  18 kwietnia 2012  r. w  sprawie postępowania kwalifikacyjnego w  stosunku do  kandydatów ubiegających się o  przyjęcie do  służby w Policji14. Po zakończeniu względem danego kandydata postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji osoba taka zostaje umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Zatwierdzenie listy kan- dydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby. Komen- dant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kan- dydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji (dobór) i złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie zakreślonym przez WSPol adekwatnie do harmonogramu rekrutacji (w 2019 r. termin ten został wyznaczony na 9 sierpnia 2019 r.). W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia nauka o  Policji będzie prowadzona zgodnie z  uchwałą nr 13/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczyt- nie z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat na  pierwszy rok studiów nauka o  Policji przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez re- jestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej jako IRK), tj. stronę https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/ strony/logowaniekandydat.html . Kandydat dokonuje rejestracji, zakładając w IRK jedno, indywidualne konto i wypełniając formularz elektroniczny, 13 DzU z 2018 r., poz. 1668. 14 DzU z 2012 r., poz. 432 z późn. zm. W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P O L I C J I W S Z C Z Y T N I E w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  celu przeprowadzenia postępowania re- krutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania prze- biegu studiów. Dane przekazane za pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia (ter- miny rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1 — Har- monogram rekrutacji na studia). Kandydat na studia, w systemie IRK dokonuje kolejno określonych czynności, tj. wyboru kierunku studiów: na- uka o Policji, wyboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowa- nie kwalifikacyjne do służby w Policji, wprowadza wyniki egzaminu maturalnego oraz wnosi opłatę rekrutacyjną. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczegól- nych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. O kolej- ności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o  Policji w  ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu re- krutacyjnym na studia na podstawie wyników egzaminu maturalnego (kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji są przedstawione w tabeli nr 2). Kandydaci, znajdujący się na  listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia sporządzonych przez WSPol oraz na  zatwierdzonym przez komendanta wo- jewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do WSPol osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej). Na studia nauka o Policji skierowane zo- staną osoby (przyjęte do służby w Policji), które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowy- mi sporządzonymi przez WSPol w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji zostaną sporzą- dzone według kolejności od najwyższej do najniżej liczby punktów. W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy re- zerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane w procedurze rekrutacji do- kumenty. W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, komendant-rektor może rozdysponować ten limit na po- zostałe garnizony. Procedura rekrutacji na studia przebiega niezależnie od procedury doboru do służby w Policji, a tym samym 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MATERIAŁY POLICJA 4/2018 w rekrutacji na studia nie uwzględnia się punktów uzy- skanych w procedurze doboru. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów olimpiad prze- widziano w  postępowaniu rekrutacyjnym szczególne warunki. Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” or- ganizowanej przez WSPol będący kandydatami na studia nauka o  Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw. Natomiast laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego otrzymują maksymalne liczby punk- tów możliwych do  uzyskania w  zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani na  studia nauka o  Poli- cji, którzy w  ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na studia, po przyjęciu do służby będą kierowani na szko- lenie zawodowe podstawowe realizowane w jednostkach szkoleniowych Policji. Lp. Etap rekrutacji Termin od 6 maja do 19 sierpnia 2019 r. od 6 maja do 19 sierpnia 2019 r. 23 sierpnia 2019 r. 1. Rejestracja w systemie IRK 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej 3. Wstępny egzamin* pisemny dla kandydatów, którzy posiadają: 1) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z  dnia 7  września 1991  r. o  systemie oświaty (DzU z 2018 r., poz. 1457 i 1560); 2) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4; 3) świadectwo lub dyplom uznany w  Rze- czypospolitej Polskiej za  dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 4) świadectwo lub inny dokument uznany za  równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obo- wiązujących do 31 marca 2015 r. 4. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifi- kowanych na  studia (informacja zostanie przesłana do kandydatów i jednostek Policji) 5. Złożenie kompletu dokumentów 6. Dobieranie kandydatów z list rezerwowych 7. Opublikowanie list kandydatów przyjętych na studia (informacja zostanie przesłana do kandydatów i jednostek Policji) do 29 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. do 12 września 2019 r. 13 września 2019 r. *Egzamin wstępny tylko dla osób posiadających tzw. maturę zagraniczną Tabela 1. Harmonogram rekrutacji na studia w roku 2019 Źródło: załącznik nr 1 do uchwały nr 13/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kie- runku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konkurs świadectw dojrzałości — punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości* Uwzględniane przedmioty Przedmioty obowiązkowe 1. Język polski 2. Język obcy nowożytny*** Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)** 1. Historia albo 2. Geografia albo 3. Matematyka albo 4. Wiedza o społeczeństwie albo 5. Fizyka albo 6. Chemia albo 7. Biologia Konkurs świadectw dojrzałości — oceny uzyskane z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości* Uwzględniane przedmioty 1. Historia albo wiedza o społeczeństwie 2. Geografia albo matematyka 3. Fizyka albo chemia 4. Biologia 5. Język polski albo język obcy nowożytny*** * zasady punktacji stosowane podczas kwalifikacji kandydatów określa załącznik nr 3 do uchwały nr nr 13/IV/2018 ** przedmiot do wyboru przez kandydata, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym *** język obcy nowożytny w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski lub inny Tabela 2. Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierun- ku nauka o Policji (łączna liczba punktów przeliczeniowych uzyskanych za każdy wymieniony przedmiot) Źródło: załącznik nr 2 do uchwały nr 13/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kie- runku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020 Zakończenie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada wieloletnie do- świadczenia w kształceniu funkcjonariuszy służb munduro- wych w Polsce. To jedyna tego typu uczelnia w kraju, która kształci kadry kierownicze polskiej Policji oraz wysokiej rangi oficerów służb mundurowych. Doświadczeni wykła- dowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych (np. prawa karnego, kryminologii, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospo- darczego), nauk humanistycznych i społecznych (m.in. psy- chologii, socjologii, etyki zawodowej, języka obcego) oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, takty- ka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Oprócz studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych15 uczelnia prowadzi szkolenia zawodowe i specjalistyczne. W swojej ofercie uczelnia ma blisko 100 różnego rodzaju kursów. Słucha- 15 Zob. więcej M. Fałdowski, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa dokumentów [w:] M. Fałdowski (red.), Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Szczytno 2018, s. 288–289. K W A R T A L N I K K A D R Y K I E R O W N I C Z E J P O L I C J I POLICJA 4/2018 MATERIAŁY cze uczestniczą w szkoleniach z zakresu taktyk i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. Każdy funkcjonariusz zobowiązany jest do zdobywania, poszerzania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania osobowo- ści, doskonalenia samego siebie, rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych oraz zaangażowania w proces samokształcenia. Oferta dydaktyczna WSPol umożliwi nowo wstępującym do  służby funkcjonariuszom odpowiednie przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról zawodowych w  zmieniającej się rzeczywistości społecznej16. Policjant 16 A. Zellma, E. Wiszowaty, O Policję…, wyd. cyt., s. 37. po ukończeniu studiów uzyska kwalifikacje zawodowe i jedno- cześnie wyższe wykształcenie na poziomie studiów I stopnia. Każda osoba ubiegając się o przyjęcie do służby w Po- licji, także integralnie połączonej z procesem studiowania, musi pamiętać przede wszystkim o misji tego zawodu oraz o oczekiwaniach społecznych wobec funkcjonariuszy stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicz- nego. Wybór takiej ścieżki zawodowej musi być przemy- ślany. Służba w  Policji to  ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za drugiego człowieka, a  funkcjonariusz musi uosabiać najwyższe wartości, takie jak profesjonalizm, sumienności i odda- nie dla ojczyzny. Adam Płaczek1 Helena Dyla2 Współpraca zespołów medycznych Policji z jednostkami i komórkami organizacyjnymi formacji3 / Cooperation of the Police medical teams with units and organizational units of the formation Streszczenie: W  artykule przedstawiono specyfikę działania zespołów medycznych funkcjonujących w  strukturach Policji na przykładzie zespołu medycznego w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Dokonano charakterystyki poszczególnych stref działań ratowniczych, w których wykonywane są zadania związane z niesieniem przez funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji pomocy osobom poszkodowanym. Przedstawiono czynności służbowe realizowane przez zespoły medyczne Policji na przykładzie zdarzenia, które miało miejsce w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej. Szczegółowo omówiono współpracę zespołów medycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, uwzględniając aktualny stan prawny. Słowa kluczowe: zespół medyczny Policji, ratownictwo medyczne, Policja Abstract: The article presents the specificity of the operation of medical teams operating in the Police structures on the example of a medical team at the Police Prevention Department in Poznań. Characteristics of individual zones of rescue op- erations were performed, in which tasks related to bringing the Police medical teams to help the injured parties were carried out. Presented are the official activities carried out by the Police medical teams on the example of an event that took place during the mass event. The cooperation of medical teams with other organizational units of the Police has been discussed in detail, taking into account the current legal status. Keywords: Medical team of the Police, emergency medical services, Police Wstęp Zespoły medyczne funkcjonują w polskiej Policji od lat 80. XX  w. Na  początku udzielały świadczeń zdrowot- nych w składzie lekarza i pielęgniarki. Pomoc medyczna 1 Kom. dr  Adam Płaczek — adiunkt w  Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca z zakre- su ratownictwa medycznego, mistrz świata w Ratownictwie Medycznym (Izrael 2008 r.). Autor publikacji z zakresu ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy oraz grup dyspozycyjnych społeczeństwa. Pielę- gniarz, instruktor ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Adres do korespondencji: a.placzek@wspol.edu.pl . 2 Podkom. Helena Dyla — instruktor w  Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca z zakre- su pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, ratownik medyczny. Adres do korespondencji: h.dyla@wspol.edu.pl . świadczona przez ten personel w większości przypadków była pomocą stacjonarną. Od 2000 r., zgodnie z obo- wiązującymi wówczas przepisami, zespół medyczny Policji stanowili następujący funkcjonariusze: lekarz, pielęgniarka oraz kierowca ambulansu4. Po nowelizacji aktu prawnego dotyczącego funkcjonowania oddziałów i pododdziałów prewencji Policji zmieniony został skład zespołów medycznych. Obecnie w skład zespołu medycz- nego Policji wchodzi: lekarz lub fakultatywnie specjalista 3 Publikacja przygotowana i sfinansowana ze środków Minister- stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na realizację zadania badawczego pt. Działania ratownicze funkcjonariuszy Policji w ocenie personelu medycznego w ramach działalności statutowej, kod zadania badawczego ISP-1/2018/AP. 4 A. Płaczek, G. Janik, Zespoły medyczne Policji i ich rola w syste- mie ratownictwa medycznego, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2017, nr 4, s. 80–83. W Y Ż S Z A S Z K O Ł A P O L I C J I W S Z C Z Y T N I E 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== MATERIAŁY POLICJA 4/2018 z  wyższym wykształceniem medycznym oraz dwie osoby posiadające tytuł zawo- dowy ratownika medycznego bądź pielę- gniarki. Zespoły medyczne niosą pomoc osobom poszkodowanym w trakcie akcji i operacji policyjnych. Pomoc medyczna udzielana jest policjantom, jak również innym osobom jej wymagającym. Każdy zespół medyczny wykorzystuje do udzie- lania pomocy poszkodowanym ambulans wyposażony w standardzie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego funk- cjonującego w  systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej jako PRM). Fotografia 1. Pluton Przewodników Psów Służbowych Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu podczas szkolenia Źródło: materiał własny H. Dyla Funkcjonowanie zespołu medycznego Policji w strukturach oddziałów prewencji Policji Decyzją komendanta głównego Policji zostały utworzone oddziały prewencji Policji oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji5. Oddziały prewencji Policji stanowią odwód centralny komendanta głównego Policji i są prze- znaczone do działań na terenie całego obszaru Rzeczy- pospolitej Polskiej. Obecnie we wszystkich oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w Polsce funkcjonują 24 zespoły medyczne6. Struktura zespołu medycznego, jego umiejscowienie oraz zadania zostały przedsta- wione w niniejszym artykule na przykładzie Oddziału Prewencji Policji w  Poznaniu (dalej jako OPP w  Po- znaniu). Zgodnie z treścią decyzji nr 12 w skład OPP w Poznaniu wchodzą: — dowódca i zastępcy dowódcy, — zespół organizacji służby, — kompanie i plutony prewencji, — pluton wsparcia taktycznego, — kompanie i pluton wzmocnienia, — zespół szkolenia, — zespół medyczny, w  skład którego wchodzi trzech funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na  stano- wiskach: specjalisty (pielęgniarka/ratownik medyczny posiadający obligatoryjnie wyższe wykształcenie me- dyczne), referenta (pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny), referenta (pielęgniarka/pielęgniarz/ratow- nik medyczny — kierowca ambulansu), — zespół transportu i zaopatrzenia, — pluton przewodników psów służbowych (dalej jako PPPS). 5 Decyzja nr  295 komendanta głównego Policji z  29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodziel- nych pododdziałów prewencji Policji (akt nieobowiązujący). 6 Decyzja nr 12 komendanta głównego Policji z 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r., poz. 2 z późn. zm.; dalej jako decyzja nr 12). W  wymienionych komórkach organizacyjnych OPP w Poznaniu znajdują się aż 472 etaty. Oddział Prewencji Policji w Poznaniu jest jedynym w Polsce pododdziałem zwartym, który w swojej strukturze posiada PPPS. Pełnie- nie służby patrolowej z psem służbowym ma szczególne znaczenie nie tylko z punktu widzenia zwiększenia bezpie- czeństwa policjanta, ale także, uwzględniając ewentualne działania zespołu medycznego wobec poszkodowanego policjanta, przewodnika psa służbowego. W takiej sytuacji pies służbowy może stwarzać zagrożenie dla osób niosą- cych pomoc poszkodowanemu, o czym muszą pamiętać członkowie zespołu medycznego. Zadania zespołu medycznego Policji Policja jest mundurowaną i uzbrojoną formacją realizującą zadania określone w ustawie. Jednym z podstawowych zadań jest pomoc obywatelom w  sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń7. Specjaliści zajmujący się problema- tyką zagrożeń wskazują, że wspomniane sytuacje mają miejsce, gdy istnieje zwiększone prawdopodobieństwo utarty życia, zdrowia, wolności lub dóbr materialnych8. Funkcjonariusze zespołów medycznych, poza re- alizacją zadań określonych w  ustawie o  Policji, mają szczególny obowiązek niesienia pomocy — głównie medycznej — osobom, które znalazły się w  sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. Do  głównych zadań zespołu medycznego należy m.in. zabezpieczenie me- dyczne działań oddziałów i  pododdziałów zwartych biorących udział w  akcjach lub operacjach policyjnych, działaniach antyterrorystycznych oraz działaniach Cen- tralnego Biura Śledczego Policji (dalej jako CBŚP). Funkcjonariusze Policji, którzy pełnią służbę w zespole medycznym, muszą obligatoryjnie posiadać wykształcenie medyczne oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące odpowiedni poziom wykonywania czynności ratunkowych. 7 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.; dalej jako ustawa o Policji), art. 1. 8 R.M. Kalina, R. Kałużny, Działanie człowieka w  sytuacjach zagrożeń, Płock 2002, s. 13–15. 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== K W A R T A L N I K K A D R Y K I E R O W N I C Z E J P O L I C J I
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Policja 4/2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: